1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym."

Transkrypt

1 I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od do r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe Na każdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione polisy ubezpieczeniowe uwzględniająca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. Określone w umowie limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu rozliczeniowego. W odniesieniu do indywidualnej polisy zostanie ustalona składka Każda ze stron Generalnej Umowy Ubezpieczeń może wypowiedzieć ją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy, w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki ubezpieczenia. Inne postanowienia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mówiące o możliwości wypowiedzenia umowy nie będą miały zastosowania Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym Ubezpieczający poda przewidywane sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy, co najmniej na 30 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego O ile w treści Specyfikacji Zamawiający nie określił limitów na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości jego wprowadzenia przez Wykonawcę Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową, za wyjątkiem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 1

2 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 2.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte będą środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) z wyłączeniem elektroniki ubezpieczanej w ramach ryzyka sprzętu elektronicznego oraz pojazdów ubezpieczanych w ramach ryzyka Auto Casco oraz niskocenne środki trwałe, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne oraz wartości pieniężne stanowiące własność lub będące w posiadaniu wskazanych podmiotów uczestniczących w postępowaniu ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych, zakres pełny: Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje wszystkie wymienione poniżej ryzyka podstawowe oraz ryzyka dodatkowe: ryzyka podstawowe: ogień, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna; ryzyka dodatkowe: huragan (wiatr o prędkości powyżej 17 m/s), deszcz nawalny, powódź, spływ wód po zboczach, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi; szkody wodociągowe, dym, sadza, wewnętrzny ogień, przypalenie i osmalenie bez widocznego ognia, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli, dewastacja Przez poszczególne ryzyka należy rozumieć: Przez uderzenie pioruna rozumie się szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, a także w wyniku uderzenia pioruna w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych. Dla szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna ustanawia się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości PLN. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są urządzenia przeciwprzepięciowe. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do pojedynczego podmiotu biorącego udział w postępowaniu Przez dewastację należy rozumieć umyślne zniszczenie, bądź uszkodzenie mienia przez osoby trzecie z wyłączeniem grafitti. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do pojedynczego podmiotu biorącego udział w postępowaniu Definicja szkód wodociągowych (zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek: 2

3 niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych / zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar; pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów; zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi - limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do pojedynczego podmiotu biorącego udział w postępowaniu Ryzyko śniegu obejmuje również szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: Szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia SYSTEM UBEZPIECZENIA Środki trwałe na sumy stałe; Gotówka pierwsze ryzyko; Niskocenne środki trwałe pierwsze ryzyko SUMA UBEZPIECZENIA Aktualne, znane Zamawiającemu sumy ubezpieczenia odzwierciedla tabela i wartości określone w punktach poniżej. Zadeklarowane zostały sumy ubezpieczenia łącznie. Poszczególne sumy określa załącznik numer 3 Sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną zadeklarowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 3

4 Przedmiot ubezpieczenia Środki trwałe Środki obrotowe Łącznie Wartość brutto w PLN ,15 PLN ,95 PLN ,10 PLN Nakłady adaptacyjne: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN na każdego ubezpieczonego Niskocenne środki trwałe: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN, na każdego ubezpieczonego Gotówka: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu Suma ubezpieczenia stanowi, dla: środków trwałych - wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego; nakładów inwestycyjnych wartość poniesionych robót wykończeniowych, remontowych, adaptacyjnych w obcych środkach trwałych; niskocennych środków trwałych wartość wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; wartości pieniężnych wartość nominalna, limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; 2.5. FRANSZYZA I UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę wynosi 400 PLN Inne franszyzy i udziały własne zniesione SKŁADKA Należy podać cenę (składkę) za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych za okres 12 i 24 miesięcy SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: środków trwałych - wg kosztów zakupu, odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu dla nakładów inwestycyjnych według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów i robót adaptacyjnych; niskocennych środków trwałych wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu i montażu, Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego wartość księgowa brutto. 4

5 Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli ubezpieczający nie miał prawa do jego odliczenia a wartość podatku zadeklarowana była w sumie ubezpieczenia POSTANOWIENIA DODATKOWE Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Wykonawcę: Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie, jeżeli Ubezpieczający o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym w punkcie III SIWZ: klauzula reprezentantów klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula terminu wykonania zobowiązań klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych klauzula zasady proporcji klauzula kosztów dodatkowych 5

6 3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Sprzęt elektroniczny (stacjonarny, przenośny) określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, upuszczenia sprzętu, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.- pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych, kradzież z włamaniem i rabunek, ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania, ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt przenośny w trakcie użytkowania poza miejscem prowadzenia działalności w tym od kradzieży z włamaniem z pojazdu. Kradzież z włamaniem z pojazdu jest chroniona pod warunkiem pozostawienia sprzętu w bagażniku i uruchomieniu wszystkich zabezpieczeń pojazdu, a w godzinach pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym lub w garażu na parkingu strzeżonym lub w garażu PRZEDMIOT I SUMY UBEZPIECZENIA W WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu lub użytkowaniu poszczególnych podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Sprzęt stacjonarny i sprzęt przenośny oraz sprzęt medyczny na trwale zamontowany w pojazdach i inny będący na wyposażeniu karetek ubezpieczany będzie wg wartości księgowej brutto. 6

7 Sumy ubezpieczenia sprzęt stacjonarny oraz sprzęt przenośny zamontowany w pojazdach Zadeklarowane zostały sumy ubezpieczenia łącznie. Poszczególne sumy określa załącznik numer 3 Sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną zadeklarowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny Sprzęt medyczny zamontowany w pojazdach oraz inny będący na wyposażeniu karetek ,67 PLN ,23 PLN ,10 PLN Koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz koszty odtworzenia programów :limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcy w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu: PLN 3.2. SYSTEM WYPŁATY ODSZKODOWAŃ W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku; powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty demontażu, montażu, transportu oraz cło inne tego typu opłaty Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli ubezpieczający nie miał prawa do jego odliczenia a wartość podatku zadeklarowana była w sumie ubezpieczenia STAWKA Należy podać cenę (składkę) za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za okres 12 i 24 miesięcy Składka winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia FRANSZYZY, UDZIAŁY WŁASNE Franszyza redukcyjna na zdarzenie w wysokości: W odniesieniu do sprzętu stacjonarnego i sprzętu przenośnego użytkowanego stacjonarnie (w miejscu ubezpieczenia) 100 PLN 7

8 W odniesieniu do sprzętu przenośnego oraz sprzętu medycznego zamontowanego w pojazdach i innego będącego na wyposażeniu karetek 10% nie mniej niż 100 PLN, oraz nie więcej niż 1000 PLN POSTANOWIENIA DODATKOWE Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe określone w punkcie III SIWZ: klauzula reprezentantów klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula terminu wykonania zobowiązań klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych klauzula kosztów dodatkowych klauzula casco dla sprzętu przenośnego i trwale zamontowanego w pojazdach 8

9 3. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 3.1. Zakres ubezpieczenia: Ochroną objęte będą szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie lub ubytku z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia w związku ze zdarzeniami o których mowa poniżej: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana); rabunek (dokonany lub usiłowany); wandalizm 3.2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka: Środki trwałe, min. urządzenia, wyposażenie, niskocenne środki trwałe, środki obrotowe, mienie osób trzecich: Suma ubezpieczenia (na jedno i wszystkie zdarzenia) w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu: PLN Wartości pieniężne w lokalu od kradzieży z włamaniem i rabunku: Suma ubezpieczenia (na jedno i wszystkie zdarzenia) w odniesieniu do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu: PLN Franszyza Wszelkie franszyzy / udziały własne zniesione SKŁADKA Należy podać cenę (składkę) za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku za okres 12 i 24 miesięcy Wypłata odszkodowań Należne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów naprawy wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, itp.) POSTANOWIENIA DODATKOWE Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe określonym w punkcie III SIWZ: klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula rozliczenia składek klauzula warunków i taryf klauzula prolongaty klauzula ratalna klauzula terminu wykonania zobowiązań klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 9

10 4. SZKODOWOŚĆ Rodzaj ubezpieczenia OG 797,32 zł 900,00 zł 7 695,00 zł KR 6 030,00 zł 2 092,00 zł EEI 4 645,60 zł 1 463,00 zł 10

11 II. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona umowa generalna zawierająca postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 1.2. Okres ubezpieczenia ustala się na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe dla każdego z ryzyk ubezpieczeniowych W odniesieniu do poszczególnego Ubezpieczonego zostanie wystawiona polisa potwierdzająca fakt zawarcia umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW dla pojazdów wskazanych przez danego Ubezpieczonego. Wykaz pojazdów będzie stanowił załącznik do polisy. W odniesieniu do indywidualnej polisy zostanie ustalona składka będąca sumaryczną częścią łącznej składki ofertowej i określone zostaną stawki dla każdego ubezpieczonego składek ubezpieczeniowych, wynikające z poszczególnych składek ubezpieczeniowych, które będą stałe i niezmienne w każdym 12 i 24 okresie ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach Każdy pojazd wskazany przez poszczególnych Ubezpieczonych będzie ubezpieczany od dnia wskazanego w załączniku do polisy przez okres kolejnych 24 miesięcy Każda ze stron Generalnej Umowy Ubezpieczeń może wypowiedzieć ją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy, w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki ubezpieczenia. Inne postanowienia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mówiące o możliwości wypowiedzenia umowy nie będą miały zastosowania Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową, za wyjątkiem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 2.1. Podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 Poz.1152 z dnia 16 lipca 2003 roku. z późn. zm.) Przedmiot Ubezpieczenia 11

12 2.3. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego podlegające rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym Łączna liczba pojazdów: Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony dla poszczególnego pojazdu (zgodnie z załącznikiem do polisy) przez dwa 12 miesięczne okresy rozliczeniowe. Razem 24 miesiące Składka ubezpieczeniowa Należy podać wysokość łącznej składki za ubezpieczenie OC na okres 12 i 24 miesięcy. 3. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO 3.1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego wraz z wyposażeniem (sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny i inny jeżdżący na karetkach) podlegające rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym, z wyłączeniem tego sprzętu elektronicznego, który przewożony jest w karetkach a ubezpieczany i wskazany jest w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Łączna suma ubezpieczenia wynosi: ,27 PLN 3.2. Okres ubezpieczenia Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony (zgodnie z załącznikiem do polisy) do zakończenia okresu ubezpieczenia (24 miesiące) z weryfikacją sumy ubezpieczenia po 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym Składka ubezpieczeniowa Należy podać wysokość składki za ubezpieczenie AC na okres 12 i 24 miesięcy Zakres ubezpieczenia: wariant pełny tj Obejmujący wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności na skutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (np. dewastacja), c) powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi, d) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, e) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, f) kradzieży pojazdu, lub jego wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia. 12

13 Ze względu na specyfikę działalności Ubezpieczonych w imieniu, których działa Zamawiający, standardową ochroną ubezpieczeniową objęte również są szkody: a) Związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie różnego rodzaju imprez masowych, b) Związane z uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w trakcie treningów służb ratownictwa medycznego, c) Polegające na uszkodzeniu sygnalizacji świetlno-alarmowej ubezpieczonych pojazdów oraz w oznakowaniu tych pojazdów, które to informują uczestników ruchu drogowego o ich uprzywilejowanym charakterze i przeznaczeniu. d) W możliwym do przenoszenia między pojazdami - wyposażeniu pojazdów mającym za zadnie zabezpieczenie transportowanego pacjenta, na które składają się m.in. nosze, siodełka, krzesełka, pasy, stabilizatory, systemy do unieruchomiania dzieci, materace bez względu na fakt czy są one ujęte w sumie ubezpieczenia danego pojazdu, pod warunkiem, iż ujęte zostały w sumie ubezpieczenia jakiegokolwiek innego pojazdu z floty danej jednostki a następnie przeniesione między pojazdami Zakres terytorialny Obszar RP + Europa 3.6. Postanowienia dodatkowe jakie będą miały zastosowanie do ubezpieczenia AC: Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu nie będzie miało wpływu na redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania W razie szkody związanej z wadą wykonania pojazdu lub jego naprawą, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne tylko wówczas gdy właściciel pojazdu/użytkownik wiedział o wadzie pojazdu lub nieprawidłowej naprawie Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia Likwidacja szkód następować będzie na podstawie rachunków lub kosztorysów (wyceny) albo w Autoryzowanych Serwisach Naprawczych Ubezpieczyciel obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody Nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia) Szkody wyrządzone ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC i nie będą stanowić czynnika obciążającego współczynnik szkodowy Świadczenia dodatkowe Koszty holowania do wysokości 2000 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia Koszty parkowania pojazdu po szkodzie do dnia doręczenia ubezpieczonemu protokołu powypadkowej oceny technicznej albo do dnia wyliczenia szkody w pojeździe jako całkowitej. 13

14 W razie wystąpienia szkody komunikacyjnej Ubezpieczyciel zrefunduje koszty wynajęcia pojazdu zastępczego o parametrach technicznych zbliżonych do pojazdu ubezpieczonego przez okres nie dłuższy niż 14 dni, z limitem kwoty nie przekraczającym PLN (w odniesieniu do jednego zdarzenia w jednym pojeździe). Wynajem pojazdu zastępczego przysługuje na czas naprawy uszkodzonego pojazdu w razie szkody częściowej, sytuacji związanej z kradzieżą pojazdu oraz w przypadku gdy w postępowaniu likwidacyjnym szkoda została zakwalifikowana jako tzw. całkowita. Powyższe dotyczy karetek 3.8. Suma ubezpieczenia Przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego stałą w czasie trwania pierwszych sześciu miesięcy wartość pojazdu od dnia ubezpieczenia danego pojazdu Sumę ubezpieczenia pojazdu będzie stanowiła: dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto, dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Ubezpieczającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych okresów rozliczeniowych. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu W terminie 60 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać wyceny pojazdów lub potwierdzić wycenę otrzymaną od Ubezpieczającego. Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkuje uznaniem podanych do ubezpieczenia sum za odpowiadające wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia Franszyzy i udziały własne Franszyza integralna w wysokości 300 PLN Warunki likwidacji szkód Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Ubezpieczonego w trybie gotówkowym Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż 36 godz od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych) Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczonego Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczonego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanych Serwisach Obsługi z uwzględnieniem specyfiki pojazdów. 4. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW 4.1. Przedmiot ubezpieczenia: 14

15 Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach załączonych w wykazie Zakres ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów Suma ubezpieczenia: PLN 4.4. Składka ubezpieczeniowa: Należy podać wysokość rocznej stawki (składka-ryczałt) ubezpieczeniowej za poszczególny pojazd, która będzie miała zastosowanie w 12 i 24 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 5. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE POLSKA Zakres podstawowy 6. Do umów ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe w brzmieniu określonym poniżej: a) klauzula rozliczenia składek; b) klauzula warunków i taryf; c) klauzula prolongaty; 7. Szkodowość: Rok Pogotowie OC AC ilość kwota ilość kwota kwota Bydgoszcz Gdańsk - zł ,00 zł - zł Gdynia Szczecin Olsztyn ,73 zł ,38 zł - zł Białystok ,00 zł ,00 zł Biała Podlaska 0 - zł ,34 zł Suwałki ,00 zł ,00 zł Łomża ,00 zł ,00 zł 1 540,00 zł Mielec Rzeszów Toruń - zł ,58 zł - zł Kraków ,00 zł ,00 zł Wrocław ,00 zł ,00 zł Płock ,73 zł ,30 zł 1 540,00 zł Bydgoszcz Gdańsk - zł ,00 zł - zł Gdynia Szczecin Olsztyn ,00 zł ,75 zł Białystok ,00 zł ,00 zł Biała Podlaska ,73 zł ,73 zł 1 300,00 zł Suwałki ,00 zł ,00 zł 15

16 2007 Łomża ,00 zł ,00 zł Mielec Rzeszów Toruń ,94 zł Kraków ,00 zł ,00 zł 300,00 zł Wrocław ,00 zł ,00 zł Płock ,73 zł ,42 zł 1 600,00 zł Bydgoszcz Gdańsk ,00 zł ,00 zł Gdynia Szczecin Olsztyn ,92 zł Białystok ,00 zł ,75 zł - zł Biała Podlaska ,76 zł ,11 zł 300,00 zł Suwałki ,00 zł ,00 zł 1 000,00 zł Łomża 0 - zł ,00 zł - zł Mielec Rzeszów Toruń 0 - zł ,55 zł - zł Kraków ,00 zł ,00 zł 700,00 zł Wrocław ,00 zł ,00 zł Płock ,76 zł ,33 zł 2 000,00 zł III. KLAUZULE DODATKOWE: /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego. Za działanie Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie działanie: - kierownika zakładu opieki zdrowotnej. /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/ 1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub wzrost wartości środków trwałych wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. 16

17 W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 2. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki odpowiednio na zasadach określonych dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych. Roczny limit automatycznego pokrycia: 10 % łącznej sumy ubezpieczenia Terminy zgłaszania: Do 30 dni po zakończeniu każdego półrocza danego okresu rozliczeniowego Zasady rozliczania: 1. Jeżeli zwiększenie sumy ubezpieczenia nastąpiło w I okresie rozliczenia klauzuli - w wysokości 3/4 stawki rocznej liczonej od wartości zwiększenia 2. Jeżeli zwiększenie sumy ubezpieczenia nastąpiło w II okresie rozliczenia klauzuli - w wysokości 1/4 stawki rocznej liczonej od wartości zwiększenia 3. Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez ubezpieczyciela. Klauzula /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. /KLAUZULA PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W UBEZPIECZONYM MIENIU/ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac, jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Dla mienia stanowiącego nakłady inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości PLN. /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. 17

18 2. Z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody spowodowane w czasie transportu ubezpieczonego mienia. 3. Dla szkód w mieniu pozostającym w lokalizacji, do której Ubezpieczającemu nie przysługuje tytuł prawny ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, iż mienie zabezpieczone jest zgodnie z wymaganiami Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. /KLAUZULA ZASADY PROPORCJI/ Wyłącznie wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody. /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. /KLAUZULA PROLONGATY/ Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 18

19 W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. /KLAUZULA RATALNA/ W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel może zażądać wprowadzenia w danym obiekcie minimalnych zabezpieczeń wynikających z przepisów p. poż i bhp. 19

20 /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 1. Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 2. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel może zażądać wprowadzenia w danym obiekcie minimalnych zabezpieczeń wynikających z wymogów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia; 2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia; 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody; 4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż PLN; 5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż 20

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo