SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1

2 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Integracja zespołu klasowego Warsztaty z pedagogiem Ja i moja grupa Lekcja wychowawcza poświęcone uczeniu współpracy w grupie TERMIN REALIZACJI dwa razy w półroczu SPOSÓB EWALUACJI konspekt do zajęć, wpis w dzienniku plan pracy wychowawcy Uczniowie 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Skrzynka wniosków i opinii o szkole Spotkania indywidualne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze Rozmowy z wychowawcą Kontrakt z uczniem wychowawca wg potrzeb przygotowany raport wpis w dokumentacji pedagoga wpis w dzienniku uwag przygotowany kontrakt 2

3 4. Zasady współżycia społecznego i konsekwencje niewłaściwego zachowania się. Lekcja wychowawcza Konsekwencje niewłaściwego zachowania w szkole Zapoznanie z zasadami oceniania zachowania Opracowanie regulaminu właściwego zachowania się podczas imprez kulturalnych i sportowych Lekcje wychowawcze dotyczące postaw tolerancji wrzesień początek roku szkolnego analiza zeszytów uwag wpis w dzienniku wypracowany kodeks wpis w dzienniku Nauczyciele 5. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem agresji i niewłaściwym zachowaniom. 1.Rozpoznanie sytuacji w zespołach klasowych i dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami Ankieta na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie Konsultacja z wychowawcą. uczącym w klasie III Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw wychowawca wrzesień wrzesień w ciągu całego roku szkolnego ankieta teczka wychowawcy klasy wpis w zeszycie uwag 3

4 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki wychowawczej. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących profilaktyki wychowawczej Przygotowanie teczki metodycznej dla nauczycieli szkolny wg potrzeb zaświadczenia z odbytych szkoleń teczka metodyczna 3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP-P, Policja, Straż Pożarna, itp.). Spotkanie z pracownikami Powiatowej Poradni PPP-P I potwierdzenia spotkania 4. Wskazywanie pozytywnych wzorców. Obserwacja zachowania uczniów podczas uroczystości szkolnych i zajęć lekcyjnych n-le przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego zeszyt uwag Rodzice 1. Uświadamianie wpływu postawy rodzica na zachowanie dziecka. Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Jak skłonić dziecko do czytania książek? Indywidualne rozmowy z wychowawcą i pedagogiem. Spotkania indywidualne z psychologiem PPP-P I wg potrzeb wg potrzeb ulotka wpis w dokumentacji potwierdzenie spotkania 3. Zapoznanie ze sposobami uzyskiwania pomocy. Tablica informacyjna Pedagogiczny kącik czytelniczy Strona internetowa szkoły wpisy pedagoga informacje na tablicy ogłoszeń materiały metodyczne 4

5 II UCZENIE BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE I POZA NIĄ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego zachowania. Uczniowie Lekcje wychowawcze, zajęcia edukacyjne, lekcje - regulaminy pracowni - zasady bezpieczeństwa na lekcjach -bezpieczna droga do i ze szkoły Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia życia Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy higienistka, lekarz, nauczyciel: techniki przyrody, opiekun koła PCK TERMIN REALIZACJI wrzesień w ciągu roku SPOSÓB EWALUACJI dziennikach dziennikach, potwierdzenia spotkań 2. Realizacja elementów komunikacyjnego. Zdobywanie karty rowerowej Lekcje techniki z zakresu komunikacyjnego Spotkanie z policjantem, pracownikiem ochrony kolei techniki, pedagog I wg potrzeb ilość dzieci, które uzyskały kartę rowerową potwierdzenie spotkania 5

6 Nauczyciele 3. Kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i ich konsekwencji. 4. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce bezpieczeństwa 5. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu 1. Zapewnienie uczniom ciągłej opieki. Lekcje wychowawcze i - Bezpieczne ferie - Bezpieczne wakacje - zajęcia koła PCK Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji opiekun koła i nauczyciel Informatyki styczeń, czerwiec wpisy w dzienniku gazetka tematyczna Protokół z przebiegu ewakuacji Zasady bezpieczeństwa w I internecie dziennikach sprawozdanie Pełnienie dyżurów podczas przerw Organizacja zajęć świetlicowych Kontrola budynku pod względem bezpieczeństwa na bieżąco kontrola systematyczności pełnienia dyżurów analiza dokumentów 6

7 2. Doskonalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią. Warsztaty doskonalące Kursy BHP Konsultacje dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji Uaktualnienie regulaminów wycieczek i wyjść szkolnych i wg potrzeb zaświadczenia z odbytych szkoleń protokół z przebiegu ewakuacji przygotowane regulaminy 1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa. Rozmowy z rodzicami na spotkaniach z wychowawcą klas wrzesień, styczeń wpisy w protokole z zebrania z rodzicami Rodzice 2. Uświadomienie o niebezpieczeństwach wynikających z pozostawienia dziecka bez opieki. 3. Uświadamianie konieczności kontrolowania treści docierających do dziecka z mediów (gry komputerowe, portale społecznościowe, filmy). Zapoznanie rodziców z regulaminem szkolnych wycieczek Ulotka poświęcona tematyce bezpieczeństwa w internecie, prelekcja pedagoga Kieszonkowe, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły wrzesień wpisy w protokole z zebrania z rodzicami nauczyciel informatyki, I ulotka, gazetka materiały na stronie internetowej szkoły Poradnik dla rodzica 7

8 III PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. Uczniowie 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psycho- ruchowego. Lekcje : higiena ciała i odzieży, ruch na świeżym powietrzu Lekcje przyrody poświęcone wpływowi substancji szkodliwych na organizm człowieka z uwzględnieniem informacji dotyczących dopalaczy Działalność koła PCK Zajęcia z higienistą szkolną Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania Zawody sportowe szkolne i międzyszkolne Wycieczki i rajdy Sportowa Liga Podstawówek Imprezy integrujące środowisko lokalne nauczyciel przyrody opiekunowie kół higienistka higienistka, wychowawcy, dietetyk, wychowawcy TERMIN REALIZACJI w ciągu roku w ciągu roku wg harmonogramu SPOSÓB EWALUACJI dzienniku dzienniku dzienniku sprawozdanie z działalności kół wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu 8

9 3. Zapoznanie z alternatywnymi metodami spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i organizacjach młodzieżowych Udział w zajęciach organizowanych przez GCKIiR, bibliotekę, koła sportowe Rekreacja sportowa kl. IV-VI, udział w klubach sportowych opiekunowie kół trenerzy wg harmonogramu w ciągu całego roku dziennikach kół osiągnięcia uczniów zeszyt uwag karty wyjazdu 4. Realizacja szkolnych i ogólnopolskich projektów prozdrowotnych. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę Program: Szklanka mleka Meditest Zdrowy uśmiech, wychowawcy świetlicy, nauczyciel przyrody I sprawozdanie z realizacji projektu Nauczyciele 1. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki promocji i ochrony zdrowia. 2. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji i ochrony zdrowia. Udział w kursach, szkoleniach Księgozbiór biblioteczny strona internetowa szkoły bibliotekarz nauczyciel przyrody na bieżąco zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń analiza księgozbioru, strony 9

10 3. Podjęcie współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój psycho- fizyczny ucznia. Konsultacje ze specjalistami Udział w kursach, szkoleniach Imprezy integrujące środowisko lokalne konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli w ciągu całego roku lista instytucji z którymi szkoła współpracuje plan szkoleń i kursów 1. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Informacje na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły Rozmowy z opiekunami kół opiekunowie kół początek każdego roku szkolnego protokół zebrania z rodzicami Rodzice 2. Rozwijanie umiejętności wyboru korzystnych dla dziecka form spędzania wolnego czasu. Rozmowy z wychowawcą, opiekunami kół, pedagogiem Rozmowa z dzieckiem Pogadanka dla rodziców Hobby przyzwyczajenie czy uzależnienie, Co to są dopalacze?, Dieta na pamięć i koncentracje rodzice opiekunowie kół na bieżąco I, I wpis w dzienniku ulotki 3. Aktywne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem. Aktywny wypoczynek (rajd, spacer, wycieczka rowerowa, piknik rodzinny) Imprezy integrujące środowisko lokalne Sportowe turnieje rodzinne rodzice w ciągu całego roku sezonowa ankieta dotycząca spędzania wolnego czasu 10

11 KLASA V I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 2. Rozwiązywanie sytuacji wychowawca klasy konfliktowych. pracownicy poradni Uczniowie 3. Prawidłowe komunikowanie się i asertywność. 4. Zasady współżycia społecznego i konsekwencje niewłaściwego zachowania się. Lekcje wychowawcze poświęcone sposobom rozwiązywania sytuacji konfliktowych i prawidłowej komunikacji. Spotkanie z psychologiem Spotkania indywidualne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze Skrzynka wniosków i opinii o szkole Kontrakt z uczniem Warsztaty z pedagogiem poświęcone, Prawidłowej komunikacji w grupie rówieśniczej Lekcje wychowawcze dotyczące postaw tolerancji wychowawca TERMIN REALIZACJI I I wg potrzeb SPOSÓB EWALUACJI wpis w dziennik potwierdzenie spotkania dokumentacji pedagoga przygotowany raport przygotowany kontrakt opinie uczniów konspekt do zajęć wpis w dzienniku wpis w dzienniku 11

12 5. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem agresji i niewłaściwym zachowaniom Rozpoznanie sytuacji w zespołach klasowych i dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami. Ankieta na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw wrzesień w ciągu całego roku szkolnego ankieta wpis w zeszycie uwag Nauczyciele 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki wychowawczej. 3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP-P, Policja, Straż Pożarna, itp.). Udział w kursach i szkoleniach dotyczących profilaktyki wychowawczej Przygotowanie teczki metodycznej dla nauczycieli Spotkanie z pracownikami Powiatowej Poradni PPP-P szkolny wg potrzeb zaświadczenia z odbytych szkoleń teczka metodyczna I potwierdzenia spotkania 4. Wskazywanie pozytywnych wzorców. Obserwacja zachowania uczniów podczas uroczystości szkolnych i zajęć lekcyjnych n-le przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego zeszyt uwag 12

13 Rodzice 1. Uświadamianie wpływu postawy rodzica na zachowanie dziecka. Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Jak skłonić dziecko do czytania książek? Indywidualne rozmowy z wychowawcą i pedagogiem Spotkania indywidualne z psychologiem PPP-P pedagog I wg potrzeb wg potrzeb ulotka wpis w dokumentacji pedagoga potwierdzenie spotkania 3. Zapoznanie ze sposobami uzyskiwania pomocy. Tablica informacyjna Pedagogiczny kącik czytelniczy Strona internetowa szkoły wpisy pedagoga informacje na tablicy ogłoszeń materiały metodyczne 13

14 II UCZENIE BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE I POZA NIĄ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego zachowania. Uczniowie 2. Realizacja elementów komunikacyjnego Pogadanki na lekcjach wychowawczych, i zajęciach edukacyjnych - regulaminy pracowni - zasady bezpieczeństwa na lekcjach - bezpieczna droga do i ze szkoły Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia życia Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy Udział w Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego higienistka, lekarz, nauczyciel: techniki, przyrody, opiekun koła PCK techniki TERMIN REALIZACJI wrzesień w ciągu roku I SPOSÓB EWALUACJI dziennikach dziennikach, potwierdzenia spotkań osiągnięcia w konkursie BRD 14

15 3. Kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i ich konsekwencji. 4. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce bezpieczeństwa 5. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu Lekcje wychowawcze i - bezpieczne ferie - bezpieczne wakacje - zajęcia koła PCK Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji opiekunowie koła i styczeń, czerwiec dziennikach dziennikach gazetka tematyczna protokół z przebiegu ewakuacji Zasady bezpieczeństwa w internecie nauczyciel informatyki. wychowawcy I dziennikach sprawozdanie Nauczyciele 1. Zapewnienie uczniom ciągłej opieki. Pełnienie dyżurów podczas przerw Organizacja zajęć świetlicowych Kontrola budynku pod względem bezpieczeństwa na bieżąco kontrola systematyczności pełnienia dyżurów analiza dokumentów 15

16 Rodzice 2. Doskonalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią. 2. Uświadomienie o niebezpieczeństwach wynikających z pozostawienia dziecka bez opieki. 3. Uświadamianie konieczności kontrolowania treści docierających do dziecka z mediów (gry komputerowe, portale społecznościowe, filmy) Warsztaty doskonalące Kursy BHP Konsultacje dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji Uaktualnienie regulaminów wycieczek i wyjść szkolnych Zapoznanie rodziców z regulaminem szkolnych wycieczek Ulotka poświęcona tematyce bezpieczeństwa w internecie, prelekcja pedagoga Kieszonkowe, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły i wg potrzeb zaświadczenia z odbytych szkoleń protokół z przebiegu ewakuacji przygotowane regulaminy wrzesień wpisy w protokole z zebrania z rodzicami nauczyciel informatyki, pedagog I ulotka, gazetka materiały na stronie internetowej szkoły Poradnik dla rodzica 16

17 III PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. Uczniowie 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psycho- ruchowego. Lekcje : higiena ciała i odzieży, ruch na świeżym powietrzu Lekcje przyrody poświęcone wpływowi substancji szkodliwych na organizm człowieka Działalność koła PCK Zajęcia z higienistą szkolną i zajęcia WDŻ Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania Zawody sportowe szkolne i międzyszkolne Wycieczki i rajdy Sportowa Liga Podstawówek Imprezy integrujące środowisko lokalne nauczyciel przyrody opiekunowie kół higienistka, m WDŻ higienistka, wychowawcy, dietetyk wychowawcy TERMIN REALIZACJI w ciągu roku w ciągu roku wg harmonogramu SPOSÓB EWALUACJI dzienniku dzienniku dzienniku sprawozdanie z działalności kół wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu 17

18 3. Zapoznanie z alternatywnymi metodami spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w zajęciach kół pozalekcyjnych, organizacji młodzieżowych Udział w zajęciach organizowanych przez GCKIiR, bibliotekę, koła sportowe. Rekreacja sportowa kl. IV-VI, udział w klubach sportowych opiekunowie kół i klubów trenerzy wg harmonogramu dziennikach kół osiągnięcia uczniów zeszyt uwag karty wyjazdu 4. Realizacja szkolnych i ogólnopolskich projektów prozdrowotnych. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę Program: Szklanka mleka Meditest Zdrowy uśmiech, wychowawcy świetlicy, nauczyciel przyrody I sprawozdanie z realizacji projektu Nauczyciele 1. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki promocji i ochrony zdrowia. 2. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji i ochrony zdrowia. Udział w kursach, szkoleniach Księgozbiór biblioteczny strona internetowa szkoły bibliotekarz nauczyciel przyrody na bieżąco zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń analiza księgozbioru, strony 18

19 3. Podjęcie współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój psycho- fizyczny ucznia. Konsultacje ze specjalistami Udział w kursach, szkoleniach Imprezy integrujące środowisko lokalne konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli w ciągu całego roku lista instytucji z którymi szkoła współpracuje plan szkoleń i kursów 1. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Zapoznanie się z informacjami na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły Rozmowy z opiekunami kół opiekunowie kół początek każdego roku szkolnego Protokół z zebrania z rodzicami Rodzice 2. Rozwijanie umiejętności wyboru korzystnych dla dziecka form spędzania wolnego czasu. Rozmowy z wychowawcą, opiekunami kół, pedagogiem Rozmowa z dzieckiem Pogadanka dla rodziców Hobby przyzwyczajenie czy uzależnienie, Co to są dopalacze?, Dieta na pamięć i koncentracje rodzice opiekunowie kół na bieżąco I, I dzienniku ulotki 3. Aktywne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem. Aktywny wypoczynek (rajd, spacer, wycieczka rowerowa, piknik rodzinny) turniej rodzinny ) Imprezy integrujące środowisko lokalne Sportowe turnieje rodzinne rodzice w ciągu całego roku sezonowa ankieta dotycząca spędzania wolnego czasu 19

20 KLASA VI I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Uczniowie Warsztaty z pedagogiem poświęcone konfliktom w grupie Rozmowy indywidualne z dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem szkolnym Spotkanie z policjantem poświęcone konsekwencjom niewłaściwego zachowania nieletnich zachowaniom. Spotkania indywidualne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze Skrzynka wniosków i opinii o szkole Kontrakt z uczniem wychowawca wychowawca wychowawca TERMIN REALIZACJI I wg potrzeb SPOSÓB EWALUACJI wpis w dzienniku, konspekt lekcji, wytwory uczniów wpis w dokumentacji pedagoga potwierdzenie spotkania wpisy do dokumentacji pedagoga przygotowany raport przygotowany kontrakt 20

21 4. Zasady współżycia społecznego i konsekwencje niewłaściwego zachowania się. 5. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem agresji i niewłaściwym zachowaniom. Lekcje wychowawcze dotyczące postaw tolerancji wpis w dzienniku Nauczyciele 1. Rozpoznanie sytuacji w zespołach klasowych i dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami. 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki wychowawczej. 3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP-P, Policja, Straż Pożarna, itp.). 4. Wskazywanie pozytywnych wzorców. Ankieta na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw Udział w kursach i szkoleniach dotyczących profilaktyki wychowawczej Przygotowanie teczki metodycznej dla nauczycieli Spotkanie z pracownikami Powiatowej Poradni PPP-P Obserwacja zachowania uczniów podczas uroczystości szkolnych i zajęć lekcyjnych szkolny n-le przedmiotów wrzesień w ciągu całego roku wg potrzeb ankieta wpis w zeszycie uwag zaświadczenia z odbytych szkoleń teczka metodyczna I potwierdzenia spotkań analiza dokumentów wychowawcy w ciągu całego zeszyt uwag roku szkolnego 21

22 Rodzice 1. Uświadamianie wpływu postawy rodzica na zachowanie dziecka. 2. Przedstawienie konsekwencji karnych za szczególnie niebezpieczny wyczyn dziecka. 3. Zapoznanie ze sposobami uzyskiwania pomocy. Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Jak skłonić dziecko do czytania książek? Indywidualne rozmowy z wychowawcą i pedagogiem Spotkania indywidualne z psychologiem PPP-P Rozmowa z dzieckiem po spotkaniu z policjantem Tablica informacyjna Pedagogiczny kącik czytelniczy Strona internetowa szkoły wpisy pedagoga I ulotka wg potrzeb wpis w dokumentacji pedagoga potwierdzenie spotkania rodzice I obserwacja zmiany zachowania wśród dzieci rozmowa z rodzicami informacje na tablicy ogłoszeń materiały metodyczne 22

23 II UCZENIE BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE I POZA NIĄ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego zachowania. Uczniowie Pogadanki na lekcjach wychowawczych, i zajęciach edukacyjnych - regulaminy pracowni - zasady bezpieczeństwa na lekcjach - bezpieczna droga do i ze szkoły Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia życia Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy higienistka, lekarz, nauczyciel: techniki, przyrody, opiekun koła PCK TERMIN REALIZACJI wrzesień w ciągu roku SPOSÓB EWALUACJI dziennikach dziennikach, potwierdzenia spotkań 2. Realizacja elementów komunikacyjnego. Udział w Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego techniki I osiągnięcia w konkursie BRD 23

24 Nauczyciele 3. Kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i ich konsekwencji. 4. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce bezpieczeństwa 5. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu 1. Zapewnienie uczniom ciągłej opieki. 2. Doskonalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią. Lekcje wychowawcze i - bezpieczne ferie - bezpieczne wakacje - zajęcia koła PCK Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, opiekunowie koła i styczeń, czerwiec dzienniku gazetka tematyczna protokół z przebiegu ewakuacji Zasady bezpieczeństwa w internecie Pełnienie dyżurów podczas przerw Organizacja zajęć świetlicowych Kontrola budynku pod względem bezpieczeństwa Warsztaty doskonalące Kursy BHP Konsultacje dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji Uaktualnienie regulaminów wycieczek i wyjść szkolnych nauczyciel informatyki. wychowawcy i I dziennikach sprawozdanie na bieżąco kontrola systematyczności pełnienia dyżurów analiza dokumentów wg potrzeb zaświadczenia z odbytych szkoleń protokół z przebiegu ewakuacji przygotowane regulaminy 24

25 Rodzice 2. Uświadomienie o niebezpieczeństwach wynikających z pozostawienia dziecka bez opieki. 3. Uświadamianie konieczności kontrolowania treści docierających do dziecka z mediów (gry komputerowe, portale społecznościowe, filmy). Zapoznanie rodziców z regulaminem szkolnych wycieczek Wykład podczas zebrania z rodzicami Jak wybrać dobre gimnazjum?, Ile wolności powinien mieć młody człowiek? Ulotka poświęcona tematyce projektu o Internecie, prelekcja pedagoga Kieszonkowe, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły nauczyciel informatyki, pedagog wrzesień I I wpisy w protokole z zebrania z rodzicami, prelekcje ulotka, gazetka materiały na stronie internetowej szkoły Poradnik dla rodzica III PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI 25

26 Uczniowie 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. Spotkanie z higienistką Udział w zajęciach WDŻ Lekcje : higiena ciała i odzieży, zajęcia na świeżym powietrzu, zasada ciągłości ruchu Warsztaty dotyczące nałogów i ich wpływu na organizm ludzki z uwzględnieniem szkodliwości dopalaczy Warsztaty uczące rozpoznawania uzdolnień Działalność koła PCK Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania higienistka szkolna nauczyciel WDŻ szkolny pracownik CIZ opiekunowie kół higienistka, wychowawcy, dietetyk w ciągu roku w ciągu roku I I w ciągu roku w ciągu roku dzienniku dzienniku, rozmowy z uczniami scenariusz zajęć, analiza ankiety, wpisy w dzienniku dzienniku, rozmowy z uczniami dzienniku sprawozdanie z działalności kół 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psycho- ruchowego. Zawody sportowe szkolne i międzyszkolne Wycieczki i rajdy Sportowa Liga Podstawówek Imprezy integrujące środowisko lokalne wg harmonogramu wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu 26

27 3. Zapoznanie z alternatywnymi metodami spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w zajęciach kół pozalekcyjnych, organizacji młodzieżowych Udział w zajęciach organizowanych przez GCKIiR, bibliotekę, koła sportowe. Rekreacja sportowa kl. IV-VI, uczestnictwo w klubach sportowych opiekunowie kół i klubów trenerzy wg harmonogramu wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu 4. Realizacja szkolnych i ogólnopolskich projektów prozdrowotnych. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę Program: Szklanka mleka Meditest Zdrowy uśmiech, wychowawcy świetlicy, nauczyciel przyrody I sprawozdanie z realizacji projektu Nauczyciele 1. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki promocji i ochrony zdrowia. 2. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji i ochrony zdrowia. Udział w kursach, szkoleniach Księgozbiór biblioteczny strona internetowa szkoły bibliotekarz nauczyciel przyrody na bieżąco zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń analiza księgozbioru, strony 27

28 3. Podjęcie współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój psycho- fizyczny ucznia. Konsultacje ze specjalistami Udział w kursach, szkoleniach Imprezy integrujące środowisko lokalne konsultanci z ośrodków doskonalenia w ciągu całego roku lista instytucji z którymi szkoła współpracuje plan szkoleń i kursów 1. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Zapoznanie się z informacjami na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły Rozmowy z opiekunami kół opiekunowie kół początek każdego roku szkolnego protokół z zebrania z rodzicami Rodzice 2. Rozwijanie umiejętności wyboru korzystnych dla dziecka form spędzania wolnego czasu. Rozmowy z wychowawcą, opiekunami kół, pedagogiem Rozmowa z dzieckiem Pogadanka dla rodziców Hobby przyzwyczajenie czy uzależnienie, Co to są dopalacze?, Dieta na pamięć i koncentracje rodzice opiekunowie kół na bieżąco I, I dzienniku ulotki 3. Aktywne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem. Aktywny wypoczynek (rajd, spacer, wycieczka rowerowa, piknik rodzinny) Imprezy integrujące środowisko lokalne Sportowe turnieje rodzinne rodzice w ciągu całego roku sezonowa ankieta dotycząca spędzania wolnego czasu 28

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2012 2013 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY I - III

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY I - III SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA I I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r.

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r. GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Skrobów, wrzesień 2011 r. WSTĘP Program opracowany został na podstawie: 1/ Programu wychowawczego 2/ Programu oświatowo-zdrowotnego 3/ Publikacje: 1. Ewa Kosińska:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM OBSZAR DZIAŁŃ FORMY REALIZACJI ADRESAT ODPOWIEDZIALNI Promowanie zdrowego stylu życia 1. Konsultacje z rodzicami, pielęgniarką szkolną w sprawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 1.Ruch to zdrowie! hasło do realizacji na rok szkolny 2013/2014 Zadania Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 im. Janusza Korczaka W Płocku 1 Wstęp Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 im. Janusza Korczaka W Płocku Szkolny Program Profilaktyki uchwalony 22 stycznia 2015r przez Radę Rodziców w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.ZACHOWANIA AGRESYWNE 1. Egzekwowanie i przestrzeganie norm i zasad zachowania w szkole. 2. Uświadomienie konsekwencji zachowań agresywnych (dla siebie i dla innych

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Waldemar Skwierawski wychowawca świetlicy pedagog szkoły podstawowej Zespół Szkół Publicznych nr 2 w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KOORDYNATOR PROGRAMU: Pedagog szkolny Łukasz Drabek Zagadnienia do Lp. realizacji 1. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa w szkole. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Cel ogólny: Propagowanie działań dotyczących zdrowego stylu życia Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy i osoby współpracujące Kształtowanie Opracowanie harmonogramu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Realizacja szkolnego programu profilaktyki ma za zadanie przeciwdziałać zjawisku agresji i przemocy oraz zagrożeniu

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU PROGRAM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU SPIS TREŚCI I. Wstęp charakterystyka programu II. Cel główny III. Cele szczegółowe IV. Kierunki i realizacja działań V. Przewidywane osiągnięcia VI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan został opracowany w oparciu o Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły oraz Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Ewarysta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Rok szkolny 2014/2015

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Rok szkolny 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2014/2015 Działania profilaktyczne w klasach I-III Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządza się na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TYTUSA I JANA DZIAŁYŃSKICH 2015/2016 Zatwierdzony przez Radę Rodziców, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Dotychczasowa diagnoza przeprowadzona na

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu

Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu ZSP106 Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu Harmonogram działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu na rok 2016/2017 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Rychtalu Na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI rok szkolny Szkolny Program Profilaktyki został opracowany zgodnie z kierunkami działań MEN oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE NA LATA 2016/ / /2019

PROGAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE NA LATA 2016/ / /2019 PROGAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE NA LATA 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Janowie stanowi uzupełnienie programu wychowawczego, Ma na celu wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2013/2014

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2013/2014 Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: ŻYJĘ ZDROWO, BEZPIECZNIE I KULTURALNIE Cele szczegółowe: 1. wyrabianie umiejętności kierowania emocjami, uczuciami i postawami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH I. Cele programu: 1. Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM Cele programu: 1. Obserwacja i diagnoza zagrożeń występujących na terenie szkoły. 2. Wczesna reakcja w przypadku

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska wychowawczego Angażowanie grona pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. Gen. Z. Berlinga w Częstochowie na rok szkolny2013/2014

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. Gen. Z. Berlinga w Częstochowie na rok szkolny2013/2014 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. Gen. Z. Berlinga w Częstochowie na rok szkolny2013/2014 Roczny Program profilaktyki został opracowany na podstawie zadań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

Kontrakty klasowe. Zapoznanie uczniów z regulaminem i Statutem szkolnym. Gazetki szkolne. Konkursy. Wycieczki szkolne, imprezy szkolne, konkursy

Kontrakty klasowe. Zapoznanie uczniów z regulaminem i Statutem szkolnym. Gazetki szkolne. Konkursy. Wycieczki szkolne, imprezy szkolne, konkursy PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH ZADANIA FORMY REALIACJI ODPOWIEDZIALNI Dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią; przestrzeganie regulaminu szkolnego; dbałość o język ojczysty; przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012

Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012 Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012 Cele ogólne: 1. Promowanie zdrowego stylu życia, higieny oraz alternatywnych sposobów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016)

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych 1 ZACHOWANIE PROBLEMOWE UCZNIÓW: AGRESJA OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZATORZY DOWODY REALIZACJI 1. Uświadamianie uczniom

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok 2015/2016 Cel ogólny: ŻYJĘ ZDROWO, BEZPIECZNIE I KULTURALNIE Cele szczegółowe: 1. wyrabianie umiejętności kierowania emocjami, uczuciami i postawami 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Priorytet na rok szkolny 2009/2010 zapobieganie pojawienia się zjawiska kozła ofiarnego wśród uczniów, otoczenie szczególną opieką dzieci z ubogich

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE.

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. 1. Wdrażanie do przestrzegania Naszego Szkolnego Kodeksu. 2. Kształtowanie świadomości uczniów na temat przysługujących im praw wynikających z Konwencji o Prawach

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2017 1 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje

Bardziej szczegółowo

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni I. Bezpieczeństwo uczniów 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą -zapoznanie uczniów z przepisami bhp -udział uczniów w konkursach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Cele programu Bezpieczeństwo dziecka w szkole, na ulicy uświadomienie konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo