Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych I. USTALENIA POCZĄTKOWE 1 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych zwanym dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2. Ilekrod w regulaminie mowa o: a) POKL należy przez to rozumied Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to rozumied projekt pt: Akademia Umiejętności Kierowniczych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) należy przez to rozumied Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; d) Beneficjencie (Organizatorze) należy przez to rozumied firmę Coachways Joanna Zawada-Kubik; e) Beneficjencie Ostatecznym należy przez to rozumied podmiot określony jako strona umowy, małe/mikro przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach Projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; f) Beneficjencie Koocowym (Uczestniku szkolenia) należy przez to rozumied pracowników Beneficjenta Ostatecznego zgłoszonych na kurs, związanych z Beneficjentem umową o pracę, którzy wyrażają chęd uczestnictwa w realizowanym Projekcie, spełniającą kryteria określone we wniosku o dofinansowanie oraz dostarczą wymagane dokumenty; g) Kursie / Szkoleniu należy przez to rozumied : 5 modułów tematycznych (Komunikacja I, KomunikacjaII/Umiejętności coachingowe, Umiejętności coachingowe, Umiejętności pracy z zespołami, Przywództwo) (10 dni po 8 godz) indywidualne sesje coachingowe (6 spotkao po 1,5 godziny) h) Beneficjent pomocy publicznej - należy przez to rozumied podmiot określony jako strona umowy, małe/mikro przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach Projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; 3. W szczególności Regulamin określa: informacje ogólne o projekcie, kryteria uczestnictwa w projekcie, procedury rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych, zasady organizacyjne, rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, postanowienia koocowe. II. INFORMACJE O PROJEKCIE 2 1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej przez firmę Coachways Joanna Zawada-Kubik z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 2. Biuro Projektu znajduje się w Krakowie przy ulicy Lea 114/123, tel ;

2 3. Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalnośd gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego (posiadające tu siedzibę, oddział, filie) i ich pracowników wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie małopolskim. Będą to menedżerowie, kierownicy działów i komórek, kluczowi pracownicy. 4. Projekt jest realizowany od r. do r. na terenie województwa małopolskiego. 5. Projekt zakłada udział 102 Uczestników szkolenia z mikro i małych przedsiębiorstw. (W projekcie zachowana będzie polityka równości szans kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet). 6. Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności skutecznego zarządzania i rozwój osobisty a poprzez to zwiększenie konkurencyjności kadr zarządzających w małopolskich mikro i małych przedsiębiorstwach. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych jakim są: podniesienie świadomości i poziomu wiedzy z zakresu coachingu i narzędzi używanych w coachingu (zarządzanie ukierunkowane na cel i rezultat, budowanie z zespołem relacji opartych na zaufaniu, wspieranie motywacji w pracownikach, skutecznej organizacji i planowania czasu pracy, delegowanie zadao) upowszechnianie idei wspierania rozwoju osobistego w województwie małopolskim wśród uczestników projektu oraz mikro i małych przedsiębiorstwach, doświadczenie osobistej zmiany managera pod wpływem przejścia przez proces coachingowy: zwiększenie umiejętności w wytypowanym przez managera obszarze zarządzania (np. komunikacja, budowanie relacji, motywowanie, delegowanie zadao, etc.) zaangażowanie się managera w proces pozytywnej zmiany dla swoich podwładnych, w roli managera-coacha; przeszkolonego w profesjonalnym posługiwaniu się narzędziami z zakresu komunikacji i coachingu (co znacznie zwiększa motywację podwładnych, ich zaangażowanie w pracę, lojalnośd wobec firmy i osobistą chęd rozwoju) 7. Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników szkolenia obejmuje m.in. organizację: szkoleo przygotowanych w oparciu o standardy największej, międzynarodowej organizacji coachów - International Coach Federation (www.icf.org.pl) składających się z następujących modułów. Moduł I: Komunikacja I Skąd się biorą konflikty? Jakie są ich przyczyny? Jak je rozwiązywad? Czy są takie konflikty, których rozwiązad się nie da? A co jeśli drobne konflikty w pracy/domu i wojny światowe mają tę samą przyczynę? Trudności w komunikowaniu się i w relacjach biorą się z nieświadomości swojego wpływu na innych i niewłaściwej oceny siebie. Każdy konflikt zaczyna się od dobrej intencji, która nie została właściwie wyrażona. Komunikujemy się, bo chcemy uzyskad coś dla siebie lub innych a z uwagi na nieświadomośd swojego wpływu dostajemy coś innego niż chcieliśmy. Nieświadomośd to pierwszy krok do nieporozumienia. W pierwszym module Programu zbadamy naturę nieporozumieo i konfliktów, odkryjemy własne ograniczające wzorce komunikacyjne i ich wpływ na relacje z innymi. Nakreślimy model komunikacji, w którego centrum jest człowiek, jego postawa i wartości. Poznamy też proste i niezwykle skuteczne narzędzia, na których opiera się zdrowa, konstruktywna komunikacja. W Module I 1. popatrzymy na to, w jaki sposób dochodzi do konfliktów 2. dowiemy się co trzyma nas w schematach komunikacyjnych, które nie działają 3. wypracujemy własny sposób radzenia sobie z blokadami komunikacyjnymi 4. odkryjemy co pomaga wnosid spokój i porozumienie w trudne relacje z innymi 5. poznamy podstawowe narzędzia komunikacyjne: dopasowanie werbalne i niewerbalne, słuchanie odzwierciedlające, komunikat Ja 6. przetestujemy nowopoznane narzędzia w różnych sytuacjach życiowych i biznesowych 2

3 Moduł II: KomunikacjaII/Umiejętności coachingowe Jak tworzyd spokój i zrozumienie? Co to znaczy rozmawiad konstruktywnie? Jak osiągnąd swój cel i jednocześnie umożliwid jego osiągnięcie swojemu partnerowi w rozmowie/negocjacjach? Prosty, klarowny, przekazany z wyczuciem komunikat to klucz do budowania relacji i porozumienia z innymi. Podczas drugiego modułu Programu poznamy model posiadania problemu Thomasa Gordona i zastanowimy się, jakich narzędzi komunikacyjnych używad żeby zachowując relację z drugą osobą osiągad jednocześnie cel, który jest dla nas ważny. Będziemy też dwiczyd wykorzystanie określonych narzędzi i badad wpływ komunikatu na rozmówcę. Wreszcie zastosujemy nowe umiejętności komunikacyjne do konstruktywnej dyskusji w konflikcie. W Module II: 7. nauczymy się rozpoznawad, kto ma problem i co w tej sytuacji zrobid 8. doświadczymy jak się konstruktywnie rozmawiad o trudnych/niewygodnych tematach 9. poznamy jak rozmawiad żeby osiągnąd swój cel i zachowad relację z drugą osobą 10. dowiemy się kiedy świadomie używad wpływu na innych i jakie są tego konsekwencje 11. poznamy Piramidę Pokoju czyli taki model współpracy, który sprawia, że sprawy idą w pożądanym przez nas kierunku Moduł III: Umiejętności coachingowe Jak osiągad to, co dotychczas pozostawało w sferze marzeo? Jak żyd, jak pracowad, żeby czud się spełnionym i pełnym inspiracji? Jak sprawid, żeby Firma była miejscem realizacji zdolności i talentów pracujących w niej ludzi? Coaching to sposób pracy z ludźmi, którego celem jest spełnienie: znalezienie radości i sensu w tym, co się robi lub szukanie tego co daje radośd i sens. Odpowiadając na pytania zadawane przez coach a Klient szuka własnej drogi do szczęścia świadomie wybiera, podejmuje decyzje i ponosi konsekwencje. Coach obserwuje przekonania, wartości, działania Klienta i daje mu informacje zwrotną na temat tego, co widzi. Ze współpracy Klienta i Coach a, z pytao, odpowiedzi, refleksji i działao rodzi się inna jakośd życia życia opartego na świadomości i wolności wyboru. Moduł trzeci odkrywa narzędzia i umiejętności pracy coacha: słuchanie, zadawanie pytao, stawianie wyzwao, określanie celów, poznawanie i doświadczanie własnych emocji, rozpoznawanie przekonao. A wszystko po to, żeby działad i żyd świadomie i wpierad w tym innych. Z wszystkich narzędzi można z powodzeniem korzystad w życiu zawodowym jak i prywatnym. W Module III: 1. poznamy nową jakośd słuchania: słuchanie na poziomie 2 i 3 2. odkryjemy ciekawośd i radośd z zadawania pytao 3. poznamy 3 modele coachingowe: model Dilts a, ko-aktywny i model GROW 4. doświadczymy i nauczymy się doceniania i stawiania wyzwao 5. zastosujemy narzędzia coachingowe do motywowania i osiągania celów 6. poznamy narzędzia do rozwijania potencjału i talentów pracowników Moduł IV: Umiejętności pracy z zespołami Czy są takie zespoły, w których wyniki i radośd bycia razem idą ze sobą w parze? Na jakich wartościach opiera się sukces zespołu? Jak przejśd od przeciętności do bycia wyjątkowym? Zespoły są po to, żeby przynosid rezultaty to jest główne zadanie, do jakiego są powoływane. Ale wyniki można osiągad na różne sposoby: ciężką pracą, ciągłym kompromisem własnych wartości, pośród konfliktów, w stresie 3

4 i zmęczeniu lub z entuzjazmem, zapałem, radością i przyjemnością obcowania z ludźmi, których się lubi i szanuje. Ten drugi sposób, oprócz zadowolenia ze współpracy daje często ponadprzeciętne wyniki w postaci realizacji celu, nad którym zespół pracuje lub jako skutek uboczny relacji jakie w nim panują. Moduł IV przybliża składowe sukcesu i metody, jakimi można poprawid osiągnięcia i relacje w zespołach. W tej części programu zapoznamy się z budowaniem wizji zespołu, określaniem celu, doprecyzowaniem wartości, które wspierają ten cel/wizję. Poznamy narzędzia i umiejętności wspierające pracę z grupą przydatne dla managerów, właścicieli firm i facylitatorów. W module IV: 1. poznamy model optymalnego funkcjonowania zespołów 2. doświadczymy pracy z relacjami (coachingu relacji) 3. zastosujemy narzędzia dające wgląd w sytuację zespołu 4. poznamy umiejętności potrzebne do pracy z grupą 5. zobaczymy, jakie dysfunkcje są największą pułapką zespołów i jak z nimi pracowad Moduł V: Przywództwo Kim jest przywódca? Co to znaczy przewodzid? Czy przywództwa można się nauczyd? Czy można byd przywódcą nie mając władzy i pozycji? Jaka jest różnica pomiędzy managerem i przywódcą? I co z tego mogę wziąd ja zwykły człowiek żyjący w zwykłej rzeczywistości? Ben Zander, wyjątkowy dyrygent z Bostonu wprowadził pojęcie przewodzenia z każdego krzesła, będące metaforą zaangażowania i odpowiedzialności każdego muzyka, za jakośd utworu wykonywanego wspólnie z orkiestrą. Tym pojęciem podkreślił, że każdy w orkiestrze jest ważny. Każdy tworzy niepowtarzalną aranżację swojego fragmentu od którego zależy jakośd całości dzieła. Co oznacza przewodzenia z każdego krzesła w biznesie i w życiu prywatnym? Moduł V jest ukoronowaniem poprzednich modułów zebraniem mądrości managera, coacha, facylitatora i połączeniem ich z mądrością przywódcy. Znalezieniem czasu na określenie celu dla siebie, swojej firmy, zespołu. Doświadczeniem spokoju, jaki wynika z akceptacji siebie i tego, co jest tu i teraz. Znalezieniem odwagi na zrobienie TEGO kroku, który przyniesie różnicę dla siebie i innych. W module V: znajdziemy czas na pracę ze swoją wizją i celem określimy swoje mocne i słabe strony i dowiemy się jak uczynid je swoją naturalną siłą dowiemy się jaki mamy wpływ na innych i jak można go zwiększyd doświadczymy co to znaczy ryzyko i odpowiedzialnośd w byciu przywódcą poznamy moc autentyczności i bycia sobą Szkolenia będą odbywad się w osobowych grupach. Szkolenie będzie trwad 10 dni po 8h. Ponadto każdy uczestnik projektu odbędzie 6 x 1,5 godzinnych indywidualnych sesji coachingowych. 4

5 III. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3 Beneficjentem Ostatecznym może byd wyłącznie firma, która w dniu podpisania dokumentów wymienionych w 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu spełniała następujące kryteria: 1) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, 2) ma siedzibę/ filię/oddział na terenie województwa małopolskiego, 3) oddelegowani do udziału w projekcie pracownicy wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie małopolskim, 4) Firma nie pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz nie jest z sektora górnictwa węgla IV. PROCEDURY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 4 1. Deklaracje uczestnictwa, formularze i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym Projekcie dostępne są w Biurze Projektu: Kraków ul. Lea 114/123 lub na stronie internetowej projektu: 2. Rekrutacja prowadzona jest od roku do roku oraz od do Beneficjent dopuszcza przedłużenie terminu rekrutacji informując o tym fakcie na stronie internetowej projektu. 3. Uczestnikami szkoleo mogą byd wyłącznie osoby wskazane w 3 niniejszego Regulaminu. 4. Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, firma delegująca pracowników na szkolenie ma obowiązek zapoznad się z całością niniejszego Regulaminu. Regulamin Projektu dostępny jest w biurze projektu (ul. Lea 114/123, Kraków) oraz na jego stronie internetowej 5. Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie do biura projektu określonego w Regulaminie kompletu wymaganych dokumentów - dostarczenie osobiste do biura projektu bądź odesłanie pocztą tradycyjną. Dopuszcza się wstępne dokonanie zgłoszenia em (odesłanie wypełnionych dokumentów em), przy czym o kolejności zgłoszenia decyduje data wpływu do biura projektu papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych: Formularz zgłoszeniowy; Oświadczenie przedsiębiorstwa o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych; Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; Oświadczenie Beneficjenta pomocy publicznej o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną; Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (przedsiębiorstwa, których nie dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdao, zwolnione są z tego wymogu); Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Kopia dowodu osobistego. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub kserokopię wszystkich zaświadczeo o pomocy de minimis, otrzymanych w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym występuje o wsparcie oraz dwóch 5

6 poprzedzających lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie. 6. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje: 1) złożenie w okresie rekrutacji w siedzibie Beneficjenta formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami wymienionymi w 4 ust. 5 2) ilośd punktów otrzymanych w ocenie merytorycznej w oparciu o następujące kryteria: pracownicy firm zarejestrowanych na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkaoców 2 punkty pracownicy firm zarejestrowanych na terenach miejskich 1 punkt mikro przedsiębiorstwa 2 punkty małe przedsiębiorstwa 1 punkt 3) Zgodnie z założonymi we wniosku wskaźnikami do projektu zostanie zakwalifikowanych 102 uczestników projektu w tym 70 kobiet i 32 mężczyzn, którzy otrzymają największa liczbę punktów w oparciu o kryteria podane w 4 ust. 6. W przypadku dużej liczby zgłoszeo przy równej ilości zdobytych punktów brana będzie pod uwagę ich kolejnośd. Tworzone będą listy rezerwowe obejmujące kolejne 10 osób aplikujących na szkolenie 7. Z firmą zakwalifikowaną do wsparcia szkoleniowego zawarta zostanie umowa o świadczenie usług szkoleniowych. Do jej zawarcia niezbędne będzie dostarczenie dodatkowo kopi aktualnego dokumentu rejestrowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej firmy, w której zatrudniony jest uczestnik Projektu. 8. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie dostarczają także na pierwsze zajęcia szkoleniowe wypełnioną deklarację uczestnictwa w szkoleniu. Jej podpisanie jest niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach Projektu. Deklarację można pobrad ze strony internetowej projektu 9. Jeżeli firma, która została zakwalifikowana do wybranej grupy, nie podejmie w wyznaczonym terminie działao związanych ze szkoleniami (dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy), zostanie skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęty zostanie pierwszy w kolejności kandydat z listy rezerwowej (sporządzonej w trakcie rekrutacji), który złożył kompletne dokumenty rekrutacyjne. 10. Firmy, zakwalifikowane do Projektu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej. Listy kandydatów (podstawowa i rezerwowa) będą udostępnione w biurze projektu. 11. Firmy spełniające kryteria rekrutacyjne, nie zakwalifikowane do wsparcia ze względu na wyczerpanie limitu miejsc mogą wziąd udział w rekrutacji do kolejnego cyklu Za rekrutację odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni projektu w składzie: Kierownik Projektu, Asystent Projektu, Specjalista ds. promocji i rekrutacji. 2. Beneficjent ze względu na realizację założonych we wniosku wskaźników, zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników Szkoleo. 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi Beneficjentowi Ostatecznemu. V. ZASADY ORGANIZACYJNE 6 1. Beneficjent Koocowy zobowiązany jest do : a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu (koniecznośd uczestnictwa w przynajmniej 80 % wszystkich zajęd), 6

7 b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, dokumentów monitoringowych i testów, c) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid dalszy udział Uczestnika Projektu w Projekcie, 2. W przypadku nieobecności Beneficjenta Koocowego na zajęciach, jest on zobowiązany w terminie 7 dni do przedstawienia usprawiedliwienia u Asystenta Projektu. 3. W przypadku naruszenia zasad uczestnictwa, a w szczególności podania nieprawdziwych informacji, zatajenia prawdy lub ujawnienia okoliczności uzasadniających przypuszczenie, iż Beneficjent Ostateczny nie daje rękojmi należytego wykonania umowy decyzją Beneficjenta, Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie. 4. Szkolenia będą się odbywad w od poniedziałku do soboty, wg wcześniej zatwierdzonego harmonogramu. 5. Za dzieo rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w tym Uczestników Szkolenia w projekcie przyjmuje się datę podpisania umowy. VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 7 1. Beneficjent Ostateczny w tym Uczestnik Szkolenia ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 3. W przypadku przerwania udziału w zajęciach z winy Uczestnika Szkolenia lub Beneficjenta Ostatecznego lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeo opisanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do całkowitego zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu, tj. kwoty 5 326,49 zł (słownie: pięd tysięcy trzysta dwadzieścia sześd złotych 49/100). 4. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie po dniu podpisania Umowy lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowieo zawartych w Regulaminie, Beneficjent może żądad od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych na niego kosztów uczestnictwa w projekcie. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do ostatniego dnia realizacji projektu. 13. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i wydaniu odpowiedniego oświadczenia na stronie internetowej projektu 14. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Beneficjenta w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Projektu Marzeny Pietraszek, tel Decyzje Kierownika Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 7

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WOLONTARIAT - WARTO Numer identyfikacyjny Projektu: WND-POKL.07.02.01-24-127/09

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WOLONTARIAT - WARTO Numer identyfikacyjny Projektu: WND-POKL.07.02.01-24-127/09 - Załącznik nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WOLONTARIAT - WARTO Numer identyfikacyjny Projektu: WND-POKL.07.02.01-24-127/09 1 USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE realizowanego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie: Podaj rękę systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości Regulamin uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości Nr Projektu: WND-POKL.09.04.00-10-060/11 Priorytet: IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn.: Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POKL.08.01.01 24-363/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Regulamin projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Biuro Projektu lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków. b. Projekt Projekt pt. ŁĄCZNICY 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestycja w kadry współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ATL Legal Consulting sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu Objaśnienie terminów EFS- Europejski Fundusz Społeczny POKL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów. 1 Informacje ogólne o Projekcie 1. Projekt pt.: Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: METAMORFOZA. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 1 Przepisy ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U "Wolny czas nie zgubi nas" - warsztaty z modelarstwa lotniczego i obserwacji astronomicznych. Umowa nr 00869-6930-UM0640748/11 Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany.

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Projekt pn. Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu realizowany jest przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych! realizowanym przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wspieramy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Kobiecy Kapitał (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Stowarzyszenie - Towarzystwo Amicus, z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OGNIWO. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OGNIWO. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OGNIWO 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie Zakład Aktywności

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom Spis treści Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 1 Rozdział II. REKRUTACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNY MONTAŻYSTA PRZESŁON OKIENNYCH SZKOLENIA Z TECHNIK OSŁONOWYCH W BUDOWNICTWIE, ICH BUDOWA, ZASTOSOWANIE I MONTAŻ & 1 Definicje Ilekrod w niniejszym Regulaminie użyte zostaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Odnawialne Źródła Energii nowe technologie szansą rozwoju dla przedsiębiorstw realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 1 Przepisy ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo