UCHWAŁA NR XIV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Deficyt budżetu w kwocie ,00 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł. 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 1

2 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł przeznacza się na realizację programów: 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł; 2) Przeciwdziałania Narkomanii ,00 zł. 13. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 14. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 15. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o ,00 zł, c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000,00 zł. 16. Ustala się kwotę ,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z pozostałych odsetek , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 010, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 010, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 010, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat 300,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 800, Wpływy z podatku leśnego 4 800, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 BeSTia Strona 1 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 3

4 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 7 000, Wpływy z podatku leśnego 90, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 BeSTia Strona 2 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 4

5 80110 Gimnazja , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Dowożenie uczniów do szkół , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia 167, Pozostała działalność 167, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna ,00 167, Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 450, , Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z pozostałych odsetek 8 000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów 1 150, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 4 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 2 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 BeSTia Strona 3 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 5

6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 150, Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 4 z 4 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 200, Izby rolnicze 200, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność ,00 200, Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Składki na ubezpieczenia społeczne 600, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 BeSTia Strona 1 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 7

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 622, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 340, Zakup usług pozostałych 7 477, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 600, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 252,00 BeSTia Strona 2 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 8

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 127, Składki na Fundusz Pracy 343, Zakup usług zdrowotnych 566, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 602, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 010, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 010, Składki na ubezpieczenia społeczne 720, Składki na Fundusz Pracy 103, Wynagrodzenia bezosobowe 4 187, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 600, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 400, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 600, Zakup usług pozostałych 4 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Różne opłaty i składki 400, Obrona cywilna 3 200, Zakup usług remontowych 2 200, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 486, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 500,00 BeSTia Strona 3 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 9

10 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 2 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 4 800, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 539, Składki na Fundusz Pracy 937,00 BeSTia Strona 4 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 10

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 800, Zakup energii 4 000, Zakup usług pozostałych 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 450, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 1 780, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, Podróże służbowe krajowe 4 000, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 BeSTia Strona 5 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 11

12 4300 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 8 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, Składki na Fundusz Pracy 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 618, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 296, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 646, Podatek od nieruchomości 3 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 737, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pomoc społeczna ,00 BeSTia Strona 6 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 12

13 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 700, Zakup materiałów i wyposażenia 900, Zakup usług pozostałych 2 800, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 464, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 421, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług zdrowotnych 390, Podróże służbowe krajowe 1 303, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 870, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 700, Zakup usług zdrowotnych 1 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200, Pozostałe odsetki 8 000,00 BeSTia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Strona 7 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 13

14 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 150, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 3 373, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 500, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 560, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 816, Składki na Fundusz Pracy 255, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 BeSTia Strona 8 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 14

15 4300 Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 963, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 600, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 3 700, Podróże służbowe krajowe 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 574, Zakup usług pozostałych 6 574, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 880, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 154, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 342,00 BeSTia Strona 9 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 15

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 536, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 7 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 7 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 430, Składki na Fundusz Pracy 70, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 BeSTia Strona 10 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 16

17 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 110, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 BeSTia Strona 11 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 17

18 92695 Pozostała działalność , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 12 z 12 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł zł Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 20

21 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 21

22 Wydatki w tym: ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 010,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 22

23 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 24

25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: EE468E58-58BB-4F14-849C-8534D4390DC9. Podpisany Strona 25

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 UCHWAŁA NR XII.130.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 262/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok. Na podstawie art.249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo