Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix 1 to the Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland obowiązuje od 1 października 2014 valid as of 1st of October 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, Kopenhaga, DK-1092 Dania, Rejestr Przedsiębiorstw i Spółek nr CVR: , zarejestrowany i wpłacony kapitał zakładowy koron duńskich, działający w Polsce poprzez Danske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS , NIP:

2 SPIS TREŚCI CONTENTS I. Obsługa rachunku I. Account services 3 II. Płatności w w obrocie krajowym II. Domestic payments in 4 III. Płatności w obrocie zagranicznym oraz płatności w walucie innej niż III. International payments and payments in currencies other than 5 IV. Bankowość elektroniczna IV. Electronic banking 6 V. Zarządzanie rachunkami bankowymi V. Managing bank accounts 7 VI. Transakcje międzybankowe VI. Inter-bank transactions 8 VII. Transakcje gotówkowe VII. Cash transactions 8 VIII. Obrót czekowy VIII. Cheques 10 IX. Karty płatnicze IX. Payment cards 10 X. Zarządzanie płynnością X. Liquidity Management 12 XI. Kredyty i gwarancje XI. Credit facilities and guarantees 13 XII. Finansowanie handlu zagranicznego XII. Trade Finance services 15 XIII. Inne usługi XIII. Other services 16 XIV. Informacje dodatkowe XIV. Additional information 17 2

3 I. Obsługa rachunku I. Account services Otwarcie rachunku bankowego Opening of bank account Prowadzenie rachunku bankowego (opłata miesięczna za każdy rachunek) Bank account maintenance (monthly fee per account) Wyciągi bankowe Bank statements Klienci z dostępem do systemu bankowości elektronicznej Clients with access to electronic banking system - Wyciąg w formie papierowej (bez względu na częstotliwość) - Paper statement (irrespective of frequency) Klienci bez dostępu do systemu bankowości elektronicznej Clients without access to electronic banking system - Wyciąg miesięczny lub kwartalny - Monthly or quarterly statement Bez opłat / Free - Wyciąg dzienny - Daily statement Opinie i zaświadczenia Banker s opinions and confirmations Potwierdzenie sald dla audytorów Certificate for auditors Standardowa opinia bankowa (wydana w trybie zwykłym 1 ) Standard banker s opinion (standard delivery time 1 ) Niestandardowa opinia bankowa (wydana w trybie zwykłym 1 ) Non-standard banker s opinion (standard delivery time 1 ) Wydanie opinii w trybie ekspresowym 2 (opłata dodatkowa) Issuance of the banker s opinion in express delivery time (additional fee) Potwierdzenie salda na rachunku Account balance confirmation Potwierdzenie przelewu Payment confirmation Duplikat wyciągu Copy of a bank statement Zaświadczenie o otwarciu/prowadzeniu rachunku Account opening/maintenance confirmation W ciągu dwóch dni roboczych 2 W ciągu 24 godzin 3

4 II. Płatności w w obrocie krajowym II. Domestic payments in Płatności wychodzące Outgoing payments Płatność przesłana elektronicznie Ordered electronically 2.00 Płatność złożona w formie papierowej Paper-based instruction Płatność ekspresowa (opłata dodatkowa) Express payment (additional fee) Płatność wysokokwotowa (opłata dodatkowa) 1 High-value payments (additional fee) Odwołanie płatności 2 Revocation of a payment Reklamacja płatności 3 Payment claim Płatności przychodzące Incoming payments Bez opłat / Free Automatyczna identyfikacja płatności (APIS) Automatic Payment Identification System (APIS) Aktywacja usługi Establishment of the service 2, Identyfikacja pojedynczej płatności przychodzącej Identification of a single incoming payment 0.20 Opłata administracyjna (opłata miesięczna) Administration fee (monthly) Raporty APIS w Business Online APIS reports in Business Online 0.00 Realizacja polecenia zapłaty w Execution of direct debit payments in Opłaty pobierane od płatnika Fees charged to the payer - Realizacja polecenia zapłaty w ciężar rachunku płatnika - Execution of a direct debit payment from the payer s account Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty przez płatnika - Revocation of a single direct debit payment by the payer 5.00 Opłaty pobierane od odbiorcy Fees charged to the payee - Aktywacja usługi - Establishment of the service Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty (tylko na podstawie - Execution of a single direct debit order (only if ordered 2.50 instrukcji przesłanej elektronicznie) electronically) - Przekazanie formularza zgody do banku płatnika - Delivery of a consent form to the payer s bank Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty (złożone w formie papierowej) - Revocation of a single direct debit order (paper-based instruction) Dotyczy płatności w kwocie równej lub wyższej niż 1,000,000 z wyjątkiem płatności do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego. Applies to payments equal to or exceeding 1,000,000 excluding payments to ZUS and Tax Office. 2 Dotyczy płatności przesłanej z przyszłą datą waluty lub zatrzymanej z powodu niewystarczających środków na rachunku. Applies to payments with future value date or stopped due to insufficient funds on the account. 3 Dotyczy w szczególności zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank odbiorcy. Applies in particular to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional fee charged by beneficiary s bank might apply. 4

5 III. Płatności w obrocie zagranicznym oraz płatności w walucie innej niż III. International payments and payments in currencies other than Płatności wychodzące Outgoing payments Płatność standardowa Standard payment - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Płatność ekspresowa Express payment - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Płatność SEPA 1 SEPA payment 1 - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Grupowe płatności wychodzące Outgoing group payments Płatność w ramach Grupy Danske Bank Payment within Danske Bank Group - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Bez opłat / Free - Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Płatność poza Grupę Danske Bank Payment to third-party banks - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Odwołanie płatności przesłanej z przyszłą datą waluty Revocation of payment sent with future value date Reklamacja płatności 2 Payment claim Ręczne poprawienie błędnie wypełnionej instrukcji płatniczej (opłata dodatkowa) Manual repair of incorrect / incomplete payment instruction (additional fee) Przelew w EUR do/ z krajów członkowskich UE lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniający wymagania STP tzn.: numer rachunku beneficjenta w standardzie IBAN, prawidłowy kod SWIFT banku beneficjenta, opcja kosztowa SHA, brak dodatkowych instrukcji płatniczych dla banku. Payment in EUR to/ from EU member states or Norway, Iceland, Lichtenstein, fulfilling STP requirements i.e.: beneficiary s account number in IBAN standard, correct SWIFT code of the beneficiary s bank, cost option SHA, no additional payment instructions for the bank. 2 Dotyczy w szczególności zwrotów płatności spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie banku oraz zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank zagraniczny. Applies in particular to payment rejections not resulting from the bank s failure and to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional foreign bank charges might apply. 5

6 Płatności przychodzące Incoming payments Płatność standardowa Standard payment Płatność SEPA 1 SEPA payment Grupowe płatności przychodzące Incoming group payments W ramach Grupy Danske Bank Within Danske Bank Group Bez opłat / Free Spoza Grupy Danske Bank From third-party banks IV. Bankowość elektroniczna IV. Electronic banking System Business Online 2 Business Online system 2 Aktywacja modułów Cash Management PL Opłata przygotowawcza za moduły: Informacje o rachunkach, Płatności i Transfery plików Establishment of Cash Management PL modules Initial set-up for the modules: Account information, Payments and File transfers Aktywacja modułów Cash Management DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE: Informacje o rachunkach, Płatności, Transfery plików Establishment of Cash Management modules DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE: Account information, Payments and File transfers Za każdy moduł Per each module Aktywacja innych modułów Establishment of other modules Zgodnie z umowa / Użytkowanie modułów Cash Management PL (opłata miesięczna) Subscription for Polish Cash Management Modules (monthly) Moduł Informacje o rachunkach Account information module Moduł Płatności Payments module Moduł Transfery plików File transfers module Przelew w EUR do/ z krajów członkowskich UE lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniający wymagania STP tzn.: numer rachunku beneficjenta w standardzie IBAN, prawidłowy kod SWIFT banku beneficjenta, opcja kosztowa SHA, brak dodatkowych instrukcji płatniczych dla banku. Payment in EUR to/ from EU member states or Norway, Iceland, Lichtenstein, fulfilling STP requirements i.e.: beneficiary s account number in IBAN standard, correct SWIFT code of the beneficiary s bank, cost option SHA, no additional payment instructions for the bank. 2 Opłaty mają zastosowanie do każdej spółki korzystającej z poszczególnych modułów. The fees apply to each company subscribed for the respective modules. 6

7 Użytkowanie modułów Cash Management DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE (opłata miesięczna): Informacje o rachunkach, Płatności, Transfery plików Subscription of Cash Management modules DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE (monthly): Account information, Payments and File transfers Za każdy moduł Per each module Użytkowanie innych modułów Subscription of other modules Zgodnie z umowa / Zarządzanie rachunkami prowadzonymi w Banku poprzez system Business Online innego podmiotu Third Party Mandate (opłata za aktywację usługi) Managing accounts held in the Bank via Business Online of another party Third Party Mandate (fee for establishment of the service) Pliki (opłata za każdy plik wystawiony do pobrania) Files (for each file ready to be downloaded) 2.50 Konwersja formatu pliku File conversion service Zgodnie z umowa / V. Zarządzanie rachunkami bankowymi V. Managing bank accounts Monitorowanie rachunków prowadzonych w Banku z zewnątrz Monitoring accounts held in the Bank from outside Elektroniczne raportowanie sald i operacji na rachunkach w uzgodnionym formacie: Electronic account balance and transaction reporting in the agreed format: - Aktywacja usługi (za każdy format i typ komunikatu) - Establishment of the service (per each format and message type) Każdorazowe wysłanie raportu - Each report sent 2.50 Monitorowanie rachunków prowadzonych poza Bankiem Monitoring accounts held outside the Bank Elektroniczne raportowanie sald i operacji na rachunkach w uzgodnionym formacie poprzez system Business Online: Electronic account balance and transaction reporting in the agreed format via Business Online: - Aktywacja usługi (za każdy format i typ komunikatu) - Establishment of the service (per each format and message type) Każdorazowe przekazanie raportu do Klienta - Each report provided to the Customer 0.00 Realizacja płatności na podstawie elektronicznych instrukcji przesłanych z zewnątrz Execution of payments based on electronic instructions sent from outside 7

8 - Aktywacja usługi - Establishment of the service Realizacja płatności - Payment execution Opłata jak za poszczególny typ płatności przesłanej elektronicznie / Fee as for each respective type of payment instructed electronically. Przekazanie elektronicznej instrukcji płatniczej w uzgodnionym Forwarding of the electronic payment instruction in the agreed formacie do realizacji w innym banku format for execution in another bank Aktywacja usługi Establishment of the service Za każdą przekazaną instrukcję płatniczą Each payment instruction forwarded Zgodnie z umową / Ręczne poprawienie błędnie wypełnionej instrukcji płatniczej (opłata dodatkowa) VI. Transakcje międzybankowe Manual repair of incorrect / incomplete payment instruction (additional fee) VI. Inter-bank transactions Reklamacja międzybankowa 1 Inter-bank claim Potwierdzenie sald dla banku Account balance confirmation for a bank Potwierdzenie sald dla audytora Account balance confirmation for auditors VII. Transakcje gotówkowe VII. Cash transactions Wypłata gotówki W formie zamkniętej - Przygotowanie do odbioru wypłaty zamkniętej w zgodnie z harmonogramem Cash withdrawal In the form of sealed packaging - Forming a sealed withdrawal and preparing it for collection in accordance with the schedule 1.00% min Opłata dotyczy w szczególności zwrotów płatności spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie banku oraz zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank zagraniczny. The fee applies in particular to payment rejections not resulting from the bank s failure and to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional foreign bank charges might apply. 8

9 - Przygotowanie do odbioru jednorazowej wypłaty zamkniętej w - Forming a single sealed withdrawal and preparing it for collection 1.00% min Opłata za nieodebranie przygotowanej wypłaty zamkniętej w dniu wskazanym w dyspozycji - Fee for failure to collect a prepared sealed withdrawal on the date indicated in the instruction W siedzibie Banku In the Bank s premises - Banknoty w i EUR, bilon tylko w - Banknotes in and EUR, coins only in 0.50% min Zamówienie gotówki w bilonie - Ordering cash in coins 2.00% min Niepodjęcie zamówionej gotówki we wskazanym terminie 1 - Failing to collect the prior notified cash withdrawal in due time % min max Wpłata gotówki Cash deposit W formie zamkniętej - Przeliczenie uporządkowanych wpłat zamkniętych, w których bilon stanowi mniej niż 10% wartości wpłaty zamkniętej - Przeliczanie części bilonowej wpłaty zamkniętej, jeśli bilon stanowi więcej niż 10% wartości wpłaty zamkniętej - Dodatkowa opłata za przeliczenie wpłaty zamkniętej przygotowanej niezgodnie z umową 2 - Wydanie kluczy lub kart dostępowych do drzwiczek wrzutni nocnej (do 5 sztuk na centrum obsługi gotówkowej) In the form of sealed packaging - Counting ordered sealed deposits where coins constitute less than 10% of the value of the sealed deposit - Counting the coin portion of a sealed deposit if coins constitute more than 10% of its volume 0.50% min % min Additional fee for counting a sealed deposit prepared not in accordance with the agreement 2 - Issuing keys or access cards to night depository vault door (up to 5 keys/cards per a cash counting centre) Bez opłat / Free - Wydanie dodatkowego klucza do drzwiczek wrzutni nocnej lub opłata za zgubienie klucza już wydanego - Issuing an additional key to night depository vault door or fee for losing a key already issued Wypłaty gotówkowe powyżej 30,000 lub równowartości tej kwoty w innych walutach muszą być zgłoszone w banku do godz. 11:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą podjęcia gotówki. Cash withdrawals exceeding the amount of 30,000 or its equivalent in other currencies have to be notified to the bank till 11:00 am 2 business days before the date of the cash collection. 2 Nieuporządkowana wpłata zamknięta, brak lub nieczytelny/błędny bankowy dowód wpłaty, brak zestawienia zawartości opakowania zamkniętego, brak zestawienia zawartości zbiorczego opakowania zamkniętego w przypadku zbiorczej wpłaty zamkniętej lub inne przyczyny uniemożliwiające automatyczne przeprocesowanie danej wpłaty zamkniętej zgodnie z umową. Unordered sealed deposit, missing or illegible/incorrect deposit slip, no list of contents of sealed packaging, no list of contents of collective sealed packaging in the case of a collective sealed deposit or other causes that prevent the sealed deposit from being automatically processed in accordance with the agreement. 9

10 - Wydanie dodatkowej karty do drzwiczek wrzutni nocnej lub zgubienie karty już wydanej - Issuing an additional card to night depository vault door or fee for losing a card already issued W siedzibie Banku In the Bank s premises - Banknoty w i EUR, bilon tylko w - Banknotes in and EUR, coins only in 0.60% min VIII. Obrót czekowy VIII. Cheques Skup czeku wystawionego przez bank z Grupy Danske Bank Purchase of a cheque issued by bank from Danske Bank Group Inkaso czeku zagranicznego wystawionego w dowolnej walucie Collection of a foreign cheque issued in any currency lub czeku krajowego w walucie innej niż or a domestic cheque in currency other than 0.50% min max IX. Karty płatnicze IX. Payment cards Karta MasterCard Corporate Classic MasterCard Corporate Classic Card Opłata roczna Annual fee Wydanie karty Card issuance Bez opłat/ Free Wydanie duplikatu karty / nowej karty w miejsce zastrzeżonej Issuance of a card duplicate / a new card replacing the blocked one Prowizja od transakcji bezgotówkowych Non-cash transaction fee 1.20% Wypłata gotówki - w Polsce Cash withdrawal - in Poland 3.00% min Wypłata gotówki za granicą Cash withdrawal - abroad 3.00% min Usługi świadczone za granicą przez MasterCard International w przypadku utraty karty 1 : Services provided abroad by MasterCard International in the event of card loss 1 : - Awaryjna wypłata gotówki - Emergency cash withdrawal USD Wydanie karty zastępczej - Emergency card replacement USD Opłaty pobierane zgodnie z cennikiem MasterCard International Inc. Podana opłata jest aktualna na dzień opublikowania niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji i w czasie jej obowiązywania może ulec zmianie. Fees charged according to the pricelist of MasterCard International Inc. The stated fee is valid on the day of publication of this Fees and Charges Table and it may change thereafter. 10

11 Tymczasowe podwyższenie limitu karty (bonus) Temporary increase of card limit (bonus) Karta MasterCard Corporate Gold MasterCard Corporate Gold Card Opłata roczna Annual fee Wydanie karty Card issuance Bez opłat/ Free Wydanie duplikatu karty / nowej karty w miejsce zastrzeżonej Issuance of a card duplicate / a new card replacing the blocked one Bez opłat/ Free Prowizja od transakcji bezgotówkowych Non-cash transaction fee 1.20% Wypłata gotówki w Polsce Cash withdrawal in Poland 3.00% min Wypłata gotówki za granicą Cash withdrawal abroad 3.00% min Usługi świadczone za granicą przez MasterCard International w przypadku utraty karty: Services provided abroad by MasterCard International in the event of card loss: - Awaryjna wypłata gotówki - Emergency cash withdrawal Bez opłat/ Free - Wydanie karty zastępczej - Emergency card replacement Bez opłat/ Free Tymczasowe podwyższenie limitu karty (bonus) Temporary increase of card limit (bonus) Bez opłat/ Free Stałe podwyższenie limitu karty Permanent increase of card limit Bez opłat/ Free Inne usługi Wydanie karty/ duplikatu karty/ nowej karty w miejsce zastrzeżonej lub wznowienie w trybie ekspresowym Other services Express issuance of a card/a card duplicate/ a new card replacing the blocked one or express card renewal Zastrzeżenie karty Card blocking Bez opłat/ Free Wcześniejsze odnowienie karty Earlier card renewal Bez opłat/ Free Przesłanie wyciągu w formie papierowej Delivery of a paper card statement Bez opłat/ Free Przesłanie kopii wyciągu w formie papierowej Delivery of a paper card statement copy Obsługa reklamacji transakcji dokonanej przy użyciu karty Card transaction claim handling Dostarczenie PIN-u przesyłką kurierską PIN delivery via courier

12 Zmiana PIN-u w bankomacie PIN change at ATM 1.00 Zapytanie o saldo w bankomacie (sprawdzenie stanu dostępnych środków) Balance inquiry at ATM (information on the amount of available funds) 1.00 Zmiana Limitu Globalnego Change of Global Limit Raporty transakcji kartami MasterCard w Business Online MasterCard transaction reports in Business Online 0.00 Brak środków na rachunku w kwocie wystarczającej na spłatę Całkowitego Zadłużenia po zakończeniu Cyklu Rozliczeniowego Lack of funds on the account in the amount sufficient for the repayment of Total Liabilities after the Settlement Cycle is closed X. Zarządzanie płynnością X. Liquidity Management Wspólne zarządzanie płynnością finansową Cash pool Aktywacja usługi (oddzielnie dla każdej struktury i waluty) Establishment of the service (per structure and currency) Zgodnie z umową / Opłata administracyjna (za każdy Rachunek Szczegółowy). Administration fee (per Detail Account) Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / Automatyczne zerowanie sald Account adjustment Aktywacja usługi (za każdą parę rachunków) Establishment of the service (for each pair of accounts) Zgodnie z umową / Opłata administracyjna Administration fee Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / Automatyczna koncentracja środków Automated Cash Concentration Aktywacja usługi (za każdą parę rachunków) Establishment of the service (for each pair of accounts) Zgodnie z umową / 12

13 Opłata administracyjna Administration fee Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / XI. Kredyty i gwarancje XI. Credit facilities and guarantees Kredyty Przyznanie kredytu lub udostępnienie linii kredytowej na kolejny okres (od kwoty przyznanego limitu lub kwoty podlegającej przedłużeniu) Credit Facilites facilities Establishment or extension of credit facility for the next period (from the amount of the granted or extended credit facility) 1.00% min Zmiana warunków udzielonego kredytu w formie aneksu do umowy kredytowej Change of terms of the existing credit facility in a form of an annex to the credit facility agreement 1.00% min Promesa kredytowa (od kwoty promesy) Commitment letter (from the amount committed) 1.00% min Zaświadczenie dotyczące kredytu lub zabezpieczenia kredytu Confirmation related to credit facility or collateral Zawiadomienie o przekroczonym terminie spłaty kredytu Notification of overdue repayment Pisemne wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej Klienta (opłata naliczana od kwoty kredytu) Written information regarding the bank s assessment of the Client s creditworthiness (the fee calculated based on the credit amount) 0.05% min max Opłata za niedostarczenie podpisanej Umowy Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej w terminie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy Fee for non-delivery of Assignment Agreement of Insurance Policy within a month after expiry of previous insurance policy

14 Opłata za niedostarczenie rocznego sprawozdania finansowego (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta/audytora, informacją dodatkową oraz sprawozdaniem Zarządu) w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Fee for non-delivery of approved financial statement (including opinion and report of chartered accountant/auditor, additional information and management report) within nine months after the end of a given financial year Opłata za niedostarczenie aktualnej wyceny nieruchomości/majątku, będącej przedmiotem zabezpieczenia, w terminie określonym w umowie kredytowej Fee for non-delivery of current external valuation of real estate/property, which constitute the collateral, within the period specified in the credit agreement Gwarancje bankowe Bank guarantees Wystawienie gwarancji bankowej: Bank guarantee issuance: - Tekst standardowy - Standard text Tekst indywidualny - Individual text Aneks do gwarancji bankowej Annex to bank guarantee Prowizja od gwarancji wystawionej przez Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce na zlecenie klienta lub na zlecenie banku zagranicznego (płatna kwartalnie z góry, za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy) Commission on guarantees issued by Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland or at the request of a client or a foreign bank (paid quarterly in advance, per each commenced quarter) 1.00% p.q. min p.q. Awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej Advising of the third-party guarantee Realizacja żądania wypłaty z gwarancji Execution of payment demand from the guarantee Wysłanie komunikatu SWIFT na życzenie klienta Sending SWIFT message upon customer s request Inne usługi Other services Limit dzienny Intra-Day Limit Prowizja Commission Zgodnie z umową / Opłata administracyjna Administration fee Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / 14

15 XII. Finansowanie handlu zagranicznego 1 XII. Trade Finance services 1 Akredytywy dokumentowe otwierane przez Danske Bank Documentary credits issued by Danske Bank Otwarcie akredytywy własnej Issuance commission Zgodnie z umową / DKK Zmiana warunków akredytywy własnej Amendment commission DKK Sprawdzenie dokumentów w ramach akredytywy własnej Documentary commission DKK 0.15% min Odroczenie terminu płatności Deferred payment commission Zgodnie z umową / DKK Niezgodność dokumentów Discrepancy fee DKK Opłata za remburs pobierana, gdy Danske Bank jest bankiem rembursującym, bez zobowiązania do zapłaty Reimbursement commission charged where we are the nominated reimbursing bank, without our undertaking DKK Akredytywy dokumentowe awizowane przez Danske Bank Documentary credits advised through Danske Bank Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej Advising commission DKK Potwierdzenie akredytywy obcej Confirmation commission Zgodnie z umową / Zmiana warunków akredytywy obcej Amendment commission DKK Sprawdzenie dokumentów w ramach akredytywy obcej Documentary commission DKK 0.165% min Odroczenie terminu płatności akredytywy obcej Deferred payment commission - Potwierdzonej przez bank - With our acceptance/ payment obligation Zgodnie z umową / DKK Nie potwierdzonej przez bank - Without our obligation DKK Unieważnienie akredytywy Cancellation/ rejection DKK Inkaso dokumentowe Documentary collection Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę (prowizja naliczana Collection commission (charged on the amount to be collected) 0.25% 1 Zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Danske Bank A/S w Kopenhadze. According to the Fees & Charges Table of Danske Bank A/S in Copenhagen. 15

16 od zainkasowanej kwoty) DKK DKK min max Akceptacja weksla w ramach inkasa Acceptance fee DKK Zwrot niezaakceptowanych lub nieopłaconych dokumentów Return fee (charged for returning documents, which have not been DKK accepted or paid) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę Delivery fee (charged for handing over documents against receipt DKK only) Zmiana warunków inkasa Amendment fee (charged for amendment of instructions) DKK Złożenie weksla do protestu 1 Protest fee (charged for arranging protest) 1 DKK XIII. Inne usługi XIII. Other services Realizacja tytułu egzekucyjnego 2 Execution title Przelew wyegzekwowanych środków Transfer of funds resulting from the execution title Blokada środków na wyodrębnionym rachunku na zlecenie Posiadacza Rachunku (opłata kwartalna naliczana za każdy rozpoczęty kwartał, pobierana z góry za cały okres umowy) Blocking of funds on a separate account upon the Account Holder s request (quarterly fee calculated for each commenced quarter, paid upfront for the whole period of the agreement) 0.50% p.q. min p.q. Wypłata całości lub części środków w ramach blokady środków na wyodrębnionym rachunku Drawdown of a total or partial amount of funds blocked on a separate account Pośrednictwo w przekazywaniu środków na rzecz klientów innych banków Correspondent banking services related to fund transfers in favour of clients of other banks - Płatności PSD - PSD payments Płatności inne niż PSD - Non-PSD payments Wysłanie przesyłki kurierskiej 3 Courier service 3 Przesyłka krajowa Domestic destination Przesyłka zagraniczna (UE) International destination (EU) Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów prawnych. This amount does not include any legal fees that may be incurred. 2 Opłata pobierana oddzielnie od każdego tytułu egzekucyjnego. The fee charged separately from each execution title. 3 Dotyczy przesyłki standardowej, o wadze nieprzekraczającej 1 kg. Opłata za inne rodzaje przesyłek będzie ustalana indywidualnie. The fee applies to standard packages not exceeding 1 kg. Other types of packages will be priced individually. 16

17 XIV. Informacje dodatkowe Za czynności inne niż wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji, Bank zastrzega sobie prawo do pobrania za taką czynność dodatkowej opłaty w wysokości 400 za godzinę pracy. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w złotych lub walutach obcych dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku kursów wymiany. Bank pobiera prowizje i opłaty należne bankom pośredniczącym przy wykonaniu zlecenia łącznie z opłatami telekomunikacyjnymi i pocztowymi ponoszonymi przez Bank. XIV. Additional information For services, which are not included in the Fees and Charges Table, the Bank reserves its right to charge for such a service an additional fee of 400 per hour. The Bank charges due fees and commissions in or foreign currencies. The foreign currency equivalent of the amount is calculated based on the Bank s exchange rate. The Bank collects fees and charges due to corresponding banks including additional telecommunications and postal charges borne by the Bank. 17

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix no. 1 to the Rules and Regulations for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland Załącznik 2 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix 2 to the Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela Opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (poprzednio Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw) obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach, będących

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo