Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych"

Transkrypt

1 Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mgr Karolina Pasternak-Winiarska mgr Kamil Gala Zagadnienia Aktuarialne teoria i praktyka Warszawa, września 2014 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1

2 Plan referatu 1. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych 2. Wykorzystanie informacji kredytowej do oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych 3. Aktuarialne metody taryfikacji a priori Metody tradycyjne Uogólnione modele liniowe Rozszerzenia 4. Badanie UFG BIK Cel badania i jego założenia Przygotowanie danych Eksploracja danych Omówienie wyników i wnioski 5. Podsumowanie 6. Literatura Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2

3 Ocena ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych Kalkulacja składki Taryfikacja a priori i taryfikacja a posteriori Niejednorodny portfel klientów Grupy taryfowe a priori Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 3

4 Wykorzystanie informacji kredytowej do oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych Czy istnieje korelacja między historią kredytową ubezpieczonego a jego szkodowością? Czy taka korelacja nie jest pozorna? Czy można wskazać związki przyczynowo-skutkowe między zjawiskami kredytowymi i ubezpieczeniowymi? Jeśli tak, to które informacje kredytowe wskazują na zwiększony lub zmniejszony potencjał szkodowy ubezpieczonego i jakie jest ich znaczenie w porównaniu do pozostałych danych dostępnych ubezpieczycielowi? Jakie są uwarunkowania i konsekwencje wykorzystania danych kredytowych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 4

5 Aktuarialne metody taryfikacji a priori. Metody tradycyjne. Założenia: Zmienne taryfowe x i y o mx i my poziomach odpowiednio. x i i y j - stawki składki dla i-tego poziomu zmiennej x oraz j-tego poziomu zmiennej y w ij - ekspozycja na ryzyko umów ubezpieczenia znajdujących się w grupie wyznaczonej przez kombinację poziomów i oraz j zmiennych taryfowych x i y r ij - statystyka szkodowa odpowiadająca tej grupie model multiplikatywny, tzn. dodatkowe warunki normalizujące np. x 1 = y 1 = 1 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5

6 Aktuarialne metody taryfikacji a priori. Metody tradycyjne. metody analizy jednokierunkowej metody oparte na tablicy kontyngencji Metoda Baileya-Simona Metoda sum brzegowych Metoda najmniejszych kwadratów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 6

7 Aktuarialne metody taryfikacji a priori. Uogólnione modele liniowe. Zmienna zależna nie musi mieć rozkładu normalnego. Trzy podstawowe elementy: składnik losowy Jeżeli to składnik systematyczny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 7

8 Aktuarialne metody taryfikacji a priori. Uogólnione modele liniowe. funkcja wiążąca (ang. link function) różniczkowalna, odwracalna Jeśli to - kanoniczna funkcja wiążąca. Parametry szacowane metodą MNW stosowanie formalnych metod wnioskowania statystycznego Przykładowo, dla funkcji wiążącej logarytmicznej mamy: Multiplikatywna taryfa składki. W badaniu UFG i BIK zastosowano składnik systematyczny postaci: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 8

9 Badanie UFG - BIK. Cel badania i założenia. Cel: Sprawdzenie zdolności predykcyjnych zagregowanych danych statystycznych pochodzących z baz UFG i BIK, w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Hipoteza badawcza: Negatywna historia kredytowa klienta jest powiązania z wyższym ryzykiem po stronie ubezpieczyciela. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 9

10 Badanie UFG - BIK. Cel badania i założenia. ubezpieczenia komunikacyjne AC oraz OC p.p.m., umowy ubezpieczenia zawarte przez osoby fizyczne, agregacja danych na poziomie: o kodu pocztowego, o miesiąca zawarcia umowy ubezpieczenia, o przedziału wiekowego, o płci (wymiary łączące), rodzaj umowy (OC/AC), okres obserwacji: dane dotyczące umów zawartych w kolejnych miesiącach w latach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10

11 Badanie UFG - BIK. Cel badania i założenia. 1. Ryzyko związane z umową ubezpieczenia: Częstość zdarzeń = liczba zdarzeń ubezpieczeniowych zaszłych w okresie obowiązywania umowy ekspozycja na ryzyko (okres obowiązywania umowy w latach) 2. Modelowane prawdopodobieństwo: Pr(wystąpienie co najmniej 1 zdarzenia w okresie ochrony) 3. Stosowane modele: Liczba zdarzeń: regresja Poissona regresja ujemna dwumianowa Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody: regresja logistyczna Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 11

12 Badanie UFG - BIK. Przygotowanie danych. Obszary informacyjne danych kredytowych BIK: poziom zadłużenia, nadmierne zadłużenie, obciążenia klienta, opóźnienia w spłacie, podejrzenie wyłudzenia, ocena punktowa. Obszary informacyjne danych ubezpieczeniowych UFG: dane o umowach ubezpieczenia i obciążających je szkodach, cechy demograficzne ubezpieczonego (wiek i płeć), region zamieszkania ubezpieczonego, liczba szkód obciążających poprzednie umowy ubezpieczonego, informacja, czy ubezpieczony pojazd ma historię ubezpieczenia w bazie OI UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 12

13 Badanie UFG - BIK. Przygotowanie danych. 6,5 mln obserwacji agregacja względem wymiarów łączących: o połączenie niektórych grup wiekowych o agregacja kodów pocztowych: Według pierwszych 3 cyfr 14,5 tys. obserwacji Agregacja mieszana 18 tys. obserwacji estymacja parametrów zbiór uczący - umowy zawarte w 2011 roku, weryfikacja modelu zbiór walidacyjny - umowy zawarte w 2012 roku. Klienci bez historii ubezpieczenia a klienci z obszerną historią ubezpieczenia syntetyczny wskaźnik opisujący przeszłą szkodowość - predyktor credibility z modelu Bühlmanna-Strauba Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 13

14 Badanie UFG - BIK. Eksploracja danych. sprawdzenie rozkładów poszczególnych zmiennych analiza siły związku między zmiennymi objaśniającymi a modelowanymi wskaźnikami (współczynniki korelacji Pearsona, Kendalla i Spearmana). Rys. 1 Rozrzut punktów dla częstości zdarzeń OC i średniej sumy sald kredytów hipotecznych wraz z miarami korelacji Macierz korelacji dla zbioru uczącego i porównanie współczynników korelacji dla podprób z 2011 i 2012r. Dla większości zmiennych korelacja stabilna w czasie co do kierunku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 14

15 1. Dane zagregowane. Badanie UFG - BIK. Metodyka. Podział modeli analitycznych ze względu na: rodzaj umowy ubezpieczenia AC / OC, zmienną objaśnianą liczba zdarzeń / liczba umów szkodowych, rodzaj agregacji agregacja na 3 cyfrach kodu pocztowego / agregacja mieszana. Selekcja zmiennych objaśniających: opisowa, krokowa. Kryterium oceny zmiennych objaśniających: istotność statystyczna, wpływ na wartość bayesowskiego kryterium informacyjnego (BIC). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 15

16 Wyniki i wnioski: Badanie UFG - BIK. Omówienie wyników i wnioski. zmienne kredytowe statystycznie istotne (większa liczba dla umów OC), większa rola w modelowaniu liczby zdarzeń niż w liczby umów szkodowych, dla większości zmiennych dot.: o wykorzystania limitów kredytowych, o udziału salda należności wymagalnych w sumie sald, o łącznej kwoty rat, o sumy sald bez kredytów mieszkaniowych znak parametru zgodny z hipotezą badawczą, znak przeciwny różne oddziaływanie zjawisk kredytowych na zjawiska ubezpieczeniowe brak jednoznacznej interpretacji. zmniejszenie błędu prognozy wynikające z uwzględnienia zmiennych kredytowych: do 10-15%. największa korzyść z wykorzystania danych kredytowych - częstość zdarzeń z umów OC (przy umowach AC efekt mniej zauważalny). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 16

17 2. Dane indywidualne. Badanie UFG - BIK. Metodyka. Łączenie: kod pocztowy (według agregacji mieszanej), rok, wiek ubezpieczonego. Modele: liczba zdarzeń (regresja Poissona) prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia szkodowego (regresja logistyczna). Selekcja zmiennych metodą krokową, analogicznie do analizy danych zagregowanych. W przypadku umów AC kryterium BIC zbyt restrykcyjne kryterium AIC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 17

18 Badanie UFG - BIK. Omówienie wyników i wnioski. zmienne kredytowe statystycznie istotne (większe znaczenie dla umów OC), najważniejsze zmienne dotyczą: o udziału sumy salda należności wymagalnych bez kredytów mieszkaniowych w sumie salda bez kredytów mieszkaniowych, o łącznej kwoty rat, o sumy sumę sald bez kredytów mieszkaniowych, a kierunek ich oddziaływania jest zgodny z hipotezą badawczą. odsetek klientów o niskiej ocenie punktowej znak przeciwny (np. wpływ sytuacji kredytowej na użytkowanie pojazdu lub korelacja oceny punktowej z wielkością miejscowości zamieszkania.) Dla zmiennych ubezpieczeniowych: duży wpływ historii szkodowej ubezpieczonego również dla danych indywidualnych. interakcja między wiekiem a płcią, rodzaj pojazdu, informacja, czy w bazie UFG występuje historia ubezpieczeniowa pojazdu lub podmiotu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 18

19 Badanie UFG - BIK. Podsumowanie. Najważniejsza z analizowanych zmiennych - liczba przeszłych zdarzeń ubezpieczeniowego. Zmienne kredytowe są statystycznie istotne w większości zbudowanych modeli. Wykorzystanie informacji kredytowej może poprawić dopasowanie modelu do danych oraz zmniejszyć błąd prognozy na zbiorze walidacyjnym. Najlepsze wyniki uzyskane zostały dla częstości zdarzeń dla umów OC p.p.m. na poziomie zagregowanym. Wpływ zmiennych kredytowych wydaje się większy w przypadku umów OC. Znak parametru przy niektórych zmiennych kredytowych nie jest zgodny z hipotezą badawczą. Wykorzystanie informacji kredytowej w taryfikacji może być w przyszłości interesującym kierunkiem działań ubezpieczycieli, przy czym należy wziąć pod uwagę również ograniczenia prawne i etyczne z tym związane. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 19

20 Dziękujemy za uwagę! mgr Karolina Pasternak-Winiarska mgr Kamil Gala Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 20

21 Literatura Bühlmann H., Gisler A. (2005), A Course In Credibility Theory and Its Applications, Springer. Denuit M., Maréchal X., Pitrebois S., Walhin J. (2007) - Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems, John Wiley & Sons Ltd. Miller M., R. A. Smith (2003), "The Relationship of Credit-based Insurance Scores to Private Passenger Automobile Insurance Loss Propensity", Actuarial Study Monaghan, J. E. (2000), "The Impact of Personal Credit History on Loss Performance in Personal Lines", Casualty Actuary Society Forum-Winter: Wu C.-S. P., Guszcza J.C. (2003), "Does Credit Score Really Explain Insurance Losses? Multivariate Analysis From a Data Mining Point of View", Proceedings of the Casualty Actuarial Society Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 21

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6 Anna Szymańska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Metod Statystycznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Wojciech Bijak REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA

ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Analiza rozkładów zmiennych znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. W działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA

PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA PRZEWIDYWANIE WYŁUDZEŃ W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH ZA POMOCĄ MODELI PREDYKCYJNYCH W TUIR WARTA Barbara Leśniarek, TUiR WARTA S.A. Ubezpieczenia komunikacyjne są strategicznym filarem biznesu ubezpieczeniowego.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 261

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 261 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 261 Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw Jerzy Marzec, Małgorzata Pawłowska Warszawa, 2011

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXV Nr 5 (1221) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych Finansowanie rynku nieruchomości za pomocą kredytów hipotecznych obarczone jest wieloma

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A.

ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Informacje o BIK GRUPA BIK NAJWIĘKSZY ZBIÓR INFORMACJI O ZOBOWIĄZANIACH

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Aleksandra Wojnarowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu oceny ryzyka (underwritingu)

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY BUDOWY MODELI REGRESYJNYCH I KLASYFIKACYJNYCH. Wprowadzenie do problematyki modelowania statystycznego

PRZYKŁADY BUDOWY MODELI REGRESYJNYCH I KLASYFIKACYJNYCH. Wprowadzenie do problematyki modelowania statystycznego PRZYKŁADY BUDOWY MODELI REGRESYJNYCH I KLASYFIKACYJNYCH Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. Tematyka artykułu obejmuje wprowadzenie do problematyki modelowania statystycznego i jego roli w badaniu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Priorytet współpraca z ubezpieczycielami

Priorytet współpraca z ubezpieczycielami Priorytet współpraca z ubezpieczycielami Rozmowa z Elżbietą Wanat Połeć, Prezesem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Czy ubiegły rok był zdaniem Pani Prezes rokiem dobrym i ważnym dla branży ubezpieczeniowej?

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r. WPROWADZENIE W ramach prowadzenia przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działań mających na celu przygotowanie podmiotów sektora ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia perspektywa regionalna 1

Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia perspektywa regionalna 1 Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia... 303 Mgr Błażej Łyszczarz Dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UMK Zakład Ekonomiki Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Socjoekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO SEKTORA ASSET MANAGEMENT

EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO SEKTORA ASSET MANAGEMENT Marek Szturo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO SEKTORA ASSET MANAGEMENT Wprowadzenie W rozwiniętych gospodarkach rynkowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005 2009

Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005 2009 Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005 2009 Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) 3 sierpnia 2010 r. Spis treści WSTĘP... 2 1. ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY KORESPONDENCJI W BADANIACH MARKETINGOWYCH. Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław

WYKORZYSTANIE ANALIZY KORESPONDENCJI W BADANIACH MARKETINGOWYCH. Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław WYKORZYSTANIE ANALIZY KORESPONDENCJI W BADANIACH MARKETINGOWYCH Agnieszka Stanimir Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1 WPROWADZENIE Praca jest poświęcona analizie korespondencji,

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo