UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 750, 758, 851, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900, zwrotów dotacji w działach 600, 801, zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w działach 010, 600, zmian wydatków w działach 010, 150, 600, 720, 750, 801, 853, 854, 900, 921 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 010, 600, 750, 921). Data utworzenia Numer aktu 1476 Akt prawa miejsowego NIE Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r., Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa

2 Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 1072/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 1103/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 1148/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2013 r., Nr 1201/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r., Nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., Nr 1242/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2013 r. Nr 1304/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2013 r. Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r. Nr 1364/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 1387/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r. Nr 1389/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 r. Nr 1431/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł (w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) w związku z zatwierdzeniem Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 8/2/2013/RPO//16) z dnia 14 listopada br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 oraz wydatki w: Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (w dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy zł i dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł) na zadanie budżetowe pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku ze zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO (zgodnie z harmonogramem płatności MRPO) na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację Działania 4.2 MRPO Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu i Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich. Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. Urzędy marszałkowskie) na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna na zakup systemu informatycznego obsługującego cały proces wdrażania programu regionalnego składającego się m.in. z serwerów, macierzy oraz specjalistycznego oprogramowania serwerowego i aplikacyjnego.

3 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w: a. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie o kwotę zł w Departamencie Organizacyjno Prawnym na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia na uzupełnienie niedoboru środków na finansowanie zadań realizowanych przez pracowników UMWM z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada br., nr poz. rej. 415/13). b. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr poz. rej. 417/13 z dnia 14 listopada 2013 r.) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów transportu związanego z realizacją postanowień sądowych dotyczących przyjęcia osób do szpitala psychiatrycznego (zadanie pn.: Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej) 3. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 zł w ramach Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Tuchów (w dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo a. rozdz Melioracje wodne o kwotę zł w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniach realizowanych w ramach PROW zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 405/13 z dnia 12 listopada 2013 r. w którym dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniach pn: - Budowa rowu melioracji wodnych szczegółowych w km w msc. Radwan, Skrzynka, gm. Szczucin, msc. Wola Mędrzechowska, gm. Mędrzychów, pow. dąbrowski zł - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km msc. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski, woj. małopolskie zł - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km wraz z cofkowymi Harmężówki, msc. Harmęże, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski zł - Regulacja potoku Bez Nazwy w msc. Zabrzeż zł - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km w miejscowościach: Gromiec i Żarki, gm. Libiąż, pow. chrzanowski zł - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW Gospodarka wodna zł oraz zwiększenia wydatków na zadaniach: - Przebudowa koryta potoku Zagórnickiego w km , ,4 w msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pow. wadowicki Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice gm. Gręboszów zł - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi zł b. rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (budżet państwa) w związku ze Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. rej. 356/13) z dnia 23 października br. informującym o zmniejszeniu wydatków w związku z nowelizacją ustawy budżetowej z dnia 27 września 2013 r., tj. w: Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: - Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie zł - Pomoc Techniczna PROW Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł - Pomoc Techniczna PROW Obsługa logistyczna i informatyczna zł - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Zasoby ludzkie zł - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna zł Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.:

4 - Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna zł - Działania informacyjne i szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Pomoc Techniczna zł - Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna zł - Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- Pomoc Techniczna zł Kancelarii Zarządu w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę zł (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 386/13 z dnia 7 listopada 2013 r.) oraz wydatków w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach zł, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej zł oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem 140 zł 3. pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w: - dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł na zadaniu pn. Program inwestycyjny samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej gdyż j.s.t nie zgłosiły wspólnych projektów, które mogłyby być współfinasowane ze środków Województwa i inicjatorów - dz Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł, na zadaniu pn. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych która nie wpłynie w 2013 r. z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 4. niższych niż planowano zwrotów dotacji przez przedsiębiorców korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę zł w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn. Zwroty dotacji. Procedura windykacji zaległych zwrotów od przewoźników zostanie zakończona w 2014 r. 5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne oraz wydatki w kwocie zł w: a) dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów w związku z brakiem możliwości wykonania części robót (m.in. formowanie korpusu zapory, regulacja potoku, budowa drogi dojazdowej na koronie zapory) z uwagi na zalanie terenu podczas ekstremalnych opadów deszczu w miesiącach maj i czerwiec, ujawnieniem przesiąków w miejscu lokalizacji korpusu zapory oraz stwierdzeniem gorszych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r. b) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł na zadaniach: - Obwodnica Gdowa - Etap I ( zł). Środki przeznaczone na wykupy gruntów nie zostały wydatkowane w bieżącym roku z uwagi na brak decyzji Wojewody Małopolskiego ustalających wysokość odszkodowania. Zadanie zostanie zrealizowane i zakończone w 2014 r. - Obwodnica Olkusza - Etap I w kwocie zł stanowiącej oszczędności po całkowitym rozliczeniu projektu - Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond w kwocie zł z powodu wystąpienia licznych niezinwentaryzowanych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, których istnienie zostało stwierdzone dopiero po wykonaniu przekopów i odkrywek (słup sygnalizacji świetlnej posadowiony na wodociągu, ciepłociąg nie zinwentaryzowany wysokościowo) oraz błędami wysokościowymi na pozyskanej ze starostwa mapie do celów projektowych. Wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej dokumentacji projektowej i przełożenia wbudowanych już elementów na budowie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r. - Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce w kwocie zł. W trakcie trwania procedury przetargowej na opracowanie projektu systemów i wdrożenie wpłynęło odwołanie jednego z uczestników postępowania, dlatego do chwili obecnej nie zawarto umowy z wykonawcą. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2014 r. - Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz Wolbrom w kwocie zł stanowiącej oszczędności po

5 całkowitym rozliczeniu projektu. c) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł i w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł na łączną kwotę zł (środki UE) w związku z dostosowaniem środków planowanych w budżecie województwa w 2013 r. do zatwierdzonego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 8/2/2013/RPO//16) z dnia 14 listopada br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 w ramach zadań realizowanych z PT MRPO, w których uzyskano oszczędności w: Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie zł (w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) w ramach zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO,,Gospodarka regionalnej szansy" w 2013 roku - PT MRPO w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert cenowych na: zakupy materiałów i sprzętu biurowego, organizację szkoleń wyjazdowych dla pracowników MCP i oprogramowania prawnego oraz niższych, od planowanych, kosztów najmu i sprzątania pomieszczeń biurowych, kosztów telefonii stacjonarnej, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero oraz mniejszą liczbą szkoleń (w wyniku odwoływania ich przez organizatorów). kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO w związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca MRPO nie dokonała wyboru projektów w ramach Działania 9.3 MRPO Wsparcie przygotowania potencjalnych beneficjentów ukierunkowanego na wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Priorytet 9 PT MRPO w związku z rezygnacją z przeprowadzenia jednego z badań ewaluacyjnych oraz ze zlecenia wykonania dwóch ekspertyz oraz w związku z opóźnieniami w harmonogramie prac, na szczeblu krajowymi i europejskim bezpośrednio przekładających się na realizację mniejszej, od zakładanej, ilości badań, ekspertyz, opinii pisemnych a także ilości konferencji i spotkań w ramach przygotowania programu regionalnego nowej perspektywy finansowej. Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: - Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie zł w związku z nieosiągnięciem docelowego stanu zatrudnienia (w ramach PT MRPO) w okresie od stycznia do września br., zwolnieniami chorobowymi, macierzyńskimi, urlopami wychowawczymi oraz zatrudnieniem pracowników na zastępstwo, których koszt utrzymania jest niższy niż pracowników z wieloletnim stażem. - Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł w wyniku podpisania, na korzystnych warunkach, umowy na szkolenia wyjazdowe pt. Założenia i realizacja nowej perspektywy finansowej w programie regionalnym (organizowanych dla wszystkich departamentów) oraz w wyniku udziału w studiach podyplomowych mniejszej liczby pracowników (niż zakładano), a także sytuacjami, kiedy kierunki studiów, na które kierowani byli pracownicy, w wyniku małego zainteresowania nie zostały przez uczelnie uruchomione. - Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna zł w związku z mniejszym, od planowanego, udziałem wydatków Pomocy Technicznej MRPO w wydatkach ogółem w ramach opłaty na najem pomieszczeń przy ul. Wielickiej 72 (koszty najmu, rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób współfinansowanych ze środków zagranicznych poszczególnych Programów oraz budżetu województwa). 6. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w: - rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Opracowanie Programu wsparcia działań obniżających energochłonność budynków Województwa Małopolskiego z uwagi na odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie Programu wsparcia działań obniżających energochłonność budynków Województwa Małopolskiego. Po weryfikacji przedmiotu umowy

6 stwierdzono, że zawiera on rażące wady, usterki oraz braki, których wykonawca nie jest w stanie poprawić do końca roku budżetowego. W związku z powyższym zostanie naliczona kara umowna. - rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Departamencie Środowiska z zadania pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach wydatków dotyczących przeprowadzenia kampanii społecznej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozpowszechniania informacji o Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. III. przeniesieniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 750 Administracja publiczna w kwocie zł z rozdz Komisje egzaminacyjne z Departamentu Środowiska z zdania budżetowego pn.: Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami w związku z niską ilością wniosków o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami do rozdz Urzędy wojewódzkie do Departamentu Organizacyjno Prawnego na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia na uzupełnienie niedoborów na finansowanie zadań realizowanych przez pracowników UMWM z zakresu systemu zagospodarowania odpadów innych niż komunalnych (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada br., nr poz. rej. 415/13). IV. przeniesieniu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne zaplanowanych na zadania inwestycyjne w kwocie zł realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w związku z zatwierdzeniem Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 8/2/2013/RPO//16) z dnia 14 listopada br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 r. W związku z powyższą zmianą zaplanowane w budżecie Województwa kwoty wydatków (w części budżetu państwa) w Departamencie Funduszy Europejskich nie ulegają zmianie. V. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, a) rozdz Biura geodezji i terenów rolnych w kwocie zł w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w ramach zadania pn. Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wydatków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jak również z wydatków dotyczących umów zleceń, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku z realizacją umów na wykonanie prac geodezyjnych (podatek należny od sprzedaży usług). b) rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie między zadaniami budżetowymi (PROW ) celem dostosowania do zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 453/13 z dnia 25 listopada 2013 r. tj. z zadania pn. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi kwotę zł na zadania: - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km w miejscowościach: Gromiec i Żarki, gm. Libiąż, pow. chrzanowski zł - Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice gm. Gręboszów zł c) rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (wydatki niekwalifikowalne z budżetu województwa) na zabezpieczanie wydatków dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację PT PROW i PT KSOW w miesiącach listopad grudzień 2013 r. ze środków własnych budżetu województwa w związki ze zmniejszeniem wydatków w budżecie państwa (po nowelizacji ustawy budżetu państwa na 2013 r.), w tym w: Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł na zadania budżetowe pn.: - Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie zł oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Zasoby ludzkie zł w związku z niższą niż zakładano miesięczną stawką wpłaty na PFRON na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Pomoc Techniczna PROW Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł w związku

7 z mniejszą liczbą delegacji oraz brakiem szkoleń zawierających podatek VAT na delegacje, szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PT POROW i PT KSOW. - Pomoc Techniczna PROW Obsługa logistyczna i informatyczna zł na zakup energii elektrycznej, usług sprzątania powierzchni biurowej, opłat za najem powierzchni biurowej, abonament telefoniczny i dostęp do Internetu Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna na zakup materiałów promocyjnych. Kancelarii Zarządu w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna w związku z mniejszymi niż planowano kosztami dotyczącymi organizacji wyjazdów studyjnych (Irlandii, Francji) oraz udziału w targach zagranicznych na planowany wyjazd studyjny w grudniu do Austrii. Ponadto na finansowanie w/w zadań budżetowych przenosi się kwotę zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa. Refundacja wydatków nastąpi w 2014 roku. 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) w kwocie zł w związku z brakiem wydatków na umowach zlecenia (planowane umowy z ekspertami i prelegentami nie zostały zawarte ponieważ prowadzenie spotkań powierzono pracownikom merytorycznym) oszczędności przeznacza się na podróże służbowe krajowe pracowników projektu. 3. dz. 600 Transport i łączność: rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w ramach zadania budżetowego pn. Obsługa administracyjno techniczna zadań budżetowych w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Oszczędności powstałe w wyniku przekroczenia przez pracowników rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych, od których nie odprowadza się składek ZUS przeznacza się na: - wypłatę jednorazowej renty i odszkodowania wraz z odsetkami w kwocie zł zasądzonej na rzecz małoletniej Nadii Gibały (wyrok Sądu II instancji sygn. akt I C 943/09 z dnia ) w związku ze śmiercią ojca dziewczynki do której doszło na skutek wypadku komunikacyjnego, którego przyczyną był brak należytego utrzymania drogi wojewódzkiej 964 w Zabierzowie Bocheńskim. - zapłatę kosztów postępowania odwoławczego zasądzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą, (sygn. KIO 2394/13) w wysokości zł. Wynika to z faktu, iż wykonawca, którego oferta nie została wybrana w postępowaniu o zamówienie publiczne dla zadania pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce, złożył do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu. KIO uwzględniło wniesione odwołanie i nakazało ZDW unieważnienie wyboru oferty, przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty wybranej poprzednio z uwagi na popełnienie przez wybranego wykonawcę błędu w obliczeniu ceny oferty polegającym na zastosowaniu błędnej stawki podatku VAT w zakresie regulacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług (siedziba wykonawcy znajduje się w Hiszpanii). W związku z uwzględnieniem wniesionego odwołania ZDW zostało obciążone kosztami postępowania odwoławczego. Z uwagi na brak pełnej kwoty na zapłatę w/w kosztów w powstałych oszczędnościach ZDW, środki w wysokości zł przenosi się z rezerwy ogólnej. 4. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł (środki z budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Regionalny Portal Internetowy Wrota Małopolski i strona UMWM oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup licencji oprogramowania VMware dla serwerów Województwa Małopolskiego w Centrum Przetwarzania danych UMWM przenosi się na zadanie budżetowe pn.: Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO (środki niekwalifikowalne z budżetu województwa). Zgodnie zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą MRPO (pismo z dnia r.) zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych jest konieczne ze względu na przekroczenie limitu kosztów zarządzania Projektem, który jest określony przez IZ MRPO na pułapie 1,5% kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym, mając na uwadze zapisy podręcznika kwalifikowania wydatków, IZ MRPO uznało koszt wynagrodzenia kierownika Projektu za miesiąc styczeń, luty, marzec 2013 r. za wydatek niekwalifikowany. 5. dz. 750 Administracja publiczna,

8 a) w Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł: w ramach zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników UMWM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych budżetu województwa do końca br. dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach rozdz Urzędy wojewódzkie w kwocie zł (z oszczędności powstałych na ubezpieczeniach społecznych, Funduszu Pracy i wpłatach na PFRON) oraz w rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł (w związku ze zwolnieniami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi). w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna zł (środki UE) w związku z mniejszym (od planowanego) udziałem wydatków Pomocy Technicznej MRPO w wydatkach ogółem w ramach opłaty na najem pomieszczeń oraz opłaty eksploatacyjnej przy ul. Wielickiej 72, a także usługi telefonii stacjonarnej (koszty najmu, opłaty eksploatacyjnej oraz telefonii stacjonarnej rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób współfinansowanych ze środków zagranicznych poszczególnych Programów oraz budżetu województwa) przeznacza się na zakupy bieżące w związku z zakupem systemu informatycznego obsługującego cały proces wdrażania programu regionalnego. z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł (środki UE) w wyniku podpisania, na korzystnych warunkach, umowy na szkolenia wyjazdowe pt. Założenia i realizacja nowej perspektywy finansowej w programie regionalnym przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Podróże służbowe 9.2 na podróże służbowe krajowe dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za promocję i informację MRPO. b) rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Kancelarii Zarządu w ramach zadania pn. Współpraca Międzynarodowa pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z oszczędności w ramach usług restauracyjnych związanych z obsługa delegacji z regionów partnerskich WM, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla dzieci polskich na Białorusi oraz upominków dla członków delegacji z Łotwy przyjeżdżającej do Małopolski i na potrzeby oficjalnej delegacji WM do regionu Rhone-Alpes. 6. dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł oszczędności powstałe w: c. Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie zł na zadaniach budżetowych pn.: - Prowadzenie szkół i placówek oświatowych w związku z mniejszą liczbą nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (300 zł) - Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektów pn. M.M. Młoda Małopolska oraz pn. "Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego - Lekcje samorządowe ( zł) - Promocja zdolnej młodzieży w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektu Gala stypendystów ( zł) - Współpraca regionalna, międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz monitoring w edukacji i nauce w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektów: Targi Edukacyjne pn. "Mundial Zawodów w Lyonie" oraz Współpraca międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego ( zł) d. szkołach w kwocie zł oszczędności powstałe: - na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na dłuższych zwolnieniach lekarskich (zasiłki chorobowe wypłacane przez ZUS) i urlopach bezpłatnych; mniejszą ilością wychowanków co skutkowało łączeniem grup oraz wynikające ze zmniejszenia wydatków na składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem naliczania składek od osób, które ukończyły 55 lat (kobiety), braku naboru na wszystkie planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2013/2014; - na doskonaleniu zawodowym nauczycieli w związku z nieuruchomieniem studiów podyplomowych i nie zorganizowaniem kursów doskonalących, niższymi kosztami szkoleń i studiów podyplomowych, brakiem oferty szkoleniowej oraz rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielami - po wypłacie premii za semestr letni przenosi się do szkół na: zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów budowlanych, odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup kotła gazowego z zestawem kominowym, zabezpieczenie gzymsu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeglądy techniczne budynków, odprawy dla zwalnianych nauczycieli, umowy zlecenia dla opiekuna zajęć praktycznych w zawodzie Technik Farmaceutyczny, wypłatę zasiłku na

9 zagospodarowanie, wynagrodzenia i pochodne, delegacje pracowników, ubezpieczenie samochodów, kieszonkowe dla wychowanków, obsługę logistyczną projektu Przedszkolne wychowanie do wartości przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz zakupy inwestycyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zakup serwera). 7. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a. w rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w kwocie zł oszczędności na szkoleniach oraz na podróżach służbowych krajowych zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe oraz na najem pomieszczeń. b. w rozdz Pozostała działalność: w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Działanie 6.1 PO KL - Projekt Zielona praca" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację szkoleń dla beneficjentów ostatecznych powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zakup ubrań roboczych dla osób zatrudnionych w ramach szóstej tury projektu (40 beneficjentów ostatecznych). w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej (Działanie 7.2 PO KL) w kwocie zł w związku z wykonaniem i zakończeniem działań związanych m.in. z opracowaniem i wydaniem publikacji podsumowującej działania projektu oraz organizacji spotkania podsumowującego powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i podróże służbowe krajowe pracowników projektu. 8. dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność w kwocie 450 zł w Kancelarii Zarządu w ramach zadania pn. Integracja środowisk kombatanckich w regionie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z oszczędnościami w wydatkach na organizację spotkań środowiskowych (Małopolskiej Rady Kombatantów), z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zakupu ubezpieczenia, przedmiotem którego jest zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestników w ramach organizacji uroczystości kombatanckich. VI. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do: 1. dz. 750 Administracja publiczna, i. rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie 268 zł do Departamentu Funduszy Europejskich na zadanie budżetowe pn.: Działalność Centrum Informacyjnego FEM - Priorytet 9 PT MRPO na zwrot do budżetu państwa kary umownej za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę dotyczącej usługi cateringowej podczas konferencji pn.: "Małopolska Sieć Szerokopasmowa i sieci szerokopasmowe w ramach PROW oraz informatyzacja w kolejnej perspektywie programowej UE" (w dniu 23 października 2013 r.) ii. rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł na zadanie pn.: Promocja Województwa na zakup usług promocyjnych podczas: Mistrzostw Polski Par na IMPy w Brydżu Sportowym, organizowanych przez Małopolski Związek Brydża Sportowego. W Mistrzostwach weźmie udział około 500 zawodników, w tym liczna grupa młodzieży z Województwa Małopolskiego zł - Pucharu Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim, organizowanym przez Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. W Pucharze weźmie udział 141 zawodników z 16 krajów, w tym liczna grupa młodzieży z województwa małopolskiego. Puchar będzie transmitowany przez telewizję Polsat Sport Extra i Polsat Sport News zł 2. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 42 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Załączniki 1476zal.pdf Data: :18:20 Rozmiar: 1M Liczba odwiedzin: 19

10 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Grzegorz Mamoń Aleksandra Cortines-Jochemczyk Czas wytworzenia: :17:54 Czas publikacji: :17:54 Data przeniesienia do archiwum: Brak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.1 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok po zmianach Wykonanie za 2009r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo