Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych I. USTALENIA POCZĄTKOWE 1 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych zwanym dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w projekcie Akademia Umiejętności Kierowniczych który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2. Ilekrod w regulaminie mowa o: a) POKL należy przez to rozumied Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to rozumied projekt pt: Akademia Umiejętności Kierowniczych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) należy przez to rozumied Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; d) Beneficjencie (Organizatorze) należy przez to rozumied firmę Coachways Joanna Zawada-Kubik; e) Beneficjencie Ostatecznym należy przez to rozumied podmiot określony jako strona umowy, małe/mikro przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach Projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; f) Beneficjencie Koocowym (Uczestniku szkolenia) należy przez to rozumied pracowników Beneficjenta Ostatecznego zgłoszonych na kurs, związanych z Beneficjentem umową o pracę, którzy wyrażają chęd uczestnictwa w realizowanym Projekcie, spełniającą kryteria określone we wniosku o dofinansowanie oraz dostarczą wymagane dokumenty; g) Kursie / Szkoleniu należy przez to rozumied : 5 modułów tematycznych (Komunikacja I, KomunikacjaII/Umiejętności coachingowe, Umiejętności coachingowe, Umiejętności pracy z zespołami, Przywództwo) (10 dni po 8 godz) indywidualne sesje coachingowe (6 spotkao po 1,5 godziny) h) Beneficjent pomocy publicznej - należy przez to rozumied podmiot określony jako strona umowy, małe/mikro przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach Projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; 3. W szczególności Regulamin określa: informacje ogólne o projekcie, kryteria uczestnictwa w projekcie, procedury rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych, zasady organizacyjne, rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, postanowienia koocowe. II. INFORMACJE O PROJEKCIE 2 1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej przez firmę Coachways Joanna Zawada-Kubik z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 2. Biuro Projektu znajduje się w Krakowie przy ulicy Lea 114/123, tel ;

2 3. Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalnośd gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego (posiadające tu siedzibę, oddział, filie) i ich pracowników wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie małopolskim. Będą to menedżerowie, kierownicy działów i komórek, kluczowi pracownicy. 4. Projekt jest realizowany od r. do r. na terenie województwa małopolskiego. 5. Projekt zakłada udział 102 Uczestników szkolenia z mikro i małych przedsiębiorstw. (W projekcie zachowana będzie polityka równości szans kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet). 6. Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności skutecznego zarządzania i rozwój osobisty a poprzez to zwiększenie konkurencyjności kadr zarządzających w małopolskich mikro i małych przedsiębiorstwach. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych jakim są: podniesienie świadomości i poziomu wiedzy z zakresu coachingu i narzędzi używanych w coachingu (zarządzanie ukierunkowane na cel i rezultat, budowanie z zespołem relacji opartych na zaufaniu, wspieranie motywacji w pracownikach, skutecznej organizacji i planowania czasu pracy, delegowanie zadao) upowszechnianie idei wspierania rozwoju osobistego w województwie małopolskim wśród uczestników projektu oraz mikro i małych przedsiębiorstwach, doświadczenie osobistej zmiany managera pod wpływem przejścia przez proces coachingowy: zwiększenie umiejętności w wytypowanym przez managera obszarze zarządzania (np. komunikacja, budowanie relacji, motywowanie, delegowanie zadao, etc.) zaangażowanie się managera w proces pozytywnej zmiany dla swoich podwładnych, w roli managera-coacha; przeszkolonego w profesjonalnym posługiwaniu się narzędziami z zakresu komunikacji i coachingu (co znacznie zwiększa motywację podwładnych, ich zaangażowanie w pracę, lojalnośd wobec firmy i osobistą chęd rozwoju) 7. Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników szkolenia obejmuje m.in. organizację: szkoleo przygotowanych w oparciu o standardy największej, międzynarodowej organizacji coachów - International Coach Federation (www.icf.org.pl) składających się z następujących modułów. Moduł I: Komunikacja I Skąd się biorą konflikty? Jakie są ich przyczyny? Jak je rozwiązywad? Czy są takie konflikty, których rozwiązad się nie da? A co jeśli drobne konflikty w pracy/domu i wojny światowe mają tę samą przyczynę? Trudności w komunikowaniu się i w relacjach biorą się z nieświadomości swojego wpływu na innych i niewłaściwej oceny siebie. Każdy konflikt zaczyna się od dobrej intencji, która nie została właściwie wyrażona. Komunikujemy się, bo chcemy uzyskad coś dla siebie lub innych a z uwagi na nieświadomośd swojego wpływu dostajemy coś innego niż chcieliśmy. Nieświadomośd to pierwszy krok do nieporozumienia. W pierwszym module Programu zbadamy naturę nieporozumieo i konfliktów, odkryjemy własne ograniczające wzorce komunikacyjne i ich wpływ na relacje z innymi. Nakreślimy model komunikacji, w którego centrum jest człowiek, jego postawa i wartości. Poznamy też proste i niezwykle skuteczne narzędzia, na których opiera się zdrowa, konstruktywna komunikacja. W Module I 1. popatrzymy na to, w jaki sposób dochodzi do konfliktów 2. dowiemy się co trzyma nas w schematach komunikacyjnych, które nie działają 3. wypracujemy własny sposób radzenia sobie z blokadami komunikacyjnymi 4. odkryjemy co pomaga wnosid spokój i porozumienie w trudne relacje z innymi 5. poznamy podstawowe narzędzia komunikacyjne: dopasowanie werbalne i niewerbalne, słuchanie odzwierciedlające, komunikat Ja 6. przetestujemy nowopoznane narzędzia w różnych sytuacjach życiowych i biznesowych 2

3 Moduł II: KomunikacjaII/Umiejętności coachingowe Jak tworzyd spokój i zrozumienie? Co to znaczy rozmawiad konstruktywnie? Jak osiągnąd swój cel i jednocześnie umożliwid jego osiągnięcie swojemu partnerowi w rozmowie/negocjacjach? Prosty, klarowny, przekazany z wyczuciem komunikat to klucz do budowania relacji i porozumienia z innymi. Podczas drugiego modułu Programu poznamy model posiadania problemu Thomasa Gordona i zastanowimy się, jakich narzędzi komunikacyjnych używad żeby zachowując relację z drugą osobą osiągad jednocześnie cel, który jest dla nas ważny. Będziemy też dwiczyd wykorzystanie określonych narzędzi i badad wpływ komunikatu na rozmówcę. Wreszcie zastosujemy nowe umiejętności komunikacyjne do konstruktywnej dyskusji w konflikcie. W Module II: 7. nauczymy się rozpoznawad, kto ma problem i co w tej sytuacji zrobid 8. doświadczymy jak się konstruktywnie rozmawiad o trudnych/niewygodnych tematach 9. poznamy jak rozmawiad żeby osiągnąd swój cel i zachowad relację z drugą osobą 10. dowiemy się kiedy świadomie używad wpływu na innych i jakie są tego konsekwencje 11. poznamy Piramidę Pokoju czyli taki model współpracy, który sprawia, że sprawy idą w pożądanym przez nas kierunku Moduł III: Umiejętności coachingowe Jak osiągad to, co dotychczas pozostawało w sferze marzeo? Jak żyd, jak pracowad, żeby czud się spełnionym i pełnym inspiracji? Jak sprawid, żeby Firma była miejscem realizacji zdolności i talentów pracujących w niej ludzi? Coaching to sposób pracy z ludźmi, którego celem jest spełnienie: znalezienie radości i sensu w tym, co się robi lub szukanie tego co daje radośd i sens. Odpowiadając na pytania zadawane przez coach a Klient szuka własnej drogi do szczęścia świadomie wybiera, podejmuje decyzje i ponosi konsekwencje. Coach obserwuje przekonania, wartości, działania Klienta i daje mu informacje zwrotną na temat tego, co widzi. Ze współpracy Klienta i Coach a, z pytao, odpowiedzi, refleksji i działao rodzi się inna jakośd życia życia opartego na świadomości i wolności wyboru. Moduł trzeci odkrywa narzędzia i umiejętności pracy coacha: słuchanie, zadawanie pytao, stawianie wyzwao, określanie celów, poznawanie i doświadczanie własnych emocji, rozpoznawanie przekonao. A wszystko po to, żeby działad i żyd świadomie i wpierad w tym innych. Z wszystkich narzędzi można z powodzeniem korzystad w życiu zawodowym jak i prywatnym. W Module III: 1. poznamy nową jakośd słuchania: słuchanie na poziomie 2 i 3 2. odkryjemy ciekawośd i radośd z zadawania pytao 3. poznamy 3 modele coachingowe: model Dilts a, ko-aktywny i model GROW 4. doświadczymy i nauczymy się doceniania i stawiania wyzwao 5. zastosujemy narzędzia coachingowe do motywowania i osiągania celów 6. poznamy narzędzia do rozwijania potencjału i talentów pracowników Moduł IV: Umiejętności pracy z zespołami Czy są takie zespoły, w których wyniki i radośd bycia razem idą ze sobą w parze? Na jakich wartościach opiera się sukces zespołu? Jak przejśd od przeciętności do bycia wyjątkowym? Zespoły są po to, żeby przynosid rezultaty to jest główne zadanie, do jakiego są powoływane. Ale wyniki można osiągad na różne sposoby: ciężką pracą, ciągłym kompromisem własnych wartości, pośród konfliktów, w stresie 3

4 i zmęczeniu lub z entuzjazmem, zapałem, radością i przyjemnością obcowania z ludźmi, których się lubi i szanuje. Ten drugi sposób, oprócz zadowolenia ze współpracy daje często ponadprzeciętne wyniki w postaci realizacji celu, nad którym zespół pracuje lub jako skutek uboczny relacji jakie w nim panują. Moduł IV przybliża składowe sukcesu i metody, jakimi można poprawid osiągnięcia i relacje w zespołach. W tej części programu zapoznamy się z budowaniem wizji zespołu, określaniem celu, doprecyzowaniem wartości, które wspierają ten cel/wizję. Poznamy narzędzia i umiejętności wspierające pracę z grupą przydatne dla managerów, właścicieli firm i facylitatorów. W module IV: 1. poznamy model optymalnego funkcjonowania zespołów 2. doświadczymy pracy z relacjami (coachingu relacji) 3. zastosujemy narzędzia dające wgląd w sytuację zespołu 4. poznamy umiejętności potrzebne do pracy z grupą 5. zobaczymy, jakie dysfunkcje są największą pułapką zespołów i jak z nimi pracowad Moduł V: Przywództwo Kim jest przywódca? Co to znaczy przewodzid? Czy przywództwa można się nauczyd? Czy można byd przywódcą nie mając władzy i pozycji? Jaka jest różnica pomiędzy managerem i przywódcą? I co z tego mogę wziąd ja zwykły człowiek żyjący w zwykłej rzeczywistości? Ben Zander, wyjątkowy dyrygent z Bostonu wprowadził pojęcie przewodzenia z każdego krzesła, będące metaforą zaangażowania i odpowiedzialności każdego muzyka, za jakośd utworu wykonywanego wspólnie z orkiestrą. Tym pojęciem podkreślił, że każdy w orkiestrze jest ważny. Każdy tworzy niepowtarzalną aranżację swojego fragmentu od którego zależy jakośd całości dzieła. Co oznacza przewodzenia z każdego krzesła w biznesie i w życiu prywatnym? Moduł V jest ukoronowaniem poprzednich modułów zebraniem mądrości managera, coacha, facylitatora i połączeniem ich z mądrością przywódcy. Znalezieniem czasu na określenie celu dla siebie, swojej firmy, zespołu. Doświadczeniem spokoju, jaki wynika z akceptacji siebie i tego, co jest tu i teraz. Znalezieniem odwagi na zrobienie TEGO kroku, który przyniesie różnicę dla siebie i innych. W module V: znajdziemy czas na pracę ze swoją wizją i celem określimy swoje mocne i słabe strony i dowiemy się jak uczynid je swoją naturalną siłą dowiemy się jaki mamy wpływ na innych i jak można go zwiększyd doświadczymy co to znaczy ryzyko i odpowiedzialnośd w byciu przywódcą poznamy moc autentyczności i bycia sobą Szkolenia będą odbywad się w osobowych grupach. Szkolenie będzie trwad 10 dni po 8h. Ponadto każdy uczestnik projektu odbędzie 6 x 1,5 godzinnych indywidualnych sesji coachingowych. 4

5 III. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3 Beneficjentem Ostatecznym może byd wyłącznie firma, która w dniu podpisania dokumentów wymienionych w 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu spełniała następujące kryteria: 1) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, 2) ma siedzibę/ filię/oddział na terenie województwa małopolskiego, 3) oddelegowani do udziału w projekcie pracownicy wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie małopolskim, 4) Firma nie pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz nie jest z sektora górnictwa węgla IV. PROCEDURY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 4 1. Deklaracje uczestnictwa, formularze i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym Projekcie dostępne są w Biurze Projektu: Kraków ul. Lea 114/123 lub na stronie internetowej projektu: 2. Rekrutacja prowadzona jest od roku do roku oraz od do Beneficjent dopuszcza przedłużenie terminu rekrutacji informując o tym fakcie na stronie internetowej projektu. 3. Uczestnikami szkoleo mogą byd wyłącznie osoby wskazane w 3 niniejszego Regulaminu. 4. Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, firma delegująca pracowników na szkolenie ma obowiązek zapoznad się z całością niniejszego Regulaminu. Regulamin Projektu dostępny jest w biurze projektu (ul. Lea 114/123, Kraków) oraz na jego stronie internetowej 5. Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie do biura projektu określonego w Regulaminie kompletu wymaganych dokumentów - dostarczenie osobiste do biura projektu bądź odesłanie pocztą tradycyjną. Dopuszcza się wstępne dokonanie zgłoszenia em (odesłanie wypełnionych dokumentów em), przy czym o kolejności zgłoszenia decyduje data wpływu do biura projektu papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych: Formularz zgłoszeniowy; Oświadczenie przedsiębiorstwa o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych; Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; Oświadczenie Beneficjenta pomocy publicznej o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną; Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (przedsiębiorstwa, których nie dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdao, zwolnione są z tego wymogu); Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Kopia dowodu osobistego. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub kserokopię wszystkich zaświadczeo o pomocy de minimis, otrzymanych w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym występuje o wsparcie oraz dwóch 5

6 poprzedzających lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie. 6. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje: 1) złożenie w okresie rekrutacji w siedzibie Beneficjenta formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami wymienionymi w 4 ust. 5 2) ilośd punktów otrzymanych w ocenie merytorycznej w oparciu o następujące kryteria: pracownicy firm zarejestrowanych na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkaoców 2 punkty pracownicy firm zarejestrowanych na terenach miejskich 1 punkt mikro przedsiębiorstwa 2 punkty małe przedsiębiorstwa 1 punkt 3) Zgodnie z założonymi we wniosku wskaźnikami do projektu zostanie zakwalifikowanych 102 uczestników projektu w tym 70 kobiet i 32 mężczyzn, którzy otrzymają największa liczbę punktów w oparciu o kryteria podane w 4 ust. 6. W przypadku dużej liczby zgłoszeo przy równej ilości zdobytych punktów brana będzie pod uwagę ich kolejnośd. Tworzone będą listy rezerwowe obejmujące kolejne 10 osób aplikujących na szkolenie 7. Z firmą zakwalifikowaną do wsparcia szkoleniowego zawarta zostanie umowa o świadczenie usług szkoleniowych. Do jej zawarcia niezbędne będzie dostarczenie dodatkowo kopi aktualnego dokumentu rejestrowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej firmy, w której zatrudniony jest uczestnik Projektu. 8. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie dostarczają także na pierwsze zajęcia szkoleniowe wypełnioną deklarację uczestnictwa w szkoleniu. Jej podpisanie jest niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach Projektu. Deklarację można pobrad ze strony internetowej projektu 9. Jeżeli firma, która została zakwalifikowana do wybranej grupy, nie podejmie w wyznaczonym terminie działao związanych ze szkoleniami (dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy), zostanie skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęty zostanie pierwszy w kolejności kandydat z listy rezerwowej (sporządzonej w trakcie rekrutacji), który złożył kompletne dokumenty rekrutacyjne. 10. Firmy, zakwalifikowane do Projektu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej. Listy kandydatów (podstawowa i rezerwowa) będą udostępnione w biurze projektu. 11. Firmy spełniające kryteria rekrutacyjne, nie zakwalifikowane do wsparcia ze względu na wyczerpanie limitu miejsc mogą wziąd udział w rekrutacji do kolejnego cyklu Za rekrutację odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni projektu w składzie: Kierownik Projektu, Asystent Projektu, Specjalista ds. promocji i rekrutacji. 2. Beneficjent ze względu na realizację założonych we wniosku wskaźników, zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników Szkoleo. 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi Beneficjentowi Ostatecznemu. V. ZASADY ORGANIZACYJNE 6 1. Beneficjent Koocowy zobowiązany jest do : a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu (koniecznośd uczestnictwa w przynajmniej 80 % wszystkich zajęd), 6

7 b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, dokumentów monitoringowych i testów, c) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid dalszy udział Uczestnika Projektu w Projekcie, 2. W przypadku nieobecności Beneficjenta Koocowego na zajęciach, jest on zobowiązany w terminie 7 dni do przedstawienia usprawiedliwienia u Asystenta Projektu. 3. W przypadku naruszenia zasad uczestnictwa, a w szczególności podania nieprawdziwych informacji, zatajenia prawdy lub ujawnienia okoliczności uzasadniających przypuszczenie, iż Beneficjent Ostateczny nie daje rękojmi należytego wykonania umowy decyzją Beneficjenta, Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie. 4. Szkolenia będą się odbywad w od poniedziałku do soboty, wg wcześniej zatwierdzonego harmonogramu. 5. Za dzieo rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w tym Uczestników Szkolenia w projekcie przyjmuje się datę podpisania umowy. VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 7 1. Beneficjent Ostateczny w tym Uczestnik Szkolenia ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 3. W przypadku przerwania udziału w zajęciach z winy Uczestnika Szkolenia lub Beneficjenta Ostatecznego lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeo opisanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do całkowitego zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu, tj. kwoty 5 326,49 zł (słownie: pięd tysięcy trzysta dwadzieścia sześd złotych 49/100). 4. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie po dniu podpisania Umowy lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowieo zawartych w Regulaminie, Beneficjent może żądad od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych na niego kosztów uczestnictwa w projekcie. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do ostatniego dnia realizacji projektu. 13. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i wydaniu odpowiedniego oświadczenia na stronie internetowej projektu 14. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Beneficjenta w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Projektu Marzeny Pietraszek, tel Decyzje Kierownika Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 7

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo