ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Podmiot opodatkowania Osoby prawne Jednostki nieposiadające osobowości prawnej Spółki zagraniczne Definicja spółki niebędącej osobą prawną Spółki zagraniczne problem z niektórymi krajami Mały podatnik Komitety wyborcze jako podatnicy Rada Rodziców podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych Spółki kapitałowe w organizacji Spółki kapitałowe w organizacji jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych Data rejestracji spółki kapitałowej w organizacji w urzędzie skarbowym a rozliczenie podatku dochodowego Rok podatkowy w spółce kapitałowej w organizacji Przychody i koszty w spółce kapitałowej w organizacji Koszty założenia spółki z o.o. i podwyższenia kapitału zakładowego Spółka niemająca osobowości prawnej a podatek dochodowy od osób prawnych Wspólnoty mieszkaniowe Spółka komandytowo-akcyjna Upadłość a obowiązek podatkowy Zmiana formy prawnej a następstwo prawne w zakresie obowiązków prawnopodatkowych Podatkowe grupy kapitałowe Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej Rok podatkowy spółek tworzących podatkową grupę kapitałową Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapitałowej Dywidenda od spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Opodatkowanie dywidendy dla spółki z grupy kapitałowej Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej Podatkowa grupa kapitałowa a inne obowiązki Wyłączenia przedmiotowe Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy Działalność rolnicza w orzecznictwie NSA Przedmiot działalności rolniczej Produkcja materiału siewnego Gospodarstwo rolne definicja Gospodarstwo rolne wyjaśnienie MF Pojęcie działy specjalne produkcji rolnej Działy specjalne produkcji rolnej pojęcie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Działalność rolnicza na gruntach cudzych Przychód z kontraktacji Działalność rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej... 60

2 Hodowla koni Polowa uprawa kwiatów Łuskanie cebulek kwiatowych a działalność rolnicza Przychody i koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej i pozarolniczej Sprzedaż warzyw suszonych pochodzących z własnej uprawy Dopłaty w rolnictwie Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych Dzierżawa gruntów rolnych Grupa producentów rolnych Gospodarka leśna definicja Czynność prawnie nieważna a zobowiązanie podatkowe Przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Kwota zasądzona na rzecz podatnika w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji Podatek tonażowy Wybór pomiędzy podatkiem tonażowym a zasadami ogólnymi Podatnicy podatku tonażowego Dokument Zgodności Przedmiot opodatkowania podatkiem tonażowym Wyłączenia z zakresu podatku tonażowego Wybór zasad opodatkowania przez armatora morskiego Podatek tonażowy a łączenie przedsiębiorstw Zasady ustalania dochodu armatora Obliczenie podatku tonażowego Zapłata podatku i deklaracje w podatku tonażowym Podatek tonażowy od sprzedaży statku Podatek tonażowy a księgi rachunkowe Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy Nieograniczony obowiązek podatkowy Ograniczony obowiązek podatkowy Siedziba i zarząd osoby prawnej Terytorium Polski Pojęcia morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna Pokłady samolotów i statki morskie Specjalne strefy ekonomiczne Zwolnienia podmiotowe Fundusze emerytalne Zagraniczne fundusze inwestycyjne i podmioty prowadzące program emerytalny Zwolnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego Fundusz dopłat nie jest funduszem celowym Zwolnienia o charakterze podmiotowym na podstawie odrębnych ustaw Zwolnienie państwowych funduszy celowych Zwolnienie jednostek budżetowych Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych z podatku dochodowego Jednostki badawczo-rozwojowe brak zwolnienia Zwolnienie dla Agencji Rezerw Materiałowych Rok podatkowy Rok kalendarzowy a rok podatkowy Rozpoczęcie działalności a rok podatkowy Rok podatkowy jako rok kalendarzowy Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a zasady złożenia zeznania podatkowego Rok podatkowy jako okres 12 kolejnych miesięcy Zmiana roku podatkowego... 89

3 5.4. Forma zawiadomienia o wyborze roku podatkowego Konsekwencje niezawiadomienia o zmianie roku podatkowego Modyfikacja roku podatkowego Rok podatkowy spółek tworzących podatkową grupę kapitałową Zamknięcie ksiąg rachunkowych a rok podatkowy Postępowanie upadłościowe a rok podatkowy Inny rok podatkowy niż kalendarzowy a data złożenia IFT-2R Podatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a nowe przepisy 93 ROZDZIAŁ II OPODATKOWANIE OSÓB ZAGRANICZNYCH Ograniczony obowiązek podatkowy Organiczony obowiązek podatkowy a spółka zarejestrowana w Polsce z siedzibą zarządu na Cyprze Pojęcie dochodu uzyskanego w Polsce przez podmiot zagraniczny na terytorium Polski Zasady opodatkowania osób zagranicznych Opodatkowanie podmiotu zagranicznego prowadzącego działalność w Polsce Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodzących z państw, z którymi nie zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Dochody osiągane przez oddziały (przedstawicielstwa) Dochody z nieruchomości Dochody z majątku ruchomego Świadczenie usług Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodzących z państw, z którymi zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Rola umów międzynarodowych Umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Obowiązek stosowania oficjalnej wersji tłumaczenia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Pojęcie zakładu w Umowie Modelowej Pojęcie zakładu w polskiej ustawie Opodatkowanie zakładu i podmiotów pozostałych Ustalenie zysku zakładu Definicja zakładu w umowie z Irlandią Korekta dochodów uzyskanych w innym kraju a zysk zakładu w Polsce Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych Dochody z nieruchomości Dochody z rzeczy ruchomych Dochody z licencji Dochody z odsetek Dochody z odsetek moment potrącenia podatku Dochody z dywidend Zrównanie prawa podatników mających siedzibę na terytorium UE lub EOG z polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zapłaconego za granicą Dywidendy dla podmiotów zagranicznych Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące dywidend od polskich spółek Państwa członkowskie UE i EOG Zwolnienie dywidendy wypłacanej dla podmiotu zagranicznego Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę Opodatkowanie osób zagranicznych konieczność ustalenia ich statusu Spółka europejska Certyfikat rezydencji Pojęcie certyfikatu rezydencji

4 Obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji Certyfikat rezydencji wyjaśnienie MF Zaświadczenie o wpisie do rejestru nie jest certyfikatem rezydencji Kopia certyfikatu rezydencji Uzyskanie certyfikatu po dniu dokonania wypłaty a rozliczenie podatku Certyfikat rezydencji zwolnienie Opodatkowanie dochodów spółki europejskiej Licencje, odsetki, usługi niematerialne Dochody z praw majątkowych wypłacane przez firmy polskie firmom zagranicznym Forma wypłaty dochodów z praw majątkowych, licencji i odsetek Zwolnienie z podatku należności licencyjnych wpłacanych niektórym podmiotom Zmiany od 1 stycznia 2011 r. w zakresie zwolnienia należności licencyjnych i odsetek uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa międzynarodowa Oświadczenie zagranicznego podmiotu jako warunek korzystania ze zwolnienia przy wypłacie dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnej Należności licencyjne otrzymywane przez zagraniczny zakład Uregulowanie podatku od należności przekazywanej za granicę z własnych środków polskiej firmy Należność z tytułu udziału w programach partnerskich Należność z tytułu praw autorskich wypłacona dla firmy francuskiej Należności za używanie urządzenia przemysłowego Należności z tytułu najmu samochodów ciężarowych Zakup programu komputerowego do dalszej odsprzedaży Program komputerowy nabyty na własne potrzeby a pobór podatku u źródła Data pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego przy kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej polskiemu podmiotowi przez podmiot zagraniczny Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie NSA i wyjaśnieniach organów podatkowych Możliwość opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach Opodatkowanie odsetek Pokrycie odsetek ze środków polskiego płatnika Prowizja za pośrednictwo w sprzedaży wypłacona zagranicznej firmie Zapłata za kurs językowy dla nierezydenta a obowiązek potrącenia podatku Pojęcie know-how w orzecznictwie Pojęcie świadczenia o podobnym charakterze Zasady opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom niemieckim Opodatkowanie dywidend w umowie z Niemcami Odsetki i należności Przeniesienie własności majątku ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA PODATKOWA Przepisy o ewidencji rachunkowej Ustalenie dochodu na podstawie ksiąg rachunkowych Księgi podatkowe jako dowód określenia dochodów Zasady prowadzenia ksiąg Nierzetelne księgi a szacowanie podstawy opodatkowania Zawyżenie kosztów a nierzetelność Fikcyjne rachunki a nierzetelność Nierzetelne prowadzenie ksiąg a szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania Nierzetelne prowadzenie księgi odpowiedzialność karna skarbowa Utracona dokumentacja

5 11. Postępowanie szacunkowe obowiązki dowodowe strony Postępowanie szacunkowe obowiązki dowodowe organu podatkowego Wskaźniki do szacowania dochodu osoby zagraniczne Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej Dokumentacja prowadzona przez podatników zwolnionych przedmiotowo Nieprawidłowe zaliczenie wydatków w koszty a szacowanie ROZDZIAŁ IV PRZERZUCANIE DOCHODÓW Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych Elementy dokumentacji podatkowej Obowiązek sporządzenia dokumentacji Informacje, o które należy zadbać sporządzając dokumentację podatkową Szczegółowość dokumentacji podatkowej Kompensata korzyści Dokumentacja transakcji w wyjaśnieniach MF Pojęcie transakcji oraz sposób określenia jej wielkości Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych a inne obowiązki informacyjne Konsekwencje naruszenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej Termin przedawniania sankcyjnego 50% podatku Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych Powiązania pomiędzy podatnikami Ceny transferowe pojęcie Przerzucanie dochodów w obrocie międzynarodowym Przerzucanie dochodów w obrocie krajowym Powiązania pośrednie Umowa najmu zawarta z prezesem zarządu będącym jednocześnie udziałowcem spółki Pożyczka dla prezesa Metody szacowania dochodu Metody transakcyjne Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzedaży Metoda rozsądnej marży ( koszt plus ) Metody zysku transakcyjnego Metoda podziału zysków Metoda marży transakcyjnej netto Wybór metody szacunku Szczególne przypadki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług Zasady określania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług Szacowanie wysokości wydatków na reklamę Pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi Badania na zlecenie podmiotu powiązanego Wspólne ponoszenie kosztów na wytworzenie dóbr niematerialnych Podstawowe zasady dokonywania szacowania dochodu przez organy podatkowe Analiza porównywalności transakcji Sposób ustalenia zaniżenia lub zawyżenia cen Przerzucanie dochodów ciężar dowodowy Obciążenie polskiego oddziału kosztami zarządu Wydzierżawienie nieruchomości innemu podatnikowi za symboliczną odpłatnością Udzielanie preferencyjnych pożyczek akcjonariuszom Pożyczki i zakup obligacji a przerzucanie dochodu

6 Sam fakt powiązań gospodarczych nie może rodzić ujemnych skutków podatkowych dla podmiotów powiązanych Transakcje ze spółką matką i spółkami siostrami Konieczność dokonania oceny skutków powiązań dostawców zagranicznych Przekazanie innemu podmiotowi gospodarczemu środka trwałego a przerzucenie dochodu Brak uszczuplenia należności podatkowych a art. 11 ustawy Ceny transferowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Dochód faktycznie nieuzyskany Wydatki na przeprowadzenie audytu w spółkach zależnych Porozumienie w sprawie ustalania cen transakcyjnych Podmioty powiązane a korekta dochodów uzyskanych w innym kraju Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych ROZDZIAŁ V PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zasady podstawowe Dochody z tytułu udziału w spółce osobowej Zasady ogólne Przychody w spółkach niebędących osobami prawnymi Odsetki od udziału Spółka z o.o. będąca komplementariuszem spółki komandytowej Różne udziały w zyskach i stratach spółki komandytowej Dochody z udziału w spółce jawnej Opodatkowanie współwłasności Przychody ze wspólnego przedsięwzięcia Dochody ze wspólnego źródła Zamiana a dochód Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedaż udziałów i prawa w spółce komandytowej Likwidacja spółki niebędącej osobą prawną skutki dla wspólnika Wystąpienie wspólnika za spółki niebędącej osobą prawną skutki dla wspólnika Wniesienie wkładu do spółki niebędącej osobą prawną Zbycie składników majątku przez spółkę niebędącą osobą prawną będących wkładem do spółki ROZDZIAŁ VI DOCHODY KAPITAŁOWE. PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK Dochody kapitałowe Pojęcie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a niepodzielony zysk Wymiana udziałów Wymiana udziałów wyłączenia z przychodów Wymiana udziałów wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów Wymiana udziałów zasady opodatkowania Przeznaczenie czystego zysku na podwyższenie kapitału zakładowego Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej Forma wypłaty dywidendy i innych przychodów w zyskach osób prawnych Dywidendy i inne dochody w zyskach osób prawnych Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez polskie firmy polskim podmiotom Wielokrotne opodatkowanie dywidend wypłacanych polskim podmiotom Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym

7 Zasady dokumentowania rezydencji spółek zagranicznych Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez polskie podmioty od zagranicznych spółek Wypłata dywidendy dla zagranicznej osoby fizycznej Zasady poboru podatku od dywidend Dywidendy otrzymywane przez polskie firmy za granicą Zrównanie prawa podatników mających siedzibę na terytorium UE lub EOG z polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zapłaconego za granicą Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące zwolnień przychodów z zagranicznych dywidend Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące dywidend od polskich spółek Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa międzynarodowa Dywidenda z raju podatkowego a odliczenie podatku zapłaconego za granicą Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę Zaliczka na dywidendę Zwolnienia z poboru podatku od dywidend ze względu na cele statutowe Prawa nabyte do odliczenia z art. 23 updop Odsetki od nieterminowej wypłaty dywidendy Wypłata dywidendy z opóźnieniem Opóźnienie w wypłacie dywidendy akcjonariuszom Ratalna wypłata dywidendy Zatrzymanie zysku w spółce Zatrzymanie zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zatrzymanie zysku w spółce akcyjnej Zatrzymanie zysku w spółce konsekwencje podatkowe Przesunięcie terminu wypłaty dywidendy Opóźnienie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Pożyczka od akcjonariuszy Umorzenie udziałów zasady opodatkowania Umorzenie udziałów zmiany od 1 stycznia 2011 r Umorzenie przymusowe Umorzenie dobrowolne Podstawa opodatkowania w przypadku przymusowego umorzenia akcji Obniżenie kapitału zakładowego w drodze przymusowego umorzenia części udziałów Przekazanie na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Podwyższenie kapitału akcyjnego ze środków własnych Przekazanie agio na podwyższenie kapitału zapasowego spółki z o.o Przekształcenia spółek Regulacje Kodeksu spółek handlowych Sukcesja prawnopodatkowa Sukcesja numeru identyfikacji podatkowej Połączenie spółek Opodatkowanie spółki nowo zawiązanej (przejmującej) przy połączeniu spółek Opodatkowanie wspólników spółki przejmowanej (łączącej się) Połączenie w celu uniknięcia opodatkowania Rok podatkowy przy fuzji Strata spółki przy fuzji Strata spółki przejmowanej Strata spółki przejmowanej w wyjaśnieniach Ministra Finansów Strata spółki przejmującej Zasady amortyzacji przejmowanych składników majątku

8 12 4. Aport do spółki kapitałowej Pojęcie aportu Regulacje Kodeksu spółek handlowych Otrzymanie aportu a przychód podatkowy Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako aport w spółce kapitałowej Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w postaci aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Przychód z wniesienia aportu do spółki prawa handlowego Koszty związane z wnoszeniem towarów w formie aportu Odpłatne zbycie udziałów, akcji lub wkładów w spółdzielni Moment osiągnięcia przychodu przez udziałowca w związku z objęciem udziałów za wkład niepieniężny Moment powstania przychodu w przypadku wniesienia aportu Agio w spółkach z o.o Opodatkowanie tzw. agio Wniesienie aportu przez nierezydenta Zbycie środka trwałego otrzymanego w formie aportu Podział spółek Majątek przejmowany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa Straty spółki dzielonej Wartość początkowa środków trwałych w przypadku nabycia przedsiębiorstwa Koszty nabycia udziałów Likwidacja Opodatkowanie wspólników przy likwidacji spółki Amortyzacja składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej Obejmowanie udziałów (akcji) przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o Łączenie i podział spółek kapitałowych a księgi podatkowe Łączenie spółek metodą łączenia udziałów a zamykanie ksiąg rachunkowych Przekształcenie spółek kapitałowych a zamykanie ksiąg podatkowych Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi podatkowe Kontynuowanie działalności przez spółkę w przypadku zaprzestania likwidacji ROZDZIAŁ VII PRZYCHODY Definicja przychodu Otrzymanie wartości dewizowych Pieniądze i wartości pieniężne Weksel nie jest źródłem przychodu Przychód z działalności gospodarczej zasady ogólne Przychód należny Zwłoka kontrahenta z zapłatą a przychody należne Brak zapłaty przy odebraniu zamówionych robót VAT a przychód Korekta VAT a przychód w podatku dochodowym Korekta roczna VAT a skutki w podatku dochodowym Roczna korekta VAT od zakupów pozostałych Roczna korekta VAT od zakupów inwestycyjnych VAT naliczony przychodem

9 Dodatkowo określony podatek należny VAT nie zmniejsza przychodów dla celów podatku dochodowego Korekta stawki VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów a przychód w podatku dochodowym VAT a przychód Korekta VAT przy nabyciu nieruchomości wykorzystywanych dla celów innych niż działalność gospodarcza a przychód podatkowy Skutki niedokonania korekty księgowej Bony towarowe Refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia młodocianych Wartość przyznanych akcji w zamian za należne odsetki jest przychodem Kwalifikacja wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego Opodatkowanie podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości Zwrot części poniesionych wydatków na zakup kas rejestrujących Zwrócona akcyza za samochód Odszkodowanie za skradziony samochód Otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku Odsetki a przychód Przepisy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a nienaliczanie odsetek za zwłokę Odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością Opodatkowanie odsetek występujących w obrocie gospodarczym Kompensata zobowiązań z tytułu odsetek Kwota niezapłaconych odsetek nie jest przychodem Odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę Wynagrodzenie płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków Wynagrodzenie płatnika za rozliczanie ZUS Odszkodowanie i odsetki otrzymane od Skarbu Państwa Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki Odszkodowanie w związku z kolizją samochodu nieobjętego AC Odszkodowanie z polisy OC a przychód podatkowy Udostępnienie programu komputerowego wykonawcy usługi Rozliczenie nakładów Handel wierzytelnościami Dopłaty do kapitału wniesione tylko przez jednego wspólnika Niewykorzystane środki funduszu szkoleniowego a przychód Przychody w centrach badawczo-rozwojowych ROZDZIAŁ VIII WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE PRZYCHODÓW Wyłączenia z przychodów Rabaty, bonusy, bonifikaty Rabaty i bonusy a przychód Rabat towarowy Rabat finansowy Zasady rozliczania rabatów finansowych Rabat premiowy moment uzyskania przychodu Pojęcie bonifikaty i skonta Bonus jako przychód Przyrost inwentarza żywego Zwrot towarów

10 14 5. Dotacje i subwencje Kary umowne Pożyczki i odsetki Zwrócone wydatki niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Zaliczki, zadatki, przedpłaty Zaliczki na poczet dostaw towarów i usług Otrzymane zaliczki i kaucje Zwrot nabywcy zaliczki Przepadek zadatku Wpłata należności na poczet przyszłych usług Przedpłaty otrzymane od nabywców lokali mieszkalnych Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty Kaucje zwrotne Kaucja a przychód podatkowy Kaucja gwarancyjna nie jest przychodem Kaucja u beneficjenta Zwłoka w zwrocie kaucji Korzystanie ze środków pieniężnych będących w depozycie Kredyt nie jest przychodem Zasady zwracania członkom spółdzielni wkładów i udziałów Przychody zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Sprzedaż ośrodków wczasowych i zakładowych domów mieszkalnych Przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności Nieodpłatnie otrzymane rzeczy lub prawa na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wkład niepieniężny wniesiony przez podmiot publiczny Odszkodowanie z polisy OC Ujawnienie środka trwałego Wymiana udziałów wyłączenia z przychodów ROZDZIAŁ IX MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU Data powstania przychodu Wydanie rzeczy Zaliczki od 1 stycznia 2007 r Wystawienie faktury a przychód w podatku dochodowym Zaliczka na usługi budowlane Częściowe wykonanie usługi a przychód w podatku dochodowym Częściowe wykonanie usługi budowlanej Sprzedaż mieszkań a data powstania przychodu Usługi rozliczane cyklicznie Sprzedaż energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego Długość okresu rozliczeniowego Jednokrotna umowa rozliczana w okresach rozliczeniowych Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych od 1 stycznia 2007 r Refakturowanie energii na najemców Refakturowanie a moment powstania przychodu Przychód w pozostałych przypadkach Przychody bez zapłaty Płatność z góry za kilka miesięcy a rozliczenie przychodu Zaliczki na długoterminowy najem Przedpłaty i zaliczki a moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytułu eksportu towarów

11 22. Moment powstania przychodu z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu Moment powstania przychodu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości Moment uzyskania przychodu w przypadku umów komisu Moment powstania przychodu przy umowie kolportażu Moment uzyskania przychodu w przypadku zwrotu kosztów sądowych Moment korekty przychodu przy uznaniu reklamacji Sprzedaż na raty moment powstania przychodu Kwartalne fakturowanie usług ciągłych moment powstania przychodu Odszkodowanie moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług edukacyjnych Moment uzyskania przychodów z tytułu refundacji z NFZ ceny leków i materiałów medycznych Data powstania przychodów z tytułu odszkodowania Cesja wierzytelności Podwyższenie ceny po dokonaniu dostawy towarów Faktura korygująca w związku z pomyłką w cenie Faktura korygująca a przychód w podatku dochodowym Faktura korygująca na przełomie roku Faktura korygująca w związku z późniejszą zmianą ceny Faktura korygująca na plus a data powstania przychodu Przeniesienie wierzytelności w drodze darowizny data powstania przychodu Czynsz inicjalny moment przychodu Lokale zajmowane bez tytułu prawnego Moment powstania przychodu z tytułu nielegalnego poboru energii Refundacja ceny leków w aptece Kary umowne za nienależyte wykonanie robót Transfer zawodników moment powstania przychodów Data zapłaty a moment powstania przychodu Przychód ze świadczenia usług transportowych dokumentowanych biletami miesięcznymi Premia pieniężna moment powstania przychodu Zbycie sublicencji a moment powstania przychodu ROZDZIAŁ X PRZYCHODY ZE ŚWIADCZEŃ NIEODPŁATNYCH I CZĘŚCIOWO OD- PŁATNYCH Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne Przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych Wysokość przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw Wysokość przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń Wysokość przychodu z tytułu częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw oraz świadczeń częściowo odpłatnych Zakup towaru handlowego poniżej wartości rynkowej Świadczenia nieodpłatne Nieodpłatne świadczenia niezaliczone do przychodu Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego przychodem Wartość początkowa środka trwałego nabytego za częściową odpłatnością Niewywiązywanie się ze zobowiązania a świadczenie nieodpłatne Nieoprocentowana pożyczka nieodpłatnym świadczeniem Użytkowanie przechowywanych pieniędzy wspólnika Brak czynszu umownego a nieodpłatne świadczenie Nieodpłatne otrzymanie autobusów służących do świadczenia usług

12 Użyczenie pieców sklepom Towar zakupiony w cenie promocyjnej Nieoprocentowana pożyczka Niskie oprocentowanie pożyczki Darowizna półproduktów Ustalenie wartości nieodpłatnie przekazanych środków trwałych Nieodpłatne wykonywanie funkcji przez członków rady nadzorczej Nieodpłatne oprogramowanie Linux Korzystanie z bezpłatnych programów komputerowych Darmowe ubezpieczenie przy zakupie samochodu Prezenty od kontrahentów Nagrody otrzymywane w ramach akcji promocyjnej Specjalny rabat od kontrahenta Kwiaty otrzymane od kontrahenta Użyczenie lodówek sklepom Ogłoszenia bezpłatne Bezpłatny transport Nieodpłatne poręczenie Bezczynność wierzyciela a przychód z tytułu niespłaconej wierzytelności Nieodpłatne poręczenie Bezzwrotne dopłaty Wniesienie dopłat przez wspólników Bezzwrotne dopłaty do udziałów w spółce Dopłaty wniesione przez wspólnika do spółki Dopłaty do kapitału w spółce z o.o Dopłaty wnoszone do spółki Dopłaty wyższe niż ustalone w umowie spółki Zwrot dopłaty innej osobie niż wnoszącej dopłatę Zwrot dopłaty wniesionej w walucie obcej a różnice kursowe Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości Nieodpłatne udostępnienie do używania od 1 stycznia 2009 r Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do 31 grudnia 2008 r Wysokość przychodów Dochód z nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości Użyczenie lokalu spółce z o.o. przez wspólnika ROZDZIAŁ XI ZASADY USTALANIA WYBRANYCH PRZYCHODÓW Wierzytelności a przychód Odpisy aktualizujące należności jako przychód Przychód przy obrocie wierzytelnościami Potrącanie wzajemnych wierzytelności Sprzedaż wierzytelności Wierzytelności jako przychód Umowy factoringowe Potrącenia wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności Ustanie przyczyn dokonania odpisów aktualizujących Umowy forfaitingowe Umorzenie zobowiązań w związku z postępowaniem naprawczym Bankowe postępowanie ugodowe Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu

13 1.14. Przychód ze sprzedaży wierzytelności Zwrot wierzytelności a przychód Umorzenie i przedawnienie zobowiązań Przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań Umorzenie lub przedawnienie zobowiązania z tytułu pożyczek (kredytów) Umorzona wierzytelność jako przychód Przychód z tytułu umorzenia pożyczki Umorzone i przedawnione zobowiązania Moment powstania przychodu z tytułu umorzonych zobowiązań Podatek VAT od umorzonego długu Umarzanie zobowiązań Umorzenie pożyczki Umorzona część niezapłaconych odsetek Przedawnione zobowiązania przychodem podatnika Przychód ze zbycia nieruchomości Zbycie nieruchomości wymóg formy notarialnej Przychód ze zbycia nieruchomości Zbycie mieszkań na preferencyjnych warunkach Sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań poprzedzających wywłaszczenie Zbycie nieruchomości przysądzonej Przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy Dywidendy i inne dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Zryczałtowany podatek dochodowy a ograniczony obowiązek podatkowy Prawa autorskie do utworu Prawo do wynalazku Należności licencyjne Know-how pojęcie Przychody różne Cash-pooling Sprzedaż krótka papierów wartościowych Handel samochodami używanymi Przychód z tytułu przejęcia przez ubezpieczyciela uszkodzonych pojazdów Przychody banków spółdzielczych z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolnictwa Wpłaty na fundusz remontowy przychodem Wspólnoty Mieszkaniowej Przychód z rozwiązania rezerw obowiązkowych Opłaty za przyłączenie do sieci Odsetki od środków ZFŚS Opodatkowanie dochodów w obrocie elektronicznym Przychody u szczególnych grup podatników Opcje walutowe a przychody podatkowe ROZDZIAŁ XII STRATY Zasada rozliczania strat podatkowych Uwzględnianie straty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek Uwzględnianie straty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek raz jeszcze Błędne ustalenie straty przy obliczaniu zaliczek Rozliczanie straty przy innym niż kalendarzowy roku podatkowym Strata poniesiona w okresie zwolnienia Zwolnienie od podatku a rozliczanie straty Rozliczanie straty poniesionej w 2010 roku Odliczanie strat a podmiot w stanie likwidacji Strata spółki przejmowanej

14 Strata spółki przejmującej Odliczanie strat od dochodu w przypadku łączenia spółek Dochód spółki przejmującej a strata spółki przejmowanej Straty spółki dzielonej Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a możliwość odliczenia straty Strata a brak przychodów Odliczenie straty poniesionej w specjalnej strefie ekonomicznej Termin wydania przez organy podatkowe decyzji określającej stratę ROZDZIAŁ XIII KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU ZASADY ROZLICZANIA Warunki, od których uzależnione jest zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów Warunki kwalifikujące koszt do grupy kosztów uzyskania przychodów Związek kosztów z przychodami Zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów od 1 stycznia 2007 r Związek poniesionych wydatków z przychodami Nie jest konieczne wykazanie w każdym przypadku bezpośredniego związku między wydatkiem a przychodem Koszty a brak przychodu w roku podatkowym Przesłanki ustalania kosztów Koszty poniesione w celu rozwoju działalności Koszty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy spółki do dnia jej rejestracji Koszty zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Koszty podwyższenia kapitału zakładowego Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy Koszty utrzymania psa Zakup książek do firmy Opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntu a zbycie tego prawa Brak podjęcia działalności a koszty uzyskania przychodów Wadliwość wyliczenia kosztów przez podatnika Koszty pośrednie związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z podatku dochodowego Rozszerzenie wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów Wydatki dokonane w związku z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Prawidłowe udokumentowanie kosztów uzyskania przychodów Zasady dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów Faktura bez podpisu jako dowód księgowy Brak dokumentów a możliwość zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów Wadliwość dowodu księgowego Błędy formalne dokumentu a koszty uzyskania przychodów Udowodnienie poniesienia kosztu Wykonanie usług marketingowych musi być udokumentowane Wyciągi elektroniczne Wysokość celowych kosztów nie może być kwestionowana przez organ podatkowy Koszty podatkowe a koszty bilansowe Dokumentowanie przejazdów taksówką Paragony jako dowód poniesienia kosztów Dokumentowanie zakupów od rolników Wydatki na złom z nieznanego źródła są kosztem

15 3. Moment ujęcia kosztów w księgach podatkowych Data ujęcia kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r Dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów Rozdzielanie kosztów pośrednich Pojęcie kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich Koszty pośrednie dotyczące kilku lat podatkowych Dostęp do bazy danych Zakup materiałów biurowych Koszty dotyczące kilku lat podatkowych przykłady Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zaniechanych inwestycji Koszty prac rozwojowych Opłaty certyfikacyjne od 1 stycznia 2007 r Sprzedaż kolejnych partii towarów a koszty ich nabycia Rachunek za energię na przełomie roku 2010 i Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów publikacji sprawozdań finansowych Szczególne zasady ujmowania kosztów uzyskania przychodów Odsetki od zobowiązań Moment zaliczenia wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodów Opłata produktowa moment zaliczenia do kosztów Opłata produktowa jako koszt pośredni Wynajem powierzchni wystawowej na targach Koszty poniesione na reklamę powodujące powstanie przychodu w latach następnych Brak faktury a koszty pośrednie na koniec roku Reklama w książce telefonicznej wydanej w następny roku podatkowym Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem gruntu nabytego w celu odsprzedaży Polisy ubezpieczeniowe Moment ujęcia kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych Odsetki i prowizja od kredytu Kapitalizacja odsetek a moment zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów ROZDZIAŁ XIV POSZCZEGÓLNE RODZAJE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Wierzytelności Wierzytelności nieściągalne Bezskuteczność egzekucji jako przesłanka zaliczenia należności do kosztów Udokumentowanie nieściągalności poręczonej wierzytelności Protokół jako sposób udokumentowania nieściągalności wierzytelności Postanowienie o bezskuteczności części wierzytelności Nieściągalne wierzytelności a sukcesja podatkowa Uprawdopodobnienie nieściągalności a odpis aktualizujący zaliczany do kosztów uzyskania przychodów Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności według ustawy o rachunkowości Podatek należny zawarty w wierzytelności nieściągalnej a koszty uzyskania przychodów Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności a nieściągalna wierzytelność kosztem uzyskania przychodów Rezerwy w bankach Dokumenty niestanowiące podstawy uznania wierzytelności za koszt uzyskania przychodów Odpisy aktualizujące w bankach

16 Zbycie wierzytelności z tytułu umów najmu Umorzenie przedawniającej się wierzytelności celem zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów Ukończenie postępowania upadłościowego jako przesłanka uznania wierzytelności za nieściągalną Straty z odpłatnego zbycia wierzytelności Windykacja należności Nabycie wierzytelności Umorzone kredyty bankowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym Straty, kary, sankcje, opłaty Straty jako koszty podatkowe Straty przedpłat, zaliczek oraz zadatków Kary i opłaty sankcyjne Sankcje wynikające z Kodeksu pracy Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Odsetki za zwłokę od opłaty produktowej Sankcje karne Nieunikniona strata związana z działalnością Opłata prolongacyjna a koszty uzyskania przychodu Środki trwałe karne odsetki Kary umowne Kara z tytułu zerwania umowy Kary umowne i odszkodowania Kosztami uzyskania przychodów kary umowne tylko przewidziane w umowie Opłaty za korzystanie ze środowiska Dodatkowa opłata produktowa Opłata produktowa Wprowadzanie na rynek baterii i akumulatorów a koszty uzyskania przychodów Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych Kradzież towarów handlowych a koszty uzyskania przychodów Straty w samochodach osobowych Straty w środkach trwałych i obrotowych Straty wynikłe z kradzieży Przecena towarów handlowych a podatek dochodowy Likwidacja zapasów Straty w wyrobach akcyzowych Wpływ niedoboru ujawnionego podczas inwentaryzacji na podstawę obliczenia podatku dochodowego Strata pieniędzy z konta bankowego lub karty płatniczej Konieczność udokumentowania straty Strata a zawinienie podatnika Opłata dodatkowa wymierzana przez ZUS a koszty uzyskania przychodów Zobowiązanie powstałe na skutek decyzji o odpowiedzialności płatnika Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji Braki towarów w magazynie Odszkodowania w wyjaśnieniach organów podatkowych Odszkodowanie i zadośćuczynienia za wypadki Odszkodowanie za uszkodzenie towarów w transporcie Ubezpieczenie i straty w działalności spedycyjnej Reklamacje ilościowe i jakościowe

17 2.41. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów Koszty pracownicze Samozatrudnienie a koszty uzyskania przychodów Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Moment zaliczenia wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodów Postawienie wynagrodzenia do dyspozycji pracowników Zasądzone na rzecz pracownika wynagrodzenie za lata ubiegłe Wypłata wynagrodzenia przelewem Częściowa wypłata wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodów Składki ZUS od 1 stycznia 2009 r Zaniżenie składek ZUS a termin zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów Potrącenia z wynagrodzeń a koszty uzyskania przychodów Bezpodstawne potrącenia z wynagrodzeń Składki ZUS i zaliczki na podatek potrącane przez pracodawcę Wynagrodzenie związane z wytworzeniem środka trwałego Świadczenia socjalne Wydatki socjalne Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Spotkania integracyjne pracowników Nowe przepisy dotyczące dokształcania pracowników a koszty uzyskania przychodów Koszty szkoleń Wydatki na szkolenie osób niebędących pracownikami Zagraniczne szkolenia wykazanie związku z przychodem Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło Wydatki związane z podróżami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia i o dzieło Składki zapłacone za zleceniobiorcę Wynagrodzenie absolwentów odbywających praktyki Używanie przez pracownika samochodu niebędącego jego własnością Korzystanie z prywatnych samochodów udziałowców niebędących pracownikami Przewóz pracowników Wypłata odprawy a koszty uzyskania przychodu Dodatkowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Zadośćuczynienie dla pracownika wypłacone w związku z wypadkiem przy pracy Wydatki na przysposobienie zawodowe młodocianych Koszty związane z łączem internetowym w mieszkaniach pracowników Koszty badań lekarskich pracowników Świadczenia medyczne dla rodzin pracowników Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zaległe wpłaty na ZFŚS Diety a koszty uzyskania przychodów Druk Polecenie wyjazdu służbowego Zbiorcze polecenie wyjazdu służbowego Podróż służbowa a wydatki na przejazd autostradą i parking Diety wypłacane kierowcom Diety dla kierowców od 3 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Telefony prywatne i służbowe Ubezpieczenie pracownika Zwrot pracownikom kosztów zapłaconych mandatów Wieńce na pogrzeb byłego pracownika

18 Napoje dla pracowników Fundusz szkoleniowy a podatek dochodowy Koszty zarządu i rady nadzorczej Umowa o pracę zawarta z naruszeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych Wynagrodzenia członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wynagrodzenia członków rady nadzorczej Ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej Wynagrodzenie członka rady nadzorczej nieobecnego na posiedzeniach rady Zawarte umowy z samym sobą Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy cywilnoprawne z udziałowcami spółki Diety dla osób wchodzących w skład rad nadzorczych Podróż służbowa członków zarządu spółki Diety i ryczałty prezesa spółki Podróże służbowe władz osoby prawnej Koszt pobytu w Polsce obcokrajowca będącego członkiem zarządu Artykuły spożywcze na zebranie rady nadzorczej Podatki Podatki jako koszt uzyskania przychodu Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę Podatek od czynności cywilnoprawnych od udzielonych pracownikom pożyczek Korekta roczna VAT a koszty uzyskania przychodów Roczna korekta VAT od zakupów inwestycyjnych a koszty uzyskania przychodów Naliczony podatek VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt VAT w kosztach uzyskania przychodów Podatek należny i naliczony przy reprezentacji i reklamie jako koszt VAT należny od nieodpłatnego przekazania towarów od 1 stycznia 2011 r Zryczałtowany zwrot VAT dla rolnika ryczałtowego Utrata lub rezygnacja z prawa do odliczenia VAT naliczonego Sankcje VAT-owskie nie są kosztem uzyskania przychodów Naliczony za granicą podatek od wartości dodanej Zagraniczny podatek VAT Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości w firmie deweloperskiej Odsetki Wykorzystanie kredytu dla udzielenia pożyczek spółkom powiązanym kapitałowo Pożyczki od udziałowców a tzw. cienka kapitalizacja Pożyczka udzielona spółce przez żonę udziałowca Obliczanie wskaźnika procentowego Określanie wartości zadłużenia Definicja wartości zadłużenia Wyliczanie wartości zadłużenia w euro Zakres stosowania przepisów ograniczających możliwość zaliczania do kosztów odsetek od pożyczek Wartość kapitału zakładowego spółki a cienka kapitalizacja Data zawarcia pożyczki Odsetki od pożyczek zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych Odsetki od pożyczki obrotowej i inwestycyjnej Kapitalizacja odsetek a koszty uzyskania przychodu Odsetki od pożyczki na wypłatę dywidendy Reprezentacja i reklama

19 7.1. Zasady rozliczania reprezentacji i reklamy Pojęcie reprezentacji Reklama od 1 stycznia 2007 r Wydatki na użyczanie urządzeń do sprzedaży lub dystrybucji produktów Informacja handlowa Sprzedaż premiowa a reklama Darowizna a reprezentacja Cel poniesienia wydatków marketingowych Podatek należny i naliczony przy reprezentacji VAT naliczony od wydatków na cele reprezentacji Podatek należny i naliczony przy reklamie Kwiaty dla kontrahenta Kwiaty wręczane pracownikom Zieleń wokół firmy Zakup kawy i herbaty Alkohol Wyżywienie podczas szkoleń i innych spotkań wyjazdowych Poczęstunki podczas targów i wystaw Katalogi, wizytówki, ulotki Wizytówki Koszty ubioru jako koszty reprezentacji Świąteczna dekoracja sklepu Kwiaty do wystroju firmy Utrzymanie terenów zielonych wokół firmy Prezenty dla kontrahentów Banery i gadżety z logo firmy Nagrody dla pracowników kontrahentów Szkolenie kontrahentów Impreza dla kontrahentów Wydatki na przyjęcie delegacji kontrahentów Koszty szkoleń, konferencji i spotkań promocyjnych Szkolenia dla kontrahentów Plakaty Umowa sponsoringu Obiad z kontrahentem Wydatki na konsumpcję Spotkania biznesowe z kontrahentami Posiłki podawane przez firmy szkoleniowe Usługi gastronomiczne i zakup żywności Artykuły do prezentacji maszyn podczas targów Reprezentacja w wyjaśnieniach organów podatkowych Kartki świąteczne dla kontrahentów Wydatki na targi, konferencje Wydatki na konferencję prasową Konferencje i szkolenia dla potencjalnych nabywców towaru Celowość wydatków marketingowych Związek wydatków na reprezentację z prowadzoną działalnością Koszty związane z marketingiem obowiązek dokumentacji Zakup konia oraz innych zwierząt Nagroda dla kontrahenta za wysokie obroty Ubiór dla pracowników Ubrania firmowe dla pracowników

20 Spotkania promocyjne dla lekarzy Premia pieniężna wypłacona dla nabywcy Samochody Definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2007 r Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony Pojazdy specjalne a definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2011 r Skutki zmiany kwalifikacji pojazdów na gruncie podatku dochodowego Definicja samochodu osobowego do 31 grudnia 2006 r Samochody nabyte przed 1 stycznia 2007 r. używane po tej dacie Zaświadczenie z badań technicznych Zakup samochodu stanowiącego środek trwały Amortyzacja samochodu nabytego do 31 grudnia 2006 r Koszty eksploatacji i napraw samochodu zaliczonego do środków trwałych Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów OC i AC Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenie samochodów nabytych na przełomie 2006 i 2007 roku Brak zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej, a koszty uzyskania przychodów Samochody używane przez pracowników Wykorzystanie samochodu pracownika umowa Ryczałt a samochód oddany w używanie pracodawcy Samochody używane przez zleceniobiorców Samochód będący środkiem trwałym a ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Czynsz za najem samochodu a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Ewidencja przebiegu pojazdu w wypożyczalni samochodów Umowa najmu samochodu osobowego zawarta w 2006 r. a ewidencja przebiegu pojazdów Kradzież samochodu Koszty naprawy powypadkowej samochodu Brak odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu, a koszty uzyskania przychodów Sprzedaż samochodu zaliczonego do środków trwałych Skutki niezgłoszenia do odprawy celnej samochodu Opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów Remont powypadkowy samochodu użytkowanego na podstawie umowy użyczenia Brak numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze a koszty uzyskania przychodów Dalszy podnajem samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów Zagadnienia pozostałe Darowizny a koszty uzyskania przychodów Koszty zaniechanych inwestycji Zaniechane inwestycje w okresie przejściowym Wydatki związane z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Źródło finansowania wydatku Kaucja nie jest kosztem Wydatki na zabezpieczenie należności celno-podatkowych Wydatki z tytułu gwarancji wadialnych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wydatki na ogłoszenia o przetargu Rezerwa na naprawy gwarancyjne Przekazanie wyposażenia sklepowego do nieodpłatnego używania Wydatki na wpis sądowy i koszty zastępstwa procesowego w obronie przychodu Koszty sądowe u dłużnika Wydatki poniesione na wyprodukowanie części towaru, która nie została sprzedana Wydatki związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu Wydatki związane z zakupem gruntu

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 35 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 35 1.1. Podmiot opodatkowania... 35 1.2. Osoby prawne... 36 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Reklama 2013. Reprezentacja, nieodpłatne świadczenia. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Reklama 2013. Reprezentacja, nieodpłatne świadczenia. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Reklama 2013 Reprezentacja, nieodpłatne świadczenia Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Spis Treści Wykaz skrótów.. 15 Wstęp. 17 CZĘŚĆ I REPREZENTACJA I REKLAMA W PODATKU DOCHO-DOWYM...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 25

Spis treści. Przedmowa... 25 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 23 Przedmowa............................................................... 25 USTAWA z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 175914 Temat: Podatki 2014 - VAT, CIT - aktualności oraz najnowsze zmiany 25-28 Sierpień Zakopane, Hotel Belvedere Resort and Spa ****, Kod szkolenia: 175914

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Izba Skarbowa w Łodzi Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Adam Bąkiewicz al. Kościuszki 83 90-436 Łódź tel.: +48 42 25 47 000 fax :+48 42 25 47 101 Izba Skarbowa w Łodzi www.is1001@ld.mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. PIT-od osób fizycznych Art..21 zwolnienia przedmiotowe(133 poz.) : -świadczenia rodzinne, dodatki

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo