Spis treści. Przedmowa... 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... 25"

Transkrypt

1 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania (art. 1 11) Art. 1. [Zakres podmiotowy] Uwagi ogólne Osoby prawne jako podatnicy Spółki kapitałowe w organizacji jako podatnicy Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej jako podatnicy Spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie jako podatnicy Art. 1a. [Podatkowa grupa kapitałowa] Uwagi ogólne Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej Obowiązki podatkowej grupy kapitałowej wynikające z przepisów innych ustaw Warunki traktowania podatkowej grupy kapitałowej jako podatnika Skutki podatkowe funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] Uwagi ogólne Przychody z działalności rolniczej wyłączone z opodatkowania Wyłączenie z opodatkowania przychodów z działalności rolniczej a zwolnienia przedmiotowe dotyczące działalności rolniczej Przychody z działalności rolniczej podlegające opodatkowaniu (działy specjalne produkcji rolnej) Relacja art. 2 ust. 1 pkt 1 do art. 17 ust. 1 pkt 4e Przychody z działalności leśnej Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

2 Dochody (przychody) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym Art. 3. [Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy] Uwagi ogólne Siedziba i zarząd osoby prawnej Art. 4. [Pojęcie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] Pojęcie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozszerzenie pojęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wyłączną strefę ekonomiczną Art. 4a. [Słowniczek] Pojęcie inwestycja Pojęcie składnik majątkowy Pojęcie przedsiębiorstwo Pojęcie zorganizowana część przedsiębiorstwa Pojęcie urząd skarbowy Pojęcie samochód osobowy Pojęcie mały podatnik Pojęcie zagraniczny zakład Pojęcie certyfikat rezydencji Pojęcie ubezpieczyciel Pojęcie spółka niebędąca osobą prawną Pojęcie rachunek zbiorczy Definicje wprowadzone 1 stycznia 2014 r. w związku z objęciem opodatkowaniem spółek komandytowo -akcyjnych Odniesienie się do ustaw szczegółowych Art. 4b (uchylony) Art. 4c. [Samochody osobowe; doprecyzowanie] Art. 5. [Opodatkowanie dochodów ze wspólnego źródła] Uwagi ogólne Udział w spółce niebędącej osobą prawną Rodzaje spółek osobowych, których dotyczy art Alokacja przychodów i kosztów z udziału w spółce osobowej Specyfika opodatkowania wspólników spółek komandytowo -akcyjnych w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r Wspólne przedsięwzięcie Wspólna własność, wspólne posiadanie, wspólne użytkowanie rzeczy lub praw majątkowych Art. 6. [Zwolnienia podmiotowe] Uwagi ogólne Skarb Państwa Narodowy Bank Polski Jednostki budżetowe Państwowe fundusze celowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3 Przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania Fundusze emerytalne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Rezerwy Demograficznej Agencja Nieruchomości Rolnych Agencja Rezerw Materiałowych Art. 7. [Przedmiot opodatkowania oraz rozliczanie straty podatkowej] Uwagi ogólne Zasady ustalania dochodu podatkowego Odliczanie straty podatkowej Brak sukcesji prawa do odliczenia straty podatkowej Art. 7a. [Rozliczanie dochodu oraz straty podatkowej w podatkowej grupie kapitałowej] Uwagi ogólne Skutek wykazania straty podatkowej przez podatkową grupę kapitałową Zasady rozliczania straty podatkowej spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej Art. 8. [Rok podatkowy] Uwagi ogólne Standardowy rok podatkowy Możliwe modyfikacje roku podatkowego Rok podatkowy dla podatkowej grupy kapitałowej oraz dla spółek tworzących podatkową grupę kapitałową Rok podatkowy a zamknięcie ksiąg rachunkowych Art. 9. [Prowadzenie sprawozdawczości podatkowej] Uwagi ogólne Obowiązek prowadzenia ewidencji Obowiązki podatników podatku tonażowego Ustalenie wyniku podatkowego w drodze oszacowania Oszacowanie dochodów niektórych podatników będących nierezydentami Art. 9a. [Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi] Uwagi ogólne Warunki obowiązku stosowania dokumentacji Treść dokumentacji Sankcje za brak dokumentacji Art. 9b. [Różnice kursowe, metoda rachunkowa] Uwagi ogólne Istota rachunkowej metody ustalania różnic kursowych

4 8 Warunki formalne wyboru rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych Rozliczenie początkowe i końcowe Skutki czynności restrukturyzacyjnych Art. 10. [Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych] Uwagi ogólne Katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych Dywidenda w spółkach oraz nadwyżka bilansowa w spółdzielniach Dochód z umorzenia udziałów (akcji) Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej Dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego (funduszu udziałowego) Dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych Nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej Zapłata związana z zamianą udziałów lub akcji Wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe Odsetki od udziału kapitałowego Dochody (przychody) z udziału w zyskach podmiotów prowadzących działalność rolniczą Szczególna regulacja odnosząca się do połączenia lub podziału spółek kapitałowych Klauzula ograniczająca prawo do zwolnienia Tryb opodatkowania dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Przychody a dochody z udziału w zyskach osób prawnych Problem podwójnego opodatkowania dywidend Art. 11. [Powiązania między podatnikami] Uwagi ogólne Rodzaje powiązań Przesłanki szacowania dochodu Metody szacowania Korekta dochodów zagranicznych Szacowanie dochodów w razie dokonania transakcji z rajami podatkowymi Porozumienia cenowe Preferencja przewidziana dla podatkowych grup kapitałowych ROZDZIAŁ 2. Przychody (art ) Art. 12. [Przychody podatkowe] Uwagi ogólne Przykładowy katalog przychodów podatkowych Pieniądze, wartości pieniężne oraz różnice kursowe Świadczenia nieodpłatne oraz częściowo nieodpłatne

5 Umorzone lub przedawnione zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek (kredytów) oraz środków na rachunkach bankowych Zwrócone wierzytelności, które uprzednio zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Dochody funduszu inwestycyjnego wypłacone uczestnikom tego funduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wynagrodzenia zarządców przedsiębiorstw państwowych z tytułu realizacji umowy o zarządzanie Wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy leasingu zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia u ubezpieczycieli stanu rezerw techniczno -ubezpieczeniowych Równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Środki zakładowego funduszu szkoleniowego w części uznanej za koszt uzyskania przychodów w przypadku niewykorzystania tych środków w określonym terminie, wykorzystania niezgodnie z przepisami oraz w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego Środki funduszu innowacyjności niewykorzystane w centrach badawczo- -rozwojowych w określonym terminie, wykorzystane niezgodnie z przepisami oraz w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo -rozwojowego Kwota rezerwy na ryzyko ogólne utworzonej przez banki oraz równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny Wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia Kwota zwróconej lub otrzymanej pożyczki bądź kredytu waloryzowanych kursem waluty obcej

6 Przychody w walutach obcych Moment uzyskania przychodu Przychody wyłączone z katalogu przychodów podatkowych Pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych Otrzymane lub zwrócone pożyczki bądź kredyty Odsetki skapitalizowane Naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności Wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej Środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej oraz wystąpienia z takiej spółki Przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela Przychody otrzymywane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne Przychody zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych oraz oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług Umorzone zobowiązania w ramach szczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych Podatek od towarów i usług Dopłaty wnoszone do spółki Przychody będące skutkiem połączenia lub podziału spółek Przychody z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia Świadczenia nieodpłatne otrzymane od określonych podmiotów Przychody w bankach Wartość świadczeń wolontariuszy Wartość nieruchomości pozostawianych poza granicami państwa Świadczenia otrzymane przez partnerów publiczno-prywatnych Nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny Przychód z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego Rozwiązanie szczególne dla cesji wierzytelności z umów najmu Rozwiązanie szczególne dla sprzedaży krótkiej Rozwiązanie szczególne dla zamiany akcji lub udziałów

7 Art. 13 (uchylony) Art. 14. [Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku] Uwagi ogólne Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych Weryfikacja przez organy podatkowe zastosowanej przez podatników ceny Przepisy szczególne, które odwołują się do art ROZDZIAŁ 3. Koszty uzyskania przychodów (art m) Art. 15. [Koszty uzyskania przychodów, definicja] I. Koszty uzyskania przychodów w ogólności Uwagi ogólne Czym są koszty uzyskania przychodów i jakie muszą spełniać warunki Definitywne poniesienie wydatku przez podatnika Poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodów, w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów Związek poniesionego wydatku z działalnością gospodarczą podatnika Udokumentowanie wydatku Brak wyszczególnienia w negatywnym katalogu określonym w art. 16 ust II. Moment potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym Uwagi ogólne Koszty bezpośrednio związane z przychodami Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami Definicja pojęcia moment poniesienia kosztu Rezerwy i bierne rozliczenie kosztów Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami Moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami Moment potrącenia kosztów prac rozwojowych Moment potrącenia kosztów zaniechanych inwestycji Koszty z tytułu wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia Koszty związane z przychodami zwolnionymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu III. Regulacje szczególne dotyczące kosztów uzyskania przychodów Uwagi ogólne Koszty u ubezpieczycieli Koszty związane z pracowniczymi programami emerytalnymi Koszty w powszechnych towarzystwach emerytalnych Koszty w bankach Koszty w związku z odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw nabytych nieodpłatnie 296 Koszty w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny Koszty w związku ze zbyciem udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny oraz koszty w związku z umorzeniem udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia

8 Koszty w związku z przeniesieniem na spółki przejmujące bądź nowo zawiązane składników majątkowych spółek dzielonych oraz koszty w związku z odpłatnym zbyciem udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału spółek przydzielonych spółce przejmującej lub nowo zawiązanej Koszty w związku z tzw. krótką sprzedażą papierów wartościowych Koszty u przedsiębiorców prowadzących działalność telekomunikacyjną Koszty u partnera publiczno -prywatnego w związku z przeniesieniem na rzecz podmiotu publicznego własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Koszty w związku z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego oraz późniejszym zbyciem składników majątku wchodzących w ich skład Koszty w związku z odpłatnym zbyciem przez spółkę osobową rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki Koszty w związku z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową oraz późniejszego odpłatnego zbycia składników majątku przez spółkę powstałą w wyniku takiego przekształcenia Ustalenie wartości zużytych surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji rolnej bądź własnej gospodarki leśnej Koszty z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Koszty z tytułu cesji umowy najmu bądź umowy o podobnym charakterze Art. 15a. [Różnice kursowe; metoda podatkowa] Uwagi ogólne Istota podatkowej metody ustalania różnic kursowych Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Art. 15b. [Korekta kosztów] Uwagi ogólne Upływ terminów granicznych Regulacje odnoszące się do kosztów ujmowanych jako koszty podatkowe standardowo po upływie terminów granicznych Uregulowanie należności w inny sposób niż zapłata Moment dokonania korekty Sposób dokonania korekty w razie braku kosztów podatkowych Skutki uregulowania należności po dokonaniu korekty kosztów podatkowych. 320 Korekta odpisów amortyzacyjnych Regulacja szczególna odnosząca się do podatników zmieniających formę opodatkowania na podatek tonażowy Przepisy przejściowe Art. 16. [Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów] I. Uwagi ogólne II. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Uwagi ogólne

9 Wydatek na nabycie składnika majątkowego w razie jego zbycia Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych o wartości przewyższającej euro Odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych, których koszt został odliczony od podstawy opodatkowania albo zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie Odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie albo oddanych do nieodpłatnego używania Odpisy amortyzacyjne od wkładu niepieniężnego mającego postać know-how III. Straty w kosztach podatkowych Pojęcie straty jako kosztu uzyskania przychodów Straty wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych jako koszt podatkowy Wierzytelności odpisane jako nieściągalne (spisane w straty) Straty ze sprzedaży wierzytelności Straty powstałe w wyniku ubytków wyrobów akcyzowych Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych Straty powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat, zaliczek oraz zadatków w związku z niewykonaniem umowy Straty w majątku obrotowym jako koszt podatkowy IV. Wydatki na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, a także związane z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek Uwagi ogólne Wydatki na nabycie udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych Wydatki na wykup obligacji Wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów spółek łączonych lub dzielonych Wydatki poniesione w związku z wymianą udziałów Wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki V. Wydatki na spłatę pożyczek (kredytów) oraz innych zobowiązań, w tym gwarancji i poręczeń VI. Darowizny VII. Podatki i opłaty Uwagi wstępne Podatek dochodowy jako koszt uzyskania przychodów Podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów

10 Naliczony podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów u podatników zwolnionych podmiotowo oraz wykonujących czynności zwolnione przedmiotowo Naliczony podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu Naliczony podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów w części wynikającej z korekty tego podatku Należny podatek od towarów i usług z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Należny podatek od towarów i usług z tytułu przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy Należny podatek od towarów i usług z tytułu innych nieodpłatnych przekazań towarów Skutki błędnego wykazania podatku od towarów i usług w kosztach podatkowych VIII. Odsetki oraz płatności o charakterze sankcyjnym Uwagi ogólne Skapitalizowane odsetki od pożyczek (kredytów) Naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań Odsetki od pożyczek (kredytów) zwiększające koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji Odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów Odsetki od pożyczek (kredytów) zaciągniętych na potrzeby wniesienia dopłat do spółki zależnej Odsetki od dopłat wnoszonych do spółki Odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań Odsetki od grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia Odsetki od kar, opłat i odszkodowań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Odsetki od kar, opłat i odszkodowań z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dodatkowe opłaty produktowe Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług Kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa

11 Dodatkowa opłata roczna za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce nieruchomościami Opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dodatkowa opłata wymierzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Wydatki oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy IX. Wierzytelności nieściągalne, rezerwy oraz odpisy aktualizujące Uwagi ogólne Wierzytelności nieściągalne a odpisy aktualizujące (rezerwy) Warunki zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów aktualizujących Specyfika tworzonych przez banki rezerw na nieściągalne kredyty Specyfika odpisów aktualizujących na nieściągalne kredyty i pożyczki utworzone przez SKOK -i Inne rezerwy stanowiące koszt podatkowy Skutki ustania przyczyn, dla których utworzono odpis aktualizujący (rezerwę) 419 Różnice między przedawnieniem wierzytelności, odpisaniem jej jako nieściągalnej oraz jej umorzeniem Wierzytelności odpisane jako nieściągalne Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności Postanowienie o nieściągalności wydane przez organ egzekucyjny Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec dłużnika oraz poręczyciela Protokół nieściągalności sporządzony przez wierzyciela Skutki spłaty wierzytelności przez dłużnika po uwzględnieniu jej w kosztach podatkowych Wierzytelności przedawnione Straty z odpłatnego zbycia wierzytelności Wierzytelności umorzone X. Koszty reprezentacji XI. Koszty dotyczące używania pojazdów samochodowych Uwagi ogólne Samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy Samochody będące własnością osób innych niż pracownicy przedsiębiorcy Ewidencja przebiegu pojazdów Koszt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej euro XII. Składki na rzecz organizacji XIII. Wydatki na rzecz udziałowców oraz członków rad nadzorczych Uwagi ogólne Świadczenia na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami

12 Wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych zaliczane do kosztów podatkowych Wydatki związane z obsługą posiedzeń rad nadzorczych (komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych) Wydatki na organizację imprez okolicznościowych z udziałem członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych Traktowanie wydatków na rzecz członków organów stanowiących będących jednocześnie wspólnikami XIV. Koszty pracownicze Uwagi ogólne Niewypłacone wynagrodzenie Nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne Świadczenia pracownicze wypłacone cudzoziemcowi Składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników XV. Fundusze różnego rodzaju Uwagi ogólne Fundusze tworzone przez podatnika Wydatki na działalność socjalną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 460 Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na fundusze celowe Wpłaty na fundusz rekultywacji XVI. Wydatki na sfinansowanie składników majątkowych innych niż środki trwałe 464 XVII. Dopłaty do spółki i ich zwrot XVIII. Koszty sfinansowane z dochodów (przychodów) wolnych od podatku XIX. Niedostateczna kapitalizacja XX. Opłata ostrożnościowa Art. 16a. [Środki trwałe podlegające amortyzacji] Uwagi ogólne Pojęcie środek trwały Środki trwałe podlegające amortyzacji Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Składniki majątku niepodlegające wykazywaniu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodu Art. 16b. [Wartości niematerialna i prawna podlegające amortyzacji] Uwagi ogólne Pojęcie wartość niematerialna i prawna Wartości niematerialna i prawna podlegające amortyzacji

13 Art. 16c. [Składniki majątkowe niepodlegające amortyzacji] Art. 16d. [Składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 3500 zł; moment wprowadzenia składników majątkowych do ewidencji] Uwagi ogólne Składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 3500 zł Moment wprowadzenia składników majątkowych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ujawnienie składników majątkowych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Art. 16e. [Zmiana okresu faktycznego używania składnika majątkowego podlegającego amortyzacji] Uwagi ogólne Obowiązki podatnika w razie używania składnika majątkowego dłużej niż rok. 491 Obowiązek korekty w razie zaliczenia składników majątkowych do grupy podlegających amortyzacji przed upływem roku Postępowanie ze składnikami majątkowymi o wartości nieprzekraczającej 3500 zł Art. 16f. [Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych] Uwagi ogólne Podatnicy zobowiązani do dokonywania odpisów amortyzacyjnych Składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 3500 zł Składniki majątkowe przewłaszczone w celu zabezpieczenia Art. 16g. [Wartość początkowa] Uwagi ogólne Pojęcie cena nabycia Pojęcie koszt wytworzenia Wartość rynkowa Różnice kursowe Ulepszenie środka trwałego Odłączenie części składowej lub peryferyjnej Art. 16h. [Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych] Uwagi ogólne Okresy dokonywania amortyzacji Metody amortyzacji Amortyzacja przedsiębiorstwa przekształconego, nabytego bądź wniesionego w drodze aportu Art. 16i. [Metoda liniowa dokonywania odpisów amortyzacyjnych] Uwagi ogólne Rodzaje stawek amortyzacyjnych Podstawowa stawka amortyzacyjna Podwyższona stawka amortyzacyjna Obniżona stawka amortyzacyjna Indywidualne stawki amortyzacyjne Art. 16j. [Indywidualne stawki amortyzacyjne] Art. 16k. [Metoda degresywna dokonywania odpisów amortyzacyjnych]

14 Uwagi ogólne Istota degresywnej metody amortyzacji Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność Art. 16l. [Odpisy amortyzacyjne od taboru transportu morskiego w budowie] Art. 16ł. [Odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych do odpłatnego korzystania] Uwagi ogólne Oddanie środków trwałych do odpłatnego używania na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji Przekazanie do odpłatnego używania na podstawie umów innych niż komercjalizacja Skutki zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu Art. 16m. [Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych] Uwagi ogólne Wyjątki ROZDZIAŁ 4. Zwolnienia przedmiotowe (art. 17) Art. 17. [Zwolnienia przedmiotowe] Uwagi ogólne Zwolnienia przedmiotowe a zwolnienia podmiotowe Zwolnienia przedmiotowe o charakterze warunkowym oraz bezwarunkowym Zwolnienie przedmiotowe a inne obowiązki nałożone na podatników Zwolnienia przedmiotowe a koszty uzyskania przychodów Zasady wykładni przepisów wprowadzających zwolnienia podatkowe Ograniczenia związane ze zwolnieniami warunkowymi Zwolnienia w zakresie dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych Dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy Odsetki od dochodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich Pozostałe zwolnienia w zakresie dotacji Wydatki i koszty sfinansowane z dotacji jako koszty uzyskania przychodów Zwolnienia w zakresie rolnictwa Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

15 Dochody z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej w części przeznaczonej na działalność rolniczą Dochody społeczno -zawodowych organizacji rolników oraz izb rolniczych w części przeznaczonej na cele statutowe Dochody grup producentów rolnych ROZDZIAŁ 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu (art. 17a 17l) Art. 17a. [Leasing; słowniczek] Uwagi ogólne Pojęcie umowa leasingu Pojęcie podstawowy okres umowy leasingu Pojęcie odpis amortyzacyjny Pojęcie normatywny okres amortyzacji Pojęcie rzeczywista wartość netto Pojęcie hipotetyczna wartość netto Pojęcie spłata wartości początkowej Art. 17b. [Leasing operacyjny] Art. 17c. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu operacyjnego korzystającemu] Art. 17d. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu operacyjnego osobie trzeciej] Art. 17e. [Oddanie przedmiotu po zakończeniu leasingu operacyjnego korzystającemu do dalszego używania] Art. 17f. [Leasing finansowy] Art. 17g. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu finansowego korzystającemu oraz oddanie przedmiotu korzystającemu do dalszego użytkowania] Art. 17h. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu finansowego osobie trzeciej] Art. 17i. [Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów] Art. 17j. [Opcja nabycia przedmiotu po zakończeniu leasingu] Art. 17k. [Zmiana stron umów w trakcie trwania leasingu] Art. 17l. [Umowy niespełniające definicji leasingu] ROZDZIAŁ 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku (art ) Art. 18. [Podstawa opodatkowania] Uwagi ogólne Darowizny na cele pożytku publicznego Darowizny na cele kultu religijnego Ograniczenia w prawie do odliczenia darowizn Obowiązki dokumentacyjne nałożone na podmiot obdarowany Obowiązki dokumentacyjne nałożone na darczyńcę korzystającego z odliczenia 619 Odliczenie przysługujące bankom Art. 18a (uchylony) Art. 18b. [Ulga na nowe technologie] Uwagi ogólne

16 Pojęcie nowa technologia Warunki skorzystania z odliczenia Wiedza technologiczna jako wartość niematerialna i prawna Wprowadzenie wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wymóg umożliwienia wytwarzania nowych lub udoskonalania wyrobów bądź usług Wymóg niestosowania na świecie wdrożonej technologii przez okres dłuższy niż 5 lat Wymóg uzyskania opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej Brak prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Trzyletni termin wyłącznego wykorzystywania nowej technologii Wysokość kwoty ulgi technologicznej oraz zasady jej odliczania Podatek od towarów i usług w kalkulacji kwoty ulgi technologicznej Ulga na nowe technologie a amortyzacja Art. 18c (uchylony) Art. 19. [Stawki podatkowe] Uwagi ogólne Stawka podstawowa Stawki ryczałtowe Stawka sankcyjna Art. 19a (uchylony) Art. 20. [Zaliczenie podatku zagranicznego] Uwagi ogólne Tryb rozliczania dochodów osiągniętych przez polskich rezydentów podatkowych za granicą Dodatkowe odliczenie Zwolnienie podatkowe Art. 21. [Zryczałtowany podatek od przychodów osób zagranicznych] Uwagi ogólne Rodzaje przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym Stawki podatku zryczałtowanego Zwolnienie z podatku Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Art. 22. [Zryczałtowany podatek od dywidend i innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych] Uwagi ogólne Tryb opodatkowania Zwolnienie z podatku Art. 22a. [Uwzględnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania] Art. 22b. [Uzyskiwanie informacji podatkowych przez organy podatkowe] Art. 23 (uchylony) Art. 24 (uchylony)

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rachunkowość finansowa a podatkowa

Rachunkowość. Rachunkowość finansowa a podatkowa Rachunkowość Rachunkowość finansowa a podatkowa Prawo bilansowe a prawo podatkowe Konstrukcja prawa podatkowego obejmuje: Podmiot Przedmiot Podstawę Stawki Ponadto wyróżnia się także: Elementy korygujące

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 1022516 Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT- najnowsze zmiany na 2017 rok. 27 Styczeń Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1022516 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 października 2013 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 października 2013 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1: Struktura przychodów działalności gospodarczej (przed wyłączeniami):

ZAŁĄCZNIK NR 1: Struktura przychodów działalności gospodarczej (przed wyłączeniami): ZAŁĄCZNIK NR 1: Struktura przychodów działalności gospodarczej (przed wyłączeniami): przychody za rok: Wyszczególnienie kwota % w strukturze kwota % w strukturze Przychody działalnosci gospodarczej 285

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Izba Skarbowa w Łodzi Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Adam Bąkiewicz al. Kościuszki 83 90-436 Łódź tel.: +48 42 25 47 000 fax :+48 42 25 47 101 Izba Skarbowa w Łodzi www.is1001@ld.mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) CHARAKTERYSTYKA PODATKU Podatek państwowy Podatek

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo