Spis treści. Przedmowa... 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... 25"

Transkrypt

1 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania (art. 1 11) Art. 1. [Zakres podmiotowy] Uwagi ogólne Osoby prawne jako podatnicy Spółki kapitałowe w organizacji jako podatnicy Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej jako podatnicy Spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie jako podatnicy Art. 1a. [Podatkowa grupa kapitałowa] Uwagi ogólne Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej Obowiązki podatkowej grupy kapitałowej wynikające z przepisów innych ustaw Warunki traktowania podatkowej grupy kapitałowej jako podatnika Skutki podatkowe funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] Uwagi ogólne Przychody z działalności rolniczej wyłączone z opodatkowania Wyłączenie z opodatkowania przychodów z działalności rolniczej a zwolnienia przedmiotowe dotyczące działalności rolniczej Przychody z działalności rolniczej podlegające opodatkowaniu (działy specjalne produkcji rolnej) Relacja art. 2 ust. 1 pkt 1 do art. 17 ust. 1 pkt 4e Przychody z działalności leśnej Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

2 Dochody (przychody) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym Art. 3. [Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy] Uwagi ogólne Siedziba i zarząd osoby prawnej Art. 4. [Pojęcie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] Pojęcie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozszerzenie pojęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wyłączną strefę ekonomiczną Art. 4a. [Słowniczek] Pojęcie inwestycja Pojęcie składnik majątkowy Pojęcie przedsiębiorstwo Pojęcie zorganizowana część przedsiębiorstwa Pojęcie urząd skarbowy Pojęcie samochód osobowy Pojęcie mały podatnik Pojęcie zagraniczny zakład Pojęcie certyfikat rezydencji Pojęcie ubezpieczyciel Pojęcie spółka niebędąca osobą prawną Pojęcie rachunek zbiorczy Definicje wprowadzone 1 stycznia 2014 r. w związku z objęciem opodatkowaniem spółek komandytowo -akcyjnych Odniesienie się do ustaw szczegółowych Art. 4b (uchylony) Art. 4c. [Samochody osobowe; doprecyzowanie] Art. 5. [Opodatkowanie dochodów ze wspólnego źródła] Uwagi ogólne Udział w spółce niebędącej osobą prawną Rodzaje spółek osobowych, których dotyczy art Alokacja przychodów i kosztów z udziału w spółce osobowej Specyfika opodatkowania wspólników spółek komandytowo -akcyjnych w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r Wspólne przedsięwzięcie Wspólna własność, wspólne posiadanie, wspólne użytkowanie rzeczy lub praw majątkowych Art. 6. [Zwolnienia podmiotowe] Uwagi ogólne Skarb Państwa Narodowy Bank Polski Jednostki budżetowe Państwowe fundusze celowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3 Przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania Fundusze emerytalne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Rezerwy Demograficznej Agencja Nieruchomości Rolnych Agencja Rezerw Materiałowych Art. 7. [Przedmiot opodatkowania oraz rozliczanie straty podatkowej] Uwagi ogólne Zasady ustalania dochodu podatkowego Odliczanie straty podatkowej Brak sukcesji prawa do odliczenia straty podatkowej Art. 7a. [Rozliczanie dochodu oraz straty podatkowej w podatkowej grupie kapitałowej] Uwagi ogólne Skutek wykazania straty podatkowej przez podatkową grupę kapitałową Zasady rozliczania straty podatkowej spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej Art. 8. [Rok podatkowy] Uwagi ogólne Standardowy rok podatkowy Możliwe modyfikacje roku podatkowego Rok podatkowy dla podatkowej grupy kapitałowej oraz dla spółek tworzących podatkową grupę kapitałową Rok podatkowy a zamknięcie ksiąg rachunkowych Art. 9. [Prowadzenie sprawozdawczości podatkowej] Uwagi ogólne Obowiązek prowadzenia ewidencji Obowiązki podatników podatku tonażowego Ustalenie wyniku podatkowego w drodze oszacowania Oszacowanie dochodów niektórych podatników będących nierezydentami Art. 9a. [Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi] Uwagi ogólne Warunki obowiązku stosowania dokumentacji Treść dokumentacji Sankcje za brak dokumentacji Art. 9b. [Różnice kursowe, metoda rachunkowa] Uwagi ogólne Istota rachunkowej metody ustalania różnic kursowych

4 8 Warunki formalne wyboru rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych Rozliczenie początkowe i końcowe Skutki czynności restrukturyzacyjnych Art. 10. [Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych] Uwagi ogólne Katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych Dywidenda w spółkach oraz nadwyżka bilansowa w spółdzielniach Dochód z umorzenia udziałów (akcji) Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej Dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego (funduszu udziałowego) Dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych Nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej Zapłata związana z zamianą udziałów lub akcji Wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe Odsetki od udziału kapitałowego Dochody (przychody) z udziału w zyskach podmiotów prowadzących działalność rolniczą Szczególna regulacja odnosząca się do połączenia lub podziału spółek kapitałowych Klauzula ograniczająca prawo do zwolnienia Tryb opodatkowania dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Przychody a dochody z udziału w zyskach osób prawnych Problem podwójnego opodatkowania dywidend Art. 11. [Powiązania między podatnikami] Uwagi ogólne Rodzaje powiązań Przesłanki szacowania dochodu Metody szacowania Korekta dochodów zagranicznych Szacowanie dochodów w razie dokonania transakcji z rajami podatkowymi Porozumienia cenowe Preferencja przewidziana dla podatkowych grup kapitałowych ROZDZIAŁ 2. Przychody (art ) Art. 12. [Przychody podatkowe] Uwagi ogólne Przykładowy katalog przychodów podatkowych Pieniądze, wartości pieniężne oraz różnice kursowe Świadczenia nieodpłatne oraz częściowo nieodpłatne

5 Umorzone lub przedawnione zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek (kredytów) oraz środków na rachunkach bankowych Zwrócone wierzytelności, które uprzednio zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Dochody funduszu inwestycyjnego wypłacone uczestnikom tego funduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wynagrodzenia zarządców przedsiębiorstw państwowych z tytułu realizacji umowy o zarządzanie Wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy leasingu zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia u ubezpieczycieli stanu rezerw techniczno -ubezpieczeniowych Równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Środki zakładowego funduszu szkoleniowego w części uznanej za koszt uzyskania przychodów w przypadku niewykorzystania tych środków w określonym terminie, wykorzystania niezgodnie z przepisami oraz w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego Środki funduszu innowacyjności niewykorzystane w centrach badawczo- -rozwojowych w określonym terminie, wykorzystane niezgodnie z przepisami oraz w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo -rozwojowego Kwota rezerwy na ryzyko ogólne utworzonej przez banki oraz równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny Wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia Kwota zwróconej lub otrzymanej pożyczki bądź kredytu waloryzowanych kursem waluty obcej

6 Przychody w walutach obcych Moment uzyskania przychodu Przychody wyłączone z katalogu przychodów podatkowych Pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych Otrzymane lub zwrócone pożyczki bądź kredyty Odsetki skapitalizowane Naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności Wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej Środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej oraz wystąpienia z takiej spółki Przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela Przychody otrzymywane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne Przychody zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych oraz oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług Umorzone zobowiązania w ramach szczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych Podatek od towarów i usług Dopłaty wnoszone do spółki Przychody będące skutkiem połączenia lub podziału spółek Przychody z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia Świadczenia nieodpłatne otrzymane od określonych podmiotów Przychody w bankach Wartość świadczeń wolontariuszy Wartość nieruchomości pozostawianych poza granicami państwa Świadczenia otrzymane przez partnerów publiczno-prywatnych Nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny Przychód z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego Rozwiązanie szczególne dla cesji wierzytelności z umów najmu Rozwiązanie szczególne dla sprzedaży krótkiej Rozwiązanie szczególne dla zamiany akcji lub udziałów

7 Art. 13 (uchylony) Art. 14. [Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku] Uwagi ogólne Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych Weryfikacja przez organy podatkowe zastosowanej przez podatników ceny Przepisy szczególne, które odwołują się do art ROZDZIAŁ 3. Koszty uzyskania przychodów (art m) Art. 15. [Koszty uzyskania przychodów, definicja] I. Koszty uzyskania przychodów w ogólności Uwagi ogólne Czym są koszty uzyskania przychodów i jakie muszą spełniać warunki Definitywne poniesienie wydatku przez podatnika Poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodów, w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów Związek poniesionego wydatku z działalnością gospodarczą podatnika Udokumentowanie wydatku Brak wyszczególnienia w negatywnym katalogu określonym w art. 16 ust II. Moment potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym Uwagi ogólne Koszty bezpośrednio związane z przychodami Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami Definicja pojęcia moment poniesienia kosztu Rezerwy i bierne rozliczenie kosztów Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami Moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami Moment potrącenia kosztów prac rozwojowych Moment potrącenia kosztów zaniechanych inwestycji Koszty z tytułu wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia Koszty związane z przychodami zwolnionymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu III. Regulacje szczególne dotyczące kosztów uzyskania przychodów Uwagi ogólne Koszty u ubezpieczycieli Koszty związane z pracowniczymi programami emerytalnymi Koszty w powszechnych towarzystwach emerytalnych Koszty w bankach Koszty w związku z odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw nabytych nieodpłatnie 296 Koszty w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny Koszty w związku ze zbyciem udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny oraz koszty w związku z umorzeniem udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia

8 Koszty w związku z przeniesieniem na spółki przejmujące bądź nowo zawiązane składników majątkowych spółek dzielonych oraz koszty w związku z odpłatnym zbyciem udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału spółek przydzielonych spółce przejmującej lub nowo zawiązanej Koszty w związku z tzw. krótką sprzedażą papierów wartościowych Koszty u przedsiębiorców prowadzących działalność telekomunikacyjną Koszty u partnera publiczno -prywatnego w związku z przeniesieniem na rzecz podmiotu publicznego własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Koszty w związku z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego oraz późniejszym zbyciem składników majątku wchodzących w ich skład Koszty w związku z odpłatnym zbyciem przez spółkę osobową rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki Koszty w związku z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową oraz późniejszego odpłatnego zbycia składników majątku przez spółkę powstałą w wyniku takiego przekształcenia Ustalenie wartości zużytych surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji rolnej bądź własnej gospodarki leśnej Koszty z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Koszty z tytułu cesji umowy najmu bądź umowy o podobnym charakterze Art. 15a. [Różnice kursowe; metoda podatkowa] Uwagi ogólne Istota podatkowej metody ustalania różnic kursowych Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Art. 15b. [Korekta kosztów] Uwagi ogólne Upływ terminów granicznych Regulacje odnoszące się do kosztów ujmowanych jako koszty podatkowe standardowo po upływie terminów granicznych Uregulowanie należności w inny sposób niż zapłata Moment dokonania korekty Sposób dokonania korekty w razie braku kosztów podatkowych Skutki uregulowania należności po dokonaniu korekty kosztów podatkowych. 320 Korekta odpisów amortyzacyjnych Regulacja szczególna odnosząca się do podatników zmieniających formę opodatkowania na podatek tonażowy Przepisy przejściowe Art. 16. [Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów] I. Uwagi ogólne II. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Uwagi ogólne

9 Wydatek na nabycie składnika majątkowego w razie jego zbycia Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych o wartości przewyższającej euro Odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych, których koszt został odliczony od podstawy opodatkowania albo zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie Odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie albo oddanych do nieodpłatnego używania Odpisy amortyzacyjne od wkładu niepieniężnego mającego postać know-how III. Straty w kosztach podatkowych Pojęcie straty jako kosztu uzyskania przychodów Straty wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych jako koszt podatkowy Wierzytelności odpisane jako nieściągalne (spisane w straty) Straty ze sprzedaży wierzytelności Straty powstałe w wyniku ubytków wyrobów akcyzowych Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych Straty powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat, zaliczek oraz zadatków w związku z niewykonaniem umowy Straty w majątku obrotowym jako koszt podatkowy IV. Wydatki na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, a także związane z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek Uwagi ogólne Wydatki na nabycie udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych Wydatki na wykup obligacji Wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów spółek łączonych lub dzielonych Wydatki poniesione w związku z wymianą udziałów Wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki V. Wydatki na spłatę pożyczek (kredytów) oraz innych zobowiązań, w tym gwarancji i poręczeń VI. Darowizny VII. Podatki i opłaty Uwagi wstępne Podatek dochodowy jako koszt uzyskania przychodów Podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów

10 Naliczony podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów u podatników zwolnionych podmiotowo oraz wykonujących czynności zwolnione przedmiotowo Naliczony podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu Naliczony podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów w części wynikającej z korekty tego podatku Należny podatek od towarów i usług z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Należny podatek od towarów i usług z tytułu przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy Należny podatek od towarów i usług z tytułu innych nieodpłatnych przekazań towarów Skutki błędnego wykazania podatku od towarów i usług w kosztach podatkowych VIII. Odsetki oraz płatności o charakterze sankcyjnym Uwagi ogólne Skapitalizowane odsetki od pożyczek (kredytów) Naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań Odsetki od pożyczek (kredytów) zwiększające koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji Odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów Odsetki od pożyczek (kredytów) zaciągniętych na potrzeby wniesienia dopłat do spółki zależnej Odsetki od dopłat wnoszonych do spółki Odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań Odsetki od grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia Odsetki od kar, opłat i odszkodowań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Odsetki od kar, opłat i odszkodowań z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dodatkowe opłaty produktowe Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług Kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa

11 Dodatkowa opłata roczna za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce nieruchomościami Opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dodatkowa opłata wymierzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Wydatki oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy IX. Wierzytelności nieściągalne, rezerwy oraz odpisy aktualizujące Uwagi ogólne Wierzytelności nieściągalne a odpisy aktualizujące (rezerwy) Warunki zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów aktualizujących Specyfika tworzonych przez banki rezerw na nieściągalne kredyty Specyfika odpisów aktualizujących na nieściągalne kredyty i pożyczki utworzone przez SKOK -i Inne rezerwy stanowiące koszt podatkowy Skutki ustania przyczyn, dla których utworzono odpis aktualizujący (rezerwę) 419 Różnice między przedawnieniem wierzytelności, odpisaniem jej jako nieściągalnej oraz jej umorzeniem Wierzytelności odpisane jako nieściągalne Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności Postanowienie o nieściągalności wydane przez organ egzekucyjny Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności wobec dłużnika oraz poręczyciela Protokół nieściągalności sporządzony przez wierzyciela Skutki spłaty wierzytelności przez dłużnika po uwzględnieniu jej w kosztach podatkowych Wierzytelności przedawnione Straty z odpłatnego zbycia wierzytelności Wierzytelności umorzone X. Koszty reprezentacji XI. Koszty dotyczące używania pojazdów samochodowych Uwagi ogólne Samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy Samochody będące własnością osób innych niż pracownicy przedsiębiorcy Ewidencja przebiegu pojazdów Koszt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej euro XII. Składki na rzecz organizacji XIII. Wydatki na rzecz udziałowców oraz członków rad nadzorczych Uwagi ogólne Świadczenia na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami

12 Wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych zaliczane do kosztów podatkowych Wydatki związane z obsługą posiedzeń rad nadzorczych (komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych) Wydatki na organizację imprez okolicznościowych z udziałem członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych Traktowanie wydatków na rzecz członków organów stanowiących będących jednocześnie wspólnikami XIV. Koszty pracownicze Uwagi ogólne Niewypłacone wynagrodzenie Nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne Świadczenia pracownicze wypłacone cudzoziemcowi Składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników XV. Fundusze różnego rodzaju Uwagi ogólne Fundusze tworzone przez podatnika Wydatki na działalność socjalną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 460 Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na fundusze celowe Wpłaty na fundusz rekultywacji XVI. Wydatki na sfinansowanie składników majątkowych innych niż środki trwałe 464 XVII. Dopłaty do spółki i ich zwrot XVIII. Koszty sfinansowane z dochodów (przychodów) wolnych od podatku XIX. Niedostateczna kapitalizacja XX. Opłata ostrożnościowa Art. 16a. [Środki trwałe podlegające amortyzacji] Uwagi ogólne Pojęcie środek trwały Środki trwałe podlegające amortyzacji Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Składniki majątku niepodlegające wykazywaniu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodu Art. 16b. [Wartości niematerialna i prawna podlegające amortyzacji] Uwagi ogólne Pojęcie wartość niematerialna i prawna Wartości niematerialna i prawna podlegające amortyzacji

13 Art. 16c. [Składniki majątkowe niepodlegające amortyzacji] Art. 16d. [Składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 3500 zł; moment wprowadzenia składników majątkowych do ewidencji] Uwagi ogólne Składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 3500 zł Moment wprowadzenia składników majątkowych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ujawnienie składników majątkowych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Art. 16e. [Zmiana okresu faktycznego używania składnika majątkowego podlegającego amortyzacji] Uwagi ogólne Obowiązki podatnika w razie używania składnika majątkowego dłużej niż rok. 491 Obowiązek korekty w razie zaliczenia składników majątkowych do grupy podlegających amortyzacji przed upływem roku Postępowanie ze składnikami majątkowymi o wartości nieprzekraczającej 3500 zł Art. 16f. [Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych] Uwagi ogólne Podatnicy zobowiązani do dokonywania odpisów amortyzacyjnych Składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 3500 zł Składniki majątkowe przewłaszczone w celu zabezpieczenia Art. 16g. [Wartość początkowa] Uwagi ogólne Pojęcie cena nabycia Pojęcie koszt wytworzenia Wartość rynkowa Różnice kursowe Ulepszenie środka trwałego Odłączenie części składowej lub peryferyjnej Art. 16h. [Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych] Uwagi ogólne Okresy dokonywania amortyzacji Metody amortyzacji Amortyzacja przedsiębiorstwa przekształconego, nabytego bądź wniesionego w drodze aportu Art. 16i. [Metoda liniowa dokonywania odpisów amortyzacyjnych] Uwagi ogólne Rodzaje stawek amortyzacyjnych Podstawowa stawka amortyzacyjna Podwyższona stawka amortyzacyjna Obniżona stawka amortyzacyjna Indywidualne stawki amortyzacyjne Art. 16j. [Indywidualne stawki amortyzacyjne] Art. 16k. [Metoda degresywna dokonywania odpisów amortyzacyjnych]

14 Uwagi ogólne Istota degresywnej metody amortyzacji Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność Art. 16l. [Odpisy amortyzacyjne od taboru transportu morskiego w budowie] Art. 16ł. [Odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych do odpłatnego korzystania] Uwagi ogólne Oddanie środków trwałych do odpłatnego używania na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji Przekazanie do odpłatnego używania na podstawie umów innych niż komercjalizacja Skutki zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu Art. 16m. [Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych] Uwagi ogólne Wyjątki ROZDZIAŁ 4. Zwolnienia przedmiotowe (art. 17) Art. 17. [Zwolnienia przedmiotowe] Uwagi ogólne Zwolnienia przedmiotowe a zwolnienia podmiotowe Zwolnienia przedmiotowe o charakterze warunkowym oraz bezwarunkowym Zwolnienie przedmiotowe a inne obowiązki nałożone na podatników Zwolnienia przedmiotowe a koszty uzyskania przychodów Zasady wykładni przepisów wprowadzających zwolnienia podatkowe Ograniczenia związane ze zwolnieniami warunkowymi Zwolnienia w zakresie dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych Dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy Odsetki od dochodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich Pozostałe zwolnienia w zakresie dotacji Wydatki i koszty sfinansowane z dotacji jako koszty uzyskania przychodów Zwolnienia w zakresie rolnictwa Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

15 Dochody z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej w części przeznaczonej na działalność rolniczą Dochody społeczno -zawodowych organizacji rolników oraz izb rolniczych w części przeznaczonej na cele statutowe Dochody grup producentów rolnych ROZDZIAŁ 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu (art. 17a 17l) Art. 17a. [Leasing; słowniczek] Uwagi ogólne Pojęcie umowa leasingu Pojęcie podstawowy okres umowy leasingu Pojęcie odpis amortyzacyjny Pojęcie normatywny okres amortyzacji Pojęcie rzeczywista wartość netto Pojęcie hipotetyczna wartość netto Pojęcie spłata wartości początkowej Art. 17b. [Leasing operacyjny] Art. 17c. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu operacyjnego korzystającemu] Art. 17d. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu operacyjnego osobie trzeciej] Art. 17e. [Oddanie przedmiotu po zakończeniu leasingu operacyjnego korzystającemu do dalszego używania] Art. 17f. [Leasing finansowy] Art. 17g. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu finansowego korzystającemu oraz oddanie przedmiotu korzystającemu do dalszego użytkowania] Art. 17h. [Zbycie przedmiotu po zakończeniu leasingu finansowego osobie trzeciej] Art. 17i. [Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów] Art. 17j. [Opcja nabycia przedmiotu po zakończeniu leasingu] Art. 17k. [Zmiana stron umów w trakcie trwania leasingu] Art. 17l. [Umowy niespełniające definicji leasingu] ROZDZIAŁ 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku (art ) Art. 18. [Podstawa opodatkowania] Uwagi ogólne Darowizny na cele pożytku publicznego Darowizny na cele kultu religijnego Ograniczenia w prawie do odliczenia darowizn Obowiązki dokumentacyjne nałożone na podmiot obdarowany Obowiązki dokumentacyjne nałożone na darczyńcę korzystającego z odliczenia 619 Odliczenie przysługujące bankom Art. 18a (uchylony) Art. 18b. [Ulga na nowe technologie] Uwagi ogólne

16 Pojęcie nowa technologia Warunki skorzystania z odliczenia Wiedza technologiczna jako wartość niematerialna i prawna Wprowadzenie wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wymóg umożliwienia wytwarzania nowych lub udoskonalania wyrobów bądź usług Wymóg niestosowania na świecie wdrożonej technologii przez okres dłuższy niż 5 lat Wymóg uzyskania opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej Brak prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Trzyletni termin wyłącznego wykorzystywania nowej technologii Wysokość kwoty ulgi technologicznej oraz zasady jej odliczania Podatek od towarów i usług w kalkulacji kwoty ulgi technologicznej Ulga na nowe technologie a amortyzacja Art. 18c (uchylony) Art. 19. [Stawki podatkowe] Uwagi ogólne Stawka podstawowa Stawki ryczałtowe Stawka sankcyjna Art. 19a (uchylony) Art. 20. [Zaliczenie podatku zagranicznego] Uwagi ogólne Tryb rozliczania dochodów osiągniętych przez polskich rezydentów podatkowych za granicą Dodatkowe odliczenie Zwolnienie podatkowe Art. 21. [Zryczałtowany podatek od przychodów osób zagranicznych] Uwagi ogólne Rodzaje przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym Stawki podatku zryczałtowanego Zwolnienie z podatku Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Art. 22. [Zryczałtowany podatek od dywidend i innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych] Uwagi ogólne Tryb opodatkowania Zwolnienie z podatku Art. 22a. [Uwzględnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania] Art. 22b. [Uzyskiwanie informacji podatkowych przez organy podatkowe] Art. 23 (uchylony) Art. 24 (uchylony)

Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst opracowany przez INFOR) (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, zm.: Dz.U. z 2000 r., Nr 60, poz. 700; Dz.U. z 2000 r., Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Spis treści Wykaz skrótów.....................................................................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/111 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/240 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Dz.U.2012.361 2012.04.18 zm. Dz.U.2012.362 art. 17 2012.04.23 zm.wyn.z Dz.U.2012.440 ogólne 2012.07.21 zm. Dz.U.2012.769 art. 16 2013.01.01 zm. Dz.U.2012.596 art. 2 zm. Dz.U.2012.1278 art. 1 zm. Dz.U.2012.1342

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/250 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych Wydanie drugie poprawione i uzupełnione Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach Podatki dochodowe w 2014 roku

Przewodnik po zmianach Podatki dochodowe w 2014 roku Przewodnik po zmianach Podatki dochodowe w 2014 roku 1 Szanowni Państwo, Przedstawiamy przewodnik po planowanych zmianach w ustawach regulujących opodatkowanie dochodów osób prawnych oraz fizycznych. Nowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Dz.U.00.14.176 2000-04-15 zm. Dz.U.00.22.270 2000-07-27 zm. Dz.U.00.60.703 2000-11-23 zm. Dz.U.00.70.816 2001-01-01 zm.wyn.z Dz.U.00.101.1090 zm. Dz.U.00.104.1104 zm. Dz.U.00.117.1228 zm. Dz.U.00.122.1324

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych.

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatki dochodowe W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 208) USTAWA z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo