PARAFKA Data modyfikacji: 2 września

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242"

Transkrypt

1 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości ( Bank ), a Dane : imię nazwisko miejsce urodzenia nazwa dokumentu tożsamości drugie imię obywatelstwo nazwisko panieńskie matki seria i numer dokumentu tożsamości status dewizowy zamieszkały w Polsce zamieszkały za granicą PESEL adres zamieszkania (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu) (właściwy na potrzeby urzędu skarbowego) adres do korespondencji Dane do kontaktu z Klientem adres (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu) (fakultatywny; uzupełnić, jeżeli jest inny niż wskazany powyżej adres zamieszkania ) numer telefonu komórkowego zwanymi dalej osobno Stroną lub łącznie Stronami. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają następujące umowy: I. Umowa o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 1. Na podstawie niniejszej umowy ( Umowa o Rachunek ), Bank prowadzi na rzecz ( Posiadacz Rachunku ), na czas nieokreślony, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich ( Rachunek ). Numer Rachunku:. 2. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na następujący sposób informowania go o stanie Rachunku i jego saldzie: a. rodzaj Wyciągów: wyciąg w formie elektronicznej wyciąg w formie papierowej, b. częstotliwość i sposób dostarczania Wyciągów: wyciąg przesyłany raz w miesiącu na adres wskazany przez Posiadacza Rachunku wyciąg przesyłany raz w miesiącu na adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku. 3. Na Rachunku Bank przechowuje środki pieniężne Posiadacza Rachunku oraz dokonuje rozliczeń pieniężnych na zlecenie Posiadacza Rachunku. 4. Za czynności związane z prowadzeniem Rachunku oraz jego obsługą Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji. Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych opłat i prowizji, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. 5. Wysokość oraz rodzaj oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku określa Tabela Oprocentowania. 6. O ile Posiadacz Rachunku zawarł z Bankiem Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, oświadczenia woli składane w związku z wykonywaniem Umowy o Rachunek, wymagające zachowania formy pisemnej, mogą być składane za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstawie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, w zakresie zapewnianej przez Bank funkcjonalności Systemów. 7. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem czynności bankowych składane w postaci elektronicznej, w sposób zgodny z Umową o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej. INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 1/5

2 1. Integralną część Umowy o Rachunek stanowią: a. Tabela Opłat i Prowizji, b. Tabela Oprocentowania, c. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej przez Lion s Bank dla klientów indywidualnych ( Regulamin ), d. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w wypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 2. Posiadacz Rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy o Rachunek zapoznał się z jej treścią, jak również z Regulaminem, Tabelą Opłat i Prowizji oraz Tabelą Oprocentowania oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy o Rachunek oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, 3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania. Przesłanki dopuszczalności zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania określa Regulamin. 4. Bank prowadzi Rachunek na zasadach określonych Umową o Rachunek oraz, w zakresie nieuregulowanym Umową o Rachunek, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji i Tabeli Oprocentowania. 5. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy o Rachunek z Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy o Rachunek. 6. Posiadacz Rachunku uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o Rachunek, w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 7. Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o Rachunek, w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn określonych w Regulaminie. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Terminy pisane w Umowie o Rachunek wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie. II. Umowa o rachunek oszczędnościowy 1. Na podstawie niniejszej umowy ( Umowa o Rachunek ), Bank prowadzi na rzecz ( Posiadacz Rachunku ), na czas nieokreślony, rachunek oszczędnościowy w złotych polskich ( Rachunek ). Numer Rachunku:. 2. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na następujący sposób informowania go o stanie Rachunku i jego saldzie: a. rodzaj Wyciągów: wyciąg w formie elektronicznej wyciąg w formie papierowej, b. częstotliwość i sposób dostarczania Wyciągów: wyciąg przesyłany raz w miesiącu na adres wskazany przez Posiadacza Rachunku wyciąg przesyłany raz w miesiącu na adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku. 3. Na Rachunku Bank przechowuje środki pieniężne Posiadacza Rachunku oraz dokonuje niektórych rozliczeń pieniężnych na zlecenie Posiadacza Rachunku. 4. Za czynności związane z prowadzeniem Rachunku oraz jego obsługą Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji. Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych opłat i prowizji, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. 5. Wysokość oraz rodzaj oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku określa Tabela Oprocentowania. 6. O ile Posiadacz Rachunku zawarł z Bankiem Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, oświadczenia woli składane w związku z wykonywaniem Umowy o Rachunek, wymagające zachowania formy pisemnej, mogą być składane za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstawie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, w zakresie zapewnianej przez Bank funkcjonalności Systemów. 7. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem czynności bankowych składane w postaci elektronicznej, w sposób zgodny z Umową o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej. 1. Integralną część Umowy o Rachunek stanowią: a. Tabela Opłat i Prowizji, b. Tabela Oprocentowania, c. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej przez Lion s Bank dla klientów indywidualnych ( Regulamin ), d. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w wypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 2. Posiadacz Rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy o Rachunek zapoznał się z jej treścią, jak również z Regulaminem, Tabelą Opłat i Prowizji oraz Tabelą Oprocentowania oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy o Rachunek oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, 3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania. Przesłanki dopuszczalności zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania określa Regulamin. 4. Bank prowadzi Rachunek na zasadach określonych Umową o Rachunek oraz, w zakresie nieuregulowanym Umową o Rachunek, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji i Tabeli Oprocentowania. 5. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy Rachunku z Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy o Rachunek. 6. Posiadacz Rachunku uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o Rachunek, w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 7. Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o Rachunek, w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn określonych w Regulaminie. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Terminy pisane w Umowie o Rachunek wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie. INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 2/5

3 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (DzU z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) jako Posiadacz Rachunku poddaję się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , do kwoty zadłużenia ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z tytułu zawarcia Umowy o rachunek bankowego nr. Bank jest uprawniony do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie 24 miesięcy od daty rozwiązania Umowy o rachunek bankowy. PODPIS! KLIENT Miejscowość, data i czytelny podpis Posiadacza Rachunku III. Umowa o korzystanie z usług bankowości elektronicznej 1. Na podstawie niniejszej umowy ( Umowa o korzystanie z usług bankowości elektronicznej ) Bank udostępnia Klientowi systemy Bankowości Elektronicznej zapewniające Klientowi możliwość dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunkach, w szczególności składania dyspozycji oraz innych oświadczeń woli dotyczących usług oferowanych przez Bank. 2. Funkcjonalność udostępnianych systemów Bankowości Elektronicznej określa Tabela Funkcjonalności Systemów. Zmiana Tabeli Funkcjonalności Systemów nie stanowi zmiany Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej. O zmianie Bank informuje w sposób określony w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej przez Lion s Bank dla klientów indywidualnych ( Regulamin ). 3. W wypadku otwarcia, po zawarciu Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, kolejnego Rachunku lub zawarcia innej Umowy produktowej Klient uzyska dostęp do systemów bez konieczności składania odrębnej dyspozycji lub zawierania odrębnej Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, o ile Bank zapewni taką możliwość. 4. Strony zgodnie postanawiają, że Klient lub Bank mogą składać oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych bądź dotyczące zawierania, zmieniania, rozwiązywania lub odstępowania od Umów produktowych, za pośrednictwem systemów w postaci elektronicznej, o ile Bank zapewnia taką funkcjonalność. Oświadczenia takie spełniają wymagania formy pisemnej, o ile przepis prawa tak stanowi. 5. Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji z tytułu świadczonych usług na podstawie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej. Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do pobierania z Rachunku należnych opłat i prowizji, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej załącznik do Umów produktowych. 1. Integralną część Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej stanowi Regulamin oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, w wypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej zapoznał się z jej treścią, jak również z Regulaminem oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, 3. Bank uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadkach w nim określonych. 4. Umowa o korzystanie z usług bankowości elektronicznej została zawarta na czas nieokreślony. 5. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 6. Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn określonych w Regulaminie. 7. Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 8. Bank zapewnia dostęp do Bankowości Elektronicznej na warunkach określonych Umową o korzystanie z usług bankowości elektronicznej oraz, w zakresie nieuregulowanym tą umową, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej z Umowami produktowymi stosuje się postanowienia Umów produktowych. 9. Terminy pisane w Umowie o korzystanie z usług bankowości elektronicznej wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie. INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 3/5

4 IV. Umowa o rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 1. Na podstawie niniejszej umowy ( Umowa o Lokatę ), Bank prowadzi na rzecz ( Posiadacz Rachunku ) rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych polskich ( Lokata terminowa lub Lokata ). Numer Rachunku Lokaty:. Posiadacz Rachunku wpłaci na Rachunek Lokaty kwotę PLN Okres Umowny: Odnawialność Lokaty: tak, z odsetkami nie. Wypłata odsetek * Numer Rachunku do wypłaty kapitału oraz odsetek z Lokaty: 2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Lokacie terminowej ustalane jest w stosunku rocznym. 3. O ile Posiadacz Rachunku zawarł z Bankiem Umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, oświadczenia woli składane w związku z wykonywaniem Umowy o Lokatę, wymagające zachowania formy pisemnej, mogą być składane za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstawie Umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, w zakresie zapewnianej przez Bank funkcjonalności systemów. 4. Środki na Lokatę przyjmowane są w złotych polskich (PLN). 5. W wypadku wypowiedzenia przez Posiadacza Rachunku Umowy o Lokatę przed upływem Okresu Umownego lub w wypadku zakończenia Okresu Umownego środki zgromadzone na Lokacie zostaną przelane na rachunek bankowy, z którego wpłynęły środki na poczet Lokaty, albo na inny rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Rachunku podczas składania wniosku o Lokatę bądź w odrębnej dyspozycji, chyba że Lokata jest odnawialna. 1. O ile niniejsza Umowa o Lokatę nie stanowi inaczej, wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Lokacie terminowej, rodzaj stopy procentowej, minimalna i maksymalna kwota Lokaty, zasady kapitalizacji oraz inne postanowienia dotyczące Umowy o Lokatę są każdorazowo określane w regulaminie właściwym dla terminowej lokaty złotowej ( Regulamin Lokaty ). 2. Bank prowadzi Lokatę na zasadach określonych Umową o Lokatę oraz, w zakresie nieuregulowanym Umową o Lokatę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej przez Lion s Bank dla klientów indywidualnych ( Regulamin ), Regulaminu Lokaty i Tabeli Opłat i Prowizji. 3. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy o Lokatę z Regulaminem stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia Umowy o Lokatę, a następnie postanowienia Regulaminu Lokaty. 4. W wypadku gdy Posiadacz Rachunku nie wpłaci na rzecz Banku kwoty lokaty w terminie dni od dnia zawarcia Umowy o Lokatę, umowa ta ulega rozwiązaniu. W razie wpłaty przez Posiadacza Rachunku kwoty w wysokości niższej niż kwota minimalna Lokaty lub wyższej niż kwota maksymalna Lokaty Bank nie założy Posiadaczowi Rachunku Lokaty oraz zwróci otrzymane środki na rachunek bankowy, z którego zostały przelane. 5. Integralną część Umowy o Lokatę stanowią: a. Regulamin, b. Regulamin Lokaty, c. Tabela Opłat i Prowizji, o ile obowiązuje dla danej Lokaty, d. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w wypadku zawierania umowy poza lokalem. 6. Posiadacz Rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy o Lokatę zapoznał się z jej treścią, jak również z Regulaminem, Regulaminem Lokaty oraz Tabelą Opłat i Prowizji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zawarcie Umowy o Lokatę oznacza akceptację postanowień wzorców umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim. 7. Terminy pisane w Umowie o Lokatę wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie. * Odsetki wypłacane są w trakcie Okresu Umownego na rachunek wskazany przez o ile Regulamin Lokaty przewiduje taką możliwość. INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 4/5

5 Oświadczenia Banku i składane w związku z zawieranymi Umowami Bank oświadcza, że: 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umów, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ww. Ustawy. 2. Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, Warszawa ( Bank ), jako Administrator danych, informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji wnioskowanych przez umów, w związku z którymi zostały przekazane, w celu marketingu własnych produktów i usług Banku oraz w celach archiwizacyjnym i statystycznym. Podanie danych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. 3. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej S.A., systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. 4. Złożenie przez Posiadacza Rachunku poniższego oświadczenia o poddaniu się egzekucji umożliwia Bankowi dochodzenie należności wynikających z zawieranej umowy o rachunek bankowy, po uprzednim wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego i zaopatrzeniu go w postępowaniu sądowym w klauzulę wykonalności. Klient oświadcza, że: Wyraża zgodę na przekazywanie za pośrednictwem strony internetowej lub pocztą elektroniczną informacji związanych ze świadczeniem usług płatniczych przez Bank, w szczególności informacji o Banku, transakcjach płatniczych oraz informacji o postanowieniach umownych, a także o zmianach tych informacji, i wnosi o powyższe. Bank może przekazywać informacje o świadczeniu usług płatniczych w inny sposób, określony w obowiązujących umowach, regulaminach oraz innych uzgodnieniach i uregulowaniach. Wyraża zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU Nr 144, poz ze zm.). Przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu własnych produktów i usług Banku, również w przyszłości, o ile nie zmienia się cel tego przetwarzania. Wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres , w celu marketingu produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku (Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33 A, TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2 4, Idea Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, Lion s House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33). Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie. Pod rygorem odpowiedzialności karnej, określonej w art. 297 Kodeksu karnego, potwierdza własnoręcznym podpisem, że informacje podane w zawieranych umowach są zgodne z prawdą. PODPIS! KLIENT Miejscowość, data i czytelny podpis Posiadacza Rachunku Potwierdzam własnoręczność podpisu BANK Data, podpis i pieczątka osoby reprezentującej Bank INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 5/5

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa modulo nr

Umowa ramowa modulo nr Umowa ramowa modulo nr W dniu - - r. w pomiędzy: Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym, 87-800 Włocławek ul. Żabia 6, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zwana dalej Umową, zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę 1 Organizator Promocji 1. Promocja LoKUJ gotówkę, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo) Załącznik 5.3 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo) W dniu pomiędzy: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO nr Modulo

UMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO nr Modulo Załącznik nr 5 UMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO nr Modulo W dniu pomiędzy: Kurpiowskim Bankiem Spółdzielczym w Myszyńcu z siedzibą w Myszyńcu ul. Plac Wolności 56,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO PKO KONTO DZIECKA

UMOWA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO PKO KONTO DZIECKA UMOWA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO PKO KONTO DZIECKA zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr W dniu - - r. w pomiędzy Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd w nazwa i siedziba Banku Oddział w pod numerem: KRS REGON NIP reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto wspólne), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto wspólne), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto wspólne), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, (zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata 1. Nazwa Oferty Specjalnej Oferta Specjalna nosi nazwę: Wymarzona Lokata. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Organizatorem Oferty Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

DANE I OŚWIADCZENIA KLIENTA

DANE I OŚWIADCZENIA KLIENTA DANE I OŚWIADCZENIA KLIENTA 1. DANE KLIENTA ORAZ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO Seria i numer dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Nr telefonu/ów Adres e-mail Adres do korespondencji 2. ZGODA NA MARKETING

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie (Modulo) MIĘDZYGMINNY BANK SPÓŁDZIELCZY w ZBUCZYNIE Załącznik 4.3 W dniu pomiędzy: UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie (Modulo) Międzygminnym Bankiem Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Dane Banku. Dane Przedstawiciela Ustawowego. Twoje Dane (Posiadacza rachunku) Produkty i usługi. Osobisty login. Twoje limity

Dane Banku. Dane Przedstawiciela Ustawowego. Twoje Dane (Posiadacza rachunku) Produkty i usługi. Osobisty login. Twoje limity Dziękujemy, że dołączyłeś do grona naszych Klientów Oto Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych zawarta w dniu pomiędzy

Bardziej szczegółowo

(nazwa z siedzibą, miejscowość, ulica, numer) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd pod numerem KRS reprezentowaną przez:

(nazwa z siedzibą, miejscowość, ulica, numer) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd pod numerem KRS reprezentowaną przez: UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Finteco Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

UMOWA świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. UMOWA świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zawarta w dniu... pomiędzy: Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa Wykaz zmian w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo