1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR"

Transkrypt

1 Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia usług telekomunikacyjnych (z wyłączeniem dostaw aparatów telefonicznych oraz modemów) w ramach telefonii komórkowej, na terenie całego kraju jak również UE i poza nią przez okres 24 miesięcy, od 01 kwietnia 2014r do 31 marca 2016r., Zamawiający informuje o udzielonych odpowiedziach: Pytanie 1 Dotyczy; Załącznika nr 5, tj. WYKAZU AKTYWACJI DO PRZEJĘCIA Wykonawca na podstawie danych z systemu rozliczeniowego posiada informację, że Zamawiający korzysta aktualnie z 63 aktywacji komórkowych. W Załączniku nr 5, tj. WYKAZIE AKTYWACJI DO PRZEJĘCIA Zamawiający podał 61 aktywacji komórkowych. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza w kolejnym okresie realizacji zamówienia korzystać z 61 aktywacji komórkowych, czy może jednak z 63 aktywacji komórkowych? A jeśli jednak z 61 aktywacji, to czy z pozostałych 2 aktywacji Zamawiający zamierza zrezygnować? Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem przejęcia przez wybranego w postepowaniu Wykonawcę będą wszystkie 63 aktywne karty SIM. Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji 1 ust. 1, pkt 1) Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy, w poniższym zakresie: Jest: przejęciu aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego numerów telefonów komórkowych w łącznej liczbie 51 oraz 20 dostępów mobilnych do INTERNETU (w tym 10 dostępów o transferach nie mniejszych od 6 GB, oraz 10 dostępów o transferach nie mniejszych od 12 GB), na wskazanych przez Zamawiającego aktywnych kartach SIM realizujących usługi transmisji danych lub transmisji danych i głosu łącznie; Po zmianach: przejęciu aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego numerów telefonów komórkowych w łącznej liczbie 53 oraz 20 dostępów mobilnych do INTERNETU (w tym 10 dostępów o transferach nie mniejszych od 6 GB, oraz 10 dostępów o transferach nie mniejszych od 12 GB), na wskazanych przez Zamawiającego aktywnych kartach SIM realizujących usługi transmisji danych lub transmisji danych i głosu łącznie; Pytanie 2 Dotyczy; Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 1. 3) Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie może zapewnić warunków tożsamych z zaoferowanymi w swojej ofercie cenowej, dla aktywacji komórkowych przenoszonych z innych podmiotów na Zamawiającego. Wyjaśniam, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu telefonów lub modemów, stąd warunki zawarte w ofercie cenowej Wykonawcy oparte są na zupełnie innej kalkulacji cenowej, aniżeli oferty dostępne komercyjnie. Na podstawie powyżej wspomnianego zapisu Zamawiający mógłby wymagać, aby Wykonawca świadczył usługę telekomunikacyjną na warunkach nieopłacalnych, np. gdy przeniesiona zostanie aktywacja komórkowa z bardzo wysokim abonamentem i z drogim terminalem komórkowym, a warunki wynikające z oferty cenowej Wykonawcy nie pokryją kosztów jego zakupu. Poza tym, zgodnie z zapisami Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, wszystkie aktywacje komórkowe muszą wygasnąć z dniem 01 kwietnia 2016 r. A więc co w przypadku, gdy przeniesiona aktywacja komórkowa będzie 1/6

2 miała znacznie dłuższą umowę lojalnościową. Tutaj również dojdzie do narażenia Wykonawcy na straty finansowe. Zwracam się zatem z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie wymagania Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 1. 3) lub czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tego zapisu w taki sposób, że zastosowanie warunków zgodnych z Umową na realizację niniejszego zamówienia będzie możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy przeniesiony numer nie będzie już posiadał umowy lojalnościowej, ani jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec jakiegokolwiek operatora? Zamawiający dokonuje modyfikacji 1 ust. 1, pkt 3) Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy, w poniższym zakresie: Jest: uruchomieniu, w ramach zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, aktywacji przejętych przez Zamawiającego, w ramach cesji od innych podmiotów i osób fizycznych, na warunkach zgodnych z niniejszą umową Po zmianach: uruchomieniu, w ramach zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, aktywacji przejętych przez Zamawiającego, w ramach cesji od innych podmiotów i osób fizycznych, na warunkach zgodnych z niniejszą umową, wyłącznie w sytuacji, gdy przeniesiona aktywacja nie będzie już posiadała umowy lojalnościowej, ani jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec jakiegokolwiek operatora Pytanie 3 Dotyczy. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 1. 3) Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 1. 3) i określenie maksymalnej liczby możliwych cesji na Zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić liczby zdarzeń opisanych w 1 ust. 1, pkt 3) Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy. Z dotychczasowej praktyki wynika, że liczba cesji nigdy nie przekroczyła 3% czynnych aktywacji. Pytanie 4 Dotyczy; Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 4, 2) Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 4. 2) w taki sposób, że sekundowe naliczanie czasu realizowanych połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia, nie dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. premium? W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. premium jest bardzo zróżnicowana. Połączenia na infolinie bezpłatne jak sama nazwa wskazuje są darmowe za całe zrealizowane połączenie. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowana w postaci jednej opłaty za cały czas trwania połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty lub w jeszcze inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanym w Polsce. Podobnie zróżnicowanie wygląda taryfikacja na numery specjalne, a zróżnicowanie cenowe taryfikacji dotyczy szczególnie połączeń na numery dodatkowo płatne, tzw. premium. Zamawiający dokonuje modyfikacji 1 ust. 4, pkt 2) Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy, w poniższym zakresie: Jest: dla wszystkich połączeń realizowanych w sieciach krajowych, jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia, Po zmianach: dla wszystkich połączeń realizowanych w sieciach krajowych, jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia, z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. Premium, Pytanie 5 Dotyczy; Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 4, 7) Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 4. 7) w taki sposób, że dodatkowe dostarczanie na pisemne żądanie Zamawiającego szczegółowego wykazu wykonywanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych będzie płatne, zgodnie z cennikiem usług Wykonawcy? 2/6

3 Zamawiający podtrzymuje zapis przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia, pkt. 4, 7) Pytanie 6 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 2, ust. 4 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie Załącznika nr 3, 2, ust. 4 w taki sposób, że Wykonawca zapewni Zamawiającemu biling zbiorczy wszystkich numerów abonamentowych w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego? Zamawiający dokonuje modyfikacji 2, ust. 4, Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy, w poniższym zakresie: Jest: Wykonawca w terminie max. 14 dni roboczych, zapewni Zamawiającemu biling zbiorczy wszystkich numerów abonamentowych Zamawiającego w postaci jednego pliku (w formacie exl. lub tekstowym), względnie zapewni Zamawiającemu dostęp do E-bilingu na stronie WWW Wykonawcy, po uprzednim pobraniu przez niego klucza sms-owego lub innego bezpiecznego dostępu. Dla bilingów połączeń realizowanych w roamingu, dopuszcza się wydłużenie terminu określonego w zdaniu 1 o 30 dni. Po zmianach: Wykonawca w terminie max. 14 dni roboczych od zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego, zapewni Zamawiającemu biling zbiorczy wszystkich numerów abonamentowych Zamawiającego w postaci jednego pliku (w formacie exl. lub tekstowym), względnie zapewni Zamawiającemu dostęp do E-bilingu na stronie WWW Wykonawcy, po uprzednim pobraniu przez niego klucza sms-owego lub innego bezpiecznego dostępu. Dla bilingów połączeń realizowanych w roamingu, dopuszcza się wydłużenie terminu określonego w zdaniu 1 o 30 dni. Pytanie 7 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 2, ust. 5 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na bezpłatne szkolenie telefoniczne z korzystania z udostępnionej mu aplikacji bilingowej? Zamawiający podtrzymuje zapis przedstawiony w Załączniku nr 3, tj. Wzoru Umowy, 2, ust. 5 Pytanie 8 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 2, ust. 7 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymagania sporządzania przez Wykonawcę comiesięcznego raportu o stanie realizacji umowy? Wykonawca informuje, że nie posiada systemowych możliwości sporządzania comiesięcznego raportu o stanie realizacji umowy poprzez podanie procentowego i wartościowego wykorzystania kwoty związanej z maksymalną wartością umowy. Wykonawca uważa, że kontrolę nad procentowym i wartościowym wykorzystaniem kwoty związanej z maksymalną wartością umowy najłatwiej będzie wykonywać Zamawiającemu na podstawie podsumowania otrzymanych przez niego faktur. Zamawiający podtrzymuje zapis przedstawiony w Załączniku nr 3, tj. Wzoru Umowy, 2, ust. 7 Pytanie 9 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 3, ust. 2 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 3, ust. 2 i usunięcie wszelkich zapisów dotyczących możliwości rozwiązania umowy, które nastąpiło w okolicznościach innych, niż te określone w art. 145 Ustawy, to jest w okolicznościach innych niż powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy? Wykonawca stoi na stanowisku, że od umowy zawieranej na czas oznaczony i wynoszący nawet 24 miesiące nie powinno się odstępować w dowolnym czasie, szczególnie ze względu na to, że Wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej specjalne stawki cenowe za usługi telekomunikacyjne dla Zamawiającego z uwzględnieniem w swoim rachunku ekonomicznym tego wielomiesięcznego okresu świadczenia owych usług. Jedynymi okolicznościami uprawniającymi Zamawiającego do odstąpienia od umowy powinny być tylko te określone w art. 145 Ustawy, czyli powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3/6

4 Zwracam uwagę Zamawiającego na dylemat, w jaki sposób Wykonawca powinien wycenić ofertę cenową, jeśli będzie musiał wkalkulować ryzyko, że Zamawiający w każdym terminie w okresie realizacji zamówienia będzie mógł rozwiązać umowę na realizację zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapis przedstawiony w Załączniku nr 3, tj. Wzoru Umowy, 3, ust. 2. Pytanie 10 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 4, ust. 7 Wykonawca pragnie zwrócić uwagę na kwestię, czy Zamawiający od swoich dłużników akceptuje datę płatności określoną jako dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty należności następuje z chwilą postawienia środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, czyli w tej sytuacji Wykonawcy. Zapis Załącznika nr 3, 4, ust. 7 w bieżącej formie w ocenie Wykonawcy stoi w sprzeczności z wyżej wymienionym artykułem 454, 1 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca wie, że Kodeks Cywilny pozwala co prawda na inne formy uregulowań pomiędzy Stronami, ale tylko w przypadku uzgodnienia stanowisk pomiędzy Stronami umowy. Wykonawca nie wyraża zgody na określenie daty płatności jak we wzorze umowy, że Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku pozostawienia zapisu w obecnym brzmieniu nie będzie można mówić o uzgodnieniu stanowisk pomiędzy Stronami, gdyż jedna Strona (Zamawiający) narzuci drugiej (Wykonawcy) sposób spełnienia świadczenia. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na określenie, iż za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy? Zamawiający podtrzymuje zapis przedstawiony w Załączniku nr 3, tj. Wzoru Umowy, 4, ust. 7. Pytanie 11 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 5, ust. 1 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 5, ust. 1 tak, aby postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji Umowy były prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291)? Wykonawca proponuje np. następujący zapis: "Wszelkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych rozstrzygane będą zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171, poz ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U r., Nr 226, poz. 2291), a ewentualne kary umowne naliczane będą po zakończeniu procedury reklamacyjnej.". Wykonawca składa powyższy wniosek, ponieważ wyrażenie zgody, aby Wykonawca ustosunkował się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ponadto zobowiązanie do stosowania procedury reklamacyjnej nakłada na Wykonawcę Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 2291), które jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, która to ustawa ma przecież niezaprzeczalne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a więc jest to zobowiązanie wynikające bezpośrednio z wyżej wymienionej ustawy. Wykonawca, jako operator telekomunikacyjny o znaczącej pozycji na rynku, jest poddawany częstym kontrolom i audytom ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nie może sobie pozwolić na zawieranie umów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami. Ponadto Wykonawca uważa, że odwołanie się do powszechnie stosowanych przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291), jest z korzyścią dla Zamawiającego, gdyż w konkretny sposób określa procedurę postępowania Stron niniejszej Umowy. Zamawiający dokonuje modyfikacji 5, ust. 1, Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy, w poniższym zakresie: Jest: Naliczanie wszelkiego rodzaju kar poprzedzone zostanie postępowaniem reklamacyjnym 4/6

5 Po zmianach: Wszelkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych rozstrzygane będą zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171, poz ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U r., Nr 226, poz. 2291), a ewentualne kary umowne naliczane będą po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Pytanie 12 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 5, ust. 3 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, zapisów dotyczących możliwości odstąpienia od umowy i kar za takie odstąpienie od umowy, które nastąpiło w okolicznościach innych, niż te określone w art. 145 Ustawy, to jest w okolicznościach innych niż powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy? Wykonawca stoi na stanowisku, że od umowy zawieranej na czas oznaczony i wynoszący 24 miesiące nie powinno się odstępować w dowolnym czasie, szczególnie ze względu na to, że Wykonawca kalkuluje w ofercie przetargowej specjalne stawki cenowe za usługi telekomunikacyjne i dostarczone terminale komórkowe dla Zamawiającego z uwzględnieniem w swoim rachunku ekonomicznym tego wielomiesięcznego okresu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jedynymi okolicznościami uprawniającymi Zamawiającego do rozwiązania umowy powinny być tylko te określone w art. 145 Ustawy, czyli powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca zawierając umowę na czas określony i realizując zamówienie w sposób rzetelny i profesjonalny nie ma zamiaru odstępować od umowy przed terminem na jaki umowa została zawarta w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem okoliczności ewentualnej ewidentnej winy Zamawiającego powodującej, że kontynuowanie realizacji umowy groziłoby dla Wykonawcy konsekwencjami karnymi. Zamawiający podtrzymuje zapis przedstawiony w Załączniku nr 3, tj. Wzoru Umowy, 5, ust. 3. Pytanie 13 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 5 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 5 poprzez określenie, że naliczanie ewentualnych kar umownych będzie odbywało się wyłącznie w formie księgowych not obciążeniowych? W załączeniu Wykonawca przedstawia propozycję odpowiedniego zapisu umowy: "Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu ewentualnych kar umownych na piśmie poprzez wystawienie księgowej noty obciążeniowej. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy." Wykonawcy zależy, aby był przez Zamawiającego informowany o fakcie niespełnienia wymagań i miał możliwość ustosunkowania się do wszelkich zastrzeżeń, oraz aby został poinformowany o fakcie naliczania kary poprzez wystawienie przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający dokonuje modyfikacji 5 Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy, poprzez dodanie do 5, ust. 8 o treści: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu ewentualnych kar umownych na piśmie poprzez wystawienie księgowej noty obciążeniowej. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Pytanie 14 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy, 7 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy na realizację niniejszego zamówienia, integralnego załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, sporządzonego na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne, który będzie miał zastosowanie do przedmiotu zamówienia w zakresie nieuregulowanym umową i niesprzecznym z umową? Wykonawca informuje, że obowiązek doręczenia takiego regulaminu Abonentowi usług telekomunikacyjnych, a więc w niniejszym przypadku Zamawiającemu przez Wykonawcę, czyli operatora telekomunikacyjnego, wynika z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zamawiający dokonuje modyfikacji 7, ust. 6, Zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy, w poniższym zakresie: 5/6

6 Jest: W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem Umowy. Po zmianach: W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243), Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Wykonawcy, sporządzonego na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem Umowy. Pytanie 15 Dotyczy; Załącznika nr 3, tj. Wzoru Umowy i rozliczeń z Zamawiającym Informuję Zamawiającego, że stawka podatku VAT naliczana jest przez operatora telekomunikacyjnego od sumarycznej wartości zdarzeń w konkretnej usłudze, czyli np. w przypadku pozycji dotyczącej SMS, jeśli Abonent prześle 1000 SMS-ów, to podatek VAT operator będzie naliczał po zsumowaniu kwoty netto wszystkich tych przesłanych 1000 SMS-ów. Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie polegające na naliczaniu należnego podatku VAT od sumarycznej wartości netto dostarczonych przez Wykonawcę usług. 6/6

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo