2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są"

Transkrypt

1

2 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Capability Sixpack, Process Capability Sixpack, ReportPad i StatGuide są znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. Six Sigma jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Motorola, Inc. Wszystkie inne użyte znaki stanowią własność odpowiednich podmiotów. ii

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Cele Omówienie Konwencje typograficzne przyjęte w niniejszym podręczniku Przykład Uruchamianie programu Minitab Otwieranie arkusza Co dalej Przedstawianie danych na wykresach Cele Omówienie Eksploracja danych Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Zapisywanie projektów Co dalej Analizowanie danych Cele Omówienie Wyświetlanie statystyk opisowych Przeprowadzanie analizy wariancji (ANOVA) Korzystanie z modułu Project Manager programu Minitab Co dalej Ocena jakości Cele Omówienie Ocena stabilności procesu Ocena wydolności procesu Co dalej iii

4 5 Projektowanie eksperymentu Cele Omówienie Tworzenie projektu eksperymentu Przeglądanie projektu Wprowadzanie danych Analizowanie projektu Wyciąganie wniosków Co dalej Używanie poleceń sesji Cele Omówienie Włączanie i wpisywanie poleceń Ponowne uruchamianie sekwencji poleceń Powtarzanie analiz przy użyciu plików Exec Co dalej Generowanie raportu Cele Omówienie Korzystanie z narzędzia ReportPad Zapisywanie raportu Kopiowanie raportu do edytora tekstów Korzystanie z narzędzi do edycji wykresów osadzonych Wysyłanie danych wyjściowych do programu Microsoft PowerPoint Co dalej Przygotowywanie arkusza Cele Omówienie Uzyskiwanie danych z różnych źródeł Przygotowywanie arkusza do analizy Co dalej iv

5 9 Dostosowywanie programu Minitab Cele Omówienie Opcje ustawień Tworzenie niestandardowego paska narzędzi Przypisywanie klawiszy skrótu Przywracanie domyślnych ustawień programu Minitab Co dalej Uzyskiwanie pomocy Cele Omówienie Uzyskiwanie odpowiedzi i informacji Podsumowanie zawartości systemu pomocy Minitab Help Help, system pomocy StatGuide Session Command Help Co dalej Informator Cele Omówienie Środowisko programu Minitab Dane programu Minitab Indeks I-1 v

6 vi

7 1 Wprowadzenie Cele W tym rozdziale użytkownik uzyska informacje na temat: korzystania z podręcznika Poznaj Minitab, str. 1-1; uruchamiania programu Minitab, str. 1-3; otwierania i przeglądania arkusza, str Omówienie W podręczniku Poznaj Minitab przedstawiono najczęściej używane funkcje programu Minitab. Podręcznik zawiera informacje o korzystaniu z funkcji, tworzeniu wykresów i generowaniu statystyk. Treść podręcznika Poznaj Minitab odzwierciedla działania, które musi wykonać użytkownik podczas sesji programu Minitab. Przedstawienie przykładowych funkcji programu Minitab pozwala użytkownikowi zapoznać się z funkcjami i statystykami dostępnymi w programie Minitab. Większość analiz statystycznych wymaga wykonania serii kroków, często podyktowanych ogólną wiedzą lub wynikających z analizowanego obszaru badań. W rozdziałach od 2 do 5 przedstawiono kroki analizy podczas typowej sesji programu Minitab: Eksploracja danych za pomocą wykresów Przeprowadzanie analiz i procedur statystycznych Ocena jakości Projektowanie eksperymentu W rozdziałach od 6 do 9 zawarto informacje na następujące tematy: Korzystanie ze skrótów w celu zautomatyzowania przyszłych analiz Generowanie raportów Przygotowywanie arkuszy Dostosowywanie programu Minitab do potrzeb użytkownika Poznaj Minitab 1-1

8 Rozdział 1 Konwencje typograficzne przyjęte w niniejszym Rozdział rozdział 10, Uzyskiwanie pomocy zawiera informacje o uzyskiwaniu rozwiązań i korzystaniu z funkcji pomocy Minitab Help. rozdział 11, Informator zawiera omówienie środowiska programu Minitab, typów danych oraz formularzy danych używanych w programie Minitab. Użytkownik może pracować z podręcznikiem Poznaj Minitab na dwa sposoby: Od początku do końca, śledząc zadanie przedstawiane na przykładzie fikcyjnej księgarni internetowej. Wybierając określony rozdział w celu zapoznania się z konkretnym obszarem programu Minitab. Poszczególne okna i okna dialogowe są przedstawiane w podręczniku Poznaj Minitab wtedy, gdy są potrzebne do wykonania danego kroku analizy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, podczas pracy należy obserwować następujące ikony: Oznacza uwagi i porady. Wskazuje pokrewne tematy w pomocy Minitab Help i poradniku StatGuide. Konwencje typograficzne przyjęte w niniejszym podręczniku [Enter] [Alt]+[D] File Exit Oznacza klawisz, na przykład klawisz [Enter]. Oznacza przytrzymanie wciśniętego pierwszego z klawiszy i naciśnięcie drugiego. Na przykład przytrzymując wciśnięty klawisz [Alt], należy nacisnąć klawisz [D]. Oznacza polecenia menu, w tym przypadku wybranie polecenia Exit z menu File. Kolejny przykład: Stat Tables Tally Individual Variables oznacza otwarcie menu Stat, następnie podmenu Tables i na koniec wybranie polecenia Tally Individual Variables. Kliknij przycisk OK. Czcionką pogrubioną oznaczono elementy okien dialogowych, przyciski i polecenia programu Minitab. Wprowadź Pulse1. Kursywą wyróżniono tekst, który ma wprowadzić użytkownik. 1-2 Poznaj Minitab

9 Przykład Wprowadzenie Przykład Firma zajmująca się sprzedażą detaliczną książek za pośrednictwem sklepu internetowego ma trzy regionalne ośrodki, z których zamówione towary są wysyłane do odbiorców. W każdym z ośrodków wysyłkowych do wprowadzania i przetwarzania informacji o zamówieniach używany jest inny system komputerowy. Aby zintegrować wszystkie zamówienia i wszędzie korzystać z najbardziej efektywnej metody, firma chce używać tego samego systemu komputerowego we wszystkich trzech ośrodkach wysyłkowych. Korzystając z podręcznika, użytkownik analizuje dane z ośrodków, jednocześnie ucząc się pracy z programem Minitab. W celu określenia systemu komputerowego, który jest najbardziej efektywny i zapewnia uzyskanie najkrótszego czasu dostawy, tworzone są wykresy oraz przeprowadzane analizy statystyczne. Po ustaleniu najbardziej efektywnego systemu komputerowego następuje analiza danych z danego ośrodka wysyłkowego. Najpierw tworzone są wykresy kontrolne, aby sprawdzić, czy procesy ośrodka wysyłkowego są kontrolowane. Następnie użytkownik przeprowadza analizę wydajności, aby sprawdzić, czy proces działa w granicach specyfikacji. Ostatecznie realizowany jest projekt eksperymentu mający na celu dalsze usprawnienie procesów w ośrodku wysyłkowym. Użytkownik poznaje ponadto polecenia sesji oraz uczy się generować raporty, przygotowywać arkusz i dostosowywać program Minitab. Uruchamianie programu Minitab Przed rozpoczęciem analizy należy uruchomić program Minitab i przyjrzeć się układowi okien. Uruchom program Minitab 1 Z paska zadań systemu Windows wybierz kolejno przycisk Start Programs Minitab Minitab 16 Statistical Software. Po uruchomieniu programu Minitab widoczne są dwa okna główne: W oknie Session wyświetlane są wyniki analizy w formacie tekstowym. W tym oknie można też wprowadzać polecenia zamiast korzystania z menu programu Minitab. Okno Data zawiera otwarty arkusz podobny do arkusza kalkulacyjnego. Użytkownik może otworzyć wiele arkuszy każdy z nich w osobnym oknie Data. Poznaj Minitab 1-3

10 Rozdział 1 Otwieranie arkusza Okno Session Okno Data: Kolumny Wiersze Komórki Aby uzyskać więcej informacji na temat środowiska programu Minitab, zobacz Œrodowisko programu Minitab na str Otwieranie arkusza Nowy, pusty arkusz można otworzyć w każdej chwili. Można też otworzyć jeden lub więcej plików zawierających dane. Po otwarciu pliku jego zawartość jest kopiowana do bieżącego projektu programu Minitab. Zmiany wprowadzone w arkuszu w danym projekcie nie mają wpływu na plik oryginalny. Dane dotyczące trzech ośrodków wysyłkowych znajdują się w arkuszu ShippingData.MTW. W niektórych przypadkach przed rozpoczęciem analizy należy przygotować arkusz. Aby uzyskać informacje na temat przygotowywania arkusza, zobacz rozdział 8, Przygotowywanie arkusza. 1-4 Poznaj Minitab

11 Otwieranie arkusza Wprowadzenie Otwórz arkusz 1 Wybierz kolejno menu File Open Worksheet. 2 Kliknij przycisk Look in Minitab Sample Data folder w dolnej części okna dialogowego. 3 W folderze Sample Data kliknij dwukrotnie folder Meet Minitab. Domyślny folder otwierania i zapisywania plików programu Minitab można zmienić, wybierając kolejno menu Tools Options General. 4 Wybierz plik ShippingData.MTW, a następnie kliknij przycisk Open. Jeśli zostanie wyświetlone okno komunikatu, zaznacz pole wyboru Do not display this message again, a następnie kliknij przycisk OK. Aby przywrócić wyświetlanie komunikatu przy każdym otwieraniu arkusza, wróć do ustawień domyślnych programu Minitab. Zobacz Przywracanie domyœlnych ustawieñ programu Minitab na str Przyjrzyj się arkuszowi Dane są umieszczone w kolumnach, nazywanych też zmiennymi. U góry każdej kolumny widoczny jest jej numer i nazwa. Każdy wiersz arkusza reprezentuje jedną obserwację, która stanowi informację o pojedynczym zamówieniu książki. Kolumna z danymi typu data/godzina Kolumna z danymi numerycznymi Kolumna z danymi tekstowymi Nazwa kolumny Numer wiersza W programie Minitab używane są trzy typy danych: numeryczne, tekstowe i w formacie daty/godziny. Przykładowy arkusz zawiera dane każdego z tych typów. Dane obejmują: nazwę ośrodka wysyłkowego; Poznaj Minitab 1-5

12 Rozdział 1 Co dalej datę złożenia zamówienia; datę dostawy; liczbę dni czas realizacji zamówienia; stan realizacji zamówienia (stan On time oznacza dostawę na czas; stan Back order oznacza, że aktualnie książki nie ma w sprzedaży; stan Late oznacza, że książka została dostarczona po sześciu lub więcej dniach od złożenia zamówienia); odległość od ośrodka wysyłkowego do miejsca dostawy. Aby uzyskać więcej informacji o typach danych, zobacz Dane programu Minitab na str Co dalej Po otwarciu arkusza można rozpocząć korzystanie z programu Minitab. W następnym rozdziale użytkownik wykorzysta wykresy do sprawdzenia normalności danych i zbadania zależności między zmiennymi. 1-6 Poznaj Minitab

13 2 Przedstawianie danych na wykresach Cele W tym rozdziale użytkownik uzyska informacje na temat: tworzenia i interpretowania wykresu pojedynczych wartości, str. 2-2; tworzenia histogramu z grupami, str. 2-4; edytowania histogramu, str. 2-5; rozmieszczania wielu histogramów na jednej stronie, str. 2-7; uzyskiwania dostępu do funkcji Help, str. 2-8; tworzenia i interpretowania wykresów rozproszenia, str. 2-10; edytowania wykresu rozproszenia, str. 2-11; rozmieszczania wielu wykresów na jednej stronie, str. 2-13; drukowania wykresów, str. 2-15; zapisywania projektów, str Omówienie Wykresy mogą służyć do eksploracji danych i oceny zależności między zmiennymi przed przeprowadzeniem analizy statystycznej. Są też użyteczne przy podsumowywaniu wniosków i ułatwiają interpretację wyników statystycznych. Dostęp do wykresów programu Minitab można uzyskać z menu Graph i Stat. Wbudowane wykresy, ułatwiające interpretację wyników i ocenę słuszności założeń statystycznych, są też dostępne za pomocą wielu poleceń statystycznych. Poznaj Minitab 2-1

14 Rozdział 2 Eksploracja danych Funkcje graficzne programu Minitab obejmują: galerię graficzną, w której można wybrać typ wykresu; elastyczność w dostosowywaniu wykresów, od wyznaczania podzbiorów danych do określania tytułów i przypisów; możliwość zmiany większości elementów, takich jak czcionki, symbole, linie, rozmieszczenie znaczników i wyświetlanie danych po utworzeniu wykresu; możliwość automatycznego aktualizowania wykresów. W tym rozdziale zostaną przeanalizowane dane ośrodka wysyłkowego, które użytkownik otworzył w poprzednim rozdziale. Wykresy posłużą do porównania średnich, zbadania zmienności, sprawdzenia normalności i oszacowania zależności między zmiennymi. Aby uzyskać więcej informacji o wykresach programu Minitab, znajdź hasło Graphs w indeksie pomocy Minitab Help i kliknij dwukrotnie hasło Overview, aby uzyskać szczegółowe informacje o wykresach programu Minitab. Aby uzyskać dostęp do indeksu funkcji pomocy Help, wybierz kolejno menu Help Help, następnie kliknij kartę Index. Eksploracja danych Przed przeprowadzeniem analizy statystycznej należy najpierw utworzyć wykresy przedstawiające ważne cechy danych. W przypadku ośrodków wysyłkowych potrzebne są informacje o średnim czasie realizacji zamówienia oraz o zmienności danych w każdym z ośrodków. Należy też określić, czy dane ośrodka wysyłkowego mają rozkład normalny, aby móc sprawdzić równość średnich za pomocą standardowych metod statystycznych. Utwórz wykres pojedynczych wartości Czas realizacji zamówienia jest prawdopodobnie inny w przypadku każdego z ośrodków wysyłkowych. Aby porównać dane z ośrodków, należy utworzyć wykres pojedynczych wartości. 1 Jeśli nie kontynuujesz zadania z poprzedniego rozdziału, wybierz kolejno menu File Open Worksheet. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 4. 2 Kliknij przycisk Look in Minitab Sample Data folder w dolnej części okna dialogowego. 3 W folderze Sample Data kliknij dwukrotnie pozycję Meet Minitab, następnie wybierz plik ShippingData.MTW. Kliknij przycisk Open. 2-2 Poznaj Minitab

15 Eksploracja danych Przedstawianie danych na wykresach 4 Wybierz kolejno menu Graph Individual Value Plot. Większość wykresów programu Minitab jest przedstawiona w galerii graficznej. Wybór dokonany w galerii decyduje o dostępnych opcjach tworzenia wykresów. 5 W obszarze One Y wybierz pozycję With Groups, następnie kliknij przycisk OK. 6 W polu Graph variables wprowadź zmienną Days. 7 W polu Categorical variables for grouping (1-4, outermost first) wprowadź zmienną Center. Aby utworzyć wykres, wystarczy wypełnić pola w głównym oknie dialogowym. Można też kliknąć dowolny przycisk, aby otworzyć okna dialogowe umożliwiające dostosowanie wykresu. W polu listy z lewej strony okna wyświetlane są zmienne z arkusza, które można uwzględnić w analizie. W polach z prawej strony okna wyświetlane są zmienne wybrane do analizy. 8 Kliknij przycisk Data View. Zaznacz pole wyboru Mean connect line. 9 Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym. Aby wybrać zmienne, w większości okien dialogowych programu Minitab można: kliknąć dwukrotnie zmienne w polu listy zmiennych, zaznaczyć zmienne w polu listy zmiennych i nacisnąć przycisk Select albo wpisać nazwy zmiennych lub numery kolumn. Poznaj Minitab 2-3

16 Rozdział 2 Eksploracja danych Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Utwórz histogram grupowy Na wykresach pojedynczych wartości widać, że w przypadku każdego z ośrodków średni czas dostawy jest inny. Czas dostawy z ośrodka Western jest krótszy niż z ośrodków Central i Eastern. Wariancja w każdym z ośrodków wysyłkowych jest wprzybliżeniu taka sama. Innym sposobem porównania trzech ośrodków wysyłkowych jest utworzenie histogramu grupowego histogramy dla każdego z centrów są wyświetlane na tym samym wykresie. Na histogramie grupowym widać w jakim stopniu dane z poszczególnych ośrodków zachodzą na siebie. 1 Wybierz kolejno menu Graph Histogram. 2 Wybierz pozycję With Fit And Groups, anastępnie kliknij przycisk OK. 3 W polu Graph variables wprowadź zmienną Days. 4 W polu Categorical variables for grouping (0-3) wprowadź zmienną Center. 5 Kliknij przycisk OK. 2-4 Poznaj Minitab

17 Eksploracja danych Przedstawianie danych na wykresach Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Jak można było zauważyć na wykresie pojedynczych wartości, średnie w poszczególnych ośrodkach wysyłkowych są różne. Średni czas dostawy wynosi: Central 3,984 dnia Eastern 4,452 dnia Western 2,981 dnia Na histogramie grupowym widać, że w ośrodkach Central i Eastern średni czas dostawy oraz rozrzut czasu dostawy są podobne. W przypadku ośrodka Western średni czas dostawy jest natomiast krótszy i mniej zmienny. W rozdziale rozdział 3, Analizowanie danych przedstawiono statystyczny sposób wykrycia istotnych różnic między średnimi za pomocą analizy wariancji. W przypadku zmiany danych wykresy w programie Minitab mogą być automatycznie aktualizowane. Aby uzyskać więcej informacji, znajdź hasło Updating graphs w indeksie pomocy Minitab Help. Przeprowadź edycję histogramu Edytowanie wykresów w programie Minitab jest łatwe. Edytować można praktycznie każdy element wykresu. W utworzonym przed chwilą histogramie: Pogrubiony zostanie tekst nagłówka legendy (tabeli z informacjami o ośrodkach). Zmieniony zostanie tytuł wykresu. Poznaj Minitab 2-5

18 Rozdział 2 Eksploracja danych Zmieñ czcionkê nag³ówka tabeli legendy 1 Kliknij dwukrotnie legendę. 2 Kliknij kartę Header Font. 3 W obszarze Style zaznacz pole wyboru Bold. 4 Kliknij przycisk OK. Zmieñ tytu³ 1 Kliknij dwukrotnie tytuł (Histogram of Days). 2 W polu Text wpisz tytuł Histogram of Delivery Time. 3 Kliknij przycisk OK. Dane wyjściowe okna Graph 2-6 Poznaj Minitab

19 Eksploracja danych Przedstawianie danych na wykresach Zinterpretuj wyniki Histogram ma teraz pogrubiony nagłówek legendy oraz bardziej opisowy tytuł. Oprócz edytowania pojedynczych wykresów można też zmienić ustawienia domyślne dla wykresów, które będą tworzone w przyszłości. Aby zmienić ogólne ustawienia wykresów, takie jak atrybuty czcionek, wielkość wykresu i typy linii, wybierz kolejno menu Tools Options Graphics. Aby zmienić ustawienia dla konkretnych typów wykresów, takie jak typ skali w histogramach lub metoda obliczania wykreślonych punktów w wykresach prawdopodobieństwa, wybierz kolejno menu Tools Options Individual Graphs. Zmienione ustawienia będą widoczne po następnym otwarciu okna dialogowego. Utwórz histogram skategoryzowany Aby ustalić, czy dane z ośrodków wysyłkowych mają rozkład normalny, utwórz histogram skategoryzowany czasu od daty złożenia zamówienia do daty dostawy. 1 Wybierz kolejno menu Graph Histogram. 2 Wybierz pozycję With Fit, a następnie kliknij przycisk OK. 3 W polu Graph variables wprowadź zmienną Days. 4 Kliknij przycisk Multiple Graphs, a następnie kliknij kartę By Variables. 5 W polu By variables with groups in separate panels wprowadź zmienną Center. 6 Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym. Poznaj Minitab 2-7

20 Rozdział 2 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Czas dostawy z każdego z ośrodków wysyłkowych ma w przybliżeniu rozkład normalny, na co wskazuje ten sam układ krzywych rozkładu. Jeśli obserwacji jest mniej niż 50, do oceny normalności można użyć normalnego wykresu prawdopodobieństwa (Graph Probability Plot). Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Wykresy są pomocne przy ustalaniu związków między zmiennymi oraz siły tych związków. Znajomość związków między zmiennymi może pomóc w prowadzeniu dalszych analiz i określeniu zmiennych, których analiza jest ważna. Ponieważ każdy ośrodek wysyłkowy obsługuje mały regionalny obszar dostaw, przypuszczalnie odległość do miejsca dostawy nie ma większego wpływu na czas realizacji zamówienia. Aby zweryfikować to przypuszczenie i wyeliminować odległość jako potencjalnie ważny czynnik, zostanie zbadana zależność między czasem realizacji zamówienia a odległością do miejsca dostawy. Otwórz narzędzie Help Aby dowiedzieć się, który wykres obrazuje zależność między dwiema zmiennymi, skorzystaj pomocy Minitab Help. 1 Wybierz kolejno menu Help Help. 2 Kliknij kartę Index. 3 W polu Type in the keyword to find wpisz hasło Graphs, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Overview, aby uzyskać dostęp do tematu pomocy Help. 2-8 Poznaj Minitab

21 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Przedstawianie danych na wykresach 4 W oknie tematu pomocy Help w obszarze pod nagłówkiem Types of graphs kliknij temat Examine relationships between pairs of variables. W wybranym temacie pomocy Help zawarto informację, że zależność między czasem realizacji zamówienia a odległością do miejsca dostawy najlepiej zobrazuje wykres rozproszenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą dowolnego okna dialogowego programu Minitab, kliknij przycisk Help w lewym dolnym rogu okna dialogowego lub naciśnij klawisz [F1]. Aby uzyskać więcej informacji o pomocy Minitab Help, zobacz rozdział 10, Uzyskiwanie pomocy. Poznaj Minitab 2-9

22 Rozdział 2 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Utwórz wykresu rozproszenia 1 Wybierz kolejno menu Graph Scatterplot. 2 Wybierz pozycję With Regression, anastępnie kliknij przycisk OK. 3 W obszarze Y variables wprowadź zmienną Days. Pod nagłówkiem X variables wprowadź zmienną Distance. 4 Kliknij przycisk Multiple Graphs, a następnie kliknij kartę By Variables. 5 W polu By variables with groups in separate panels wprowadź zmienną Center. 6 Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym Poznaj Minitab

23 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Przedstawianie danych na wykresach Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Przeprowadź edycję wykresu rozproszenia Punkty na wykresie rozproszenia nie wskazują żadnego oczywistego układu w żadnym z trzech ośrodków. Linia regresji dla każdego centrum jest stosunkowo płaska. Oznacza to, że odległość między miejscem dostawy a ośrodkiem wysyłkowym nie wpływa na czas realizacji zamówienia. Aby ułatwić szybką interpretację wykresu rozproszenia, do wykresu zostanie dodany przypis. 1 Kliknij wykres rozproszenia, aby go uaktywnić. 2 Wybierz kolejno menu Editor Add Footnote. 3 W polu Footnote wpisz tekst Relationship between delivery time and distance from shipping center. 4 Kliknij przycisk OK. Poznaj Minitab 2-11

24 Rozdział 2 Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Wykres rozproszenia ma teraz przypis z krótką interpretacją wyników. Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Narzędzie ustawiania układu wykresów w programie Minitab służy do rozmieszczania wielu wykresów na jednej stronie. Do układu wykresów można dodawać adnotacje, a także edytować uwzględnione pojedyncze wykresy. Aby zaprezentować przełożonemu wstępne wyniki graficznej analizy danych zośrodków wysyłkowych, wyświetl wszystkie cztery wykresy na jednej stronie. Ustawienia okna dialogowego programu Minitab są pamiętane przy ponownym użyciu danego polecenia programu Minitab w tej samej sesji. Aby powrócić do ustawień domyślnych okna dialogowego, naciśnij klawisz [F3] Poznaj Minitab

25 Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Przedstawianie danych na wykresach Utwórz układ wykresów 1 Przy aktywnym wykresie rozproszenia wybierz kolejno menu Editor Layout Tool. Aktywny wykres rozproszenia jest już uwzględniony w układzie. Lista wszystkich otwartych wykresów Przyciski używane do przenoszenia wykresów do izukładu Kolejny wykres do przeniesienia do układu 2 Kliknij wykres rozproszenia i przeciągnij go do prawego dolnego rogu układu. 3 Kliknij przycisk, aby umieścić wykres pojedynczych wartości w lewym górnym rogu układu. 4 Kliknij przycisk, aby umieścić histogram grupowy w prawym górnym rogu. 5 Kliknij przycisk, aby umieścić histogram skategoryzowany w lewym dolnym rogu. 6 Kliknij przycisk Finish. Poznaj Minitab 2-13

26 Rozdział 2 Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Dane wyjściowe okna Graph Jeśli dane w arkuszu zostaną zmienione po utworzeniu układu, program Minitab nie zaktualizuje automatycznie uwzględnionych w układzie wykresów. Należy ponownie utworzyć układ z uaktualnionymi pojedynczymi wykresami. Dodaj adnotacje wykresów Do układu zostanie dodany opisowy tytuł. 1 Wybierz kolejno menu Editor Add Title. 2 W polu Title wpisz tytuł Graphical Analysis of Shipping Center Data. Kliknij przycisk OK. Dane wyjściowe okna Graph 2-14 Poznaj Minitab

27 Zapisywanie projektów Przedstawianie danych na wykresach Wydrukować wykres wykresów Pojedynczy wykres lub układ można wydrukować tak, jak każde inne okno programu Minitab. 1 Kliknij okno Graph, aby je uaktywnić, a następnie wybierz kolejno menu File Print Graph. 2 Kliknij przycisk OK. Zapisywanie projektów Dane programu Minitab są zapisywane w arkuszach. Można też zapisać projekty programu Minitab zawierające wiele arkuszy. Projekt programu Minitab zawiera efekty całej pracy, w tym dane, dane wyjściowe okna Session, wykresy, historię sesji, zawartość raportów narzędzia ReportPad i ustawienia okien dialogowych. Po otwarciu projektu można wznowić pracę w miejscu, w którym została przerwana. Dobrą praktyką jest zapisanie wyników pracy w lokalizacji innej niż folder Program Files. W przykładach omawianych w niniejszym podręczniku pliki są zapisywane w folderze Meet Minitab, który znajduje się w folderze My Documents. Pliki można zapisywać w wybranej lokalizacji (poza folderem Program Files). Zapisz projekt programu Minitab Zapisz całą pracę w projekcie programu Minitab. 1 Wybierz kolejno menu File Save Project As. 2 Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać pliki. 3 W polu File name wpisz nazwę My_Graphs.MPJ. Przy zapisywaniu projektu program Minitab automatycznie dodaje rozszerzenie.mpj do nazwy pliku. 4 Kliknij przycisk Save. Jeśli użytkownik zamyka projekt przed zapisaniem, program Minitab wyświetla monit o jego zapisanie. Poznaj Minitab 2-15

28 Rozdział 2 Co dalej Co dalej Wynik analizy graficznej wskazuje, że czas dostawy zamówionych książek różni się w przypadku każdego z trzech ośrodków wysyłkowych. W następnym rozdziale wyświetlone zostaną statystyki opisowe. Zostanie też przeprowadzona analiza wariancji (ANOVA) w celu sprawdzenia, czy różnice między ośrodkami są statystycznie istotne Poznaj Minitab

29 3 Analizowanie danych Cele W tym rozdziale użytkownik uzyska informacje na temat: wyświetlania i interpretowania statystyk opisowych, str. 3-2; przeprowadzania jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) i interpretowania jej wyników, str. 3-4; wyświetlania i interpretowania wbudowanych wykresów, str. 3-4; uzyskiwania dostępu do poradnika StatGuide, str. 3-8; korzystania z modułu Project Manager, str Omówienie Statystyka udostępnia reguły i metody gromadzenia, podsumowywania, analizowania i interpretowania danych, a także wyciągania wniosków na podstawie wyników analizy. Jest to dziedzina wiedzy, która ułatwia opisywanie danych i wyciąganie wniosków, wspomagając podejmowanie decyzji i ułatwiając poprawianie jakości procesów i produktów. Program Minitab oferuje: Wiele metod statystycznych zorganizowanych w kategorie, takich jak regresja, ANOVA, narzędzia jakościowe i szeregi czasowe Wbudowane wykresy ułatwiające zrozumienie danych i ocenę wyników Możliwość wyświetlania i zapisywania statystyk oraz miar diagnostycznych W tym rozdziale zawarto wprowadzenie do poleceń statystycznych programu Minitab, wbudowanych wykresów, poradnika StatGuide i modułu Project Manager. Zadaniem użytkownika będzie ocena liczby opóźnionych i niezrealizowanych dostaw oraz sprawdzenie, czy różnica w czasie dostawy między trzema ośrodkami wysyłkowymi jest statystycznie istotna. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji statystycznych programu Minitab, znajdź hasło Stat menu w indeksie pomocy Minitab Help. Poznaj Minitab 3-1

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2013 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy 3 KRAKOWSKA AKADEMIA A. F. MODRZEWSKIEGO BORIS KOŽUH OPRACOWANIE DANYCH W PSPP KRAKÓW 2013 4 Boris Kožuh, Jaroslav Myslivec Opracowanie danych w PSPP 9 1 Program

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo