WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH"

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, Kraków tel. (012) , 202, 203 fax: (012) WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH sesja letnia 2007 Kraków 2007

2 Spis treści I. OZNACZENIA STOSOWANE W SPRAWOZDANIU...3 II. III. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH...5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH...6 Wstęp...6 Organizacja i przebieg u pisemnego...7 Organizacja i przebieg u...8 IV. WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO...10 IV.1. WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA CAŁEJ POPULACJI ZDAJĄCYCH...10 Wyniki ogólne zawodowego w okręgu...10 Wyniki ogólne zawodowego w woj. lubelskim...12 Wyniki ogólne zawodowego w woj. małopolskim...14 Wyniki ogólne zawodowego w woj. podkarpackim...16 IV.2. WYNIKI ZDAJĄCYCH O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH...18 IV.3. WYNIKI ZDAJĄCYCH W ROZBICIU NA TYPY SZKÓŁ...19 strona 2

3 I. OZNACZENIA STOSOWANE W SPRAWOZDANIU Ze względu na czytelność tabel i wykresów, w opracowaniu posługiwano się symbolami mi zawodów oraz kodem województwa. Tabela 1 zawiera kody województw z terenu działania OKE w Krakowie. W tabeli 2 przedstawiono symbole cyfrowe i nazwy zawodów, dla których przeprowadzany był egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2007 roku. Tabela 1. Nazwy i kody województw Nazwa województwa lubelskie małopolskie podkarpackie Kod województwa Tabela 2. e cyfrowe i nazwy zawodów Nazwa Nazwa 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 321[01] Technik hodowca koni 311[02] Technik analityk 321[02] Technik leśnik 311[04] Technik budownictwa 321[03] Technik ogrodnik 311[05] Technik budownictwa okrętowego 321[04] Technik pszczelarz 311[06] Technik dróg i mostów kolejowych 321[05] Technik rolnik 311[07] Technik elektronik 321[06] Technik rybactwa śródlądowego 311[08] Technik elektryk 321[07] Technik architektury krajobrazu 311[09] Technik garbarz 321[09] Technik technologii żywności 311[10] Technik geodeta 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 311[11] Technik geofizyk 321[11] Dietetyk 311[12] Technik geolog 322[01] Asystentka stomatologiczna 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego 322[03] Higienistka stomatologiczna 311[14] Technik górnictwa otworowego 322[05] Ortoptystka 311[15] Technik górnictwa podziemnego 322[06] Ratownik medyczny 311[16] Technik hutnik 322[09] Technik dentystyczny 311[17] Technik hydrolog 322[10] Technik farmaceutyczny 311[18] Technik instrumentów muzycznych 322[12] Technik masażysta 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji 322[13] Technik ortopeda 311[20] Technik mechanik 322[14] Technik weterynarii 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 322[15] Terapeuta zajęciowy 311[23] Technik meteorolog 322[16] Technik optyk 311[24] Technik ochrony środowiska 322[17] Protetyk słuchu 311[25] Technik obuwnik 322[18] Technik elektroniki medycznej 311[26] Technik odlewnik 322[19] Technik elektroradiolog 311[27] Technik papiernictwa 341[01] Technik agrobiznesu 311[28] Technik poligraf 341[02] Technik ekonomista 311[30] Technik technologii ceramicznej 341[03] Technik handlowiec 311[31] Technik technologii chemicznej 341[04] Technik hotelarstwa 311[32] Technik technologii drewna 341[05] Technik obsługi turystycznej 311[33] Technik technologii szkła 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 311[34] Technik technologii odzieży 342[01] Technik organizacji reklamy 311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych 342[02] Technik spedytor 311[37] Technik telekomunikacji 342[03] Technik ekspoloatacji portów i terminali 311[38] Technik transportu kolejowego 342[04] Technik logistyk 311[39] Technik urządzeń sanitarnych 343[01] Technik administracji 311[40] Technik wiertnik 346[01] Pracownik socjalny 311[41] Technik włókiennik 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 346[03] Opiekunka środowiskowa 311[45] Technik drogownictwa 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 347[01] Aktor cyrkowy 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego 347[02] Aktor scen muzycznych 311[49] Technik budownictwa wodnego 347[03] Animator kultury 311[50] Technik mechatronik 347[04] Muzyk 312[01] Technik informatyk 347[07] Plastyk Oznaczenia stosowane w sprawozdaniu strona 3

4 Nazwa Nazwa 312[02] Technik teleinformatyk 347[08] Tancerz 313[01] Fototechnik 348[01] Bibliotekarz 313[04] Technik urządzeń audiowizualnych 348[02] Technik archiwista 313[06] Asystent operatora dźwięku 348[03] Technik informacji naukowej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 412[01] Technik rachunkowości 314[01] Technik nawigator morski 419[01] Technik prac biurowych 314[02] Technik żeglugi śródlądowej 421[01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 314[03] Technik mechanik okrętowy 512[01] Kelner 314[04] Technik rybołówstwa morskiego 512[02] Kucharz 314[05] Technik mechanik lotniczy 513[01] Opiekunka dziecięca 314[06] Technik awionik 514[02] Technik usług fryzjerskich 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 514[03] Technik usług kosmetycznych 315[02] Technik pożarnictwa 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Oznaczenia stosowane w sprawozdaniu strona 4

5 II. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe sprawdzano te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego. Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 29 marca 2005 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 66, poz. 580). Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych dla odpowiada strukturze, która obejmuje dwa y: i praktyczny. Etap składa się z dwóch części. Podczas części I zdający rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Sprawdzane w ie m umiejętności, są przyporządkowane do określonych obszarów wymagań: umiejętności sprawdzane w części pierwszej ujęto w trzech obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. umiejętności sprawdzane w części drugiej ujęto w dwóch obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Etap przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W części I test zawiera 50 zadań, a w części II 20 zadań. Czas trwania u pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. Przyjęto, że w ie m zdający może otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Zdający zda ten, jeśli uzyska: z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych właściwych dla, wymagających od zdającego łączenia teorii z praktyką. Zadanie egzaminacyjne wynika z zadania o treści ogólnej, zapisanego w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Zakres w tym ie obejmuje w zależności od i jego specyfiki opracowanie projektu realizacji określonych prac albo opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac. Czas trwania u nie może być krótszy niż 180 minut i dłuższy niż 240 minut. W ie praktycznym, w zależności od zakresu sformułowanego w zadaniu o treści ogólnej oceniany jest projekt realizacji określonych prac albo projekt realizacji określonych prac oraz efekt wykonanych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjętymi dla danego zadania. Zdający zda ten, jeśli uzyska co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli spełni wymagania ustalone dla obu ów. Absolwent, który przystąpił do zawodowego i zdał go otrzymuje potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie oraz może otrzymać suplement do u EUROPASS w języku polskim i angielskim. Ogólne informacje o egzaminie dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 5

6 III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH WSTĘP Tryb przeprowadzania potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zdających w całej Polsce był identyczny i wynikał z rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami. Terminy przeprowadzenia zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: dla u pisemnego 19 czerwca 2007 roku, dla u od 20 czerwca 2007 roku. W ie m zdający rozwiązywali test sprawdzający, złożony z 70 zadań zamkniętych. W każdym zadaniu podane były cztery odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Zadania o numerach od 1 do 50 stanowiły część pierwszą testu, sprawdzającą wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, a zadania o numerach od 51 do 70 stanowiły część drugą testu, sprawdzającą wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadania części drugiej były jednakowe dla wszystkich zawodów. Zdający zaznaczali odpowiedzi na kartach odpowiedzi, które zostały sczytane w OKE. W ie praktycznym zdający w danym zawodzie wykonywali jednakowe zadanie praktyczne polegające na opracowaniu projektu realizacji prac określonych w arkuszu egzaminacyjnym albo na opracowaniu projektu realizacji i wykonaniu prac określonych w arkuszu egzaminacyjnym. Pracę zdających obserwował zespół nadzorujący praktyczny, a wykonanie określonej pracy potwierdzał przewodniczący zespołu nadzorującego praktyczny. Prace egzaminacyjne wykonane przez zdających, sprawdzali i oceniali egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Stosowali oni kryteria oceniania wykonania zadań egzaminacyjnych, opracowane przez Komisję Centralną dla potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniali karty oceny, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego, które były później sczytane w OKE. Egzaminatorzy sprawdzający i oceniający prace egzaminacyjne z zakresu danego tworzyli zespół egzaminatorów, w skład którego wchodziło nie więcej niż 10 egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznaczył przewodniczącego zespołu. W pracach zespołu egzaminatorów uczestniczyli również weryfikatorzy (2 weryfikator na zespół egzaminatorów). Prace egzaminacyjne były sprawdzane wyłącznie w ośrodkach sprawdzania. Ośrodkiem sprawdzania prac była szkoła/placówka, w której zapewniono warunki do pracy zespołów, oraz chronione pomieszczenie do przechowywania prac, jak i możliwość korzystania z komputera z drukarką, telefonu i faksu, kserokopiarki. Sprawdzanie i ocenianie prac odbywało się, w dniach , zgodnie z przygotowanymi procedurami odpowiednio: w każdej OKE dla 8 zawodów (technik ekonomista, technik elektronik, technik handlowiec, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk, technik administracji, technik hotelarstwa) w których było najwięcej zdających, po wcześniejszym centralnym ustaleniu schematu oceniania; centralnie dla 3 zawodów (technik farmaceutyczny, technik ochrony fizycznej osób i mienia, ratownik medyczny); w ośrodkach krajowych w poszczególnych OKE dla 75 zawodów Gdańsk (12 - technik budownictwa okrętowego, technik żeglugi śródlądowej, technik mechanik okrętowy, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik drogownictwa, technik logistyk, technik spedytor, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik mechanik lotniczy, technik księgarstwa, technik masażysta); Jaworzno (11 - technik elektroniki medycznej, technik informacji naukowej, technik górnictwa podziemnego, technik technologii ceramicznej, technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, technik organizacji reklamy, opiekun w domu pomocy społecznej, technik rachunkowości); Kraków (15 - korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik obuwnik, technik elektroenergetyki transportu szynowego, technik geolog, technik pszczelarz, technik Organizacja i przebieg dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 6

7 technologii szkła, ortoptystka, technik pożarnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik geodeta, technik obsługi turystycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik elektryk); Łomża (7 - technik budownictwa wodnego, technik rybactwa śródlądowego, dietetyk, technik prac biurowych, technik technologii drewna, technik rolnik, technik organizacji usług gastronomicznych); Łódź (7 - Technik rzemiosł artystycznych, technik poligraf, technik leśnik, Technik usług kosmetycznych, Technik technologii żywności, Technik optyk, Technik ochrony środowiska); Poznań (9 technik organizacji produkcji filmowej i tv, technik instrumentów muzycznych, technik górnictwa odkrywkowego, technik nawigator morski, technik weterynarii, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik hodowca koni, kucharz, technik budownictwa); Warszawa (9 fototechnik, kelner, technik architektury krajobrazu, technik hydrolog, technik ogrodnik, technik ortopeda, technik technologii chemicznej, technik technologii wyrobów skórzanych, technik telekomunikacji); Wrocław (5 - asystent osoby niepełnosprawnej, technik drogownictwa, technik informatyk, technik masażysta, technik mechatronik). Na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie chęć zdawania potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgłosiło ok. 44 tys. uczniów, kształcących się w 75 zawodach, w tym 23 osoby zgłosiły chęć zdawania w dwóch zawodach. W poszczególnych województwach obszaru działania OKE w Krakowie i globalnie najliczniej reprezentowane były zawody: technik ekonomista, technik mechanik, technik elektronik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk. Nie wszyscy absolwenci, którzy zadeklarowali przystąpienie do potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgłosili się na egzamin. Wszyscy absolwenci szkół, którzy zdali egzamin zawodowy, otrzymali z datą r. y potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz suplementy do ów EUROPASS w języku polskim i angielskim. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO Do u pisemnego zgłoszone były osoby, natomiast przystąpiło osób (86% zgłoszonych). Etap zawodowego przeprowadzony został w dniu 19 czerwca 2007 roku w 967 szkołach na terenie działania OKE w Krakowie: 293 szkołach województwa lubelskiego, 430 szkołach województwa małopolskiego i 244 szkołach województwa podkarpackiego. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie liczby placówek, w których przeprowadzany był z podziałem na typy szkół. Tabela 3. Liczba szkół, w których odbywał się szkoły niepubliczne województwo policealne technika technika uzupełniające razem niepubliczne policealne szkoły publiczne technika technika uzupełniające razem publiczne razem razem Nad przebiegiem u pisemnego w szkołach czuwali Przewodniczący Szkolnych Zespołów Nadzorujących dyrektorzy szkół, natomiast w poszczególnych salach zespoły nadzorujące. W skład zespołów nadzorujących wchodzili nauczyciele zajęć edukacyjnych nie objętych egzaminem. W każdym zespole jeden z członków był pracownikiem innej szkoły. W marcu 2007 r. OKE w Krakowie zorganizowała w województwach małopolskim, lubelskim i podkarpackim konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół przeprowadzających. Miały one na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi procedurami i przebiegiem tego u. Dla dyrektorów szkół (przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących), przewodniczących zespołów nadzorujących oraz członków zespołów nadzorujących przygotowano instrukcje (szczegółowe wykazy zadań), które były rozdane w trakcie konferencji. Dodatkowo informacje te umieszczone były na stronie internetowej OKE w Krakowie. Zgodnie z przyjętą procedurą, przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących w dniu, w obecności przedstawicieli zdających, otworzyli koperty z zestawami egzaminacyjnymi. Przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących nie zgłosili przypadków niekompletnych lub pomylonych zestawów egzaminacyjnych. Organizacja i przebieg dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 7

8 Etap obserwowały 42 osoby. Obserwacje prowadzone były w oparciu o specjalnie przygotowany przez OKE w Krakowie arkusz obserwacji. Na terenie OKE w Krakowie nie stwierdzono naruszenia procedur w zakresie przeprowadzania u pisemnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ETAPU PRAKTYCZNEGO Do u zgłoszone były osoby, natomiast przystąpiło osób (82,1% zgłoszonych). Etap praktyczny potwierdzającego kwalifikacje zawodowe został przeprowadzony w 668 upoważnionych ośrodkach egzaminacyjnych. Prawie wszyscy absolwenci zdawali praktyczny w szkołach, które ukończyli. Tylko w ośmiu przypadkach dyrektorzy szkół nie zdecydowali się na zorganizowanie u i zdający zostali skierowani do innych placówek, które miały upoważnienie do przeprowadzania w danym zawodzie. Za zorganizowanie i przeprowadzenie u odpowiedzialny był kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym był dyrektor upoważnionej szkoły/placówki. W marcu i czerwcu 2007 r. OKE w Krakowie zorganizowała w województwach małopolskim, lubelskim i podkarpackim konferencje szkoleniowe dla kierowników ośrodków egzaminacyjnych i przewodniczących zespołów nadzorujących praktyczny. Miały one na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi procedurami i przebiegiem tego u. Dla uczestników szkolenia przygotowano materiały informacyjne (szczegółowe wykazy zadań, opis przeprowadzenia u ), które były rozdane w trakcie konferencji. Dodatkowo informacje te umieszczono na stronie internetowej OKE w Krakowie. Przebieg u w 19 wybranych ośrodkach obserwowały upoważnione przez Dyrektora OKE w Krakowie osoby. Obserwacje prowadzone były w oparciu o specjalnie przygotowany arkusz obserwacji. Nie stwierdzono naruszenia procedur w zakresie przeprowadzania u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tabela 4. Liczba placówek, w których odbywał się egzamin Województwo Liczba zawodów w ośrodku egzaminacyjnym Razem lubelskie małopolskie podkarpackie Razem Tabela 5. Liczba ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych Lp. Nazwa Razem [01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych [02] Technik analityk [04] Technik budownictwa [06] Technik dróg i mostów kolejowych [07] Technik elektronik [08] Technik elektryk [10] Technik geodeta [12] Technik geolog [15] Technik górnictwa podziemnego [19] Technik inżynierii środowiska i melioracji [20] Technik mechanik [22] Technik mechanizacji rolnictwa [24] Technik ochrony środowiska [25] Technik obuwnik [28] Technik poligraf [31] Technik technologii chemicznej [32] Technik technologii drewna [33] Technik technologii szkła [34] Technik technologii odzieży [37] Technik telekomunikacji Organizacja i przebieg dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 8

9 Lp. Nazwa Razem [39] Technik urządzeń sanitarnych [42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych [45] Technik drogownictwa [47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego [49] Technik budownictwa wodnego [50] Technik mechatronik [01] Technik informatyk [01] Fototechnik [06] Asystent operatora dźwięku [01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [02] Technik pożarnictwa [01] Technik hodowca koni [02] Technik leśnik [03] Technik ogrodnik [04] Technik pszczelarz [05] Technik rolnik [07] Technik architektury krajobrazu [09] Technik technologii żywności [10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego [11] Dietetyk [01] Asystentka stomatologiczna [03] Higienistka stomatologiczna [05] Ortoptystka [06] Ratownik medyczny [10] Technik farmaceutyczny [12] Technik masażysta [14] Technik weterynarii [15] Terapeuta zajęciowy [16] Technik optyk [17] Protetyk słuchu [19] Technik elektroradiolog [01] Technik agrobiznesu [02] Technik ekonomista [03] Technik handlowiec [04] Technik hotelarstwa [05] Technik obsługi turystycznej [07] Technik organizacji usług gastronomicznych [01] Technik organizacji reklamy [02] Technik spedytor [04] Technik logistyk [01] Technik administracji [02] Asystent osoby niepełnosprawnej [03] Opiekunka środowiskowa [04] Opiekun w domu pomocy społecznej [02] Technik archiwista [01] Technik rachunkowości [01] Technik prac biurowych [01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych [01] Kelner [02] Kucharz [01] Opiekunka dziecięca [02] Technik usług fryzjerskich [03] Technik usług kosmetycznych [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia [02] Technik księgarstwa 1 1 Łącznie: Organizacja i przebieg dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 9

10 IV. IV.1. WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO Wyniki ogólne zawodowego dla całej populacji zdających WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO W OKRĘGU Tabela 6. Wyniki zawodowego w okręgu technikum i szkoły policealne Lp. Liczba zgłoszonych prakt. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [01] ,0% 8 88,9% 9 90,0% 6 66,7% ,7% [02] ,6% 64 98,5% 65 95,6% 64 98,5% ,9% [04] ,1% ,4% ,5% ,6% ,9% [06] ,0% 0 0,0% [07] ,7% ,4% ,8% ,2% ,6% [08] ,1% ,6% ,0% ,7% ,8% [10] ,9% ,3% ,4% 96 35,2% ,3% [12] ,1% 42 82,4% 48 85,7% 30 62,5% ,3% [15] ,8% 14 93,3% 15 93,8% 10 66,7% ,7% [19] ,4% 70 85,4% 85 77,3% 28 32,9% ,9% [20] ,5% ,7% ,5% ,4% ,4% [22] ,9% ,5% ,6% ,4% ,7% [24] ,1% ,1% ,4% ,8% ,5% [25] ,0% 8 100,0% 8 100,0% 5 62,5% ,5% [28] ,6% ,2% ,5% 98 75,4% ,2% [31] ,0% 1 100,0% [32] ,4% ,6% ,8% ,6% ,2% [33] ,9% 4 50,0% 8 88,9% 3 37,5% ,0% [34] ,1% ,4% ,3% ,7% ,2% [37] ,5% ,6% ,1% ,0% ,3% [39] ,4% 81 47,1% ,1% 44 24,6% ,4% [42] ,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2 0 0,0% [45] ,4% ,2% ,7% 82 68,9% ,3% [47] ,7% 7 63,6% 11 91,7% 7 63,6% ,5% [49] ,3% 19 76,0% 24 85,7% 4 16,7% ,7% [50] ,0% 11 64,7% 18 85,7% 0 0,0% ,0% [01] ,7% ,4% ,4% ,7% ,7% [01] ,0% 30 93,8% 32 80,0% 18 56,3% ,1% [06] ,0% ,0% 17 81,0% 13 76,5% ,5% [01] ,9% ,0% 50 50,0% 46 92,0% ,7% [02] ,4% ,4% ,4% ,2% ,6% [01] ,7% 38 97,4% 41 91,1% 16 39,0% ,5% [02] ,4% ,4% ,8% 97 38,3% ,8% [03] ,0% 52 55,9% ,7% 51 49,0% ,2% [04] ,4% 57 98,3% 57 77,0% 29 50,9% ,9% [05] ,0% ,4% ,2% ,1% ,0% [07] ,4% ,8% ,2% 73 35,3% ,3% [09] ,8% ,0% ,6% ,9% ,7% [10] ,8% ,1% ,1% ,0% ,4% [11] ,4% ,5% ,4% ,2% ,8% [01] ,8% 44 97,8% 48 94,1% 40 83,3% ,8% [03] ,0% ,0% ,0% 47 95,9% ,9% [05] ,0% ,0% ,0% 19 65,5% ,5% [06] ,7% ,9% ,7% ,5% ,1% [10] ,2% ,1% ,2% ,2% ,0% Wyniki ogólne zawodowego strona 10

11 Lp. Liczba zgłoszonych prakt. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [12] ,9% ,2% ,6% ,9% ,8% [14] ,5% ,0% 62 86,1% 21 33,9% ,3% [15] ,1% ,2% ,9% ,7% ,7% [16] ,3% ,0% 21 91,3% 16 76,2% ,2% [17] ,4% 23 85,2% ,0% 14 50,0% ,9% [19] ,0% 89 80,9% ,0% ,6% ,0% [01] ,3% ,7% ,3% ,0% ,2% [02] ,5% ,1% ,7% ,4% ,4% [03] ,4% ,3% ,4% ,0% ,2% [04] ,4% ,2% ,5% ,0% ,8% [05] ,9% ,2% ,0% ,4% ,6% [07] ,6% ,3% ,9% ,5% ,1% [01] ,8% ,4% ,2% ,0% ,0% [02] ,1% 68 91,9% 74 84,1% 20 27,0% ,0% [04] ,5% 3 100,0% 5 20,8% 0 0,0% 3 0 0,0% [01] ,9% ,0% ,4% ,3% ,7% [02] ,9% ,6% ,5% ,8% ,8% [03] ,5% ,0% ,7% ,5% ,1% [04] ,0% ,7% ,0% ,3% ,0% [02] ,0% 9 52,9% 17 81,0% 12 70,6% ,1% [01] ,0% ,2% ,2% ,8% ,9% [01] ,6% 88 87,1% ,4% 77 71,3% ,0% [01] ,4% ,0% ,4% 77 74,8% ,3% [01] ,9% ,2% ,4% 99 59,3% ,8% [02] ,7% ,2% ,5% ,0% ,0% [01] ,5% 86 98,9% 87 93,5% 85 97,7% ,6% [02] ,8% ,5% ,6% ,6% ,0% [03] ,0% ,6% ,0% ,8% ,5% [01] ,7% ,1% ,4% ,0% ,8% [02] ,3% 9 81,8% 10 62,5% 9 90,0% ,0% Łącznie: ,0% ,1% ,9% ,9% ,9% Dla 51,9% zdających, którzy przystąpili ów, zakończył się on pełnym sukcesem i otrzymali oni potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wyniki ogólne zawodowego strona 11

12 WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO W WOJ. LUBELSKIM Tabela 7. Wyniki zawodowego w województwie lubelskim technikum i szkoły policealne Lp. Liczba zgłoszonych prakt [01] 0 0 do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [02] ,2% 40 97,6% 41 93,2% ,0% ,6% [04] ,5% ,5% ,2% ,4% ,0% [06] ,0% 0 0,0% [07] ,3% ,0% ,6% ,3% ,6% [08] ,7% ,1% ,6% ,3% ,4% [10] ,9% 55 94,8% 58 86,6% 27 46,6% ,4% [12] [15] ,8% 14 93,3% 15 93,8% 10 66,7% ,7% [19] [20] ,7% ,1% ,9% ,4% ,5% [22] ,1% ,4% ,6% 83 45,4% ,4% [24] ,8% 91 77,8% ,3% 62 53,4% ,2% [25] [28] [31] [32] ,1% 31 96,9% 33 76,7% 18 54,5% ,3% [33] [34] ,7% 78 83,0% 90 87,4% 35 38,9% ,2% [37] ,3% 15 78,9% 19 54,3% 7 36,8% ,3% [39] ,5% 5 83,3% 5 45,5% 1 20,0% ,0% [42] [45] [47] ,7% 7 63,6% 11 91,7% 7 63,6% ,5% [49] [50] ,0% 3 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 3 0 0,0% [01] ,0% ,0% ,4% ,7% ,2% [01] ,7% 4 100,0% 4 66,7% 2 50,0% ,0% [06] [01] ,3% 9 100,0% 14 43,8% 13 92,9% ,5% [02] [01] ,0% 6 85,7% 7 100,0% 1 14,3% ,3% [02] ,5% 81 94,2% 96 87,3% 40 41,7% ,9% [03] ,6% 37 64,9% 66 72,5% 40 60,6% ,4% [04] ,4% 57 98,3% 57 77,0% 29 50,9% ,9% [05] ,0% 66 90,4% 72 74,2% 35 48,6% ,9% [07] ,1% 45 81,8% 53 63,1% 22 41,5% ,5% [09] ,5% ,6% ,1% ,5% ,7% [10] ,7% ,6% ,5% ,6% ,3% [11] ,0% ,0% 66 93,0% 59 89,4% ,4% [01] [03] ,0% ,0% ,0% 18 94,7% ,7% [05] [06] ,4% ,3% ,4% ,3% ,8% [10] ,4% ,6% ,4% ,6% ,7% [12] ,7% ,2% ,2% ,3% ,3% [14] ,3% ,0% 14 93,3% 1 7,1% ,1% Wyniki ogólne zawodowego strona 12

13 Lp. Liczba zgłoszonych prakt. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [15] ,4% ,4% ,9% ,0% ,0% [16] [17] ,4% 23 85,2% ,0% 14 50,0% ,9% [19] ,0% 24 70,6% ,0% 29 85,3% ,6% [01] ,8% ,8% ,5% ,7% ,6% [02] ,1% ,6% ,3% ,6% ,2% [03] ,9% ,2% ,5% ,3% ,4% [04] ,3% ,2% ,8% ,2% ,0% [05] ,5% ,7% ,5% ,5% ,7% [07] ,5% ,8% ,5% ,8% ,1% [01] ,1% ,0% 35 76,1% 30 85,7% ,7% [02] ,1% 58 92,1% 63 85,1% 13 20,6% ,6% [04] [01] ,8% ,7% ,7% ,4% ,4% [02] ,1% ,0% 12 57,1% 8 66,7% ,7% [03] ,0% ,0% 40 81,6% 21 52,5% ,4% [04] ,3% ,0% 15 83,3% 14 93,3% ,3% [02] [01] ,2% ,3% ,4% 72 41,1% ,6% [01] ,4% 49 96,1% 51 79,7% 40 78,4% ,0% [01] ,1% ,0% 59 79,7% 51 86,4% ,7% [01] ,0% 5 55,6% ,0% 0 0,0% 9 0 0,0% [02] ,7% ,3% ,7% ,5% ,0% [01] ,0% 43 97,7% ,0% ,0% ,7% [02] ,5% ,9% ,4% ,4% ,3% [03] ,4% ,3% ,2% ,1% ,7% [01] ,7% ,8% ,5% ,6% ,7% [02] 0 0 Łącznie: ,3% ,4% ,3% ,4% ,2% Wyniki ogólne zawodowego strona 13

14 WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO W WOJ. MAŁOPOLSKIM Tabela 8. Wyniki zawodowego w województwie małopolskim technikum i szkoły policealne Lp. Liczba zgłoszonych prakt. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [01] ,0% 8 88,9% 9 90,0% 6 66,7% ,7% [02] ,0% ,0% ,0% 23 95,8% ,8% [04] ,7% ,2% ,4% ,1% ,8% [06] [07] ,9% ,9% ,9% ,8% ,3% [08] ,1% ,8% ,2% ,4% ,1% [10] ,4% 70 92,1% 69 78,4% 24 34,8% ,8% [12] ,2% 17 68,0% 23 88,5% 17 73,9% ,2% [15] [19] ,1% 53 84,1% 62 77,5% 17 27,4% ,8% [20] ,2% ,0% ,9% ,5% ,5% [22] ,3% 86 93,5% 95 88,8% 55 57,9% ,0% [24] ,4% ,8% ,1% ,5% ,3% [25] ,0% 8 100,0% 8 100,0% 5 62,5% ,5% [28] ,2% 70 94,6% 73 85,9% 48 65,8% ,7% [31] ,0% 1 100,0% [32] ,2% ,2% ,5% 70 67,3% ,3% [33] [34] ,1% ,8% ,6% ,9% ,3% [37] ,2% 96 70,1% ,8% 69 56,1% ,3% [39] ,5% 52 42,3% ,8% 28 21,7% ,3% [42] ,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2 0 0,0% [45] ,6% 66 97,1% 70 98,6% 44 62,9% ,7% [47] [49] [50] [01] ,1% ,6% ,5% ,5% ,6% [01] ,4% 26 92,9% 28 82,4% 16 57,1% ,6% [06] ,0% ,0% 17 81,0% 13 76,5% ,5% [01] ,0% 0 0,0% [02] ,4% ,4% ,4% ,2% ,6% [01] ,2% ,0% 34 89,5% 15 44,1% ,8% [02] ,9% 48 80,0% 59 78,7% 15 25,4% ,6% [03] ,7% 5 45,5% 12 92,3% 5 41,7% ,4% [04] [05] ,4% 76 88,4% 88 75,2% 41 46,6% ,5% [07] ,0% 73 75,3% 95 87,2% 33 34,7% ,6% [09] ,6% ,8% ,0% ,0% ,2% [10] ,7% ,0% ,3% ,7% ,6% [11] ,0% ,0% ,0% 17 85,0% ,0% [01] [03] ,0% ,0% ,0% 29 96,7% ,7% [05] ,0% ,0% ,0% 19 90,5% ,5% [06] ,5% ,0% ,5% ,0% ,0% [10] ,7% ,3% ,7% ,5% ,2% [12] ,7% 87 96,7% 89 93,7% 55 61,8% ,7% [14] ,5% ,0% 26 83,9% 10 38,5% ,1% Wyniki ogólne zawodowego strona 14

15 Lp. Liczba zgłoszonych prakt. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [15] ,4% ,0% 63 98,4% 50 79,4% ,4% [16] ,3% ,0% 21 91,3% 16 76,2% ,2% [17] [19] ,0% 37 82,2% ,0% 44 97,8% ,0% [01] ,5% ,6% ,6% ,5% ,8% [02] ,9% ,3% ,3% ,0% ,5% [03] ,0% ,6% ,1% ,7% ,9% [04] ,1% ,4% ,2% ,1% ,8% [05] ,5% ,2% ,8% ,8% ,8% [07] ,2% ,9% ,1% ,6% ,9% [01] ,8% ,1% ,4% ,5% ,8% [02] [04] [01] ,5% ,0% ,6% ,5% ,7% [02] ,4% ,5% ,1% ,5% ,5% [03] ,4% ,0% 97 72,4% 89 91,8% ,4% [04] ,3% ,3% ,3% ,5% ,8% [02] ,0% 9 52,9% 17 81,0% 12 70,6% ,1% [01] ,9% ,9% ,1% 61 43,6% ,1% [01] ,8% 21 75,0% 35 83,3% 21 60,0% ,1% [01] ,0% ,0% 17 85,0% 11 64,7% ,7% [01] ,1% 70 95,9% 75 98,7% 49 65,3% ,1% [02] ,9% ,9% ,9% ,0% ,0% [01] ,6% ,0% 29 90,6% 28 96,6% ,6% [02] ,2% ,4% ,2% ,5% ,8% [03] ,4% ,3% ,4% ,7% ,1% [01] ,4% ,5% ,4% ,5% ,5% [02] ,3% 9 81,8% 10 62,5% 9 90,0% ,0% Łącznie: ,0% ,1% ,1% ,1% ,5% Wyniki ogólne zawodowego strona 15

16 WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO W WOJ. PODKARPACKIM Tabela 9. Wyniki zawodowego w województwie podkarpackim technikum i szkoły policealne Lp. Liczba zgłoszonych prakt [01] [02] 0 0 do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [04] ,3% ,0% ,8% ,9% ,7% [06] [07] ,5% ,7% ,2% ,2% ,6% [08] ,1% ,3% ,4% 87 44,6% ,9% [10] ,1% ,7% ,2% 45 30,8% ,4% [12] ,7% 25 96,2% 25 83,3% 13 52,0% ,0% [15] [19] ,9% 17 89,5% 23 76,7% 11 47,8% ,1% [20] ,3% ,0% ,3% ,1% ,9% [22] ,8% ,5% ,7% 62 59,6% ,9% [24] ,6% ,1% ,2% ,5% ,5% [25] [28] ,0% 56 98,2% ,0% 50 87,7% ,7% [31] [32] ,0% 72 88,9% 82 90,1% 25 30,5% ,6% [33] ,9% 4 50,0% 8 88,9% 3 37,5% ,0% [34] ,3% ,2% ,9% 93 68,4% ,8% [37] ,6% 80 41,2% ,2% 59 34,3% ,5% [39] ,2% 24 55,8% 45 75,0% 15 33,3% ,6% [42] [45] ,7% ,0% 49 94,2% 38 77,6% ,2% [47] [49] ,3% 19 76,0% 24 85,7% 4 16,7% ,7% [50] ,8% 8 57,1% 15 83,3% 0 0,0% ,0% [01] ,1% ,5% ,6% ,3% ,2% [01] [06] [01] ,3% ,0% 36 64,3% 33 91,7% ,9% [02] [01] [02] ,6% 74 97,4% 98 89,1% 42 42,9% ,4% [03] ,8% 10 40,0% 26 66,7% 6 23,1% ,0% [04] [05] ,3% 87 87,0% 99 73,3% 59 59,6% ,8% [07] ,2% 44 74,6% 59 95,2% 18 30,5% ,5% [09] ,2% ,3% ,7% ,4% ,9% [10] ,0% ,2% ,7% ,3% ,3% [11] ,3% 48 96,0% 50 94,3% 44 88,0% ,0% [01] ,8% 44 97,8% 48 94,1% 40 83,3% ,8% [03] [05] ,0% 8 100,0% 8 100,0% 0 0,0% 8 0 0,0% [06] ,6% ,3% ,6% ,6% ,6% [10] ,0% ,0% ,0% 90 95,7% ,7% [12] ,2% ,8% ,2% ,4% ,4% [14] ,6% ,0% 22 84,6% 10 45,5% ,5% Wyniki ogólne zawodowego strona 16

17 Lp. Liczba zgłoszonych prakt. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [15] ,5% ,0% ,5% 89 74,8% ,8% [16] [17] [19] ,0% 28 90,3% ,0% 30 96,8% ,3% [01] ,1% ,6% ,1% 87 52,7% ,2% [02] ,2% ,6% ,3% ,5% ,7% [03] ,5% ,6% ,4% ,3% ,4% [04] ,3% ,4% ,1% ,7% ,2% [05] ,1% 43 66,2% 63 61,2% 14 22,2% ,6% [07] ,5% ,6% ,5% ,5% ,8% [01] ,0% 31 81,6% 37 92,5% 30 81,1% ,3% [02] ,6% 10 90,9% 11 78,6% 7 63,6% ,6% [04] ,5% 3 100,0% 5 20,8% 0 0,0% 3 0 0,0% [01] ,5% ,7% ,5% ,8% ,2% [02] ,5% ,0% 20 95,2% 18 90,0% ,0% [03] ,3% ,0% 37 84,1% 30 81,1% ,0% [04] ,2% ,0% ,2% 85 60,3% ,3% [02] [01] ,2% 33 73,3% 45 59,2% 3 6,7% ,7% [01] ,0% 18 81,8% ,0% 16 72,7% ,6% [01] ,4% ,0% 27 96,4% 15 55,6% ,6% [01] ,3% 78 92,9% 82 92,1% 50 61,0% ,8% [02] ,3% ,7% ,0% ,3% ,4% [01] ,4% ,0% 14 82,4% 13 92,9% ,9% [02] ,2% ,2% ,8% ,1% ,1% [03] ,1% ,8% ,4% ,9% ,4% [01] ,7% ,0% ,3% 85 23,2% ,0% [02] 0 0 Łącznie: ,6% ,4% ,9% ,5% ,2% Wyniki ogólne zawodowego strona 17

18 IV.2. Wyniki zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych Na terenie działania OKE w Krakowie do potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło łącznie w 20 zawodach 115 absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stanowi to ok. 0,3% zgłoszonych do. Prawie co czwarty zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych uzyskał potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tabela 10). Tabela 10. Wyniki zawodowego zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okręgu technikum i szkoły policealne Lp. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [01] ,0% ,7% ,7% [07] ,0% 1 0 0,0% 1 0 0,0% [20] ,0% ,0% ,0% [24] ,0% ,0% ,0% [34] 6 0 0,0% ,7% 6 0 0,0% [42] 2 0 0,0% 2 0 0,0% 2 0 0,0% [50] ,0% 1 0 0,0% 1 0 0,0% [01] ,0% ,3% ,3% [06] ,0% ,0% ,0% [03] ,6% ,0% ,3% [10] ,0% ,0% ,0% [12] ,3% ,6% ,9% [01] ,0% 1 0 0,0% 1 0 0,0% [02] ,6% ,6% ,3% [03] ,0% ,0% ,0% [07] ,4% 9 0 0,0% 9 0 0,0% [01] ,4% ,5% ,2% [01] 1 0 0,0% 1 0 0,0% 1 0 0,0% [01] ,0% ,1% ,4% [02] ,0% ,0% ,0% Łącznie: ,6% ,0% ,6% Wyniki ogólne zawodowego strona 18

19 IV.3. Wyniki zdających w rozbiciu na typy szkół Tabela 11. Wyniki zawodowego w OKE w Krakowie - technikum Lp. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [01] ,3% ,0% ,0% [02] ,0% ,8% ,8% [04] ,5% ,8% ,2% [07] ,7% ,3% ,7% [08] ,8% ,1% ,3% [10] ,2% ,8% ,1% [12] ,4% ,5% ,3% [15] ,3% ,7% ,7% [19] ,4% ,9% ,9% [20] ,6% ,5% ,5% [22] ,8% ,0% ,3% [24] ,6% ,2% ,7% [25] ,0% ,5% ,5% [28] ,7% ,4% ,2% [32] ,0% ,3% ,9% [33] ,0% ,5% ,0% [34] ,1% ,4% ,9% [37] ,6% ,0% ,3% [39] ,1% ,6% ,4% [42] 2 0 0,0% 2 0 0,0% 2 0 0,0% [45] ,2% ,9% ,3% [47] ,6% ,6% ,5% [49] ,0% ,7% ,7% [01] ,3% ,0% ,0% [06] ,0% ,7% ,7% [01] ,4% ,0% ,5% [02] ,1% ,3% ,1% [03] ,1% ,0% ,7% [04] ,0% ,0% ,0% [05] ,8% ,4% ,1% [07] ,3% ,8% ,7% [09] ,1% ,1% ,9% [10] ,7% ,0% ,6% [14] ,0% ,9% ,3% [01] ,2% ,0% ,0% [02] ,5% ,6% ,9% [03] ,9% ,1% ,3% [04] ,7% ,8% ,5% [07] ,6% ,5% ,8% [01] ,3% ,0% ,3% [03] ,0% ,0% ,0% [01] ,0% ,0% ,9% [01] ,0% ,8% ,3% [01] ,9% ,3% ,7% [02] ,5% ,9% ,7% [02] ,2% ,6% ,5% [02] ,8% ,0% ,0% Łącznie: ,8% ,7% ,0% Wyniki ogólne zawodowego strona 19

20 Tabela 12. Wyniki zawodowego w OKE w Krakowie szkoły policealne Lp. do u pisemnego do u praktyczny ów liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [01] ,0% ,0% ,0% [02] ,6% ,0% ,6% [04] ,6% ,1% ,7% [07] ,9% ,9% ,9% [08] ,2% ,5% ,8% [10] ,3% ,2% ,2% [20] ,0% ,7% ,9% [22] ,0% ,0% ,0% [24] ,0% ,6% ,7% [34] ,5% ,3% ,3% [50] ,7% ,0% ,0% [01] ,0% ,2% ,1% [01] ,8% ,3% ,1% [06] ,0% ,0% ,0% [01] ,0% ,0% ,7% [02] ,4% ,2% ,6% [02] ,9% ,7% ,7% [03] ,0% ,0% ,0% [04] ,4% ,8% ,8% [05] ,6% ,6% ,2% [07] ,9% ,1% ,1% [09] ,0% ,0% ,0% [10] ,8% ,9% ,9% [11] ,5% ,2% ,8% [01] ,8% ,3% ,8% [03] ,0% ,9% ,9% [05] ,0% ,5% ,5% [06] ,9% ,5% ,1% [10] ,1% ,2% ,0% [12] ,2% ,9% ,8% [15] ,2% ,7% ,7% [16] ,0% ,2% ,2% [17] ,2% ,0% ,9% [19] ,9% ,6% ,0% [01] ,7% ,2% ,2% [02] ,4% ,1% ,1% [03] ,1% ,8% ,3% [04] ,1% ,4% ,4% [05] ,2% ,4% ,6% [07] ,4% ,7% ,1% [01] ,5% ,1% ,5% [02] ,9% ,0% ,0% [04] ,0% 5 0 0,0% 3 0 0,0% [01] ,9% ,4% ,7% [02] ,6% ,8% ,8% [03] ,0% ,3% ,9% [04] ,7% ,3% ,0% [02] ,9% ,6% ,1% [01] ,2% ,8% ,9% [01] ,6% ,9% ,2% [01] ,0% ,0% ,0% [02] ,0% ,0% ,0% Wyniki ogólne zawodowego strona 20

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 207 Praussa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda.

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda. Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny Ewentualne braki egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo