Analiza Statystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Statystyczna"

Transkrypt

1 Lekcja 5. Strona 1 z 12 Analiza Statystyczna Do analizy statystycznej wykorzystać można wbudowany w MS Excel pakiet Analysis Toolpak. Jest on instalowany w programie Excel jako pakiet dodatkowy. Oznacza to, że pakiet ten nie jest dostępny po standardowej instalacji programu MS Excel w komputerze i należy go dodatkowo zainstalować. W tym celu korzystamy z menu Narzędzia Dodatki. W oknie dialogowym, jakie zostanie otwarte wybieramy opcję Analysis Toolpak. Pakiet Analysis ToolPak Pakiet Analysis Toolpak uruchamia się z menu: Narzędzia Analiza danych (rysunek 1.). Rysunek 1. Otwieranie okna z pakietem Analysis Toolpak. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno dialogowe z dostępnymi narzędziami analizy danych (rysunek 2.). Rysunek 2. Okno z dostępnymi w pakiecie Analysis Toolpak narzędziami do analizy danych.

2 Lekcja 5. Strona 2 z 12 W ramach pakietu Analysis Toolpak dostępnych jest 15 różnych metod statystycznej analizy danych: 1. Analiza wariancji; 2. Korelacja, narzędzia analizy i formuła 3. Kowariancja, narzędzia analizy i formuła 4. Statystyka opisowa, narzędzie analizy; 5. Wygładzanie wykładnicze, narzędzia analizy i formuła 6. Test F z dwiema próbkami dla wariancji, narzędzie analizy; 7. Analiza Fouriera, narzędzia;\ 8. Histogram, narzędzie analizy; 9. Średnia ruchoma, narzędzia analizy i formuła; 10. Generowanie liczb pseudolosowych, narzędzia analizy; 11. Ranga i percentyl, narzędzia analizy; 12. Regresja, narzędzia analizy; 13. Próbkowanie, narzędzia analizy; 14. Analiza za pomocą testu t, narzędzia analizy; 15. Test z: z dwiema próbkami dla średniej, narzędzia analizy. Wybranie jednej z opcji otwiera kolejne okno dialogowe, w którym podaje się konieczne do przeprowadzenia wybranej analizy danych informacje. W ramach zajęć omówione zostaną trzy metody: Histogram, Statystyka opisowa oraz Regresja. Regresja, narzędzie analizy Narzędzie analizy Regresja pozwala przeprowadzić analizę regresji liniowej dopasowując, za pomocą metody "najmniejszych kwadratów", prostą do zbioru wyników eksperymentalnych. Można zbadać, w jaki sposób zmienne niezależne wpływają na wartości pojedynczej zmiennej zależnej na przykład, w jaki sposób wyniki osiągane przez atletę, zależą od jego wieku, wzrostu i wagi. Każdemu z tych trzech czynników, w oparciu o zbiór danych, można przypisać udział w wyniku osiągniętym przez sportowca, a następnie na tej podstawie przewidywać rezultaty innego atlety. Wybranie w oknie dialogowym Analiza danych opcji Regresja (rysunek 2) powoduje otwarcie nowego okna dialogowego (rysunek 3). Poszczególne informacje, jakie podaje się w tym oknie są następujące:

3 Lekcja 5. Strona 3 z 12 Rysunek 3. Okno dialogowe z danymi dla opcji Regresja. Zakres wejściowy Y Podaj adres zakresu wejściowego danych zależnych. Zakres ten musi zawierać pojedynczą kolumnę danych. Zakres wejściowy X Podaj adres zakresu wejściowego danych niezależnych. Zmienne niezależne z tego zakresu są porządkowane rosnąco od lewej do prawej. Maksymalna liczba zmiennych niezależnych wynosi 16. Tytuły Zaznacz to pole wyboru, jeżeli pierwszy wiersz albo pierwsza kolumna zakresu wejściowego zawiera tytuły. Wyczyść, jeżeli zakres wejściowy nie obejmuje tytułów; tytuły danych w tabeli wyników będą utworzone automatycznie. Poziom ufności Domyślnie program MS Excel przyjmuje poziom ufności 95%. Jeżeli chcesz w podsumowującej tabeli wyników uwzględnić dodatkowy poziom ufności, to należy zaznaczyć pole Poziom ufności. W polu obok wpisać natomiast należy wartość dodatkowego poziomu ufności, który będzie uwzględniany oprócz domyślnego poziomu 95 %. Stała wynosi Zero Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wymusić, aby linia regresji przechodziła przez początek układu współrzędnych. Oznacza to, że wyraz wolny a w modelu y = a + b x wynosi zero, czyli a = 0. Opcje wyjścia W tym miejscu określa się miejsce, w którym program MS Excel ma wygenerować tabelę wyników.

4 Lekcja 5. Strona 4 z 12 Podsumowująca tabela wyników powinna zawierać przynajmniej siedem kolumn, w których znajdzie się tabela wariancji, współczynniki, błąd standardowy estymaty y, wartości współczynnika korelacji R 2, liczba danych oraz błędy standardowe współczynników. Dostępne są trzy możliwości: Zakres wyjściowy Podaj adres lewej górnej komórki bieżącego arkusza, od której wypisana zostanie tabeli wyników. Nowy arkusz Kliknij tę opcję, jeżeli chcesz wstawić do istniejącego skoroszytu nowy arkusz i wkleić do niego wyniki zaczynając od komórki A1. Nazwę nowego arkusza wpisz w polu obok. Nowy skoroszyt Kliknij tę opcję, jeżeli chcesz utworzyć nowy skoroszyt i wkleić wyniki do nowego arkusza w nowym skoroszycie. W polu oznaczonym zbiorczo Składniki resztowe określa się, jakie dodatkowe informacje związane z przeprowadzoną regresją chcemy uzyskać. Możliwe są cztery możliwości: Składniki resztowe Zaznacz to pole, jeżeli chcesz włączyć składniki resztowe do tabeli wyników dla składników resztowych. Std. składniki resztowe Zaznacz to pole, jeżeli chcesz włączyć standardowe składniki resztowe do tabeli wyników dla składników resztowych. Rozkład reszt Zaznacz to pole wyboru, jeżeli chcesz utworzyć wykres każdej niezależnej zmiennej w funkcji składnika resztowego. Rozkład linii dopasowanej Zaznacz to pole, jeżeli chcesz utworzyć wykres wartości przewidywanych w funkcji wartości obserwowanych. Rozkład prawdopodobieństwa normalnego Zaznacz to pole, jeżeli chcesz utworzyć wykres prawdopodobieństwa normalnego. Przykład 1. W 1965r. przeprowadzone zostały badania zależność pomiędzy średnią roczną temperaturą a umieralnością kobiet na jedną z odmian raka piersi. Badania przeprowadzono w wybranych rejonach Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwecji. Analiza regresji pokazuje silną dodatnią korelację pomiędzy tymi dwiema wielkościami. Zebrane dane podano w tabeli 1.

5 Lekcja 5. Strona 5 z 12 Tabela 1. Zależność umieralności kobiet na jedną z odmian raka piersi w zależności od średniej rocznej temperatury zamieszkiwanego przez nie regionu. Źródło: Velleman, P. F. and Hoaglin, D. C. (1981). Applications, Basics, and Computing of Exploratory Data Analysis. Belmont. CA: Wadsworth, Inc., pp Nr Umieralność Średnia temp Podane w tabeli 1. dane należy wprowadzić do arkusza, a następnie z menu: Narzędzia Analiza danych wybrać opcję Regresja. Otwiera się wtedy okno dialogowe pozwalające wprowadzić dane wymagane przez tę metodę (rysunek 4.) Rysunek 4. Dane do przykładu 1. oraz okno dialogowe dla opcji Analizy Danych Regresja.

6 Lekcja 5. Strona 6 z 12 Po wprowadzeniu wszystkich danych naciskamy przycisk OK. Wyniki obliczeń zapisane są w wskazanym w opcjach wyjścia miejscu (rysunek 5.). Rysunek 5. Wyniki analizy regresji dla danych podanych w przykładzie 1. Rysunek 6. Wybór opcji analizy danych Histogram.

7 Lekcja 5. Strona 7 z 12 Histogram, narzędzie analizy Jest to narzędzie do obliczania indywidualnych i łącznych częstotliwości dla danych i przedziałów danych. Wyznaczana jest liczba wystąpień danej wartości w zbiorze danych. Na przykład, można wyznaczyć rozkład uzyskanych ocen w grupie składającej się z 20 studentów. Tabela histogramu zawiera granice przedziałów oraz liczbę ocen pomiędzy najniższą, a bieżącą granicą. Najczęściej występująca ocena nazywana jest modą danych. Wybranie opcji Histogram w menu Analiza danych (rysunek 6) powoduje otwarcie odpowiedniego okna dialogowego (rysunek 7.) związanego z wybraną metodą, w którym podajemy konieczne do zrobienia histogramu dane. Rysunek 7. Okno dialogowe opcji Histogram. Zakres wejściowy Podaj adres zakresu danych, które chcesz przeanalizować. Zakresy zbioru (opcjonalnie) Podaj adres zakresu zawierającego opcjonalny zbiór wartości granicznych definiujących przedziały histogramu. Wartości te należy podawać w porządku rosnącym. W programie Microsoft Excel zliczane są punkty danych pomiędzy kolejnymi wartościami granicznymi. Wartość z zakresu danych jest zaliczana do przedziału, jeżeli jest równa lub mniejsza od bieżącej wartości granicznej, ale większa od poprzedniej wartości granicznej. Wszystkie wartości poniżej pierwszej wartości granicznej są zaliczane do jednego przedziału, podobnie jak wszystkie wartości powyżej ostatniej wartości granicznej.

8 Lekcja 5. Strona 8 z 12 Jeżeli zbiór zakresów przedziałów nie będzie określony, zakres wartości pomiędzy minimum a maksimum zbioru danych zostanie podzielony na przedziały o równej szerokości. Tytuły Zaznacz to pole wyboru, jeżeli pierwszy wiersz albo pierwsza kolumna zakresu wejściowego zawiera tytuły. Wyczyść, jeżeli zakres wejściowy nie obejmuje tytułów; tytuły danych w tabeli wyników będą utworzone automatycznie. Zakres wyjściowy Podaj adres lewej górnej komórki tabeli wyników. Rozmiary zakresu wyjściowego zostaną określone automatycznie. Jeżeli utworzenie tabeli wyników spowoduje zastąpienie istniejących danych, w programie Microsoft Excel będzie wyświetlony odpowiedni komunikat. Nowy arkusz Kliknij tę opcję, jeżeli chcesz wstawić do istniejącego skoroszytu nowy arkusz i wkleić do niego wyniki zaczynając od komórki A1. Nazwę nowego arkusza wpisz w polu obok. Nowy skoroszyt Kliknij tę opcję, jeżeli chcesz utworzyć nowy skoroszyt i wkleić wyniki do nowego arkusza w nowym skoroszycie. Pareto (posortowany histogram) Zaznacz to pole wyboru, jeżeli chcesz, aby dane w tabeli wyników były uporządkowane według malejącej częstotliwości ich występowania. Po wyczyszczeniu pola, dane będą uporządkowane rosnąco. Trzy skrajne prawe kolumny zawierające posortowane dane będą pominięte. Łączny udział procentowy Zaznacz to pole wyboru, jeżeli w tabeli wyników chcesz utworzyć kolumnę zawierającą łączne udziały procentowe i przedstawić na wykresie odpowiadającą im linię. Wyczyść, jeżeli nie chcesz przedstawiać łącznych udziałów procentowych. Wykres wyjściowy Zaznacz to pole wyboru, jeżeli razem z tabelą wyników chcesz utworzyć osadzony wykres. Przykład 2. W 1798 r. Henry Cavendish zmierzył gęstość Ziemi używając do tego wagi torsyjnej. W swoich badaniach uzyskał 29 następujących wartości gęstości (dane w g/dm 3 ):

9 Lekcja 5. Strona 9 z Podane dane należy wpisać do arkusza a następnie wybrać z menu opcję: Narzędzia Analiza Danych Histogram. Otworzy się wtedy okno dialogowe, w którym podajemy wymagane informacje (rysunek 8). Po naciśnięciu przycisku OK. uzyskamy wyniki przeprowadzonej analizy. Rysunek 8. Otrzymany Histogram. Statystyka opisowa, narzędzie analizy To narzędzie analizy tworzy raport oparty na standardowych parametrach statystycznych dla danych z zakresu wejściowego, dostarczając informacji o zasadniczych tendencjach i zmienności danych. Wybranie opcji Analizy danych Statystyka Opisowa (rysunek 9) powoduje otwarcie odpowiedniego okna dialogowego (rysunek 10), w którym podaje się wymagane przez tę metodę dane.

10 Lekcja 5. Strona 10 z 12 Rysunek 9. Wybranie opcji Analiza opisowa w menu Analiza Danych. Rysunek 10. Okno dialogowe z danymi wymaganymi przez opcję Statystyka opisowa. Zakres wejściowy Wpisz adres zakresu komórek zawierających dane, które chcesz poddać analizie. Adres musi wskazywać dwa lub więcej przylegające do siebie zakresy danych, zorganizowanych w kolumny lub w wiersze. Grupowanie wg Wskaż, czy dane w zakresie wejściowym są zorganizowane w wiersze, czy w kolumny, wybierając odpowiednio przycisk Wierszy albo Kolumn.

11 Lekcja 5. Strona 11 z 12 Tytuły w pierwszym wierszu/tytuły w pierwszej kolumnie Jeżeli pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera tytuły, zaznacz pole wyboru Tytuły w pierwszym wierszu. Jeżeli tytuły znajdują się w pierwszej kolumnie zakresu wejściowego, zaznacz pole wyboru Tytuły w pierwszej kolumnie. Jeżeli zakres wejściowy nie zawiera tytułów, pole wyboru należy wyczyścić; tytuły danych w tabeli wyników będą utworzone automatycznie. Poziom ufności dla średniej Zaznacz to pole wyboru, jeżeli do tabeli wyników chcesz dodać wiersz zawierający poziom ufności dla średniej. W polu obok wpisz poziom ufności, który chcesz użyć. Na przykład, wartość 95 % wyznacza poziom ufności dla średniej z istotnością 5 %. K-ta największa Zaznacz to pole wyboru, jeżeli do tabeli wyników chcesz dodać wiersz zawierający k-tą największą wartość dla każdego zakresu danych. W polu obok podaj wartość k. Jeżeli wpiszesz 1, to wiersz będzie zawierał największą wartość w zbiorze. K-ta najmniejsza Zaznacz to pole wyboru, jeżeli do tabeli wyników chcesz dodać wiersz zawierający k-tą najmniejszą wartość dla każdego zakresu danych. W polu obok podaj wartość k. Jeżeli wpiszesz 1, to wiersz będzie zawierał najmniejszą wartość w zbiorze. Zakres wyjściowy Podaj adres lewej górnej komórki tabeli wyników. Tabela wyników zawiera po dwie kolumny dla każdego zakresu danych. Lewa kolumna zawiera tytuły, a prawa odpowiadające im wartości. Dwukolumnowe tabele statystyczne są tworzone dla każdej kolumny lub każdego wiersza wejściowego zakresu danych, zależnie od opcji wybranej w grupie Grupowanie wg. Nowy arkusz Kliknij tę opcję, jeżeli chcesz wstawić do istniejącego skoroszytu nowy arkusz i wkleić do niego wyniki zaczynając od komórki A1. Nazwę nowego arkusza wpisz w polu obok. Nowy skoroszyt Kliknij tę opcję, jeżeli chcesz utworzyć nowy skoroszyt i wkleić wyniki do nowego arkusza w nowym skoroszycie. Statystyki podsumowań Zaznacz to pole wyboru, jeżeli chcesz utworzyć po jednym polu dla każdej z następujących wielkości statystycznych: średniej, błędu standardowego (średniej), mediany, mody, odchylenia standardowego, wariancji, kurtozy, skośności, zakresu, minimum, maksimum, sumy, licznika, największego (#), najmniejszego (#) oraz poziomu ufności.

12 Lekcja 5. Strona 12 z 12 Przykład 3. Korzystając z danych podanych w przykładzie 1. przeprowadzić analizę opisową. Wprowadzamy dane do arkusza a następnie z menu: Narzędzia Analiza Danych wybieramy opcję Statystyka opisowa. Otwiera się okno dialogowe związane z tą metodą (rysunek 11), w którym wpisujemy wymagane dane. Po naciśnięciu przycisku OK w wybranym przez nas miejscu podane zostaną wyniki obliczeń. Rysunek 11. Okno dialogowe Statystyka opisowa oraz wyniki analizy dla danych podanych w przykładzie 1. Przykłady

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne

Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne Autor: Andrzej Obecny ISBN: 83-7197-711-5 Format:

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji 1. Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji 2. Temat

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy 3 KRAKOWSKA AKADEMIA A. F. MODRZEWSKIEGO BORIS KOŽUH OPRACOWANIE DANYCH W PSPP KRAKÓW 2013 4 Boris Kožuh, Jaroslav Myslivec Opracowanie danych w PSPP 9 1 Program

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy.

Janusz Górczyński. Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Materiały pomocnicze do e-learningu Prognozowanie i symulacje Janusz Górczyński Moduł 4. Badanie, czy trend zjawiska jest liniowy lub wykładniczy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi SPSS

Podstawy obsługi SPSS Podstawy obsługi SPSS Interfejs programu SPSS Deklarowanie zmiennych Wprowadzanie danych Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych Operacje na zmiennych Podstawowe obliczenia statystyczne (rozkład częstości,

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo