Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG /15 WYKONAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY"

Transkrypt

1 Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG /15 WYKONAWCY dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Pytanie nr 1: SIWZ rozdział II pkt. 7 W związku z technologicznymi problemami przeprowadzenia przez Wykonawcę weryfikacji technicznych możliwości świadczenia usług w lokalizacjach objętych przedmiotowym postępowaniem, jak również przeprowadzenia dodatkowych ocen i prac nad kalkulacją cenową przedmiotowych usług, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do dnia r.? Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 16 kwietnia 2015 r. do godz Pytanie nr 2: SIWZ rozdział II pkt. 1.5 oraz pkt. 9.1 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o sprecyzowanie terminu otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu? Odpowiedź nr 2: Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, VI piętro, pok. nr 614 (sala konferencyjna) Kraków, pl. Szczepański 5, tel. (012) , fax. (012) ,

2 Pytanie nr 3: Załącznik nr 2 tabela cena jedn. netto w PLN Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w tej pozycji Wykonawca ma podać cenę za 1 abonament miesięczny lub 1 min połączenia? Odpowiedź nr 3: Zamawiający uważa to za oczywiste (tabela posiada 2 pozycje abonament miesięczny oraz koszt za 1 min połączenia) Pytanie nr 4: Załącznik nr 2 tabela wartość zamówienia brutto w PLN Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, na podstawie jakich wyliczeń Wykonawca ma wpisać tutaj cenę za dany element? Odpowiedź nr 4: Abonamenty kolumna 3 x kolumna 9 Połączenia kolumna 4 x kolumna 9 Pytanie nr 5: Załącznik nr 6 9 ust. 10 Zgodnie z tym zapisem, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r., sygnatura III CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego).W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Odpowiedź nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapis w załączniku nr 6 9 ust. 10 Pytanie nr 6: SIWZ rozdział I pkt. 2.7 oraz załącznik nr 6 9 ust. 9 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuszcza stosowanie terminu płatności faktur VAT za usługi przedmiotowego postępowania od daty wystawienia faktury, a nie daty jej otrzymania? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia 2

3 Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 1 lit b. ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Wnosimy również o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza aby opłaty abonament naliczane były z góry za dany miesiąc a rozmowy/połączenia z dołu po zakończeniu miesiąca? Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 7: SIWZ rozdział I pkt. 2.4 (identyfikacja numerów) Wykonawca informuje, że w przypadku łączy PSTN usługa ta możliwa jest do spełnienia, jeżeli taką możliwość ma centrala telefoniczna posiadana przez Zamawiającego. Czy Zamawiający ma tego świadomość? Wykonawca zwraca się również do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne? Ponadto Wykonawca wyjaśnia, że usługa CLIP to identyfikacja numeru Twojego rozmówcy. Dzięki CLIP na wyświetlaczu telefonu pojawi się numer połączenia przychodzącego. Numer dzwoniący 3

4 nie wyświetli się jeżeli: jest stacjonarny, podłączony do analogowych central lub gdy jego identyfikacja jest zastrzeżona usługą CLIR. Odpowiedź nr 7: Zamawiający ma świadomość warunków dostarczenia łącza PSTN. Tak. Zamawiający wyraża zgodę aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne. Pytanie nr 8: SIWZ rozdział I pkt. 2.9 a) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu, że biling dla poszczególnych numerów MSN z traktu ISDN BRA dostarczany będzie tylko w przypadku pozytywnych warunków technicznych na centrali telefonicznej? b) Wykonawca wnosi również o doprecyzowanie tego zapisu, że sekundowe naliczanie czasu realizowanych połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia realizowane dotyczy tylko połączeń krajowych i nie dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. Premium? Odpowiedź nr 8: a) Wykonywanie bilingów uwarunkowane będzie możliwościami technicznymi centrali telefonicznych. b) Zamawiający uważa to za oczywiste, że sekundowe naliczanie nie dotyczy połączeń na numery specjalne i dodatkowo płatne. Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ. Pytanie nr 9: SIWZ rozdział I pkt. 2.4 (sekundowe naliczenia) Wykonawca zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ, w taki sposób, że sekundowe naliczanie czasu realizowanych połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia realizowane dotyczy tylko połączeń krajowych i nie dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. Premium? W uzasadnieniu informujemy, że taryfikacja połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne, tzw. premium jest bardzo zróżnicowana. Połączenia na infolinie bezpłatne jak sama nazwa wskazuje są darmowe za całe zrealizowane połączenie. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowana w postaci jednej opłaty za cały czas trwania połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty lub w jeszcze inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanym w Polsce. Podobnie zróżnicowanie wygląda taryfikacja na numery specjalne, 4

5 a zróżnicowanie cenowe taryfikacji dotyczy szczególnie połączeń na numery dodatkowo płatne, tzw. Premium. Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie. Pytanie nr 10: SIWZ rozdział I pkt Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia i awarie telefonicznie tylko na wskazaną przez wykonawcę Infolinię? Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon załatwić sprawę Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie Zamawiającego z obsługi. Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia mailem lub SMS (zgodnie z życzeniem zgłaszającego). Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego Zamawiający może mieć pewność prawidłowego przyjęcia jego zgłoszenia. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z przesyłania zgłoszeń awarii em/faxem. Wykonawca w u/faxie może nie otrzymać wystarczającej ilości informacji aby mógł ustalić źródło problemu i to znacznie wydłuży czas realizacji zgłoszenia. Tylko zgłoszenie na Infolinię i odpowiedź na pytania zadane przez Doradcę umożliwią ustalenie źródła problemu. Tak wykonawcy jak i zamawiającemu powinno zależeć na szybkim usunięciu awarii a nie na samym naliczaniu kar umownych. Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 11: SIWZ rozdział I pkt oraz załącznik nr 6 1 ust. 2 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie, że Wykonawca podłączy dodatkowe linie w miarę istnienia możliwości technicznych świadczenia tych usług. Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ oraz w załącznik nr 6 1 ust. 2 w tym zakresie. 5

6 Pytanie nr 12: Załącznik nr 6 2 ust. 2 b) Wykonawca wnosi o doprecyzowanie iż naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate? Odpowiedź nr 12: Zamawiający uważa to za oczywiste, że sekundowe naliczanie nie dotyczy połączeń na numery specjalne i dodatkowo płatne. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów w załączniku nr 6 2 ust. 2 b) Pytanie nr 13: Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego)? Odpowiedź nr 13: Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować dane wymagane przez art ksh. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dopuszcza, by w 6 ust. 6 Umowy po słowach 12 godzin dodać słowo roboczych? Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15: Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień 10 Umowy zgodnie z którym Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc? Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienie postanowień 10 Umowy. Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od umowy oraz kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z 6

7 okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się. Odpowiedź nr 16: Zamawiający potwierdza, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od umowy oraz kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę Pytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień 10 Umowy, tak by zawierała również treść Całkowita suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto? Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji postanowień 10 Umowy. Pytanie nr 18: Wykonawca mając na uwadze treść 13 ust. 1. Umowy prosi o potwierdzenie, że czy mając na uwadze powszechnie akceptowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadą neutralności VAT dla podatnika, że w ostatecznym rozrachunku podatek ten powinien obciążać odbiorcę towarów i usług, a nie Wykonawcę i w celu uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku zmiany stawki VAT, Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie Umowy poprzez zamieszczenie ustępu o treści: W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT. Odpowiedź nr 18: Paragraf 13 ust. 1 Projektu Umowy zawiera postanowienie, o które pyta Wykonawca. Pytanie nr 19: W 16 ust. 2 Umowy Zamawiający wprowadził sformułowanie, że Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu 7

8 realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienie to narusza zasadę równowagi kontraktowej stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro bowiem Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może dokonywać cesji co jest sprzeczne z powszechnie przyjętą praktyką rynkową, stosownie do której Wykonawcy mogą przekazywać przysługujące im wierzytelności podmiotom trzecim bez zgody dłużnika, to analogiczne postanowienia powinny być zastrzeżone na rzecz Wykonawcy. Prosimy zatem o odpowiedź: Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie 16 ust. 2 Umowy? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie 16 ust. 2 Umowy postanowieniem: Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni.? Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 16 ust. 2 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie 16 ust. 2 Umowy postanowieniem: Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni. Pytanie nr 20: Załącznik nr 2 abonamenty lp. 3 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie tej pozycji z formularza cenowego. Wykonawca informuje, że w przypadku udostępniania tego rodzaju urządzeń, nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 21: Załącznik nr 2 abonamenty lp. 4 kolumna 3 oraz SIWZ rozdział I pkt. 1.4 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o sprecyzowanie ilości linii MSN? Odpowiedź nr 21: Tak, jak załącznik nr 2 abonamenty lp. 4 kolumna 3. 8

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) Lublin, 6 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-4-37/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Łódź, dnia 16 września 2015 roku Ld-2251-27-3/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ Warszawa, dnia 18.07.2014 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ Dotyczy:postępowania w przedmiocie : Świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do internetu dla komputerów

Bardziej szczegółowo

RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej infolinii -

RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej infolinii - Warszawa, 2 sierpnia 2013 r. DYREKTOR GENERALNY Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Jarosław Fiks RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa Warszawa, dn. 06.03.2014 r. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Urząd Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc).

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc). URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ul. Ząbkowska 41; 03-736 Warszawa; tel. +48 22 492-11-00; fax +48 22 492-11-09 NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 UR.GDG.DGZ.2141.22.2011.SC.01

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22.02.2011r. BZP.271.168.2011.AĆ

Wszyscy Wykonawcy. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22.02.2011r. BZP.271.168.2011.AĆ Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 Radom, dn. 22.02.2011r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.168.2011.AĆ

Bardziej szczegółowo

1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych?

1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych? Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ 1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych? Tak, zgodnie z zapisami SIWZ na zasadzie obowiązujących u Operatora

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06 NIP 5542647568 REGON 340057695 www.ukw.edu.pl BZP 05/2/2012 Bydgoszcz, 13.02.2012

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 10 lutego 2011r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r.

znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r. znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej. Do Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.2710.12.2012 Rząśnik, 2012.11.22

Nr ZP.2710.12.2012 Rząśnik, 2012.11.22 Nr ZP.2710.12.2012 Rząśnik, 2012.11.22 Dotyczy przetargu pn: Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów" 1) Pkt. III SIWZ - termin świadczenia usługi wyznaczony

Bardziej szczegółowo

DZ-A30-240-1-10/14 Kraków, 24 listopada 2014.

DZ-A30-240-1-10/14 Kraków, 24 listopada 2014. DZ-A30-240-1-10/14 Kraków, 24 listopada 2014. Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie

Bardziej szczegółowo

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 Powiiattowy Urząd Pracy w Rzesszowiie 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 PUP-PA-3402/42/JD/12 Rzeszów, dnia 27.09.2013r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE Nr sprawy: A-232-Zp-11/12 Warszawa, 2012-07-18 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ z 26.11.2012 r. Umowa nr.. Zawarta w dniu w dniu. roku we Wrocławiu. pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ z 26.11.2012 r. Umowa nr.. Zawarta w dniu w dniu. roku we Wrocławiu. pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ z 26.11.2012 r. Umowa nr.. Zawarta w dniu w dniu. roku we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 29 listopada 2013 r. D.ZP-2820/12/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. SRK/TZ/840/2014/PW Bytom, 25.02.2014 r. Wszystkim zainteresowanym dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pt.: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. BAF-VI-2374-1-47/2013 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup usługi dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo