z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, Wołomin, ul. Sasina 15 NIP: , REGON: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez..... pod numerem. NIP:.. REGON:.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych na stacji paliw Wykonawcy do samochodów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy o szacunkowej ilości: dm 3 benzyny bezołowiowej Pb-95, dm 3 oleju napędowego. 2. Wielkość zamawianego paliwa uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania szacowanej ilości paliwa określonej w 1 ust Paliwo nie może odbiegać od wymogów jakościowych określonych w normach obowiązujących w Unii Europejskiej. W przypadku zmiany przywołanych poniżej norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej, paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania. 1

2 4. Dostarczane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) oraz być zgodne z normami: - PN-EN 228: E dotyczy benzyny bezołowiowej, - PN-EN 590: E dotyczy oleju napędowego. 5. Tankowanie pojazdów i sprzętu będzie odbywało się na stacji paliw Wykonawcy mieszczącej się w, na której są warunki techniczne do tankowania wszystkich samochodów Zamawiającego. 6. Wykonawca umożliwi tankowanie paliw, na wskazanej w ust. 5 stacji, przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w ciągu roku. 7. Podstawą zakupu paliw jest dokument. potwierdzający pobranie bezgotówkowe paliwa wystawiany przy każdej transakcji, zawierający datę tankowania, nr rejestracyjny tankowanego pojazdu, zapis kanister w przypadku tankowania paliwa dla sprzętu lub nazwę sprzętu, ilość i rodzaj pobranego paliwa, cenę za 1 litr paliwa obowiązującą w dniu transakcji oraz nazwisko osoby pobierającej paliwo. 8. Numery rejestracyjne pojazdów będą wpisane do umowy (Załącznik nr 1). 9. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego samochodu, kupna lub likwidacji samochodu lub sprzętu, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić zaistniałą zmianę. 2 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania do r. lub do wyczerpania kwoty o której mowa w 3 ust.1 (w zależności co nastąpi wcześniej) Przewidywana wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi:...pln brutto (słownie: ) 2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją umowy. 3. W okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe benzyny i oleju napędowego będą ustalane na podstawie cennika obowiązującego w chwili tankowania na stacji paliw Wykonawcy. 4. Od cen określonych w ust. 3 stosowany będzie stały upust w wysokości BRUTTO.zł/dm 3 paliwa. 5. Upust, o którym mowa w ust. 4 naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy dla Zamawiającego. 6. Zmiana cen, o których mowa w ust. 3, nie wymaga zmiany umowy. 7. Podana w 3 ust. 1 kwota, która może być przeznaczona na zakup paliwa jest kwotą maksymalną, wyczerpanie jej przed upływem okresu, o którym mowa w 2 ust. 1 powoduje wygaśniecie umowy. 8. Niewyczerpanie kwoty określonej w 3 ust. 1 w okresie, o którym mowa w 2 ust. 1, nie powoduje przedłużenia umowy. 2

3 4 1. Formą rozliczenia za zakupione paliwo będą faktury wystawiane raz w miesiącu wraz z wydrukiem zestawienia transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Faktury będą wystawiane w oparciu o ceny i wysokość upustu określone w 3 ust. 3 i Do faktury będzie dołączony wydruk tankowań paliw płynnych zawierający w szczególności co najmniej: daty tankowań, nr rejestracyjne tankowanych pojazdów, ilość i rodzaj pobranego paliwa, cenę za 1 litr paliwa obowiązującą w dniu transakcji. 3. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy zaczynający się od 1-go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego, który rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. 4. Zapłata należności z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z wydrukiem, o którym mowa w ust Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 7. Wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia Zamawiający uzgadniał będzie z:.. (imię i nazwisko oraz nr telefonu przedstawiciela Wykonawcy) 5 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 5 % przewidywanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 2) Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 5 % przewidywanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek. 5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych W przypadku nieodpowiedniej jakości paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowego badania paliw. Jeżeli wynik badań potwierdzi niezgodność dopuszczalnych parametrów paliwa, Zamawiający kosztem takiego badania obciąży Wykonawcę. 3

4 Obciążenie to może nastąpić w formie potrącenia kosztu badania poniesionego przez Zamawiającego z najbliżej wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2. W przypadku udokumentowanej nieodpowiedniej jakości paliwa Wykonawca na swój koszt wymieni z pojazdów paliwo na spełniający wymagane dopuszczalne parametry w terminie nie dłuższym niż 3 dni oraz dokona napraw części samochodowych uszkodzonych na skutek zatankowania paliwa niewłaściwej jakości w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 3. W razie dwukrotnego udokumentowanego przypadku sprzedaży paliwa nieodpowiedniej jakości, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. 4. W przypadku stwierdzenia nadmiernego wzrostu ceny paliw, Zamawiający może żądać od Wykonawcy szczegółowego uzasadnienia wzrostów na piśmie. Wykonawca ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi na zapytanie dot. nadmiernego wzrostu ceny paliw. Jeżeli uzasadnienie zostanie uznane za niewystarczające lub nie zostanie złożone w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty złożenia wyjaśnień lub od terminu, jaki Wykonawca miał na złożenie wyjaśnień, jeśli takiego wyjaśnienia nie złożył Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Spory mogące wyniknąć w realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1) Numery rejestracyjne pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, które mogą być tankowane na podstawie przedmiotowej umowy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 4

5 Załącznik Nr 1 do umowy Numery rejestracyjne pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, które mogą być tankowane na podstawie przedmiotowej umowy Lp. Nr rejestracyjny Marka pojazdu Rodzaj paliwa ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZZ/328/2014 Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 Zawarta w dniu...pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH WSZ.XIII.2511/156/1/2014 Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice tel/fax. 46 834-08-21 www.wsz-skier.pl zaprasza do postępowania ofertowego na: WYBÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo