Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix no. 1 to the Rules and Regulations for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland obowiązuje od 15 listopada 2010 valid from 15 th of November 2010 Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kopenhaga K, Rejestr Przedsiębiorstw i Spółek CVR: , zarejestrowany i wpłacony kapitał zakładowy koron duńskich, działający w Polsce poprzez Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS , NIP:

2 SPIS TREŚCI CONTENTS I. Obsługa rachunku I. Account services 3 II. Płatności w w obrocie krajowym II. Domestic payments in 4 III. Płatności w obrocie zagranicznym oraz płatności w walucie innej niż III. International payments and payments in currencies other than 5 IV. Bankowość elektroniczna IV. Electronic banking 6 V. Zarządzanie rachunkami bankowymi w Polsce z zagranicy V. Managing bank accounts in Poland from abroad 6 VI. Transakcje międzybankowe VI. Inter-bank transactions 7 VII. Transakcje gotówkowe VII. Cash transactions 7 VIII. Obrót czekowy VIII. Cheques 7 IX. Karty płatnicze IX. Payment cards 8 X. Kredyty i gwarancje X. Credit facilities and guarantees 10 XI. Finansowanie handlu zagranicznego XI. Trade Finance services 11 XII. Inne usługi XII. Other services 12 XIII. Informacje dodatkowe XIII. Additional information 13 2

3 I. Obsługa rachunku I. Account services Otwarcie rachunku Opening of account Rachunek bieżący Current account Rachunek pomocniczy Ancillary account Bez opłat / Free Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) Account maintenance (monthly fee) Rachunek bieżący Current account Rachunek pomocniczy Ancillary account Bez opłat / Free Zamknięcie rachunku Account closure Bez opłat / Free Wyciągi bankowe Bank statements Klienci z dostępem do systemu bankowości elektronicznej Clients with access to electronic banking system - wyciąg w formie papierowej (bez względu na częstotliwość) - paper statement (irrespective of frequency) 5.00 Klienci bez dostępu do systemu bankowości elektronicznej Clients without access to electronic banking system - wyciąg miesięczny lub kwartalny - monthly or quarterly statement Bez opłat / Free - wyciąg dzienny - daily statement 5.00 Opinie i zaświadczenia Bankers opinions and confirmations Potwierdzenie sald dla audytorów Certificate for auditors Standardowa opinia bankowa Standard bankers opinion Potwierdzenie salda na rachunku/historia rachunku Account balance confirmation/account history Potwierdzenie przelewu Payment confirmation Duplikat wyciągu Copy of a bank statement Zaświadczenie o otwarciu/prowadzeniu rachunku Account opening/maintenance confirmation Opłaty telekomunikacyjne Telecommunication charges Faks krajowy Domestic fax 5.00 Faks zagraniczny Foreign fax

4 II. Płatności w w obrocie krajowym II. Domestic payments in Płatności wychodzące Outgoing payments Przesłane elektronicznie Ordered electronically 2.00 Złożone w formie papierowej Paper-based instruction Płatność ekspresowa (opłata dodatkowa) Express payment (additional fee) Płatności wysokokwotowe (opłata dodatkowa) 1 High-value payments (additional fee) Odwołanie płatności przesłanej z przyszłą datą waluty Revocation of payment sent with future value date Reklamacja płatności 2 Payment claim Ręczne poprawienie błędnie wypełnionej instrukcji płatniczej (opłata dodatkowa) Manual repair of incorrect / incomplete payment instruction (additional fee) Płatności przychodzące Incoming payments Bez opłat / Free Realizacja polecenia zapłaty Execution of direct debit payments Opłaty pobierane od dłużnika Fees charged to the debtor Realizacja polecenia zapłaty w ciężar rachunku dłużnika Execution of a direct debit payment from the debtors account 2.00 Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty przez dłużnika Revocation of a single direct debit payment by the debtor 5.00 Opłaty pobierane od wierzyciela Fees charged to the creditor Aktywacja usługi Establishment of the service Realizacja polecenia zapłaty (tylko na podstawie instrukcji Execution of a direct debit payment (only if ordered electronically) 2.50 przesłanej elektronicznie) Przekazanie formularza zgody do banku dłużnika Delivery of a consent form to the debtors bank Dotyczy płatności w kwocie równej lub wyższej niż realizowanych poprzez system SORBNET. Applies to payments equal to or exceeding 1,000,000 executed through SORBNET system. 2 Opłata dotyczy w szczególności zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank odbiorcy. The fee applies in particular to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional fee charged by beneficiarys bank might apply. 4

5 III. Płatności w obrocie zagranicznym oraz płatności w walucie innej niż III. International payments and payments in currencies other than Płatności wychodzące Outgoing payments Płatność standardowa (z datą waluty D+2) Standard payment (with value date D+2) - przesłana elektronicznie - ordered electronically złożona w formie papierowej - ordered in paper form Płatność ekspresowa (z datą waluty D+1) Express payment (with value date D+1) - przesłana elektronicznie - ordered electronically złożona w formie papierowej - ordered in paper form Płatność SEPA 1 SEPA payment 1 - przesłana elektronicznie - ordered electronically złożona w formie papierowej - ordered in paper form Grupowe płatności wychodzące Outgoing group payments Płatność w ramach Grupy Danske Bank (REC/SAME) Payment within Danske Bank Group (REC/SAME) - przesłana elektronicznie - ordered electronically Bez opłat / Free - złożona w formie papierowej - ordered in paper form Płatność poza Grupę Danske Bank (REC/INTRACOM) Payment to third-party banks (REC/INTRACOM) - przesłana elektronicznie - ordered electronically złożona w formie papierowej - ordered in paper form Odwołanie płatności przesłanej z przyszłą datą waluty Revocation of payment sent with future value date Reklamacja płatności 2 Payment claim Ręczne poprawienie błędnie wypełnionej instrukcji płatniczej (opłata dodatkowa) Manual repair of incorrect / incomplete payment instruction (additional fee) Płatności przychodzące Incoming payments Płatność standardowa Standard payment Płatność SEPA 1 SEPA payment Przelew w EUR do/ z krajów członkowskich UE lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii, spełniający wymagania STP tzn.: numer rachunku beneficjenta w standardzie IBAN, prawidłowy kod SWIFT banku beneficjenta, opcja kosztowa SHA, brak dodatkowych szczegółów płatności. Payment in EUR to/ from EU member states or Norway, Iceland, Lichtenstein, Switzerland, fulfilling STP requirements i.e.: beneficiarys account number in IBAN standard, correct SWIFT code of the beneficiarys bank, cost option SHA, no additional payment details. 2 Opłata dotyczy w szczególności zwrotów płatności spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie banku oraz zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank zagraniczny. The fee applies in particular to payment rejections not resulting from the banks failure and to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional foreign bank charges might apply. 5

6 Grupowe płatności przychodzące Incoming group payments W ramach Grupy Danske Bank (REC/SAME) Within Danske Bank Group (REC/SAME) Bez opłat / Free Spoza Grupy Danske Bank (REC/INTRACOM) From third-party banks (REC/INTRACOM) IV. Bankowość elektroniczna IV. Electronic banking System MultiCash Plus MultiCash Plus system Instalacja i szkolenie użytkowników Installation and training Użytkowanie systemu (opłata miesięczna) System maintenance (monthly fee) System Business Online Business Online system Użytkowanie systemu (opłata miesięczna) System maintenance (monthly fee) V. Zarządzanie rachunkami bankowymi w Polsce z zagranicy V. Managing bank accounts in Poland from abroad Monitorowanie rachunków bankowych z zagranicy Monitoring bank accounts from abroad Dostęp do informacji o saldach i operacjach na rachunkach w Access to information on balances and entries on Polish accounts Polsce poprzez system Business Online (opłata za aktywację usługi) through Business Online (fee for establishment of the service) Elektroniczne raportowanie sald i operacji na rachunkach w formacie MT940: Electronic account balance and transaction reporting in MT940 format: - Aktywacja usługi - Establishment of the service Każdorazowe wysłanie raportu - Each report sent 2.50 Realizacja płatności na podstawie elektronicznych instrukcji przesłanych z zagranicy Execution of payments based on electronic instructions sent from abroad Aktywacja usługi Establishment of the service Realizacja płatności Payment execution Opłata jak za poszczególny typ płatności przesłanej elektronicznie. Fee as for respective type of payment sent electronically. Ręczne poprawienie błędnie wypełnionej instrukcji płatniczej (opłata dodatkowa) Manual repair of incorrect / incomplete payment instruction (additional fee)

7 VI. Transakcje międzybankowe VI. Inter-bank transactions Reklamacja międzybankowa 1 Inter-bank claim Potwierdzenie sald dla banku Account balance confirmation for a bank Potwierdzenie sald dla audytora Account balance confirmation for auditors VII. Transakcje gotówkowe VII. Cash transactions Wypłata gotówki Cash withdrawals Banknoty w i innych walutach Banknotes in and other currencies Bez opłat / Free Bilon (tylko w ) Coins (only in ) Bez opłat / Free Nie podjęcie zamówionej gotówki we wskazanym terminie 2 Failing to collect the prior notified cash withdrawal in due time % min max Wpłaty gotówki Cash deposits Banknoty w i innych walutach, bilon tylko w Banknotes in and other currencies, coins only in VIII. Obrót czekowy VIII. Cheques 0.60% min Skup czeku wystawionego przez bank z Grupy Danske Bank Purchase of a cheque issued by bank from Danske Bank Group Inkaso czeku zagranicznego wystawionego w dowolnej walucie lub Collection of a foreign cheque issued in any currency or a domestic czeku krajowego w walucie innej niż cheque in currency other than 0.50% min max Opłata dotyczy w szczególności zwrotów płatności spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie banku oraz zleceń poszukiwania, odwołania lub wyjaśnienia szczegółów zrealizowanych płatności. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone przez bank zagraniczny. The fee applies in particular to payment rejections not resulting from the banks failure and to investigation, revocation or additional explanation ordered in relation to payments already executed. Additional foreign bank charges might apply. 2 Wypłaty gotówkowe powyżej lub równowartości tej kwoty w innych walutach muszą być zgłoszone w banku do godz. 11:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą podjęcia gotówki. Cash withdrawals exceeding the amount of 30,000 or its equivalent in other currencies have to be notified to the bank till 11:00 am 2 business days before the date of the cash collection. 7

8 IX. Karty płatnicze IX. Payment cards Karta MasterCard Corporate Classic MasterCard Corporate Classic Card Opłata roczna Annual fee Wydanie karty Card issuance Bez opłat/ Free Wydanie duplikatu karty / nowej karty w miejsce zastrzeżonej Issuance of a card duplicate / a new card replacing the blocked one Prowizja od transakcji bezgotówkowych Non-cash transaction fee 1.20% Wypłata gotówki - w Polsce Cash withdrawal - in Poland 3.00% min Wypłata gotówki za granicą Cash withdrawal - abroad 3.00% min Usługi świadczone za granicą przez MasterCard International w przypadku utraty karty 1 : Services provided abroad by MasterCard International in the event of card loss 1 : - Awaryjna wypłata gotówki - Emergency cash withdrawal USD Wydanie karty zastępczej - Emergency card replacement USD Tymczasowe podwyższenie limitu karty (bonus) Temporary increase of card limit (bonus) Stałe podwyższenie limitu karty Permanent increase of card limit Karta MasterCard Corporate Gold MasterCard Corporate Gold Card Opłata roczna Annual fee Wydanie karty Card issuance Bez opłat/ Free Wydanie duplikatu karty / nowej karty w miejsce zastrzeżonej Issuance of a card duplicate / a new card replacing the blocked one Bez opłat/ Free 1 Opłaty pobierane zgodnie z cennikiem MasterCard International Inc. Podana opłata jest aktualna na dzień opublikowania niniejszej Tabeli i w czasie jej obowiązywania może ulec zmianie. Fees charged according to the pricelist of MasterCard International Inc. The stated fee is valid on the day of publication of this Table and it may change thereafter. 8

9 Prowizja od transakcji bezgotówkowych Non-cash transaction fee 1.20% Wypłata gotówki - w Polsce Cash withdrawal - in Poland 3.00% min Wypłata gotówki za granicą Cash withdrawal - abroad 3.00% min Usługi świadczone za granicą przez MasterCard International w przypadku utraty karty: Services provided abroad by MasterCard International in the event of card loss: - Awaryjna wypłata gotówki - Emergency cash withdrawal Bez opłat/ Free - Wydanie karty zastępczej - Emergency card replacement Bez opłat/ Free Tymczasowe podwyższenie limitu karty (bonus) Temporary increase of card limit (bonus) Bez opłat/ Free Stałe podwyższenie limitu karty Permanent increase of card limit Bez opłat/ Free Inne usługi Other services Wydanie karty/ duplikatu karty/ nowej karty w miejsce zastrzeżonej Express issuance of a card/a card duplicate/ a new card replacing the lub wznowienie w trybie ekspresowym blocked one or express card renewal Zastrzeżenie karty Card blocking Bez opłat/ Free Wcześniejsze odnowienie karty Earlier card renewal Bez opłat/ Free Przesłanie wyciągu w formie papierowej Delivery of a paper card statement Bez opłat/ Free Przesłanie kopii wyciągu w formie papierowej Delivery of a paper card statement copy Wyszukanie i przesłanie dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji Finding and sending a copy of a document confirming a transaction made Dostarczenie PIN-u przesyłką kurierską PIN delivery via courier Przekroczenie Limitu Globalnego Global Limit excess Brak środków na rachunku w kwocie wystarczającej na spłatę Całkowitego Zadłużenia po zakończeniu Cyklu Rozliczeniowego Lack of funds on the account in the amount sufficient for the repayment of Total Liabilities after the Settlement Cycle is closed

10 X. Kredyty i gwarancje X. Credit facilities and guarantees Kredyty Credit facilities Przyznanie kredytu lub udostępnienie linii kredytowej na kolejny Establishment or extension of credit facility for the next period (from okres (od kwoty przyznanego limitu lub kwoty podlegającej the amount of the granted or extended credit facility) przedłużeniu) 1.00% min Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej Preparing an annex to the credit facility agreement Zmiana warunków udzielonego kredytu Change of terms of the existing credit facility 1.00% min Promesa kredytowa (od kwoty promesy) Commitment letter (from the amount committed) 0.50% min Zaświadczenie o spłaconym kredycie Confirmation of credit facility repayment Zawiadomienie o przekroczonym terminie spłaty kredytu Notification of overdue repayment Pisemne wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej Klienta (opłata naliczana od kwoty kredytu) Written information regarding the banks assessment of the Clients creditworthiness (the fee calculated based on the credit amount) Zwrot wszelkich kosztów sądowych związanych z ustanowieniem zabezpieczenia określonego w umowie kredytowej Reimbursement of any court fee / stamp duty related to registration of collateral described in the credit agreement 0.05% min max Gwarancje bankowe Bank guarantees Wystawienie gwarancji lub zmiana treści: Issuing or amending a guarantee: - Tekst standardowy - Standard text Tekst indywidualny - Individual text Prowizja od gwarancji wystawionej przez Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce na zlecenie klienta lub na zlecenie banku zagranicznego (płatna kwartalnie z góry, za każdy rozpoczęty okres 3 miesięcy) Commission on guarantees issued by Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland or at the request of a client or a foreign bank (paid quarterly in advance, per each commenced quarter) 1.00% min Awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej Advising of the third-party guarantee Wystawienie promesy gwarancji własnej Commitment letter regarding a bank guarantee

11 XI. Finansowanie handlu zagranicznego 1 XI. Trade Finance services 1 Akredytywy dokumentowe otwierane przez Danske Bank Documentary credits issued by Danske Bank Otwarcie akredytywy własnej Issuance commission do uzgodnienia/ by arrangement Zmiana warunków akredytywy własnej Amendment commission Sprawdzenie dokumentów w ramach akredytywy własnej Documentary commission 0.15% min Odroczenie terminu płatności Deferred payment commission do uzgodnienia/ by arrangement Niezgodność dokumentów Discrepancy fee Opłata za remburs pobierana, gdy Danske Bank jest bankiem rembursującym, bez zobowiązania do zapłaty Reimbursement commission charged where we are the nominated reimbursing bank, without our undertaking Akredytywy dokumentowe awizowane przez Danske Bank Documentary credits advised through Danske Bank Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej Advising commission Potwierdzenie akredytywy obcej Confirmation commission do uzgodnienia/ by arrangement Zmiana warunków akredytywy obcej Amendment commission Sprawdzenie dokumentów w ramach akredytywy obcej Documentary commission 0.165% min Odroczenie terminu płatności akredytywy obcej Deferred payment commission - Potwierdzonej przez bank - With our acceptance/ payment obligation do uzgodnienia/ by arrangement Nie potwierdzonej przez bank - Without our obligation Unieważnienie akredytywy Cancellation/ rejection Zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Danske Bank A/S w Kopenhadze. According to the Fees & Charges Table of Danske Bank A/S in Copenhagen. 11

12 Inkaso dokumentowe Documentary collection Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę (prowizja naliczana od Collection commission (charged on the amount to be collected) 0.25% zainkasowanej kwoty) min max Akceptacja weksla w ramach inkasa Acceptance fee Zwrot nie zaakceptowanych lub nie opłaconych dokumentów Return fee (charged for returning documents, which have not been accepted or paid) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę Delivery fee (charged for handing over documents against receipt only) Zmiana warunków inkasa Amendment fee (charged for amendment of instructions) Złożenie weksla do protestu 1 Protest fee (charged for arranging protest) XII. Inne usługi XII. Other services Realizacja tytułu egzekucyjnego 2 Execution title Przelew wyegzekwowanych środków Transfer of funds resulting from the execution title Blokada środków na wyodrębnionym rachunku na zlecenie Posiadacza Rachunku (opłata kwartalna naliczana za każdy rozpoczęty kwartał, pobierana z góry za cały okres umowy) Wypłata całości lub części środków w ramach blokady środków na wyodrębnionym rachunku Blocking of funds on a separate account upon the Account Holders request (quarterly fee calculated for each commenced quarter, paid upfront for the whole period of the agreement) Drawdown of a total or partial amount of funds blocked on a separate account 0.5% p.q. min p.q. min Pośrednictwo w przekazywaniu środków na rzecz klientów innych banków Correspondent banking services related to fund transfers in favour of clients of other banks - płatności PSD - PSD payments płatności inne niż PSD - non-psd payments Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów prawnych. This amount does not include any legal fees that may be incurred. 2 Opłata pobierana oddzielnie od każdego tytułu egzekucyjnego. The fee charged separately from each execution title. 12

13 Wysłanie przesyłki kurierskiej 1 Courier service 1 Przesyłka krajowa Domestic destination Przesyłka zagraniczna (UE) International destination (EU) XIII. Informacje dodatkowe XIII. Additional information Bank może wykonać czynności inne niż wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji, jednak zastrzega sobie prawo pobrania za taką czynność dodatkowej opłaty w wysokości 200 za godzinę pracy. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w złotych lub walutach obcych dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku kursów wymiany. Bank pobiera prowizje i opłaty należne bankom pośredniczącym przy wykonaniu zlecenia łącznie z opłatami telekomunikacyjnymi i pocztowymi ponoszonymi przez Bank. The Bank may provide additional services, which are not included in the Fees and Charges Table, however reserves its right to charge for such a service an additional fee of 200 per hour. The Bank charges due fees and commissions in or foreign currencies. The foreign currency equivalent of the amount is calculated based on the Banks exchange rate. The Bank collects fees and charges due to corresponding banks including additional telecommunications and postal charges borne by the Bank. 1 Dotyczy przesyłki standardowej, o wadze nieprzekraczającej 1 kg. Opłata za inne rodzaje przesyłek będzie ustalana indywidualnie. The fee applies to standard packages not exceeding 1 kg. Other types of packages will be priced individually. 13

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format

mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format ELECTRONIC BANKING Version 1.0, 25-11-2013 1. General information on MT940 export file This document is addressed to

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo