1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym."

Transkrypt

1 I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od do r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione polisy ubezpieczeniowe uwzględniająca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. Określone w umowie limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu rozliczeniowego. W odniesieniu do indywidualnej polisy zostanie ustalona składka Każda ze stron Generalnej Umowy Ubezpieczeń może wypowiedzieć ją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy, w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki ubezpieczenia. Inne postanowienia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mówiące o możliwości wypowiedzenia umowy nie będą miały zastosowania Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym Ubezpieczający poda przewidywane sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy, co najmniej na 30 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego O ile w treści Specyfikacji Zamawiający nie określił limitów na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości jego wprowadzenia przez Wykonawcę Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową, za wyjątkiem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 1

2 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 2.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte będą środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) z wyłączeniem elektroniki ubezpieczanej w ramach ryzyka sprzętu elektronicznego oraz pojazdów ubezpieczanych w ramach ryzyka Auto Casco oraz niskocenne środki trwałe, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne oraz wartości pieniężne stanowiące własność lub będące w posiadaniu wskazanych podmiotów uczestniczących w postępowaniu ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych, zakres pełny: Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje wszystkie wymienione poniżej ryzyka podstawowe oraz ryzyka dodatkowe: ryzyka podstawowe: ogień, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna; ryzyka dodatkowe: huragan (wiatr o prędkości powyżej 17 m/s), deszcz nawalny, powódź, spływ wód po zboczach, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi; szkody wodociągowe, dym, sadza, wewnętrzny ogień, przypalenie i osmalenie bez widocznego ognia, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli, dewastacja Przez poszczególne ryzyka należy rozumieć: Przez uderzenie pioruna rozumie się szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, a także w wyniku uderzenia pioruna w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych. Dla szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna ustanawia się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości PLN. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są urządzenia przeciwprzepięciowe. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do pojedynczego podmiotu biorącego udział w postępowaniu Przez dewastację należy rozumieć umyślne zniszczenie, bądź uszkodzenie mienia przez osoby trzecie z wyłączeniem grafitti. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do pojedynczego podmiotu biorącego udział w postępowaniu Definicja szkód wodociągowych (zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek: 2

3 niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych / zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar; pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów; zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do pojedynczego podmiotu biorącego udział w postępowaniu Ryzyko śniegu obejmuje również szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: Szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia SYSTEM UBEZPIECZENIA Środki trwałe na sumy stałe; Gotówka pierwsze ryzyko; Niskocenne środki trwałe pierwsze ryzyko SUMA UBEZPIECZENIA Aktualne, znane Zamawiającemu sumy ubezpieczenia odzwierciedla tabela i wartości określone w punktach poniżej. Zadeklarowane zostały sumy ubezpieczenia łącznie. Poszczególne sumy określa załącznik numer 3 Sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną zadeklarowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 3

4 Przedmiot ubezpieczenia Środki trwałe Środki obrotowe Łącznie Wartość brutto w PLN ,15 PLN ,95 PLN ,10 PLN Nakłady adaptacyjne: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN na każdego ubezpieczonego Niskocenne środki trwałe: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN, na każdego ubezpieczonego Gotówka: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu Suma ubezpieczenia stanowi, dla: środków trwałych - wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego; nakładów inwestycyjnych wartość poniesionych robót wykończeniowych, remontowych, adaptacyjnych w obcych środkach trwałych; niskocennych środków trwałych wartość wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; wartości pieniężnych wartość nominalna, limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; 2.5. FRANSZYZA I UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę wynosi 400 PLN Inne franszyzy i udziały własne zniesione SKŁADKA Należy podać cenę (składkę) za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych za okres 12 i 24 miesięcy SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: środków trwałych - wg kosztów zakupu, odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu dla nakładów inwestycyjnych według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów i robót adaptacyjnych; niskocennych środków trwałych wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu i montażu, Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego wartość księgowa brutto. 4

5 Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli ubezpieczający nie miał prawa do jego odliczenia a wartość podatku zadeklarowana była w sumie ubezpieczenia POSTANOWIENIA DODATKOWE Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę: Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie, jeżeli Ubezpieczający o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w punkcie III SIWZ: klauzula reprezentantów klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula terminu wykonania zobowiązań klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych klauzula zasady proporcji klauzula kosztów dodatkowych 5

6 3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Sprzęt elektroniczny (stacjonarny, przenośny) określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, upuszczenia sprzętu, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.- pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych, kradzież z włamaniem i rabunek, ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania, ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt przenośny w trakcie użytkowania poza miejscem prowadzenia działalności w tym od kradzieży z włamaniem z pojazdu. Kradzież z włamaniem z pojazdu jest chroniona pod warunkiem pozostawienia sprzętu w bagażniku i uruchomieniu wszystkich zabezpieczeń pojazdu, a w godzinach pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym lub w garażu na parkingu strzeżonym lub w garażu PRZEDMIOT I SUMY UBEZPIECZENIA W WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu lub użytkowaniu poszczególnych podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Sprzęt stacjonarny i sprzęt przenośny oraz sprzęt medyczny na trwale zamontowany w pojazdach i inny będący na wyposażeniu karetek ubezpieczany będzie wg wartości księgowej brutto. 6

7 Sumy ubezpieczenia sprzęt stacjonarny oraz sprzęt przenośny zamontowany w pojazdach Zadeklarowane zostały sumy ubezpieczenia łącznie. Poszczególne sumy określa załącznik numer 3 Sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną zadeklarowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny Sprzęt medyczny zamontowany w pojazdach oraz inny będący na wyposażeniu karetek ,67 PLN ,23 PLN ,10 PLN Koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz koszty odtworzenia programów :limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcy w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu: PLN 3.2. SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku; powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty demontażu, montażu, transportu oraz cło inne tego typu opłaty Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli ubezpieczający nie miał prawa do jego odliczenia a wartość podatku zadeklarowana była w sumie ubezpieczenia STAWKA Należy podać cenę (składkę) za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za okres 12 i 24 miesięcy Składka winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia FRANSZYZY, UDZIAŁY WŁASNE Franszyza redukcyjna na zdarzenie w wysokości: W odniesieniu do sprzętu stacjonarnego i sprzętu przenośnego użytkowanego stacjonarnie (w miejscu ubezpieczenia) 100 PLN 7

8 W odniesieniu do sprzętu przenośnego oraz sprzętu medycznego zamontowanego w pojazdach i innego będącego na wyposażeniu karetek 10% nie mniej niż 100 PLN, oraz nie więcej niż 1000 PLN POSTANOWIENIA DODATKOWE Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe określone w punkcie III SIWZ: klauzula reprezentantów klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula terminu wykonania zobowiązań klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych klauzula kosztów dodatkowych klauzula casco dla sprzętu przenośnego i trwale zamontowanego w pojazdach 8

9 3. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 3.1. Zakres ubezpieczenia: Ochroną objęte będą szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie lub ubytku z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia w związku ze zdarzeniami o których mowa poniżej: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana); rabunek (dokonany lub usiłowany); wandalizm 3.2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka: Środki trwałe, min. urządzenia, wyposażenie, niskocenne środki trwałe, środki obrotowe, mienie osób trzecich: Suma ubezpieczenia (na jedno i wszystkie zdarzenia) w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu: PLN Wartości pieniężne w lokalu od kradzieży z włamaniem i rabunku: Suma ubezpieczenia (na jedno i wszystkie zdarzenia) w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu: PLN Franszyza Wszelkie franszyzy / udziały własne zniesione SKŁADKA Należy podać cenę (składkę) za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku za okres 12 i 24 miesięcy Wypłata odszkodowań Należne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów naprawy wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, itp.) POSTANOWIENIA DODATKOWE Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe określonym w punkcie III SIWZ: klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula terminu wykonania zobowiązań klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 9

10 4. SZKODOWOŚĆ Rodzaj ubezpieczenia OG 797,32 zł 900,00 zł 7 695,00 zł KR 6 030,00 zł 2 092,00 zł EEI 4 645,60 zł 1 463,00 zł 10

11 II. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona umowa generalna zawierająca postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 1.2. Okres ubezpieczenia ustala się na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe dla każdego z ryzyk ubezpieczeniowych W odniesieniu do poszczególnego Ubezpieczonego zostanie wystawiona polisa potwierdzająca fakt zawarcia umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW dla pojazdów wskazanych przez danego Ubezpieczonego. Wykaz pojazdów będzie stanowił załącznik do polisy. W odniesieniu do indywidualnej polisy zostanie ustalona składka będąca sumaryczną częścią łącznej składki ofertowej i określone zostaną stawki dla każdego ubezpieczonego składek ubezpieczeniowych, wynikające z poszczególnych składek ubezpieczeniowych, które będą stałe i niezmienne w każdym 12 i 24 okresie ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach Każdy pojazd wskazany przez poszczególnych Ubezpieczonych będzie ubezpieczany od dnia wskazanego w załączniku do polisy przez okres kolejnych 24 miesięcy Każda ze stron Generalnej Umowy Ubezpieczeń może wypowiedzieć ją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy, w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki ubezpieczenia. Inne postanowienia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mówiące o możliwości wypowiedzenia umowy nie będą miały zastosowania Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową, za wyjątkiem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 2.1. Podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 Poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 roku. z późn. zm.) Przedmiot Ubezpieczenia 11

12 2.3. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego podlegające rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym Łączna liczba pojazdów: Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony dla poszczególnego pojazdu (zgodnie z załącznikiem do polisy) przez dwa 12 miesięczne okresy rozliczeniowe. Razem 24 miesiące Składka ubezpieczeniowa Należy podać wysokość łącznej składki za ubezpieczenie OC na okres 12 i 24 miesięcy. 3. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO 3.1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego wraz z wyposażeniem (sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny i inny jeżdżący na karetkach) podlegające rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym, z wyłączeniem tego sprzętu elektronicznego, który przewożony jest w karetkach a ubezpieczany i wskazany jest w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Łączna suma ubezpieczenia wynosi: ,27 PLN 3.2. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony (zgodnie z załącznikiem do polisy) do zakończenia okresu ubezpieczenia (24 miesiące) z weryfikacją sumy ubezpieczenia po 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym Składka ubezpieczeniowa Należy podać wysokość składki za ubezpieczenie AC na okres 12 i 24 miesięcy Zakres ubezpieczenia: wariant pełny tj Obejmujący wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności na skutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (np. dewastacja), c) powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi, d) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, e) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, f) kradzieży pojazdu, lub jego wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia. 12

13 Ze względu na specyfikę działalności Ubezpieczonych w imieniu, których działa Zamawiający, standardową ochroną ubezpieczeniową objęte również są szkody: a) Związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie różnego rodzaju imprez masowych, b) Związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie treningów służb ratownictwa medycznego, c) Polegające na uszkodzeniu sygnalizacji świetlno-alarmowej ubezpieczonych pojazdów oraz w oznakowaniu tych pojazdów, które to informują uczestników ruchu drogowego o ich uprzywilejowanym charakterze i przeznaczeniu. d) W możliwym do przenoszenia między pojazdami - wyposażeniu pojazdów mającym za zadnie zabezpieczenie transportowanego pacjenta, na które składają się m.in. nosze, siodełka, krzesełka, pasy, stabilizatory, systemy do unieruchomiania dzieci, materace bez względu na fakt czy są one ujęte w sumie ubezpieczenia danego pojazdu, pod warunkiem, iż ujęte zostały w sumie ubezpieczenia jakiegokolwiek innego pojazdu z floty danej jednostki a następnie przeniesione między pojazdami Zakres terytorialny Obszar RP + Europa 3.6. Postanowienia dodatkowe jakie będą miały zastosowanie do ubezpieczenia AC: Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu nie będzie miało wpływu na redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne tylko wówczas gdy właściciel pojazdu/użytkownik wiedział o wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia Likwidacja szkód następować będzie na podstawie rachunków lub kosztorysów (wyceny) albo w Autoryzowanych Serwisach Naprawczych Ubezpieczyciel obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody Nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia) Szkody wyrządzone ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC i nie będą stanowić czynnika obciążającego współczynnik szkodowy Świadczenia dodatkowe Koszty holowania do wysokości 2000 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia Koszty parkowania pojazdu po szkodzie do dnia doręczenia ubezpieczonemu protokołu powypadkowej oceny technicznej albo do dnia wyliczenia szkody w pojeździe jako całkowitej. 13

14 W razie wystąpienia szkody komunikacyjnej Ubezpieczyciel zrefunduje koszty wynajęcia pojazdu zastępczego o parametrach technicznych zbliżonych do pojazdu ubezpieczonego przez okres nie dłuższy niż 14 dni, z limitem kwoty nie przekraczającym PLN (w odniesieniu do jednego zdarzenia w jednym pojeździe). Wynajem pojazdu zastępczego przysługuje na czas naprawy uszkodzonego pojazdu w razie szkody częściowej, sytuacji związanej z kradzieżą pojazdu oraz w przypadku gdy w postępowaniu likwidacyjnym szkoda została zakwalifikowana jako tzw. całkowita. Powyższe dotyczy karetek 3.8. Suma ubezpieczenia Przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego stałą w czasie trwania pierwszych sześciu miesięcy wartość pojazdu od dnia ubezpieczenia danego pojazdu Sumę ubezpieczenia pojazdu będzie stanowiła: dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto, dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Ubezpieczającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych okresów rozliczeniowych. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu W terminie 60 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać wyceny pojazdów lub potwierdzić wycenę otrzymaną od Ubezpieczającego. Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkuje uznaniem podanych do ubezpieczenia sum za odpowiadające wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia Franszyzy i udziały własne Franszyza integralna w wysokości 300 PLN Warunki likwidacji szkód Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Ubezpieczonego w trybie gotówkowym Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż 36 godz od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych) Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczonego Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczonego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanych Serwisach Obsługi z uwzględnieniem specyfiki pojazdów. 4. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW 4.1. Przedmiot ubezpieczenia: 14

15 Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach załączonych w wykazie Zakres ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów Suma ubezpieczenia: PLN 4.4. Składka ubezpieczeniowa: Należy podać wysokość rocznej stawki (składka-ryczałt) ubezpieczeniowej za poszczególny pojazd, która będzie miała zastosowanie w 12 i 24 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 5. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE POLSKA Zakres podstawowy 6. Do umów ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym poniżej: a) klauzula rozliczenia składek; b) klauzula warunków i taryf; c) klauzula prolongaty; 7. Szkodowość: Rok Pogotowie OC AC ilość kwota ilość kwota kwota Bydgoszcz Gdańsk - zł ,00 zł - zł Gdynia Szczecin Olsztyn ,73 zł ,38 zł - zł Białystok ,00 zł ,00 zł Biała Podlaska 0 - zł ,34 zł Suwałki ,00 zł ,00 zł Łomża ,00 zł ,00 zł 1 540,00 zł Mielec Rzeszów Toruń - zł ,58 zł - zł Kraków ,00 zł ,00 zł Wrocław ,00 zł ,00 zł Płock ,73 zł ,30 zł 1 540,00 zł Bydgoszcz Gdańsk - zł ,00 zł - zł Gdynia Szczecin Olsztyn ,00 zł ,75 zł Białystok ,00 zł ,00 zł Biała Podlaska ,73 zł ,73 zł 1 300,00 zł Suwałki ,00 zł ,00 zł 15

16 2007 Łomża ,00 zł ,00 zł Mielec Rzeszów Toruń ,94 zł Kraków ,00 zł ,00 zł 300,00 zł Wrocław ,00 zł ,00 zł Płock ,73 zł ,42 zł 1 600,00 zł Bydgoszcz Gdańsk ,00 zł ,00 zł Gdynia Szczecin Olsztyn ,92 zł Białystok ,00 zł ,75 zł - zł Biała Podlaska ,76 zł ,11 zł 300,00 zł Suwałki ,00 zł ,00 zł 1 000,00 zł Łomża 0 - zł ,00 zł - zł Mielec Rzeszów Toruń 0 - zł ,55 zł - zł Kraków ,00 zł ,00 zł 700,00 zł Wrocław ,00 zł ,00 zł Płock ,76 zł ,33 zł 2 000,00 zł III. KLAUZULE DODATKOWE: /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego. Za działanie Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie działanie: - kierownika zakładu opieki zdrowotnej. /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/ 1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub wzrost wartości środków trwałych wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. 16

17 W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 2. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki odpowiednio na zasadach określonych dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych. Roczny limit automatycznego pokrycia: 10 % łącznej sumy ubezpieczenia Terminy zgłaszania: Do 30 dni po zakończeniu każdego półrocza danego okresu rozliczeniowego Zasady rozliczania: 1. Jeżeli zwiększenie sumy ubezpieczenia nastąpiło w I okresie rozliczenia klauzuli - w wysokości 3/4 stawki rocznej liczonej od wartości zwiększenia 2. Jeżeli zwiększenie sumy ubezpieczenia nastąpiło w II okresie rozliczenia klauzuli - w wysokości 1/4 stawki rocznej liczonej od wartości zwiększenia 3. Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez ubezpieczyciela. Klauzula /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. /KLAUZULA PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W UBEZPIECZONYM MIENIU/ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Dla mienia stanowiącego nakłady inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości PLN. /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. 17

18 2. Z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody spowodowane w czasie transportu ubezpieczonego mienia. 3. Dla szkód w mieniu pozostającym w lokalizacji, do której Ubezpieczającemu nie przysługuje tytuł prawny ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, iż mienie zabezpieczone jest zgodnie z wymaganiami Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. /KLAUZULA ZASADY PROPORCJI/ Wyłącznie wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody. /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. /KLAUZULA PROLONGATY/ Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 18

19 W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. /KLAUZULA RATALNA/ W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel może zażądać wprowadzenia w danym obiekcie minimalnych zabezpieczeń wynikających z przepisów p. poż i bhp. 19

20 /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 1. Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 2. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel może zażądać wprowadzenia w danym obiekcie minimalnych zabezpieczeń wynikających z wymogów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia; 2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia; 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody; 4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż PLN; 5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż 20

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia Istotne Postanowienia Umowy.

ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia Istotne Postanowienia Umowy. ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia Istotne Postanowienia Umowy. I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW 1.1. W skład zamówienia wchodzą następujące umowy ubezpieczenia: 1.1.1. Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 1.1.2. Umowa Ubezpieczenia sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo