Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014

2 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu zawodowego... 3 Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu... 4 Uczestnicy egzaminu... 4 II. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w czerwcu 2014 roku Analiza porównawcza ów egzaminu zawodowego w 2013 i 2014 roku Wyniki egzaminu zawodowego w czerwcu 2014 roku w wybranych zawodach Wyniki absolwentów techników i szkół policealnych Wyniki absolwentów zasadniczych szkół zawodowych III. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego - styczeń Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum i szkoła policealna Słowniczek

3 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym W sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 do egzaminu zawodowego mieli prawo przystąpić tegoroczni absolwenci: ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych, trzyletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, którzy ukończyli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w czerwcu 2014 roku oraz absolwenci czteroletnich ponadgimnazjalnych techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz dwuletnich i trzyletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych: nie zdali jednego lub obu etapów egzaminu zawodowego nie przystąpili do jednego z etapów egzaminu lub przerwali egzamin w trakcie jego trwania z różnych przyczyn w ogóle nie przystąpili do egzaminu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składał się z dwóch etapów: etapu pisemnego przeprowadzanego w formie testu i złożonego z dwóch części, podczas których zdający rozwiązywali: w Części I zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie w Część II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. etapu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania właściwego dla danego zawodu, sprawdzającego umiejętności właściwe dla danego zawodu opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego: z części pierwszej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części drugiej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Terminy egzaminu zawodowego Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwa ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu: 3

4 Etap pisemny - 23 czerwca 2014 roku, Etap praktyczny od 24 do 27 czerwca 2014 r. dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 868 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami). Uczestnicy egzaminu Egzamin zawodowy w czerwcu 2014 roku przeprowadzony został dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych w 58 zawodach oraz techników i szkół policealnych w 109 zawodach. Do egzaminu w czerwcu 2014 roku przystąpiło łącznie absolwentów, w tym: - technikum i szkoła policealna zasadnicza szkoła zawodowa

5 Liczba absolwentów techników szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na okręgowe komisje egzaminacyjne. Najliczniej reprezentowane były następujące zawody: technik informatyk osoby technik ekonomista osoby technik hotelarstwa osób technik pojazdów samochodowych 6825 osób technik budownictwa 6807 osób technik żywienia i gospodarstwa domowego 6202 osoby technik mechanik 6013 osób technik logistyk 5954 osoby mechanik pojazdów samochodowych 5025 osób technik organizacji usług gastronomicznych 4260 osób kucharz 3906 osób technik usług fryzjerskich 3708 osób technik handlowiec 3445 osób technik elektronik 3427 osób technik mechatronik 3324 osoby 5

6 technik architektury krajobrazu 3317 osób technik elektryk 3224 osoby technik obsługi turystycznej 3041 osób 6

7 Technik agrobiznesu 1634 Technik administracji 1243 Ratownik medyczny 641 Protetyk słuchu 7 Ortoptystka 2 Opiekunka środowiskowa 1 Opiekunka dziecięca 80 Opiekun w domu pomocy społecznej 53 Kucharz 3906 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 4 Kelner 1021 Higienistka stomatologiczna 143 Fototechnik 583 Florysta 19 Dietetyk 20 Asystentka stomatologiczna 53 Asystent osoby niepełnosprawnej 10 Asystent operatora dźwięku Liczba absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 7

8 Technik elektronik 3427 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 18 Technik eksploatacji portów i terminali 95 Technik ekonomista Technik dźwięku 4 Technik dróg i mostów kolejowych 20 Technik drogownictwa 658 Technik dentystyczny 1 Technik cyfrowych procesów graficznych 629 Technik budownictwa wodnego 2 Technik budownictwa okrętowego 11 Technik budownictwa 6807 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 208 Technik awionik 86 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 2 Technik archiwista 7 Technik architektury krajobrazu 3317 Technik analityk Liczba absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 8

9 Technik inżynierii środowiska i melioracji 113 Technik instrumentów muzycznych 10 Technik informatyk Technik informacji naukowej 2 Technik hutnik 34 Technik hotelarstwa 7799 Technik hodowca koni 191 Technik handlowiec 3445 Technik górnictwa podziemnego 1320 Technik górnictwa otworowego 74 Technik górnictwa odkrywkowego 104 Technik geolog 56 Technik geodeta 1935 Technik gazownictwa 67 Technik farmaceutyczny 912 Technik energetyk 46 Technik elektryk 3224 Technik elektroradiolog Liczba absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 9

10 Technik organizacji reklamy 1494 Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 12 Technik optyk 97 Technik ogrodnik 281 Technik odlewnik 17 Technik ochrony środowiska 1147 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 327 Technik obsługi turystycznej 3041 Technik nawigator morski 121 Technik mechatronik 3324 Technik mechanizacji rolnictwa 1473 Technik mechanik okrętowy 86 Technik mechanik lotniczy 255 Technik mechanik 6013 Technik masażysta 839 Technik logistyk 5954 Technik leśnik 769 Technik księgarstwa Liczba absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 10

11 Technik technologii szkła 5 Technik technologii odzieży 412 Technik technologii drewna 402 Technik technologii chemicznej 166 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego 15 Technik spedytor 721 Technik rolnik 2523 Technik rachunkowości 265 Technik pszczelarz 24 Technik przetwórstwa mleczarskiego 10 Technik przeróbki kopalin stałych 10 Technik prac biurowych 87 Technik pożarnictwa 32 Technik poligraf 223 Technik pojazdów samochodowych 6825 Technik papiernictwa 1 Technik ortopeda 29 Technik organizacji usług gastronomicznych Liczba absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 11

12 Terapeuta zajęciowy 43 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 6202 Technik żeglugi śródlądowej 44 Technik wiertnik 70 Technik weterynarii 681 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 1 Technik usług pocztowych i finansowych 1 Technik usług kosmetycznych 767 Technik usług fryzjerskich 3708 Technik usług bankowych i ubezpieczeniowych 10 Technik urządzeń sanitarnych 301 Technik tyfloinformatyk 4 Technik turystyki wiejskiej 72 Technik transportu kolejowego 16 Technik transportu drogowego 2 Technik telekomunikacji 153 Technik teleinformatyk 1423 Technik technologii żywności 1152 Technik technologii wyrobów skórzanych Liczba absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 12

13 Lakiernik 9 Kucharz małej gastronomii 1621 Krawiec 111 Koszykarz-plecionkarz Kaletnik 2 2 Introligator 53 Górnik eksploatacji podziemnej Fryzjer Fotograf 19 Elektryk Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Drukarz 44 Dekarz 17 Cukiernik 837 Cieśla 25 Blacharz samochodowy 157 Blacharz izolacji przemysłowych 3 Blacharz 1 Betoniarz-zbrojarz Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 13

14 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 15 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 2 Ogrodnik 109 Murarz 731 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 13 Monter-elektronik 307 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 19 Monter mechatronik 290 Monter konstrukcji budowlanych 42 Monter kadłubów okrętowych 1 Monter izolacji przemysłowych 77 Monter izolacji budowlanych 2 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 560 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1047 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 667 Mechanik precyzyjny 7 Mechanik pojazdów samochodowych 5025 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 4 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 7 Malarz-tapeciarz Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 14

15 Zdun 1 Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych 2 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 2724 Tapicer 49 Ślusarz 1185 Stolarz 587 Sprzedawca 560 Rzeźnik-wędliniarz 60 Rolnik 252 Renowator zabytków architektury 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 245 Posadzkarz 23 Piekarz 281 Optyk-mechanik 2 Opiekun medyczny 38 Operator obrabiarek skrawających 658 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 1 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku. 15

16 II. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w czerwcu 2014 roku Do dwóch etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 153 zawodach przystąpiło w kraju absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych. w 102 zawodach w technikach i szkołach policealnych przystąpiło: dyplom otrzymało: * (65,89%) w 51 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych Przystąpiło: Dyplom otrzymało: * (75,23%)* Dyplomy otrzymało: (67,25%)* *przystąpili do obu etapów egzaminu Zdawalność absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na okręgowe komisje egzaminacyjne. 16

17 Technik awionik 18,33% Technik archiwista 0,00% Technik architektury krajobrazu 21,05% 38,76% Technik analityk 91,49% Technik agrobiznesu 35,56% 80,00% 76,33% Technik administracji 56,40% 100,00% 100,00% Ratownik medyczny 15,49% Protetyk słuchu 0,00% Opiekunka dziecięca 33,33% Opiekun w domu pomocy społecznej 75,00% Kucharz 11,11% 40,23% 67,95% Kelner 79,98% Higienistka stomatologiczna 76,92% Fototechnik 0,00% 37,50% 68,65% Florysta 75,00% Dietetyk 0,00% Asystentka stomatologiczna 50,00% Asystent osoby niepełnosprawnej Asystent operatora dźwięku 66,67% 66,67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 17

18 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Technik górnictwa odkrywkowego Technik geolog 9,43% 24,00% 33,33% Technik geodeta Technik gazownictwa 0,00% 69,32% 84,62% 93,33% Technik farmaceutyczny Technik energetyk Technik elektryk Technik elektroradiolog 2,33% 0,00% 42,45% 40,00% 30,82% 42,86% 38,18% Technik elektronik 0,00% 18,18% 47,25% Technik elektroenergetyk transportu szynowego 7,69% Technik eksploatacji portów i terminali Technik ekonomista 50,00% 61,63% 76,19% Technik dróg i mostów kolejowych Technik drogownictwa 68,42% 72,67% Technik dentystyczny 100,00% Technik cyfrowych procesów graficznych 0,00% 47,91% Technik budownictwa okrętowego Technik budownictwa Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 50,00% 44,10% 40,00% 78,04% 79,03% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 18

19 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Technik mechatronik 14,29% 28,72% Technik mechanizacji rolnictwa 63,64% 75,00% 82,01% Technik mechanik okrętowy 53,73% Technik mechanik lotniczy 7,73% Technik mechanik 44,92% 45,45% 70,05% Technik masażysta 59,65% 83,33% Technik logistyk 37,14% 75,52% Technik leśnik Technik księgarstwa 0,00% 71,17% 79,07% Technik inżynierii środowiska i melioracji 39,18% Technik instrumentów muzycznych 75,00% Technik informatyk 0,00% 15,04% 57,65% Technik informacji naukowej 0,00% Technik hutnik 75,00% Technik hotelarstwa 22,22% 70,89% Technik hodowca koni 54,49% 100,00% Technik handlowiec 42,94% 76,65% 100,00% Technik górnictwa podziemnego Technik górnictwa otworowego 30,61% 33,33% 35,56% 60,87% 72,50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 19

20 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Technik rachunkowości 46,77% Technik pszczelarz 100,00% 92,31% Technik przetwórstwa mleczarskiego 57,14% Technik przeróbki kopalin stałych 100,00% Technik prac biurowych 57,14% 100,00% 100,00% Technik poligraf 0,00% 57,96% 78,57% Technik pojazdów samochodowych 62,12% 50,00% 80,50% Technik papiernictwa 0,00% Technik ortopeda 48,00% Technik organizacji usług gastronomicznych 0,00% 80,53% Technik organizacji reklamy Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 59,09% 50,00% 75,56% Technik optyk 52,17% 100,00% Technik ogrodnik 27,27% 69,23% 100,00% Technik odlewnik 9,09% Technik ochrony środowiska Technik ochrony fizycznej osób i mienia 50,00% 49,69% 56,25% Technik obsługi turystycznej 55,00% 72,92% Technik nawigator morski 62,07% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 20

21 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 0,00% Technik usług kosmetycznych Technik usług fryzjerskich Technik usług bankowych i ubezpieczeniowych Technik urządzeń sanitarnych 38,81% 45,45% 44,44% 50,42% 100,00% 71,83% 74,63% 66,67% Technik tyfloinformatyk 0,00% Technik turystyki wiejskiej Technik transportu kolejowego Technik telekomunikacji 56,25% 64,91% 58,12% Technik teleinformatyk 44,08% Technik technologii żywności 43,48% 71,35% 100,00% Technik technologii wyrobów skórzanych 33,33% Technik technologii szkła 66,67% Technik technologii odzieży 0,00% 72,99% Technik technologii drewna 39,02% 64,17% Technik technologii chemicznej Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego 25,00% 53,33% 82,05% Technik spedytor 33,33% 70,19% Technik rolnik 12,81% 32,26% 34,17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 21

22 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Koszykarz-plecionkarz Kaletnik 0,00% 0,00% Introligator 27,50% Górnik eksploatacji podziemnej Fryzjer 68,27% 78,38% Fotograf 33,33% Elektryk 46,50% Elektromechanik pojazdów samochodowych 91,82% Elektromechanik Drukarz 65,82% 61,54% Dekarz 93,33% Cukiernik 74,73% Cieśla 95,45% Blacharz samochodowy 72,66% Betoniarz-zbrojarz 33,33% Terapeuta zajęciowy Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik żeglugi śródlądowej 57,14% 52,38% 55,00% 81,02% Technik wiertnik 39,13% Technik weterynarii 61,54% 86,73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 22

23 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Ogrodnik Murarz Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim Monter-elektronik Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Monter mechatronik 60,00% 55,50% 63,48% 50,00% 83,33% 85,44% Monter konstrukcji budowlanych Monter kadłubów okrętowych Monter izolacji przemysłowych 76,32% 100,00% 90,28% Monter izolacji budowlanych 0,00% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 86,08% 86,62% Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik precyzyjny Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych Malarz-tapeciarz Kucharz małej gastronomii Krawiec 62,78% 66,67% 74,34% 50,00% 35,71% 44,47% 42,50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 23

24 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Zdun Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Tapicer 100,00% 84,09% 93,07% Ślusarz 63,08% Stolarz Sprzedawca Rzeźnik-wędliniarz Rolnik Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 78,81% 79,23% 79,17% 87,06% 90,29% Posadzkarz 60,00% Piekarz Opiekun medyczny 40,83% 50,00% Operator obrabiarek skrawających 80,31% Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 0,00% Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Operator maszyn i urządzeń odlewniczych Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 96,88% 100,00% 100,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zsz technika uzupełniające szkoły policealne technika 24

25 Zdawalność absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 roku z podziałem na typy szkół Analiza porównawcza ów egzaminu zawodowego w 2013 i 2014 roku Technik archiwista 1 38 Technik architektury krajobrazu Technik analityk Technik agrobiznesu Technik administracji Ratownik medyczny Protetyk słuchu Opiekunka dziecięca Opiekun w domu pomocy społecznej Kucharz Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 1 4 Kelner Higienistka stomatologiczna Fototechnik Florysta Dietetyk Asystentka stomatologiczna Asystent osoby niepełnosprawnej 6 10 Asystent operatora dźwięku przystąpiło przystąpiło

26 Porównanie liczby zdających na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Technik geolog Technik geodeta Technik gazownictwa Technik farmaceutyczny Technik energetyk 1 43 Technik elektryk Technik elektroradiolog Technik elektronik Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik eksploatacji portów i terminali Technik ekonomista Technik dróg i mostów kolejowych Technik drogownictwa Technik dentystyczny 1 24 Technik cyfrowych procesów graficznych Technik budownictwa okrętowego 4 15 Technik budownictwa Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik awionik przystąpiło przystąpiło

27 Porównanie liczby zdających na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Technik nawigator morski Technik mechatronik Technik mechanizacji rolnictwa Technik mechanik okrętowy Technik mechanik lotniczy Technik mechanik Technik masażysta Technik logistyk Technik leśnik Technik księgarstwa Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik instrumentów muzycznych 8 11 Technik informatyk Technik hotelarstwa Technik hodowca koni Technik handlowiec Technik górnictwa podziemnego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa odkrywkowego przystąpiło przystąpiło

28 Porównanie liczby zdających na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Technik rolnik Technik rachunkowości Technik pszczelarz Technik przetwórstwa mleczarskiego Technik przeróbki kopalin stałych Technik prac biurowych Technik poligraf Technik pojazdów samochodowych Technik ortopeda Technik organizacji usług gastronomicznych Technik organizacji reklamy Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 2 34 Technik optyk Technik ogrodnik Technik odlewnik Technik ochrony środowiska Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik obsługi turystycznej przystąpiło przystąpiło

29 Porównanie liczby zdających na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Terapeuta zajęciowy Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik żeglugi śródlądowej Technik wiertnik Technik weterynarii Technik usług kosmetycznych Technik usług fryzjerskich Technik urządzeń sanitarnych Technik turystyki wiejskiej Technik transportu kolejowego Technik telekomunikacji Technik teleinformatyk Technik technologii żywności Technik technologii szkła 1 3 Technik technologii odzieży Technik technologii drewna Technik technologii chemicznej Technik spedytor przystąpiło przystąpiło

30 Porównanie liczby zdających na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Technik archiwista Technik architektury krajobrazu 0,00% 44,74% 38,66% 46,44% Technik analityk Technik agrobiznesu Technik administracji Ratownik medyczny 15,07% 91,51% 86,30% 75,12% 69,50% 57,30% 61,99% 63,98% Protetyk słuchu 0,00% 91,82% Opiekunka dziecięca Opiekun w domu pomocy społecznej Kucharz 33,33% 75,51% 75,00% 88,35% 62,77% 56,84% Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Kelner Higienistka stomatologiczna Fototechnik Florysta 50,00% 100,00% 79,90% 79,25% 76,92% 82,05% 66,81% 70,35% 75,00% 76,67% Dietetyk 0,00% 78,08% Asystentka stomatologiczna Asystent osoby niepełnosprawnej Asystent operatora dźwięku 50,00% 57,14% 66,67% 66,67% 72,11% 90,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność

31 Porównanie zdawalności na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Technik geolog 24,00% 34,38% Technik geodeta Technik gazownictwa Technik farmaceutyczny 42,07% 69,30% 76,27% 89,29% 79,45% 81,98% Technik energetyk 2,33% 0,00% Technik elektryk 37,35% 53,72% Technik elektroradiolog 0,00% 92,37% Technik elektronik 46,85% 61,94% Technik elektroenergetyk transportu szynowego 7,69% 5,88% Technik eksploatacji portów i terminali Technik ekonomista Technik dróg i mostów kolejowych Technik drogownictwa Technik dentystyczny Technik cyfrowych procesów graficznych 61,63% 52,46% 76,16% 75,04% 68,42% 58,33% 72,67% 80,37% 100,00% 100,00% 47,82% 52,75% Technik budownictwa okrętowego 50,00% 66,67% Technik budownictwa Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 75,60% 62,06% 79,37% 79,67% Technik awionik 18,33% 41,30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność

32 Porównanie zdawalności na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Technik nawigator morski 43,96% 62,07% Technik mechatronik 28,57% 31,09% Technik mechanizacji rolnictwa 80,75% 71,64% Technik mechanik okrętowy 35,62% 53,73% Technik mechanik lotniczy 7,73% 30,39% Technik mechanik Technik masażysta Technik logistyk Technik leśnik 43,78% 65,53% 62,60% 60,23% 65,89% 75,18% 70,95% 73,60% Technik księgarstwa 52,00% 79,07% Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik instrumentów muzycznych 39,18% 29,11% 36,36% 75,00% Technik informatyk 57,01% 57,28% Technik hotelarstwa Technik hodowca koni Technik handlowiec Technik górnictwa podziemnego 55,63% 70,76% 75,24% 71,28% 73,12% 67,86% 68,40% 73,25% Technik górnictwa otworowego 35,42% 28,00% Technik górnictwa odkrywkowego 11,86% 7,89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność

33 Porównanie zdawalności na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Technik rolnik Technik rachunkowości 30,82% 46,77% 57,03% 68,28% Technik pszczelarz 72,94% 94,12% Technik przetwórstwa mleczarskiego 33,33% 57,14% Technik przeróbki kopalin stałych 100,00% 94,59% Technik prac biurowych 70,97% 77,61% Technik poligraf Technik pojazdów samochodowych Technik ortopeda Technik organizacji usług gastronomicznych Technik organizacji reklamy Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 57,63% 55,65% 56,56% 48,00% 50,00% 78,93% 70,77% 80,50% 71,27% 75,26% 76,58% 88,24% Technik optyk Technik ogrodnik 54,17% 64,51% 65,37% 57,91% Technik odlewnik 9,09% 10,00% Technik ochrony środowiska 49,54% 64,38% Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik obsługi turystycznej 56,25% 66,64% 72,69% 63,09% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność

34 Porównanie zdawalności na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Terapeuta zajęciowy 50,00% 93,85% Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik żeglugi śródlądowej 78,45% 65,46% 55,00% 54,90% Technik wiertnik 39,13% 31,73% Technik weterynarii Technik usług kosmetycznych Technik usług fryzjerskich 39,71% 86,10% 77,62% 70,41% 74,07% 80,52% Technik urządzeń sanitarnych Technik turystyki wiejskiej Technik transportu kolejowego Technik telekomunikacji 37,50% 32,24% 51,39% 60,34% 64,91% 56,25% 60,87% 58,12% Technik teleinformatyk Technik technologii żywności 44,08% 47,42% 48,96% 66,04% Technik technologii szkła 66,67% 100,00% Technik technologii odzieży Technik technologii drewna Technik technologii chemicznej 41,42% 58,04% 44,00% 56,25% 71,92% 78,40% Technik spedytor 69,89% 60,43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność

35 Porównanie zdawalności na poziomie technikum i szkoły policealnej w czerwcu 2013 i Kucharz małej gastronomii Krawiec Koszykarz-plecionkarz Kaletnik Introligator Górnik eksploatacji podziemnej Fryzjer Fotograf 3 95 Elektryk Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Drukarz Dekarz Cukiernik Cieśla Blacharz samochodowy Betoniarz-zbrojarz przystąpiło przystąpiło

36 Porównanie liczby zdających na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w czerwcu 2013 i Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Ogrodnik Murarz Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim Monter-elektronik Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Monter mechatronik Monter konstrukcji budowlanych Monter kadłubów okrętowych Monter izolacji budowlanych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik precyzyjny 3 22 Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 4 24 Malarz-tapeciarz przystąpiło przystąpiło Porównanie liczby zdających na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w czerwcu 2013 i

37 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Tapicer Ślusarz Stolarz Sprzedawca Rzeźnik-wędliniarz Rolnik Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Posadzkarz Piekarz Opiekun medyczny Operator obrabiarek skrawających przystąpiło przystąpiło Porównanie liczby zdających na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w czerwcu 2013 i

38 Kucharz małej gastronomii Krawiec 44,47% 42,50% 55,46% 74,83% Koszykarz-plecionkarz Kaletnik 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% Introligator 27,50% 59,72% Górnik eksploatacji podziemnej Fryzjer Fotograf 33,33% 78,38% 82,89% 68,27% 76,53% 63,16% Elektryk 46,50% 69,27% Elektromechanik pojazdów samochodowych 91,82% 90,38% Elektromechanik 31,23% 65,82% Drukarz 61,54% 80,49% Dekarz Cukiernik Cieśla 76,92% 74,73% 76,91% 93,33% 95,45% 100,00% Blacharz samochodowy Betoniarz-zbrojarz 33,33% 65,00% 72,66% 82,80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność Porównanie zdawalności na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w czerwcu 2013 i

39 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 96,88% 80,95% Ogrodnik 60,00% 65,31% Murarz Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 55,50% 72,25% 83,33% 73,33% Monter-elektronik Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 50,00% 46,67% 63,48% 89,77% Monter mechatronik Monter konstrukcji budowlanych Monter kadłubów okrętowych Monter izolacji budowlanych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik-monter maszyn i urządzeń 0,00% 85,44% 77,25% 76,32% 70,73% 100,00% 96,30% 96,67% 86,08% 84,44% 86,62% 87,56% 62,78% 72,51% Mechanik precyzyjny 66,67% 90,91% Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych Malarz-tapeciarz 35,71% 50,00% 74,34% 85,44% 66,67% 72,44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność Porównanie zdawalności na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w czerwcu 2013 i

40 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 93,07% 86,58% Tapicer 84,09% 71,43% Ślusarz 63,08% 59,74% Stolarz 78,81% 68,44% Sprzedawca 79,23% 87,63% Rzeźnik-wędliniarz 79,17% 77,27% Rolnik 87,06% 85,31% Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 90,29% 87,04% Posadzkarz 60,00% 78,24% Piekarz 40,83% 67,68% Opiekun medyczny 50,00% 85,71% Operator obrabiarek skrawających 80,31% 82,41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdawalność zdawalność Porównanie zdawalności na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w czerwcu 2013 i

41 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% technikum zsz Porównanie zdawalności w czerwcu 2013 i 2014 roku 41

42 Wyniki egzaminu zawodowego w czerwcu 2014 roku w wybranych zawodach Wyniki absolwentów techników i szkół policealnych Technik informatyk 312[01] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (62,31%) zdało: Dyplomy otrzymało: (57,01%)* (74,32%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik informatyk Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 29 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 5 niepełnosprawni ruchowo 32 dysfunkcje inne 1 niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 78 Dyplom otrzymało 14 (17,95%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 7 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 4 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik informatyk absolwenci z dysfunkcjami 42

43 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,55 27, ,90 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 6,0% Technik informatyk 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 27,26 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 55 % zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających 43

44 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe dominował 24 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (62,31%) zdających. ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik informatyk zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego działania systemu komputerowego ,77 77, ,50 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Technik informatyk 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 44

45 77,19 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 77%. Wynik 75 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 74,32% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 7 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania. II. III. Założenia do projektu realizacji prac ające z treści zadania oraz załącznika. Lista prawdopodobnych przyczyn i powodów występowania usterki systemu komputerowego. IV. Wykaz działań prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego. V. Rejestr kolejno wykonywanych czynności w postaci opisanych zrzutów z ekranu, obrazujących wykonywane działania w systemie, prowadzące do lokalizacji i usunięcia usterek. VI. Wskazania dla użytkowników komputera podłączonego do Internetu zabezpieczające system komputerowy przed podobnymi usterkami w przyszłości. VII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 45

46 Technik ekonomista 341[02] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (93,43%) zdało: Dyplomy otrzymało: (76,16%)* (76,49%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 3 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2 niepełnosprawni ruchowo 10 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 27 Dyplom otrzymało 18 (66,67%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 11 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 1 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista absolwenci z dysfunkcjami 46

47 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,71 35, ,77 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 7,0% Technik ekonomista 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 35,75 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 71 % zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających 47

48 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe dominował 37 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (93,43%) zdających. ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik ekonomista zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac ekonomiczno-biurowych typowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych na podstawie dokumentacji ,80 79, ,16 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 6,0% Technik ekonomista 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 79,63 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 80%. Wynik 75 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 76,49% zdających. 48

49 W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. III. Założenia ające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego w maju 2012 r., wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z maja 2012 r. w programie finansowo-księgowym, wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2012 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej. IV. Wykaz prac związanych z ustaleniem różnic inwentaryzacyjnych towarów na dzień 30 maja 2012 r., wykaz prac związanych z analizą bieżącej płynności finansowej, ogólnego poziomu zadłużenia, rentowności sprzedaży netto, rentowności kapitałów własnych przedsiębiorstwa handlowego w latach V. Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotyczących zdarzeń gospodarczych z maja 2012 r. Ustalenie i rozliczenie ów inwentaryzacji towarów przeprowadzonej w maju 2012 r. VI. VII. VIII. Sporządzona w programie finansowo-księgowym ewidencja operacji gospodarczych z maja 2012 r. wraz z wydrukowanymi dokumentami PK - Polecenie księgowania do wyksięgowania i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych towarów oraz wydrukowanym zestawieniem obrotów i sald i dziennikiem księgowań. Sporządzona analiza i ocena bieżącej płynności finansowej, ogólnego poziomu zadłużenia, rentowności sprzedaży netto, rentowności kapitałów własnych przedsiębiorstwa handlowego w latach Praca egzaminacyjna jako całość. 49

50 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 50

51 Technik hotelarstwa 341[04] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (91,66%) zdało: Dyplomy otrzymało: (70,76%)* (70,68%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik hotelarstwa Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 1 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 3 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 11 Dyplom otrzymało 7 (63,64%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 5 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 2 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik hotelarstwa absolwenci z dysfunkcjami 51

52 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,67 33, ,03 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 7,0% Technik hotelarstwa 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 33,31 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 67 % zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających 52

53 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe dominował 34 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (91,66%) zdających. ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik hotelarstwa zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu przygotowania i sprzedaży usług hotelarskich, z uwzględnieniem rodzaju i kategorii bazy hotelarskiej oraz preferencji i rodzaju klienta - krajowego i zagranicznego, indywidualnego i zbiorowego ,76 76, ,96 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 12,0% Technik hotelarstwa 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 76,43 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 76%. Wynik 75 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 70,68% zdających. 53

54 W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. III. IV. Założenia. Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia. V. Zaproszenie do skorzystania z zamówionych usług hotelarskich, rekreacyjnych i turystycznych w języku obcym. VI. Propozycja procedury przyjęcia gości do hotelu oraz propozycja procedury ich wymeldowania z hotelu. VII. VIII. Komplet dokumentów związanych z zameldowaniem, pobytem i rozliczeniem pobytu. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 54

55 Technik budownictwa 311[04] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (93,04%) zdało: Dyplomy otrzymało: (75,60%)* (76,52%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik budownictwa Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 5 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 1 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 6 Dyplom otrzymało 2 (33%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik budownictwa absolwenci z dysfunkcjami 55

56 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,66 33, ,69 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik budownictwa 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 33,08 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 66% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających 56

57 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe dominował 33 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (93,04%)zdających. ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik budownictwa zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem określonego elementu budowlanego, na podstawie dokumentacji, w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych ,78 77, ,22 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Technik budownictwa Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 77,94 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 78%. Wynik 75 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło ,52% czyli 76,52% zdających. 57

58 W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. III. Założenia do projektu. Wykaz robót związanych z wykonaniem monolitycznych żelbetowych belek nadprożowych przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących wykonania i odbioru zaplanowanych robót. IV. Wykaz stali zbrojeniowej. V. Przedmiar robót. VI. VII. Obliczenia ilości nakładów: robocizny, materiałów i sprzętu. Obliczenia bezpośrednich kosztów materiałów potrzebnych do wykonania belek nadprożowych. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 58

59 Technik mechanik 311[20] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (72,32%) zdało: Dyplomy otrzymało: (65,53%)* (77,63%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik mechanik Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 4 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 4 Dyplom otrzymało 0 (0%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik mechanik absolwenci z dysfunkcjami 59

60 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,57 28, ,17 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik mechanik 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 28,46 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 57% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających 60

61 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe dominował 28 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego, przekroczyło (72,32%) zdających. ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik mechanik zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji związanych z wytwarzaniem zespołów i podzespołów mechanicznych w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji ,79 78, ,08 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 7,0% Technik mechanik 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 78,58 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 79%. Wynik 75 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 77,63% zdających. 61

62 W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. III. IV. Założenia do opracowania projektu na podstawie treści zadania i dokumentacji. Wykonanie sprawdzających obliczeń wytrzymałościowych i dobór materiałów. Wykaz prac związanych z wykonaniem naprawy zespołu napędu mimośrodowego. V. Opis procesu wytwarzania sworznia. VI. VII. VIII. Wykaz maszyn, narzędzi obróbkowych i przyrządów pomiarowych. Przebieg procesu montażu zespołu. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 62

63 Technik usług kosmetycznych 514[03] przystąpiło łącznie: 767 przystąpiło: 277 przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 174 (62,82%) zdało: Dyplomy otrzymało: 54 (39,71%)* (42,81%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik usług kosmetycznych Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 0 Dyplom otrzymało 0 (0%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik usług kosmetycznych absolwenci z dysfunkcjami 63

64 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 277 0,59 26, ,66 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 12,0% Technik usług kosmetycznych 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 26,48 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 59% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 27 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 174 (62,82%) zdających. 64

65 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik usług kosmetycznych zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac z zakresu przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających 624 0,73 66, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego ciała lub jego części z uwzględnieniem rodzaju, stanu i potrzeb danej skóry ,08 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Technik usług kosmetycznych 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 66,96 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 73%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 268 czyli 42,81% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 65

66 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji prac. III. Diagnoza. IV. Propozycja zabiegu pielęgnacyjnego z określeniem celu, częstotliwości wykonywania oraz wykazem przeciwwskazań do jego wykonania. V. Wykazy: środków i preparatów kosmetycznych z uwzględnieniem substancji czynnych, aparatów, przyborów i materiałów kosmetycznych. VI. Opis czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zabiegu z uwzględnieniem metodyki. VII. Zestaw zaleceń dla klientki, propozycja preparatów kosmetycznych wraz z częstotliwością ich stosowania. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 66

67 Technik administracji 343[01] przystąpiło łącznie: przystąpiło: 228 przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 189 (93,69%) zdało: Dyplomy otrzymało: (82,89%)* (77,28%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik administracji Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 2 Dyplom otrzymało 1 (50%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 1 niewidomi plik dźwiękowy 1 słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik administracji absolwenci z dysfunkcjami 67

68 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 226 0,67 31, ,19 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 7,0% Technik administracji 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 31,54 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 67% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 25 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 189 (93,69%) zdających. 68

69 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik administracji zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji określonych prac, związanych z obsługą interesantów w urzędach i instytucjach administracji publicznej oraz związanych z wewnętrzną i zewnętrzną koordynacją działań jednostek organizacyjnych na podstawie dokumentacji ,77 77, ,90 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 10,0% Technik administracji 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 77,14 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 77%. Wynik 75 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 922 czyli 77,28% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 69

70 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji prac. III. Wykaz czynności, które musi wykonać pracownik podczas przyjmowania wypełnionej przez interesanta Karty rejestracyjnej bezrobotnego oraz przygotowania do podpisu decyzji administracyjnej. IV. Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć okazać do wglądu interesant ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych. V. Ocena poprawności wypełnienia dostarczonej przez interesanta Karty rejestracyjnej bezrobotnego oraz opis podjętych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. VI. Przygotowana, do podpisu przez upoważnioną osobę, decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. VII. Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi interesanta. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 70

71 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (92,09%) zdało: Dyplomy otrzymało: (78,45%)* (80,15%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 15 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 6 niepełnosprawni ruchowo 2 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 24 Dyplom otrzymało 8 (33,33%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 1 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego absolwenci z dysfunkcjami 71

72 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,68 34, ,96 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik żywienia i gospodarstwa domowego 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 34,17 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 68% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 37 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (92,09%) zdających. 72

73 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu organizacji i prowadzenia żywienia ,79 78, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego w przedsiębiorstwie gastronomicznym lub gospodarstwie domowym ,89 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Technik żywienia i gospodarstwa domowego 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 78,96 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 79%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 80,15% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 73

74 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty do przygotowania 50 zestawów posiłków. IV. Kalkulacja kosztu żywienia jednej osoby. V. Ocena jakości jadłospisu pod względem zawartości cholesterolu. VI. Wykaz zastawy stołowej do obiadu. VII. Wykaz metod i technik wykonania potraw wchodzących w skład obiadu. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 74

75 Technik logistyk 342[04] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (94,44%) zdało: Dyplomy otrzymało: (75,18%)* (73,39%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik logistyk Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 2 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 1 niepełnosprawni ruchowo 3 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 11 Dyplom otrzymało 6 (54,55%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 5 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik logistyk absolwenci z dysfunkcjami 75

76 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,69 34, ,83 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik logistyk 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 34,36 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 69% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 35 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (94,44%) zdających. 76

77 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik logistyk zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji określonych prac związanych z wykonaniem zadania logistycznego z zakresu gospodarki magazynem, zarządzania zapasami, zarządzania przepływem materiałów, zgodnie z dokumentacją ,77 77, ,16 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 10,0% Technik logistyk 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 77,29 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 77%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 73,39% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 77

78 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji prac. III. Wybór jednego dostawcy mąki pszennej i jednego dostawcy jaj. IV. Ustalenie wielkości zamówienia na makaron oraz obliczenie tygodniowego zapotrzebowania na mąkę pszenną i jaja w celu realizacji zamówienia. V. Obliczenie liczby opakowań jednostkowych makaronu, opakowań zbiorczych i liczby palet do poszczególnych odbiorców oraz wartości sprzedaży. VI. Obliczenie kosztów i czasu przewozu makaronu do odbiorców w poszczególnych wariantach oraz wybór najtańszej firmy przewozowej oraz wariantu przewozu. VII. Wypełnione dokumenty. VIII. Praca jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 78

79 Technik usług fryzjerskich 514[02] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (88,23%) zdało: Dyplomy otrzymało: (74,07%)* (78,95%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik usług fryzjerskich Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 1 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 1 Dyplom otrzymało 1 (100%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik usług fryzjerskich absolwenci z dysfunkcjami 79

80 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,68 31, ,05 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 9,0% Technik usług fryzjerskich 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 31,21 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 68% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 33 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (88,23%) zdających. 80

81 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik usług fryzjerskich zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac obejmujących strzyżenie, farbowanie trwałe oraz wykonanie fryzury ,78 77, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego z uwzględnieniem diagnozy fryzjerskiej na podstawie wzoru i dokumentacji ,83 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Technik usług fryzjerskich 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 77,79 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 78%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 78,95% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 81

82 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł. II. Założenia do projektu realizacji prac. III. Wypełniona Karta diagnozy stanu skóry głowy i włosów klientki. IV. Rysunki poglądowe fryzury klientki przed usługą i po wykonaniu zabiegu strzyżenia i koloryzacji z wykorzystaniem przygotowanych szablonów. V. Wykaz narzędzi, przyborów, aparatów, preparatów, środków do dezynfekcji oraz bielizny ochronnej niezbędnych do wykonania zabiegów fryzjerskich z podziałem na wyżej wymienione grupy. VI. Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich z uwzględnieniem zastosowanych metod i technik. VII. Zalecenia dotyczące pielęgnacji włosów w warunkach domowych z uzasadnieniem. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 82

83 Technik pojazdów samochodowych 311[52] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (96,43%) zdało: Dyplomy otrzymało: (78,93%)* (79,37%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 0 Dyplom otrzymało 0 (%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych absolwenci z dysfunkcjami 83

84 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,72 35, ,46 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik pojazdów samochodowych 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 35,84 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 72% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 38 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (96,43%) zdających. 84

85 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik pojazdów samochodowych zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji prac związanych z eksploatacją, oceną stanu technicznego, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych oraz wykonanie określonych prac z zakresu diagnostyki lub naprawy lub eksploatacji pojazdów samochodowych w określonych warunkach organizacyjnych ,78 78, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego na podstawie dokumentacji ,76 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Technik pojazdów samochodowych 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 78,19 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 78%. Wynik 75 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 79,37% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 85

86 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenie ające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Wykaz części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy. IV. Wykaz prac i narzędzi związanych z wykonaniem naprawy. V. Opis przebiegu sprawdzenia termostatu. VI. Wydruk zlecenia serwisowego. VII. Wydruk: kosztorysu usługi. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 86

87 Technik farmaceutyczny 322[10] przystąpiło łącznie: 912 przystąpiło: 257 przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 169 (65,76%) zdało: Dyplomy otrzymało: 61 (42,07%)* (63,63%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik farmaceutyczny Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 1 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 1 Dyplom otrzymało 0 (0%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik farmaceutyczny absolwenci z dysfunkcjami 87

88 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 256 0,60 27, ,95 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Technik farmaceutyczny 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 27,45 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 60% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 27 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 169 (65,76%) zdających. 88

89 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik farmaceutyczny zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu przygotowania leku recepturowego według recepty lub wykonania leku galenowego według Farmakopei ,76 74, ,91 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 8,0% Technik farmaceutyczny 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 74,09 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 76%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 509 czyli 63,63% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 89

90 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł. II. Założenia niezbędne do opracowania projektu realizacji prac ające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Ilościowy wykaz wszystkich składników potrzebnych do wykonania leku wraz z całkowitą masą leku oraz kontrolą stężeń/dawek składników leku polegającą na ich porównaniu ze stężeniami/dawkami maksymalnymi, zawartymi w Farmakopei Polskiej (z niezbędnymi obliczeniami). IV. Informację o działaniu farmakologicznym i zastosowaniu wykonanego leku recepturowego. V. Opis kolejnych prac związanych z wykonaniem leku (bez użycia unguatora) wraz z wykazem niezbędnego sprzętu i wyposażenia do jego wykonania. VI. Wskazania dla pacjenta dotyczące stosowania i przechowywania leku. VII. Wypełniony druk sygnatury, oznaczone znakiem X etykiety przeznaczone do naklejenia na opakowaniu leku recepturowego. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 90

91 Technik handlowiec 341[03] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (96,53%) zdało: Dyplomy otrzymało: (73,12%)* (71,23%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 1 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 4 Dyplom otrzymało 2 (50%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 3 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec absolwenci z dysfunkcjami 91

92 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,69 34, ,16 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 9,0% Technik handlowiec 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 34,59 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 69% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 33 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (96,53%) zdających. 92

93 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik handlowiec zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji określonych prac związanych ze sprzedażą określonego towaru lub usługi na podstawie dokumentacji ,77 76, ,18 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 6,0% Technik handlowiec 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 76,61 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 77%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 71,23% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 93

94 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia ające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. III. Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą towarów hurtowni (potwierdzenie zamówienia, faktura VAT sprzedaż, Wz, kartoteki magazynowe). IV. Wykaz działań związanych z dostawą towarów oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane z dostawą towarów od producenta (Pz, kartoteki magazynowe). V. Wykaz i ilości towarów, które należy zakupić na czerwiec 2012 r. na podstawie analizy stanów magazynowych. VI. Wykaz narzędzi oddziaływania na klientów indywidualnych w ramach marketingu mix, wybranych na podstawie ów badań. VII. Oferta handlowa dla kontrahenta sporządzona w języku obcym VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 94

95 Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (90,55%) zdało: Dyplomy otrzymało: (80,50%)* (85,16%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik organizacji usług gastronomicznych Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 3 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 3 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 7 Dyplom otrzymało 5 (71,43%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 1 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik organizacji usług gastronomicznych absolwenci z dysfunkcjami 95

96 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,64 32, ,38 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 9,0% Technik organizacji usług gastronomicznych 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 32,06 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 64% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 33 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (90,55%) zdających. 96

97 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji określonych prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprezy okolicznościowej 75 Najniższy Najwyższy Modalna Mediana 78, Odchylenie standardowe 0,79 Rozstęp Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego w określonych warunkach, na podstawie zamówienia ,26 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Technik organizacji usług gastronomicznych 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 78,64 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 79%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 85,16% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 97

98 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu ające z treści zadania i dokumentacji. III. Propozycja menu wraz z kalkulacją kosztu konsumpcji na 1 osobę. IV. Obliczenie ilości stołów niezbędnych do ustawienia stołu bankietowego w sali restauracyjnej, szkic ustawienia stołu bankietowego z zaznaczeniem miejsc usadzenia gości z opisem, propozycją nakrycia stołów z określeniem rodzaju bielizny oraz elementów dekoracyjnych. V. Wykaz zastawy stołowej zgodnie z wybranym menu. VI. Całkowita kalkulacja finansowa zamówienia. VII. Propozycja umowy wstępnej na organizację imprezy. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 98

99 Technik rolnik 321[05] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (91,62%) zdało: Dyplomy otrzymało: 637 (30,82%)* (26,86%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik rolnik Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 1 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 1 Dyplom otrzymało 0 (0%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik rolnik absolwenci z dysfunkcjami 99

100 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,66 33, ,87 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik rolnik 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 33,17 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 66% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 34 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (91,62%) zdających. 100

101 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik rolnik zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu technologii produkcji rolniczej, w przykładowym gospodarstwie rolnym w określonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, na podstawie dokumentacji ,58 57, ,17 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 8,0% Technik rolnik 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 57,15 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 58%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 669 czyli 26,86% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 101

102 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu realizacji prac, ające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Harmonogram prac przy uprawie jęczmienia jarego wraz z nawożeniem i ochroną roślin, obejmujący okres po zebraniu łubinu żółtego do zbioru ziarna i słomy oraz przyporządkowanie maszyn i urządzeń do poszczególnych czynności. IV. Określenie powierzchni uprawy jęczmienia jarego oraz wielkości plonu i zbioru jęczmienia jarego. V. Zalecane dawki wapna, ilości nawozów NPK w czystym składniku oraz obliczenie ilości nawozów NPK, które należy zastosować na 1 ha i na cały areał. VI. Obliczenie ilości potrzebnych środków ochrony roślin w uprawie jęczmienia jarego. VII. Zaplanowanie ilości tuczników, które można wyżywić w gospodarstwie oraz dobór czynności, maszyn i urządzeń niezbędnych do przygotowania mieszanki pasz dla tuczników. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 102

103 Technik elektronik 311[07] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (87,19%) zdało: Dyplomy otrzymało: (46,85%)* (46,01%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik elektronik Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 11 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 1 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 12 Dyplom otrzymało 1 (8,33%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik elektronik absolwenci z dysfunkcjami 103

104 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,64 31, ,49 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik elektronik 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 31,85 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 64% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 30 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (87,19%) zdających. 104

105 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik elektronik zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac związanych z uruchomieniem układu lub urządzenia elektronicznego, przy założonych warunkach technicznych na podstawie dokumentacji ,64 64, ,41 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 8,0% Technik elektronik 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 64,44 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 64%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 46,01% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 105

106 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu. III. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania wzmacniacza dwustopniowego małej częstotliwości. IV. Schematy układów do pomiarów I i II stopnia wzmacniacza dwustopniowego małej częstotliwości. V. Opis sposobu wykonania pomiarów. VI. Opracowanie ów pomiarów. VII. Porównanie wymagań technicznych wzmacniacza z ami otrzymanymi w trakcie pomiarów oraz wnioski i wskazania eksploatacyjne dla użytkownika. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 106

107 Technik architektury krajobrazu 321[07] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (72,51%) zdało: Dyplomy otrzymało: (38,66%)* (40,62%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik architektury krajobrazu Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 1 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 1 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 9 Dyplom otrzymało 4 (44,44%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 7 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik architektury krajobrazu absolwenci z dysfunkcjami 107

108 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,56 28, ,77 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Technik architektury krajobrazu 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 28,14 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 56% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 27 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego, przekroczyło (72,51%) zdających. 108

109 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik architektury krajobrazu zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu w określonych warunkach przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych na podstawie dokumentacji ,65 62, ,92 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 12,0% Technik architektury krajobrazu 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 62,83 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 65%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 40,62% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 109

110 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji prac. III. Wykaz czynności związanych z posadzeniem roślin wrzosowatych wraz z wymianą podłoża oraz wykazem niezbędnych narzędzi i sprzętu. IV. Kosztorys robocizny i materiałów związany z wykonaniem 3 ławek z betonu żwirowego monolitycznego. V. Propozycja obsadzenia rabaty 3 gatunkami bylin cieniolubnych, z których dwa będą ozdobne z liści wraz z zapotrzebowaniem na rośliny i ich rozstawą. VI. Rysunek koncepcyjny obsadzania rabaty bylinowej w postaci rzutu z góry i widoku perspektywicznego nasadzeń. VII. Przekrój pokazujący budowę nawierzchni o warstwie ścieralnej z betonowych płyt chodnikowych na gruncie słabo przepuszczalnym. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 110

111 Kucharz 512[02] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (87,44%) zdało: Dyplomy otrzymało: (62,77%)* (63,42%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu kucharz Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 33 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 5 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 44 Dyplom otrzymało 6 (13,64%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 5 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 1 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu kucharz absolwenci z dysfunkcjami 111

112 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,64 32, ,83 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8,0% Kucharz 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 32,07 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 64% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 32 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (87,44%) zdających. 112

113 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie kucharz zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu produkcji gastronomicznej na podstawie dokumentacji ,74 72, ,48 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 12,0% Kucharz 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 72,66 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 74%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 63,42% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 113

114 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty. IV. Wykaz metod obróbki termicznej surowców i półproduktów stosowanych do przygotowania dania zasadniczego i deseru. V. Opis technik wykonania potraw wchodzących w skład śniadania i kolacji. VI. Wykazy narzędzi, maszyn, urządzeń oraz rodzaju i ilości zastawy stołowej. VII. Wykaz kolejnych prac niezbędnych do wykonania potraw. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 114

115 Technik masażysta 322[12] przystąpiło łącznie: 839 przystąpiło: 95 przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 75 (78,95%) zdało: Dyplomy otrzymało: 53 (60,23%)* (80,17%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik masażysta Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 3 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 1 dysfunkcje inne niewidomi brajl 4 Do obu części egzaminu przystąpiło: 25 Dyplom otrzymało 14 (56,00%) niewidomi czarnodruk 1 słabo widzący 16pkt 13 niewidomi plik dźwiękowy 3 słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik masażysta absolwenci z dysfunkcjami 115

116 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 70 0,67 31, ,71 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 12,0% Technik masażysta 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 31,99 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 67% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 33 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 75 (78,95%) zdających. 116

117 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik masażysta zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie masażu 756 0,80 77, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego określoną metodą i techniką na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej pacjenta ,05 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Technik masażysta 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 77,70 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 80% Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 667 czyli 80,17% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 117

118 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł. II. Założenia do projektu realizacji prac ające z analizy treści zadania i załączonej dokumentacji medycznej. III. Opis stanu zdrowotnego pacjenta oddziału rehabilitacji. IV. Charakterystykę obszaru ciała pacjenta objętego masażem zleconym przez lekarza rehabilitacji. V. Opis przygotowania pacjenta do zabiegu masażu oraz wykaz sprzętu i przyborów niezbędnych do wykonania masażu. VI. Opis czynności obejmujących wykonanie masażu klasycznego suchego u pacjenta z uwzględnieniem metod i technik, zgodnie z metodyką. VII. Opis wskazań dotyczących postępowania przeciwobrzękowego i zapobiegającego powstawaniu przykurczy do zastosowania przez pacjenta w domu. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 118

119 Technik elektryk 311[08] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (74,80%) zdało: Dyplomy otrzymało: 963 (37,35%)* (38,23%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik elektryk Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo 1 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 2 Dyplom otrzymało 0 (0%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 1 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik elektryk absolwenci z dysfunkcjami 119

120 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,59 29, ,10 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 6,0% Technik elektryk 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 29,59 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 59% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 26 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego, przekroczyło (74,80%) zdających. 120

121 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technik elektryk zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych właściwe dla kwalifikacji w zawodzie zgodnie z treścią zadania ogólnego: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia w instalacji, układzie lub urządzeniu elektrycznym na podstawie dokumentacji ,62 61, ,70 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Technik elektryk Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 61,99 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 62%. Wynik 75 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 38,23% zdających. W etapie praktycznym sprawdzano 8 elementów pracy egzaminacyjnej, które stanowiły zawartość projektu realizacji prac. Prace egzaminacyjne sprawdzane i oceniane były przez zewnętrznych egzaminatorów zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania. 121

122 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu. III. Wykaz prawdopodobnych przyczyn wystąpienia usterki w instalacji elektrycznej. IV. Algorytm prac związanych z lokalizacją usterki i naprawą instalacji elektrycznej obejmujący czynności po wykonaniu pomiarów. V. Wskazania eksploatacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z instalacji i urządzeń elektrycznych. VI. Dokumentacja z wykonanych prac. VII. Wykaz narzędzi, materiałów i części zamiennych potrzebnych do naprawy instalacji oraz opis sposobu usunięcia uszkodzenia. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 122

123 Wyniki absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Kucharz małej gastronomii 512[05] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 535 (34,01%) zdało: Dyplomy otrzymało: 209 (44,47%)* (94,79%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu kucharz małej gastronomii Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 26 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 328 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 357 Dyplom otrzymało 147 (41,18%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 3 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu kucharz małej gastronomii absolwenci z dysfunkcjami 123

124 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 842 0,54 23, ,75 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8% Rozkład ów - etap pisemny cz1 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie kucharz małej gastronomii zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 23,58 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 54% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 23 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 535 (34,01%) zdających. 124

125 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie kucharz małej gastronomi zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematu: Przygotowanie określonych potraw małej gastronomii 145 0,82 26, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego z określonych surowców i półproduktów. 32 4,28 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Rozkład ów - etap praktyczny 25% 20% 15% 10% 32 31,33 30, , ,67 27, ,67 25,33 24, , ,67 21, ,67 19, ,67 17, ,67 15,33 14, , ,67 11, ,67 9,33 8 8,67 7,33 6 6,67 5,33 4 4,67 3,33 2,67 2 1,33 0 0% 0,67 5% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 26,13 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 82%. Wynik 24 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 491 czyli 94,79% zdających. 125

126 W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 4 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 4 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 22 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie kucharz małej gastronomii w etapie praktycznym to 32 punkty. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 126

127 Sprzedawca 522[01] przystąpiło łącznie: 560 przystąpiło: 511 przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 336 (65,75%) zdało: Dyplomy otrzymało: 103 (79,23%)* (97,97%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu sprzedawca Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 36 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 36 Dyplom otrzymało 26 (72,22%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu sprzedawca absolwenci z dysfunkcjami 127

128 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 437 0,63 28, ,75 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 9% Rozkład ów - etap pisemny cz1 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 28,89 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 63% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 29 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 336 (65,75%) zdających. 128

129 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie sprzedawca zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematu: Wykonanie określonych prac związanych z przygotowaniem procesu sprzedaży i sprzedażą towaru określonego towaru klientowi w placówce handlowej 141 0,85 27, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego stosującej tradycyjne, nowoczesne lub specjalne formy sprzedaży. 21 2,95 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Rozkład ów - etap praktyczny 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 32 31,33 30, , ,67 27, ,67 25,33 24, , ,67 21, ,67 19, ,67 17, ,67 15,33 14, , ,67 11, ,67 9,33 8 8,67 7,33 6 6,67 5,33 4 4,67 3,33 2,67 2 1,33 0 0% 0,67 2% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 27,07 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 85%. Wynik 24 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 175 czyli 97,97% zdających. 129

130 W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 4 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 23 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie sprzedawca w etapie praktycznym to 32 punkty. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 130

131 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (72,62%) zdało: Dyplomy otrzymało: (74,34%)* (94,52%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 64 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 67 Dyplom otrzymało 21 (31,34%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 2 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 1 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych absolwenci z dysfunkcjami 131

132 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,60 29, ,44 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 6% Rozkład ów - etap pisemny cz1 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 29,88 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 60% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 30 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (72,62%) zdających. 132

133 0 0,67 1,33 2 2,67 3,33 4 4,67 5,33 6 6,67 7,33 8 8,67 9, ,67 11, ,67 13, ,67 15, ,67 17, ,67 19, ,67 21, ,67 23, ,67 25, ,67 27,33 28 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematów: 1. Wykonanie naprawy określonego układu lub podzespołu pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją. 2. Diagnozowanie stanu technicznego i obsługa wskazanego pojazdu samochodowego ,84 23, ,64 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 16% Rozkład ów - etap praktyczny 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 23,59 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 84%. Wynik 133

134 21 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 94,52% zdających. W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 20 punktów, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w etapie praktycznym to 28 punktów. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 134

135 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (93,68%) zdało: Dyplomy otrzymało: (93,07%)* (98,47%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 7 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 51 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 58 Dyplom otrzymało 37 (63,79%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie absolwenci z dysfunkcjami 135

136 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,77 38, ,82 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 10% Rozkład ów - etap pisemny cz1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technolog robót wykończeniowych zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 38,66 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 77% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 42 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (93,68%) zdających. 136

137 0 0,67 1,33 2 2,67 3,33 4 4,67 5,33 6 6,67 7,33 8 8,67 9, ,67 11, ,67 13, ,67 15, ,67 17, ,67 19, ,67 21, ,67 23, ,67 25, ,67 27, ,67 29, ,67 31,33 32 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematów: 1. Wykonanie wskazanego wykończenia powierzchni ściany na wyznaczonym fragmencie zgodnie z dokumentacją. 2. Wykonanie wskazanego fragmentu podłogi w zadanej technologii zgodnie z dokumentacją. 3. Wykonanie wskazanego elementu aranżacji wnętrza na podstawie dokumentacji ,87 27, ,53 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 18% Rozkład ów - etap praktyczny 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju 137

138 Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 27,83 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 87%. Wynik 24 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 98,47% zdających. W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 4 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 4 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 22 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w etapie praktycznym to 32 punkty. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 138

139 Ślusarz 722[03] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 681 (58,40%) zdało: Dyplomy otrzymało: 610 (63,08%)* (97,77%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu ślusarz Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 56 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 58 Dyplom otrzymało 13 (22,41%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt 2 niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu ślusarz absolwenci z dysfunkcjami 139

140 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,60 26, ,82 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8% Rozkład ów - etap pisemny cz1 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie ślusarz zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 26,57 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 60% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 29 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 681 (58,40%) zdających. 140

141 0 0,67 1,33 2 2,67 3,33 4 4,67 5,33 6 6,67 7,33 8 8,67 9, ,67 11, ,67 13, ,67 15, ,67 17, ,67 19, ,67 21, ,67 23, ,67 25, ,67 27, ,67 29, ,67 31,33 32 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie ślusarz zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematów: 1. Wykonanie wskazanego elementu narzędzia lub przyrządu zgodnie z dokumentacją. 2. Naprawa i konserwacja wskazanego sprzętu mechanicznego powszechnego użytku zgodnie z dokumentacją. 3. Wykonanie lub naprawa wskazanego elementu wyrobu galanterii metalowej zgodnie z dokumentacją ,87 27, ,61 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 18% Rozkład ów - etap praktyczny 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju 141

142 Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 27,81 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 87%. Wynik 24 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 964 czyli 97,77% zdających. W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 4 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 23 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie ślusarz w etapie praktycznym to 32 punkty. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 142

143 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: (94,49%) zdało: Dyplomy otrzymało: (91,82%)* (95,67%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 2 Dyplom otrzymało 1 (50%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych absolwenci z dysfunkcjami 143

144 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,74 36, ,79 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8% Rozkład ów - etap pisemny cz1 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 34,84 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 74% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 38 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło (94,49%) zdających. 144

145 ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematu: Wykonanie naprawy i obsługi określonego elementu, podzespołu, urządzenia elektrycznego lub elektronicznego oraz instalacji ,88 24, Odchylenie standardowe Rozstęp Najniższy Najwyższy Modalna Mediana Średni Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego elektrycznej pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją. 28 3,85 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego Rozkład ów - etap praktyczny 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 28 27, ,67 25,33 24, , ,67 21, ,67 19,33 18, , ,67 15, ,67 13,33 12, , ,67 9,33 8 8,67 7,33 6 6,67 5,33 4 4,67 3,33 2,67 2 1,33 0 0% 0,67 2% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 24,69 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 88%. Wynik 21 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło czyli 95,67% zdających. 145

146 W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 20 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych w etapie praktycznym to 28 punktów. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 146

147 Murarz 712[06] przystąpiło łącznie: 731 przystąpiło: 727 przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 379 (52,13%) zdało: Dyplomy otrzymało: 348 (55,50%)* (96,35%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu murarz Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 27 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 27 Dyplom otrzymało 2 (7,41%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu murarz absolwenci z dysfunkcjami 147

148 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 685 0,51 25, ,94 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8% Rozkład ów - etap pisemny cz1 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie murarz zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 25,68 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 51% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 23 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 379 (52,13%) zdających. 148

149 0 0,67 1,33 2 2,67 3,33 4 4,67 5,33 6 6,67 7,33 8 8,67 9, ,67 11, ,67 13, ,67 15, ,67 17, ,67 19, ,67 21, ,67 23, ,67 25, ,67 27, ,67 29, ,67 31,33 32 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie murarz zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematów: 1. Wykonanie fragmentu muru w zadanym wiązaniu i określonej technice murowania, zgodnie z dokumentacją. 2. Wykonanie zadanego rodzaju tynku na wyznaczonym fragmencie ściany ,85 27, ,86 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 18% Rozkład ów - etap praktyczny 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 27,19 punktów opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 85%. Wynik 149

150 24 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 608 czyli 96,35% zdających. W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 5 punktów, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 22 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie murarz w etapie praktycznym to 32 punkty. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 150

151 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] przystąpiło łącznie: przystąpiło: przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 882 (84,97%) zdało: Dyplomy otrzymało: 829 (86,62%)* (99,38%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący 1 upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 12 niepełnosprawni ruchowo 1 dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 15 Dyplom otrzymało 7 (46,67%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami 1 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych absolwenci z dysfunkcjami 151

152 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ,70 34, ,49 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 8% Rozkład ów - etap pisemny cz1 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 34,20 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 70% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 39 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 882 (84,97%) zdających. 152

153 0 0,67 1,33 2 2,67 3,33 4 4,67 5,33 6 6,67 7,33 8 8,67 9, ,67 11, ,67 13, ,67 15, ,67 17, ,67 19, ,67 21, ,67 23, ,67 25, ,67 27, ,67 29, ,67 31,33 32 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematów: 1. Wykonanie określonego zakresu prac polowych z zastosowaniem maszyn lub urządzeń rolniczych. 2. Wykonanie określonej naprawy wskazanej maszyny lub urządzenia rolniczego ,89 28, ,37 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 18% Rozkład ów - etap praktyczny 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 28,44 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 89%. Wynik 153

154 24 punktów, stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 960 czyli 99,38% zdających. W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 24 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych w etapie praktycznym to 32 punkty. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 154

155 Fryzjer 514[01] przystąpiło łącznie: 979 przystąpiło: 967 przystąpiło: etap pisemny etap praktyczny zdało: 639 (66,08%) zdało: Dyplomy otrzymało: 568 (68,27%)* (96,45%) *uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer Dysfunkcja Przystąpiło niewidomi niesłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 65 niepełnosprawni ruchowo dysfunkcje inne niewidomi brajl Do obu części egzaminu przystąpiło: 65 Dyplom otrzymało 22 (33,85%) niewidomi czarnodruk słabo widzący 16pkt niewidomi plik dźwiękowy słabo widzący 24pkt ze sprzężeniami Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer absolwenci z dysfunkcjami 155

156 Kraj CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO (dane nie zwierają informacji o zdających z dysfunkcjami) Liczba zdających Średnia łatwość zadań w teście Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe 890 0,63 28, ,68 Podstawowe dane statystyczne z części I etapu pisemnego 9% Rozkład ów - etap pisemny cz1 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rozkład ów części I etapu pisemnego w skali kraju Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez zdających w części I etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie fryzjer zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru. Absolwent zdający egzamin uzyskał przeciętny 28,14 punktów, rozwiązując poprawnie średnio 63% zadań testowych w części I etapu pisemnego egzaminu. Wśród zdających dominował 29 punktów. Próg zaliczający na poziomie 25 punktów dla części I etapu pisemnego przekroczyło 639 (66,08%) zdających. 156

157 0 0,67 1,33 2 2,67 3,33 4 4,67 5,33 6 6,67 7,33 8 8,67 9, ,67 11, ,67 13, ,67 15, ,67 17, ,67 19, ,67 21, ,67 23, ,67 25, ,67 27, ,67 29, ,67 31,33 32 Kraj Liczba zdających Średnia łatwość zadania egzaminacyjnego Średni Mediana Modalna Najwyższy Najniższy Rozstęp Odchylenie standardowe ETAP PRAKTYCZNY (dane nie zawierają informacji o zdających z dysfunkcjami) W zawodzie fryzjer zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu tematów: 1. Wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami. 2. Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami ,86 27, ,75 Podstawowe dane statystyczne ów egzaminu etapu praktycznego 14% Rozkład ów - etap praktyczny 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rozkład ów etapu praktycznego w skali kraju Przeciętny absolwent, który przystąpił do etapu praktycznego egzaminu uzyskał średnio 27,62 punktów, opanowując poprawnie umiejętności praktyczne średnio na ok. 86%. Wynik 24 punktów stanowiący próg zaliczenia przekroczyło 814 czyli 96,45% zdających. 157

158 W poszczególnych obszarach punktacja odpowiadająca kryterialnemu ocenianiu czynności przedstawiała się następująco: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 3 punkty, organizowanie stanowiska pracy - maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym obszarze 4 punkty, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 23 punkty, prezentowanie efektów wykonanego zadania 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez zdającego egzamin w zawodzie fryzjer w etapie praktycznym to 32 punkty. 100% 80% 60% 40% 20% 0% I II III IV Poziom spełnienia wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych elementach pracy egzaminacyjnej. 158

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013. Warszawa, 30 września 2013 roku Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2014 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW

WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW Lp. Nazwa branży Nazwa zawodu 1 poligraficzno-fotograficzna fotograf fototechnik technik cyfrowych procesów graficznych introligator drukarz technik procesów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Branże i zawody. Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Asystent fryzjera. Stroiciel fortepianów i pianin

Branże i zawody. Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Asystent fryzjera. Stroiciel fortepianów i pianin Branże i zawody Branża Zawody Fryzjer Fryzjersko-kosmetyczna Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Asystent fryzjera Stroiciel fortepianów i pianin Artystyczno-medialna Technik budowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 20 2 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 5 I.1 Terminy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2009 2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE ZAWODOWYM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 207 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów według grup branżowych seminaria branżowe

Wykaz zawodów według grup branżowych seminaria branżowe Załącznik Wykaz zawodów według grup branżowych seminaria branżowe Grupa branżowa Grupa zawodowa Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Przemysł ceramiczny 311944 Technik ceramik (wcześniej Technik technologii

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01]

Technik informatyk 312[01] Technik informatyk 312[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 13 964 Przystąpiło łącznie: 9 624 przystąpiło: 8 910 przystąpiło: 9 136 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6 825 (76,6%) zdało: 4 470 (52,2%)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo