Załącznik nr 7 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7 do SIWZ"

Transkrypt

1 WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński- Starosta Miński Krzysztof Płochocki- Wicestarosta zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., NIP:.. wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez.., reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 1. 1.Zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nr sprawy I , Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 1) czynności związane z uruchomieniem usługi, tj: a) opracowanie projektu technicznego systemu telefonii, b) dostarczenie urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi oraz zmodernizowanie istniejącej infrastruktury, c) wykorzystanie oraz przystosowanie infrastruktury sieci LAN na potrzeby obsługi central oraz telefonów w dwóch odrębnych lokalizacjach (lokalizacja 1: ul. Kościuszki 3, Mińsk Mazowiecki; lokalizacja 2: ul. Konstytucji 3- go maja 16, Mińsk Mazowiecki) d) dokonanie pełnego zsieciowania central telefonicznych znajdujących się w lokalizacjach wskazanych w pkt 3 oraz migracji usług telekomunikacyjnych do technologii VoIP, e) uruchomienie jednej linii w technologii cyfrowej w lokalizacji 1 (tj. przy ul. Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim), która będzie pełnić funkcję łącza awaryjnego na wypadek awarii w technologii VoIP. f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej systemu telefonii a także wykazu dostarczonych urządzeń i sprzętu, o których mowa w lit b wraz z informacjami o ich cenach jednostkowych. 2) świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP - po wykonaniu czynności związanych z uruchomieniem usługi opisanych w pkt Wykonawca dokona migracji usług telekomunikacyjnych do technologii VoIP w sposób nie zakłócający pracy Starostwa Powiatowego- tj. w dni robocze po godzinach pracy urzędu ewentualnie w sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

2 4. W trakcie obowiązywania umowy dostarczone urządzenia oraz sprzęt należały będą do Wykonawcy, który zobowiązany będzie utrzymywać je w stanie gwarantującym należyte wykonanie usługi (tj. dokonywał będzie ich bieżącej konserwacji czy napraw). Natomiast po zakończeniu obowiązywania umowy staną się one własnością Zamawiającego. 2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 oraz wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie jej realizacji określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokument o nazwie Specyfikacja planowanego zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, oraz oferta Wykonawcy. Przedmiotowe dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. Okres realizacji umowy ustala się na 36 miesięcy od daty jej podpisania, tj. do dnia., przy czym: 1) wszelkie czynności związane z uruchomieniem usługi (opisane w 1 ust 2 pkt 1) Wykonawca zrealizuje w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia.. 2) po wykonaniu prac związanych z uruchomieniem usługi, przez okres 34 miesięcy (tj. do dnia.) Wykonawca świadczył będzie usługę połączeń głosowych w technologii VoIP Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto nie przekraczające kwoty.. zł (słownie:.. ). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 Wykonawca otrzymywał będzie po wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego) prac związanych z uruchomieniem usługi opisanych w 1 ust 2 pkt Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 będzie miało formę miesięcznych (stałych) opłat abonamentowych, płatnych po upływie każdego miesiąca 1 świadczenia usługi, o której mowa w 1 ust 2 pkt 2. Pierwsza opłata abonamentowa zostanie naliczona za pierwszy miesięczny okres świadczenia usługi, (pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy). 4. Okres rozliczeniowy obejmuje termin od do. dnia każdego miesiąca. 5. Wysokość opłaty abonamentowej, o której mowa w ust. 3 wynosi.. 6. W opłatach abonamentowych uwzględnione zostaną wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy i opisane szczegółowo w dokumentacji przetargowej, w tym wszelkie koszty związane z: 1) uruchomieniem usługi (w tym: koszty opracowania projektu technicznego, dostarczenia urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji umowy a także modernizacji istniejącej infrastruktury, przystosowania infrastruktury sieci LAN na potrzeby obsługi central oraz telefonów, pełnego zsieciowania central telefonicznych, uruchomienia jednej linii w technologii cyfrowej, dostarczenia dokumentacji powykonawczej a także wykazu sprzętu i urządzeń wraz z informacjami o ich cenach 1 Objaśnienie: sformułowanie miesiąc nie oznacza miesiąca kalendarzowego, lecz (pierwszy i każdy kolejny) miesiąc obowiązywania umowy. Dla przykładu: gdyby data podpisania umowy przypadła na r. wówczas: czynności związane z uruchomieniem usługi będą musiały być wykonane do dnia r., zaś pierwszy miesięczny okres świadczenia usługi połączeń głosowych (okres rozliczeniowy) obejmował by termin od r. do r. Każdy kolejny okres rozliczeniowy będzie okresem od 15 dnia danego miesiąca do 15 dnia miesiąca kolejnego. Ostatni okres rozliczeniowy- to termin do dnia r.- zgodnie z terminem, na jaki zawarta jest umowa.

3 jednostkowych, przetestowania poprawności działania uruchamianej usługi oraz inne koszty nie wymienione w niniejszym punkcie a wynikające z dokumentacji przetargowej) 2) świadczeniem usługi połączeń głosowych w technologii VoIP Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 będą wystawione przez Wykonawcę faktury za usługę wykonaną na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Pierwsza faktura wystawiona zostanie po upływie pierwszego miesiąca, w którym Wykonawca świadczył będzie usługę połączeń głosowych, tj. po., zaś kolejne po dniu każdego miesiąca. 3. Faktury będą wystawiane na: Powiat Miński ul. Kościuszki Mińsk Mazowiecki NIP: Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 5. Wraz z fakturami Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu bilingi (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej), które będą miały jedynie charakter pomocniczy. Koszt sporządzenia i dostarczenia bilingów Wykonawca uwzględni w cenie abonamentu- zgodnie z zapisami SIWZ. 6 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią W okresie obowiązania umowy, po uruchomieniu usługi połączeń głosowych w technologii VoIP, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zapewnienia wsparcia technicznego dla wszystkich dostarczonych elementów systemu telefonii w całym okresie świadczenia usługi- zgodnie z zapisami Specyfikacji planowanego zamówienia 2) zapewnienia następujących parametrów usługi: a) czas reakcji na awarię 2 godziny b) czas usunięcia awarii- 24 godziny - licząc od chwili otrzymania od Zamawiającego informacji o awarii- przesłanej w formie elektronicznej na adres.. lub faxem na nr W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunie awarii w terminie wskazanym w pkt 2 lit. b - wówczas zobowiązany będzie do udzielenia bonifikaty w należnym mu wynagrodzeniu w wysokości 1 % miesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w 4 ust 5 za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii przekraczającą termin określony w pkt 2 lit b 8 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

4 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 w przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego (które sprecyzowane zostały w Specyfikacji planowanego zamówienia ). Kara umowna, o której mowa powyżej może być naliczona w sytuacji 3- krotnego bezskutecznego pisemnego wezwania do usunięcia nieprawidłowości o których mowa w niniejszym ustępie. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w realizacji czynności związanych z uruchomieniem usługi - w wysokości 3% miesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w 4 ust 5 za każdy dzień zwłoki liczony od upływy terminu wskazanego w 3 pkt Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość powstałej szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może odstąpić od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 1) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację umowy i nie realizuje jej przez okres 14 dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 2) Wykonawca pomimo zastosowania sankcji, o której mowa w 8 ust. 3 realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, niezgodnie ze złożoną ofertą czy też z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji planowanego zamówienia ). 3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za prawidłowo zrealizowaną część umowy Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania do umowy nieistotnych zmian, w razie zaistnienia takiej konieczności. 2. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 2) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa. 3) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).

5 4) Nastąpi zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 5) Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 6) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań i na warunkach określonych w umowie strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowych warunków realizacji przedmiotu umowy. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnione są osoby: - ze strony Wykonawcy ze strony Zamawiającego - 2. Zmiana osób, o których mowa w ust 1 wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej strony, lecz nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ustawy z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Specyfikazja planowanego zamówienia, 2) Oferta Wykonawcy 3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.. Wykonawca Zamawiający

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo