REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL /10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL /10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu nr WND-POKL /10 Naukowa Akademia Biznesu, zasady przyjmowania zgłoszeo, procedury kwalifikowania beneficjentów do udziału w projekcie. 2. Projekt nr WND-POKL /10 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 3. Projektodawcą projektu WND-POKL /10 Naukowa Akademia Biznesu, jest Otawa Group Sp. j. z siedzibą w Katowicach, przy ul. 3-go Maja 22/6, Katowice 4. Ilekrod w Regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie - należy przez to rozumied projekt nr WND-POKL /10 Naukowa Akademia Biznesu, realizowany w ramach umowy nr UDA- POKL /10-00 z dnia r. roku podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (Instytucją Wdrażającą) a Otawa Group Sp. j. w Katowicach; 2) Regulaminie - należy przez to rozumied Regulamin Rekrutacji w ramach projektu nr WND-POKL /10 Naukowa Akademia Biznesu ; 3) Projektodawcy projektu - należy przez to rozumied Otawa Group Sp. j. z siedzibą w Katowicach, przy ul. 3-go Maja 22/6, Katowice ; 4) Biurze projektu - należy przez to rozumied komórkę organizacyjną Projektodawcy projektu do zarządzania i obsługi projektu nr WND-POKL /10 Naukowa Akademia Biznesu, oraz kontaktu i współpracy z Beneficjentem ostatecznym z siedzibą w Krakowie, przy ul. Beliny Prażmowskiego 15A/2, Kraków; 5) Beneficjencie ostatecznym (BO) - należy przez to rozumied osoby bezpośrednio korzystając z udzielanego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleo. 1

2 2 Proces rekrutacji 1. Proces rekrutacji będzie się odbywał sekwencyjnie do 3 edycji: I edycja: od kwietnia 2011r. do września 2011r. II edycja: od lipca 2011r. do grudnia 2011r. III edycja: od października 2011r. do marca 2012r. 2. Terminy rekrutacji do poszczególnych edycji będą następujące: Rekrutacja do poszczególnych edycji rozpoczyna się od 1 lutego 2011r. Zakooczenie rekrutacji do poszczególnych edycji nastąpi: I edycja - 14 marca 2011r. II edycja czerwca 2011r. III edycja - 14 września 2011r. W przypadku nie zakwalifikowania odpowiedniej ilości osób do poszczególnej edycji rekrutacja zostanie przedłużona do momentu zrealizowania pełnej rekrutacji 80 osób: 44 kobiet i 36 mężczyzn (nie później niż do września 2011r.). 3. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zgłaszają chęd uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie w całości ankiety zgłoszeniowej (wzór w załączniku 1 niniejszego regulaminu) dostępnej na stronie internetowej projektu bezpośrednio w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną. 4. Wypełnioną ankietę wraz z kserem dowodu osobistego należy dostarczyd do Biura Projektu osobiście lub: drogą elektroniczną na adres: faksem na numer: (0 12) , pocztą na adres: Otawa Group Sp. j. ul. Beliny Prażmowskiego 15A/ Kraków. 5. Dostarczenie ankiety zgłoszeniowej oraz ksera dowodu osobistego drogą wymienioną w pkt. 4 & 2 upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Projektodawca każdej ankiecie zgłoszeniowej, która wpłynie drogą 2

3 wymienioną w pkt. 4 & 2, nadaje datę i godz. wpływu oraz podpis osoby przyjmującej dokumenty. 6. Osoby zgłaszające chęd uczestnictwa w szkoleniach zobowiązane są do dostarczenia osobiście lub przesłania na adres Biura Projektu za pośrednictwem poczty oryginałów następujących dokumentów: 1) ankiety zgłoszeniowej, 2) ksero dowodu osobistego, 3) zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez zakład pracy dotyczy osób zatrudnionych, 4) zaświadczenie o byciu studentem / kserokopia indeksu dotyczy osób uczących się, 5) zaświadczenie o ukooczeniu studiów / kserokopia dyplomu ukooczenia studiów dotyczy absolwentów szkół wyższych, 6) zaświadczenie z uczelni potwierdzające uczestnictwo w studiach doktoranckich dotyczy doktorantów. 7. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można pobrad ze strony internetowej otrzymad w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną. 8. Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w 2 pkt. 6. Nadesłanie do Biura Projektu kopii dokumentów upoważnia Projektodawcę do wpisania na listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, a nie na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 9. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie lub są niekompletne, nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej. 10. Osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o terminie spotkania informacyjnego podczas którego kandydaci zostaną poinformowani o zasadach, prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w projekcie. Osoby, które zdecydują się na udział w projekcie podpiszą pozostałe dokumenty związane z przystąpieniem do projektu. 11. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 12. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeo dokonuje się na podstawie n/w kryteriów: 1) kolejnośd zgłoszeo liczy się data i godz. wpłynięcia ankiety zgłoszeniowej i dowodu osobistego drogą określoną w pkt. 4 & 2. W momencie nie dostarczenia pozostałych dokumentów pierwszeostwo przechodzi na następna osobę w kolejce. 2) zaświadczenia o byciu studentem, zaświadczenia o ukooczeniu studiów / kserokopii dyplomu bądź zaświadczenia o zatrudnieniu na terenie województwa małopolskiego. 3) ilośd punktów uzyskana z wypełnionej ankiety zgłoszeniowej w części 1 i 2. 3

4 13. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby, które otrzymają maksymalną ilośd punktów z całego procesu rekrutacji. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów decydowad będzie kolejnośd zgłoszenia. 14. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa osób, które spełniają wszystkie kryteria lecz z braku miejsc lub uzyskania mniejszej ilości punktów nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 3 Postanowienia koocowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Projektodawca projektu. 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu nr WND-POKL /10 Naukowa Akademia Biznesu. Załączniki do niniejszego regulaminu: Załącznik 1: Ankieta Zgłoszenia Załącznik 2: Zaświadczenie o zatrudnieniu - dotyczy osób zatrudnionych Załącznik 3: Zaświadczenie dotyczące studentów, absolwentów i doktorantów. 4

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI DO PROJEKTU MISJA PRZYRODA-ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH

REGULAMIN KWALIFIKACJI DO PROJEKTU MISJA PRZYRODA-ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH REGULAMIN KWALIFIKACJI DO PROJEKTU MISJA PRZYRODA-ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH 1/12/2014 Informacje ogólne Projekt Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych jest skierowany do uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo