DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej: umową). 1. Niniejszą umową objęte są następujące ubezpieczenia: 2 Rodzaje ubezpieczeń objętych umową 1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (ubezpieczenie OCKOM), 2) ubezpieczenia autocasco obejmującego ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego pojazdu (ubezpieczenie AC), 3) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (ubezpieczenie NNW), 4) ubezpieczenia Assistance (ubezpieczenie ASS), 2. Na podstawie i na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń określonych w ust Okres trwania umowy 1. Niniejsza Umowa ubezpieczenia dla ubezpieczenia od dnia od r. godz do dnia r. godz z podziałem na 2 okresy rozliczeniowe: 1) od r. godz do dnia r.; 2) od r. godz do dnia r. 2. Określone w Umowie limity/sumy gwarancyjne (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości w każdym okresie rozliczeniowym jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia. 4 Rozliczenia 1. Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie aneksów i będą potwierdzane stosownymi dodatkami (polisy/certyfikaty) do Umowy wystawionymi przez Ubezpieczyciela. 2. Składka należna za poszczególny pojazd określona jest w polisie ubezpieczeniowej wystawionej dla każdego pojazdu odrębnie. Składka płatna w dwóch ratach odrębnie za każdy pojazd. 3. Wysokość składki określona jest w polisie wystawionej odrębnie dla każdego pojazdu. 4. Na każdy okres rozliczeniowy zostanie wystawiona odrębna polisa. 5. Do wszystkich ubezpieczeń zastosowanie będzie miała Klauzula EIB 51 B (wypowiedzenia umowy) której treść znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 6. W przypadku jakichkolwiek płatności w trakcie okresu rozliczeniowego wynikających z doubezpieczeń, zmian sum ubezpieczenia, ubezpieczyciel wyznaczy termin płatności co najmniej 14 dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego płatność rat zostanie rozłożona na liczbę rat w sposób proporcjonalny odpowiadającą liczbie miesięcy pozostałych do zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Strona 1

2 ubezpieczenia komunikacyjne 5 Ogólne warunki ubezpieczenia 1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU): 1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - Ustawa z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003r., nr 124, poz z późn. zm. 2) w zakresie ubezpieczenia auto casco..; 3) w zakresie ubezpieczenia NNW...; 4) w zakresie ubezpieczenia assistance...; 2. Postanowienia niniejszej umowy i klauzule dodatkowe wymienione w umowie, których treść zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, mają pierwszeństwo stosowania przed OWU, o których mowa w ust. 1., chyba że OWU przewidują rozwiązania korzystniejsze. 6 Postanowienia szczególne dotyczące likwidacji szkód 1. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 2. Wysokość odszkodowania będzie ustalana wg cen z daty ustalenia odszkodowania. W przypadku gdy odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w walucie obcej, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie według kursu z dnia zapłaty faktury przez Ubezpieczającego. 3. Szczegółowe zasady likwidacji szkód określa załącznik nr 2 do Umowy. 4. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na w terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki. 7 Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków wynikających z umowy 1. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niedopełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było główną przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. 2. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: Ubezpieczający zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel. 3. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) o których mowa w 5: 1) Stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to postanowienia takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie strony podejmą wysiłki w celu polubownego załatwienia ewentualnego sporu. Niniejsze postanowienia w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako zapis na sąd polubowny z art. 698 kodeksu postępowania cywilnego. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do ubezpieczeń komunikacyjnych. 2) Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy Strona 2

3 ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W miejsce tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do ubezpieczeń komunikacyjnych. 3) Przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, instrukcji i wymogów producenta, organów władzy i innych podobnych podmiotów ulegną doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie stosowania się do wymagań wyżej wymienionych podmiotów. 4. Niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia, Ubezpieczyciel każdorazowo przeprowadzi postępowanie likwidacyjne ustalając stan faktyczny zdarzenia, zasadność roszczenia oraz wysokość należnego odszkodowania i przedstawi wynik postępowania Ubezpieczonemu/Ubezpieczającemu. 5. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 8 Zmiana Umowy 1. Strony przez istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 2. Ubezpieczający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku, gdy wystąpi: 1) sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego, 2) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, 3) zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do niej umowy ubezpieczenia, 4) zmiany przedmiotu umowy ubezpieczenia, wartości, udziałów własnych, stawek i składek. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 9 Oświadczenia Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną. Na żądanie druga strona potwierdzi fakt otrzymania zawiadomienia/oświadczenia. 10 Klauzula poufności Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art.19), wszelkie informacje uzyskane przez strony, w związku z udzielaniem lub wykonywaniem niniejszego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron. Niniejsze nie dotyczy reasekuratorów oraz podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania oferty oraz obsługi umowy ubezpieczenia. Strona 3

4 ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ II UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 11 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne: zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003 r. z późn. zm.). 2. Przedmiot Ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne podlegające ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia należące do Szpitala zgodnie ze zgłoszeniem Ubezpieczającego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Okres ubezpieczenia: od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu, jako dzień rozpoczęcia ochrony przez okres 12 miesięcy. DZIAŁ III UBEZPIECZENIE AUTO- CASCO 12 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz ze specjalistyczną zabudową oraz wyposażeniem standardowym ( dotyczy ambulansów które posiadają urządzenia nagłaśniające pozwalające z kabiny pojazdu podawać sygnały dźwiękowe i komunikaty, lampy ostrzegawcze, zabudowę wnękową przedziału medycznego -oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja). 2. Ochrona w przedmiotowym ubezpieczeniu nie obejmuje zamontowanego medycznego sprzętu elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu karetek oraz wyposażenia dodatkowego takiego jak nosze, krzesełko, deska itp. Wymienione powyżej części składowe ambulansu są ubezpieczane w ramach odrębnych umów ubezpieczenia. Powyższe dotyczy pojazdów ambulansów w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykaz takiego sprzętu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 13 Zakres ubezpieczenia 1. Zakres ubezpieczenia: wariant pełny (AC+KR) obejmujący co najmniej wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności wskutek: 1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu, najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z ruchem; 2) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja, włamanie), 3) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury, 4) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz, Strona 4

5 ubezpieczenia komunikacyjne 5) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub transportu sanitarnego, 6) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 7) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, 8) Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty holowania pojazdu po szkodzie lub awarii do wysokości 3 000,00 PLN na pojazd. (nie stosuje się obostrzeń: dotyczących wieku ubezpieczonego pojazdu oraz odległości pomiędzy miejscem zdarzenia a siedziba/ miejscem Zamieszkania Ubezpieczonego). Do kosztów holowania nie stosuje się jakiejkolwiek franszyzy. 2. Zakres terytorialny: RP +Europa. 14 Warunki dodatkowe 1. Składka dla ubezpieczenia AC naliczana będzie proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia metodą pro rata za dzień. 2. Zwrot składki dla AC proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia metodą pro rata za dzień. 3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. 4. Ubezpieczyciel obejmie ochroną wszystkie pojazdy aktualnie należące do Ubezpieczającego lub pojazdy będące w jego używaniu na podstawie odpowiedniej umowy (leasing, wynajem) oraz zakupionych w trakcie trwania umowy. 5. Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie trwania okresu ubezpieczenia automatycznie objęty będzie ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. 6. Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia. 7. Nie stosuje się udziału własnego, franszyzy redukcyjnej oraz franszyzy integralnej posiadacza pojazdu w ubezpieczeniu AC dla wszystkich szkód. 8. Wypłata odszkodowań w kwocie odpowiadającej wysokości szkody wraz z podatkiem VAT. 9. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 10. Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu nie będzie miało wpływu na redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania. 11. Nie będą miały zastosowania postanowienia OWU ograniczające wypłaty odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem. 12. Ubezpieczyciel uznaje istniejące w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające do zawarcia ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania, a ubezpieczający nie ma obowiązku podawania informacji o istniejących zabezpieczeniach. 13. Ubezpieczyciel obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody. 14. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również elementy oznakowania pojazdów wskazujące jego właściciela oraz świadczące o jego przeznaczeniu i uprzywilejowanym charakterze. 15. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty pomocy assistance w wariancie podstawowym. Dotyczy to wyłącznie pojazdów objętych ubezpieczeniem AC o DMC do 3,5 tony. 16. Ubezpieczenie zielona karta wydane będzie bezskładkowo dla każdego pojazdu na życzenie Ubezpieczającego. 15 Zasady wypłaty odszkodowania 1. W przypadku wyboru wariantu serwisowego rozliczenie szkody następować będzie na podstawie rachunków w wartości brutto poniesionych kosztów naprawy. Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i stawki robocizny stosowane przez ASO danej marki. 2. Ubezpieczyciel wskaże jednostkę odpowiedzialną za nadzór oraz likwidację szkód (merytoryczna likwidacja szkód, wydawanie decyzji) w tym za rozpatrywanie skarg i odwołań. Strona 5

6 ubezpieczenia komunikacyjne 3. W przypadku szkody, której wartość naprawy na dzień powstania nie przekracza 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu przeprowadzania oględzin i dopuszcza możliwość natychmiastowej naprawy uszkodzeń przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pod warunkiem przedstawienia dokumentacji fotograficznej uszkodzenia oraz przedstawienia faktur za naprawę. Ubezpieczony zobowiązuje się do zgłaszania tych szkód na infolinię Wykonawcy. 4. Ubezpieczyciel zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie w przypadku szkody całkowitej co najmniej w zakresie pomocy w sprzedaży pozostałości. 5. Wartości pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej oferty zakupu pozostałości lub najbardziej prawdopodobnej do uzyskania kwoty bez żadnych potrąceń. 16 Suma ubezpieczenia 1. Sumę ubezpieczenia dla pozostałych pojazdów będzie stanowiła: 1) dla pojazdów określonych w załączniku nr 5 do SIWZ jako sanitarne - ambulanse - przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez Ubezpieczającego stałą w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia - wartość pojazdu (karetek) określoną w każdej z wystawionych polis ubezpieczeniowych. Sumy ubezpieczenia podane w Załączniku nr 7 do SIWZ - obejmujące zestawienie ambulansów przedstawiają wartości pojazdów na rok 2015 wyliczone na podstawie algorytmu przedstawionego poniżej w pkt.2 niniejszego paragrafu. 2) dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto, 3) dla pozostałych pojazdów - przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego - wartość pojazdu określoną w każdej z wystawionych polis ubezpieczeniowych. Suma ubezpieczenia stała przez okres 12 miesięcy. 2. Sumę ubezpieczenia dla karetek i ambulansów będzie stanowiła: 1) dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto, 2) dla pozostałych pojazdów - wartość określana w oparciu o przyjęty algorytm według zasad określonych poniżej (przygotowanych przez niezależnych rzeczoznawców) ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem ubezpieczenia. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono zabudowę specjalistyczną, której wartość wliczona była w cenę pojazdu. Postać algorytmu: WKp = {WpN * WRr) * Kr PN) * WsKr Gdzie: WKp - wartość końcowa pojazdu WpN - wartość pojazdu nowego, lub z poprzedniego okresu rocznego; WRr - współczynnik roczny ( średnio poj + zab na rok"), lub WRR albo WrM, przy założeniu że WpN jest wartością z poprzedniego okresu rocznego KR Pn korekta przebiegu normatywnego WsKr - wartość korekt różnych (w granicach +/- 5 - ustalany na podstawie utrzymania, sytuacji, wcześniejszych napraw, gdzie: +5 dajemy na pojazdy mogące po przekroczeniu 10 roku użytkowania pełnić inną funkcję, bez specjalnego przygotowania np. funkcję transportu chorych, - 5 dajemy na pojazdy, których przygotowanie do dalszego użytku wiąże się z montażem dodatkowego wyposażenia, demontażem istotnych elementów będących na wyposażeniu pojazdu. Strona 6

7 ubezpieczenia komunikacyjne WsKR - z zależności od stopnia utrzymania przyjmujemy: Bardzo dobry + 15 Dobry 0 Dostatecznie - 15 Gdzie jako dostatecznie utrzymany pojazd powyżej 8 roku uznajemy, gdy na pojeździe nie występują ogniska korozji perforacyjnej, bądź wedle intensywności wykorzystania pojazdy: Pojazd wykorzystywany sporadycznie Pojazd wykorzystywany intensywnie Dla pojazdu wykorzystywanego standardowo pozostawiamy korektę na poziomie 0. Należy pamiętać, że powyższy rodzaj stosowania korekty nie może być stosowany na raz i wartość procentowa powinna być wykorzystywana wedle pierwszej bądź drugiej tabeli korekt. 3. Przy zastosowaniu powyższego algorytmu zastosowanie będą miały także korekty: 1) dla pojazdów powyżej 10 lat: ze względu na stopień utrzymania:+5, + 15, -5,-15 intensywności wykorzystania:+5, + 15, -5,-15 2) dla pojazdów do 10 lat: ze względu na sposób wykorzystania pojazdu (sporadycznie, intensywnie): +10, rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok 11 rok 12 rok 13 rok 14 rok 15 rok auto auto rocznie zabudow a ,50 78,05 68,80 59,53 51,47 46,22 40,89 35,97 32,12 28,62 23,20 19,76 16,21 12,90 10,32 wartość uśrednio na 4. Ustalenie wartości pojazdów następować będzie poprzez system informatyczny uwzględniający następujące dane: 1) Marka pojazdu 2) Numer nadwozia/vin 3) Numer rejestracyjny 4) Rok produkcji 5) Wartość fakturowa nabycia 6) Wartość wyposażenia dodatkowego 7) Zastosowane korekty 8) Przebieg Strona 7

8 ubezpieczenia komunikacyjne 1. Likwidacja szkód w wariancie serwisowym. 17 Warunki likwidacji szkód 2. Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym. 3. Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych). Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczonego. W przypadku nie dotrzymania określonego terminu oględzin ubezpieczający może zlecić wykonanie oceny technicznej uszkodzonego pojazdu podmiotowi zawodowo trudniącemu taką działalnością. Koszt takiej oceny będzie refundowany przez ubezpieczyciela w pełnej wysokości poniesionych kosztów Brak franszyz i udziałów własnych. 18 Franszyz i udziały własne 19 Stawka i składka 1. Stawki za 12 miesięczny okres ubezpieczenia za poszczególny pojazd wynoszą: 1) Samochody osobowe.., 2) Samochody ciężarowe.., 3) Samochody specjalne, 4) Samochody ambulanse, 2. Składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu oraz obowiązującej stawki dla danego pojazdu. DZIAŁ IV UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 20 Przedmiot ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach załączonych w wykazie. 21 Zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy, pasażerów) powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW powstałe: podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe w czasie zatrzymania lub postoju, przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy, w czasie naprawy pojazdu, podczas garażowania, jak również NNW będące następstwem zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, wybuchu lub upadku pojazdu. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100 sumy ubezpieczenia. Strona 8

9 ubezpieczenia komunikacyjne ,00 zł na każde miejsce w pojeździe. 22 Suma ubezpieczenia NNW 23 Składka ubezpieczeniowa NNW 1. Składka ryczałtowa w odniesieniu do poszczególnego pojazdu wynosi: 1) Samochody ciężarowe. zł, 2) Samochody osobowe zł. 3) Samochody ambulanse zł. 1. Wszelkie franszyzy i udziały własne zniesione. 1) Klauzula EIB 45 /klauzula ratalna/ 24 Franszyza redukcyjna/integralna/udział własny 2) Klauzula EIB 48 ( terminu wykonania zobowiązań), 3) Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/ 4) Klauzula EIB 50 (warunków i taryf), 25 Klauzule dodatkowe obligatoryjne 26 Klauzule dodatkowe fakultatywne 1. Pouczenie: Jeżeli przedstawione poniżej warunki fakultatywne modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki fakultatywne Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak akceptacji) 1) Koszty holowania 5000,00 zł na pojazd DZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 i Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Ubezpieczającego. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP. Strona 9

10 ubezpieczenia komunikacyjne 5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela. Strona 10

11 ubezpieczenia komunikacyjne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY GENERALNEJ NR WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH KLAUZULA EIB 48 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ Strony uzgodniły, że: We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. KLAUZULA EIB 50 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ Strony uzgodniły, że: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. KLAUZULA EIB 51 B /KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY/ Strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy; wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony; pogorszenie warunków reasekuracyjnych; zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Strona 11

12 ubezpieczenia komunikacyjne ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NR WARUNKI LIKWIDACJI SZKÓD 1.1. Ubezpieczenie Auto Casco Termin zgłoszenia szkody wynosi 5 dni roboczych od dnia, w którym ubezpieczony dowiedział się o szkodzie, za wyjątkiem szkód kradzieżowych, dla których termin zgłoszenia wynosi 3 dni robocze. W przypadku szkód kradzieżowych oraz popełnionych w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa winien powiadomić również organy ścigania Na wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego upoważnienia do odbioru odszkodowania Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody (nie dotyczy oględzin dodatkowych w przypadku konieczności powołania biegłego dla oszacowania przyczyny szkody oraz jej wartości). Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. W przypadku kiedy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin we wskazanym terminie, Ubezpieczający może samodzielnie zlecić wykonanie takich oględzin podmiotowi zawodowo trudniącemu się działalnością zawodową w tym zakresie, a koszty zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego, przy czym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w danych zakładach, jak również w Autoryzowanych Serwisach Obsługi danej marki z uwzględnieniem specyfiki pojazdów. Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń z tytułu rodzaju i cen części zamiennych użytych do naprawy zgodnie z wyborem ubezpieczającego W przypadku szkód, których wartość naprawy nie przekracza 5 000,00 zł, Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu przeprowadzania oględzin i dopuszcza możliwość natychmiastowej naprawy uszkodzeń, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji fotograficznej obrazującej uszkodzenia oraz przedstawienia faktur za naprawę lub kosztorysu Dokumentacja, o której mowa w pkt zawierać powinna również opis zdarzenia, dokumenty kierującego pojazdem (prawo jazdy), dowód rejestracyjny pojazdu, dokumentację fotograficzna Strona 12

13 ubezpieczenia komunikacyjne obrazującą całość pojazdu (dwa zdjęcia po przekątnej) i jedno z polem numerowym VIN pozwalające na identyfikację pojazdu Strony ustalają, że dokumentacja szkody może być przekazana w wersji elektronicznej na ustalone przez strony adres/y mailowy/e. Strona 13

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 września 2009-1 - SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 kwietnia 2012 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Definicje... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo