WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE"

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, Kraków tel. (12) , 22, 23 fax: (12) SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE sesja letnia 29 Kraków 29

2 strona 2

3 SPIS TREŚCI I. OZNACZENIA STOSOWANE W SPRAWOZDANIU...5 II. III. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH...6 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH...7 Wstęp...7 Organizacja i przebieg etapu pisemnego...9 Organizacja i przebieg etapu praktycznego...9 IV. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W OKRĘGU...12 Wyniki ogólne egzaminu zawodowego dla całej populacji zdających w OKE w Krakowie...12 V. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE...15 Wyniki ogólne egzaminu zawodowego...15 Wyniki zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych...18 Wyniki zdających w rozbiciu na typy szkół...19 VI. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH...24 Technik analityk 311[2]...26 Technik budownictwa 311[4]...33 Technik dróg i mostów kolejowych 311[6]...4 Technik elektronik 311[7]...43 Technik elektryk 311[8]...5 Technik geodeta 311[1]...57 Technik górnictwa podziemnego 311[15]...64 Technik mechanik 311[2]...72 Technik mechanizacji rolnictwa 311[22]...79 Technik ochrony środowiska 311[24]...86 Technik technologii drewna 311[32]...93 Technik technologii odzieŝy 311[34]...1 Technik telekomunikacji 311[37]...17 Technik urządzeń sanitarnych 311[39] Technik drogownictwa 311[45] Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311[47] Technik mechatronik 311[5] Technik informatyk 312[1] Technik teleinformatyk 312[2] Fototechnik 313[1] Technik mechanik lotniczy 314[5] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[1] Technik hodowca koni 321[1] Technik leśnik 321[2] strona 3

4 Technik ogrodnik 321[3] Technik pszczelarz 321[4] Technik rolnik 321[5] Technik architektury krajobrazu 321[7] Technik technologii Ŝywności 321[9] Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 321[1] Asystentka stomatologiczna 322[1] Ratownik medyczny 322[6] Technik farmaceutyczny 322[1] Technik masaŝysta 322[12] Technik ortopeda 322[13] Technik weterynarii 322[14] Terapeuta zajęciowy 322[15] Protetyk słuchu 322[17] Technik elektroradiolog 322[19] Dietetyk 322[2] Opiekunka dziecięca 322[21]... 3 Technik agrobiznesu 341[1] Technik ekonomista 341[2] Technik handlowiec 341[3] Technik hotelarstwa 341[4] Technik obsługi turystycznej 341[5] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[7] Technik organizacji reklamy 342[1] Technik spedytor 342[2] Technik logistyk 342[4] Technik administracji 343[1] Opiekun w domu pomocy społecznej 346[4] Technik rachunkowości 412[1] Technik prac biurowych 419[1] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[1] Kelner 512[1] Kucharz 512[2] Technik usług fryzjerskich 514[2] Technik usług kosmetycznych 514[3] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[1] strona 4

5 I. OZNACZENIA STOSOWANE W SPRAWOZDANIU W celu poprawy czytelności tabel i wykresów, w opracowaniu zastosowano symbole cyfrowe zawodów oraz kody województw. Tabela 1 zawiera kody województw z terenu działania OKE w Krakowie. W tabeli 2 przedstawiono symbole cyfrowe i nazwy zawodów, dla których przeprowadzany był egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 29 roku. Tabela 1. Nazwy i kody województw Nazwa województwa lubelskie małopolskie Podkarpackie Kod województwa Tabela 2. Symbole cyfrowe i nazwy zawodów Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu 311[1] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 321[7] Technik architektury krajobrazu 311[2] Technik analityk 321[9] Technik technologii Ŝywności 311[4] Technik budownictwa 321[1] Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 311[6] Technik dróg i mostów kolejowych 322[1] Asystentka stomatologiczna 311[7] Technik elektronik 322[3] Higienistka stomatologiczna 311[8] Technik elektryk 322[5] Ortoptystka 311[1] Technik geodeta 322[6] Ratownik medyczny 311[12] Technik geolog 322[1] Technik farmaceutyczny 311[14] Technik górnictwa otworowego 322[12] Technik masaŝysta 311[15] Technik górnictwa podziemnego 322[13] Technik ortopeda 311[19] Technik inŝynierii środowiska i melioracji 322[14] Technik weterynarii 311[2] Technik mechanik 322[15] Terapeuta zajęciowy 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 322[16] Technik optyk 311[24] Technik ochrony środowiska 322[17] Protetyk słuchu 311[25] Technik obuwnik 322[19] Technik elektroradiolog 311[28] Technik poligraf 322[2] Dietetyk 311[31] Technik technologii chemicznej 322[21] Opiekunka dziecięca 311[32] Technik technologii drewna 341[1] Technik agrobiznesu 311[34] Technik technologii odzieŝy 341[2] Technik ekonomista 311[37] Technik telekomunikacji 341[3] Technik handlowiec 311[39] Technik urządzeń sanitarnych 341[4] Technik hotelarstwa 311[4] Technik wiertnik 341[5] Technik obsługi turystycznej 311[45] Technik drogownictwa 341[7] Technik organizacji usług gastronomicznych 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego 342[1] Technik organizacji reklamy 311[49] Technik budownictwa wodnego 342[2] Technik spedytor 311[5] Technik mechatronik 342[4] Technik logistyk 311[96] Technik usług detektywistycznych 343[1] Technik administracji 312[1] Technik informatyk 346[2] Asystent osoby niepełnosprawnej 312[2] Technik teleinformatyk 346[3] Opiekunka środowiskowa 313[1] Fototechnik 346[4] Opiekun w domu pomocy społecznej 313[6] Asystent operatora dźwięku 412[1] Technik rachunkowości 314[5] Technik mechanik lotniczy 419[1] Technik prac biurowych 315[1] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 421[1] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 315[2] Technik poŝarnictwa 512[1] Kelner 321[1] Technik hodowca koni 512[2] Kucharz 321[2] Technik leśnik 514[2] Technik usług fryzjerskich 321[3] Technik ogrodnik 514[3] Technik usług kosmetycznych 321[4] Technik pszczelarz 515[1] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 321[5] Technik rolnik 522[2] Technik księgarstwa Oznaczenia stosowane w sprawozdaniu strona 5

6 II. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe sprawdzane są wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 29 marca 25 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 66, poz. 58). Struktura egzaminu odpowiada strukturze standardów wymagań egzaminacyjnych dla zawodu i obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z przystąpieniem do co najmniej jednego z etapów egzaminu. Etap pisemny składa się z dwóch części. Podczas części I zdający rozwiązują zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Sprawdzane w etapie pisemnym umiejętności, są pogrupowane w obszary wymagań: umiejętności sprawdzane w części pierwszej ujęte są w trzech obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrony środowiska. umiejętności sprawdzane w części drugiej ujęte są w dwóch obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W części I test zawiera 5 zadań, a w części II 2 zadań. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 12 minut. Przyjęto, Ŝe w etapie pisemnym zdający moŝe otrzymać za kaŝde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska: z części I co najmniej 5% punktów moŝliwych do uzyskania, z części II co najmniej 3% punktów moŝliwych do uzyskania. Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych właściwych dla zawodu, wymagających od zdającego łączenia teorii z praktyką. Zadanie egzaminacyjne a z zadania o treści ogólnej, zapisanego w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zaleŝności od zawodu i jego specyfiki opracowanie projektu realizacji określonych prac albo opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac. Czas trwania etapu praktycznego nie moŝe być krótszy niŝ 18 minut i dłuŝszy niŝ 24 minut. W etapie praktycznym, w zaleŝności od zakresu egzaminu sformułowanego w zadaniu o treści ogólnej oceniany jest projekt realizacji określonych prac albo projekt realizacji określonych prac oraz efekt wykonanych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjętymi dla danego zadania. Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 75% punktów moŝliwych do uzyskania. Egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego i zaliczyli oba etapy go otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie oraz są takŝe uprawnieni do otrzymania suplementu do dyplomu EUROPASS w języku polskim i angielskim. Ogólne informacje o egzaminie dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 6

7 III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH WSTĘP Tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zdających w całej Polsce był identyczny i ał z rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 27 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami. Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: dla etapu pisemnego 15 czerwca 29 roku, dla etapu praktycznego od 16 czerwca 29 roku. Od stycznia 29 roku dla przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących (PSZN), kierowników ośrodków egzaminacyjnych (KOE) i egzaminatorów na platformie MOODLE OKE w Krakowie uruchomione zostały kursy e-learningowe, które miały na celu: zapoznanie uczestników z obowiązującymi aktami prawnymi i procedurami związanymi z przeprowadzaniem egzaminów, udostępnienie niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów formularzy i druków, umoŝliwienie szybkiej wymiany informacji pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną a osobami przeprowadzającymi egzamin. Dodatkowo w maju 29 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zorganizowała w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) i asystentów technicznych w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik prac biurowych, ratownik medyczny i asystent operatora dźwięku. Miały one na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi procedurami i przebiegiem etapu praktycznego egzaminu oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z przygotowaniem stanowisk egzaminacyjnych. W etapie pisemnym egzaminu zdający rozwiązywali test sprawdzający, złoŝony z 7 zadań zamkniętych. W kaŝdym zadaniu podane były cztery odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Zadania o numerach od 1 do 5 stanowiły część pierwszą testu, sprawdzającą wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, a zadania o numerach od 51 do 7 stanowiły część drugą testu, sprawdzającą wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadania części drugiej były jednakowe dla wszystkich zawodów. Zdający zaznaczali odpowiedzi na kartach odpowiedzi, które zostały sczytane w OKE. W etapie praktycznym egzaminu zdający w danym zawodzie wykonywali jednakowe zadanie praktyczne polegające na opracowaniu projektu realizacji prac określonych w arkuszu egzaminacyjnym albo na opracowaniu projektu realizacji i wykonaniu prac określonych w arkuszu egzaminacyjnym. Pracę zdających obserwował zespół nadzorujący etap praktyczny, a wykonanie określonej pracy potwierdzał przewodniczący zespołu nadzorującego etap praktyczny. Prace egzaminacyjne wykonane przez zdających, sprawdzali i oceniali egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Stosowali oni kryteria oceniania wykonania zadań egzaminacyjnych, opracowane przez Komisję Centralną dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniali karty oceny, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego, które były później sczytane w OKE. Egzaminatorzy sprawdzający i oceniający prace egzaminacyjne z zakresu danego zawodu tworzyli zespół egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznaczył przewodniczącego zespołu. W pracach zespołu egzaminatorów uczestniczyli równieŝ weryfikatorzy. Prace egzaminacyjne były sprawdzane wyłącznie w ośrodkach sprawdzania. Ośrodkiem sprawdzania prac była szkoła/placówka, w której zapewniono warunki do pracy zespołów, oraz chronione pomieszczenie do przechowywania prac, jak i moŝliwość korzystania z komputera z drukarką, telefonu i faksu, kserokopiarki. Sprawdzanie i ocenianie prac odbywało się, w dniach od 17 czerwca do 31 lipca 29 roku, zgodnie z przygotowanymi procedurami odpowiednio: w kaŝdej OKE dla 9 zawodów (technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik, technik hotelarstwa, technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, technik usług kosmetycznych, technik Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 7

8 handlowiec, technik elektronik, technik administracji), po wcześniejszym centralnym ustaleniu schematu oceniania; w ośrodkach krajowych w poszczególnych OKE dla 92 zawodów Gdańsk (1 technik ochrony środowiska, technik logistyk, technik spedytor, technik prac biurowych, technik drogownictwa, technik analityk, technik inŝynierii środowiska i melioracji, technik Ŝeglugi śródlądowej, technik papiernictwa, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych); Jaworzno (12 technik organizacji usług gastronomicznych, technik technologii Ŝywności, technik obsługi turystycznej, technik geodeta, technik górnictwa podziemnego, fototechnik, technik technologii ceramicznej, technik transportu kolejowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodowych, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym); Kraków (17 technik budownictwa, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, technik leśnik, technik urządzeń sanitarnych, technik weterynarii, technik poŝarnictwa, technik górnictwa otworowego, technik pszczelarz, technik wiertnik, technik geolog, ortoptystka, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik obuwnik, technik budownictwa wodnego, technik usług detektywistycznych); ŁomŜa (5 technik rolnik, opiekun w domu pomocy społecznej, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii szkła, technik dentystyczny); Łódź (11 technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik rachunkowości, asystentka stomatologiczna, technik hodowca koni, technik optyk, higienistka stomatologiczna, dietetyk, technik archiwista, technik księgarstwa, technik górnictwa odkrywkowego); Poznań (17 kucharz, technik masaŝysta, technik mechatronik, technik technologii drewna, technik organizacji reklamy, kelner, technik telekomunikacji, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik budownictwa okrętowego, technik instrumentów muzycznych, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej); Warszawa (11 technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik poligraf, opiekunka środowiskowa, protetyk słuchu, technik technologii chemicznej, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik urządzeń audiowizualnych, technik technologii wyrobów skórzanych, technik informacji naukowej); Wrocław (9 technik elektryk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik technologii odzieŝy, technik teleinformatyk, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opiekunka dziecięca, asystent operatora dźwięku, technik ortopeda, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej). Na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie chęć zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgłosiło osób, kształcących się w 78 zawodach. Nie wszyscy absolwenci, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgłosili się na egzamin. Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zorganizowanego przez OKE w Krakowie i spełnili wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, otrzymali dyplomy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, wystawione z datą 28 sierpnia 29 r. Ponadto zdający, którzy uzyskali dyplom i złoŝyli odpowiednie wnioski otrzymali suplementy do dyplomów EUROPASS w języku polskim i angielskim. Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 8

9 ORGANIZACJA I PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO Do etapu pisemnego zgłoszonych zostało 3941 osób, natomiast przystąpiło osób (91,4% zgłoszonych). Etap pisemny egzaminu zawodowego przeprowadzony został w dniu 15 czerwca 29 roku w 149 szkołach na terenie działania OKE w Krakowie: 329 szkołach województwa lubelskiego, 456 szkołach województwa małopolskiego i 264 szkołach województwa podkarpackiego. W poniŝszej tabeli przedstawiono zestawienie liczby placówek, w których przeprowadzany był etap pisemny. Zestawienie sporządzono uwzględniając podział na typy szkół. Tabela 3. Liczba szkół, w których odbywał się etap pisemny egzaminu Województwo Technika Szkoły publiczne Policealne Technika uzupełniające Razem publiczne Technika Szkoły niepubliczne Policealne Technika uzupełniające Razem niepubliczne Razem lubelskie małopolskie podkarpackie Razem: Nad przebiegiem etapu pisemnego w szkołach czuwali Przewodniczący Szkolnych Zespołów Nadzorujących dyrektorzy szkół, natomiast w poszczególnych salach zespoły nadzorujące. W skład zespołów nadzorujących wchodzili nauczyciele zajęć edukacyjnych nie objętych egzaminem. W kaŝdym zespole jeden z członków był pracownikiem innej szkoły. Zgodnie z przyjętą procedurą, przewodniczący szkolnych zespołów nadzorujących w dniu egzaminu, w obecności przedstawicieli zdających, otworzyli koperty z zestawami egzaminacyjnymi. Zdający w tym samym zawodzie rozwiązywali w całym kraju jednakowe testy. Dla wielu zawodów, w celu zapewnienia samodzielności pracy zdających, zastosowano wersje równoległe testu. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ETAPU PRAKTYCZNEGO Etap praktyczny odbywał się w dniach od 16 do 19 czerwca 29 roku. Do tego etapu zgłoszonych zostało osób, natomiast przystąpiło 3855 osób (87,5% zgłoszonych). Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe został przeprowadzony w 19 upowaŝnionych ośrodkach egzaminacyjnych na terenie działania OKE w Krakowie: 556 ośrodkach województwa lubelskiego, 824 ośrodkach województwa małopolskiego i 52 ośrodkach województwa podkarpackiego. Ośrodki egzaminacyjne mieściły się w 744 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Za zorganizowanie i przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu odpowiedzialny był kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym był dyrektor upowaŝnionej szkoły/placówki. Tabela 4. Liczba placówek, w których odbywał się egzamin Województwo Liczba zawodów w jednej placówce Razem lubelskie małopolskie podkarpackie Razem: Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 9

10 Tabela 5. Liczba ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin praktyczny Lp. Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Razem 1 311[1] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych [2] Technik analityk [4] Technik budownictwa [6] Technik dróg i mostów kolejowych [7] Technik elektronik [8] Technik elektryk [1] Technik geodeta [12] Technik geolog [14] Technik górnictwa otworowego [15] Technik górnictwa podziemnego [19] Technik inŝynierii środowiska i melioracji [2] Technik mechanik [22] Technik mechanizacji rolnictwa [24] Technik ochrony środowiska [25] Technik obuwnik [28] Technik poligraf [31] Technik technologii chemicznej [32] Technik technologii drewna [34] Technik technologii odzieŝy [37] Technik telekomunikacji [39] Technik urządzeń sanitarnych [4] Technik wiertnik [45] Technik drogownictwa [47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego [49] Technik budownictwa wodnego [5] Technik mechatronik [96] Technik usług detektywistycznych [1] Technik informatyk [2] Technik teleinformatyk [1] Fototechnik [6] Asystent operatora dźwięku [5] Technik mechanik lotniczy [1] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [2] Technik poŝarnictwa [1] Technik hodowca koni [2] Technik leśnik [3] Technik ogrodnik [4] Technik pszczelarz [5] Technik rolnik [7] Technik architektury krajobrazu [9] Technik technologii Ŝywności [1] Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego [1] Asystentka stomatologiczna [3] Higienistka stomatologiczna [5] Ortoptystka [6] Ratownik medyczny [1] Technik farmaceutyczny [12] Technik masaŝysta [13] Technik ortopeda [14] Technik weterynarii [15] Terapeuta zajęciowy [16] Technik optyk [17] Protetyk słuchu [19] Technik elektroradiolog Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 1

11 Lp. Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Razem [2] Dietetyk [21] Opiekunka dziecięca [1] Technik agrobiznesu [2] Technik ekonomista [3] Technik handlowiec [4] Technik hotelarstwa [5] Technik obsługi turystycznej [7] Technik organizacji usług gastronomicznych [1] Technik organizacji reklamy [2] Technik spedytor [4] Technik logistyk [1] Technik administracji [2] Asystent osoby niepełnosprawnej [3] Opiekunka środowiskowa [4] Opiekun w domu pomocy społecznej [1] Technik rachunkowości [1] Technik prac biurowych [1] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych [1] Kelner [2] Kucharz [2] Technik usług fryzjerskich [3] Technik usług kosmetycznych [1] Technik ochrony fizycznej osób i mienia [2] Technik księgarstwa Łącznie: Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych strona 11

12 IV. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W OKRĘGU WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA CAŁEJ POPULACJI ZDAJĄCYCH W OKE W KRAKOWIE Tabela 6. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu Lp. Symbol cyfrowy zawodu Liczba zgłoszonych etap pisemny etap prakt. Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [1] ,9% 9 9,% 1 9,9% 7 7,% 1 7 7,% [2] ,8% 72 81,8% 94 96,9% 83 88,3% ,2% [4] ,4% ,6% ,9% ,6% ,8% [6] 1 1 1,% 1 1,% [7] ,9% ,5% ,5% ,4% ,% [8] ,4% ,% ,2% ,3% ,3% [1] ,7% 182 8,9% ,2% ,8% ,7% [12] ,1% 15 65,2% 24 88,9% 17 7,8% ,2% [14] ,3% 27 96,4% 28 93,3% 24 85,7% ,1% [15] ,% ,2% ,9% ,7% ,2% [19] ,4% 49 64,5% 67 82,7% 4 59,7% ,5% [2] ,3% ,2% ,1% ,4% ,3% [22] ,2% ,4% 59 9,9% ,% ,4% [24] ,2% 44 92,7% ,6% ,3% ,6% [25] 2 2 1,% 1 5,% [28] ,6% 7 81,4% 85 95,5% 58 68,2% ,3% [31] ,7% 3 5,% [32] ,9% 21 97,7% 23 86,8% 92 4,% ,2% [34] ,9% ,% 36 89,7% ,7% ,3% [37] ,1% 86 55,1% ,7% 87 56,1% ,2% [39] ,8% ,8% ,5% 4 35,4% ,5% [4] ,7% 24 92,3% 3 9,9% 16 53,3% ,% [45] ,8% 86 94,5% 14 86,7% 59 56,7% ,7% [47] 1 1 1,%,% [49] ,% 3 1,% 8 8,% 2 25,% 2,% [5] ,9% 341 8,8% ,2% ,9% ,8% [96] ,6% 11 1,% 11 84,6% 11 1,% ,% [1] ,3% ,5% ,7% ,7% ,5% [2] ,% 59 66,3% 74 89,2% 46 62,2% ,5% [1] ,8% 38 84,4% 56 76,7% 33 58,9% ,1% [6] ,% 18 1,% 18 1,% 15 83,3% ,2% [5] ,8% 9 6,% 14 93,3% 3 21,4% ,4% [1] ,2% 73 97,3% 85 85,% 71 83,5% ,8% [2] ,% 16 1,% 116 1,% ,1% ,% [1] ,% 11 1,% 14 77,8% 1 71,4% ,7% [2] ,5% 9 41,3% ,5% 93 36,3% ,1% [3] ,3% ,4% ,6% 66 45,8% ,% [4] ,9% 5 1,% 6 84,5% 48 8,% 5 4 8,% [5] ,7% ,4% ,1% 325 6,3% ,1% [7] ,% ,9% ,7% 279 5,5% ,5% [9] ,1% 52 73,4% 736 9,1% ,6% ,7% [1] ,1% ,8% ,6% ,4% ,1% [1] ,6% ,6% 14 97,9% ,1% ,3% [3] ,9% 31 1,% 3 1,% 28 93,3% ,3% [5] ,% 15 1,% 15 1,% 15 1,% ,% [6] ,4% ,2% ,3% ,8% ,2% Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu strona 12

13 Lp. Symbol cyfrowy zawodu Liczba zgłoszonych etap pisemny etap prakt. Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [1] ,1% ,5% ,% 48 71,1% ,8% [12] ,5% ,1% ,5% ,% ,7% [13] 4 2 5,% 2 1,% [14] ,6% 16 94,6% 118 9,1% 85 72,% ,5% [15] ,8% ,% ,8% ,9% ,9% [16] ,% 31 1,% 34 1,% 31 91,2% ,5% [17] ,8% 14 77,8% 24 85,7% 13 54,2% ,8% [19] ,% 81 9,% 85 1,% 79 92,9% ,4% [2] ,9% 28 96,6% 4 75,5% 2 5,% ,5% [21] ,% 81 96,4% 95 95,% 69 72,6% ,8% [1] ,% ,8% 75 84,2% 42 59,6% ,8% [2] ,1% ,% ,3% ,6% ,6% [3] ,6% ,4% ,2% ,4% ,9% [4] ,5% ,9% ,2% ,3% ,1% [5] ,2% 31 98,7% ,5% 88 24,9% ,% [7] ,3% ,8% ,1% ,6% ,2% [1] ,% ,% ,7% ,1% ,3% [2] ,% 14 99,3% ,7% 14 66,2% ,7% [4] ,4% ,1% ,% ,8% ,9% [1] ,% ,5% 19 88,3% ,6% ,1% [2] ,1% 93 1,% 98 88,3% 86 87,8% ,% [3] ,8% 44 97,8% 46 97,9% 41 89,1% ,9% [4] ,% ,3% ,9% 11 6,8% ,6% [1] ,8% ,3% ,8% ,3% ,4% [1] ,2% 98 93,3% ,5% 18 81,8% ,8% [1] ,4% 69 69,7% 12 88,9% 22 18,3% ,3% [1] ,4% ,1% ,7% ,1% ,9% [2] ,3% ,5% ,% ,9% ,8% [2] ,9% 14 95,% ,2% ,1% ,3% [3] ,6% ,8% ,7% ,1% ,3% [1] ,3% ,9% ,7% ,7% ,2% [2] 1 1 1,% 1 1,% Łącznie: ,4% ,6% ,5% ,7% ,9% Dla 56,9% zdających, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu, zakończył się on pełnym sukcesem i otrzymali oni dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu strona 13

14 311[1] 311[2] 311[4] 311[7] 311[8] 311[1] 311[12] 311[14] 311[15] 311[19] 311[2] 311[22] 311[24] 311[28] 311[32] 311[34] 311[37] 311[39] 311[4] 311[45] 311[49] 311[5] 311[96] 312[1] 312[2] 313[1] 313[6] 314[5] 315[1] 315[2] 321[1] 321[2] 321[3] 321[4] 321[5] 321[7] 321[9] 321[1] 322[1] 322[3] 322[5] 322[6] 322[1] 322[12] 322[14] 322[15] 322[16] 322[17] 322[19] 322[2] 322[21] 341[1] 341[2] 341[3] 341[4] 341[5] 341[7] 342[1] 342[2] 342[4] 343[1] 346[2] 346[3] 346[4] 412[1] 419[1] 421[1] 512[1] 512[2] 514[2] 514[3] 515[1],% 15,4% 16,3% 24,1% 29,8% 28,% 28,2% 35,5% 42,% 4,3% 56,8% 56,7% 52,2% 51,5% 45,3% 56,4% 53,6% 42,2% 43,2% 4,5% 43,9% 5,% 55,7% 48,% 51,5% 5,7% 48,3% 59,5% 58,1% 55,1% 6,1% 58,8% 64,3% 64,3% 61,7% 6,8% 66,2% 65,9% 65,5% 63,6% 62,4% 7,% 67,6% 72,7% 72,8% 78,2% 82,1% 78,2% 76,1% 74,5% 73,8% 71,2% 71,3% 66,7% 71,9% 67,1% 8,% 78,8% 72,9% 78,8% 79,3% 83,8% 83,3% 88,2% 89,4% 87,% 88,9% 93,3% 93,5% 1,% 1,% 1,% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 11% Wykres 1. Procent absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu strona 14

15 V. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO Tabela 7. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie Lp. Symbol cyfrowy zawodu Liczba zgłoszonych etap pisemny etap prakt [1] Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [2] ,% 33 86,8% 4 1,% 37 92,5% ,2% [4] ,% ,5% ,3% ,6% ,8% [6] 1 1 1,% 1 1,% [7] ,8% 21 73,4% ,9% 17 38,9% ,3% [8] ,2% 13 52,3% 27 82,5% 97 46,9% ,3% [1] ,% 33 89,2% 43 1,% 32 74,4% ,% [12] [14] [15] ,5% 73 94,8% 75 97,4% 69 92,% ,5% [19] [2] ,5% ,3% ,% ,6% ,5% [22] ,8% ,3% 255 9,4% ,8% ,5% [24] ,6% 62 88,6% 79 78,2% 26 32,9% ,9% [25] [28] [31] [32] ,2% 48 96,% 53 94,6% 17 32,1% ,% [34] ,7% 36 85,7% 43 95,6% 13 3,2% ,6% [37] ,% 2 1,% 21 91,3% 2 95,2% ,% [39] ,% 7 1,% 7 1,% 5 71,4% ,4% [4] [45] ,% 15 88,2% 2 74,1% 6 3,% ,5% [47] 1 1 1,%,% [49] [5] ,7% 54 75,% 69 94,5% 26 37,7% ,2% [96] [1] ,4% ,1% 97 89,7% ,% ,% [2] ,3% 7 53,8% 12 92,3% 3 25,% ,% [1] ,% 7 77,8% 15 78,9% 6 4,% 8 4 5,% [6] [5] ,8% 9 6,% 14 93,3% 3 21,4% ,4% [1] ,1% 33 94,3% 38 9,5% 33 86,8% ,7% [2] [1] ,% 6 1,% 8 8,% 6 75,% ,3% [2] ,4% 42 37,2% ,8% 42 34,1% ,9% [3] ,% 47 95,9% 57 85,1% 24 42,1% ,9% [4] ,9% 5 1,% 6 84,5% 48 8,% 5 4 8,% [5] ,9% ,3% ,8% ,% ,5% [7] ,3% 87 94,6% ,7% 6 54,1% ,7% [9] ,6% ,2% 221 9,6% 17 76,9% ,4% [1] ,5% ,3% ,4% 5 74,1% ,7% [1] ,7% 22 1,% 22 95,7% 19 86,4% ,4% [3] [5] [6] ,8% 32 95,6% ,3% 23 54,1% ,5% [1] ,7% ,3% ,2% 96 58,9% ,1% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 15

16 Lp. Symbol cyfrowy zawodu Liczba zgłoszonych etap pisemny etap prakt. Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba % liczba % liczba % liczba % liczba liczba % [12] ,% 191 8,6% ,2% ,9% ,8% [13] 4 2 5,% 2 1,% [14] ,4% 23 85,2% 33 89,2% 14 42,4% ,3% [15] ,7% 8 94,1% 17 93,% 67 62,6% ,1% [16] [17] ,%,% 2 1,% 2 1,% [19] ,% 13 59,1% 2 1,% 15 75,% ,% [2] ,% 1 1,% 4 57,1% 1 25,% 1 1 1,% [21] ,% 28 96,6% 36 94,7% 18 5,% ,2% [1] ,6% 31 94,7% ,3% 23 55,6% ,6% [2] ,2% ,3% ,% 4 55,7% ,6% [3] ,4% ,7% ,7% 59 33,5% ,6% [4] ,1% 23 76,2% ,7% ,3% ,4% [5] ,1% 96 98,% ,5% 3 26,5% ,1% [7] ,8% ,4% ,4% ,7% ,7% [1] ,8% 57 95,% 61 91,% 46 75,4% ,% [2] ,6% 73 1,% 81 92,% 52 64,2% ,4% [4] ,4% 57 91,9% 62 98,4% 46 74,2% ,2% [1] ,8% 22 77,7% 27 86,% ,9% ,6% [2] [3] [4] ,% 22 95,7% 28 84,8% 14 5,% ,2% [1] ,6% 6 73,2% 82 77,4% 56 68,3% ,6% [1] ,3% 23 92,% 41 73,2% 37 9,2% ,8% [1] ,8% 34 75,6% 57 89,1% 15 26,3% ,4% [1] ,% 7 1,% 8 1,% 6 75,% ,7% [2] ,2% 254 9,4% 37 88,% ,3% ,2% [2] ,8% 244 9,7% ,8% 198 7,% ,6% [3] ,3% ,2% ,% 335 6,8% ,1% [1] ,% 23 97,9% 311 8,2% 77 24,8% ,7% [2] Łącznie: ,3% ,3% ,7% ,5% ,7% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 16

17 311[2] 311[4] 311[7] 311[8] 311[1] 311[15] 311[2] 311[22] 311[24] 311[32] 311[34] 311[37] 311[39] 311[45] 311[5] 312[1] 312[2] 313[1] 314[5] 315[1] 321[1] 321[2] 321[3] 321[4] 321[5] 321[7] 321[9] 321[1] 322[1] 322[6] 322[1] 322[12] 322[14] 322[15] 322[19] 322[2] 322[21] 341[1] 341[2] 341[3] 341[4] 341[5] 341[7] 342[1] 342[2] 342[4] 343[1] 346[4] 412[1] 419[1] 421[1] 512[1] 512[2] 514[2] 514[3] 515[1] 84,2% 46,8% 4,3% 39,3% 73,% 9,5% 48,5% 48,5% 32,9% 34,% 28,6% 1,% 71,4% 23,5% 36,2% 36,% 25,% 5,% 15,4% 85,7% 83,3% 17,9% 42,9% 8,% 54,5% 56,7% 63,4% 73,7% 86,4% 58,5% 62,1% 38,8% 42,3% 67,1% 6,% 1,% 55,2% 55,6% 57,6% 34,6% 41,4% 3,1% 65,7% 75,% 64,4% 74,2% 7,6% 52,2% 67,6% 95,8% 24,4% 85,7% 7,2% 7,6% 52,1% 27,7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 11% Wykres 2. Procent absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 17

18 WYNIKI ZDAJĄCYCH O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Na terenie działania OKE w Krakowie do dwóch etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło łącznie w 5 zawodach 8 absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stanowi to ok.,9% zgłoszonych do egzaminu. Wyniki egzaminu tych zdających zostały przedstawione w poniŝszej tabeli. Tabela 8. Wyniki egzaminu zawodowego zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych Lp. Symbol cyfrowy zawodu Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [2] 2 1 5,% 2 1 5,% 2 1 5,% [1] 1,% 1 1 1,% 1,% [1] 1,% 1,% 1,% [12] 2 2 1,% 2,% 2,% [2] 2 2 1,% 2 1 5,% 2 1 5,% Łącznie: ,5% ,5% ,% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 18

19 WYNIKI ZDAJĄCYCH W ROZBICIU NA TYPY SZKÓŁ Tabela 9. Wyniki egzaminu zawodowego - technika Lp. Symbol cyfrowy zawodu Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [2] ,5% ,3% ,3% [4] ,7% ,3% ,3% [7] ,4% ,9% ,3% [8] ,8% ,% ,5% [1] ,% ,9% ,% [15] ,8% ,% ,5% [2] ,% ,% ,2% [22] ,3% ,8% ,5% [24] ,1% ,5% ,5% [32] ,6% ,4% ,8% [34] ,7% ,2% ,6% [37] 2 2 1,% ,2% ,% [39] 7 7 1,% ,4% ,4% [45] ,2% 2 6 3,% ,5% [5] ,% ,7% ,2% [1] ,6% ,8% ,2% [2] ,8% ,% ,% [5] ,% ,4% ,4% [1] 6 6 1,% ,% ,3% [2] ,% ,% ,% [3] ,4% ,% ,6% [4] ,% ,8% ,7% [5] ,3% ,% ,8% [7] ,3% ,6% ,% [9] ,8% ,8% ,7% [1] ,9% ,4% ,8% [14] ,3% ,% ,3% [1] ,2% ,6% ,7% [2] ,4% ,8% ,% [3] ,9% ,3% ,8% [4] ,4% ,3% ,7% [7] ,3% ,7% ,7% [2] 1 1 1,% 1 1 1,% 1 1 1,% [4] ,3% ,9% ,9% [1] ,6% ,3% ,4% [1] 7 7 1,% ,% ,7% [2] ,4% ,3% ,1% [2] ,% ,3% ,1% Łącznie: ,6% ,1% ,7% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 19

20 Tabela 1. Wyniki egzaminu zawodowego szkoły policealne Lp. Symbol cyfrowy zawodu Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [2] ,4% ,% ,4% [4] ,7% ,4% ,% [1] ,7% ,4% ,3% [2] ,8% ,6% ,7% [24] ,7% ,5% ,7% [1] ,8% ,8% ,2% [1] ,8% ,% 8 4 5,% [1] ,3% ,8% ,7% [2] ,7% ,7% ,3% [4] ,% ,8% ,7% [5] ,9% ,1% ,1% [7] 1 8 8,% ,% ,5% [9] 5 3 6,% ,% 4 2 5,% [1] ,3% ,3% ,9% [1] ,% ,4% ,4% [6] ,6% ,1% ,5% [1] ,3% ,9% ,1% [12] ,6% ,9% ,8% [14] ,7% ,4% ,% [15] ,1% ,6% ,1% [19] ,1% ,% ,% [2] 1 1 1,% ,% 1 1 1,% [21] ,6% ,% ,2% [1] ,6% ,8% ,3% [2] ,3% ,3% ,2% [3] ,4% ,3% ,7% [4] ,% ,6% ,5% [5] ,% ,5% ,1% [1] ,% ,4% ,% [2] ,% ,2% ,7% [4] ,9% ,% ,% [1] ,7% ,9% ,6% [4] ,7% ,% ,2% [1] ,2% ,3% ,6% [1] ,% ,2% ,8% [2] ,% ,3% ,1% [2] ,9% ,7% ,8% [3] ,2% ,8% ,1% [1] ,9% ,8% ,7% Łącznie: ,6% ,6% ,7% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 2

21 Tabela 11. Wyniki egzaminu zawodowego technika uzupełniające Lp. Symbol cyfrowy zawodu Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [4] ,1% ,3% ,9% [8] 9,% ,1% 9,% [2] ,3% ,7% ,2% [32] 5 5 1,% 5,% 5,% [2] ,3% ,8% ,3% [3] ,9% ,1% ,1% [5] ,7% ,9% ,3% [9] ,7% ,8% ,4% [1] ,8% ,5% ,7% [1] ,3% ,3% ,3% [2] ,6% ,2% ,% [2] ,% ,3% ,% Łącznie: ,9% ,6% ,3% Tabela 12. Wyniki egzaminu zawodowego szkoły publiczne Lp. Symbol cyfrowy zawodu Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [2] ,8% ,5% ,2% [4] ,2% ,7% ,5% [7] ,4% ,9% ,3% [8] ,5% ,7% ,2% [1] ,2% ,4% ,% [15] ,8% ,% ,5% [2] ,8% ,1% ,9% [22] ,3% ,8% ,5% [24] ,1% ,9% ,5% [32] ,7% ,% ,2% [34] ,7% ,2% ,6% [37] 2 2 1,% ,2% ,% [39] 7 7 1,% ,4% ,4% [45] ,2% 2 6 3,% ,5% [5] ,% ,7% ,2% [1] ,4% ,% ,3% [2] ,8% ,% ,% [5] ,% ,4% ,4% [1] 1 1 1,% ,7% 1 9 9,% [1] 6 6 1,% ,% ,3% [2] ,5% ,5% ,2% [3] ,9% ,1% ,9% [4] 5 5 1,% ,% 5 4 8,% [5] ,3% ,% ,5% [7] ,6% ,1% ,7% [9] ,2% ,9% ,4% [1] ,3% ,1% ,7% [1] ,% ,4% ,4% [6] ,9% ,4% ,% [1] ,1% ,7% ,6% [12] ,7% ,% ,6% [14] ,3% ,% ,3% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 21

22 Lp. Symbol cyfrowy zawodu Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [15] ,1% ,6% ,1% [19] ,1% ,% ,% [2] 1 1 1,% ,% 1 1 1,% [21] ,6% ,% ,2% [1] ,7% ,8% ,6% [2] ,2% ,9% ,8% [3] ,8% ,3% ,1% [4] ,8% ,3% ,3% [5] ,% ,8% ,5% [7] ,4% ,7% ,7% [1] 1 9 9,% 1 6 6,% 1 6 6,% [2] ,% ,5% ,3% [4] ,2% ,6% ,6% [1] ,3% ,6% ,% [4] ,7% ,% ,2% [1] ,8% ,5% ,5% [1] ,8% ,1% ,8% [1] ,6% ,3% ,4% [1] 7 7 1,% ,% ,7% [2] ,2% ,3% ,1% [2] 6 6 1,% 6 6 1,% 6 6 1,% [3] ,5% ,6% ,7% [1] ,9% ,3% ,1% Łącznie: ,9% ,8% ,% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 22

23 Tabela 13. Wyniki egzaminu zawodowego szkoły niepubliczne Lp. Symbol cyfrowy zawodu Przystąpiło do etapu pisemnego Zdało etap pisemny Przystąpiło do etapu praktycznego Zdało etap praktyczny Przystąpiło do dwóch etapów egzaminu Otrzymało dyplom (spośród zdających 2 etapy egzaminu) liczba liczba % liczba liczba % liczba liczba % [4] ,2% ,4% ,4% [8] 8,% 8,% 8,% [2] ,6% ,4% ,9% [24] ,7% ,% ,7% [32] 3 3 1,% 3,% 3,% [1] ,7% ,8% ,7% [1] ,8% ,% 8 4 5,% [1] ,% ,6% ,% [2] ,2% 8,% 8,% [6] ,% ,8% ,1% [1] ,6% ,3% ,% [12] ,% ,6% ,1% [14] ,7% ,4% ,% [2] 1 1 1,% 1 4 4,% ,4% [3] ,5% ,4% ,% [4] ,2% ,% ,% [5] ,3% ,% ,5% [1] ,% ,4% ,% [2] ,% ,5% ,9% [4] ,% ,% ,% [1] ,8% ,5% ,8% [1] ,3% ,6% ,% [1] ,9% 1 1 1,% 8 8 1,% [2] ,9% ,7% ,2% [2] ,5% ,3% ,9% [3] ,6% ,4% ,2% [1] ,2% ,8% ,6% Łącznie: ,4% ,5% ,9% Wyniki egzaminu zawodowego w województwie strona 23

24 VI. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH 311[2] Technik analityk 311[4] Technik budownictwa 311[6] Technik dróg i mostów kolejowych 311[7] Technik elektronik 311[8] Technik elektryk 311[1] Technik geodeta 311[15] Technik górnictwa podziemnego 311[2] Technik mechanik 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 311[24] Technik ochrony środowiska 311[32] Technik technologii drewna 311[34] Technik technologii odzieŝy 311[37] Technik telekomunikacji 311[39] Technik urządzeń sanitarnych 311[45] Technik drogownictwa 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311[5] Technik mechatronik 312[1] Technik informatyk 312[2] Technik teleinformatyk 313[1] Fototechnik 314[5] Technik mechanik lotniczy 315[1] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 321[1] Technik hodowca koni 321[2] Technik leśnik 321[3] Technik ogrodnik 321[4] Technik pszczelarz 321[5] Technik rolnik 321[7] Technik architektury krajobrazu 321[9] Technik technologii Ŝywności 321[1] Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 322[1] Asystentka stomatologiczna 322[6] Ratownik medyczny 322[1] Technik farmaceutyczny 322[12] Technik masaŝysta 322[13] Technik ortopeda 322[14] Technik weterynarii 322[15] Terapeuta zajęciowy 322[17] Protetyk słuchu 322[19] Technik elektroradiolog 322[2] Dietetyk 322[21] Opiekunka dziecięca 341[1] Technik agrobiznesu 341[2] Technik ekonomista 341[3] Technik handlowiec 341[4] Technik hotelarstwa 341[5] Technik obsługi turystycznej 341[7] Technik organizacji usług gastronomicznych 342[1] Technik organizacji reklamy 342[2] Technik spedytor Wyniki egzaminu zawodowego w zawodach strona 24

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda.

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda. Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny Ewentualne braki egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku Gdańsk. tel

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku Gdańsk. tel egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 dla absolwentów techników,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 207 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo