Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych."

Transkrypt

1 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitała zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Zgodnie z 8 Statutu Emitenta Zarząd jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 30 listopada 2012 roku na zasadach określonych w art Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z zarejestrowaniem przez sąd emisji akcji serii B, C oraz D wartość kapitału podstawowego Emitenta przekroczyła wartość podwyższenia wynikającą z wartości kapitału docelowego, z tego względu zakres normowania 8 Statutu Emitenta jest pusty. Emitent uaktualni Statut na najbliższym walnym zgromadzeniu Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej. Emitent jest spółką zależną od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A

2 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank BPS S.A.)wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych Grupę BPS. Na koniec marca 2011 r. z Bankiem zrzeszonych było 359 banków spółdzielczych, co stanowi ok. 62,3% wszystkich działających banków spółdzielczych w Polsce. Działalność zrzeszeniowa polega na zapewnieniu obsługi zrzeszonym bankom spółdzielczym polegającej m.in. na obsłudze finansowej Zrzeszenia BPS, zapewnieniu płynności w Zrzeszeniu BPS, realizacji rozliczeń oraz zagospodarowaniu nadwyżek środków pieniężnych Banków Spółdzielczych, wsparciu obsługi prawnej. Równolegle do działalności zrzeszeniowej, Bank prowadzi działalność komercyjną, wykorzystując w tym celu 70 placówek bankowych, obsługujących klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Emitent świadczy swoje usługidla Banku BPS S.A. jak również pozostałych banków spółdzielczych w zakresie restrukturyzacji i windykacji należności trudnych czyli zaklasyfikowanych przez bank/i do kategorii ryzyka jako wątpliwe i stracone. Współpraca z Bankiem BPS S.A. oparta jest na umowachzleceniach (outsourcing windykacji) jak i umowach cesji wierzytelności. Emitent kieruje również świadczone usługi do pozostałych banków komercyjnych oraz podmiotów niebankowych. Pomiędzy Emitentem a Bankiem BPS S.A. istnieją powiązania organizacyjne, a wynikające z umów pomiędzy Emitentem a Bankiem BPS SA, na podstawie których Bank BPS S.A., został zobowiązany do następujących świadczeń na rzecz Emitenta: zapewnienieemitentowi odpowiedniej owiedniej powierzchni biurowej: umowy najmu na lokal w Warszawie i we Wrocławiu; zapewnienieemitentowi korzystania z obsługi teleinformatycznej (sieci komputerowej) orazstanowisk komputerowych; zapewnienieemitentowi oddzielnych linii telefonicznych oraz callcenter; zapewnienieemitentowiochrony lokali wynajmowanych oraz utrzymaniu pomieszczeń biurowych. Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności Podstawowe informacje o produktach i usługach Emitent działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami. Emitent obecny jest na tym rynku od 2008 r. Działalność Emitenta jest prowadzona w dwóch ośrodkach: w Warszawie, przy ul. Płockiej 11/13 oraz we Wrocławiu, przy ul. Krasińskiego 27. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest restrukturyzacja i windykacja należności zagrożonych, prowadzona na podstawie dwóch rodzajów umów: zlecenia w przedmiocie restrukturyzacji i windykacji, cesji skutkujących nabywaniem przez Emitenta wierzytelności na własny koszt i własne ryzyko

3 Działalność Emitenta opiera się na prawnych formach odzyskiwania należności. Spółka w swojej działalności nastawiona jest na współpracę, dbając o należyte formy odzyskiwania należności co dla zbywających długstanowi gwarancję etycznego i zgodnego z prawem postępowania w stosunku do dłużników. We wrześniu 2010 r. Emitent rozpoczął proces zmierzający do wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego licencji zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami. W wyniku uzyskanej licencji, w dniu 24 marca 2011 r.,emitent może pełnić funkcję serwisera należności sekurytyzowanych przez Niestandaryzowane Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w tym FIZ organizowany w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BPS. Licencja na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami umożliwia Emitentowi zawarcie umów współpracy z poszczególnymi funduszami sekurytyzacyjnymi. Przedmiotem usług wykonywanych przez Spółkę jako licencjonowanego serwisera jest: monitorowanie przetargów na zbycie wierzytelności organizowanych przez cedentów, wycena pakietów wierzytelności oferowanych do zbycia na rzecz FIZ, prowadzenie negocjacji cenowych w imieniu FIZ ze zbywcą wierzytelności, standardowe czynności restrukturyzacyjno-windykacyjne. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent zawarłumowęwspółpracy na zarządzanie z TFI BPS S.A. Licencja na zarządzanie umożliwia optymalizację oferty Emitenta kierowanej do banków (komercyjnych i spółdzielczych) w zakresie nabywania wierzytelności bankowych do Fundusz Sekurytyzacyjnego. Sekurytyzowane przez Fundusz (FIZ) wierzytelności (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a TFI BPS) będą zarządzane przez Emitenta. ZamiaremEmitenta jako podmiotu posiadającego doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami korporacyjnymi jest zawarcie w kolejnym roku umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami bankowymi z kolejnymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych działającymi na rynku polskim, posiadającymi fundusze sekurytyzacyjne. Cesja wierzytelności Działalność Emitenta w tym zakresie polega na nabywaniu i odzyskiwaniu na własny rachunek wierzytelności. Transakcje cesji wierzytelności odbywają się w ramach indywidualnych negocjacji z właścicielem wierzytelności, za które Emitent płaci określoną w umowie cenę. Przy analizowaniu wierzytelności Emitent ocenia następujące czynniki: podstawa prawna wierzytelności, kwota należności głównej, data wymagalności, dotychczasowe czynności podejmowane w celu odzyskiwania długu, stan prawny. Po dokonaniu analizy oferty przez Emitenta, przesyłana jest wierzycielowi oferta cenowa. Następnie uzgadniane są rodzaje dokumentów do przygotowania przez wierzyciela, treści umowy, formy i sposobu zapłaty

4 Schemat cesji wierzytelności został przedstawiony poniżej: Wierzyciel Klient CF Banku BPS S.A. Sprzedaż towarów/usług Brak zapłaty - dług Dłużnik Zakup wierzytelności Przelew wierzytelności Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Windykacja na zlecenie Emitent prowadzi negocjacje przedsądowe z dłużnikami (korespondencyjnie, telefonicznie oraz poprzez spotkania osobiste), jak również na drodze postępowania sądowego. Wszelkie czynności podejmowane są w imieniu klienta, w zamian za uzgodnione wcześniej wynagrodzenie prowizyjne. Schemat procesu windykacji na zlecenie przedstawionoponiżej: Wierzyciel Klient CF Banku BPS S.A. Sprzedaż towarów/usług Dłużnik Przelew środków za odzyskane należności Spłata długu Zlecenie windykacji wierzytelności Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Prowadzenie windykacji Proces odzyskiwania wierzytelności Proces odzyskiwania wierzytelności dzieli się na dwa główne etapy: drogę sądową i pozasądową. Jeżeli wszystkie środki możliwe do zastosowania na drodze pozasądowej odzyskiwania wierzytelności okazują się bezskuteczne Emitent przechodzi do etapu drugiego drogi sądowej

5 Etap I Droga pozasądowa Wysłanie informacji do dłużników powiadamiającej o przejęciu długu Kontakt listowny, telefoniczny, osobisty z dłużnikiem Ustalenie harmonogramu spłaty długu Etap II Droga sądowa Ocena i podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową Wniosek do sądu w trybie nakazowym Egzekucja z majątku dłużnika Pozostałe usługi Obok głównej działalności restrukturyzacyjno-windykacyjnej, Emitent wykonywał również usługi dostarczania odpisów z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Zastawów, uzyskując z tego tytułu dodatkowe przychody Rynki działalności Emitenta Rynek długu Według danych zawartych w raporcie InfoDług z września 2011 roku, prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce w sierpniu 2011 roku wyniosła 32,51 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych konsumpcyjnych.kwota zadłużenia powiększyła się w czasie ostatniego kwartału o 1,62 miliarda złotych. Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o 5% w stosunku do maja 2011 roku. Tempo przyrostu tej kwoty jest o połowę niższe niż w poprzednim analizowanym okresie. Poniżej przedstawiono łączną kwotę zaległych płatności klientów czasowo niewywiązujących wiązujących się ze zobowiązań (sierpień 2009 sierpień 2011, mld zł): ,89 32,51 28,21 25,06 21,97 19,06 16,78 14,31 12,06 VIII 2009 XI 2009 II 2010 V 2010 VIII 2010 XI 2010 II 2011 V 2011 VIII 2011 Źródło: InfoDług: Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor SA, wrzesień

6 Według danych z sierpnia 2010 roku, zaległe płatności wyniosły 21,91 mld zł. W ciągu roku zadłużenie zwiększyło się zatem o 48%. Dane BIG InfoMonitor wskazują, że najwyższy poziom zadłużenia jest w województwie śląskim, gdzie nie spłacane jest 6,095 miliarda złotych, a zadłużenie wzrosło o około 449 mln zł. Województwo mazowieckie również odnotowało wzrost poziomu zaległych zobowiązań i obecnie wynosi ono 4,408 mld zł. Najniższy poziom zaległych zobowiązań jest w województwie świętokrzyskim 523 mln zł. Poniżej przedstawiono łączna kwota zaległych zobowiązań w złotych oraz Liczba klientów podwyższonego ryzyka na 1000 mieszkańców, w podziale na województwa: śląskie mazowieckie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie łódzkie Województwo kujawsko-pomorskie małopolskie zachodniopomorskie lubelskie warmińsko-mazurskie lubuskie podkarpackie opolskie podlaskie świętokrzyskie nieznane Razem Źródło: InfoDług: Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor SA, wrzesień 2011 Rynek wierzytelności Łączna kwota zaległych zobowiązań w zł Liczba klientów podwyższonego ryzyka na 1000 mieszkańców Głównym kryterium podziału rynku wierzytelności jest rodzaj wierzytelności. Według tego kryterium wyróżnia sięwierzytelności konsumenckie (wierzytelności osób fizycznych wobec innych podmiotów) oraz wierzytelności gospodarcze (wierzytelności przedsiębiorstw wobec innych przedsiębiorstw). Z reguły wierzytelności gospodarcze nie mają charakteru masowego (tj. sytuacji gdy jeden podmiot ma wielu dłużników) cechy charakterystycznej wierzytelności konsumenckich. Dodatkowo cechą wierzytelności konsumenckich jest niższa wartość przeciętnego zobowiązania osoby fizycznej porównując do zobowiązań przedsiębiorstw. Kolejnym kryterium podziału jest sposób działania firm windykacyjnych. Windykacja może być prowadzona na zlecenie (inkaso),, lub firma windykacyjna może dokonać zakupu portfeli wierzytelności, które będzie później windykować we własnym zakresie

7 W statystykach jako rynek usług windykacyjnych przedstawia się sprawy przekazane firmom zewnętrznym do windykacji (zarówno na zlecenie, jak również drogą sprzedaży portfeli wierzytelności), więc nie jest tutaj ujmowana windykacja wewnętrzna, tj. prowadzona przez wierzycieli pierwotnych we własnym zakresie. Branża windykacyjna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Ostatnie kilka lat przyniosło dla tej branży bardzo istotne zmiany, m.in. stworzenie możliwości zakupu portfeli wierzytelności i powstawania funduszy sekurytyzacyjnych. Rozwój rynku spowodował modyfikację oferowanych produktów i usług, zmianę ich jakości, a także istotną zmianę standardów działania przedsiębiorstw windykacyjnych. Na polskim rynku windykacyjnym (mierzonym jako suma nominalnych wartości rynku inkasa i zakupu wierzytelności) działalność prowadzi kilkanaście podmiotów, z czego pięć największych odpowiada za 74% rynku. Liderem rynku windykacyjnego jest spółka Kruk, której udział sięgnął poziomu 27% w Drugi największy gracz, Euler Hermes specjalizujący się w ubezpieczeniach należności, odpowiada za ok. 13% rynku, czyli ponad dwa razy mniej niż Kruk. Kancelaria prawna Lexus zajmuje trzecie miejsce z udziałem rynkowym na poziomie 12%. Poza wymienionymi spółkami, na GPW w Warszawie notowane są również: Kredyt Inkaso S.A., Pragma Inkaso S.A., Fast Finance S.A., Best S.A., EGB Investments S.A, GPM Vindexus S.A.oraz P.R.E.S.C.O Group S.A. Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach (w mld zł): Źródło: Rynek zarządzaniawierzytelnościami w Polsceoraz perspektywy jego rozwojudo 2014 roku,instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Dominującym segmentem rynku usług windykacyjnych w Polsce będzie przez najbliższe lata windykacja na zlecenie, czyli inkaso. Jego wartość w 2014 roku wyniesie 12,2 mld złotych. Nominalnie rynek inkaso zwiększy się w porównaniu z 2009 rokiem o 3,3 mld złotych, procentowo zaś o około 38 procent. Windykacja na zlecenie, mimo utrzymywania się dużego udziału będzie jednak w ciągu najbliższych lat tracić na znaczeniu. Wzrost drugiego segmentu rynku, czyli windykacji pakietów nabytych będzie wyższy zarówno w kategoriach nominalnych, jak i względnych. W latach wartość przeterminowanych należności zakupionych przez firmy windykacyjne wzrośnie o 4,5 mld złotych, co oznaczać będzie, że ta część rynku wzrośnie o 83 procent

8 Prognozowana wielkość rynku windykacji na zlecenie (inkaso) i windykacji pakietów nabytych (zakupy) w Polsce w latach (w mld zł): Źródło: Rynek zarządzaniawierzytelnościami w Polsceoraz perspektywy jego rozwojudo 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Struktura segmentowa Rynek wierzytelności można analizować pod kątem rodzaju zadłużenia. Obecnie można wyodrębnić 5 grup 1 : kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty korporacyjne, sektor niebankowy i sektor B2B. Według tego podziału, zobowiązania wobec banków stanowią ok. 70% wszystkich należności podlegających windykacji 2. Około 50% w tym segmencie stanowią kredyty konsumenckie. Stosunkowo niski udział kredytów hipotecznych można tłumaczyć tym, że są to zobowiązania spłacane w pierwszej kolejności. Sektor niebankowy to zobowiązania gospodarstw domowych wobec operatorów telekomunikacyjnych; z tytułu opłat za energię, czynszu; zobowiązania wobec ubezpieczycieli itp. W 2009 roku wielkość tego typu zobowiązań stanowiła ok. 14% wierzytelności przekazanych do windykacji i w porównaniu do 2006 roku jest to wartość niższa o 7 pp. Pozostałe 16 % stanowią zobowiązania B2B czyli zobowiązania pomiędzy przedsiębiorstwami. Wartość tego segmentu w 2009 roku również była mniejsza niż w 2006 roku. 1 Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r., s Szacunki Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zawarte w raporcie Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

9 Na poniższym wykresie pokazano strukturę segmentową windykowanych wierzytelności w 2006 i 2009 roku: Struktura segmentowa windykowanych wierzytelności w 2006 i 2009 roku 100% 90% 80% 70% 43% 50% Kredyty Konsumenckie 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 5% 15% 21% 14% 19% 16% Kredyty Hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor niebankowy B2B Źródło: Rynek zarządzaniawierzytelnościami w Polsceoraz perspektywy jego rozwojudo 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Skuteczność windykacji w branżach Jedną z najbardziej skutecznych jest windykacja wierzytelności oferowanych przez Banki. Skuteczność windykacji z podziałem na branżę: Branża Banki Pośrednicy finansowi Telefonia stacjonarna Telefonia komórkowa Telewizje kablowe Bilety Średnia skuteczność 11-35% 9-25% 9-30% 8-29% 30-60% 9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% Źródło: Rynek zarządzaniawierzytelnościami w Polsceoraz perspektywy jego rozwojudo 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Uczestnicy rynku największe podmioty: Na polskim rynku usług windykacyjnych obecnych jest bardzo rozdrobniony pod względem ilościowym według danych IBnGR istnieje kilkaset małych i średnich firm. Jednakże widoczna jest wyraźna asymetria pod względem udziałów w rynku, gdzie kilka przedsiębiorstw stw ma pozycję dominującą. Według IBnGR wynika to z faktu, że dominujące podmioty dysponują nowoczesnymi narzędziami windykacyjnymi, co pozwala skuteczniej odzyskiwać wierzytelności. Jednocześnie podmioty dominujące posiadają duże zasoby finansowe pozwalające dokonywać największych akwizycji pakietów wierzytelności. Liderem rynku usług windykacyjnych w Polsce jest firma KRUK - łączna wartość wierzytelności przekazanych firmie oraz przez firmę zakupionych daje jej blisko 27% udziału w polskim rynku windykacyjnym. Dalsze miejsca

10 przypadają kolejno: międzynarodowej firmie Euler Hermes z udziałem bliskim 13%, Lexus i Transcom CMS Poland mające po ok. 12% rynku. Łącznie na siedem największych firm przypada trzy czwarte rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Na wykresie poniżej nie zostały uwzględnione firmy, które nie upubliczniają swoich danych dotyczących wartości obsługiwanych spraw, a z informacji rynkowych wynika, że również należą one do kluczowych firm windykacyjnych, np. Ultimo, APS Poland, czy też IntrumJustitia. Największe firmy windykacyjne w Polsce: BEST; 2,7% Koksztys; 4,1% EGB Investments; 5,0% Inne; 25,2% Transcom CMS; 11,7% KRUK; 26,8% Lexus; 11,8% Euler Hermes; 12,6% Źródło: Rynek zarządzaniawierzytelnościami w Polsceoraz perspektywy jego rozwojudo 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010 r. Struktura przychodów Emitenta Struktura przychodów ze sprzedaży produktów w podziale na grupy asortymentowe I pół L.p. Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Struktura (%) Wartość w tys. zł Struktura (%) Wartość w tys. zł Struktura (%) 1. Windykacja z tytułu usług windykacyjnych na zlecenie ,5% % % 2. Windykacja z pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek ,4% % % 3. Inne usługi Razem Źródło: Emitent 5 0,1% % ,0% ,0% % ,0% W przedstawionej powyżej strukturze urze przychodów ze sprzedaży Emitenta widoczny jest wzrastający trend udziału przychodów z windykacji z pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek. Zamiarem Emitenta jest kontynuacja nabywania pakietów wierzytelności na własny rachunek

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Zarządu Kancelaria Medius SA. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności. Zarządu Kancelaria Medius SA. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu Kancelaria Medius SA Od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 1 S t r o n a Spis treści: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo