ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Podmiot opodatkowania Osoby prawne Jednostki nieposiadające osobowości prawnej Spółki zagraniczne Definicja spółki niebędącej osobą prawną Spółki zagraniczne problem z niektórymi krajami Mały podatnik Komitety wyborcze jako podatnicy Rada Rodziców podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych Spółki kapitałowe w organizacji Spółki kapitałowe w organizacji jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych Data rejestracji spółki kapitałowej w organizacji w urzędzie skarbowym a rozliczenie podatku dochodowego Rok podatkowy w spółce kapitałowej w organizacji Przychody i koszty w spółce kapitałowej w organizacji Koszty założenia spółki z o.o. i podwyższenia kapitału zakładowego Spółka niemająca osobowości prawnej a podatek dochodowy od osób prawnych Wspólnoty mieszkaniowe Spółka komandytowo-akcyjna Upadłość a obowiązek podatkowy Zmiana formy prawnej a następstwo prawne w zakresie obowiązków prawnopodatkowych Podatkowe grupy kapitałowe Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej Rok podatkowy spółek tworzących podatkową grupę kapitałową Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapitałowej Dywidenda od spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Opodatkowanie dywidendy dla spółki z grupy kapitałowej Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej Podatkowa grupa kapitałowa a inne obowiązki Wyłączenia przedmiotowe Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy Działalność rolnicza w orzecznictwie NSA Przedmiot działalności rolniczej Produkcja materiału siewnego Gospodarstwo rolne definicja Gospodarstwo rolne wyjaśnienie MF Pojęcie działy specjalne produkcji rolnej Działy specjalne produkcji rolnej pojęcie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Działalność rolnicza na gruntach cudzych Przychód z kontraktacji Działalność rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej... 60

2 Hodowla koni Polowa uprawa kwiatów Łuskanie cebulek kwiatowych a działalność rolnicza Przychody i koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej i pozarolniczej Sprzedaż warzyw suszonych pochodzących z własnej uprawy Dopłaty w rolnictwie Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych Dzierżawa gruntów rolnych Grupa producentów rolnych Gospodarka leśna definicja Czynność prawnie nieważna a zobowiązanie podatkowe Przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Kwota zasądzona na rzecz podatnika w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji Podatek tonażowy Wybór pomiędzy podatkiem tonażowym a zasadami ogólnymi Podatnicy podatku tonażowego Dokument Zgodności Przedmiot opodatkowania podatkiem tonażowym Wyłączenia z zakresu podatku tonażowego Wybór zasad opodatkowania przez armatora morskiego Podatek tonażowy a łączenie przedsiębiorstw Zasady ustalania dochodu armatora Obliczenie podatku tonażowego Zapłata podatku i deklaracje w podatku tonażowym Podatek tonażowy od sprzedaży statku Podatek tonażowy a księgi rachunkowe Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy Nieograniczony obowiązek podatkowy Ograniczony obowiązek podatkowy Siedziba i zarząd osoby prawnej Terytorium Polski Pojęcia morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna Pokłady samolotów i statki morskie Specjalne strefy ekonomiczne Zwolnienia podmiotowe Fundusze emerytalne Zagraniczne fundusze inwestycyjne i podmioty prowadzące program emerytalny Zwolnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego Fundusz dopłat nie jest funduszem celowym Zwolnienia o charakterze podmiotowym na podstawie odrębnych ustaw Zwolnienie państwowych funduszy celowych Zwolnienie jednostek budżetowych Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych z podatku dochodowego Jednostki badawczo-rozwojowe brak zwolnienia Zwolnienie dla Agencji Rezerw Materiałowych Rok podatkowy Rok kalendarzowy a rok podatkowy Rozpoczęcie działalności a rok podatkowy Rok podatkowy jako rok kalendarzowy Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a zasady złożenia zeznania podatkowego Rok podatkowy jako okres 12 kolejnych miesięcy Zmiana roku podatkowego... 89

3 5.4. Forma zawiadomienia o wyborze roku podatkowego Konsekwencje niezawiadomienia o zmianie roku podatkowego Modyfikacja roku podatkowego Rok podatkowy spółek tworzących podatkową grupę kapitałową Zamknięcie ksiąg rachunkowych a rok podatkowy Postępowanie upadłościowe a rok podatkowy Inny rok podatkowy niż kalendarzowy a data złożenia IFT-2R Podatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a nowe przepisy 93 ROZDZIAŁ II OPODATKOWANIE OSÓB ZAGRANICZNYCH Ograniczony obowiązek podatkowy Organiczony obowiązek podatkowy a spółka zarejestrowana w Polsce z siedzibą zarządu na Cyprze Pojęcie dochodu uzyskanego w Polsce przez podmiot zagraniczny na terytorium Polski Zasady opodatkowania osób zagranicznych Opodatkowanie podmiotu zagranicznego prowadzącego działalność w Polsce Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodzących z państw, z którymi nie zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Dochody osiągane przez oddziały (przedstawicielstwa) Dochody z nieruchomości Dochody z majątku ruchomego Świadczenie usług Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodzących z państw, z którymi zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Rola umów międzynarodowych Umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Obowiązek stosowania oficjalnej wersji tłumaczenia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Pojęcie zakładu w Umowie Modelowej Pojęcie zakładu w polskiej ustawie Opodatkowanie zakładu i podmiotów pozostałych Ustalenie zysku zakładu Definicja zakładu w umowie z Irlandią Korekta dochodów uzyskanych w innym kraju a zysk zakładu w Polsce Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych Dochody z nieruchomości Dochody z rzeczy ruchomych Dochody z licencji Dochody z odsetek Dochody z odsetek moment potrącenia podatku Dochody z dywidend Zrównanie prawa podatników mających siedzibę na terytorium UE lub EOG z polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zapłaconego za granicą Dywidendy dla podmiotów zagranicznych Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące dywidend od polskich spółek Państwa członkowskie UE i EOG Zwolnienie dywidendy wypłacanej dla podmiotu zagranicznego Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę Opodatkowanie osób zagranicznych konieczność ustalenia ich statusu Spółka europejska Certyfikat rezydencji Pojęcie certyfikatu rezydencji

4 Obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji Certyfikat rezydencji wyjaśnienie MF Zaświadczenie o wpisie do rejestru nie jest certyfikatem rezydencji Kopia certyfikatu rezydencji Uzyskanie certyfikatu po dniu dokonania wypłaty a rozliczenie podatku Certyfikat rezydencji zwolnienie Opodatkowanie dochodów spółki europejskiej Licencje, odsetki, usługi niematerialne Dochody z praw majątkowych wypłacane przez firmy polskie firmom zagranicznym Forma wypłaty dochodów z praw majątkowych, licencji i odsetek Zwolnienie z podatku należności licencyjnych wpłacanych niektórym podmiotom Zmiany od 1 stycznia 2011 r. w zakresie zwolnienia należności licencyjnych i odsetek uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa międzynarodowa Oświadczenie zagranicznego podmiotu jako warunek korzystania ze zwolnienia przy wypłacie dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnej Należności licencyjne otrzymywane przez zagraniczny zakład Uregulowanie podatku od należności przekazywanej za granicę z własnych środków polskiej firmy Należność z tytułu udziału w programach partnerskich Należność z tytułu praw autorskich wypłacona dla firmy francuskiej Należności za używanie urządzenia przemysłowego Należności z tytułu najmu samochodów ciężarowych Zakup programu komputerowego do dalszej odsprzedaży Program komputerowy nabyty na własne potrzeby a pobór podatku u źródła Data pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego przy kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej polskiemu podmiotowi przez podmiot zagraniczny Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie NSA i wyjaśnieniach organów podatkowych Możliwość opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach Opodatkowanie odsetek Pokrycie odsetek ze środków polskiego płatnika Prowizja za pośrednictwo w sprzedaży wypłacona zagranicznej firmie Zapłata za kurs językowy dla nierezydenta a obowiązek potrącenia podatku Pojęcie know-how w orzecznictwie Pojęcie świadczenia o podobnym charakterze Zasady opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom niemieckim Opodatkowanie dywidend w umowie z Niemcami Odsetki i należności Przeniesienie własności majątku ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA PODATKOWA Przepisy o ewidencji rachunkowej Ustalenie dochodu na podstawie ksiąg rachunkowych Księgi podatkowe jako dowód określenia dochodów Zasady prowadzenia ksiąg Nierzetelne księgi a szacowanie podstawy opodatkowania Zawyżenie kosztów a nierzetelność Fikcyjne rachunki a nierzetelność Nierzetelne prowadzenie ksiąg a szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania Nierzetelne prowadzenie księgi odpowiedzialność karna skarbowa Utracona dokumentacja

5 11. Postępowanie szacunkowe obowiązki dowodowe strony Postępowanie szacunkowe obowiązki dowodowe organu podatkowego Wskaźniki do szacowania dochodu osoby zagraniczne Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej Dokumentacja prowadzona przez podatników zwolnionych przedmiotowo Nieprawidłowe zaliczenie wydatków w koszty a szacowanie ROZDZIAŁ IV PRZERZUCANIE DOCHODÓW Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych Elementy dokumentacji podatkowej Obowiązek sporządzenia dokumentacji Informacje, o które należy zadbać sporządzając dokumentację podatkową Szczegółowość dokumentacji podatkowej Kompensata korzyści Dokumentacja transakcji w wyjaśnieniach MF Pojęcie transakcji oraz sposób określenia jej wielkości Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych a inne obowiązki informacyjne Konsekwencje naruszenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej Termin przedawniania sankcyjnego 50% podatku Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych Powiązania pomiędzy podatnikami Ceny transferowe pojęcie Przerzucanie dochodów w obrocie międzynarodowym Przerzucanie dochodów w obrocie krajowym Powiązania pośrednie Umowa najmu zawarta z prezesem zarządu będącym jednocześnie udziałowcem spółki Pożyczka dla prezesa Metody szacowania dochodu Metody transakcyjne Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzedaży Metoda rozsądnej marży ( koszt plus ) Metody zysku transakcyjnego Metoda podziału zysków Metoda marży transakcyjnej netto Wybór metody szacunku Szczególne przypadki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług Zasady określania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług Szacowanie wysokości wydatków na reklamę Pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi Badania na zlecenie podmiotu powiązanego Wspólne ponoszenie kosztów na wytworzenie dóbr niematerialnych Podstawowe zasady dokonywania szacowania dochodu przez organy podatkowe Analiza porównywalności transakcji Sposób ustalenia zaniżenia lub zawyżenia cen Przerzucanie dochodów ciężar dowodowy Obciążenie polskiego oddziału kosztami zarządu Wydzierżawienie nieruchomości innemu podatnikowi za symboliczną odpłatnością Udzielanie preferencyjnych pożyczek akcjonariuszom Pożyczki i zakup obligacji a przerzucanie dochodu

6 Sam fakt powiązań gospodarczych nie może rodzić ujemnych skutków podatkowych dla podmiotów powiązanych Transakcje ze spółką matką i spółkami siostrami Konieczność dokonania oceny skutków powiązań dostawców zagranicznych Przekazanie innemu podmiotowi gospodarczemu środka trwałego a przerzucenie dochodu Brak uszczuplenia należności podatkowych a art. 11 ustawy Ceny transferowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Dochód faktycznie nieuzyskany Wydatki na przeprowadzenie audytu w spółkach zależnych Porozumienie w sprawie ustalania cen transakcyjnych Podmioty powiązane a korekta dochodów uzyskanych w innym kraju Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych ROZDZIAŁ V PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zasady podstawowe Dochody z tytułu udziału w spółce osobowej Zasady ogólne Przychody w spółkach niebędących osobami prawnymi Odsetki od udziału Spółka z o.o. będąca komplementariuszem spółki komandytowej Różne udziały w zyskach i stratach spółki komandytowej Dochody z udziału w spółce jawnej Opodatkowanie współwłasności Przychody ze wspólnego przedsięwzięcia Dochody ze wspólnego źródła Zamiana a dochód Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedaż udziałów i prawa w spółce komandytowej Likwidacja spółki niebędącej osobą prawną skutki dla wspólnika Wystąpienie wspólnika za spółki niebędącej osobą prawną skutki dla wspólnika Wniesienie wkładu do spółki niebędącej osobą prawną Zbycie składników majątku przez spółkę niebędącą osobą prawną będących wkładem do spółki ROZDZIAŁ VI DOCHODY KAPITAŁOWE. PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK Dochody kapitałowe Pojęcie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a niepodzielony zysk Wymiana udziałów Wymiana udziałów wyłączenia z przychodów Wymiana udziałów wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów Wymiana udziałów zasady opodatkowania Przeznaczenie czystego zysku na podwyższenie kapitału zakładowego Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej Forma wypłaty dywidendy i innych przychodów w zyskach osób prawnych Dywidendy i inne dochody w zyskach osób prawnych Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez polskie firmy polskim podmiotom Wielokrotne opodatkowanie dywidend wypłacanych polskim podmiotom Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym

7 Zasady dokumentowania rezydencji spółek zagranicznych Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez polskie podmioty od zagranicznych spółek Wypłata dywidendy dla zagranicznej osoby fizycznej Zasady poboru podatku od dywidend Dywidendy otrzymywane przez polskie firmy za granicą Zrównanie prawa podatników mających siedzibę na terytorium UE lub EOG z polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zapłaconego za granicą Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące zwolnień przychodów z zagranicznych dywidend Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące dywidend od polskich spółek Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa międzynarodowa Dywidenda z raju podatkowego a odliczenie podatku zapłaconego za granicą Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę Zaliczka na dywidendę Zwolnienia z poboru podatku od dywidend ze względu na cele statutowe Prawa nabyte do odliczenia z art. 23 updop Odsetki od nieterminowej wypłaty dywidendy Wypłata dywidendy z opóźnieniem Opóźnienie w wypłacie dywidendy akcjonariuszom Ratalna wypłata dywidendy Zatrzymanie zysku w spółce Zatrzymanie zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zatrzymanie zysku w spółce akcyjnej Zatrzymanie zysku w spółce konsekwencje podatkowe Przesunięcie terminu wypłaty dywidendy Opóźnienie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Pożyczka od akcjonariuszy Umorzenie udziałów zasady opodatkowania Umorzenie udziałów zmiany od 1 stycznia 2011 r Umorzenie przymusowe Umorzenie dobrowolne Podstawa opodatkowania w przypadku przymusowego umorzenia akcji Obniżenie kapitału zakładowego w drodze przymusowego umorzenia części udziałów Przekazanie na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Podwyższenie kapitału akcyjnego ze środków własnych Przekazanie agio na podwyższenie kapitału zapasowego spółki z o.o Przekształcenia spółek Regulacje Kodeksu spółek handlowych Sukcesja prawnopodatkowa Sukcesja numeru identyfikacji podatkowej Połączenie spółek Opodatkowanie spółki nowo zawiązanej (przejmującej) przy połączeniu spółek Opodatkowanie wspólników spółki przejmowanej (łączącej się) Połączenie w celu uniknięcia opodatkowania Rok podatkowy przy fuzji Strata spółki przy fuzji Strata spółki przejmowanej Strata spółki przejmowanej w wyjaśnieniach Ministra Finansów Strata spółki przejmującej Zasady amortyzacji przejmowanych składników majątku

8 12 4. Aport do spółki kapitałowej Pojęcie aportu Regulacje Kodeksu spółek handlowych Otrzymanie aportu a przychód podatkowy Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako aport w spółce kapitałowej Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w postaci aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Przychód z wniesienia aportu do spółki prawa handlowego Koszty związane z wnoszeniem towarów w formie aportu Odpłatne zbycie udziałów, akcji lub wkładów w spółdzielni Moment osiągnięcia przychodu przez udziałowca w związku z objęciem udziałów za wkład niepieniężny Moment powstania przychodu w przypadku wniesienia aportu Agio w spółkach z o.o Opodatkowanie tzw. agio Wniesienie aportu przez nierezydenta Zbycie środka trwałego otrzymanego w formie aportu Podział spółek Majątek przejmowany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa Straty spółki dzielonej Wartość początkowa środków trwałych w przypadku nabycia przedsiębiorstwa Koszty nabycia udziałów Likwidacja Opodatkowanie wspólników przy likwidacji spółki Amortyzacja składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej Obejmowanie udziałów (akcji) przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o Łączenie i podział spółek kapitałowych a księgi podatkowe Łączenie spółek metodą łączenia udziałów a zamykanie ksiąg rachunkowych Przekształcenie spółek kapitałowych a zamykanie ksiąg podatkowych Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi podatkowe Kontynuowanie działalności przez spółkę w przypadku zaprzestania likwidacji ROZDZIAŁ VII PRZYCHODY Definicja przychodu Otrzymanie wartości dewizowych Pieniądze i wartości pieniężne Weksel nie jest źródłem przychodu Przychód z działalności gospodarczej zasady ogólne Przychód należny Zwłoka kontrahenta z zapłatą a przychody należne Brak zapłaty przy odebraniu zamówionych robót VAT a przychód Korekta VAT a przychód w podatku dochodowym Korekta roczna VAT a skutki w podatku dochodowym Roczna korekta VAT od zakupów pozostałych Roczna korekta VAT od zakupów inwestycyjnych VAT naliczony przychodem

9 Dodatkowo określony podatek należny VAT nie zmniejsza przychodów dla celów podatku dochodowego Korekta stawki VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów a przychód w podatku dochodowym VAT a przychód Korekta VAT przy nabyciu nieruchomości wykorzystywanych dla celów innych niż działalność gospodarcza a przychód podatkowy Skutki niedokonania korekty księgowej Bony towarowe Refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia młodocianych Wartość przyznanych akcji w zamian za należne odsetki jest przychodem Kwalifikacja wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego Opodatkowanie podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości Zwrot części poniesionych wydatków na zakup kas rejestrujących Zwrócona akcyza za samochód Odszkodowanie za skradziony samochód Otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku Odsetki a przychód Przepisy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a nienaliczanie odsetek za zwłokę Odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością Opodatkowanie odsetek występujących w obrocie gospodarczym Kompensata zobowiązań z tytułu odsetek Kwota niezapłaconych odsetek nie jest przychodem Odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę Wynagrodzenie płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków Wynagrodzenie płatnika za rozliczanie ZUS Odszkodowanie i odsetki otrzymane od Skarbu Państwa Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki Odszkodowanie w związku z kolizją samochodu nieobjętego AC Odszkodowanie z polisy OC a przychód podatkowy Udostępnienie programu komputerowego wykonawcy usługi Rozliczenie nakładów Handel wierzytelnościami Dopłaty do kapitału wniesione tylko przez jednego wspólnika Niewykorzystane środki funduszu szkoleniowego a przychód Przychody w centrach badawczo-rozwojowych ROZDZIAŁ VIII WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE PRZYCHODÓW Wyłączenia z przychodów Rabaty, bonusy, bonifikaty Rabaty i bonusy a przychód Rabat towarowy Rabat finansowy Zasady rozliczania rabatów finansowych Rabat premiowy moment uzyskania przychodu Pojęcie bonifikaty i skonta Bonus jako przychód Przyrost inwentarza żywego Zwrot towarów

10 14 5. Dotacje i subwencje Kary umowne Pożyczki i odsetki Zwrócone wydatki niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Zaliczki, zadatki, przedpłaty Zaliczki na poczet dostaw towarów i usług Otrzymane zaliczki i kaucje Zwrot nabywcy zaliczki Przepadek zadatku Wpłata należności na poczet przyszłych usług Przedpłaty otrzymane od nabywców lokali mieszkalnych Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty Kaucje zwrotne Kaucja a przychód podatkowy Kaucja gwarancyjna nie jest przychodem Kaucja u beneficjenta Zwłoka w zwrocie kaucji Korzystanie ze środków pieniężnych będących w depozycie Kredyt nie jest przychodem Zasady zwracania członkom spółdzielni wkładów i udziałów Przychody zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Sprzedaż ośrodków wczasowych i zakładowych domów mieszkalnych Przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności Nieodpłatnie otrzymane rzeczy lub prawa na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wkład niepieniężny wniesiony przez podmiot publiczny Odszkodowanie z polisy OC Ujawnienie środka trwałego Wymiana udziałów wyłączenia z przychodów ROZDZIAŁ IX MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU Data powstania przychodu Wydanie rzeczy Zaliczki od 1 stycznia 2007 r Wystawienie faktury a przychód w podatku dochodowym Zaliczka na usługi budowlane Częściowe wykonanie usługi a przychód w podatku dochodowym Częściowe wykonanie usługi budowlanej Sprzedaż mieszkań a data powstania przychodu Usługi rozliczane cyklicznie Sprzedaż energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego Długość okresu rozliczeniowego Jednokrotna umowa rozliczana w okresach rozliczeniowych Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych od 1 stycznia 2007 r Refakturowanie energii na najemców Refakturowanie a moment powstania przychodu Przychód w pozostałych przypadkach Przychody bez zapłaty Płatność z góry za kilka miesięcy a rozliczenie przychodu Zaliczki na długoterminowy najem Przedpłaty i zaliczki a moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytułu eksportu towarów

11 22. Moment powstania przychodu z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu Moment powstania przychodu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości Moment uzyskania przychodu w przypadku umów komisu Moment powstania przychodu przy umowie kolportażu Moment uzyskania przychodu w przypadku zwrotu kosztów sądowych Moment korekty przychodu przy uznaniu reklamacji Sprzedaż na raty moment powstania przychodu Kwartalne fakturowanie usług ciągłych moment powstania przychodu Odszkodowanie moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług edukacyjnych Moment uzyskania przychodów z tytułu refundacji z NFZ ceny leków i materiałów medycznych Data powstania przychodów z tytułu odszkodowania Cesja wierzytelności Podwyższenie ceny po dokonaniu dostawy towarów Faktura korygująca w związku z pomyłką w cenie Faktura korygująca a przychód w podatku dochodowym Faktura korygująca na przełomie roku Faktura korygująca w związku z późniejszą zmianą ceny Faktura korygująca na plus a data powstania przychodu Przeniesienie wierzytelności w drodze darowizny data powstania przychodu Czynsz inicjalny moment przychodu Lokale zajmowane bez tytułu prawnego Moment powstania przychodu z tytułu nielegalnego poboru energii Refundacja ceny leków w aptece Kary umowne za nienależyte wykonanie robót Transfer zawodników moment powstania przychodów Data zapłaty a moment powstania przychodu Przychód ze świadczenia usług transportowych dokumentowanych biletami miesięcznymi Premia pieniężna moment powstania przychodu Zbycie sublicencji a moment powstania przychodu ROZDZIAŁ X PRZYCHODY ZE ŚWIADCZEŃ NIEODPŁATNYCH I CZĘŚCIOWO OD- PŁATNYCH Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne Przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych Wysokość przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw Wysokość przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń Wysokość przychodu z tytułu częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw oraz świadczeń częściowo odpłatnych Zakup towaru handlowego poniżej wartości rynkowej Świadczenia nieodpłatne Nieodpłatne świadczenia niezaliczone do przychodu Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego przychodem Wartość początkowa środka trwałego nabytego za częściową odpłatnością Niewywiązywanie się ze zobowiązania a świadczenie nieodpłatne Nieoprocentowana pożyczka nieodpłatnym świadczeniem Użytkowanie przechowywanych pieniędzy wspólnika Brak czynszu umownego a nieodpłatne świadczenie Nieodpłatne otrzymanie autobusów służących do świadczenia usług

12 Użyczenie pieców sklepom Towar zakupiony w cenie promocyjnej Nieoprocentowana pożyczka Niskie oprocentowanie pożyczki Darowizna półproduktów Ustalenie wartości nieodpłatnie przekazanych środków trwałych Nieodpłatne wykonywanie funkcji przez członków rady nadzorczej Nieodpłatne oprogramowanie Linux Korzystanie z bezpłatnych programów komputerowych Darmowe ubezpieczenie przy zakupie samochodu Prezenty od kontrahentów Nagrody otrzymywane w ramach akcji promocyjnej Specjalny rabat od kontrahenta Kwiaty otrzymane od kontrahenta Użyczenie lodówek sklepom Ogłoszenia bezpłatne Bezpłatny transport Nieodpłatne poręczenie Bezczynność wierzyciela a przychód z tytułu niespłaconej wierzytelności Nieodpłatne poręczenie Bezzwrotne dopłaty Wniesienie dopłat przez wspólników Bezzwrotne dopłaty do udziałów w spółce Dopłaty wniesione przez wspólnika do spółki Dopłaty do kapitału w spółce z o.o Dopłaty wnoszone do spółki Dopłaty wyższe niż ustalone w umowie spółki Zwrot dopłaty innej osobie niż wnoszącej dopłatę Zwrot dopłaty wniesionej w walucie obcej a różnice kursowe Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości Nieodpłatne udostępnienie do używania od 1 stycznia 2009 r Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do 31 grudnia 2008 r Wysokość przychodów Dochód z nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości Użyczenie lokalu spółce z o.o. przez wspólnika ROZDZIAŁ XI ZASADY USTALANIA WYBRANYCH PRZYCHODÓW Wierzytelności a przychód Odpisy aktualizujące należności jako przychód Przychód przy obrocie wierzytelnościami Potrącanie wzajemnych wierzytelności Sprzedaż wierzytelności Wierzytelności jako przychód Umowy factoringowe Potrącenia wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności Ustanie przyczyn dokonania odpisów aktualizujących Umowy forfaitingowe Umorzenie zobowiązań w związku z postępowaniem naprawczym Bankowe postępowanie ugodowe Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu

13 1.14. Przychód ze sprzedaży wierzytelności Zwrot wierzytelności a przychód Umorzenie i przedawnienie zobowiązań Przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań Umorzenie lub przedawnienie zobowiązania z tytułu pożyczek (kredytów) Umorzona wierzytelność jako przychód Przychód z tytułu umorzenia pożyczki Umorzone i przedawnione zobowiązania Moment powstania przychodu z tytułu umorzonych zobowiązań Podatek VAT od umorzonego długu Umarzanie zobowiązań Umorzenie pożyczki Umorzona część niezapłaconych odsetek Przedawnione zobowiązania przychodem podatnika Przychód ze zbycia nieruchomości Zbycie nieruchomości wymóg formy notarialnej Przychód ze zbycia nieruchomości Zbycie mieszkań na preferencyjnych warunkach Sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań poprzedzających wywłaszczenie Zbycie nieruchomości przysądzonej Przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy Dywidendy i inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Zryczałtowany podatek dochodowy a ograniczony obowiązek podatkowy Prawa autorskie do utworu Prawo do wynalazku Należności licencyjne Know-how pojęcie Przychody różne Cash-pooling Sprzedaż krótka papierów wartościowych Handel samochodami używanymi Przychód z tytułu przejęcia przez ubezpieczyciela uszkodzonych pojazdów Przychody banków spółdzielczych z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolnictwa Wpłaty na fundusz remontowy przychodem Wspólnoty Mieszkaniowej Przychód z rozwiązania rezerw obowiązkowych Opłaty za przyłączenie do sieci Odsetki od środków ZFŚS Opodatkowanie dochodów w obrocie elektronicznym Przychody u szczególnych grup podatników Opcje walutowe a przychody podatkowe ROZDZIAŁ XII STRATY Zasada rozliczania strat podatkowych Uwzględnianie straty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek Uwzględnianie straty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek raz jeszcze Błędne ustalenie straty przy obliczaniu zaliczek Rozliczanie straty przy innym niż kalendarzowy roku podatkowym Strata poniesiona w okresie zwolnienia Zwolnienie od podatku a rozliczanie straty Rozliczanie straty poniesionej w 2010 roku Odliczanie strat a podmiot w stanie likwidacji Strata spółki przejmowanej

14 Strata spółki przejmującej Odliczanie strat od dochodu w przypadku łączenia spółek Dochód spółki przejmującej a strata spółki przejmowanej Straty spółki dzielonej Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a możliwość odliczenia straty Strata a brak przychodów Odliczenie straty poniesionej w specjalnej strefie ekonomicznej Termin wydania przez organy podatkowe decyzji określającej stratę ROZDZIAŁ XIII KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU ZASADY ROZLICZANIA Warunki, od których uzależnione jest zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów Warunki kwalifikujące koszt do grupy kosztów uzyskania przychodów Związek kosztów z przychodami Zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów od 1 stycznia 2007 r Związek poniesionych wydatków z przychodami Nie jest konieczne wykazanie w każdym przypadku bezpośredniego związku między wydatkiem a przychodem Koszty a brak przychodu w roku podatkowym Przesłanki ustalania kosztów Koszty poniesione w celu rozwoju działalności Koszty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy spółki do dnia jej rejestracji Koszty zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Koszty podwyższenia kapitału zakładowego Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy Koszty utrzymania psa Zakup książek do firmy Opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntu a zbycie tego prawa Brak podjęcia działalności a koszty uzyskania przychodów Wadliwość wyliczenia kosztów przez podatnika Koszty pośrednie związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z podatku dochodowego Rozszerzenie wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów Wydatki dokonane w związku z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Prawidłowe udokumentowanie kosztów uzyskania przychodów Zasady dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów Faktura bez podpisu jako dowód księgowy Brak dokumentów a możliwość zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów Wadliwość dowodu księgowego Błędy formalne dokumentu a koszty uzyskania przychodów Udowodnienie poniesienia kosztu Wykonanie usług marketingowych musi być udokumentowane Wyciągi elektroniczne Wysokość celowych kosztów nie może być kwestionowana przez organ podatkowy Koszty podatkowe a koszty bilansowe Dokumentowanie przejazdów taksówką Paragony jako dowód poniesienia kosztów Dokumentowanie zakupów od rolników Wydatki na złom z nieznanego źródła są kosztem

15 3. Moment ujęcia kosztów w księgach podatkowych Data ujęcia kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r Dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów Rozdzielanie kosztów pośrednich Pojęcie kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich Koszty pośrednie dotyczące kilku lat podatkowych Dostęp do bazy danych Zakup materiałów biurowych Koszty dotyczące kilku lat podatkowych przykłady Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zaniechanych inwestycji Koszty prac rozwojowych Opłaty certyfikacyjne od 1 stycznia 2007 r Sprzedaż kolejnych partii towarów a koszty ich nabycia Rachunek za energię na przełomie roku 2010 i Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów publikacji sprawozdań finansowych Szczególne zasady ujmowania kosztów uzyskania przychodów Odsetki od zobowiązań Moment zaliczenia wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodów Opłata produktowa moment zaliczenia do kosztów Opłata produktowa jako koszt pośredni Wynajem powierzchni wystawowej na targach Koszty poniesione na reklamę powodujące powstanie przychodu w latach następnych Brak faktury a koszty pośrednie na koniec roku Reklama w książce telefonicznej wydanej w następny roku podatkowym Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem gruntu nabytego w celu odsprzedaży Polisy ubezpieczeniowe Moment ujęcia kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych Odsetki i prowizja od kredytu Kapitalizacja odsetek a moment zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów ROZDZIAŁ XIV POSZCZEGÓLNE RODZAJE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Wierzytelności Wierzytelności nieściągalne Bezskuteczność egzekucji jako przesłanka zaliczenia należności do kosztów Udokumentowanie nieściągalności poręczonej wierzytelności Protokół jako sposób udokumentowania nieściągalności wierzytelności Postanowienie o bezskuteczności części wierzytelności Nieściągalne wierzytelności a sukcesja podatkowa Uprawdopodobnienie nieściągalności a odpis aktualizujący zaliczany do kosztów uzyskania przychodów Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności według ustawy o rachunkowości Podatek należny zawarty w wierzytelności nieściągalnej a koszty uzyskania przychodów Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności a nieściągalna wierzytelność kosztem uzyskania przychodów Rezerwy w bankach Dokumenty niestanowiące podstawy uznania wierzytelności za koszt uzyskania przychodów Odpisy aktualizujące w bankach

16 Zbycie wierzytelności z tytułu umów najmu Umorzenie przedawniającej się wierzytelności celem zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów Ukończenie postępowania upadłościowego jako przesłanka uznania wierzytelności za nieściągalną Straty z odpłatnego zbycia wierzytelności Windykacja należności Nabycie wierzytelności Umorzone kredyty bankowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym Straty, kary, sankcje, opłaty Straty jako koszty podatkowe Straty przedpłat, zaliczek oraz zadatków Kary i opłaty sankcyjne Sankcje wynikające z Kodeksu pracy Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Odsetki za zwłokę od opłaty produktowej Sankcje karne Nieunikniona strata związana z działalnością Opłata prolongacyjna a koszty uzyskania przychodu Środki trwałe karne odsetki Kary umowne Kara z tytułu zerwania umowy Kary umowne i odszkodowania Kosztami uzyskania przychodów kary umowne tylko przewidziane w umowie Opłaty za korzystanie ze środowiska Dodatkowa opłata produktowa Opłata produktowa Wprowadzanie na rynek baterii i akumulatorów a koszty uzyskania przychodów Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych Kradzież towarów handlowych a koszty uzyskania przychodów Straty w samochodach osobowych Straty w środkach trwałych i obrotowych Straty wynikłe z kradzieży Przecena towarów handlowych a podatek dochodowy Likwidacja zapasów Straty w wyrobach akcyzowych Wpływ niedoboru ujawnionego podczas inwentaryzacji na podstawę obliczenia podatku dochodowego Strata pieniędzy z konta bankowego lub karty płatniczej Konieczność udokumentowania straty Strata a zawinienie podatnika Opłata dodatkowa wymierzana przez ZUS a koszty uzyskania przychodów Zobowiązanie powstałe na skutek decyzji o odpowiedzialności płatnika Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji Braki towarów w magazynie Odszkodowania w wyjaśnieniach organów podatkowych Odszkodowanie i zadośćuczynienia za wypadki Odszkodowanie za uszkodzenie towarów w transporcie Ubezpieczenie i straty w działalności spedycyjnej Reklamacje ilościowe i jakościowe

17 2.41. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów Koszty pracownicze Samozatrudnienie a koszty uzyskania przychodów Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Moment zaliczenia wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodów Postawienie wynagrodzenia do dyspozycji pracowników Zasądzone na rzecz pracownika wynagrodzenie za lata ubiegłe Wypłata wynagrodzenia przelewem Częściowa wypłata wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodów Składki ZUS od 1 stycznia 2009 r Zaniżenie składek ZUS a termin zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów Potrącenia z wynagrodzeń a koszty uzyskania przychodów Bezpodstawne potrącenia z wynagrodzeń Składki ZUS i zaliczki na podatek potrącane przez pracodawcę Wynagrodzenie związane z wytworzeniem środka trwałego Świadczenia socjalne Wydatki socjalne Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Spotkania integracyjne pracowników Nowe przepisy dotyczące dokształcania pracowników a koszty uzyskania przychodów Koszty szkoleń Wydatki na szkolenie osób niebędących pracownikami Zagraniczne szkolenia wykazanie związku z przychodem Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło Wydatki związane z podróżami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia i o dzieło Składki zapłacone za zleceniobiorcę Wynagrodzenie absolwentów odbywających praktyki Używanie przez pracownika samochodu niebędącego jego własnością Korzystanie z prywatnych samochodów udziałowców niebędących pracownikami Przewóz pracowników Wypłata odprawy a koszty uzyskania przychodu Dodatkowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Zadośćuczynienie dla pracownika wypłacone w związku z wypadkiem przy pracy Wydatki na przysposobienie zawodowe młodocianych Koszty związane z łączem internetowym w mieszkaniach pracowników Koszty badań lekarskich pracowników Świadczenia medyczne dla rodzin pracowników Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zaległe wpłaty na ZFŚS Diety a koszty uzyskania przychodów Druk Polecenie wyjazdu służbowego Zbiorcze polecenie wyjazdu służbowego Podróż służbowa a wydatki na przejazd autostradą i parking Diety wypłacane kierowcom Diety dla kierowców od 3 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Telefony prywatne i służbowe Ubezpieczenie pracownika Zwrot pracownikom kosztów zapłaconych mandatów Wieńce na pogrzeb byłego pracownika

18 Napoje dla pracowników Fundusz szkoleniowy a podatek dochodowy Koszty zarządu i rady nadzorczej Umowa o pracę zawarta z naruszeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych Wynagrodzenia członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wynagrodzenia członków rady nadzorczej Ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej Wynagrodzenie członka rady nadzorczej nieobecnego na posiedzeniach rady Zawarte umowy z samym sobą Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy cywilnoprawne z udziałowcami spółki Diety dla osób wchodzących w skład rad nadzorczych Podróż służbowa członków zarządu spółki Diety i ryczałty prezesa spółki Podróże służbowe władz osoby prawnej Koszt pobytu w Polsce obcokrajowca będącego członkiem zarządu Artykuły spożywcze na zebranie rady nadzorczej Podatki Podatki jako koszt uzyskania przychodu Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę Podatek od czynności cywilnoprawnych od udzielonych pracownikom pożyczek Korekta roczna VAT a koszty uzyskania przychodów Roczna korekta VAT od zakupów inwestycyjnych a koszty uzyskania przychodów Naliczony podatek VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt VAT w kosztach uzyskania przychodów Podatek należny i naliczony przy reprezentacji i reklamie jako koszt VAT należny od nieodpłatnego przekazania towarów od 1 stycznia 2011 r Zryczałtowany zwrot VAT dla rolnika ryczałtowego Utrata lub rezygnacja z prawa do odliczenia VAT naliczonego Sankcje VAT-owskie nie są kosztem uzyskania przychodów Naliczony za granicą podatek od wartości dodanej Zagraniczny podatek VAT Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości w firmie deweloperskiej Odsetki Wykorzystanie kredytu dla udzielenia pożyczek spółkom powiązanym kapitałowo Pożyczki od udziałowców a tzw. cienka kapitalizacja Pożyczka udzielona spółce przez żonę udziałowca Obliczanie wskaźnika procentowego Określanie wartości zadłużenia Definicja wartości zadłużenia Wyliczanie wartości zadłużenia w euro Zakres stosowania przepisów ograniczających możliwość zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek Wartość kapitału zakładowego spółki a cienka kapitalizacja Data zawarcia pożyczki Odsetki od pożyczek zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych Odsetki od pożyczki obrotowej i inwestycyjnej Kapitalizacja odsetek a koszty uzyskania przychodu Odsetki od pożyczki na wypłatę dywidendy Reprezentacja i reklama

19 7.1. Zasady rozliczania reprezentacji i reklamy Pojęcie reprezentacji Reklama od 1 stycznia 2007 r Wydatki na użyczanie urządzeń do sprzedaży lub dystrybucji produktów Informacja handlowa Sprzedaż premiowa a reklama Darowizna a reprezentacja Cel poniesienia wydatków marketingowych Podatek należny i naliczony przy reprezentacji VAT naliczony od wydatków na cele reprezentacji Podatek należny i naliczony przy reklamie Kwiaty dla kontrahenta Kwiaty wręczane pracownikom Zieleń wokół firmy Zakup kawy i herbaty Alkohol Wyżywienie podczas szkoleń i innych spotkań wyjazdowych Poczęstunki podczas targów i wystaw Katalogi, wizytówki, ulotki Wizytówki Koszty ubioru jako koszty reprezentacji Świąteczna dekoracja sklepu Kwiaty do wystroju firmy Utrzymanie terenów zielonych wokół firmy Prezenty dla kontrahentów Banery i gadżety z logo firmy Nagrody dla pracowników kontrahentów Szkolenie kontrahentów Impreza dla kontrahentów Wydatki na przyjęcie delegacji kontrahentów Koszty szkoleń, konferencji i spotkań promocyjnych Szkolenia dla kontrahentów Plakaty Umowa sponsoringu Obiad z kontrahentem Wydatki na konsumpcję Spotkania biznesowe z kontrahentami Posiłki podawane przez firmy szkoleniowe Usługi gastronomiczne i zakup żywności Artykuły do prezentacji maszyn podczas targów Reprezentacja w wyjaśnieniach organów podatkowych Kartki świąteczne dla kontrahentów Wydatki na targi, konferencje Wydatki na konferencję prasową Konferencje i szkolenia dla potencjalnych nabywców towaru Celowość wydatków marketingowych Związek wydatków na reprezentację z prowadzoną działalnością Koszty związane z marketingiem obowiązek dokumentacji Zakup konia oraz innych zwierząt Nagroda dla kontrahenta za wysokie obroty Ubiór dla pracowników Ubrania firmowe dla pracowników

20 Spotkania promocyjne dla lekarzy Premia pieniężna wypłacona dla nabywcy Samochody Definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2007 r Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony Pojazdy specjalne a definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2011 r Skutki zmiany kwalifikacji pojazdów na gruncie podatku dochodowego Definicja samochodu osobowego do 31 grudnia 2006 r Samochody nabyte przed 1 stycznia 2007 r. używane po tej dacie Zaświadczenie z badań technicznych Zakup samochodu stanowiącego środek trwały Amortyzacja samochodu nabytego do 31 grudnia 2006 r Koszty eksploatacji i napraw samochodu zaliczonego do środków trwałych Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów OC i AC Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenie samochodów nabytych na przełomie 2006 i 2007 roku Brak zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej, a koszty uzyskania przychodów Samochody używane przez pracowników Wykorzystanie samochodu pracownika umowa Ryczałt a samochód oddany w używanie pracodawcy Samochody używane przez zleceniobiorców Samochód będący środkiem trwałym a ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Czynsz za najem samochodu a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Ewidencja przebiegu pojazdu w wypożyczalni samochodów Umowa najmu samochodu osobowego zawarta w 2006 r. a ewidencja przebiegu pojazdów Kradzież samochodu Koszty naprawy powypadkowej samochodu Brak odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu, a koszty uzyskania przychodów Sprzedaż samochodu zaliczonego do środków trwałych Skutki niezgłoszenia do odprawy celnej samochodu Opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów Remont powypadkowy samochodu użytkowanego na podstawie umowy użyczenia Brak numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze a koszty uzyskania przychodów Dalszy podnajem samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów Zagadnienia pozostałe Darowizny a koszty uzyskania przychodów Koszty zaniechanych inwestycji Zaniechane inwestycje w okresie przejściowym Wydatki związane z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Źródło finansowania wydatku Kaucja nie jest kosztem Wydatki na zabezpieczenie należności celno-podatkowych Wydatki z tytułu gwarancji wadialnych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wydatki na ogłoszenia o przetargu Rezerwa na naprawy gwarancyjne Przekazanie wyposażenia sklepowego do nieodpłatnego używania Wydatki na wpis sądowy i koszty zastępstwa procesowego w obronie przychodu Koszty sądowe u dłużnika Wydatki poniesione na wyprodukowanie części towaru, która nie została sprzedana Wydatki związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu Wydatki związane z zakupem gruntu

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo