Wpływ macierzy przejścia systemu bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC na jego efektywność taryfikacyjną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ macierzy przejścia systemu bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC na jego efektywność taryfikacyjną"

Transkrypt

1 Wpływ macierzy przejścia systemu bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC na jego efektywność taryfikacyjną Anna Szymańska Katedra Metod Statystycznych Uniwersytet Łódzki

2 Taryfikacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC Taryfikacja a priori Taryfikacja a posteriori

3 Łańcuch Markowa jako model przejść pomiędzy klasami systemu bonus-malus dla pojedynczego ubezpieczonego Załóżmy, że portfel to zbiór ubezpieczonych podzielonych w wyniku taryfikacji a priori na grupy taryfowe, a następnie w wyniku taryfikacji a posteriori na klasy taryfowe. Liczba klas taryfowych jest skończona i wynosi s. Oznaczmy przez S={1,2,...,s} zbiór numerów klas taryfowych. Przyjmijmy, że klasa j=1 jest obciążana największymi zwyżkami, natomiast j=s największymi zniżkami. Przynależność ubezpieczonego do klasy i w danym roku zależy od klasy, w której znajdował się w roku poprzednim oraz liczby szkód spowodowanych w roku poprzednim. Przy czym ubezpieczeni bez historii szkodowości trafiają do klasy startowej. Niech C t będzie zmienną losową oznaczającą klasę do której należy ubezpieczony w okresie ( t 1, t]. Każdej i-tej klasie taryfowej przyporządkowana jest stawka składki b i, i = 1,...,s stanowiąca procent składki podstawowej. Liczba szkód w danym roku dla dowolnego ubezpieczonego z danej klasy jest zmienną losową o znanym i stałym w czasie rozkładzie prawdopodobieństwa.

4 Łańcuch Markowa jako model przejść pomiędzy klasami systemu bonus-malus dla pojedynczego ubezpieczonego Modelem systemu bonus-malus dla pojedynczego ubezpieczonego o stałym współczynniku intensywności szkód λ>0 jest jednorodny łańcuch Markowa {C t } tєn o przestrzeni stanów S={1,2,...,s}, macierzy prawdopodobieństw przejścia: M( ) pk ( ) T( k) (1) k0 oraz prawdopodobieństwie przejścia ubezpieczonego z klasy taryfowej C i do klasy C j w jednym roku: p ij k0 ( k) ( ) p ( ) t, (2) gdzie pk () jest prawdopodobieństwem, że ubezpieczony w ciągu roku spowoduje ( k) 1 dla Tk i j k szkód oraz tij tij ( k) dla i,jєs, k = 0,1,2,... Funkcję T: S S, 0 dla Tk i j S={1,2,...,s} nazywamy funkcją transformacji, przy czym T k (i) = j oznacza, że ubezpieczony przechodzi z klasy i do klasy j, gdy spowodował k szkód w ciągu jednego roku. k ij

5 Łańcuch Markowa jako model przejść pomiędzy klasami systemu bonus-malus dla pojedynczego ubezpieczonego Zasady przejścia można zapisać w postaci k zerojedynkowych macierzy: t11 t12 t1s T(k) = [ t ( )] ij k. t s1 ts2 tss Dla każdego nierozkładalnego, ergodycznego łańcucha Markowa istnieje rozkład stacjonarny postaci: (3) a ( ) [ a1( ),..., a ( )], (4) n gdzie a j ( ) lim p ( ) oraz p n () jest prawdopodobieństwem przejścia n ij ij ubezpieczonego w okresie n-lat z klasy C i do klasy C j. Rozkład stacjonarny uzyskuje się rozwiązując równanie: gdzie s j1 a j s i1 s a j ( ) ai ( ) pij( ), j 1,..., s, (5) () 1, oraz a j () są frakcją ubezpieczonych znajdujących się w klasie C j po osiągnięciu przez system stanu stacjonarnego lub prawdopodobieństwem, że ubezpieczony znajdzie się w klasie C j po n okresach, gdy liczba okresów dąży do nieskończoności. Przy powyższych założeniach wektor a(λ) można wyznaczyć jako unormowany lewostronny wektor własny macierzy przejść M.

6 Miary efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus Efektywność Loimaranty (ang. elasticity of the mean stationary premium with respect to the claim frequency) jest określona wzorem: db( ) d ( ), (6) B( ) gdzie oczekiwana stacjonarna składka za pojedynczy okres po osiągnięciu przez system stanu stacjonarnego wynosi: s B( ) a j ( ) b j. (7) i1

7 Miary efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus Elastyczność ogólna (łączna):. ) ( ) ( 0 d (8) Załóżmy, że rozkład liczby szkód jest Poissona, a parametr intensywności szkód ma rozkład gamma. Całkę we wzorze (8) można przybliżyć wyznaczając całkę w d 0 ) ( ) ( (9) gdzie całkę we wzorze (9) można obliczyć za pomocą metody trapezów. Przybliżenie całki jest postaci k i k i k i k i k d k w i w ) ( ) ( 1 0 (10) Do obliczeń przyjęto w=3 i k=500. Zwiększenie wartości parametrów w i k poprawia dokładność aproksymacji na dziewiątym miejscu po przecinku.

8 Miary efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus Względny stacjonarny oczekiwany poziom składki (ang. relative stationary average level) RSAL: RSAL( B( ) min j ( b j ) ). max j ( b j ) min j ( b j ) (11)

9 Przykładowe systemy bonus-malus Tabela nr 1. BMS PZU Nr klasy BM C j Liczba szkód w Stawka składki roku [%] 0 1 i więcej 1 C C C C C C C C C C C C C

10 Przykładowe systemy bonus-malus Tabela nr 2. BMS I Nr klasy BM C j Stawka składki Liczba szkód w roku [%] i więcej 1 C C C C C C C C C C C C C

11 Przykładowe systemy bonus-malus Tabela nr 3. BMS II Nr klasy BM C j Stawka składki Liczba szkód w roku [%] i więcej 1 C C C C C C C C C C C C C

12 Przykładowe systemy bonus-malus Tabela nr 4. BMS III Nr klasy BM C j Stawka składki Liczba szkód w roku [%] i więcej 1 C C C C C C C C C C C C C

13 Przykładowe systemy bonus-malus Tabela nr 5. BMS IV Nr Klasy BM C j Stawka składki Liczba szkód w roku [%] i więcej 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C

14 Przykładowe systemy bonus-malus Tabela nr 6. BMS V Nr klasy BM C j Stawka składki Liczba szkód w roku [%] i więcej 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C

15 Przykładowe systemy bonus-malus Tabela nr 7. BMS VI Nr klasy BM C j Stawka składki Liczba szkód w roku [%] i więcej 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C

16 Ocena efektywności taryfikacyjnej badanych systemów bonus-malus Tabela nr 8. Miary efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus System Miara efektywności taryfikacyjnej systemu bonus-malus () () B RSAL () BMS PZU 0, , , , BMS I 0, , , , BMS II 0, , , , BMS III 0, , , , BMS IV 0, , , , BMS V 0, , , , BMS VI 0, , , ,108860

17 Ocena efektywności taryfikacyjnej badanych systemów bonus-malus 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 η(λ) η B(λ) RSAL miara efektywności BMS PZU BMS I BMS II BMS III BMS IV BMS V BMS VI

18 Ocena efektywności taryfikacyjnej badanych systemów bonus-malus System bonus-malus PZU, BMS I, BMS II, BMS IV i BMS V charakteryzują się niską efektywnością taryfikacyjną. W tych systemach stawki składki nie będą odpowiednie do ryzyka, jakie reprezentują ubezpieczeni a polisy będą się koncentrować w klasach zniżkowych, co może być powodem braku równowagi finansowej w portfelu. Systemy bonus-malus BMS III i BMS VI będą lepiej spełniać funkcję taryfikacyjną niż pozostałe badane systemy - oczekiwana stacjonarna składka będzie większa, a skoncentrowanie polis w klasach zniżkowych mniejsze. Miary efektywności taryfikacyjnej wskazują na lepszą elastyczność stawek względem intensywności szkód w tych systemach.

19 Wnioski Zwiększenie liczby klas systemu przy tych samych zasadach przejścia pomiędzy klasami, nie zawsze poprawia jego efektywność taryfikacyjną, czego przykładem są systemy: BMS IV w stosunku do BMS I oraz BMS V w porównaniu z BMS II. W wymienionych parach systemów wszystkie oceniane miary efektywności taryfikacyjnej mają mniejsze wartości nawet po zwiększeniu liczby klas, co świadczy o zmniejszeniu ich efektywności taryfikacyjnej. Wyjątek stanowi tutaj system BMS VI w stosunku do BMS III, czyli systemy bardzo surowo karzące ubezpieczonych zgłaszających szkody. Zwiększenie liczby klas dla takich systemów znacznie poprawia efektywność taryfikacyjną

20 Wnioski Niewielkie zaostrzenie kar, w porównaniu z systemem PZU, tylko dla ubezpieczonych powodujących w roku co najmniej dwie szkody, jak w systemach BMS I i BMS IV nie poprawia efektywności taryfikacyjnej systemu, a wręcz powoduje pogorszenie jego efektywności taryfikacyjnej. Należy tutaj zauważyć, że system BMS IV ma mniejsze wartości efektywności: Loimaranty i ogólnej, w porównaniu z BMS I i PZU, przy takich samych zasadach przejścia pomiędzy klasami i większej liczbie klas.

21 Wnioski Zaostrzenie kar dla wszystkich ubezpieczonych zgłaszających szkody przy tej samej liczbie klas, jak w systemach BMS I, BMS II i BMS III oraz BMS IV, BMS V i BMS VI, poprawia efektywność taryfikacyjną systemu. Należy jednak zauważyć, że w przypadku systemów z większą liczbą klas poprawa funkcji taryfikacyjnej jest większa.

22 Bibliografia Antonio K., Valez E., Statistical concepts of a priori and a posteriori risk classification in insurance, AStA Adv Stat Anal 2012, vol.96, s Bonsdorff H., On the Convergence rate of bonus-malus Systems, ASTIN Bulletin 1992, vol.22, s Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J., Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems, Wiley, England 2007, s Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston, Niemiec M., Bonus-Malus Systems as Markov Set-Chains, ASTIN Bulletin 2007, vol. 37, s Podgórska M., Śliwka P., Tobolewski M., Wrzosek M., Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, s.16 Szymańska A., Małecka M., Zastosowanie metody trapezów w ocenie efektywności taryfikacyjnej systemów bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC, w: Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, s

Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mgr Karolina Pasternak-Winiarska mgr Kamil Gala Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTW ZMIANY STANU PROCESU MIGRACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŁAŃCUCHÓW MARKOWA

ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTW ZMIANY STANU PROCESU MIGRACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŁAŃCUCHÓW MARKOWA NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 4(7) 203 ISSN 2080-5993 Dariusz Siudak Politechnika Łódzka ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTW ZMIANY STANU PROCESU MIGRACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŁAŃCUCHÓW

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6 Anna Szymańska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Metod Statystycznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Wojciech Bijak REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t. Procesy stochastyczne WYKŁAD 5 Proces Poissona. Proces {N(t), t } nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t. Proces zliczający musi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Pr(X 1 = 0) = 6/10, Pr(X 1 = 1) = 1/10, i gęstością: f(x) = 3/10 na przedziale (0, 1). Wobec tego Pr(X 1 + X 2 5/3) wynosi:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006

ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006 93 ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006 Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 1. Wstęp W

Bardziej szczegółowo

Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo

Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Błażej Miasojedow Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo rozprawa doktorska Promotor rozprawy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo

POMIAR KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODELU WIELOMIANOWEGO W OGRANICZANIU RYZYKA KREDYTOWEGO. Wprowadzenie

POMIAR KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODELU WIELOMIANOWEGO W OGRANICZANIU RYZYKA KREDYTOWEGO. Wprowadzenie Jerzy Marzec 1 Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie POMIAR KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODELU WIELOMIANOWEGO W OGRANICZANIU RYZYKA KREDYTOWEGO Wprowadzenie Jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej

Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej Rozenberg Leonard 1 Rychcicki Robert 2 Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej Streszczenie: W artykule omówiono przykład zastosowania hybrydowej procedury optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ALGORYTMU GENETYCZNEGO JAKO NARZĘDZIA PROGNOZOWANIA SZEREGÓW CZASOWYCH

EFEKTYWNOŚĆ ALGORYTMU GENETYCZNEGO JAKO NARZĘDZIA PROGNOZOWANIA SZEREGÓW CZASOWYCH B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2008 Adam KUCHARSKI* EFEKTYWNOŚĆ ALGORYTMU GENETYCZNEGO JAKO NARZĘDZIA PROGNOZOWANIA SZEREGÓW CZASOWYCH Jedną z najbardziej charakterystycznych cech

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych 351 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych Streszczenie. Inwestycje to główny czynnik kreowania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Promotor: dr hab. Rafaª Weron sªowa kluczowe: Ryzyko Operacyjne

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA

BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA STUDIA EKONOMICZNE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA Redaktor naukowy Tadeusz Trzaskalik Katowice

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja niektórych czynników mających wpływ na poziom składki, odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce

Identyfikacja niektórych czynników mających wpływ na poziom składki, odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce Czynniki wpływające na składki ubezpieczeń komunikacyjnych ANNA JĘDRZYCHOWSKA EWA POPRAWSKA Identyfikacja niektórych czynników mających wpływ na poziom składki, odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne:

Informacje organizacyjne: po h uzupe i Informacje organizacyjne: Wykładowca: dr Michał Major, Katedra Statystyki, Zakład Statystycznych Metod Kontroli Jakości, pok 315, paw ; Tel 012 29 35 681; email: majorm@uekkrakowpl Literatura:

Bardziej szczegółowo

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1 Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1 Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka LITERATURA Bowers N. i in. (1986 lub 1997) Actuarial mathematics, Hossak J.B., Pollard J.H. (1983 lub 1990), Introductory

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2008/2009 Praca Dyplomowa Inżynierska Michał Przyłuski Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA 1

ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA 1 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LX ZESZYT 3 2013 ANDRZEJ SOKOŁOWSKI, SABINA DENKOWSKA, KAMIL FIJOREK, MARCIN SALAMAGA ANALIZA MOCY WYBRANYCH TESTÓW JEDNORODNOŚCI CZASÓW TRWANIA DLA POPULACJI O ROZKŁADZIE WEIBULLA

Bardziej szczegółowo

Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE

Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE Sugerowany przypis: Chybalski F., Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE, Wiadomości Statystyczne, nr 10/2006, Warszawa, Październik 2006, s. 22 35. STUDIA METODOLOGICZNE Filip CHYBALSKI Miary

Bardziej szczegółowo

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne

Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Ewolucyjny model rozwoju przemysłu perspektywy badawcze i dydaktyczne Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski e-mail: kwasnicki@ci.pwr.wroc.pl Streszczenie Przedstawiono opis

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Matematyka Praca magisterska Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Marek Śmieja Promotor: dr hab. Armen Edigarian Kraków,

Bardziej szczegółowo