Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

2 Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (część 3) Dopłaty na częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Adresaci kredytu: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają słuŝyć instalowane kolektory, Przez dysponowanie naleŝy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), uŝytkowanie wieczyste, uŝytkowanie, najem lub dzierŝawę, z tym, Ŝe umowa najmu oraz dzierŝawy musi obowiązywać w całym okresie kredytowania. wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody uŝytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania 2

3 Słoneczny EKOkredyt Wysokość kredytu: Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeŝeniem, Ŝe jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie moŝe przekroczyć zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora, Kwota kredytu moŝe przewyŝszać wysokość kosztów kwalifikowanych, z tym Ŝe dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Kredyt z dotacją nie moŝe być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. JeŜeli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej: w przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni nieprzekraczającej 50% budynku, koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku. w przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW. 3

4 Słoneczny EKOkredyt Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczenia naleŝnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW. Uwaga: Beneficjentem dotacji moŝe być tylko jedna osoba Dopuszcza się sytuacje, gdy o kredyt występują małŝonkowie lub inni rodzinnie powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złoŝyli pisemne oświadczenie, dotyczące wyraŝenia zgody na przyznanie dotacji NFOŚiGW jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT 8C. W Wystąpieniu o środki na dotację składanym do NFOŚiGW Bank wskazuje tylko jednego Beneficjenta dotacji, toŝsamego z Beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i w umowie kredytu. 4

5 Słoneczny EKOkredyt Wymagana dokumentacja techniczna: Projekt Projekt budowlano-wykonawczy jeśli wymagane jest pozwolenie na budowę Projekt instalacji lub oferta jeśli pozwolenie nie jest wymagane. Projekt budowlano-wykonawczy sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, zgodnie z Prawem budowlanym (art. 14, ust. 1 pkt 4 - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Projekt ten jest bezwzględnie wymagany przez Fundusz w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Projekt instalacji musi zawierać schemat instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia. Projekt instalacji powinien być sporządzony zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy kolektorów przez wykonawcę dokonującego montaŝu, pod warunkiem, Ŝe jest to osoba posiadająca certyfikat/ świadectwo w zakresie doboru i montaŝu kolektorów słonecznych wydane przez producenta kolektorów (lub jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w tym zakresie). Oferta musi zawierać te same elementy co projekt instalacji (schemat instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, kosztorys przedsięwzięcia) i musi być sporządzona przez podmiot posiadający certyfikat autoryzacji producenta. 5

6 Słoneczny EKOkredyt Wymagana dokumentacja techniczna: Jakość Certyfikat zgodności z normą PN EN Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy kolektory słoneczne Część 1: Wymagania ogólne, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN lub Europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK nadany przez jednostkę certyfikującą 6

7 Słoneczny EKOkredyt Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług. Uwaga: Data wystawienia faktury nie moŝe być wcześniejsza niŝ data złoŝenia wniosku. Data Protokołu odbioru przedsięwzięcia nie moŝe być wcześniejsza niŝ data podpisania umowy kredytu. MoŜliwość kontroli inwestycji przez Bank: 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, w roku kalendarzowym w którym upływa 12 m-cy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia (okres trwałości), jeśli kredyt został spłacony przed upływem okresu trwałości przedsięwzięcia. 7

8 Słoneczny EKOkredyt Warunki kredytowe w BOŚ Banku Waluta kredytu PLN Maksymalny okres kredytowania: do 8 lat dla osób fizycznych do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych Karencja w spłacie kapitału kredytu do 6 miesięcy Opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych i dla wspólnot mieszkaniowych 8

9 Ekologiczny kredyt hipoteczny Przedmiot kredytowania: Budowa, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizacja lub rozbudowa domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego Adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe, Przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo odrębnej własności Wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego Spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku lub instytucji 9

10 Ekologiczny kredyt hipoteczny i jednocześnie dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie posiada: odnawialne źródło energii (OZE), jako źródło samodzielne lub pracujące w układzie biwalentnym (w połączeniu ze źródłem tradycyjnym), w postaci: kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów (pod warunkiem przeznaczenia na ten cel minimum 15% całkowitej kwoty kredytu hipotecznego) 10

11 Ekologiczny kredyt hipoteczny lub: status budynku niskoenergochłonnego tj. posiadającego waŝne świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny), z którego wynika Ŝe roczne zapotrzebowanie na energię końcową na cele ogrzewania i wentylacji nie jest większe niŝ 70 kwh/(m2rok) albo status budynku pasywnego tj. takiego, dla którego wielkość energii końcowej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb na cele ogrzewania i wentylacji, określona w świadectwie charakterystyki energetycznej, jest nie większa niŝ 15 kwh/(m2rok) 11

12 Ekologiczny kredyt hipoteczny Preferencje cenowe dotyczą obniŝenia marŝy kredytu Budynek pasywny Wysokość marŝy maleje wraz z poprawą efektywności wykorzystania energii w budynku (lokalu) Budynek niskoenergochłonny OZE 12

13 Współpraca z WFOŚiGW Przykłady lokalnych priorytetów ochrona powietrza Eliminacja niskiej emisji Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW Przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) Podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie Kwota kredytu/poŝyczki i jej udział w kosztach zadania Preferencje w zakresie oprocentowania Okres finansowania i okres karencji 13

14 Kredyt na zakup i montaŝ urządzeń słuŝących ochronie środowiska Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu do 100% kosztów zakupu i montaŝu okres kredytowania do 8 lat oprocentowanie zmienne ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montaŝu, oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru (nie moŝe być mniejsze niŝ 1% p.a.) Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby słuŝące ochronie środowiska/ znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych. 14

15 KfW6 Kredyt z Klimatem Dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, samorządów, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania modernizacja źródła ciepła, prace termomodernizacyjne, instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła w istniejących budynkach Kwota kredytu: max. 500 tys. EUR lub jej równowartość i nie więcej niŝ 85% wartości inwestycji Okres kredytowania: min. 4 lata, max. 10 lat Okres karencji w spłacie kapitału: do 2 lat Brak minimalnej i maksymalnej kwoty inwestycji ObniŜona prowizja przygotowawcza NiŜszy niŝ standardowy wkład własny Realizowany w ramach Mechanizmu Wspólnych WdroŜeń (JI) 15

16 Procedury udzielania kredytu Kredyty udzielane są przez Oddziały Banku (klient detaliczny) Centra Korporacyjne Wszelkich informacji o warunkach kredytowania udzielają Doradcy Klienta i Główni Ekolodzy Podstawą oceny moŝliwości uzyskania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej i moŝliwości zabezpieczenia spłaty kredytu 16

17 Zapraszamy GraŜyna Kasprzak Ekspert ds. InŜynierii Środowiska Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych tel. (22) , kom

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złożenia Wniosku) Program dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument,

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument, Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi 1. pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo