Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r."

Transkrypt

1 Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

2 Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie w zakresie finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska. Prowadzimy wieloletnią współpracę z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wspólnego finansowania przedsięwzięć. Realizujemy linie kredytowe ze środków zagranicznych instytucji finansowych.

3 Termomodernizacje i remonty

4 PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA Wnioskodawcy: właściciele i zarządcy obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Rodzaje obiektów: budynki mieszkalne; budynki zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory); budynki stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

5 PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - przykłady: ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje i wymiana instalacji c.o., modernizacje i wymiana jednostek grzewczych, wykonanie przyłączy do scentralizowanego źródła ciepła, zastosowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła; każdorazowo zakres optymalnego wariantu prac jest określany przez audytora energetycznego w audycie. Wysokość premii: 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

6 PREMIA REMONTOWA Wnioskodawcy: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego właściciele i zarządcy obiektów, Rodzaje obiektów: budynki mieszkalne wielorodzinne (mające więcej niż dwa lokale mieszkalne), których użytkowanie rozpoczęto przed 4 sierpnia 1961 r. Premia remontowa stanowi pomoc de minimis

7 PREMIA REMONTOWA Przedsięwzięcie remontowe - przykłady: remont (w tym balkony), wymiana okien, przebudowa, wyposażenie w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania; każdorazowo zakres optymalnego wiariantu prac jest określany przez audytora w audycie remontowym. Wysokość premii: 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż: 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej wylicza się uwzględniając wskaźnik udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

8 PARAMETRY Warunki kredytowania: maksymalna kwota kredytu standardowo do 80% kosztów zadania; waluta: PLN; okres spłaty kredytu standardowo do 10 lat; oprocentowanie: WIBOR 1M + marża w zależności od okresu kredytowania i ratingu; zabezpieczenie kredytu - ustalane indywidualnie.

9 Preferencyjny kredyt z dotacją WFOŚiGW w Warszawie na inwestycje proekologiczne

10 Przykładowy zakres zadań OCHRONA POWIETRZA - przykłady popularnych inwestycji: termomodernizacje (docieplenia ścian, stropodachu/dachu, wymiana stolarki, montaż zaworów termostatycznych (modernizacja c.o. może stanowić udział własny) wymiana wind na energooszczędne inwestycje związane z energią odnawialną - pompy ciepła, rekuperatory, kolektory słoneczne wymiana kotłowni z węglowej na olejową, gazową bądź na biomasę OCHRONA WÓD przykłady: budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków (w tym przydomowych) budowa / modernizacja kanalizacji sanitarnej GOSPODARKA WODNA przykłady: budowa/modernizacja stacji uzdatniania wody, ochrona ujęć wody, budowa / modernizacji sieci wodociągowej OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI przykłady: zakup specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów, pojemników na odpady, rekultywacja składowisk, instalacja systemów odgazowania składowisk Koszty dokumentacji projektowej / audytu energetycznego mogą być zaliczone do udziału własnego na podstawie przedstawionych faktur. UWAGA: inwestycje dotyczą zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych

11 Warunki kredytowania Warunki kredytowania: Waluta: PLN. Wysokość kredyt: do 80 % wartości inwestycji Forma dotacji: dopłata do odsetek zaciągniętego kredytu częściowa spłata kapitału dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i jednostek segmentu finansów publicznych Oprocentowanie: Bazowe WIBOR 3 M +2,5 p.p. Dotacja w zależności od dziedziny: Ochrona wód i gospodarka wodna dopłata do odsetek do 4% lub do 25% spłaty kapitału Ochrona atmosfery dopłata do odsetek do 3% lub do 20% spłaty kapitału Ochrona powierzchni ziemi i OZE dopłata do odsetek do 4% lub do 30% spłaty kapitału Inne zadania dopłata do odsetek do 1,5% lub do 15% spłaty kapitału Łącznie oprocentowanie nie może być niższe niż 3,5%. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Łączny koszt prowizji i opłat z tytułu udzielonego kredytu do 1,5%. Dodatkowo jest możliwa karencja w spłacie kapitału do jednego roku od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

12 Kredyty z linii zagranicznych - EIB na projekty infrastrukturalne

13 Przedmiot kredytowania Przedmiot kredytowania: finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych, mających na celu zwiększenie wartości majątku trwałego firmy (m.in. zakup nieruchomości), w tym finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Projekty wyłączone z finansowania: projekty z dziedziny przemysłu zbrojeniowego, infrastruktury ograniczającej prawa i swobody indywidualne ludzi (np. więzienia), gier hazardowych, projekty z dziedziny produkcji, przetwarzania lub dystrybucji wyrobów tytoniowych, działalność deweloperska, obrót nieruchomościami, pośrednictwo finansowe, projekty wykorzystujące żywe zwierzęta do celów eksperymentalnych i naukowych, sektory uznawane za etycznie lub moralnie kontrowersyjne (np. badania nad klonowaniem ludzi).

14 ZAKRES OFERTY Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Warunki : okres kredytowania: max. 10 lat od daty podpisania umowy kredytu wysokość kredytu: max. 85 % wartości przedsięwzięcia karencja w spłacie kapitału: do 2 lat refinansowanie: możliwość refinansowania inwestycji które zakończyły się w okresie do 6 miesięcy wstecz od daty podpisania umowy kredytowej; współfinansowanie: możliwość współfinansowania projektów unijnych wspartych funduszami UE pod warunkiem, że suma wartości kredytu z linii EIB MSP oraz funduszy UE nie przekroczy 90% wartości inwestycji netto; zabezpieczenie: indywidualnie negocjowane z wnioskodawcą.

15 Kredyty z linii zagranicznych - NIBrodków E

16 Przedmiot kredytowania Przedmiot kredytowania: modernizacja istniejących urządzeń służących oczyszczaniu ścieków podłączenie dodatkowych użytkowników do oczyszczalni ścieków instalacja systemu oczyszczania ścieków w obrębie infrastruktury przemysłowej i nieprzemysłowej projekty z zakresu produkcji biogazu turbiny wiatrowe, małe elektrownie wodne produkcja peletu z biomasy zamiana kotła na opalany biomasą lub dostosowany do współspalania poprawa izolacji budynku (wymiana okien, izolacja termiczna dachów, ścian, podłóg) usprawnienie systemów ogrzewania (podłączenie do miejskiego systemu grzewczego, instalacja pomp ciepła, ogrzewania gruntowego, paneli słonecznych) zwiększenie sprawności systemów wentylacji i klimatyzacji (instalacja systemu odzysku ciepła) Z zasady finansowaniu nie podlega budowa nowych obiektów budowlanych na niezabudowanym dotychczas terenie. Inwestycja powinna być realizowana w ramach istniejącej infrastruktury.

17 ZAKRES OFERTY Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Duże przedsiębiorstwa, Spółdzielnie mieszkaniowe Jednostki samorządu terytorialnego, i podmioty podlegające samorządom terytorialnym lub z ich udziałem kapitałowym Warunki kredytowania: okres kredytowania: max. do r. waluta: PLN, EUR kwota kredytu: maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 50% kosztu netto inwestycji (brak minimalnej i maksymalnej kwoty inwestycji) z zastrzeżeniem, że w przypadku kredytu przekraczającego kwotę 5 mln EUR lub równowartość w PLN oraz w przypadku inwestycji, dla której wymagany jest raport z oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacja kredytowa i inwestycyjna podlega indywidualnej ocenie i zatwierdzeniu przez NIB karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Refinansowanie: tak współfinansowanie: środki NIB mogą współfinansować projekty wsparte środkami Unii Europejskiej; zabezpieczenie: indywidualnie negocjowane z wnioskodawcą.

18 Dziękujemy za uwagę. Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Warszawie, ul. Leszno 14, II piętro Magdalena Kałęcka główny ekolog t. (0) t. (22) Monika Misiurska doradca korporacyjny t. (0) t. (22)

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo