Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej"

Transkrypt

1 Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki Słonecznej, 11 maja 2012 r.

2 Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii Wartość kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. od początku działalności do 31 grudnia 2011 r. wyniosła 10,25 mld zł.

3 Finansowanie OZE przez BOŚ S.A. ( ) Liczba [szt.] Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kotły opalane biomasą Kolektory słoneczne Pompy ciepła Produkcja biopaliw Biogaz Małe elektrownie wodne Inne Łącznie Źródło: Bank

4 Doświadczenie BOŚ S.A. kolektory słoneczne ( ) 5000 szt tys. zł ilość wartość Źródło: Bank

5 Słoneczny EkoKredyt Kredyt z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Adresaci kredytu: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie, wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych, którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dopłata w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych

6 Słoneczny EkoKredyt Dotacja NFOŚiGW może zostać udzielona na przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe do: ogrzewania wody użytkowej albo ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła. Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wysokość kredytu: wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć zł/m 2 powierzchni całkowitej kolektora, kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym że dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Kredyt nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.

7 Słoneczny EkoKredyt Koszty kwalifikowane: kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych wraz z kosztorysem przedsięwzięcia jeśli wymagane jest pozwolenie na budowę, lub kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych wraz z kosztorysem przedsięwzięcia jeśli pozwolenie nie jest wymagane, kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (kolektora słonecznego posiadającego certyfikat zgodności z normą PN EN lub europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, ciepłomierza), kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych, zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT). Warunki kredytowania: maksymalny okres kredytowania: do 8 lat dla osób fizycznych, do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych, karencja w spłacie kapitału kredytu do 6 miesięcy.

8 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Szczecinie Kredyty z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Kierunki finansowania: L1 Inwestycje energooszczędne i ekologiczne, L2 Inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, L3 Inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni ścieków, L4 Inwestycje energooszczędne dotyczące termomodernizacji budynków, L5 Inwestycje z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest, L6 Inwestycje z zakresu budowy i modernizacji sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

9 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Szczecinie L2 Inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii: Zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Z kredytu finansowane mogą być następujące zakupy wraz z montażem: baterii i kolektorów słonecznych, a także systemów biwalentnych w układzie z odnawialnymi źródłami energii, urządzeń i systemów grzewczych z zastosowaniem różnego rodzaju pomp ciepła, kotłów opalanych biomasą (słoma, odpady drzewne itp.) wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla przemysłowych i lokalnych źródeł energii, systemów kominkowych, małych elektrowni wodnych, źródeł energii wykorzystujących energię wiatru (siłownie i turbiny wiatrowe), urządzeń służących do produkcji peletów i brykietów biomasy przetwarzanej w paliwo energetyczne.

10 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Szczecinie L4 Inwestycje energooszczędne dotyczące termomodernizacji budynków: Zadania inwestycyjne polegające na zakupie i montażu stolarki (okna i drzwi zewnętrzne) oraz dociepleniu budynku. Warunki kredytowania: koszt całkowity zadania nie większy niż 1 mln zł, kwota kredytu nie więcej niż 80% całkowitego kosztu inwestycji, okres kredytowania do 7 lat dla wszystkich podmiotów, oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + 2 p.p., oprocentowanie dla klienta WIBOR 3M 3 p.p. nie mniej niż 2% w skali roku prowizja przygotowawcza 2% kwoty kredytu. Dzięki dopłatom WFOŚiGW kredyt ma preferencyjne oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 3 p.p., lecz nie mniej niż 2% w skali roku

11 Zakup i montaż urządzeń i wyrobów proekologicznych Kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów różnych urządzeń i wyrobów, których wykorzystanie wiąże się z korzyściami dla środowiska (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych). Warunki kredytowania: udział kredytu w kosztach zadania do 100% kosztów zakupu i montażu, okres kredytowania do 8 lat. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń oprocentowanie od 1% w skali roku Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych. 11

12 Kredyt na termomodernizację i remonty Kredyty udzielane w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) na: przedsięwzięcia termomodernizacyjne: ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach, ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, całkowitą lub częściową zamianę źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. przedsięwzięcia remontowe: tj. remont, wymiana okien lub remont balkonów, przebudowa, w wyniku której następuje ulepszenie budynku, wyposażenie w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania. remonty budynków jednorodzinnych - jedynie przy ubieganiu się o premię kompensacyjną.

13 Kredyt na termomodernizację i remonty Adresaci kredytu: przedsięwzięcia termomodernizacyjne - właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, przedsięwzięcia remontowe - osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, remonty - osoby fizyczne, uprawnione do ubiegania się o premię kompensacyjną. Premia termomodernizacyjna: wysokość premii: 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia, dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów.

14 Kredyt inwestycyjny z linii EIB4 Kredyt inwestycyjny ze środków pochodzących z linii kredytowej EIB4 Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) Finansowanie realizowanych przez podmioty segmentu finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa komunalne (JST) projektów inwestycyjnych w następujących sektorach: ochrona środowiska, infrastruktura, racjonalne użycie energii, zdrowie, edukacja. Finansowanie realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego, w tym przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. W ramach linii kredytowej EIB4 wdrażany jest program Municipal Finance Facility przy wsparciu Komisji Europejskiej dot. wszystkich projektów infrastrukturalnych j.s.t. i przedsiębiorstw komunalnych w Polsce.

15 Kredyt inwestycyjny z linii EIB4 Warunki kredytowania: okres kredytowania wynosi od 4 do 10 lat od podpisania umowy kredytu dla JST oraz od 2 do 10 lat dla MSP, możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 2 lat, maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 50% dla JST oraz 85% dla MSP, możliwość refinansowania inwestycji, których termin zakończenia przypada w okresie do 6 miesięcy wstecz od daty podpisania umowy kredytu. Obniżona prowizja przygotowawcza w stosunku do standardowych kredytów Banku (0,5% lub 1,0%).

16 Kredyt inwestycyjny z linii CEB4 JST Kredyt inwestycyjny ze środków pochodzących z linii kredytowej CEB4 Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Przedmiot kredytowania: Inwestycje z zakresu ochrony środowiska, m.in..: inwestycje w rozwój źródeł energii odnawialnej i inwestycje poprawiające efektywność wykorzystania i oszczędność energii w obiektach publicznych, w tym biopaliw, spalarni biomasy i kolektorów słonecznych. budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i systemów unieszkodliwiania odpadów, instalacje gospodarki odpadami i przetwarzania odpadów, wdrażanie technologii utylizacji odpadów, recyklingu, technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

17 Kredyt inwestycyjny z linii CEB4 JST Adresaci kredytu: podmioty segmentu finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa komunalne. Warunki: okres kredytowania wynosi od 4 do 10 lat z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału do 2 lat (nie później niż do 31 grudnia 2015 r.), maksymalny udział w finansowaniu projektów realizowanych przez j.s.t. i przedsiębiorstwa komunalne wynosi 50%, możliwość refinansowania inwestycji, która rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 rok przed pociągnięciem transzy z linii CEB4 JST. Brak określonej minimalnej i maksymalnej wartości inwestycji i wartości indywidualnego kredytu. Obniżona prowizja przygotowawcza w stosunku do standardowych kredytów Banku (0,5% lub 1,0%). Możliwość sfinansowania projektu kredytem ze środków CEB i EIB. Łączny udział finansowania ze środków tych banków może wynieść do 100% wartości projektu!

18 Kredyt inwestycyjny z linii NIB Kredyt inwestycyjny z linii Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NIB) Dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych na: projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja oddziaływania na środowisko, projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko, projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych, termomodernizację, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych.

19 Kredyt inwestycyjny z linii NIB Warunki kredytowania: okres finansowania: minimum 3 lata maksymalnie do r. z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału do 2 lat, udział kredytu w kosztach zadania: do 50% wartości przedsięwzięcia, możliwość refinansowania inwestycji, których termin zakończenia przypada w okresie do 6 miesięcy wstecz od daty uruchomienia kolejnej transzy pożyczki. Maksymalny udział NIB w finansowaniu projektu wynosi 50%. Brak określonej minimalnej wartości inwestycji i wartości indywidualnego kredytu. Obniżona prowizja przygotowawcza w stosunku do standardowych kredytów Banku (0,5% lub 1,0%).

20 Kredyt z Klimatem - Efektywność Energetyczna w Budynkach udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe Program Efektywności Energetycznej w Budynkach Przedmiot kredytowania: termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych, instalacja kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, instalacja i modernizacja indywidualnych systemów grzewczych, likwidacja indywidualnego źródła i podłączenie budynku do sieci miejskiej. Dla: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, także działających w formie spółdzielni, przedsiębiorstw komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych.

21 Kredyt z Klimatem - Efektywność Energetyczna w Budynkach Wymogi: Przedsięwzięcie musi prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej, a zarazem do zmniejszenia emisji CO2. Inwestycja nie może wynikać z realizacji wymogów prawa unijnego ani krajowego. Inwestycja musi dotyczyć istniejących budynków. Inwestycja może dotyczyć: poprawy efektywności zużycia energii. zamiany używanego paliwa na inne paliwo kopalne o mniejszej intensywności CO2. zamiany używanego paliwa na biomasę. Inwestycja nie może być wsparta środkami publicznymi

22 Kredyt z Klimatem - Efektywność Energetyczna w Budynkach Warunki: okres finansowania: od 4 do do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta, waluta: PLN, EUR, kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, nie więcej niż EUR lub równowartość w PLN, karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Brak minimalnej i maksymalnej kwoty inwestycji. Niższy niż standardowy wkład własny (minimum 15% wartości kredytu). Obniżona prowizja przygotowawcza w stosunku do standardowych kredytów Banku (0,5% lub 1,0%).

23 Ekologiczny kredyt hipoteczny Przedmiot kredytowania: kredyt hipoteczny na budowę, rozbudowę, wykończenie, remont, modernizację, adaptację domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym, które posiada/będzie posiadać: odnawialne źródło energii, jako źródło samodzielne lub pracujące w układzie biwalentnym, w postaci: kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów, (pod warunkiem przeznaczenia na ten cel minimum 15% całkowitej kwoty kredytu hipotecznego) lub status budynku niskoenergochłonnego tj. posiadającego ważne świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny), z którego wynika, że roczne zapotrzebowanie na energię końcową na cele ogrzewania i wentylacji nie jest większe niż 70 kwh/(m2rok), lub status budynku pasywnego tj. takiego, dla którego wielkość energii końcowej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb na cele ogrzewania i wentylacji, określona w świadectwie charakterystyki energetycznej, jest nie większa niż 15 kwh/(m2rok)

24 Ekologiczny kredyt hipoteczny Preferencje cenowe dotyczą obniżenia marży kredytu Wysokość marży maleje wraz z poprawą efektywności wykorzystania energii w budynku (lokalu)

25 Dziękuję za uwagę Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Centrum Korporacyjne / Oddział w Szczecinie tel. (91) kom Bank Ochrony Środowiska S.A.