Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:"

Transkrypt

1 Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa NIP: , REGON: reprezentowanym przez Małgorzatę Chechlińską, zwanym dalej Realizator projektu a z siedzibą w, Pełna nazwa Przedsiębiorstwa ul., Pełny adres siedziby NIP:, REGON: KRS/EDG: reprezentowaną przez zwaną dalej Beneficjentem Pomocy, DEFINICJE: Projekt Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne Nr referencyjny programu pomocowego: SA.32222(2011/X) Projektodawca Beneficjent - Realizator projektu - - Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki, z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, podmiot udzielający pomocy de minimis na działania określone w umowie. Partner Projektu Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., ul. Łężce 23, Kraków Biuro Projektu: siedziba Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, ul. Cybulskiego 3, Warszawa Pomoc de minimis należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). Beneficjent pomocy (Beneficjent ostateczny) przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie), z branży turystycznej, mające siedzibę w Polsce, będące m. in. członkami POLSKIEGO ZWIĄZKU PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN, jak: obiekty zakwaterowania, biura podróży, podmioty gastronomiczne, touroperatorzy, zgłaszający Uczestnika do udziału w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i coachingu, które otrzymało pomoc de minimis. MŚP - mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów o Ustawy o swobodzie działalności

2 Strona2 gospodarczej oraz spełniającego warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 25 lutego 2004r. (Kwalifikator MSP Pracodawca podmiot delegujący pracownika/cę do udziału w projekcie Uczestnik - osoba fizyczna, pracownik oddelegowany przez swojego pracodawcę do udziału w Projekcie (kadra zarządzająca) lub przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Za pracowników uznawane są następujące osoby: pracownicy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy (DZ.U. z 1998r. Nr. 21, poz. 94, z późn. zmianami): osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Zakres usług oferowanych w Projekcie - szkolenia, warsztaty, konsultacje i coaching, wskazane w załączniku nr 1 do umowy. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług szkoleniowo - doradczych dostępne są na stronie internetowej: Moduł szkoleniowy: kilkudniowe oddzielne szkolenia tematyczne. Preambuła Niniejsza umowa reguluje zasady uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i coachingu właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz zasady realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji i coachingu w ramach projektu Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne, nr: POKL /12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności". 1 Przedmiot i warunki umowy 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego Beneficjentowi Ostatecznemu (Przedsiębiorcy) w ramach projektu Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Beneficjent pomocy otrzymuje wsparcie w postaci: szkoleń, warsztatów, konsultacji i coachingu na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. Świadczenie usługi jest finansowane ze środków UE i stanowi pomoc de minimis dla Beneficjenta pomocy na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z ). Wsparcie będące przedmiotem niniejszej umowy jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U nr 239 poz.1598). 3. Udział w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i coachingu jest objęty pomocą de minimis, przez co jest w 100% BEZPŁATNY dla uczestników.

3 Strona3 4. W związku z tym, że koszt udziału stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis, Beneficjent pomocy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów pozwalających na weryfikację stopnia wykorzystania przysługujących limitów pomocy de minimis, a także sytuacji ekonomicznej: 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca (Beneficjent pomocy) otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, 2. informację o każdej innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tego samego zakresu usługi, na którą ma być przyznana pomoc de minimis (szkolenia i doradztwo) lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał (informacja przedstawiona w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) 3. Oświadczenie, że przedsiębiorca, na rzecz którego ma być wykonana usługa nie podlega wykluczeniu w związku z działalnością o której mowa w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 4. Informacje o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku zobowiązania do sporządzania sprawozdań. 6. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 2 Zobowiązania Realizatora projektu 1. Realizator Projektu zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i coachingu, określonych w załączniku 1 do umowy zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie z zapisami Regulaminu projektu oraz niniejszą umową, z należytą starannością oraz w sposób profesjonalny, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 2. Usługi szkoleniowo doradcze będą odbywać się w salach zapewnionych przez Realizatora, w terminach wskazanych przez Realizatora Projektu w harmonogramie, dostępnym na stronie internetowej Projektu. 3. Realizator projektu zapewni: a) wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne, b) odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć - sale szkoleniowe, serwisy kawowe i przerwę obiadową, c) materiały szkoleniowe 4. Realizator Projektu zobowiązuje się sporządzić i wydać Uczestnikowi Projektu zaświadczenie - certyfikat o uczestnictwie w szkoleniach pod warunkiem pod warunkiem wypełnienia zobowiązań określonych 3 umowy, punkt Realizator Projektu zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis. W przypadku zmiany wartości pomocy de minimis Realizator projektu zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi pomocy zaktualizowanego zaświadczenia o pomocy de minimis. Wartość ta może ulec zmianie na skutek zmiany rzeczywistych kosztów udziału Uczestnika/czki w projekcie. 6. W ramach Umowy możliwe jest również zapewnienie noclegu Uczestnikowi Projektu, w trakcie udziału w oferowanym wsparciu. Nocleg może zostać zapewniony na wniosek Uczestnika lub Przedsiębiorcy. W przypadku

4 Strona4 liczby zgłoszeń przekraczających limity wynikające z Umowy o dofinansowanie, Kierownik Projektu będzie podejmował decyzję o przyznaniu noclegu w oparciu o kryterium odległości od miejsca zamieszkania, jednakże nocleg nie może zostać przyznany osobom zamieszkującym w miejscowości, w której udzielane jest wsparcie lub zamieszkujących miejscowości do 30 km od miejscowości, w której udzielane jest wsparcie. 7. Wykonawca w zakresie wykonania umowy ma prawo do korzystania z podwykonawców. 8. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do: a) możliwości zmiany terminu szkolenia, w przypadku niedostatecznej liczby Uczestników Projektu zgłoszonych na szkolenie/warsztat (mniej niż 15). Jednocześnie zobowiązuje się również do poinformowania o zaistniałym fakcie pozostałych Uczestników Projektu oraz do ustalenia nowego terminu szkolenia. b) kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą telefonu, faxu, , poczty oraz kontaktu bezpośredniego, c) przeprowadzenia badania ewaluacyjnego służącego weryfikacji poziom wiedzy z zakresu szkolenia/warsztatu przed i po każdym module szkoleniowym, warsztatach. 3. Oświadczenia i zobowiązania Przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorca oświadcza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.) oraz spełnia kryteria mikro lub małego lub średniego przedsiębiorcy (Kwalifikator MSP 2. Przedsiębiorca oświadcza, że należy do branży turystycznej, ma siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto: a) nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008, tj.: ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności, MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone, chyba, że zgodnie z prawodawstwem krajowym podlegają one zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. a) Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej b) Nie prowadzi działalności w sektorach wskazanych w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r (sektor górnictwa węglowego, rolnictwa, rybołówstwa, rybactwa, hutnictwa) 3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia obecności Uczestników w wybranych w załączniku nr 1 formach wsparcia (modułach szkoleniowych, warsztatach). Dopuszczalny próg nieobecności Uczestnika wynosi 20% czasu trwania zajęć szkoleniowych i warsztatowych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie Realizatora Projektu o tym fakcie na adres: Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż na 1 (słownie: jeden) dzień po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Realizatora Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Realizatorowi kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi uczestnictwa. Przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Uczestnika projektu o konsekwencjach wynikających z jego nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Jednocześnie upoważnia Organizatora

5 Strona5 szkolenia do wystawienia w ww. przypadku faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika projektu na zajęciach, albo nieukończenia szkolenia/warsztatów z powodu obecności w wymiarze mniejszym niż wymagana do uzyskania certyfikatu, Przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty Organizatorowi kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi uczestnictwa. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne udokumentowane przypadki losowe. 5. Wprowadzenie Realizatora projektu w błąd, co do faktu spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika lub Beneficjenta pomocy skutkuje usunięciem Uczestnika szkolenia z udziału w projekcie i zafakturowaniem Przedsiębiorcę na kwotę odpowiadającą całkowitemu kosztowi uczestnictwa. 6. W przypadku wykrycia w dostarczonych przez Przedsiębiorcę dokumentach, błędów lub braków dotyczących: - danych Przedsiębiorcy lub danych Uczestnika - kompletu wymaganych podpisów lub pieczęci firmowych; - osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy lub Uczestnika szkolenia; Zamawiający zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Realizatora wezwania do usunięcia zaistniałych w/w błędów lub braków. Realizator jest uprawniony do dokonania wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w okresie do 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakończenia Projektu. Brak kompletnego lub prawidłowego uzupełnienia lub korekty wskazanych w ww. wezwaniu braków lub błędów w dokumentacji w powyższym terminie uprawnia Realizatora projektu do żądania od Przedsiębiorcy zapłaty wynagrodzenia w wysokości całkowitego kosztu uczestnictwa. 7. Uczestnik/czka oświadcza, że wszelkie dane dostarczone przez niego/nią samego/samą na etapie rekrutacji i podpisywania umowy przedwstępnej są aktualne. 8. Delegowani pracownicy zobowiązują się do: a) wypełnienia testów podczas przeprowadzanych badań ewaluacyjnych, służących weryfikacji poziom wiedzy z zakresu szkolenia/warsztatu przed i po każdym module szkoleniowym, warsztatach. b) potwierdzania swojego udziału na szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, coachingu poprzez podpis na listach obecności i raportów z doradztwa c) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, skorzystania z posiłków, noclegów 9. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy (na podstawie z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 10. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z udziałem w Projekcie przez okres co najmniej 10 lat od dnia podpisania Umowy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia dokumentacji organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli w ramach udzielonego wsparcia.

6 Strona6 4 Finansowanie szkoleń 1. Przedsiębiorstwu delegującemu Uczestnika biorącego udział w projekcie udzielona zostanie pomoc de minimis poświadczona stosownym zaświadczeniem. 2. Dzień podpisania niniejszej Umowy jest dniem udzielenia pomocy de minimis. 3. Wartość pomocy de minimis stanowi jednostkowy koszt udziału Uczestnika/czki w oferowanych usługach szkoleniowo doradczych oraz kosz coachingu na który przypada na Przedsiębiorstwo, obliczony na podstawie załącznika nr 5 - Zakres usług oferowanych w Projekcie i wybranych przez Przedsiębiorstwo. 1. Rodzaj usługi oferowanej w projekcie:... (nazwa usługi szkoleniowo - doradczej czas trwania szkolenia/doradztwa: data rozpoczęcia: data zakończenia, liczba godzin. ). Wartość jednostkowa usługi:.. 2. Rodzaj usługi oferowanej w projekcie:... (nazwa usługi szkoleniowo - doradczej czas trwania szkolenia/doradztwa: data rozpoczęcia: data zakończenia, liczba godzin ). Wartość jednostkowa usługi:.. 4. Na dzień podpisania umowy szacowana łącznej wartość pomocy de minimis w przeliczeniu na jednego/ą Uczestnika/czkę wynosi. PLN. 5. Wskazany w pkt. 2 koszt obejmuje m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, wyżywienie uczestników podczas szkolenia, salę szkoleniową z wyposażeniem, noclegi. Pozostałe koszty związane z uczestnictwem w projekcie (np. dojazdu) ponosi Beneficjent Ostateczny. 6. Wartość ta może ulec zmianie na skutek zmiany rzeczywistych kosztów udziału Uczestnika/czki w projekcie np. na skutek skorzystania przez Uczestnika/czkę z noclegu/ów. W przypadku zmiany wartości pomocy de minimis wystawiona zostanie korekta zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 7. Koszty szkolenia nie stanowią pomocy de minimis, w przypadku, gdy pracownik beneficjenta pomocy po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń zakończył stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nie został ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, będącego beneficjentem pomocy, w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu. 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 1. Przystępując do projektu Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie Jego/Jej danych osobowych. 2. Podpisując umowę Pracodawca delegujący wyraża zgodę na przetwarzanie Jego/Jej danych osobowych w trakcie uczestnictwa w projekcie. 3. Uczestnik/czka i Pracodawca delegujący pracownika przyjmują do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu

7 Strona7 Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającej swoją siedzibę w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. Projektu, jak również w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. Projektu, jak również w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 7. Uczestnik/czka i Pracodawca delegujący mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 6. Rozwiązanie Umowy 1. Beneficjent Projektu może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: a) został złożony wobec Beneficjenta Pomocy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent Pomocy pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, b) Beneficjent Pomocy uchyla się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie lub narusza postanowienia Umowy, c) wystąpią okoliczności uniemożliwiające dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie, d) Umowa z Instytucją Wdrażającą o dofinansowanie Projektu zostanie rozwiązana. 2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ustępie 1 pkt a)-b) przez Beneficjenta Projektu Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Beneficjenta Projektu poniesionych kosztów w wysokości 100% związanych z udziałem w projekcie delegowanych pracowników w terminie 14 dni od otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie adres zamieszkania. Koszty będą zwracane na nr rachunku bankowego. 3. Beneficjent Projektu może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w pkt 2, przez Beneficjenta pomocy w przypadku, gdy on sam lub oddelegowany pracownik na skutek udokumentowanych nadzwyczajnych i niezawinionych przyczyn losowych i życiowych nie są w stanie kontynuować udziału w projekcie. Za nadzwyczajne i niezawinione przyczyny losowe i życiowe uniemożliwiające kontynuację uczestnictwa w Projekcie przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika Projektu, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę dziecka Uczestnika Projektu powodującą przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności. 4. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik/cy Projektu nie spełniał/li warunków udziału w Projekcie lub podał/li nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, albo gdy wyjdzie na jaw, że nie spełniał/li warunków do otrzymania wsparcia przewidzianego w Projekcie, Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do zwrotu Beneficjentowi Projektu wszystkich kosztów związanych z

8 Strona8 udziałem w projekcie delegowanych pracowników wraz z odsetkami. 5. Beneficjent Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta Pomocy i pracownika/ów oddelegowanych do projektu w przypadku: a) wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu, 7. Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu, nie dłużej niż do 30 września 2015 roku. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu (w szczególności Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie. 4. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Realizatora projektu. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.. (miejscowość, data). (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu). (podpis organizatora) Pieczęć firmowa

UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA NR

UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA NR UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA NR /ASH2/2014/SZ O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH OBJĘTYCH POMOCĄ DE MINIMIS w ramach projektu AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA - II edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin, wpisaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA - PROJEKT NR POKL. 08.01.01-12-120/12 INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI PRAKTYCZNE I INTERAKTYWNE SZKOLENIA BIZNESOWE DLA MŚP

UMOWA SZKOLENIOWA - PROJEKT NR POKL. 08.01.01-12-120/12 INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI PRAKTYCZNE I INTERAKTYWNE SZKOLENIA BIZNESOWE DLA MŚP UMOWA SZKOLENIOWA - PROJEKT NR POKL. 08.01.01-12-120/12 INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI PRAKTYCZNE I INTERAKTYWNE SZKOLENIA BIZNESOWE DLA MŚP UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw

UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw UMOWA SZKOLENIOWA DLA PROJEKTU: Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta dnia

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu projektu pn. Zdobądź uprawnienia kierowcy zawodowego!

Załącznik nr 11 do Regulaminu projektu pn. Zdobądź uprawnienia kierowcy zawodowego! Załącznik nr 11 do Regulaminu projektu pn. Zdobądź uprawnienia kierowcy zawodowego! UMOWA SZKOLENIOWA Projekt Zdobądź uprawnienia kierowcy zawodowego! nr POKL.08.01.01-26-324/13 jest współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 do projektu Zielona firma realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne Strona1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z DNIA 01.11.2013 r. Projekt nr POKL.02.01.02-00-041/12, Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w dniu w Kołobrzegu pomiędzy: American Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, NIP 775 25 49 956, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 zawarta w dniu. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zwanym dalej FRDL MISTiA, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

www.poliglotus.com.pl

www.poliglotus.com.pl UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:... roku w.. pomiędzy Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nr 27338 o nazwie Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, z siedzibą w 45-066 Opole,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA NR zawarta w dniu w.. pomiędzy: Partnerstwem: 1.Liderem projektu: Learn Power Group Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16/2, 45-087 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z DNIA 01.11.2013 r. Projekt nr POKL.02.01.02-00-041/12,

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z DNIA 01.11.2013 r. Projekt nr POKL.02.01.02-00-041/12, Strona1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z DNIA 01.11.2013 r. Projekt nr POKL.02.01.02-00-041/12, Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne współfinansowany

Bardziej szczegółowo

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia Umowa szkoleniowa nr /8.1.1/POKL/TDRWZ/2012 związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia zawarta w dniu 2012 roku w Szczecinie pomiędzy: Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum z siedzibą

Bardziej szczegółowo

~BFKK. zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

~BFKK. zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy: .~ UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8; 15-441 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/..

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. Zawarta w Rzeszowie, w dniu. pomiędzy: INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5542132232, REGON:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Zawarta w dniu. w Lublinie. pomiędzy: Lechaa Consulting Sp. z o.o.

UMOWA SZKOLENIOWA. Zawarta w dniu. w Lublinie. pomiędzy: Lechaa Consulting Sp. z o.o. Załącznik nr 13 UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w dniu. w Lublinie pomiędzy: z siedzibą w Lublinie 20-834 ul. Fiołkowa 7, REGON 004182334, NIP 712-278-35-96, Reprezentowaną przez., zwaną dalej ORGANIZATOREM

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. a z siedzibą... (adres)

UMOWA SZKOLENIOWA. a z siedzibą... (adres) UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia: 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8; 15-441 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie "OZE - Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy" WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w, w dniu r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu.

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bartniczej 5, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../MMŚP/2014 w ramach projektu MMŚP - Mega Mocni - Świadomi Proekologiczni

UMOWA SZKOLENIOWA NR../MMŚP/2014 w ramach projektu MMŚP - Mega Mocni - Świadomi Proekologiczni UMOWA SZKOLENIOWA NR../MMŚP/2014 w ramach projektu MMŚP - Mega Mocni - Świadomi Proekologiczni Zawarta w dniu.... pomiędzy: Stowarzyszeniem Centrum Samorządności i Regionalizmu, z siedzibą ul. Kozia 11/15,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP zawarta w dniu roku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE

UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE UMOWA SZKOLENIOWA NR. PROJEKT NOWOCZEŚNIE, EFEKTYWNIE, SKUTECZNIE KURSY JĘZYKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: SuperMemo World sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 Zawarta dnia w Kielcach pomiędzy Advance Ewelina Podziomek z siedzibą w Koziegłowach 62-028, os. Leśne 15b/78, Regon 300640339, NIP 5782574679, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Zawarta dnia /2014 r. w.. FORMULARZ 7 pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa zawarta w Katowicach w dniu.. r. pomiędzy: EUROPART Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej "Beneficjentem Ostatecznym" o następującej treści:

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej Beneficjentem Ostatecznym o następującej treści: Strona 1 z 5 UMOWA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt.: Akademia Kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWA NR....... zawarta w dniu... zawarta w ramach realizacji projektu pn. ITIL - klucz do zarządzania usługami IT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Projekt nr WND-POKL.08.01.01-22-288/10 pt. Przedstawiciel Handlowy z Prawem Jazdy Kat. B. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Odnawialne Źródła Energii nowe technologie szansą rozwoju dla przedsiębiorstw realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR... /NAUCZ-COACH/9.4/POKL/2014

UMOWA SZKOLENIOWA NR... /NAUCZ-COACH/9.4/POKL/2014 UMOWA SZKOLENIOWA NR... /NAUCZ-COACH/9.4/POKL/2014 zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Nauczyciel Coachem akredytowany kurs coachingu dla nauczycieli z województwa lubuskiego, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu..

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestyc

Człowiek najlepsza inwestyc UMOWA SZKOLENIOWA nr POKL.. Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874, NIP 778-10-28-941, REGON 630245248, zwana Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

w, pod adresem: wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS:..., NIP:...,

w, pod adresem: wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS:..., NIP:..., Strona 1 / 7 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./MZE/2014 w projekcie Moje źródła energii realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr POKL..

UMOWA SZKOLENIOWA nr POKL.. UMOWA SZKOLENIOWA nr POKL.. Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy: Stowarzyszeniem B-4, ul. Sokoła 4A/2, 35-010 Rzeszów, nr KRS: 0000000894; NIP 813-16-44-630; REGON 690427764 reprezentowanym przez: Panią

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy stronami: KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 6b Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014

(wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014 (wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014 zawarta w dniu r. Strony Umowy: 1. Projektodawca" EKSPERT-SITR Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradczych nr...

Umowa o świadczenie usług doradczych nr... Umowa o świadczenie usług doradczych nr... zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania z siedzibą w Warszawie (kod: 02 952), przy ulicy Wiertniczej 141 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./2014 (wzór)

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./2014 (wzór) Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./2014 (wzór) do projektu Akademia eko-przedsiębiorstw podnoszenie zdolności do wdrażania rozwiązań proekologicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu w Opolu pomiędzy: Projektantami Kariery Dawid Seifert z siedzibą przy ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole, REGON: 531397035, NIP: 7541769135, reprezentowaną przez Dawida Seifert

Bardziej szczegółowo

Umowa o Uczestnictwo w Projekcie nr../abii/2014

Umowa o Uczestnictwo w Projekcie nr../abii/2014 Umowa o Uczestnictwo w Projekcie nr../abii/2014 zawarta w dnia. r. pomiędzy: Pawłem Zającem, Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM INSTYTUCIE AUTOMATYKI I POMIARÓW W RAMACH PROJEKTU TEKLA PLUS IV edycja PREAMBUŁA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM INSTYTUCIE AUTOMATYKI I POMIARÓW W RAMACH PROJEKTU TEKLA PLUS IV edycja PREAMBUŁA TEKLA PLUS IV edycja Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. (22) 622 35 19, fax (22) 622 35 20, biuro@teklaplus.pl REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA

KSIĘGOWOŚĆ W NGO WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA WSPÓLPRACA Strona 1 UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE KSIĘGOWYM DLA NGO realizowanym w ramach projektu Księgowość w NGO. Wyższe kwalifikacje lepsza współpraca zawarta w dniu. 2013 roku w Toruniu, pomiędzy: Pomorską Fundacją

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:

2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: Umowa nr.../2014/lubsus na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu Lubelska Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych zawarta w Lublinie w dniu 2014 r. pomiędzy: Altkom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R O U D Z I E L N I E W S P A R C I A D O R A D C Z O - S Z K O L E N I O W E G O

U M O W A N R O U D Z I E L N I E W S P A R C I A D O R A D C Z O - S Z K O L E N I O W E G O U M O W A N R O U D Z I E L N I E W S P A R C I A D O R A D C Z O - S Z K O L E N I O W E G O zawarta w dniu.. w Toruniu pomiędzy: zwanym/ą dalej Beneficjentem Pomocy, którego reprezentować będą: a Centrum

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

UMOWA SZKOLENIOWA NR Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Zawarta w dniu.., w Żarach pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Fundacją Przedsiębiorczość z siedzibą Żarach, ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary, NIP: 928-10-02-224, REGON:

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWA NR....... zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Studium Menedżerskie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo