UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 750, 758, 851, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900, zwrotów dotacji w działach 600, 801, zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w działach 010, 600, zmian wydatków w działach 010, 150, 600, 720, 750, 801, 853, 854, 900, 921 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 010, 600, 750, 921). Data utworzenia Numer aktu 1476 Akt prawa miejsowego NIE Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r., Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa

2 Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 1072/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 1103/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 1148/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2013 r., Nr 1201/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r., Nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., Nr 1242/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2013 r. Nr 1304/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2013 r. Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r. Nr 1364/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 1387/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r. Nr 1389/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 r. Nr 1431/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł (w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) w związku z zatwierdzeniem Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 8/2/2013/RPO//16) z dnia 14 listopada br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 oraz wydatki w: Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (w dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy zł i dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł) na zadanie budżetowe pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku ze zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO (zgodnie z harmonogramem płatności MRPO) na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację Działania 4.2 MRPO Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu i Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich. Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. Urzędy marszałkowskie) na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna na zakup systemu informatycznego obsługującego cały proces wdrażania programu regionalnego składającego się m.in. z serwerów, macierzy oraz specjalistycznego oprogramowania serwerowego i aplikacyjnego.

3 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w: a. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie o kwotę zł w Departamencie Organizacyjno Prawnym na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia na uzupełnienie niedoboru środków na finansowanie zadań realizowanych przez pracowników UMWM z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada br., nr poz. rej. 415/13). b. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr poz. rej. 417/13 z dnia 14 listopada 2013 r.) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów transportu związanego z realizacją postanowień sądowych dotyczących przyjęcia osób do szpitala psychiatrycznego (zadanie pn.: Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej) 3. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 zł w ramach Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Tuchów (w dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo a. rozdz Melioracje wodne o kwotę zł w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniach realizowanych w ramach PROW zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 405/13 z dnia 12 listopada 2013 r. w którym dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniach pn: - Budowa rowu melioracji wodnych szczegółowych w km w msc. Radwan, Skrzynka, gm. Szczucin, msc. Wola Mędrzechowska, gm. Mędrzychów, pow. dąbrowski zł - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km msc. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski, woj. małopolskie zł - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km wraz z cofkowymi Harmężówki, msc. Harmęże, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski zł - Regulacja potoku Bez Nazwy w msc. Zabrzeż zł - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km w miejscowościach: Gromiec i Żarki, gm. Libiąż, pow. chrzanowski zł - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW Gospodarka wodna zł oraz zwiększenia wydatków na zadaniach: - Przebudowa koryta potoku Zagórnickiego w km , ,4 w msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pow. wadowicki Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice gm. Gręboszów zł - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi zł b. rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (budżet państwa) w związku ze Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. rej. 356/13) z dnia 23 października br. informującym o zmniejszeniu wydatków w związku z nowelizacją ustawy budżetowej z dnia 27 września 2013 r., tj. w: Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: - Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie zł - Pomoc Techniczna PROW Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł - Pomoc Techniczna PROW Obsługa logistyczna i informatyczna zł - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Zasoby ludzkie zł - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Obsługa logistyczna i informatyczna zł Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.:

4 - Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna zł - Działania informacyjne i szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Pomoc Techniczna zł - Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna zł - Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- Pomoc Techniczna zł Kancelarii Zarządu w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę zł (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 386/13 z dnia 7 listopada 2013 r.) oraz wydatków w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach zł, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej zł oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem 140 zł 3. pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w: - dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł na zadaniu pn. Program inwestycyjny samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej gdyż j.s.t nie zgłosiły wspólnych projektów, które mogłyby być współfinasowane ze środków Województwa i inicjatorów - dz Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł, na zadaniu pn. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych która nie wpłynie w 2013 r. z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 4. niższych niż planowano zwrotów dotacji przez przedsiębiorców korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę zł w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn. Zwroty dotacji. Procedura windykacji zaległych zwrotów od przewoźników zostanie zakończona w 2014 r. 5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne oraz wydatki w kwocie zł w: a) dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów w związku z brakiem możliwości wykonania części robót (m.in. formowanie korpusu zapory, regulacja potoku, budowa drogi dojazdowej na koronie zapory) z uwagi na zalanie terenu podczas ekstremalnych opadów deszczu w miesiącach maj i czerwiec, ujawnieniem przesiąków w miejscu lokalizacji korpusu zapory oraz stwierdzeniem gorszych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r. b) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł na zadaniach: - Obwodnica Gdowa - Etap I ( zł). Środki przeznaczone na wykupy gruntów nie zostały wydatkowane w bieżącym roku z uwagi na brak decyzji Wojewody Małopolskiego ustalających wysokość odszkodowania. Zadanie zostanie zrealizowane i zakończone w 2014 r. - Obwodnica Olkusza - Etap I w kwocie zł stanowiącej oszczędności po całkowitym rozliczeniu projektu - Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond w kwocie zł z powodu wystąpienia licznych niezinwentaryzowanych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, których istnienie zostało stwierdzone dopiero po wykonaniu przekopów i odkrywek (słup sygnalizacji świetlnej posadowiony na wodociągu, ciepłociąg nie zinwentaryzowany wysokościowo) oraz błędami wysokościowymi na pozyskanej ze starostwa mapie do celów projektowych. Wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej dokumentacji projektowej i przełożenia wbudowanych już elementów na budowie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r. - Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce w kwocie zł. W trakcie trwania procedury przetargowej na opracowanie projektu systemów i wdrożenie wpłynęło odwołanie jednego z uczestników postępowania, dlatego do chwili obecnej nie zawarto umowy z wykonawcą. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2014 r. - Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz Wolbrom w kwocie zł stanowiącej oszczędności po

5 całkowitym rozliczeniu projektu. c) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł i w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł na łączną kwotę zł (środki UE) w związku z dostosowaniem środków planowanych w budżecie województwa w 2013 r. do zatwierdzonego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 8/2/2013/RPO//16) z dnia 14 listopada br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 w ramach zadań realizowanych z PT MRPO, w których uzyskano oszczędności w: Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie zł (w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) w ramach zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO,,Gospodarka regionalnej szansy" w 2013 roku - PT MRPO w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert cenowych na: zakupy materiałów i sprzętu biurowego, organizację szkoleń wyjazdowych dla pracowników MCP i oprogramowania prawnego oraz niższych, od planowanych, kosztów najmu i sprzątania pomieszczeń biurowych, kosztów telefonii stacjonarnej, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero oraz mniejszą liczbą szkoleń (w wyniku odwoływania ich przez organizatorów). kosztów zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO w związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca MRPO nie dokonała wyboru projektów w ramach Działania 9.3 MRPO Wsparcie przygotowania potencjalnych beneficjentów ukierunkowanego na wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Priorytet 9 PT MRPO w związku z rezygnacją z przeprowadzenia jednego z badań ewaluacyjnych oraz ze zlecenia wykonania dwóch ekspertyz oraz w związku z opóźnieniami w harmonogramie prac, na szczeblu krajowymi i europejskim bezpośrednio przekładających się na realizację mniejszej, od zakładanej, ilości badań, ekspertyz, opinii pisemnych a także ilości konferencji i spotkań w ramach przygotowania programu regionalnego nowej perspektywy finansowej. Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: - Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie zł w związku z nieosiągnięciem docelowego stanu zatrudnienia (w ramach PT MRPO) w okresie od stycznia do września br., zwolnieniami chorobowymi, macierzyńskimi, urlopami wychowawczymi oraz zatrudnieniem pracowników na zastępstwo, których koszt utrzymania jest niższy niż pracowników z wieloletnim stażem. - Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł w wyniku podpisania, na korzystnych warunkach, umowy na szkolenia wyjazdowe pt. Założenia i realizacja nowej perspektywy finansowej w programie regionalnym (organizowanych dla wszystkich departamentów) oraz w wyniku udziału w studiach podyplomowych mniejszej liczby pracowników (niż zakładano), a także sytuacjami, kiedy kierunki studiów, na które kierowani byli pracownicy, w wyniku małego zainteresowania nie zostały przez uczelnie uruchomione. - Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna zł w związku z mniejszym, od planowanego, udziałem wydatków Pomocy Technicznej MRPO w wydatkach ogółem w ramach opłaty na najem pomieszczeń przy ul. Wielickiej 72 (koszty najmu, rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób współfinansowanych ze środków zagranicznych poszczególnych Programów oraz budżetu województwa). 6. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w: - rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Opracowanie Programu wsparcia działań obniżających energochłonność budynków Województwa Małopolskiego z uwagi na odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie Programu wsparcia działań obniżających energochłonność budynków Województwa Małopolskiego. Po weryfikacji przedmiotu umowy

6 stwierdzono, że zawiera on rażące wady, usterki oraz braki, których wykonawca nie jest w stanie poprawić do końca roku budżetowego. W związku z powyższym zostanie naliczona kara umowna. - rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Departamencie Środowiska z zadania pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach wydatków dotyczących przeprowadzenia kampanii społecznej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozpowszechniania informacji o Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. III. przeniesieniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 750 Administracja publiczna w kwocie zł z rozdz Komisje egzaminacyjne z Departamentu Środowiska z zdania budżetowego pn.: Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami w związku z niską ilością wniosków o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami do rozdz Urzędy wojewódzkie do Departamentu Organizacyjno Prawnego na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia na uzupełnienie niedoborów na finansowanie zadań realizowanych przez pracowników UMWM z zakresu systemu zagospodarowania odpadów innych niż komunalnych (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada br., nr poz. rej. 415/13). IV. przeniesieniu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne zaplanowanych na zadania inwestycyjne w kwocie zł realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w związku z zatwierdzeniem Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 8/2/2013/RPO//16) z dnia 14 listopada br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 r. W związku z powyższą zmianą zaplanowane w budżecie Województwa kwoty wydatków (w części budżetu państwa) w Departamencie Funduszy Europejskich nie ulegają zmianie. V. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, a) rozdz Biura geodezji i terenów rolnych w kwocie zł w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w ramach zadania pn. Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wydatków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jak również z wydatków dotyczących umów zleceń, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku z realizacją umów na wykonanie prac geodezyjnych (podatek należny od sprzedaży usług). b) rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie między zadaniami budżetowymi (PROW ) celem dostosowania do zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 453/13 z dnia 25 listopada 2013 r. tj. z zadania pn. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi kwotę zł na zadania: - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km w miejscowościach: Gromiec i Żarki, gm. Libiąż, pow. chrzanowski zł - Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice gm. Gręboszów zł c) rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (wydatki niekwalifikowalne z budżetu województwa) na zabezpieczanie wydatków dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację PT PROW i PT KSOW w miesiącach listopad grudzień 2013 r. ze środków własnych budżetu województwa w związki ze zmniejszeniem wydatków w budżecie państwa (po nowelizacji ustawy budżetu państwa na 2013 r.), w tym w: Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł na zadania budżetowe pn.: - Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie zł oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Zasoby ludzkie zł w związku z niższą niż zakładano miesięczną stawką wpłaty na PFRON na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Pomoc Techniczna PROW Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł w związku

7 z mniejszą liczbą delegacji oraz brakiem szkoleń zawierających podatek VAT na delegacje, szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PT POROW i PT KSOW. - Pomoc Techniczna PROW Obsługa logistyczna i informatyczna zł na zakup energii elektrycznej, usług sprzątania powierzchni biurowej, opłat za najem powierzchni biurowej, abonament telefoniczny i dostęp do Internetu Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Pomoc Techniczna na zakup materiałów promocyjnych. Kancelarii Zarządu w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna w związku z mniejszymi niż planowano kosztami dotyczącymi organizacji wyjazdów studyjnych (Irlandii, Francji) oraz udziału w targach zagranicznych na planowany wyjazd studyjny w grudniu do Austrii. Ponadto na finansowanie w/w zadań budżetowych przenosi się kwotę zł z rezerwy ogólnej budżetu województwa. Refundacja wydatków nastąpi w 2014 roku. 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) w kwocie zł w związku z brakiem wydatków na umowach zlecenia (planowane umowy z ekspertami i prelegentami nie zostały zawarte ponieważ prowadzenie spotkań powierzono pracownikom merytorycznym) oszczędności przeznacza się na podróże służbowe krajowe pracowników projektu. 3. dz. 600 Transport i łączność: rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w ramach zadania budżetowego pn. Obsługa administracyjno techniczna zadań budżetowych w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Oszczędności powstałe w wyniku przekroczenia przez pracowników rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych, od których nie odprowadza się składek ZUS przeznacza się na: - wypłatę jednorazowej renty i odszkodowania wraz z odsetkami w kwocie zł zasądzonej na rzecz małoletniej Nadii Gibały (wyrok Sądu II instancji sygn. akt I C 943/09 z dnia ) w związku ze śmiercią ojca dziewczynki do której doszło na skutek wypadku komunikacyjnego, którego przyczyną był brak należytego utrzymania drogi wojewódzkiej 964 w Zabierzowie Bocheńskim. - zapłatę kosztów postępowania odwoławczego zasądzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą, (sygn. KIO 2394/13) w wysokości zł. Wynika to z faktu, iż wykonawca, którego oferta nie została wybrana w postępowaniu o zamówienie publiczne dla zadania pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce, złożył do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu. KIO uwzględniło wniesione odwołanie i nakazało ZDW unieważnienie wyboru oferty, przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty wybranej poprzednio z uwagi na popełnienie przez wybranego wykonawcę błędu w obliczeniu ceny oferty polegającym na zastosowaniu błędnej stawki podatku VAT w zakresie regulacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług (siedziba wykonawcy znajduje się w Hiszpanii). W związku z uwzględnieniem wniesionego odwołania ZDW zostało obciążone kosztami postępowania odwoławczego. Z uwagi na brak pełnej kwoty na zapłatę w/w kosztów w powstałych oszczędnościach ZDW, środki w wysokości zł przenosi się z rezerwy ogólnej. 4. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł (środki z budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Regionalny Portal Internetowy Wrota Małopolski i strona UMWM oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup licencji oprogramowania VMware dla serwerów Województwa Małopolskiego w Centrum Przetwarzania danych UMWM przenosi się na zadanie budżetowe pn.: Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO (środki niekwalifikowalne z budżetu województwa). Zgodnie zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą MRPO (pismo z dnia r.) zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych jest konieczne ze względu na przekroczenie limitu kosztów zarządzania Projektem, który jest określony przez IZ MRPO na pułapie 1,5% kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym, mając na uwadze zapisy podręcznika kwalifikowania wydatków, IZ MRPO uznało koszt wynagrodzenia kierownika Projektu za miesiąc styczeń, luty, marzec 2013 r. za wydatek niekwalifikowany. 5. dz. 750 Administracja publiczna,

8 a) w Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł: w ramach zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników UMWM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych budżetu województwa do końca br. dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach rozdz Urzędy wojewódzkie w kwocie zł (z oszczędności powstałych na ubezpieczeniach społecznych, Funduszu Pracy i wpłatach na PFRON) oraz w rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł (w związku ze zwolnieniami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi). w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna zł (środki UE) w związku z mniejszym (od planowanego) udziałem wydatków Pomocy Technicznej MRPO w wydatkach ogółem w ramach opłaty na najem pomieszczeń oraz opłaty eksploatacyjnej przy ul. Wielickiej 72, a także usługi telefonii stacjonarnej (koszty najmu, opłaty eksploatacyjnej oraz telefonii stacjonarnej rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób współfinansowanych ze środków zagranicznych poszczególnych Programów oraz budżetu województwa) przeznacza się na zakupy bieżące w związku z zakupem systemu informatycznego obsługującego cały proces wdrażania programu regionalnego. z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania zł (środki UE) w wyniku podpisania, na korzystnych warunkach, umowy na szkolenia wyjazdowe pt. Założenia i realizacja nowej perspektywy finansowej w programie regionalnym przeznacza się na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Podróże służbowe 9.2 na podróże służbowe krajowe dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za promocję i informację MRPO. b) rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Kancelarii Zarządu w ramach zadania pn. Współpraca Międzynarodowa pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z oszczędności w ramach usług restauracyjnych związanych z obsługa delegacji z regionów partnerskich WM, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla dzieci polskich na Białorusi oraz upominków dla członków delegacji z Łotwy przyjeżdżającej do Małopolski i na potrzeby oficjalnej delegacji WM do regionu Rhone-Alpes. 6. dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł oszczędności powstałe w: c. Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie zł na zadaniach budżetowych pn.: - Prowadzenie szkół i placówek oświatowych w związku z mniejszą liczbą nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (300 zł) - Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektów pn. M.M. Młoda Małopolska oraz pn. "Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego - Lekcje samorządowe ( zł) - Promocja zdolnej młodzieży w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektu Gala stypendystów ( zł) - Współpraca regionalna, międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz monitoring w edukacji i nauce w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektów: Targi Edukacyjne pn. "Mundial Zawodów w Lyonie" oraz Współpraca międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego ( zł) d. szkołach w kwocie zł oszczędności powstałe: - na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na dłuższych zwolnieniach lekarskich (zasiłki chorobowe wypłacane przez ZUS) i urlopach bezpłatnych; mniejszą ilością wychowanków co skutkowało łączeniem grup oraz wynikające ze zmniejszenia wydatków na składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem naliczania składek od osób, które ukończyły 55 lat (kobiety), braku naboru na wszystkie planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2013/2014; - na doskonaleniu zawodowym nauczycieli w związku z nieuruchomieniem studiów podyplomowych i nie zorganizowaniem kursów doskonalących, niższymi kosztami szkoleń i studiów podyplomowych, brakiem oferty szkoleniowej oraz rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielami - po wypłacie premii za semestr letni przenosi się do szkół na: zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów budowlanych, odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup kotła gazowego z zestawem kominowym, zabezpieczenie gzymsu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeglądy techniczne budynków, odprawy dla zwalnianych nauczycieli, umowy zlecenia dla opiekuna zajęć praktycznych w zawodzie Technik Farmaceutyczny, wypłatę zasiłku na

9 zagospodarowanie, wynagrodzenia i pochodne, delegacje pracowników, ubezpieczenie samochodów, kieszonkowe dla wychowanków, obsługę logistyczną projektu Przedszkolne wychowanie do wartości przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz zakupy inwestycyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zakup serwera). 7. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a. w rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w kwocie zł oszczędności na szkoleniach oraz na podróżach służbowych krajowych zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe oraz na najem pomieszczeń. b. w rozdz Pozostała działalność: w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Działanie 6.1 PO KL - Projekt Zielona praca" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację szkoleń dla beneficjentów ostatecznych powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zakup ubrań roboczych dla osób zatrudnionych w ramach szóstej tury projektu (40 beneficjentów ostatecznych). w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej (Działanie 7.2 PO KL) w kwocie zł w związku z wykonaniem i zakończeniem działań związanych m.in. z opracowaniem i wydaniem publikacji podsumowującej działania projektu oraz organizacji spotkania podsumowującego powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i podróże służbowe krajowe pracowników projektu. 8. dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność w kwocie 450 zł w Kancelarii Zarządu w ramach zadania pn. Integracja środowisk kombatanckich w regionie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z oszczędnościami w wydatkach na organizację spotkań środowiskowych (Małopolskiej Rady Kombatantów), z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zakupu ubezpieczenia, przedmiotem którego jest zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestników w ramach organizacji uroczystości kombatanckich. VI. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do: 1. dz. 750 Administracja publiczna, i. rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie 268 zł do Departamentu Funduszy Europejskich na zadanie budżetowe pn.: Działalność Centrum Informacyjnego FEM - Priorytet 9 PT MRPO na zwrot do budżetu państwa kary umownej za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę dotyczącej usługi cateringowej podczas konferencji pn.: "Małopolska Sieć Szerokopasmowa i sieci szerokopasmowe w ramach PROW oraz informatyzacja w kolejnej perspektywie programowej UE" (w dniu 23 października 2013 r.) ii. rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł na zadanie pn.: Promocja Województwa na zakup usług promocyjnych podczas: Mistrzostw Polski Par na IMPy w Brydżu Sportowym, organizowanych przez Małopolski Związek Brydża Sportowego. W Mistrzostwach weźmie udział około 500 zawodników, w tym liczna grupa młodzieży z Województwa Małopolskiego zł - Pucharu Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim, organizowanym przez Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. W Pucharze weźmie udział 141 zawodników z 16 krajów, w tym liczna grupa młodzieży z województwa małopolskiego. Puchar będzie transmitowany przez telewizję Polsat Sport Extra i Polsat Sport News zł 2. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 42 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Załączniki 1476zal.pdf Data: :18:20 Rozmiar: 1M Liczba odwiedzin: 19

10 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Grzegorz Mamoń Aleksandra Cortines-Jochemczyk Czas wytworzenia: :17:54 Czas publikacji: :17:54 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/49/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 3014/49/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 września 2009 roku Zarządzenie Nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kwilcz na 2013 r. w uchwale budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2013 Nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Kwilcz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK UCHWAŁA NR 644/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR III/85/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku Zarządzenie Nr 314/46/6 z dnia 6 października 26 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 26 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r.

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r. Uchwała Nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/07. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/07. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo