Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej"

Transkrypt

1 Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard MasterCard PayPass Gold Kwota kredytu: słownie: Zabezpieczenie kredytu: kredyt bez zabezpieczeń weksel własny in blanco pełnomocnictwo do rachunku inne Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max.21 znaków): WNIOSKODAWCA - posiadacz karty głównej Limit dzienny transakcji bezgotówkowych: w tym dla transakcji: Limit dzienny wypłat gotówki: Nr telefonu komórkowego: MOTO - zamówień e- mail/telefonicznych: internetowych: (pole obligatoryjne dla kart MasterCard PayPass Gold) - - Miejsce odbioru karty: odbiór osobisty w placówce Banku za pośrednictwem poczty Dzień rozliczeniowy: 1 dzień 7 dzień 14 dzień 21 dzień Zawiadamianie o zmianach regulaminu, taryfy w postaci: Sposób doręczenia zestawień transakcji: komunikatu przesyłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie komunikatu elektronicznego udostępnianego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za pośrednictwem poczty Upoważniam Bank do pobierania środków pieniężnych z ROR: TAK NIE Numer ROR: 1. Przystąpienie do ubezpieczenia dla użytkowników kart charge MasterCard PayPass Gold: 1) oświadczam, że przed złożeniem wniosku przekazano mi informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego oferowanego za pośrednictwem Banku, obejmujące: a) zakres ubezpieczenia, b) wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa ubezpieczeń, c) sposób ustalania oraz zasadami wypłaty świadczenia/odszkodowania ubezpieczeniowego, d) wyłączenia i ograniczeniami dotyczące wysokości świadczenia/odszkodowania i karencji, e) Wysokość ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem, f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji 2) przystępuję do nieodpłatnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego: a) szczegółowe warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie kart dla klienta, b) szczegółowe warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej, c) szczegółowe warunki ubezpieczenia CONCORDIA Travel Assistance, otrzymałem Szczegółowe warunki ww. ubezpieczeń oferowanych do karty oraz Karty produktów i akceptuję ich brzmienie. 2. Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udostępnienie przez Bank firmie Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, Poznań moich danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu umożliwienia wykonywania umowy ubezpieczenia, do której przystąpiłem oraz umożliwienia wykonania przez Concordia Polska TUW obowiązków ubezpieczyciela w związku z dochodzeniem przeze mnie roszczenia z tytułu tej umowy ubezpieczenia. 3. Oświadczam, że zostałem/am / nie zostałem/am poinformowany o miejscu i terminie odbioru karty. 4. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku innym wydawcom kart płatniczych oraz ich organizacjom, w celu zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom związanym z używaniem kart.. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), że informacje podane we Wniosku o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej wniosku są prawdziwe i nadal aktualne. imię / imiona i nazwisko wnioskodawcy 1

2 Adnotacje Banku: Numer rachunku karty: Nadano nr karty: Potwierdzenie odbioru karty: data i podpis posiadacza karty Potwierdzenie wydania karty: WNIOSKODAWCA - niebędący posiadaczem karty głównej Oświadczam, że: Rezygnuje z wydania dodatkowej karty kredytowej Ubiegam się o wydanie dodatkowej karty kredytowej na podstawie odrębnego wniosku. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), że informacje podane we Wniosku o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej są prawdziwe i nadal aktualne. imię / imiona i nazwisko wnioskodawcy 2

3 Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o wydanie karty dodatkowej - kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard MasterCard PayPass Gold Imię / Imiona: Nazwisko: Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max.21 znaków): Data urodzenia: - - Miejsce urodzenia: Nazwisko panieńskie matki: : Obywatelstwo: WNIOSKODAWCA - użytkownik karty dodatkowej Dokument tożsamości: dowód osobisty paszport inny, jaki? Seria i numer dokumentu tożsamości: Adres zamieszkania: ulica / nr domu / mieszkania: kod pocztowy: - Adres do korespondencji: ulica / nr domu / mieszkania: kod pocztowy: - Nr telefonu komórkowego: (pole obligatoryjne dla karty MasterCard PayPass Gold) Adres Limit dzienny transakcji bezgotówkowych: transakcji MOTO - zamówień /telefonicznych: transakcji internetowych: Limit dzienny wypłat gotówki: w tym dla:, Miejsce odbioru karty: odbiór osobisty w placówce Banku za pośrednictwem poczty Zawiadamianie o zmianach regulaminu, taryfy w postaci: komunikatu przesyłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie komunikatu elektronicznego udostępnianego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3

4 1. Przystąpienie do ubezpieczenia dla użytkowników kart charge MasterCard PayPass Gold: 1) oświadczam, że przed złożeniem wniosku przekazano mi informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego oferowanego za pośrednictwem Banku, obejmujące: a) zakres ubezpieczenia, b) wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa ubezpieczeń, c) sposób ustalania oraz zasady wypłaty świadczenia/odszkodowania ubezpieczeniowego, d) wyłączenia i ograniczenia dotyczące wysokości świadczenia/odszkodowania i karencji, e) wysokość ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem, f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji 2) przystępuję do nieodpłatnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego: a) szczegółowe warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie kart dla klienta, b) szczegółowe warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej, c) szczegółowe warunki ubezpieczenia CONCORDIA Travel Assistance, otrzymałem Szczegółowe warunki ww. ubezpieczeń oferowanych do karty oraz Karty produktów i akceptuję ich brzmienie. 2. Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udostępnienie przez Bank firmie Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, Poznań moich danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu umożliwienia wykonywania umowy ubezpieczenia, do której przystąpiłem oraz umożliwienia wykonania przez Concordia Polska TUW obowiązków ubezpieczyciela w związku z dochodzeniem przeze mnie roszczenia z tytułu tej umowy ubezpieczenia. 3. SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, jako administrator danych informuje, że przetwarza Pani/a dane osobowe w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy. Dane te są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa w tym wskazanym w art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128), tj. do innych banków, instytucji kredytowych i finansowych, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. 4. Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty współpracujące z administratorem, tj. Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń moich danych osobowych dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), w tym dla celów związanych z oferowaniem usług świadczonych przez te podmioty. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych i wskazane powyżej podmioty współpracujące z administratorem danych po wygaśnięciu umowy, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana. 5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na otrzymywanie od administratora danych informacji handlowej w formie pisemnej w drodze komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres, a także na składanie przez Bank propozycji zawarcia umowy za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznego systemu wywołującego lub innego środka komunikacji elektronicznej. 6. Oświadczam, że zostałem/am / nie zostałem/am poinformowany o miejscu i terminie odbioru karty. 7. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku innym wydawcom kart płatniczych oraz ich organizacjom, w celu zapobiegania fałszerstwom i nadużyciom związanym z używaniem kart. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), że informacje podane we Wniosku o wydanie dodatkowej karty kredytowej są prawdziwe i nadal aktualne. imię / imiona i nazwisko wnioskodawcy imię / imiona i nazwisko przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy PEŁNOMOCNICTWO: Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na wydanie karty dodatkowej - kredytowej osobie wymienionej we wniosku i udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa do dokonywania przez osobę wskazaną we wniosku, w moim/naszym imieniu i na moją/naszą rzecz operacji przy użyciu karty, określonych w umowie o udzielenie limitu kredytu i wydanie karty kredytowej oraz regulaminie funkcjonowania karty, której dotyczy niniejszy wniosek. Jednocześnie zrzekam/y się prawa do odwołania pełnomocnictwa do momentu zwrotu do banku karty dodatkowej wydanej pełnomocnikowi lub jej skutecznego zastrzeżenia. imię / imiona i nazwisko kredytobiorcy/ów Adnotacje banku: Numer rachunku karty głównej: Nadano nr karty: Potwierdzenie odbioru karty: data i podpis użytkownika karty Potwierdzenie wydania karty: 4

5 Załącznik do wniosku o wydanie karty kredytowej WYKAZ KONT DO OBSŁUGI KARTY KREDYTOWEJ 1 Wpłynęło dnia wniosek nr Po podjęciu pozytywnej decyzji dotyczącej wydania karty głównej, pracownik banku zakłada konta w systemie księgowym, umożliwiające księgowanie operacji dokonanych kartą kredytową. Dane personalne posiadacza karty głównej: imię: nazwisko: : Wykaz kont do obsługi karty kredytowej: 1) konto kredytowe klienta _8_ _3_ _3_ _5_ _0_ _0_ _0_ _3_ 1_ _0_ _0_ _0_ _0_ 2) konto wpłat klienta _8_ _3_ _3_ _5_ _0_ _0_ _0_ _3_ 3_ _0_ _0_ _0_ _0_ 3) konto opłat za wydanie, wznowienie i duplikat karty _0_ _4_ _8_ _3_ _3_ _5_ _0_ _0_ _0_ _3_ _0_ _0_ _0_ _8_ _1_ _7_ _0_ _4_ 1_ _0_ _3_ _0_ _8_ _8_ _0_ _1_ 4) konto opłat za wysłanie duplikatu wyciągu i monitów _9_ _6_ _8_ _3_ _3_ _5_ _0_ _0_ _0_ _3_ _0_ _0_ _0_ _8_ _1_ _7_ _0_ _4_ 1_ _0_ _4_ _0_ _8_ _8_ _0_ _1_ 5) konto opłat za przekroczenie limitu oraz nieterminową spłatę zadłużenia _9_ _1_ _8_ _3_ _3_ _5_ _0_ _0_ _0_ _3_ _0_ _0_ _0_ _8_ _1_ _7_ _0_ _4_ 1_ _0_ _5_ _0_ _8_ _8_ _0_ _1_ 6) konto odsetek naliczonych _5_ _0_ _8_ _3_ _3_ _5_ _0_ _0_ _0_ _3_ _0_ _0_ _0_ _0_ _0_ _0_ _0_ _0_ 8_ _9_ _9_ _9_ _9_ _2_ _0_ _1_ 7) konto odsetek zapłaconych _3_ _7_ _8_ _3_ _3_ _5_ _0_ _0_ _0_ _3_ _0_ _0_ _0_ _8_ _1_ _1_ _0_ _4_ 8_ _1_ _1_ _0_ _8_ _8_ _0_ _1_ 8) konto odsetek niezapadłych roku bieżącego 9) konto odsetek zapadłych i karnych roku bieżącego 10) konto raty zapadłej Miejscowość i data Pieczęć i podpis pracownika banku 1 należy wypełnić w przypadku wydania pierwszej karty kredytowej (karty głównej) 5

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ

WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ Deutsche Bank Kod Agenta do rozliczeń: Kod promocji: WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ DANE WNIOSKODAWCY DANE WSPÓŁWNIOSKODAWCY Imiona: Obywatelstwo: Kraj rezydencji podatkowej: Nr identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY* Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo