ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak"

Transkrypt

1 Tytuł: Autor: ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH red. Ewa Frątczak Wstęp Zaawansowane metody analiz statystycznych przenoszą analizy statystyczne na kolejny wyższy poziom. Określenie tego wyższego poziomu pozostawiamy indywidualnie każdemu Czytelnikowi. Wśród wielu prezentowanych metod i modeli w tym podręczniku są przedstawione modele mieszane - przegląd ogólny ich teorii i przykłady aplikacji. Autor cytowanego podręcznika E. Demidenko mówi o modelach mieszanych następująco: Mixed model methodology brings statistics to the next level. Każdy z autorów poszczególnych rozdziałów (biogramy znajdują się w końcowej części podręcznika) ma za sobą doświadczenia praktyczne związane z uczestnictwem w projekcie/projektach, gdzie metody i wiedza teoretyczna były i są weryfikowane w praktyce; są to z reguły projekty w instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, resortach państwowych - urzędach centralnych, ministerstwach. Żeby nie wymieniać wszystkich projektów, wspomnę o jednym z nich, z którym związani są statystycy i demografowie - mianowicie Narodowym Spisie Powszechnym 2011, który realizowany był odmiennie od dotychczasowych spisów i był oparty na nowych technologiach pozyskiwania informacji. W pozyskiwaniu tych informacji wykorzystano liczne dostępne rejestry, w których zagadnienie jakości danych (data quality) było niezwykle ważne. Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów prezentujących różne metody i techniki analityczne. Każdy z rozdziałów stanowi odrębną całość. Struktura każdego z rozdziałów pomyślana została tak, że najpierw przedstawiona jest część teoretyczna - opis metody, modeli, kolejno estymacja i weryfikacja, a po opisie teoretycznym przedstawiane są wybrane przykłady zastosowań. Cechą wspólną wszystkich rozdziałów jest to, że zamieszczone w książce przykłady empiryczne (analityczne) przedstawione są w Systemie SAS, który jest zdaniem autorów jedną z najlepszych platform analitycznych z doskonałą dokumentacją naukową i dobrze sprawdzonymi produktami. SAS jest liderem w branży oprogramowania i narzędzi analitycznych dla zaawansowanych analiz biznesowych, ponadto jest największym dostawcą na rynku business intelligence. Więcej na temat możliwości SAS Czytelnik znajdzie na stronach: oraz Kolejne rozdziały podręcznika przedstawiają następujące zagadnienia: Rozdział I. Analiza zmiennych jakościowych Rozdział II. Analiza klas ukrytych Rozdział III. Modele mieszane Rozdział IV. Wybrane zagadnienia estymacji bayesowskiej Rozdział V. Data Mining

2 Rozdział VI. Jakość danych Na końcu publikacji Czytelnik znajdzie streszczenie kolejnych rozdziałów w wersji polskiej i angielskiej oraz biogramy autorów poszczególnych rozdziałów. Spis treści PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH (Monika Książek) I. Teoria I.1. Wprowadzenie I.2. Jednowymiarowa analiza zmiennych jakościowych I.3. Analiza zależności zmiennych jakościowych I.3.1.Test równości proporcji I.3.2. Miary zależności I.3.3. Testy niezależności I.3.4. Testy i mierniki dla zmiennych porządkowych I.3.5. Analiza zależności dwóch zmiennych jakościowych w warstwach wyznaczanych przez inne zmienne jakościowe I.4. Modele log-liniowe I.5. Zmienne jakościowe jako zmienne objaśniające I.5.1. Kodowanie zmiennych jakościowych I.5.2. Problemy związane z obecnością zmiennych jakościowych w modelu I.5.3. Interakcje zmiennych jakościowych I.5.4. Korzyści ze zmiany skali pomiaru zmiennych I.6. Zmienne jakościowe jako zmienne objaśniane I.6.1. Uogólnione modele liniowe dla zmiennych jakościowych I.6.2. Interpretacja parametrów I.6.3. Badanie istotności statystycznej parametrów

3 I.6.4. Ocena jakości dopasowania modelu II. Przykłady II.1. Analiza jednowymiarowa II.2. Analiza tabeli 2 2 II.3. Analiza tabeli 2 2 w podgrupach II.4. Model log-liniowy II.5. Kodowanie II.6. Binarna regresja logistyczna II.7. Wielomianowa i porządkowa regresja logistyczna II.8. Uwzględnianie wpływów nieliniowych II.9. Interakcje ROZDZIAŁ II. ANALIZA ZMIENNYCH UKRYTYCH (Iga Sikorska) I. Model klas ukrytych (LCA) I.1. Wprowadzenie I.2. Zapis modelu I.2.1. Założenia modelu klas ukrytych I.2.2. Parametry modelu klas ukrytych I.3. Estymacja modelu klas ukrytych I.3.1. Estymacja parametrów w SAS I.4. Weryfikacja modelu klas ukrytych I.4.1. Braki danych I.4.2. Ograniczenia nakładane na parametry I.4.3. Liczba klas ukrytych I.4.4. Interpretacja klas ukrytych

4 I.4.5. Homogeniczność i rozróżnialność modeli klas ukrytych I.5. Zmienne grupujące w modelu klas ukrytych I.6. Zmienne kontrolne w modelu klas ukrytych I.6.1. Weryfikacja modelu ze zmiennymi kontrolnymi I.7. Procedury LCA i LTA I.8. Przykład modelu klas ukrytych II. Model stanów ukrytych (LTA) II.1. Wprowadzenie II.2. Zapis modelu II.3. Estymacja i weryfikacja modelu stanów ukrytych II.3.1. Braki danych II.3.2. Ograniczenia nakładane na parametry II.4. Zmienne grupujące w modelu stanów ukrytych II.5. Zmienne kontrolne w modelu stanów ukrytych II.6. Przykład modelu stanów ukrytych ROZDZIAŁ III. MODELE MIESZANE (Ewa Frątczak, Małgorzata Mianowska) I. Podstawy teoretyczne I.1. Liniowy model mieszany I.1.1. Wprowadzenie I.1.2. Zapis liniowego modelu mieszanego I.1.3. PROC GLM i PROC MIXED I.1.4. PROC HPMIXED I.1.5. Diagnostyka i strategie budowy modelu I.2. Uogólniony model mieszany

5 I.2.1. Wprowadzenie I.2.2. Zapis uogólnionego liniowego modelu mieszanego I.2.3. Procedura GLIMMIX i metody estymacji I.3. Nieliniowy model mieszany I.3.1. Wprowadzenie I.3.2. Zapis nieliniowego modelu mieszanego I.3.3. Procedura NLMIXED i metoda estymacji I.4. Podsumowanie II. Przykłady estymacji modeli mieszanych Wprowadzenie II.1. Przykład 1 - model liniowy i liniowy model mieszany II.2. Przykład 2 - liniowy model mieszany z interakcją II.3. Przykład 3 - model hierarchiczny II.4. Przykład 4 - uogólniony liniowy model mieszany i model nieliniowy II.5. Przykład 5 - estymacja modelu mieszanego w Enterprise Guide Załącznik 1. Teoria liniowych modeli mieszanych 1. Wprowadzenie 2. Zapis macierzowy 3. Określenie postaci modeli mieszanych 3.1. Ogólna postać liniowego modelu mieszanego 3.2. Rozkłady warunkowe i brzegowe 3.3. Przykład: Krzywa wzrostu z symetryczną strukturą kowariancji 3.4. Przykład: Układ podzielonych poletek (Split-Plot Design) 4. Estymacja parametrów, predykcja efektów losowych

6 4.1. Estymacja beta i prognoza u: równania modelu mieszanego 4.2. Efekty losowe, grzbietowe oraz kurczenie 4.3. Wszystko o metodzie SWEEP 4.4. Największa wiarygodność i ograniczona największa wiarygodność dla parametrów kowariancji 5. Własności statystyczne 6. Wybór postaci modelu 6.1. Porównania modeli z wykorzystaniem testów ilorazu wiarygodności 6.2. Porównania modeli z wykorzystaniem kryteriów informacyjnych 7. Wnioskowanie i statystyki testujące 7.1. Wnioskowanie o parametrach kowariancji 7.2. Wnioskowanie o efektach stałych i losowych 8. Prace cytowane w załączniku ROZDZIAŁ IV. WYBRANE ZAGADNIENIA ESTYMACJI BAYESOWSKIEJ (Wioletta Grzenda) I. Elementy teorii statystyki bayesowskiej I.1. Metody bayesowskie I.1.1. Twierdzenie Bayesa I.1.2. Rozkłady a priori I.1.3. Wnioskowanie bayesowskie I.1.4. Uwagi ogólne dotyczące metod bayesowskich I.2. Metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa I.2.1. Wybrane własności łańcuchów Markowa I.2.2. Algorytm Metropolisa i algorytm Metropolisa-Hastingsa I.2.3. Próbnik Gibbsa I.2.4. Algorytm próbkowania adaptacyjnego z odrzucaniem

7 I.2.5. Zagadnienia dotyczące wyboru realizacji łańcucha Markowa I.2.6. Ocena zbieżności łańcuchów Markowa I.2.7. Testy zbieżności łańcuchów Markowa II. Przykłady zastosowań II.1. Materiał empiryczny II.2. Model regresji Poissona w ujęciu bayesowskim II.3. Bayesowska estymacja uogólnionych modeli liniowych w systemie SAS II.4. Przykłady bayesowskiej estymacji modeli regresji Poissona II.4.1.Model Poissona z nieinformacyjnymi rozkładami normalnymi a priori II.4.2. Model Poissona z informacyjnym rozkładem normalnym a priori i nieinformacyjnymi rozkładami normalnymi a priori ROZDZIAŁ V. DATA MINING (Kamil Konikiewicz) 1. Wprowadzenie do aplikacji SAS Enterprise Miner 2. Opis danych 3. Podział danych 4. Eksploracja danych 5. Drzewa decyzyjne 5.1. Postać modelu 5.2. Budowa modelu 5.3. Dobór zmiennych i przygotowanie danych 5.4. Lasy losowe 6. Regresja logistyczna 6.1. Postać modelu 6.2. Przygotowanie danych 7. Sieci neuronowe MLP

8 7.1. Postać modelu 7.2. Uczenie sieci 8. Ocena i wybór modelu 8.1. Statystyki dopasowania 8.2. Przepróbkowanie 8.3. Scoring ROZDZIAŁ VI. WYBRANE ZAGADNIENIA JAKOŚCI DANYCH (Ewa Falkiewicz- Szporer, Łukasz Leszewski) I. Podstawowe pojęcia I.1. Cechy dobrej jakości danych I.2. Źródła złej jakości danych I.3. Etapy tworzenia i transformacji informacji II. Metodologia zarządzania jakością danych III. Filary zarządzania jakością danych III.1. Tworzenie otoczenia sprzyjającego jakości danych III.2. Rozwiązania organizacyjne III.3. Zapewnienie standardów w organizacji III.4. Monitorowanie i mierzenie jakości danych III.5. Rola hurtowni danych III.6. Technologia i narzędzia IV. Etapy procesu czyszczenia danych IV.1. Profilowanie IV.2. Czyszczenie danych IV.3. Integracja danych IV.4. Wzbogacanie danych

9 IV.5. Monitorowanie danych V. Narzędzia i techniki jakości danych V.1. DataFlux dfpower Studio V.2. DataFlux Integration Server V.3. SAS Data Integration Studio VI. Standaryzacja danych VI.1. Tworzenie schematów standaryzacyjnych VI.2. Definicje standaryzacyjne VII. Przykład zastosowania - implementacja procesów czyszczenia danych VII.1. Profilowanie VII.2. Standaryzacja VII.3. Integracja danych VIII. Podsumowanie STRESZCZENIA - ABSTRACTCS BIOGRAMY - BIOGRAMS

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia KATALOG SZKOLEŃ 2015 SAS Education Grow With Us sas.com/poland/szkolenia The demand for people with the skills to use powerful analytics to solve increasingly complex information challenges has reached

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXV Nr 5 (1221) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

CRM analityczny. Skoring marketingowy. Analiza lojalności klientów. Analizy sekwencji zakupów i analizy koszykowe Systemy lojalnościowe

CRM analityczny. Skoring marketingowy. Analiza lojalności klientów. Analizy sekwencji zakupów i analizy koszykowe Systemy lojalnościowe Analiza danyc Analiza danych i data mining w marketingu CRM analityczny Zarządzanie relacjami z klientem Segmentacja Skoring marketingowy Optymalizacja kampanii marketingowych Cross-selling i up-selling

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Algebra Nazwa w języku angielskim Algebra Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana Specjalność

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 2. CEL ZAMÓWIENIA... 4 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 5 4. WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 4.1 ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ANALITYCZNE...

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA Karol Sot, Rafał Pajączek Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Abstract: It the article the representing

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo