Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:"

Transkrypt

1 Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa NIP: , REGON: reprezentowanym przez Małgorzatę Chechlińską, zwanym dalej Realizator projektu a z siedzibą w, Pełna nazwa Przedsiębiorstwa ul., Pełny adres siedziby NIP:, REGON: KRS/EDG: reprezentowaną przez zwaną dalej Beneficjentem Pomocy, DEFINICJE: Projekt Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne Nr referencyjny programu pomocowego: SA.32222(2011/X) Projektodawca Beneficjent - Realizator projektu - - Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki, z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, podmiot udzielający pomocy de minimis na działania określone w umowie. Partner Projektu Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., ul. Łężce 23, Kraków Biuro Projektu: siedziba Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, ul. Cybulskiego 3, Warszawa Pomoc de minimis należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). Beneficjent pomocy (Beneficjent ostateczny) przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie), z branży turystycznej, mające siedzibę w Polsce, będące m. in. członkami POLSKIEGO ZWIĄZKU PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN, jak: obiekty zakwaterowania, biura podróży, podmioty gastronomiczne, touroperatorzy, zgłaszający Uczestnika do udziału w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i coachingu, które otrzymało pomoc de minimis. MŚP - mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów o Ustawy o swobodzie działalności

2 Strona2 gospodarczej oraz spełniającego warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dn. 25 lutego 2004r. (Kwalifikator MSP Pracodawca podmiot delegujący pracownika/cę do udziału w projekcie Uczestnik - osoba fizyczna, pracownik oddelegowany przez swojego pracodawcę do udziału w Projekcie (kadra zarządzająca) lub przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Za pracowników uznawane są następujące osoby: pracownicy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy (DZ.U. z 1998r. Nr. 21, poz. 94, z późn. zmianami): osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Zakres usług oferowanych w Projekcie - szkolenia, warsztaty, konsultacje i coaching, wskazane w załączniku nr 1 do umowy. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług szkoleniowo - doradczych dostępne są na stronie internetowej: Moduł szkoleniowy: kilkudniowe oddzielne szkolenia tematyczne. Preambuła Niniejsza umowa reguluje zasady uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i coachingu właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz zasady realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji i coachingu w ramach projektu Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne, nr: POKL /12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności". 1 Przedmiot i warunki umowy 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego Beneficjentowi Ostatecznemu (Przedsiębiorcy) w ramach projektu Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Beneficjent pomocy otrzymuje wsparcie w postaci: szkoleń, warsztatów, konsultacji i coachingu na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. Świadczenie usługi jest finansowane ze środków UE i stanowi pomoc de minimis dla Beneficjenta pomocy na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z ). Wsparcie będące przedmiotem niniejszej umowy jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U nr 239 poz.1598). 3. Udział w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach i coachingu jest objęty pomocą de minimis, przez co jest w 100% BEZPŁATNY dla uczestników.

3 Strona3 4. W związku z tym, że koszt udziału stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis, Beneficjent pomocy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów pozwalających na weryfikację stopnia wykorzystania przysługujących limitów pomocy de minimis, a także sytuacji ekonomicznej: 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca (Beneficjent pomocy) otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, 2. informację o każdej innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tego samego zakresu usługi, na którą ma być przyznana pomoc de minimis (szkolenia i doradztwo) lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał (informacja przedstawiona w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) 3. Oświadczenie, że przedsiębiorca, na rzecz którego ma być wykonana usługa nie podlega wykluczeniu w związku z działalnością o której mowa w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 4. Informacje o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku zobowiązania do sporządzania sprawozdań. 6. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 2 Zobowiązania Realizatora projektu 1. Realizator Projektu zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i coachingu, określonych w załączniku 1 do umowy zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie z zapisami Regulaminu projektu oraz niniejszą umową, z należytą starannością oraz w sposób profesjonalny, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 2. Usługi szkoleniowo doradcze będą odbywać się w salach zapewnionych przez Realizatora, w terminach wskazanych przez Realizatora Projektu w harmonogramie, dostępnym na stronie internetowej Projektu. 3. Realizator projektu zapewni: a) wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne, b) odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć - sale szkoleniowe, serwisy kawowe i przerwę obiadową, c) materiały szkoleniowe 4. Realizator Projektu zobowiązuje się sporządzić i wydać Uczestnikowi Projektu zaświadczenie - certyfikat o uczestnictwie w szkoleniach pod warunkiem pod warunkiem wypełnienia zobowiązań określonych 3 umowy, punkt Realizator Projektu zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis. W przypadku zmiany wartości pomocy de minimis Realizator projektu zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi pomocy zaktualizowanego zaświadczenia o pomocy de minimis. Wartość ta może ulec zmianie na skutek zmiany rzeczywistych kosztów udziału Uczestnika/czki w projekcie. 6. W ramach Umowy możliwe jest również zapewnienie noclegu Uczestnikowi Projektu, w trakcie udziału w oferowanym wsparciu. Nocleg może zostać zapewniony na wniosek Uczestnika lub Przedsiębiorcy. W przypadku

4 Strona4 liczby zgłoszeń przekraczających limity wynikające z Umowy o dofinansowanie, Kierownik Projektu będzie podejmował decyzję o przyznaniu noclegu w oparciu o kryterium odległości od miejsca zamieszkania, jednakże nocleg nie może zostać przyznany osobom zamieszkującym w miejscowości, w której udzielane jest wsparcie lub zamieszkujących miejscowości do 30 km od miejscowości, w której udzielane jest wsparcie. 7. Wykonawca w zakresie wykonania umowy ma prawo do korzystania z podwykonawców. 8. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do: a) możliwości zmiany terminu szkolenia, w przypadku niedostatecznej liczby Uczestników Projektu zgłoszonych na szkolenie/warsztat (mniej niż 15). Jednocześnie zobowiązuje się również do poinformowania o zaistniałym fakcie pozostałych Uczestników Projektu oraz do ustalenia nowego terminu szkolenia. b) kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą telefonu, faxu, , poczty oraz kontaktu bezpośredniego, c) przeprowadzenia badania ewaluacyjnego służącego weryfikacji poziom wiedzy z zakresu szkolenia/warsztatu przed i po każdym module szkoleniowym, warsztatach. 3. Oświadczenia i zobowiązania Przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorca oświadcza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.) oraz spełnia kryteria mikro lub małego lub średniego przedsiębiorcy (Kwalifikator MSP 2. Przedsiębiorca oświadcza, że należy do branży turystycznej, ma siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto: a) nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008, tj.: ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności, MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone, chyba, że zgodnie z prawodawstwem krajowym podlegają one zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. a) Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej b) Nie prowadzi działalności w sektorach wskazanych w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r (sektor górnictwa węglowego, rolnictwa, rybołówstwa, rybactwa, hutnictwa) 3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia obecności Uczestników w wybranych w załączniku nr 1 formach wsparcia (modułach szkoleniowych, warsztatach). Dopuszczalny próg nieobecności Uczestnika wynosi 20% czasu trwania zajęć szkoleniowych i warsztatowych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie Realizatora Projektu o tym fakcie na adres: Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż na 1 (słownie: jeden) dzień po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Realizatora Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Realizatorowi kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi uczestnictwa. Przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Uczestnika projektu o konsekwencjach wynikających z jego nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Jednocześnie upoważnia Organizatora

5 Strona5 szkolenia do wystawienia w ww. przypadku faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika projektu na zajęciach, albo nieukończenia szkolenia/warsztatów z powodu obecności w wymiarze mniejszym niż wymagana do uzyskania certyfikatu, Przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty Organizatorowi kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi uczestnictwa. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne udokumentowane przypadki losowe. 5. Wprowadzenie Realizatora projektu w błąd, co do faktu spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika lub Beneficjenta pomocy skutkuje usunięciem Uczestnika szkolenia z udziału w projekcie i zafakturowaniem Przedsiębiorcę na kwotę odpowiadającą całkowitemu kosztowi uczestnictwa. 6. W przypadku wykrycia w dostarczonych przez Przedsiębiorcę dokumentach, błędów lub braków dotyczących: - danych Przedsiębiorcy lub danych Uczestnika - kompletu wymaganych podpisów lub pieczęci firmowych; - osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy lub Uczestnika szkolenia; Zamawiający zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Realizatora wezwania do usunięcia zaistniałych w/w błędów lub braków. Realizator jest uprawniony do dokonania wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w okresie do 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakończenia Projektu. Brak kompletnego lub prawidłowego uzupełnienia lub korekty wskazanych w ww. wezwaniu braków lub błędów w dokumentacji w powyższym terminie uprawnia Realizatora projektu do żądania od Przedsiębiorcy zapłaty wynagrodzenia w wysokości całkowitego kosztu uczestnictwa. 7. Uczestnik/czka oświadcza, że wszelkie dane dostarczone przez niego/nią samego/samą na etapie rekrutacji i podpisywania umowy przedwstępnej są aktualne. 8. Delegowani pracownicy zobowiązują się do: a) wypełnienia testów podczas przeprowadzanych badań ewaluacyjnych, służących weryfikacji poziom wiedzy z zakresu szkolenia/warsztatu przed i po każdym module szkoleniowym, warsztatach. b) potwierdzania swojego udziału na szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, coachingu poprzez podpis na listach obecności i raportów z doradztwa c) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, skorzystania z posiłków, noclegów 9. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy (na podstawie z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 10. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z udziałem w Projekcie przez okres co najmniej 10 lat od dnia podpisania Umowy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia dokumentacji organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli w ramach udzielonego wsparcia.

6 Strona6 4 Finansowanie szkoleń 1. Przedsiębiorstwu delegującemu Uczestnika biorącego udział w projekcie udzielona zostanie pomoc de minimis poświadczona stosownym zaświadczeniem. 2. Dzień podpisania niniejszej Umowy jest dniem udzielenia pomocy de minimis. 3. Wartość pomocy de minimis stanowi jednostkowy koszt udziału Uczestnika/czki w oferowanych usługach szkoleniowo doradczych oraz kosz coachingu na który przypada na Przedsiębiorstwo, obliczony na podstawie załącznika nr 5 - Zakres usług oferowanych w Projekcie i wybranych przez Przedsiębiorstwo. 1. Rodzaj usługi oferowanej w projekcie:... (nazwa usługi szkoleniowo - doradczej czas trwania szkolenia/doradztwa: data rozpoczęcia: data zakończenia, liczba godzin. ). Wartość jednostkowa usługi:.. 2. Rodzaj usługi oferowanej w projekcie:... (nazwa usługi szkoleniowo - doradczej czas trwania szkolenia/doradztwa: data rozpoczęcia: data zakończenia, liczba godzin ). Wartość jednostkowa usługi:.. 4. Na dzień podpisania umowy szacowana łącznej wartość pomocy de minimis w przeliczeniu na jednego/ą Uczestnika/czkę wynosi. PLN. 5. Wskazany w pkt. 2 koszt obejmuje m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, wyżywienie uczestników podczas szkolenia, salę szkoleniową z wyposażeniem, noclegi. Pozostałe koszty związane z uczestnictwem w projekcie (np. dojazdu) ponosi Beneficjent Ostateczny. 6. Wartość ta może ulec zmianie na skutek zmiany rzeczywistych kosztów udziału Uczestnika/czki w projekcie np. na skutek skorzystania przez Uczestnika/czkę z noclegu/ów. W przypadku zmiany wartości pomocy de minimis wystawiona zostanie korekta zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 7. Koszty szkolenia nie stanowią pomocy de minimis, w przypadku, gdy pracownik beneficjenta pomocy po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń zakończył stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nie został ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, będącego beneficjentem pomocy, w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu. 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 1. Przystępując do projektu Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie Jego/Jej danych osobowych. 2. Podpisując umowę Pracodawca delegujący wyraża zgodę na przetwarzanie Jego/Jej danych osobowych w trakcie uczestnictwa w projekcie. 3. Uczestnik/czka i Pracodawca delegujący pracownika przyjmują do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu

7 Strona7 Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającej swoją siedzibę w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. Projektu, jak również w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. Projektu, jak również w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 7. Uczestnik/czka i Pracodawca delegujący mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 6. Rozwiązanie Umowy 1. Beneficjent Projektu może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: a) został złożony wobec Beneficjenta Pomocy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent Pomocy pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, b) Beneficjent Pomocy uchyla się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie lub narusza postanowienia Umowy, c) wystąpią okoliczności uniemożliwiające dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie, d) Umowa z Instytucją Wdrażającą o dofinansowanie Projektu zostanie rozwiązana. 2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ustępie 1 pkt a)-b) przez Beneficjenta Projektu Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Beneficjenta Projektu poniesionych kosztów w wysokości 100% związanych z udziałem w projekcie delegowanych pracowników w terminie 14 dni od otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie adres zamieszkania. Koszty będą zwracane na nr rachunku bankowego. 3. Beneficjent Projektu może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w pkt 2, przez Beneficjenta pomocy w przypadku, gdy on sam lub oddelegowany pracownik na skutek udokumentowanych nadzwyczajnych i niezawinionych przyczyn losowych i życiowych nie są w stanie kontynuować udziału w projekcie. Za nadzwyczajne i niezawinione przyczyny losowe i życiowe uniemożliwiające kontynuację uczestnictwa w Projekcie przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika Projektu, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę dziecka Uczestnika Projektu powodującą przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności. 4. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik/cy Projektu nie spełniał/li warunków udziału w Projekcie lub podał/li nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, albo gdy wyjdzie na jaw, że nie spełniał/li warunków do otrzymania wsparcia przewidzianego w Projekcie, Beneficjent Pomocy zobowiązany będzie do zwrotu Beneficjentowi Projektu wszystkich kosztów związanych z

8 Strona8 udziałem w projekcie delegowanych pracowników wraz z odsetkami. 5. Beneficjent Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Beneficjenta Pomocy i pracownika/ów oddelegowanych do projektu w przypadku: a) wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu, 7. Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu, nie dłużej niż do 30 września 2015 roku. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu (w szczególności Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie. 4. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Realizatora projektu. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.. (miejscowość, data). (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu). (podpis organizatora) Pieczęć firmowa

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo