Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix 1 to the Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland obowiązuje od 1 października 2014 valid as of 1st of October 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, Kopenhaga, DK-1092 Dania, Rejestr Przedsiębiorstw i Spółek nr CVR: , zarejestrowany i wpłacony kapitał zakładowy koron duńskich, działający w Polsce poprzez Danske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS , NIP:

2 SPIS TREŚCI CONTENTS I. Obsługa rachunku I. Account services 3 II. Płatności w w obrocie krajowym II. Domestic payments in 4 III. Płatności w obrocie zagranicznym oraz płatności w walucie innej niż III. International payments and payments in currencies other than 5 IV. Bankowość elektroniczna IV. Electronic banking 6 V. Zarządzanie rachunkami bankowymi V. Managing bank accounts 7 VI. Transakcje międzybankowe VI. Inter-bank transactions 8 VII. Transakcje gotówkowe VII. Cash transactions 8 VIII. Obrót czekowy VIII. Cheques 10 IX. Karty płatnicze IX. Payment cards 10 X. Zarządzanie płynnością X. Liquidity Management 12 XI. Kredyty i gwarancje XI. Credit facilities and guarantees 13 XII. Finansowanie handlu zagranicznego XII. Trade Finance services 15 XIII. Inne usługi XIII. Other services 16 XIV. Informacje dodatkowe XIV. Additional information 17 2

3 I. Obsługa rachunku I. Account services Otwarcie rachunku bankowego Opening of bank account Prowadzenie rachunku bankowego (opłata miesięczna za każdy rachunek) Bank account maintenance (monthly fee per account) Wyciągi bankowe Bank statements Klienci z dostępem do systemu bankowości elektronicznej Clients with access to electronic banking system - Wyciąg w formie papierowej (bez względu na częstotliwość) - Paper statement (irrespective of frequency) Klienci bez dostępu do systemu bankowości elektronicznej Clients without access to electronic banking system - Wyciąg miesięczny lub kwartalny - Monthly or quarterly statement Bez opłat / Free - Wyciąg dzienny - Daily statement Opinie i zaświadczenia Banker s opinions and confirmations Potwierdzenie sald dla audytorów Certificate for auditors Standardowa opinia bankowa (wydana w trybie zwykłym 1 ) Standard banker s opinion (standard delivery time 1 ) Niestandardowa opinia bankowa (wydana w trybie zwykłym 1 ) Non-standard banker s opinion (standard delivery time 1 ) Wydanie opinii w trybie ekspresowym 2 (opłata dodatkowa) Issuance of the banker s opinion in express delivery time (additional fee) Potwierdzenie salda na rachunku Account balance confirmation Potwierdzenie przelewu Payment confirmation Duplikat wyciągu Copy of a bank statement Zaświadczenie o otwarciu/prowadzeniu rachunku Account opening/maintenance confirmation W ciągu dwóch dni roboczych 2 W ciągu 24 godzin 3

4 II. Płatności w w obrocie krajowym II. Domestic payments in Płatności wychodzące Outgoing payments Płatność przesłana elektronicznie Ordered electronically 2.00 Płatność złożona w formie papierowej Paper-based instruction Płatność ekspresowa (opłata dodatkowa) Express payment (additional fee) Płatność wysokokwotowa (opłata dodatkowa) 1 High-value payments (additional fee) Odwołanie płatności 2 Revocation of a payment Reklamacja płatności 3 Payment claim Płatności przychodzące Incoming payments Bez opłat / Free Automatyczna identyfikacja płatności (APIS) Automatic Payment Identification System (APIS) Aktywacja usługi Establishment of the service 2, Identyfikacja pojedynczej płatności przychodzącej Identification of a single incoming payment 0.20 Opłata administracyjna (opłata miesięczna) Administration fee (monthly) Raporty APIS w Business Online APIS reports in Business Online 0.00 Realizacja polecenia zapłaty w Execution of direct debit payments in Opłaty pobierane od płatnika Fees charged to the payer - Realizacja polecenia zapłaty w ciężar rachunku płatnika - Execution of a direct debit payment from the payer s account Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty przez płatnika - Revocation of a single direct debit payment by the payer 5.00 Opłaty pobierane od odbiorcy Fees charged to the payee - Aktywacja usługi - Establishment of the service Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty (tylko na podstawie - Execution of a single direct debit order (only if ordered 2.50 instrukcji przesłanej elektronicznie) electronically) - Przekazanie formularza zgody do banku płatnika - Delivery of a consent form to the payer s bank Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty (złożone w formie papierowej) - Revocation of a single direct debit order (paper-based instruction) Dotyczy płatności w kwocie równej lub wyższej niż 1,000,000 z wyjątkiem płatności do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego. Applies to payments equal to or exceeding 1,000,000 excluding payments to ZUS and Tax Office. 2 Dotyczy płatności przesłanej z przyszłą datą waluty lub zatrzymanej z powodu niewystarczających środków na rachunku. Applies to payments with future value date or stopped due to insufficient funds on the account. 3 Dotyczy w szczególności zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank odbiorcy. Applies in particular to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional fee charged by beneficiary s bank might apply. 4

5 III. Płatności w obrocie zagranicznym oraz płatności w walucie innej niż III. International payments and payments in currencies other than Płatności wychodzące Outgoing payments Płatność standardowa Standard payment - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Płatność ekspresowa Express payment - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Płatność SEPA 1 SEPA payment 1 - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Grupowe płatności wychodzące Outgoing group payments Płatność w ramach Grupy Danske Bank Payment within Danske Bank Group - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Bez opłat / Free - Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Płatność poza Grupę Danske Bank Payment to third-party banks - Przesłana elektronicznie - Ordered electronically Złożona w formie papierowej - Ordered in paper form Odwołanie płatności przesłanej z przyszłą datą waluty Revocation of payment sent with future value date Reklamacja płatności 2 Payment claim Ręczne poprawienie błędnie wypełnionej instrukcji płatniczej (opłata dodatkowa) Manual repair of incorrect / incomplete payment instruction (additional fee) Przelew w EUR do/ z krajów członkowskich UE lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniający wymagania STP tzn.: numer rachunku beneficjenta w standardzie IBAN, prawidłowy kod SWIFT banku beneficjenta, opcja kosztowa SHA, brak dodatkowych instrukcji płatniczych dla banku. Payment in EUR to/ from EU member states or Norway, Iceland, Lichtenstein, fulfilling STP requirements i.e.: beneficiary s account number in IBAN standard, correct SWIFT code of the beneficiary s bank, cost option SHA, no additional payment instructions for the bank. 2 Dotyczy w szczególności zwrotów płatności spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie banku oraz zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank zagraniczny. Applies in particular to payment rejections not resulting from the bank s failure and to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional foreign bank charges might apply. 5

6 Płatności przychodzące Incoming payments Płatność standardowa Standard payment Płatność SEPA 1 SEPA payment Grupowe płatności przychodzące Incoming group payments W ramach Grupy Danske Bank Within Danske Bank Group Bez opłat / Free Spoza Grupy Danske Bank From third-party banks IV. Bankowość elektroniczna IV. Electronic banking System Business Online 2 Business Online system 2 Aktywacja modułów Cash Management PL Opłata przygotowawcza za moduły: Informacje o rachunkach, Płatności i Transfery plików Establishment of Cash Management PL modules Initial set-up for the modules: Account information, Payments and File transfers Aktywacja modułów Cash Management DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE: Informacje o rachunkach, Płatności, Transfery plików Establishment of Cash Management modules DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE: Account information, Payments and File transfers Za każdy moduł Per each module Aktywacja innych modułów Establishment of other modules Zgodnie z umowa / Użytkowanie modułów Cash Management PL (opłata miesięczna) Subscription for Polish Cash Management Modules (monthly) Moduł Informacje o rachunkach Account information module Moduł Płatności Payments module Moduł Transfery plików File transfers module Przelew w EUR do/ z krajów członkowskich UE lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniający wymagania STP tzn.: numer rachunku beneficjenta w standardzie IBAN, prawidłowy kod SWIFT banku beneficjenta, opcja kosztowa SHA, brak dodatkowych instrukcji płatniczych dla banku. Payment in EUR to/ from EU member states or Norway, Iceland, Lichtenstein, fulfilling STP requirements i.e.: beneficiary s account number in IBAN standard, correct SWIFT code of the beneficiary s bank, cost option SHA, no additional payment instructions for the bank. 2 Opłaty mają zastosowanie do każdej spółki korzystającej z poszczególnych modułów. The fees apply to each company subscribed for the respective modules. 6

7 Użytkowanie modułów Cash Management DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE (opłata miesięczna): Informacje o rachunkach, Płatności, Transfery plików Subscription of Cash Management modules DK, FI, NO, SE, UK, IE, DE (monthly): Account information, Payments and File transfers Za każdy moduł Per each module Użytkowanie innych modułów Subscription of other modules Zgodnie z umowa / Zarządzanie rachunkami prowadzonymi w Banku poprzez system Business Online innego podmiotu Third Party Mandate (opłata za aktywację usługi) Managing accounts held in the Bank via Business Online of another party Third Party Mandate (fee for establishment of the service) Pliki (opłata za każdy plik wystawiony do pobrania) Files (for each file ready to be downloaded) 2.50 Konwersja formatu pliku File conversion service Zgodnie z umowa / V. Zarządzanie rachunkami bankowymi V. Managing bank accounts Monitorowanie rachunków prowadzonych w Banku z zewnątrz Monitoring accounts held in the Bank from outside Elektroniczne raportowanie sald i operacji na rachunkach w uzgodnionym formacie: Electronic account balance and transaction reporting in the agreed format: - Aktywacja usługi (za każdy format i typ komunikatu) - Establishment of the service (per each format and message type) Każdorazowe wysłanie raportu - Each report sent 2.50 Monitorowanie rachunków prowadzonych poza Bankiem Monitoring accounts held outside the Bank Elektroniczne raportowanie sald i operacji na rachunkach w uzgodnionym formacie poprzez system Business Online: Electronic account balance and transaction reporting in the agreed format via Business Online: - Aktywacja usługi (za każdy format i typ komunikatu) - Establishment of the service (per each format and message type) Każdorazowe przekazanie raportu do Klienta - Each report provided to the Customer 0.00 Realizacja płatności na podstawie elektronicznych instrukcji przesłanych z zewnątrz Execution of payments based on electronic instructions sent from outside 7

8 - Aktywacja usługi - Establishment of the service Realizacja płatności - Payment execution Opłata jak za poszczególny typ płatności przesłanej elektronicznie / Fee as for each respective type of payment instructed electronically. Przekazanie elektronicznej instrukcji płatniczej w uzgodnionym Forwarding of the electronic payment instruction in the agreed formacie do realizacji w innym banku format for execution in another bank Aktywacja usługi Establishment of the service Za każdą przekazaną instrukcję płatniczą Each payment instruction forwarded Zgodnie z umową / Ręczne poprawienie błędnie wypełnionej instrukcji płatniczej (opłata dodatkowa) VI. Transakcje międzybankowe Manual repair of incorrect / incomplete payment instruction (additional fee) VI. Inter-bank transactions Reklamacja międzybankowa 1 Inter-bank claim Potwierdzenie sald dla banku Account balance confirmation for a bank Potwierdzenie sald dla audytora Account balance confirmation for auditors VII. Transakcje gotówkowe VII. Cash transactions Wypłata gotówki W formie zamkniętej - Przygotowanie do odbioru wypłaty zamkniętej w zgodnie z harmonogramem Cash withdrawal In the form of sealed packaging - Forming a sealed withdrawal and preparing it for collection in accordance with the schedule 1.00% min Opłata dotyczy w szczególności zwrotów płatności spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie banku oraz zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank zagraniczny. The fee applies in particular to payment rejections not resulting from the bank s failure and to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional foreign bank charges might apply. 8

9 - Przygotowanie do odbioru jednorazowej wypłaty zamkniętej w - Forming a single sealed withdrawal and preparing it for collection 1.00% min Opłata za nieodebranie przygotowanej wypłaty zamkniętej w dniu wskazanym w dyspozycji - Fee for failure to collect a prepared sealed withdrawal on the date indicated in the instruction W siedzibie Banku In the Bank s premises - Banknoty w i EUR, bilon tylko w - Banknotes in and EUR, coins only in 0.50% min Zamówienie gotówki w bilonie - Ordering cash in coins 2.00% min Niepodjęcie zamówionej gotówki we wskazanym terminie 1 - Failing to collect the prior notified cash withdrawal in due time % min max Wpłata gotówki Cash deposit W formie zamkniętej - Przeliczenie uporządkowanych wpłat zamkniętych, w których bilon stanowi mniej niż 10% wartości wpłaty zamkniętej - Przeliczanie części bilonowej wpłaty zamkniętej, jeśli bilon stanowi więcej niż 10% wartości wpłaty zamkniętej - Dodatkowa opłata za przeliczenie wpłaty zamkniętej przygotowanej niezgodnie z umową 2 - Wydanie kluczy lub kart dostępowych do drzwiczek wrzutni nocnej (do 5 sztuk na centrum obsługi gotówkowej) In the form of sealed packaging - Counting ordered sealed deposits where coins constitute less than 10% of the value of the sealed deposit - Counting the coin portion of a sealed deposit if coins constitute more than 10% of its volume 0.50% min % min Additional fee for counting a sealed deposit prepared not in accordance with the agreement 2 - Issuing keys or access cards to night depository vault door (up to 5 keys/cards per a cash counting centre) Bez opłat / Free - Wydanie dodatkowego klucza do drzwiczek wrzutni nocnej lub opłata za zgubienie klucza już wydanego - Issuing an additional key to night depository vault door or fee for losing a key already issued Wypłaty gotówkowe powyżej 30,000 lub równowartości tej kwoty w innych walutach muszą być zgłoszone w banku do godz. 11:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą podjęcia gotówki. Cash withdrawals exceeding the amount of 30,000 or its equivalent in other currencies have to be notified to the bank till 11:00 am 2 business days before the date of the cash collection. 2 Nieuporządkowana wpłata zamknięta, brak lub nieczytelny/błędny bankowy dowód wpłaty, brak zestawienia zawartości opakowania zamkniętego, brak zestawienia zawartości zbiorczego opakowania zamkniętego w przypadku zbiorczej wpłaty zamkniętej lub inne przyczyny uniemożliwiające automatyczne przeprocesowanie danej wpłaty zamkniętej zgodnie z umową. Unordered sealed deposit, missing or illegible/incorrect deposit slip, no list of contents of sealed packaging, no list of contents of collective sealed packaging in the case of a collective sealed deposit or other causes that prevent the sealed deposit from being automatically processed in accordance with the agreement. 9

10 - Wydanie dodatkowej karty do drzwiczek wrzutni nocnej lub zgubienie karty już wydanej - Issuing an additional card to night depository vault door or fee for losing a card already issued W siedzibie Banku In the Bank s premises - Banknoty w i EUR, bilon tylko w - Banknotes in and EUR, coins only in 0.60% min VIII. Obrót czekowy VIII. Cheques Skup czeku wystawionego przez bank z Grupy Danske Bank Purchase of a cheque issued by bank from Danske Bank Group Inkaso czeku zagranicznego wystawionego w dowolnej walucie Collection of a foreign cheque issued in any currency lub czeku krajowego w walucie innej niż or a domestic cheque in currency other than 0.50% min max IX. Karty płatnicze IX. Payment cards Karta MasterCard Corporate Classic MasterCard Corporate Classic Card Opłata roczna Annual fee Wydanie karty Card issuance Bez opłat/ Free Wydanie duplikatu karty / nowej karty w miejsce zastrzeżonej Issuance of a card duplicate / a new card replacing the blocked one Prowizja od transakcji bezgotówkowych Non-cash transaction fee 1.20% Wypłata gotówki - w Polsce Cash withdrawal - in Poland 3.00% min Wypłata gotówki za granicą Cash withdrawal - abroad 3.00% min Usługi świadczone za granicą przez MasterCard International w przypadku utraty karty 1 : Services provided abroad by MasterCard International in the event of card loss 1 : - Awaryjna wypłata gotówki - Emergency cash withdrawal USD Wydanie karty zastępczej - Emergency card replacement USD Opłaty pobierane zgodnie z cennikiem MasterCard International Inc. Podana opłata jest aktualna na dzień opublikowania niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji i w czasie jej obowiązywania może ulec zmianie. Fees charged according to the pricelist of MasterCard International Inc. The stated fee is valid on the day of publication of this Fees and Charges Table and it may change thereafter. 10

11 Tymczasowe podwyższenie limitu karty (bonus) Temporary increase of card limit (bonus) Karta MasterCard Corporate Gold MasterCard Corporate Gold Card Opłata roczna Annual fee Wydanie karty Card issuance Bez opłat/ Free Wydanie duplikatu karty / nowej karty w miejsce zastrzeżonej Issuance of a card duplicate / a new card replacing the blocked one Bez opłat/ Free Prowizja od transakcji bezgotówkowych Non-cash transaction fee 1.20% Wypłata gotówki w Polsce Cash withdrawal in Poland 3.00% min Wypłata gotówki za granicą Cash withdrawal abroad 3.00% min Usługi świadczone za granicą przez MasterCard International w przypadku utraty karty: Services provided abroad by MasterCard International in the event of card loss: - Awaryjna wypłata gotówki - Emergency cash withdrawal Bez opłat/ Free - Wydanie karty zastępczej - Emergency card replacement Bez opłat/ Free Tymczasowe podwyższenie limitu karty (bonus) Temporary increase of card limit (bonus) Bez opłat/ Free Stałe podwyższenie limitu karty Permanent increase of card limit Bez opłat/ Free Inne usługi Wydanie karty/ duplikatu karty/ nowej karty w miejsce zastrzeżonej lub wznowienie w trybie ekspresowym Other services Express issuance of a card/a card duplicate/ a new card replacing the blocked one or express card renewal Zastrzeżenie karty Card blocking Bez opłat/ Free Wcześniejsze odnowienie karty Earlier card renewal Bez opłat/ Free Przesłanie wyciągu w formie papierowej Delivery of a paper card statement Bez opłat/ Free Przesłanie kopii wyciągu w formie papierowej Delivery of a paper card statement copy Obsługa reklamacji transakcji dokonanej przy użyciu karty Card transaction claim handling Dostarczenie PIN-u przesyłką kurierską PIN delivery via courier

12 Zmiana PIN-u w bankomacie PIN change at ATM 1.00 Zapytanie o saldo w bankomacie (sprawdzenie stanu dostępnych środków) Balance inquiry at ATM (information on the amount of available funds) 1.00 Zmiana Limitu Globalnego Change of Global Limit Raporty transakcji kartami MasterCard w Business Online MasterCard transaction reports in Business Online 0.00 Brak środków na rachunku w kwocie wystarczającej na spłatę Całkowitego Zadłużenia po zakończeniu Cyklu Rozliczeniowego Lack of funds on the account in the amount sufficient for the repayment of Total Liabilities after the Settlement Cycle is closed X. Zarządzanie płynnością X. Liquidity Management Wspólne zarządzanie płynnością finansową Cash pool Aktywacja usługi (oddzielnie dla każdej struktury i waluty) Establishment of the service (per structure and currency) Zgodnie z umową / Opłata administracyjna (za każdy Rachunek Szczegółowy). Administration fee (per Detail Account) Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / Automatyczne zerowanie sald Account adjustment Aktywacja usługi (za każdą parę rachunków) Establishment of the service (for each pair of accounts) Zgodnie z umową / Opłata administracyjna Administration fee Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / Automatyczna koncentracja środków Automated Cash Concentration Aktywacja usługi (za każdą parę rachunków) Establishment of the service (for each pair of accounts) Zgodnie z umową / 12

13 Opłata administracyjna Administration fee Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / XI. Kredyty i gwarancje XI. Credit facilities and guarantees Kredyty Przyznanie kredytu lub udostępnienie linii kredytowej na kolejny okres (od kwoty przyznanego limitu lub kwoty podlegającej przedłużeniu) Credit Facilites facilities Establishment or extension of credit facility for the next period (from the amount of the granted or extended credit facility) 1.00% min Zmiana warunków udzielonego kredytu w formie aneksu do umowy kredytowej Change of terms of the existing credit facility in a form of an annex to the credit facility agreement 1.00% min Promesa kredytowa (od kwoty promesy) Commitment letter (from the amount committed) 1.00% min Zaświadczenie dotyczące kredytu lub zabezpieczenia kredytu Confirmation related to credit facility or collateral Zawiadomienie o przekroczonym terminie spłaty kredytu Notification of overdue repayment Pisemne wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej Klienta (opłata naliczana od kwoty kredytu) Written information regarding the bank s assessment of the Client s creditworthiness (the fee calculated based on the credit amount) 0.05% min max Opłata za niedostarczenie podpisanej Umowy Cesji Praw z Polisy Ubezpieczeniowej w terminie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy Fee for non-delivery of Assignment Agreement of Insurance Policy within a month after expiry of previous insurance policy

14 Opłata za niedostarczenie rocznego sprawozdania finansowego (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta/audytora, informacją dodatkową oraz sprawozdaniem Zarządu) w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Fee for non-delivery of approved financial statement (including opinion and report of chartered accountant/auditor, additional information and management report) within nine months after the end of a given financial year Opłata za niedostarczenie aktualnej wyceny nieruchomości/majątku, będącej przedmiotem zabezpieczenia, w terminie określonym w umowie kredytowej Fee for non-delivery of current external valuation of real estate/property, which constitute the collateral, within the period specified in the credit agreement Gwarancje bankowe Bank guarantees Wystawienie gwarancji bankowej: Bank guarantee issuance: - Tekst standardowy - Standard text Tekst indywidualny - Individual text Aneks do gwarancji bankowej Annex to bank guarantee Prowizja od gwarancji wystawionej przez Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce na zlecenie klienta lub na zlecenie banku zagranicznego (płatna kwartalnie z góry, za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy) Commission on guarantees issued by Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland or at the request of a client or a foreign bank (paid quarterly in advance, per each commenced quarter) 1.00% p.q. min p.q. Awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej Advising of the third-party guarantee Realizacja żądania wypłaty z gwarancji Execution of payment demand from the guarantee Wysłanie komunikatu SWIFT na życzenie klienta Sending SWIFT message upon customer s request Inne usługi Other services Limit dzienny Intra-Day Limit Prowizja Commission Zgodnie z umową / Opłata administracyjna Administration fee Zgodnie z umową / Opłata za wprowadzenie zmian (za każdą zmianę) Amendment fee (per amendment) Zgodnie z umową / 14

15 XII. Finansowanie handlu zagranicznego 1 XII. Trade Finance services 1 Akredytywy dokumentowe otwierane przez Danske Bank Documentary credits issued by Danske Bank Otwarcie akredytywy własnej Issuance commission Zgodnie z umową / DKK Zmiana warunków akredytywy własnej Amendment commission DKK Sprawdzenie dokumentów w ramach akredytywy własnej Documentary commission DKK 0.15% min Odroczenie terminu płatności Deferred payment commission Zgodnie z umową / DKK Niezgodność dokumentów Discrepancy fee DKK Opłata za remburs pobierana, gdy Danske Bank jest bankiem rembursującym, bez zobowiązania do zapłaty Reimbursement commission charged where we are the nominated reimbursing bank, without our undertaking DKK Akredytywy dokumentowe awizowane przez Danske Bank Documentary credits advised through Danske Bank Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej Advising commission DKK Potwierdzenie akredytywy obcej Confirmation commission Zgodnie z umową / Zmiana warunków akredytywy obcej Amendment commission DKK Sprawdzenie dokumentów w ramach akredytywy obcej Documentary commission DKK 0.165% min Odroczenie terminu płatności akredytywy obcej Deferred payment commission - Potwierdzonej przez bank - With our acceptance/ payment obligation Zgodnie z umową / DKK Nie potwierdzonej przez bank - Without our obligation DKK Unieważnienie akredytywy Cancellation/ rejection DKK Inkaso dokumentowe Documentary collection Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę (prowizja naliczana Collection commission (charged on the amount to be collected) 0.25% 1 Zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Danske Bank A/S w Kopenhadze. According to the Fees & Charges Table of Danske Bank A/S in Copenhagen. 15

16 od zainkasowanej kwoty) DKK DKK min max Akceptacja weksla w ramach inkasa Acceptance fee DKK Zwrot niezaakceptowanych lub nieopłaconych dokumentów Return fee (charged for returning documents, which have not been DKK accepted or paid) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę Delivery fee (charged for handing over documents against receipt DKK only) Zmiana warunków inkasa Amendment fee (charged for amendment of instructions) DKK Złożenie weksla do protestu 1 Protest fee (charged for arranging protest) 1 DKK XIII. Inne usługi XIII. Other services Realizacja tytułu egzekucyjnego 2 Execution title Przelew wyegzekwowanych środków Transfer of funds resulting from the execution title Blokada środków na wyodrębnionym rachunku na zlecenie Posiadacza Rachunku (opłata kwartalna naliczana za każdy rozpoczęty kwartał, pobierana z góry za cały okres umowy) Blocking of funds on a separate account upon the Account Holder s request (quarterly fee calculated for each commenced quarter, paid upfront for the whole period of the agreement) 0.50% p.q. min p.q. Wypłata całości lub części środków w ramach blokady środków na wyodrębnionym rachunku Drawdown of a total or partial amount of funds blocked on a separate account Pośrednictwo w przekazywaniu środków na rzecz klientów innych banków Correspondent banking services related to fund transfers in favour of clients of other banks - Płatności PSD - PSD payments Płatności inne niż PSD - Non-PSD payments Wysłanie przesyłki kurierskiej 3 Courier service 3 Przesyłka krajowa Domestic destination Przesyłka zagraniczna (UE) International destination (EU) Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów prawnych. This amount does not include any legal fees that may be incurred. 2 Opłata pobierana oddzielnie od każdego tytułu egzekucyjnego. The fee charged separately from each execution title. 3 Dotyczy przesyłki standardowej, o wadze nieprzekraczającej 1 kg. Opłata za inne rodzaje przesyłek będzie ustalana indywidualnie. The fee applies to standard packages not exceeding 1 kg. Other types of packages will be priced individually. 16

17 XIV. Informacje dodatkowe Za czynności inne niż wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji, Bank zastrzega sobie prawo do pobrania za taką czynność dodatkowej opłaty w wysokości 400 za godzinę pracy. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w złotych lub walutach obcych dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku kursów wymiany. Bank pobiera prowizje i opłaty należne bankom pośredniczącym przy wykonaniu zlecenia łącznie z opłatami telekomunikacyjnymi i pocztowymi ponoszonymi przez Bank. XIV. Additional information For services, which are not included in the Fees and Charges Table, the Bank reserves its right to charge for such a service an additional fee of 400 per hour. The Bank charges due fees and commissions in or foreign currencies. The foreign currency equivalent of the amount is calculated based on the Bank s exchange rate. The Bank collects fees and charges due to corresponding banks including additional telecommunications and postal charges borne by the Bank. 17

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix no. 1 to the Rules and Regulations for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo