Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Anna Żyła Główny Ekolog Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych, październik 2011 r.

2 Definicje efektywność energetyczna - stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej - działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii 2

3 Zadania jednostek sektora publicznego Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest: 1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja; 4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( ) 5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( ), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m 2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 3

4 Poprawa efektywności energetycznej Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności ( ): 1) izolacja instalacji przemysłowych; 2) przebudowa lub remont budynków; 3) modernizacja: a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, b) oświetlenia, c) urządzeń potrzeb własnych, d) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła; 4) odzysk energii w procesach przemysłowych; 5) ograniczenie: a) przepływów mocy biernej, b) strat sieciowych w ciągach liniowych, c) strat w transformatorach; 6) stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródeł energii ( ), ciepła użytkowego w kogeneracji ( ), lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 4

5 Rozporządzenie? Art.17. ust.1: Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. 5

6 Finansowanie bankowe Kredyty komercyjne Kredyty preferencyjne i montaże finansowe w ramach współpracy z donatorami środków Inne instrumenty finansowe obligacje komunalne i korporacyjne gwarancje bankowe poprawa płynności finansowej (wykup wierzytelności, kredyt odnawialny, linie wielocelowe) 6

7 Kredyty komercyjne

8 Kredyt EnergoOszczędny Przedmiot kredytowania: wymiana, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego wymiana oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i usługowych wymiana przemysłowych silników elektrycznych wymiana i modernizacja dźwigów (w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych) modernizacja technologii na mniej energochłonną wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej Możliwość spłaty kredytu z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji kredytowanej inwestycji 8

9 Kredyt EnergoOszczędny Dla: przedsiębiorstw jednostek sektora finansów publicznych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych W przypadku kredytów spłacanych z oszczędności energii elektrycznej: odstąpienie od wymogu złożenia przez Kredytobiorcę prognoz finansowych na okres kredytowania, dokonywanie oceny zdolności kredytowej w oparciu o bieżące dane finansowe oraz planowane oszczędności w kosztach energii elektrycznej, Okres kredytowania maksymalnie do 10 lat Wysokość kredytu: dla klientów segmentu finansów publicznych do 100% kosztu inwestycji, z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego, w przypadku pozostałych klientów standardowo do 80% kosztu inwestycji 9

10 TPF Third Party Financing formuła trzeciej strony rozwiązanie polegające na realizowaniu, finansowaniu i eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na rzecz Zamawiającego przez Realizatora ze środków będących w jego dyspozycji (środków własnych, pochodzących z kredytów, pożyczek i innych źródeł). Realizator (Kredytobiorca), na swój koszt wprowadza odpowiednią technologię w obiektach Zamawiającego w celu uzyskania oszczędności lub osiągnięcia wpływów z eksploatacji zrealizowanych przedsięwzięć Dla: Przedsiębiorstw Realizatorów inwestycji Zakres: Przedsięwzięcia, których celem jest m.in. uzyskanie oszczędności energii elektrycznej i/lub cieplnej, których wyniki w wyrazie finansowym zapewniają zwrot udzielonego kredytu w okresie nie dłuższym niż 10 lat Warunki: Okres kredytowania: 10 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy od zakończenia okresu realizacji zadania Kwota kredytu: do 80% kosztów zadania Konieczne przedstawienie w banku audytu i kontraktu (projektu kontraktu) 10

11 Współpraca z KfW Bankengruppe Kredyt z Klimatem Program Modernizacji Kotłów Program Efektywność Energetyczna w Budynkach W ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation JI) związanego z redukcją emisji CO 2 Główne korzyści: Kredyt z Klimatem jest tańszy od standardowej oferty Banku Brak minimalnej i maksymalnej kwoty inwestycji Niższy wymagany wkład własny (15%) Obniżona prowizja przygotowawcza (0,75%) 11

12 Kredyt z Klimatem Program Modernizacji Kotłów Dla: przedsiębiorstw (także działających w formie spółdzielni) przedsiębiorstw komunalnych jednostek samorządu terytorialnego Zakres: modernizacja lub wymiana: kotłów wodnych i parowych zaopatrujących obiekty w ciepło kotłów parowych wykorzystywanych w procesach przemysłowych lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło (do 20 MW). 12

13 Kredyt z Klimatem Program Modernizacji Kotłów Wymogi: Instalacja kwalifikująca się do Programu nie może przekroczyć 20 MWt (kotły nie mogą być objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami) Modernizacja musi prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej a zarazem do zmniejszenia emisji CO 2 Modernizacja powinna obejmować wymianę kotła na nowe urządzenie, bądź działania poprawiające efektywność istniejącego kotła Inwestycja może dotyczyć: poprawy efektywności zużycia energii zamiany używanego paliwa na inne paliwo kopalne (o mniejszej intensywności CO 2 ) zamiany używanego paliwa na biomasę Inwestycja nie może wynikać z realizacji wymogów prawa unijnego ani krajowego, Inwestycja nie może być wsparta środkami publicznymi 13

14 Kredyt z Klimatem Program Modernizacji Kotłów Warunki: Okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta Minimalny okres finansowania 4 lata Waluta: PLN, EUR Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, nie więcej niż EUR lub równowartość w PLN Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Spłata kredytu: w ratach miesięcznych lub kwartalnych Oprocentowanie: WIBOR 3M/ EURIBOR 3M + marża banku 14

15 Kredyt z Klimatem Efektywność Energetyczna w Budynkach Dla: przedsiębiorstw (także działających w formie spółdzielni) przedsiębiorstw komunalnych jednostek samorządu terytorialnego spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych osób fizycznych Zakres: termomodernizacja budynków mieszkalnych, obiektów usługowych i przemysłowych modernizacja systemów grzewczych instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła likwidacja miejscowego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej 15

16 Kredyt z Klimatem Efektywność Energetyczna w Budynkach Wymogi: Przedsięwzięcie musi prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej, a zarazem do zmniejszenia emisji CO 2 Inwestycja musi dotyczyć istniejących budynków Inwestycja może dotyczyć: poprawy efektywności zużycia energii zamiany używanego paliwa na inne paliwo kopalne o mniejszej intensywności CO 2 zamiany używanego paliwa na biomasę Inwestycja nie może wynikać z realizacji wymogów prawa unijnego ani krajowego Inwestycja nie może być wsparta środkami publicznymi 16

17 Kredyt z Klimatem Efektywność Energetyczna w Budynkach Warunki: Okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta Minimalny okres finansowania 4 lata Waluta: PLN, EUR Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, nie więcej niż EUR lub równowartość w PLN Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Spłata kredytu: w ratach miesięcznych lub kwartalnych Oprocentowanie: WIBOR 3M/ EURIBOR 3M + marża banku 17

18 Kredyt z Dobrą Energią Przedmiot kredytowania: odnawialne źródła energii o mocy powyżej 200 kw z wyjątkiem farm wiatrowych, dla których próg wynosi 500 kw Biogazownie Farmy wiatrowe Instalacje energetycznego wykorzystania biomasy Elektrownie wodne inne inwestycje w OZE Dla: Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Spółek komunalnych Jednostek samorządu terytorialnego 18

19 Kredyt z Dobrą Energią Struktura organizacyjna kredytobiorcy Projekt realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego Projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego Projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV. Dopuszcza się realizację Projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja Projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez Projekt. 19

20 Kredyt z Dobrą Energią Kwota kredytu: do wysokości 80% kosztu netto inwestycji. W przypadku, gdy jednym ze źródeł finansowania Projektu sąśrodki dotacji UE, możliwe jest sfinansowanie kredytem do 90% kosztów netto inwestycji Okres kredytowania: wynika z pozytywnie zweryfikowanych przez Bank założeń biznes planu Projektu, lecz nie dłużej niż na 15 lat (nie może przekroczyć okresu eksploatacji kredytowanego przedmiotu inwestycji) Okres karencji: do 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez Projekt pełnej zdolności produkcyjnej 20

21 Kredyty preferencyjne

22 Ograniczenia wynikające z ustawy Rozdz. 4 Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej Art.18. ust.2: Do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: 1) zakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r.; 2) na którego realizację: a) przyznano premie termomodernizacyjną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub b) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa; [ ] 22

23 Kredyt preferencyjny alternatywą dla białych certyfikatów Kredyty z premią termomodernizacyjną Kredyty we współpracy z NFOŚiGW Kredyty we współpracy z WFOŚiGW 23

24 Kredyt na termomodernizację i remonty Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. Nr 223 z dn. 18 grudnia 2008r., poz. 1459, ze zmianą w Dz.U. Nr 76 z dn. 7 maja 2010r., poz. 493, (zastąpiła Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dn. 18 grudnia 1998r.) Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła całkowita lub częściowa zamianęźródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji Przedsięwzięcie remontowe zadanie realizowane w budynku wielorodzinnym (mającym więcej niż 2 lokale mieszkalne), związane z termomodernizacją polegające na: remoncie, wymianie okien lub remoncie balkonów, przebudowie, w wyniku której następuje ulepszenie budynku, wyposażeniu w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania Remont dla budynku jednorodzinnego Spełnienie wymagań w zakresie oszczędności energii określa 24 audyt energetyczny

25 Kredyt na termomodernizację i remonty Premia termomodernizacyjna Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Na termomodernizację: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania ( o charakterze socjalnym ) budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła Wysokość premii: 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów 25

26 Kredyty preferencyjne we współpracy z NFOŚiGW Kredyty z dopłatami NFOŚiGW Inwestor składa wniosek o dopłaty w NFOŚiGW NFOŚiGW podejmuje decyzję Wnioskodawca dokonuje wyboru banku z zachowaniem zasad Prawa zamówień publicznych i zawiera z wybranym bankiem umowę kredytu Umowa kredytu stanowi załącznik do umowy dopłat zawieranej pomiędzy wnioskodawcą i NFOŚiGW Dopłaty do oprocentowania udzielane są zgodnie z Programami Priorytetowymi NFOŚiGW, 26

27 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Realizacja priorytetów regionalnych Kredyty ze środków WFOŚiGW Kredyty ze środków banku z dopłatami do oprocentowania wnoszonymi przez WFOŚiGW warunki kredytowania zróżnicowane w poszczególnych województwach, ustalane indywidualnie przez każdy WFOŚiGW przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych) podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie wysokość kredytu okres realizacji inwestycji oprocentowanie okres spłaty i okres karencji 27

28 Inne instrumenty finansowe

29 Emisja obligacji komunalnych i korporacyjnych Obligacje to dłużne papiery wartościowe, stwierdzające zobowiązanie Emitenta wobec nabywcy obligacji szybki dostęp do środków finansowych dostosowanie finansowania do potrzeb inwestycyjnych finansowanie projektów długoterminowych brak wymogu organizowania zamówienia publicznego promocja Emitenta na rynku kapitałowym pewność finansowania dzięki objęciu przez bank 100% emisji w przypadku obligacji komunalnych brak wymogu ustanowienia zabezpieczenia 29

30 Gwarancje bankowe Gwarancja bankowa to abstrakcyjne (niezależne od umowy zawartej pomiędzy uczestnikami transakcji) pisemne zobowiązanie Banku, podejmowane na zlecenie Klienta (Zleceniodawcy). Bank zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Beneficjenta gwarancji określonej kwoty, zgodnie z warunkami gwarancji, w sytuacji kiedy Zleceniodawca nie wykona zobowiązań będących przedmiotem zabezpieczenia uniknięcie angażowania własnych środków gotówkowych umocnienie wiarygodność firmy w oczach kontrahenta zapewnienie kontrahentowi pewnego i wygodnego zabezpieczenie wykonania zobowiązań umownych oraz szybkiego i sprawnego egzekwowania zabezpieczonej gwarancją należności bez ponoszenia kosztów i bez zwłoki jaka towarzyszy zwykle postępowaniu sądowemu lub arbitrażowemu 30

31 Anna Żyła Główny Ekolog Banku Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych tel. (22) , kom

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Priorytet 4.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Priorytet 4.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Załącznik 3 W poniższych tabelach przedstawiono możliwości finansowania działań wg stanu na rok 2015 w zakresie związanym z gospodarką niskoemisyjną. Należy jednak weryfikować potencjalne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009

Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację. Poznań, BUDMA 2009 Modernizacja obiektów w celu podwyŝszenia klasy energetycznej a moŝliwości pozyskania środków na jej realizację Poznań, BUDMA 2009 TERMOMODENIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA, AUDYT, TERMOMODERNIZACJA Świadectwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo