FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A."

Transkrypt

1 FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

2 STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6% kredyty i poŝyczki krajowe 9,6% inne 3,4% Nakłady na ochronę środowiska 8,53 mld zł środki własne 50,2% środki zagraniczne 16,4% budŝety samorządów 2,6% budŝet centralny 1,2%

3 FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. W latach Bank Ochrony Środowiska udzielił mln zł kredytów na zadania słuŝące ochronie atmosfery, w tym: 717 mln zł na przedsięwzięcia termomodernizacyjne we współpracy z BGK 833 mln zł na wykorzystanie odnawialanych źródeł energii Uzyskane efekty ekologiczne redukcja emisji CO tys. Mg/a redukcja emisji SO2 476 tys. Mg/a redukcja emisji NOx 43 tys. Mg/a redukcja emisji pyłów 138 tys. Mg/a

4 FORMY FINANSOWANIA PROJEKTÓW OFEROWANE PRZEZ BOŚ S.A. Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Kredyt technologiczny Oferta europejska Partnerstwo Publiczno-Prywatne Obligacje komunalne Wykup wierzytelności

5 PARTNERZY BOŚ S.A. W KREDYTOWANIU INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja priorytetów krajowych wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Realizacja priorytetów regionalnych Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt technologiczny Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe i remonty banki zagraniczne Finansowanie projektów długoterminowych

6 KREDYTY PREFERENCYJNE - DOPŁATY NFOŚiGW Dopłaty do przedsięwzięć zgodnie z opublikowanymi Programami NFOŚiGW Wniosek do NFOŚiGW o udzielenie promesy dopłat do kredytu bankowego Promesa dopłat NFOŚiGW Umowa kredytu bankowego Umowa trójstronna: Inwestor, Bank i NFOŚiGW lub dwustronna Inwestor - NFOŚiGW Warunki dopłat NFOŚiGW: - max okres dopłat 10 lat - wysokość dopłat zaleŝnie od Programu

7 WSPÓŁPRACA Z WFOŚiGW Lokalne priorytety (przykłady) Eliminacja niskiej emisji Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW Przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) Podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie Wysokość finansowania Oprocentowanie Okres spłaty i okres karencji Warunki zabezpieczenia

8 KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE I REMONTOWE Przedmiot kredytowania 1. przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. przedsięwzięcia, których przedmiotem jest: ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach, ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją źródła lokalnego, całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji; dotyczące: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła;

9 KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE I REMONTOWE prowadzące do: a) dla budynków: zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej: 10% -gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy, 15% -gdy po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego, 25% -w pozostałych budynkach, b) dla sieci i źródeł ciepła: zmniejszenia rocznych strat energii co najmniej o 25%, zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła w związku z likwidacją źródła i podłączeniem do sieci lokalnej co najmniej o 20%, zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

10 KREDYTY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE Kredytobiorcy: inwestorzy z pionu korporacji i finansów publicznych oraz segmentu mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych Kredytowane przedsięwzięcia: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp., wymiana przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej.

11 KREDYT TECHNOLOGICZNY dla przedsiębiorców kwalifikujących się do podmiotów MSP na sfinansowanie inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdroŝenie nowej technologii, stosowanej na świecie nie dłuŝej niŝ 5 lat na podstawie programu w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kredytobiorca moŝe uzyskać dofinansowanie w postaci Premii technologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu premia technologiczna jest udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do wysokości 4 mln zł. Warunkiem uruchomienia środków z Kredytu Technologicznego jest przyznanie przez BGK promesy Premii technologicznej. kredyt Technologiczny udzielany jest do wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

12 FINANSOWANIE PROJEKTÓW UE EUROPEJSKA OFERTA identyfikacja moŝliwości uzyskania dotacji usługi doradcze we współpracy z firmami partnerskimi przygotowanie wniosku o dotację przez partnera Banku zbilansowanieśrodków finansowych inwestycji: kredyt pomostowy na pokrycie kosztów kwalifikowanych refundowanych z funduszy unijnych, na okres realizacji zadania do czasu uruchomienia środków z Unii Europejskiej kredyt uzupełniający na pokrycie kosztów niekwalifikowanych inwestycji nierefundowanych z funduszy unijnych oraz kosztów kwalifikowanych nie objętych dotacją

13 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH Szybki dostęp do środków finansowych MoŜliwość potraktowania emisji jako wkładu własnego w projekty współfinansowane z UE Dostosowanie finansowania do potrzeb inwestycyjnych Finansowanie projektów długoterminowych Brak wymogu organizowania zamówienia publicznego Promocja Emitenta na rynku kapitałowym Pewność finansowania dzięki objęciu przez BOŚ S.A. 100% emisji

14 LINIE BANKÓW ZAGRANICZNYCH KfW EKOODNOWA DLA FIRM Inwestycje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania: projekty proekologiczne Kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej równowartość (max. 85% wartości inwestycji) Okres kredytowania min. 5 lata, do r. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marŝa Brak moŝliwości finansowania projektów finansowanych przez NFOŚiGW

15 LINIE BANKÓW ZAGRANICZNYCH KfW - NOWE INICJATYWY Program modernizacji kotłów oraz Program efektywności energetycznej w budynkach Produkty realizowane będą w formule programowych działań w ramach mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Programmatic Joint Implementation)

16 PROGRAM MODERNIZACJI KOTŁÓW Podmiot: MŚP, segment finansów publicznych, duŝe przedsiębiorstwa Przedmiot: wymiana lub modernizacja kotłów wody gorącej bądź kotłów parowych bądź małych lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło Maksymalna kwota indywidualnego kredytu Okres kredytowania: minimum 4 lata maksimum > 10 lat, Struktura finansowania: minimalny wkład własny 15%, Pozostałe wymagania: instalacja nie objęta EU ETS (kotły kwalifikujące się do modernizacji nie mogą przekroczyć 20 MW)

17 PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH Podmiot: osoby fizyczne, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, segment finansów publicznych, MŚP które nie kwalifikują się do Programu modernizacji kotłów Przedmiot: modernizacja źródła ciepła, prace termomodernizacyjne, instalacja kolektorów słonecznych, pomp cieplnych Maksymalna kwota indywidualnego kredytu Okres kredytowania: minimum 4 lata maksimum > 10 lat, Struktura finansowania: minimalny wkład własny 15%, Pozostałe wymagania: inwestycja nie moŝe powodować redukcji emisji w instalacjach objętych EU ETS

18 OFERTA DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dotacją NFOŚiGW (projekt) Podmiot: Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu słuŝyć mają zakupione kolektory słoneczne Przedmiot: Zakup i montaŝ kolektorów słonecznych do ogrzewania wody uŝytkowej w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Dotacja Funduszu wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie moŝe przekroczyć zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

19 OFERTA DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Ekologiczny kredyt hipoteczny Podmiot: Osoby fizyczne zainteresowane sfinansowaniem inwestycji związanej z domem (jednorodzinnym lub wielorodzinnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny), który posiada odnawialne źródło energii lub status budynku niskoenergochłonnego lub status budynku pasywnego Warunki kredytowania: ObniŜone w stosunku do standardowego oprocentowanie (w zaleŝności od LTV) Okres kredytowania: do 50 lat

20 OFERTA DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Kredyty ze środków EFRWP na terenach wsi i miast do 20 tys. mieszkańców na Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć z zakresu agroturystyki Kredyt za zakup i montaŝ urządzeń słuŝących ochronie środowiska w przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń i wyrobów słuŝących ochronie środowiska oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru

21 SZCZEGÓLNE MOśLIWOŚCI BOŚ S.A. Doradztwo świadczone przez zatrudnionych w Banku inŝynierów inŝynierii środowiska MoŜliwość zaangaŝowania w finansowanie zadania środków instytucji finansowych, z którymi Bank współpracuje w zakresie miękkiego finansowania projektów infrastrukturalnych

22 ZAPRASZAMY Włodzimierz RoŜnowski Główny Ekolog Centrum Korporacyjne w Krakowie tel. (012) Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Piłsudskiego Kraków

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska

I s n t s ru r m u e m n e t n y fina n ns n o s w o ani n a o na n wialny n c y h źró r d ó eł e ł en e e n r e g r ii A icja No N wakowska Instrumenty finansowania odnawialnych źródeł energii Alicja Nowakowska Główny specjalista WFOŚiGW we Wrocławiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki krajowe Środki unijne System

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo