SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

2 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Integracja zespołu klasowego Warsztaty z pedagogiem Ja i moja grupa Lekcja wychowawcza poświęcone uczeniu współpracy w grupie TERMIN REALIZACJI dwa razy w półroczu I półrocze SPOSÓB EWALUACJI konspekt do zajęć, wpis w dzienniku plan pracy wychowawcy Uczniowie 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Skrzynka wniosków i opinii o szkole Spotkania indywidualne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze Rozmowy z wychowawcą cały rok cały rok cały rok przygotowany raport wpis w dokumentacji pedagoga wpis w dzienniku uwag

3 4. Zasady współżycia społecznego i konsekwencje niewłaściwego zachowania się. Lekcja wychowawcza Konsekwencje niewłaściwego zachowania w szkole Zapoznanie z zasadami oceniania zachowania I półrocze wrzesień analiza zeszytów uwag wpis w dzienniku Opracowanie regulaminu właściwego zachowania się podczas imprez kulturalnych i sportowych Lekcje wychowawcze dotyczące postaw tolerancji początek roku szkolnego I półrocze wypracowany kodeks wpis w dzienniku Nauczyciele 5. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem agresji i niewłaściwym zachowaniom. 1.Rozpoznanie sytuacji w zespołach klasowych i dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami. VII ogólnopolska edycja programu Szkoła bez przemocy Ankieta na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie Konsultacja z wychowawcą. uczącym w klasie III Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw szklony, wychowawcy i wychowawca cały rok sprawozdanie z realizacji wrzesień wrzesień w ciągu całego roku szkolnego ankieta teczka wychowawcy klasy wpis w zeszycie uwag

4 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki wychowawczej. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących profilaktyki wychowawczej Przygotowanie teczki metodycznej dla nauczycieli dyrektor szkolny wg potrzeb I półrocze zaświadczenia z odbytych szkoleń teczka metodyczna 3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP-P, Policja, Straż Pożarna, itp.). Spotkanie z pracownikami Powiatowej Poradni P-P dyrektor potwierdzenia spotkania Rodzice 4. Wskazywanie pozytywnych wzorców. 1. Uświadamianie wpływu postawy rodzica na zachowanie dziecka. Obserwacja zachowania uczniów podczas uroczystości szkolnych i zajęć lekcyjnych Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Tajniki dobrego. Indywidualne rozmowy z wychowawcą i pedagogiem. Spotkania indywidualne z psychologiem PPP-P n-le przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego I półrocze wg potrzeb wg potrzeb zeszyt uwag referat wpis w dokumentacji potwierdzenie spotkania 3. Zapoznanie ze sposobami uzyskiwania pomocy. Tablica informacyjna Pedagogiczny kącik czytelniczy I półrocze cały rok informacje na tablicy ogłoszeń materiały metodyczne

5 II UCZENIE BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE I POZA NIĄ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego zachowania. Uczniowie 2. Realizacja elementów komunikacyjnego. Lekcje wychowawcze, zajęcia edukacyjne, lekcje - regulaminy pracowni - zasady bezpieczeństwa na lekcjach -bezpieczna droga do i ze szkoły Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia życia Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy Zdobywanie karty rowerowej Lekcje techniki z zakresu komunikacyjnego Spotkanie z policjantem higienistka, lekarz, nauczyciel: techniki przyrody, opiekun koła PCK techniki TERMIN REALIZACJI wrzesień w ciągu roku SPOSÓB EWALUACJI dziennikach dziennikach, potwierdzenia spotkań ilość dzieci, które uzyskały kartę rowerową potwierdzenie spotkania 3. Kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i ich konsekwencji. 4. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce bezpieczeństwa Lekcje wychowawcze i - Bezpieczne ferie - Bezpieczne wakacje Bezpieczeństwo w szkole styczeń, czerwiec wpisy w dzienniku Sprawozdanie z realizacji projektu

6 Nauczyciele 5. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu 1. Zapewnienie uczniom ciągłej opieki. 2. Doskonalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią. 1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa. Dzień Bezpiecznego Internetu Pełnienie dyżurów podczas przerw Organizacja zajęć świetlicowych Kontrola budynku pod względem bezpieczeństwa Warsztaty doskonalące Kursy BHP Konsultacje z koordynatorami projektu Dzień Bezpiecznego Internetu Rozmowy z rodzicami na spotkaniach z wychowawcą nauczyciel informatyki dyrektor dziennikach sprawozdanie na bieżąco kontrola systematyczności pełnienia dyżurów analiza dokumentów wg potrzeb klas wrzesień, styczeń zaświadczenia z odbytych szkoleń wpisy w protokole z zebrania z rodzicami Rodzice 2. Uświadomienie o niebezpieczeństwach wynikających z pozostawienia dziecka bez opieki. Zapoznanie rodziców z regulaminem szkolnych wycieczek wrzesień wpisy w protokole z zebrania z rodzicami

7 3. Uświadamianie konieczności kontrolowania treści docierających do dziecka z mediów (gry komputerowe, filmy). Ulotka poświęcona tematyce projektu o Internecie, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Zagrożenia płynące z internetu. nauczyciel informatyki ulotka wpisy w protokole z zebrania referat Uczniowie III PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. Lekcje - higiena ciała i odzieży - ruch na świeżym powietrzu Lekcje przyrody poświęcone wpływowi substancji szkodliwych na organizm człowieka nauczyciel przyrody TERMIN REALIZACJI I półrocze w ciągu roku SPOSÓB EWALUACJI dzienniku dzienniku

8 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psycho- ruchowego. Zawody sportowe - turniej mini piłki siatkowej - turniej tenisa stołowego - turniej warcabowy Wycieczki i rajdy Sportowa Liga Podstawówek Imprezy integrujące środowisko lokalne, wychowawcy wg harmonogramu wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu 3. Zapoznanie z alternatywnymi metodami spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i organizacjach młodzieżowych Udział w zajęciach organizowanych przez GCKIiR, bibliotekę, koła sportowe opiekunowie kół trenerzy wg harmonogramu w ciągu całego roku dziennikach kół osiągnięcia uczniów zeszyt uwag karty wyjazdu 4. Realizacja szkolnych i ogólnopolskich projektów prozdrowotnych. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę II pólrocze sprawozdanie z realizacji projektu Nauczyciele 1. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki promocji i ochrony zdrowia. 2. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji i ochrony zdrowia. Udział w kursach, szkoleniach na bieżąco zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń Księgozbiór biblioteczny bibliotekarz Cały rok analiza księgozbioru

9 3. Podjęcie współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój psycho- fizyczny ucznia. Konsultacje ze specjalistami Udział w kursach, szkoleniach Imprezy integrujące środowisko lokalne konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli w ciągu całego roku lista instytucji z którymi szkoła współpracuje plan szkoleń i kursów 1. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Informacje na tablicach ogłoszeń Rozmowy z opiekunami kół opiekunowie kół początek każdego roku szkolnego protokół zebrania z rodzicami Rodzice 2. Rozwijanie umiejętności wyboru korzystnych dla dziecka form spędzania wolnego czasu. 3. Aktywne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem. Rozmowy z wychowawcą, opiekunami kół, pedagogiem Rozmowa z dzieckiem Pogadanka na spotkaniu z rodzicami, Jak nauczyć dziecko bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach? Aktywny wypoczynek (rajd, spacer, wycieczka rowerowa, piknik rodzinny) Imprezy integrujące środowisko lokalne rodzice opiekunowie kół rodzice na bieżąco w ciągu całego roku wpis w dzienniku referat sezonowa ankieta dotycząca spędzania wolnego czasu

10 KLASA V Uczniowie I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 2. Rozwiązywanie sytuacji wychowawca klasy konfliktowych. pracownicy poradni 3. Prawidłowe komunikowanie się i asertywność. 4. Zasady współżycia społecznego i konsekwencje niewłaściwego zachowania się. 5. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem agresji i niewłaściwym zachowaniom. Lekcje wychowawcze poświęcone sposobom rozwiązywania sytuacji konfliktowych i prawidłowej komunikacji. Spotkanie z psychologiem Spotkania indywidualne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze Skrzynka wniosków i opinii o szkole Warsztaty z pedagogiem poświęcone, Prawidłowej komunikacji w grupie rówieśniczej Lekcje wychowawcze dotyczące postaw tolerancji VII ogólnopolska edycja programu Szkoła bez przemocy TERMIN REALIZACJI cały rok cały rok SPOSÓB EWALUACJI wpis w dziennik potwierdzenie spotkania dokumentacji pedagoga przygotowany raport I półrocze opinie uczniów konspekt do zajęć wpis w dzienniku I półrocze wpis w dzienniku szklony, wychowawcy cały rok sprawozdanie z realizacji

11 1. Rozpoznanie sytuacji w zespołach klasowych i dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami. Ankieta na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw wrzesień w ciągu całego roku szkolnego ankieta wpis w zeszycie uwag Nauczyciele 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki wychowawczej. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących profilaktyki wychowawczej Przygotowanie teczki metodycznej dla nauczycieli dyrektor szkolny wg potrzeb I półrocze zaświadczenia z odbytych szkoleń teczka metodyczna 3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP-P, Policja, Straż Pożarna, itp.). 4. Wskazywanie pozytywnych wzorców. Spotkanie z pracownikami Powiatowej Poradni P-P Obserwacja zachowania uczniów podczas uroczystości szkolnych i zajęć lekcyjnych n-le przedmiotów potwierdzenia spotkania w ciągu całego roku szkolnego zeszyt uwag Rodzice 1. Uświadamianie wpływu postawy rodzica na zachowanie dziecka. Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Tajniki dobrego. Indywidualne rozmowy z wychowawcą i pedagogiem Spotkania indywidualne z psychologiem PPP-P pedagog I półrocze wg potrzeb wg potrzeb referat wpis w dokumentacji pedagoga potwierdzenie spotkania

12 3. Zapoznanie ze sposobami uzyskiwania pomocy. Tablica informacyjna Pedagogiczny kącik czytelniczy I półrocze cały rok informacje na tablicy ogłoszeń materiały metodyczne II UCZENIE BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE I POZA NIĄ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego zachowania. Uczniowie Pogadanki na lekcjach wychowawczych, i zajęciach edukacyjnych - regulaminy pracowni - zasady bezpieczeństwa na lekcjach - bezpieczna droga do i ze szkoły Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia życia Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy higienistka, lekarz, nauczyciel: techniki, przyrody, opiekun koła PCK TERMIN REALIZACJI wrzesień w ciągu roku SPOSÓB EWALUACJI dziennikach dziennikach, potwierdzenia spotkań

13 2. Realizacja elementów komunikacyjnego. Udział w Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego techniki osiągnięcia w konkursie BRD 3. Kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i ich konsekwencji. Lekcje wychowawcze i - bezpieczne ferie - bezpieczne wakacje styczeń, czerwiec dziennikach dziennikach 4. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce bezpieczeństwa 5. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu Bezpieczeństwo w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu nauczyciel informatyki sprawozdanie z realizacji projektu dziennikach sprawozdanie Nauczyciele 1. Zapewnienie uczniom ciągłej opieki. 2. Doskonalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią. Pełnienie dyżurów podczas przerw Organizacja zajęć świetlicowych Kontrola budynku pod względem bezpieczeństwa Warsztaty doskonalące Kurs BHP Konsultacje z koordynatorami projektu Dzień Bezpiecznego Internetu dyrektor na bieżąco wg potrzeb kontrola systematyczności pełnienia dyżurów analiza dokumentów zaświadczenia z odbytych szkoleń

14 2. Uświadomienie o niebezpieczeństwach wynikających z pozostawienia dziecka bez opieki. Zapoznanie rodziców z regulaminem szkolnych wycieczek wrzesień wpisy w protokole z zebrania z rodzicami Rodzice 3. Uświadamianie konieczności kontrolowania treści docierających do dziecka z mediów (gry komputerowe, filmy). Ulotka poświęcona tematyce projektu o Internecie, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Zagrożenia płynące z internetu. nauczyciel informatyki ulotka wpisy w protokole z zebrania referat

15 Uczniowie III PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psycho- ruchowego. Lekcje - strój w czasie zajęć fizycznych - higiena ciała po wysiłku Lekcje przyrody poświęcone wpływowi substancji szkodliwych na zdrowie człowieka Zawody sportowe - turniej mini piłki siatkowej - turniej tenisa stołowego - turniej warcabowy Wycieczki i rajdy Szkolna Liga Podstawówek Imprezy integrujące środowisko lokalne nauczyciel przyrody TERMIN REALIZACJI w ciągu roku w ciągu roku wg harmonogramu SPOSÓB EWALUACJI dzienniku dzienniku wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu

16 3. Zapoznanie z alternatywnymi metodami spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w zajęciach kół pozalekcyjnych, organizacji młodzieżowych Udział w zajęciach organizowanych przez GCKIiR, bibliotekę, koła sportowe. Udział w klubach sportowych opiekunowie kół i klubów trenerzy wg harmonogramu dziennikach kół osiągnięcia uczniów zeszyt uwag karty wyjazdu 4. Realizacja szkolnych i ogólnopolskich projektów prozdrowotnych. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę sprawozdanie z realizacji projektu Nauczyciele 1. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki promocji i ochrony zdrowia. 2. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji i ochrony zdrowia. 3. Podjęcie współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój psycho- fizyczny ucznia. Udział w kursach, szkoleniach na bieżąco zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń Księgozbiór biblioteczny bibliotekarz cały rok analiza księgozbioru Konsultacje ze specjalistami Udział w kursach, szkoleniach Imprezy integrujące środowisko lokalne dyrektor konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli w ciągu całego roku lista instytucji z którymi szkoła współpracuje plan szkoleń i kursów Rodzice 1. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Zapoznanie się z informacjami na tablicach ogłoszeń Rozmowy z opiekunami kół opiekunowie kół początek każdego roku szkolnego Protokół z zebrania z rodzicami

17 2. Rozwijanie umiejętności wyboru korzystnych dla dziecka form spędzania wolnego czasu. 3. Aktywne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem. Rozmowy z wychowawcą, opiekunami kół, pedagogiem Rozmowa z dzieckiem Pogadanka na spotkaniu z rodzicami Jak nauczyć dziecko bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach? Aktywny wypoczynek (rajd, spacer, wycieczka rowerowa, piknik rodzinny) turniej rodzinny ) Imprezy integrujące środowisko lokalne rodzice opiekunowie kół rodzice na bieżąco w ciągu całego roku dzienniku referat sezonowa ankieta dotycząca spędzania wolnego czasu

18 KLASA VI I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 2. Rozwiązywanie sytuacji Warsztaty z pedagogiem konfliktowych. poświęcone konfliktom w grupie TERMIN REALIZACJI I półrocze SPOSÓB EWALUACJI wpis w dzienniku, konspekt lekcji, wytwory uczniów Rozmowy indywidualne z dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem szkolnym wychowawca dyrektor cały rok wpis w dokumentacji pedagoga Uczniowie Spotkanie z policjantem poświęcone konsekwencjom niewłaściwego zachowania nieletnich zachowaniom. Spotkania indywidualne dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze wychowawca cały rok potwierdzenie spotkania wpisy do dokumentacji pedagoga Skrzynka wniosków i opinii o szkole cały rok przygotowany raport 4. Zasady współżycia społecznego i konsekwencje niewłaściwego zachowania się. Lekcje wychowawcze dotyczące postaw tolerancji I półrocze wpis w dzienniku

19 5. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem agresji i niewłaściwym zachowaniom. VII ogólnopolska edycja programu Szkoła bez przemocy szklony, wychowawcy cały rok sprawozdanie z realizacji 1. Rozpoznanie sytuacji w zespołach klasowych i dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami. Ankieta na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw wrzesień w ciągu całego roku ankieta wpis w zeszycie uwag Nauczyciele 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki wychowawczej. 3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (PPP-P, Policja, Straż Pożarna, itp.). Udział w kursach i szkoleniach dotyczących profilaktyki wychowawczej Przygotowanie teczki metodycznej dla nauczycieli Spotkanie z pracownikami Powiatowej Poradni P-P dyrektor szkolny dyrektor wg potrzeb I semestr zaświadczenia z odbytych szkoleń teczka metodyczna potwierdzenia spotkań analiza dokumentów wychowawcy 4. Wskazywanie pozytywnych wzorców. Obserwacja zachowania uczniów podczas uroczystości szkolnych i zajęć lekcyjnych n-le przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego zeszyt uwag

20 1. Uświadamianie wpływu postawy rodzica na zachowanie dziecka. Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Tajniki dobrego. Indywidualne rozmowy z wychowawcą i pedagogiem Spotkania indywidualne z psychologiem PPP-P I półrocze wg potrzeb referat wpis w dokumentacji pedagoga potwierdzenie spotkania Rodzice 2. Przedstawienie konsekwencji karnych za szczególnie niebezpieczny wyczyn dziecka. Rozmowa z dzieckiem po spotkaniu z policjantem rodzice obserwacja zmiany zachowania wśród dzieci rozmowa z rodzicami 3. Zapoznanie ze sposobami uzyskiwania pomocy. Tablica informacyjna Pedagogiczny kącik czytelniczy I półrocze cały rok informacje na tablicy ogłoszeń materiały metodyczne

21 II UCZENIE BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE I POZA NIĄ ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego zachowania. Uczniowie 2. Realizacja elementów komunikacyjnego. Pogadanki na lekcjach wychowawczych, i zajęciach edukacyjnych - regulaminy pracowni - zasady bezpieczeństwa na lekcjach - bezpieczna droga do i ze szkoły Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia życia Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy Udział w Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego higienistka, lekarz, nauczyciel: techniki, przyrody, opiekun koła PCK techniki TERMIN REALIZACJI wrzesień w ciągu roku SPOSÓB EWALUACJI dziennikach dziennikach, potwierdzenia spotkań osiągnięcia w konkursie BRD 3. Kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i ich konsekwencji. 4. Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych o tematyce bezpieczeństwa Lekcje wychowawcze i - bezpieczne ferie - bezpieczne wakacje, Bezpieczeństwo w szkole styczeń, czerwiec dzienniku sprawozdanie z realizacji projektu

22 5. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu Dzień Bezpiecznego Internetu nauczyciel informatyki dziennikach sprawozdanie Nauczyciele Rodzice 1. Zapewnienie uczniom ciągłej opieki. 2. Doskonalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią. 2. Uświadomienie o niebezpieczeństwach wynikających z pozostawienia dziecka bez opieki. Pełnienie dyżurów podczas przerw Organizacja zajęć świetlicowych Kontrola budynku pod względem bezpieczeństwa Warsztaty doskonalące Kurs BHP Konsultacje z koordynatorami projektu Dzień Bezpiecznego Internetu Zapoznanie rodziców z regulaminem szkolnych wycieczek Wykład podczas zebrania z rodzicami Jak wybrać dobre gimnazjum? dyrektor na bieżąco wg potrzeb wrzesień kontrola systematyczności pełnienia dyżurów analiza dokumentów zaświadczenia z odbytych szkoleń wpisy w protokole z zebrania z rodzicami referat

23 3. Uświadamianie konieczności kontrolowania treści docierających do dziecka z mediów (gry komputerowe, filmy). Ulotka poświęcona tematyce projektu o Internecie, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły Pogadanka przeprowadzona przez pedagoga szkolnego Zagrożenia płynące z internetu. nauczyciel informatyki ulotka wpisy w protokole z zebrania referat

24 Uczniowie III PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ADRESAT ZADANIA DO REALIZACJI FORMY DZIAŁAŃ OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. Spotkanie z higienistką Udział w zajęciach WDŻ Lekcje - higiena ciała i odzieży - zajęcia na świeżym powietrzu zimą- zasada ciągłości ruchu Warsztaty dotyczące nałogom i ich wpływu na organizm ludzki Warsztaty uczące rozpoznawania własnych uzdolnień. higienistka szkolna nauczyciel WDŻ pracownicy firmy kosmetycznej szkolny pracownik CIZ TERMIN REALIZACJI I semestr w ciągu roku w ciągu roku SPOSÓB EWALUACJI dzienniku dzienniku, rozmowy z uczniami scenariusz zajęć, analiza ankiety, wpisy w dzienniku dzienniku, rozmowy z uczniami

25 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psycho- ruchowego. Zawody sportowe - turniej mini piłki siatkowej - turniej tenisa stołowego - turniej warcabowy Wycieczki i rajdy Szkolna Liga Podstawówek Imprezy integrujące środowisko lokalne wg harmonogramu wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu 3. Zapoznanie z alternatywnymi metodami spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w zajęciach kół pozalekcyjnych, organizacji młodzieżowych Udział w zajęciach organizowanych przez GCKIiR, bibliotekę, koła sportowe. opiekunowie kół i klubów trenerzy wg harmonogramu wpisy do dzienników kół, sprawozdania z zawodów, osiągnięcia uczniów, karty wyjazdu 4. Realizacja szkolnych i ogólnopolskich projektów prozdrowotnych. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę sprawozdanie z realizacji projektu Nauczyciele 1. Doskonalenie zawodowe w zakresie profilaktyki promocji i ochrony zdrowia. 2. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji i ochrony zdrowia. Udział w kursach, szkoleniach na bieżąco zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń Księgozbiór biblioteczny bibliotekarz cały rok analiza księgozbioru

26 3. Podjęcie współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój psycho- fizyczny ucznia. Konsultacje ze specjalistami Udział w kursach, szkoleniach Imprezy integrujące środowisko lokalne dyrektor konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli w ciągu całego roku lista instytucji z którymi szkoła współpracuje plan szkoleń i kursów 1. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Zapoznanie się z informacjami na tablicach ogłoszeń Rozmowy z opiekunami kół opiekunowie kół początek każdego roku szkolnego protokół z zebrania z rodzicami Rodzice 2. Rozwijanie umiejętności wyboru korzystnych dla dziecka form spędzania wolnego czasu. 3. Aktywne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem. Rozmowy z wychowawcą, opiekunami kół, pedagogiem Rozmowa z dzieckiem Pogadanka na spotkaniu z rodzicami, Jak nauczyć dziecko bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach Aktywny wypoczynek (rajd, spacer, wycieczka rowerowa, piknik rodzinny) Imprezy integrujące środowisko lokalne rodzice opiekunowie kół rodzice na bieżąco w ciągu całego roku dzienniku referat sezonowa ankieta dotycząca spędzania wolnego czasu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r.

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r. GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Skrobów, wrzesień 2011 r. WSTĘP Program opracowany został na podstawie: 1/ Programu wychowawczego 2/ Programu oświatowo-zdrowotnego 3/ Publikacje: 1. Ewa Kosińska:

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY I - III

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY I - III SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA I I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Cel ogólny: Propagowanie działań dotyczących zdrowego stylu życia Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy i osoby współpracujące Kształtowanie Opracowanie harmonogramu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu

Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu ZSP106 Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu Harmonogram działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu na rok 2016/2017 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych 1 ZACHOWANIE PROBLEMOWE UCZNIÓW: AGRESJA OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZATORZY DOWODY REALIZACJI 1. Uświadamianie uczniom

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.ZACHOWANIA AGRESYWNE 1. Egzekwowanie i przestrzeganie norm i zasad zachowania w szkole. 2. Uświadomienie konsekwencji zachowań agresywnych (dla siebie i dla innych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2017 1 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 im. Janusza Korczaka W Płocku 1 Wstęp Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU PROGRAM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU SPIS TREŚCI I. Wstęp charakterystyka programu II. Cel główny III. Cele szczegółowe IV. Kierunki i realizacja działań V. Przewidywane osiągnięcia VI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 im. Janusza Korczaka W Płocku Szkolny Program Profilaktyki uchwalony 22 stycznia 2015r przez Radę Rodziców w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Waldemar Skwierawski wychowawca świetlicy pedagog szkoły podstawowej Zespół Szkół Publicznych nr 2 w

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TYTUSA I JANA DZIAŁYŃSKICH 2015/2016 Zatwierdzony przez Radę Rodziców, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Dotychczasowa diagnoza przeprowadzona na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Ewarysta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH I. Cele programu: 1. Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku

Szkolny program profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku Szkolny program profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku Realizacja programu przewidziana na lata 2010-2013 Szkolny program profilaktyki adresowany jest do uczniów,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

3. Zmniejszenie skali zjawiska agresji, przemocy rówieśniczej w szkole.

3. Zmniejszenie skali zjawiska agresji, przemocy rówieśniczej w szkole. Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2013/2014 Cele planu działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2011 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ Spis treści I. Struktura programu 1. Podstawa prawna programu 2. Diagnoza 3. Założenia i cele programowe 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/ 2016 Program pod kierunkiem koordynatora Zespołu Wychowawczego Izabeli Lewandowskiej opracowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KOORDYNATOR PROGRAMU: Pedagog szkolny Łukasz Drabek Zagadnienia do Lp. realizacji 1. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa w szkole. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Rychtalu Na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli. Szkolny Program Profilaktyki

Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli. Szkolny Program Profilaktyki Zespół Szkół nr 2 w Dukli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli Szkolny Program Profilaktyki Plan na rok szkolny 2014/2015 Poniższe działania profilaktyczne tworzą spójną całość z działaniami

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan został opracowany w oparciu o Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły oraz Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2015 / 2016 Szkolny Program Profilaktyki obok Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

Kontrakty klasowe. Zapoznanie uczniów z regulaminem i Statutem szkolnym. Gazetki szkolne. Konkursy. Wycieczki szkolne, imprezy szkolne, konkursy

Kontrakty klasowe. Zapoznanie uczniów z regulaminem i Statutem szkolnym. Gazetki szkolne. Konkursy. Wycieczki szkolne, imprezy szkolne, konkursy PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH ZADANIA FORMY REALIACJI ODPOWIEDZIALNI Dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią; przestrzeganie regulaminu szkolnego; dbałość o język ojczysty; przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BRZEGU DOLNYM OPRACOWANIE: SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI BRZEG DOLNY, 2014r. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI W LATACH 2014-2017 1. Podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA 2013-2016 LP CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Eliminowanie zachowań agresywnych. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przystąpienie szkoły do programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 1.Ruch to zdrowie! hasło do realizacji na rok szkolny 2013/2014 Zadania Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM OBSZAR DZIAŁŃ FORMY REALIZACJI ADRESAT ODPOWIEDZIALNI Promowanie zdrowego stylu życia 1. Konsultacje z rodzicami, pielęgniarką szkolną w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. Gen. Z. Berlinga w Częstochowie na rok szkolny2013/2014

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. Gen. Z. Berlinga w Częstochowie na rok szkolny2013/2014 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. Gen. Z. Berlinga w Częstochowie na rok szkolny2013/2014 Roczny Program profilaktyki został opracowany na podstawie zadań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni I. Bezpieczeństwo uczniów 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą -zapoznanie uczniów z przepisami bhp -udział uczniów w konkursach

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu Podstawa prawna: Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM Cele programu: 1. Obserwacja i diagnoza zagrożeń występujących na terenie szkoły. 2. Wczesna reakcja w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Realizacja szkolnego programu profilaktyki ma za zadanie przeciwdziałać zjawisku agresji i przemocy oraz zagrożeniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI na rok szk. 2011/2012

HARMONOGRAM ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI na rok szk. 2011/2012 HARMONOGRAM ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI na rok szk. 2011/2012 ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY EDUKACJA SPOŁECZNA I. Przeciwdziałanie przemocy w szkole kontynułacja udziału w programie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2016/2017 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo profilaktyczny klas 0 -III 2017/2018

Program wychowawczo profilaktyczny klas 0 -III 2017/2018 Program wychowawczo profilaktyczny klas 0 -III 2017/2018 Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla dzieci z klas zerowych i klas I-III SFERA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI DOKUMENTACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS IV (5 ODDZIAŁÓW)

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS IV (5 ODDZIAŁÓW) PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS IV (5 ODDZIAŁÓW) 1. Skład osobowy Zespołu Wychowawczego Agnieszka Lasek przewodniczący Zespołu Ewa Śniegowska pedagog Wychowawcy klas IV Monika Grębowska - Dziedzic

Bardziej szczegółowo