Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **"

Transkrypt

1 Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon 1. Kredyt: Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Rodzaj kredytu: W rachunku bieżącym / Linia kredytowa / Obrotowy / Inwestycyjny / Pożyczka gospodarcza Kwota kredytu: Waluta: Okres kredytowania: Liczba rat: Karencja w spłacie kapitału: Cel kredytu : 2. Faktoring: Proszę dodatkowo wypełnić załącznik 1 (część A lub część B) A Krajowy niepełny / Krajowy pełny / Faktoring JSP / Faktoring JST B Faktoring dla dostawców Podstawowe informacje o prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę Data rozpoczęcia działalności: Zatrudnienie (liczba osób): Przychody za ostatni rok: Udziałowcy Nazwisko i imię / Nazwa firmy i miejscowość Seria i nr dow. os. PESEL lub REGON Udział (%) i nominalny Podmioty powiązane / posiadane udziały w innych podmiotach (min. 20%): REGON kapitałowe (%) typ powiązania personalne Rodzaj działalności (proszę określić rodzaj produkowanych wyrobów, świadczonych usług, sprzedawanych towarów) Bieżącej (PKD): Beneficient Rzeczywisty występuje nie występuje jeżeli występuje wypełnić Nazwisko i imię Adres Struktura działalności (% w stosunku do całości) Kraj: Eksport: Handlowa: Czy występuje sezonowość (jeżeli tak - krótki opis): Rodzaj prowadzonej księgowości (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): pełna księgowość księga przychodów i rozchodów karta podatkowa ryczałt Posiadane rachunki bankowe Produkcyjna: Transportowa: Nr konta wnioskodawcy Usługowa/inna: Czy chcą Państwo otworzyć w Getin Noble Bank rachunek bieżący? GETIN NOBLE BANK SA, Wniosek kredytowy dla podmiotów gospodarczych strona 1 z 5

2 Informacja o posiadanym majątku trwałym rodzaj nieruchomości adres nr KW wartość majatku kwota obciążenia rodzaj ruchomości rok produkcji wartość majatku kwota obciążenia Sytuacja własnościowa pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność/ warunki wynajmu/oddziały firmy: Stałe kontakty handlowe Nazwa Adres Telefon Poziom obrotów Odbiorcy Dostawcy Stosowane terminy zapłaty: Czy firma nalicza odsetki karne: 30 dni dni dni Tak w wysokości...% Nie Powyżej 90 dni Struktura należności i zobowiązań* Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności stan na koniec ubiegłego roku Należności stan na koniec ostatniego okresu stan na koniec ubiegłego roku Zobowiązania stan na koniec ostatniego okresu *) do wypełninia dla firm ubiegających się o faktoring oraz dla prowadzących pełną księgowość bez względu na wielkość zaangażowania i firm prowadzących księgowość uproszczoną dla zaangażowań powyżej 500 tys. zł. Nie dotyczy procedur uproszczonych GETIN NOBLE BANK SA, Wniosek kredytowy dla podmiotów gospodarczych strona 2 z 5

3 Kredyty bankowe Rodzaj kredytu Kwota początkowa/do spłaty Miesięczna rata Termin spłaty kredytu Zabezpieczenie kredytu Udzielone pożyczki i poręczenia (gwarancje) pożyczka poręczenie Komu Kwota/waluta Termin Otrzymane gwarancje Od kogo Kwota/waluta Termin Zobowiązania leasingowe w tys. (w walucie zobowiązania) Leasingodawca Przedmiot leasingu Data zawarcia i zakończenia umowy Wartość początkowa i średnia rata mies. Zobowiązania Faktoringowe w tys. Faktor Rodzaj faktoringu Limit Wykorzystanie limitu Informacje dodatkowe (dotyczy kredytów inwestycyjnych) Opis przedsięwzięcia: Źródła finansowania: udział własny kredyt bankowy kapitał zewnętrzny Proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu: Rodzaj zabezpieczenia: Wartość: Wnioski kredytowe złożone w innych bankach (w trakcie rozpatrywania Rodzaj kredytu Kwota kredytu Proponowane zabezpieczenie GETIN NOBLE BANK SA, Wniosek kredytowy dla podmiotów gospodarczych strona 3 z 5

4 UBEZPIECZENIA Dostępne ubezpieczenia do kredytu: Grupowe ubezpieczenie Program Ochronny od Upadłości, na podstawie Warunków Grupowego Ubezpieczenia - Program Ochronny od Upadłości, oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A Przedstawiona propozycja ubezpieczeń jest aktualna na dzień wygenerowania Wniosku i może ulec zmianie. Szczegółowe informacje umożliwiające porównanie ubezpieczeń są zawarte w Kartach produktu, dostępnych u Doradcy. Przedstawionych powyżej informacji dot. ubezpieczeń nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Dyspozycja uruchomienia kredytu* Kwotę kredytu proszę: OŚWIADCZENIA walutą obcą. przekazać na rach. bieżący nr na potrącanie rat kredytu i odsetek z rachunku bieżącego Wnioskodawcy prowadzonego w Getin Noble Bank S.A. (dotyczy kredytów inwestycyjnych i obrotowych). Oświadczam/-my, że wobec Wnioskodawcy (podać czy toczy się/nie toczy się a jeśli tak to wpisać jakie postępowanie)** postępowanie układowe, upadłościowe lub egzekucyjne. Oświadczam/-my nadto, że wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego... został złożony jak również... przewiduje się złożenie takiego wniosku w okresie kredytowania. (tak/nie)** tak/nie** Oświadczam/-my, że... akcjonariuszem Getin Noble Bank SA, zwanego dalej Bankiem. (jestem /nie jestem)** Oświadczam/-my, że... powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu (jestem /nie jestem)** lub Rady Nadzorczej Banku, osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku lub akcjonariuszem Banku. Oświadczam/-my, że jesteśmy świadomi ryzyka kursowego występującego w przypadku kredytów walutowych i indeksowanych na przekazanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres , PESEL, jednostkom z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank S.A. oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, z którymi Getin Noble Bank S.A. ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb marketingowych. Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank S.A. oraz wykaz towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Getin Noble Bank S.A. ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie na stronie internetowej Banku.. na otrzymywanie od Getin Noble Banku S.A. oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję m.in. następujący adres e mail:.... na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank drogą wiadomości smsowych bezpłatnych informacji o terminie i kwocie płatności rat kredytu oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. GETIN NOBLE BANK SA, Wniosek kredytowy dla podmiotów gospodarczych strona 4 z 5

5 Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Upoważniam Bank do zasięgnięcia w innych instytucjach i innych bankach dotyczących mnie informacji o sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej. Oświadczam/-my, że moje/nasze przedsiębiorstwo w ostatnich dwóch zakończonych latach obrotowych , spełniało definicję Dużego Przedsiębiorstwa : Na podstawie art. 24 ust. 1, art. 22 ust. 3 pkt 2 i art. 64 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010r. Nr 81, poz. 530), (zwanej dalej u.i.g. ), upoważniam Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do: a) wystąpienia przez Getin Noble Bank S.A. do biur informacji gospodarczej, o których mowa w u.i.g., z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 u.i.g., b) wystąpienia przez Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a ( BIK SA ) na wniosek Getin Noble Banku S.A. do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 2 u.i.g. Bank ma prawo przekazać dane osobowe Kredytobiorcy oraz informacje o zobowiązaniu wynikającym z Umowy Kredytu biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe. na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIK SA przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania przez BIK SA takiej informacji lub zapytania. Wnioskodawca (dot. faktoringu) ponosi koszt sprawdzenia kontrahenta, który wynosi: zł (netto) w przypadku Faktoringu krajowego pełnego oraz Faktoringu na dostawców zł (netto) w przypadku Faktoringu krajowego niepełnego Pod odpowiedzialnością karną (art.297 k.k.) potwierdzam własnoręcznie podpisem zgodność z prawdą informacji podanych we wniosku. * należy wstawić znak x w wybranym polu ** niepotrzebne skreślić *** zapis stosować jeżeli klient wnioskuje o sfinansowanie składki ubezpieczeniowej miejscowość i data stempel firmy i podpisy osób upoważnioinych GETIN NOBLE BANK SA, Wniosek kredytowy dla podmiotów gospodarczych strona 5 z 5

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie - WK Bank Spółdzielczy w Halinowie Oddział/Filia WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo