Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy"

Transkrypt

1 Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy Złotowy Załącznik nr Pakiet WM 0 Pakiet WM 5 Pakiet Spółdzielnia Mieszkaniowa Rachunek lokacyjny Walutowy EUR USD CHF GBP Dane Firmy Nazwa firmy NIP (3-3--)* w przypadku braku należy podać przyczynę** REGON* w przypadku braku należy podać przyczynę** PKD Dane adresowe Ulica, numer domu, numer mieszkania Kod pocztowy (-3) Miejscowość Telefon firmowy (() 34567) Fax ((00) 34567) Telefon komórkowy ( ) Dane do korespondencji (jeżeli inne niż dane adresowe) Ulica, numer domu, numer mieszkania Kod pocztowy (-3) Miejscowość Wyciągi* Po operacji*** Miesięczne Dostarczanie wyciągów* Internet Pocztą Ponadto: Podajemy dane personalne osób reprezentujących firmę, pełnomocników, użytkowników GB4 lub Bankowości Internetowej G zał. a* Ustalamy osoby uprawnione do dysponowania środkami pieniężnymi zał. b* Dla dyspozycji składanych telefonicznie ustalamy hasła do rachunków zał.c Wnioskujemy o wydanie kart dodatkowych: MasterCard Business Card (wyłącznie dla pakietów Moja Firma 3 i Moja Firma 30 ) MasterCard Executive BusinessCard Visa Business Card określamy użytkowników zał. d Wnioskujemy o przyznanie internetowego dostępu do rachunku zał. e Ustalamy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej do komunikacji z Bankiem zał. g* Oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego wniosku zatrudniamy* osób zatrudnienie obejmuje osoby (w tym wnioskodawcę) pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania Uwaga! W przypadku Wniosku dostarczonego bezpośrednio do Centrum Obsługi Klienta Firmowego, bez pośrednictwa placówki Banku, Bank dostarczy umowę rachunku przesyłką kurierską, przesyłką zwrotną, za potwierdzeniem tożsamości. Podpisanie umowy nastąpi w obecności kuriera. sztuk sztuk sztuk

2 (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. pkt ustawy z dnia 8 lipca 00 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 00 r., nr 44, poz. 04, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję m.in. następujący adres e mail:.... Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. * należy wstawić znak x w wybranym polu Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowe j (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych),, do której należy Bank drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. pkt ustawy z dnia 8 lipca 00 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 00 r., nr 44, poz. 04, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję należący do mnie następujący numer telefonu komórkowego: Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. * należy wstawić znak x w wybranym polu adres , PESEL, jednostkom z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Getin Noble Bank SA oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, z którymi Getin Noble Bank SA ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb marketingowych. Aktualny wykaz towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Getin Noble Bank SA ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. * należy wstawić znak x w wybranym polu Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (0-08) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 4 ust. ustawy z dnia 9 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 00 r., nr 0, poz. 96, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Na podstawie art. 04 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 997 roku Prawo bankowe upoważniam Bank do aktualizowania i przekazania, wszelkich informacji objętych tajemnicą bankową, dotyczących umowy rachunku bieżącego (w tym jej treści oraz moich danych osobowych), uzyskanych przez Bank przed jej zawarciem oraz w trakcie jej wykonywania lub po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 6, Wrocław oraz Ubezpieczającemu Expert Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej 66, Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do objęcia ochroną i realizacji Umowy grupowego ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Dostępne ubezpieczenia do rachunku: Grupowe ubezpieczenie Program Ochrony i Asysty Prawnej, w ramach Warunków Grupowego Ubezpieczenia Program Ochrony i Asysty Prawnej, oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Przedstawiona propozycja ubezpieczeń jest aktualna na dzień składania Wniosku i może ulec zmianie. Szczegółowe informacje umożliwiające porównanie ubezpieczeń są zawarte w Kartach produktu, dostępnych u Doradcy. Przedstawionych powyżej informacji dot. ubezpieczeń nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia podpisy osób uprawnionych do otwarcia rachunku Tożsamość osób, które podpisały wniosek sprawdzono: (Uwaga stosowane w przypadku przekazania wniosku do placówki Banku, innemu pracownikowi Banku lub Przedstawicielowi). data... podpis osoby przyjmującej wniosek *pola wymagalne ** w przypadku, gdy klient nie wskaże przyczyny braku danych wymaganych we wniosku Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku do czasu ich uzupełnienia ***za dodatkową opłatą w wysokości określonej w tabeli za wyjątkiem generowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej *** *wybrać właściwe

3 Załącznik a Dane reprezentantów, pełnomocników, użytkowników GB4 oraz Bankowości Internetowej G, użytkowników kart płatniczych, osób dokonujących wpłat zamkniętych i podpisujących się na dokumencie wpłaty Prosimy o podanie danych wszystkich osób, których imiona i nazwiska wymienione będą w załącznikach b- f Imię/Imiona Nazwisko Ulica, numer domu, numer mieszkanie Kod pocztowy (-3) Miejscowość PESEL ( ) Data urodzenia (wyłacznie w przypadku nierezydentów) Seria i numer dowodu osobistego (XXX3456) Data wydania i Organ wydający* Obywatelstwo* Imię/Imiona Nazwisko Ulica, numer domu, numer mieszkanie Kod pocztowy (-3) Miejscowość PESEL ( ) Data urodzenia (wyłacznie w przypadku nierezydentów) Seria i numer dowodu osobistego (XXX3456) Data wydania i Organ wydający* Obywatelstwo* 3 Imię/Imiona Nazwisko Ulica, numer domu, numer mieszkanie Kod pocztowy (-3) Miejscowość PESEL ( ) Data urodzenia (wyłacznie w przypadku nierezydentów) Seria i numer dowodu osobistego (XXX3456) Data wydania i Organ wydający* Obywatelstwo*.... podpisy osób uprawnionych do reprezentacji reprezentacji

4 Dotyczy wszystkich rachunków* Załącznik b Dotyczy pojedynczego rachunku* KARTA WZORÓW PODPISÓW Numer rachunku bankowego wypełnia Bank Niniejszym upoważniamy do działania w swoim imieniu w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi następujące osoby, w sposób określony poniżej: CZĘŚĆ I Imię i nazwisko Wzór podpisu Uwagi CZĘŚĆ II SPOSÓB SKŁADANIA DYSPOZYCJI jeden podpis z Części I w dowolnym układzie* dwa podpisy w tym z Części II* podpisy z Części I w dowolnym układzie* podpisy w tym z Części II* Wzór pieczątki Uwaga! wyłącznie jeżeli ma być wymagana na dyspozycjach podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Tożsamość osób, które podpisały Kartę sprawdzono: Data. (Uwaga stosowane w przypadku przekazania wniosku do placówki podpis osoby przyjmującej wniosek. Banku, innemu pracownikowi Banku lub Przedstawicielowi) *niepotrzebne skreślić Uwaga! W przypadku braku odrębnej dyspozycji Karta będzie obowiązywała dla wszystkich rachunków Posiadacza Załącznik nr c

5 Karta nr z dnia ustanowienia hasła dostępu telefonicznego do rachunku Zgodnie z 4 ust. Umowy rachunku nr RB/ zawartej w dniu ustalam hasło dostępu telefonicznego do rachunku Imię i Nazwisko PESEL hasło do autoryzacji zleceń telefonicznych w COK (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) telefon kontaktowy Oświadczam, że podane przeze mnie hasło będzie używane do autoryzacji zleceń za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Firmowego składanych do rachunku o numerze* Podpis osoby ustanawiającej hasło dostępu zgodnie z kartą wzorów podpisów do rachunku Potwierdzam przyjęcie Karty Data, podpis i pieczątka imienna pracownika COK Uwaga! Kartę prosimy wysłać odrębną przesyłką pocztową na adres: Centrum Obsługi Klienta Firmowego ul. Szewczenki Katowice lub dostarczyć do placówki Banku w odrębnej, zamkniętej kopercie. *Pola szare wypełnia Bank

6 Wnioskujemy o wydanie karty do rachunku złotowego nr Załącznik nr d dla następujących użytkowników: Dane użytkownika karty* Typ karty: MasterCard BusinessCard/MasterCard Executive Business Card/Visa Business Card ** Imię i nazwisko Nazwisko rodowe matki PESEL Adres użytkownika, na który zostanie wysłany poufny kod PIN* Ulica, numer domu, numer mieszkania (max 30 znaków ze spacjami) Kod pocztowy i miejscowość Parametry finansowe karty* Dzienny limit transakcji gotówkowych 000 zł* / Inna kwota.... *** Dzienny limit transakcji bezgotówkowych Dane do umieszczenia na karcie* Imię i nazwisko (max 0 znaków ze spacjami) Wzór podpisu taki jak na karcie zł* / Inna kwota *** podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Tożsamość osób, które podpisały Wniosek sprawdzono: (Uwaga stosowane w przypadku przekazania wniosku do placówki Banku, innemu pracownikowi Banku lub Przedstawicielowi) *pola wymagalne **wybrać właściwe ***uzupełnić Pola szare wypełnia Bank data podpis osoby przyjmującej wniosek

7 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - GB4 Wnosimy o wydanie: TOKEN MOBILNY CZYTNIK DO KART MIKROPROCESOROWYCH ilość słownie Załącznik nr e Ustalamy: Maksymalną kwotę pojedynczej operacji* Maksymalną dzienną kwotę operacji zł, słownie: zł, słownie: L.p. Wariant składania dyspozycji w systemie bankowości internetowej GB4* osoba(y) z części I w dowolnym układzie ** osoby w tym co najmniej jedna z części II ** 3 osoba(y) z części I i osoba(y) z części II ** 4 osoba(y) z części I lub osoba(y) z części II ** Lista użytkowników Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami pieniężnymi, przy użyciu karty mikroprocesorowej są: Lp Lp 3 4 Imię i nazwisko CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II Użytkownikami pomocniczymi GB4, bez prawa akceptacji zleceń, są: Imię i nazwisko Administratorami praw dostępu w systemie GB4, są: *. Administratorem może zostać tylko osoba mająca prawo do dysponowania środkami pieniężnymi.. Administrator ma dostęp do parametrów aplikacji i może przydzielać użytkownikom uprawnienia do rachunków, w tym również możliwość akceptacji zleceń. Lp Imię i nazwisko podpisy osób uprawnionych reprezentacji Tożsamość osób, które podpisały Wniosek sprawdzono: data... (Uwaga stosowane w przypadku przekazania wniosku do placówki Banku, innemu pracownikowi Banku lub Przedstawicielowi) podpis osoby przyjmującej wniosek. *pola wymagalne **niepotrzebne skreślić UWAGA W przypadku braku odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku - elektroniczny dostęp będzie przyznany do wszystkich rachunków wyszczególnionych na Karcie wzorów podpisów.

8 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA GETIN BANKU Załącznik nr f Wnosimy o udostępnienie Bankowości Internetowej do rachunków: Numer rachunku podstawowego wszystkich rachunków * wybranych rachunków wskazanych poniżej*: Lista użytkowników Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami pieniężnymi oraz korzystania z produktów i usług udostępnionych za pośrednictwem Bankowości Internetowej : Lp Imię i nazwisko PESEL Użytkownik jest identyfikowany przez Bank na podstawie przydzielonego loginu oraz hasła. Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Karcie Informacyjnej Użytkownika Bankowości Internetowej UWAGA Każdy z Użytkowników wskazanych powyżej musi podpisać w obecności pracownika Banku lub zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów Kartę Informacyjną Użytkownika Bankowości Internetowej. * należy wstawić znak x w wybranym polu podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Tożsamość osób, które podpisały Wniosek sprawdzono: (Uwaga stosowane w przypadku przekazania wniosku do placówki Banku, innemu pracownikowi Banku lub Przedstawicielowi) data... podpis osoby przyjmującej wniosek..

9 KARTA INFORMACYJNA UŻYTKOWNIKA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik nr f Imię i Nazwisko Użytkownika Bankowości Internetowej PESEL Wskazuję poniższy numer telefonu do wysłania hasła do Bankowości Internetowej oraz haseł jednorazowych służących do autoryzacji dyspozycji składanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej: Numer telefonu komórkowego Na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego przekazywane będą przez Bank krótkie wiadomości tekstowe SMS, związane z wykonaniem czynności w ramach Bankowości Internetowej. Wskazuję poniższy adres poczty elektronicznej do wysłania loginu do Bankowości Internetowej Adres Podanie danych, o których mowa w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania przez Użytkowników skutkować będzie odmową realizacji postanowień Umowy BI przez Bank, z uwagi na fakt, iż powyższe dane są niezbędne do przekazywania Użytkownikowi informacji niezbędnych do korzystania z Bankowości Internetowej Przyjmuję do wiadomości, że informacje wysyłane będą pocztą nieszyfrowaną, a tym samym niezabezpieczoną przed ewentualnym nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Zobowiązuję się do powiadamiania Banku na piśmie o zmianach danych wskazanych w niniejszej karcie bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni od zaistnienia tych zmian. UWAGA W przypadku, gdy Użytkownik posiada już login i hasło do Bankowości Internetowej Getin Banku dostęp i obsługa do kolejnych umów i produktów odbywa się przy wykorzystaniu nadanego wcześniej loginu i hasła pełny podpis Użytkownika (imię i nazwisko) lub zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów Potwierdzam zgodność danych osobowych Klienta oraz fakt złożenia przez niego podpisu w mojej obecności data podpis osoby przyjmującej Kartę

10 USTANOWIENIE NUMERU TELEFONU DO KOMUNIKACJI Z BANKIEM Załącznik nr g Ustalamy numer telefonu do komunikacji z Bankiem: REGON Imię i Nazwisko Numer telefonu komórkowego USTANOWIENIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ DO KOMUNIKACJI Z BANKIEM Ustalamy adres poczty elektronicznej do komunikacji z Bankiem: Adres Na powyższy adres mailowy i numer telefonu Bank może przesyłać informacje dotyczące funkcjonowania rachunków Posiadacza, w tym informację o odmowie realizacji złożonych dyspozycji. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że informacje wysyłane będą pocztą nieszyfrowaną, a tym samym niezabezpieczoną przed ewentualnym nieuprawnionym dostępem osób trzecich. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Potwierdzam przyjęcie Data, podpis osoby przyjmującej wniosek

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo