Wniosek o kredyt hipoteczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o kredyt hipoteczny"

Transkrypt

1 Pieczęć placówki Data (ddmmrrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię i nazwisko Poręczyciela Wypełnia placówka Szczegóły kredytu Wnioskowana kredytu Waluta wnioskowanego kredytu PLN PLN CHF Cel kredytu Zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym Budowa domu systemem gospodarczym Zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym Spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku Zakup domu na rynku pierwotnym Modernizacja (remont, rozbudowa, adaptacja) Zakup domu na rynku wtórnym Koszty dodatkowe Zakup działki Dowolny cel konsumpcyjny Refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe Spłata innych kredytów i zobowiązań konsumpcyjnych (wg załącznika) Okres kredytowania Wypłata kredytu Miesięcy W tym miesięcy karencji Jednorazowo W transzach Produkt Kredyt Domowy Kredyt Domowy z poduszką finansową Dane podstawowe Pan Pani Imię Dane Wnioskodawcy O Wnioskodawcy Nazwisko Nazwisko panieńskie matki Data urodzenia (ddmmrrrr) PESEL Seria i nr dowodu osobistego Seria i nr innego dokumentu tożsamości Stan cywilny Kawaler/panna Żonaty/zamężna Rozwiedziony/rozwiedziona W separacji Wdowiec/wdowa Relacje pomiędzy Wnioskodawcami Rodzina Wolny związek Brak Wspólnota majątkowa Stosunek do służby wojskowej Tak Nie Liczba dzieci Wiek Uregulowany Nieuregulowany 1 z 5

2 Adres zameldowania Nr telefonu Tel. komórkowy Fax Adres do korespondencji Mieszkam Jest to lokal Lat i miesięcy w Domu Mieszkaniu Własny Wynajęty Rodziców Wykształcenie Wyższe Wyższe zawodowe (licencjat, inżynier) Średnie (w tym policealne, pomaturalne) Zasadnicze zawodowe Podstawowe Jestem O pracy Wnioskodawcy Zatrudniony/a Prowadzę działalność gospod. Emerytem/rencistą Rentierem Inny jaki? Aktualny zakład pracy Nazwa zakładu pracy Rodzaj działalności NIP Ulica Numer Miejscowość/województwo Kod pocztowy Nr telefonu W obecnej firmie pracuję lat i miesięcy Stanowisko/tytuł Poprzedni zakład pracy (tylko jeśli obecny okres zatrudnienia jest krótszy niż 2 lata) Nazwa zakładu pracy Rodzaj działalności W poprzedniej firmie pracowałem/am prowadziłem/am działalność lat Stanowisko/tytuł O majątku Wnioskodawcy Majątek ruchomy Typ majątku ruchomego Nazwa banku Wartość Lokaty / inwestycje Pojazdy (marka i rocznik) Nieruchomości Rodzaj nieruchomości Adres nieruchomości % własności Powierzchnia w m 2 Wartość rynkowa 2 z 5

3 O kredytach / limitach na rachunkach / kartach kredytowych Wnioskodawcy Nazwa banku Rodzaj produktu (kredyt, limit, karta kredytowa, itp.) Data umowy Kwota kredytu / limitu Miesięczna rata Data końca kredytu Pozostałe zobowiązania o stałym charakterze (np. alimenty) Suma miesięcznych obciążeń w PLN O finansowanej nieruchomości Adres nieruchomości Wartość nieruchomości Rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, itp.) Rok budowy Powierzchnia w m 2 Wartość nieruchomości (w ocenie Klienta) O nieruchomości obciążanej hipoteką Adres nieruchomości Wartość nieruchomości Rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, itp.) Rok budowy Powierzchnia w m 2 Wartość nieruchomości (w ocenie Klienta) Rodzaj kredytowanej nieruchomości Lokal mieszkalny Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Dom jednorodzinny Działka budowlana Inne jakie? Dane podstawowe Pan Pani Dane Wpółwnioskodawcy Poręczyciela O Współwnioskodawcy / Poręczycielu Imię Nazwisko Nazwisko panieńskie matki Data urodzenia (ddmmrrrr) PESEL Seria i nr dowodu osobistego Seria i nr innego dokumentu tożsamości Stan cywilny Kawaler/panna Żonaty/zamężna Rozwiedziony/rozwiedziona W separacji Wolny związek Wdowiec/wdowa Wspólnota majątkowa Stosunek do służby wojskowej Tak Nie Uregulowany Nieuregulowany Liczba dzieci Wiek Adres zameldowania Nr telefonu Tel. komórkowy Fax Adres do korespondencji Mieszkam Jest to lokal i Lat miesięcy w Domu Mieszkaniu Własny Wynajęty Rodziców Wykształcenie Wyższe Wyższe zawodowe (licencjat, inżynier) Średnie (w tym policealne, pomaturalne) Zasadnicze zawodowe Podstawowe 3 z 5

4 Jestem O pracy Współwnioskodawcy / Poręczyciela Zatrudniony/a Prowadzę działalność gospod. Emerytem/rencistą Rentierem Inny jaki? Aktualny zakład pracy Nazwa zakładu pracy Rodzaj działalności NIP Ulica Numer Miejscowość/województwo Kod pocztowy W obecnej firmie pracuję i Nr telefonu lat miesięcy Stanowisko/tytuł Poprzedni zakład pracy (tylko jeśli obecny okres zatrudnienia jest krótszy niż 2 lata) Nazwa zakładu pracy Rodzaj działalności W poprzedniej firmie pracowałem/am prowadziłem/am działalność lat Stanowisko/tytuł O majątku Współwnioskodawcy / Poręczyciela Majątek ruchomy Typ majątku ruchomego Nazwa banku Wartość Lokaty / inwestycje Pojazdy (marka i rocznik) Nieruchomości Rodzaj nieruchomości Adres nieruchomości % własności Powierzchnia w m2 Wartość rynkowa O kredytach / limitach na rachunkach / kartach kredytowych Współwnioskodawcy / Poręczyciela Nazwa banku Rodzaj produktu (kredyt, limit, karta kredytowa, itp.) Data umowy Kwota kredytu / limitu Miesięczna rata Data końca kredytu Pozostałe zobowiązania o stałym charakterze (np. alimenty) Suma miesięcznych obciążeń w PLN EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (zwany dalej Bankiem ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 19, informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) w celu należytego wykonania umowy/umów, których stronami są lub będą Pani/Pan i Bank oraz w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosków dotyczących zawarcia takich umów, jak również w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank jako administratora danych, w tym w celu marketingu własnych usług oraz dochodzenia roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu do Banku w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7) i 8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002r. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) Oświadczenia Wnioskodawcy 1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 2. Oświadczam, że wobec mnie postępowania sądowe/egzekucyjne/administracyjne nie toczą się toczą się. Postępowania w toku dotyczą (jeśli się toczą) Wyrażam zgodę na przekazywanie podmiotowi z grupy kapitałowej Banku, tj. Polbank Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 19, wszelkich informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych przez Bank w związku z negocjowaniem, zawarciem, wykonaniem, zmianą i rozwiązaniem Umowy, jaka zostanie zawarta na podstawie niniejszego Wniosku, jak również informacji o odmowie zawarcia takiej Umowy. 4. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny pracownika Banku z działem kadr mojego pracodawcy lub inną upoważnioną osobą celem weryfikacji podanych przeze mnie/ujawnionych w przedstawionych dokumentach informacji dotyczących warunków zatrudnienia. 4 z 5

5 5. Niniejszym: a) wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez podmioty współpracujące z Bankiem w świadczeniu usług lub sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych, b) wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, również w przypadku nie zawarcia i po rozwiązaniu Umowy, której dotyczy niniejszy Wniosek, w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez Bank, c) wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty z grupy kapitałowej Banku w celu marketingu własnych usług. Bank informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu do Banku w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 7) i 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 140 z 1997 r. z późn. zm.). 6. wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.). 7. Na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z Umowy, jaka zostanie zawarta na podstawie niniejszego Wniosku. 8. Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Bank, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań (na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.). 9. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie Wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Data złożenia Wniosku (ddmmrrrr) Podpis Wnioskodawcy Data złożenia Wniosku (ddmmrrrr) Podpis Współwnioskodawcy / Poręczyciela Informacje o Wnioskodawcy Klient banku Nowy Klient Pracownik Banku Rekomendacja / uwagi (wypełnia doradca) Potwierdzam tożsamość Wnioskodawców / Poręczycieli oraz własnoręczność złożonych podpisów w mojej obecności. Imię i nazwisko Doradcy / Reprezentanta Banku Podpis i pieczątka Doradcy / Reprezentanta Banku Imię i nazwisko Kierownika placówki 5 z 5 Podpis Kierownika placówki

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (dd-mm-rrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny ( z Wnioskiem o Kartę Kredytową i/lub Kredyt Bezpieczny) Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Numer wniosku kredytowego... Data przyjęcia... Promocja: nie 1 / tak 1 (jaka?).. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH: Wnioskodawca I / Poręczyciel I ¹ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji SPÓŁDZELCZY BANK ROZWOJU Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt odnawialny Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Składam wniosek o wydanie następującej karty kredytowej: MasterCard Standard MasterCard World Proszę o przyznanie limitu kredytowego w wysokości: Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.. Załącznik Nr 1A Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.... Oddział Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: własny wynajęty. Inne, jakie?...

Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: własny wynajęty. Inne, jakie?... WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku * I. P O D S T AW OW E D AN E W NI O S K U Cel kredytu: Zakup Domu jednorodzinnego Lokalu mieszkalnego Działki budowlanej Lokalu użytkowego Czy jest to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1 do Metryki Uniwersalny kredyt hipoteczny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek kredytowy nr...

Wniosek kredytowy nr... Wniosek kredytowy nr... Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik nr 1 do Metryki - Kredyt konsolidacyjny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w BOŚ S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 174/2013 Zarządu BOŚ S.A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. złotych Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 2 do nstr. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo