Klasa II LP. Matematyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasa II LP. Matematyka"

Transkrypt

1 Klasa II LP Matematyka zakres podstawowy (3 godz. tygodniowo) Nauczyciel: Urszula Stopka

2 I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: 1) zadanie domowe- uczeń może otrzymać z zadania domowego ocenę (jeśli zadanie jest rozbudowane i uczeń potrafi przedstawić je bez pomocy zeszytu) lub może otrzymać plus ( jeśli zadanie jest krótkie). Pięć plusów przeliczone zostaje na ocenę bardzo dobrą z zadania domowego). Uczeń raz w semestrze może zgłosić brak zadania (bez podania przyczyny). Jeśli zapytany o zadanie uczeń, nie odrobił zadania, otrzymuje ocenę niedostateczną. 2) odpowiedzi ustne - uczeń otrzymuje ocenę przewidzianą w regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego, lub plus z zachowaniem takich samych zasad jak przy sprawdzaniu zadania domowego. Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (bez podania przyczyny). 3) inne formy np. referaty, zadania dodatkowe, aktywność na lekcji, itp. (ocenianie jak w pkt 1),2)). 4) prace pisemne czyli sprawdziany ( np. z całego działu) oraz kartkówki. a) O terminie sprawdzianu oraz zakresie materiału obowiązującego w tym sprawdzianie, uczniowie zostają poinformowani tydzień wcześniej. b) Uczniowie nieobecni w tym dniu mają obowiązek dowiedzieć się, czy w trakcie ich nieobecności został (czy też nie) zapowiedziany sprawdzian. c) Obecność na sprawdzianach jest obowiązkowa ( nie dotyczy choroby i przypadków losowych). Gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, uczeń pisze sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń pisze sprawdzian o zwiększonym stopniu trudności w innym terminie. d) Krótkie prace pisemne, czyli kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie. Jeśli nie są zapowiedziane to obejmują tematy przerabiane w ciągu dwóch ostatnich lekcji. e) Ilość prac pisemnych wynika z realizacji programu i jest określona przez nauczyciela. f) Nauczyciel może wyznaczyć uczniom ( na zasadzie dobrowolności) dodatkowy termin poprawy sprawdzianu (w formie pisemnej) z określonego tematu, przy czym otrzymana ocena (wyższa, taka sama lub niższa) zostaje wpisana do dziennika i jest traktowana tak samo jak inne oceny z prac pisemnych. Do poprawy oceny przystępują wyłącznie uczniowie, którzy pisali sprawdzian w pierwszym terminie. g) Prace pisemne zawierają materiał programowy przerobiony na lekcjach oraz są punktowane. Stosuje się następujące przyporządkowanie ocen otrzymanym procentom punktów: bdb- powyżej 90% db- powyżej 75% dst- powyżej 55% dop- powyżej 40% ndst- w pozostałych przypadkach W przypadku uzyskania skrajnej ilości punktów w danym przedziale (z wyjątkiem dolnej granicy uzyskania oceny dopuszczającej i górnej granicy uzyskania oceny bardzo dobrej), do oceny może zostać dodany plus lub minus. II. TRYB USTALANIA OCENY PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ. Ocenę półroczną i roczną ustala się jako średnią ważoną przy czym ocena ze sprawdzianu ma wagę 0,5, z kartkówki i odpowiedzi ustnej 0,3. Pozostałe oceny mają wagę 0,2. (W przypadku oceny półrocznej dotyczy ocen uzyskanych w pierwszym półroczu, w przypadku oceny rocznej oceny półrocznej z wagą 0,5 oraz ocen uzyskanych w drugim półroczu). Do ocen z plusami lub minusami dolicza się do pełnej oceny 0,2 ( plus) lub odlicza 0,2 (minus). III. TRYB PODWYŻSZENIA O JEDEN PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ Uczeń ma prawo do podwyższenia o jeden przewidywanej oceny rocznej. Jeśli chce z tego prawa skorzystać nie może mieć nieobecności nieusprawiedliwionej na lekcji matematyki. Po spełnieniu tego warunku przystępuje do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiadomości określone wymaganiach edukacyjnych uzyskania oceny o którą ubiega się uczeń. Egzamin ten obejmuje wiadomości zdobywane i powtarzane przez ucznia w pierwszym i drugim

3 półroczu, (z uwzględnieniem tylko tych wymagań, które dotyczą określonej oceny). Zadania egzaminacyjne będą punktowane. Jeśli uczeń uzyska powyżej 80% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje na koniec roku szkolnego ocenę o jeden wyższą od przewidywanej. IV. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I. FUNKCJA KWADRATOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli ponadto potrafi:: II. PODSTAWOWE WŁASNOŚCI FIGUR NA PŁASZCZYŹNIE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi:

4 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo potrafi:

5 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i wyżej wymienione umiejętności oraz potrafi: III. WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo potrafi:

6 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli dodatkowo potrafi:!v. FUNKCJA WYKŁADNICZA I LOGARYTMY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli dodatkowo potrafi: V. ROZKŁAD MATERIAŁU 1. Funkcja kwadratowa Własności miarowe figur na płaszczyźnie Wielomiany i funkcje wymierne Funkcja wykładnicza i logarytmy Powtórzenie wiadomości -pozostałe godziny. I. FUNKCJA KWADRATOWA. 19 Funkcja kwadratowa f(x)=ax 2 1 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. 2 Postać ogólna funkcji kwadratowej. 1 Przekształcanie postaci kanonicznej do postaci ogólnej i odwrotnie. 1

7 Wartość największa i najmniejsza funkcji kwadratowej. 2 Postać iloczynowa funkcji kwadratowej i jej miejsca zerowe 1 Równania kwadratowe. 1 Rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do równań kwadratowych. 1 Nierówności kwadratowe. 3 Równanie okręgu. 2 Rozwiązywanie układów równań prowadzących do równań kwadratowych. 1 Powtórzenie wiadomości funkcja kwadratowa. 1 Sprawdzian i poprawa. 2 II. WŁASNOŚCI MIAROWE FIGUR NA PŁASZCZYŹNIE 32 Powtórzenie wiadomości o kątach. Kąty przyległe odpowiadające, wierzchołkowe, naprzemianległe. 2 Wzajemne położenie prostej i okręgu 1 Wzajemne położenie dwóch okręgów. 1 Kąty wpisane i kąty środkowe. 2 Okrąg opisany na wielokącie. 1 Okrąg wpisany w wielokąt. 1 Pola i obwody figur na płaszczyźnie. 1 Obliczanie pól i obwodów figur-rozwiązywanie zadań. 2 Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne 1 Twierdzenie Pitagorasa rozwiązywanie zadań. 2 Powtórzenie wiadomości katy, pola i obwody figur 1 Sprawdzian i jego omówienie. 2 Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa. 1 Zastosowanie tw Talesa w rozwiązywaniu zadań. 1 Podobieństwo figur. 1 Cechy podobieństwa trójkatów 1 Podobieństwo figur rozwiązywanie zadań. 1 Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. 1 Wartości funkcji trygonometrycznych niektórych kątów. 1 Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych. 1 Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta. 2 Zastosowania funkcji trygonometrycznych. 2 Powtórzenie wiadomości -trygonometria 1 Sprawdzian i poprawa. 2 III. WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE 24 Określenie wielomianu jednej zmiennej. 1 Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów. 2 Pierwiastki wielomianu. 1 Rozkład wielomianu na czynniki--wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias, wzory skróconego mnożenia. 1 Rozkład wielomianu na czynniki-grupowanie wyrazów. 1 Jednomian i wielomian wielu zmiennych. 1 Sprawdzian i poprawa. 2 Wyrażenia wymierne. Dziedzina wyrażenia wymiernego. 1 Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych. 1 Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych. 2 Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych. 1 Działanie na wyrażeniach wymiernych-ćwiczenia. 1 Od proporcjonalności odwrotnej do funkcji Wykres funkcji a y + q x p a y = 1 x = 2 Równanie wymierne. 1 Rozwiązywanie równań wymiernych. 2 Powtórzenie wiadomości-funkcje wymierne 1 Sprawdzian i poprawa. 2

8 IV. FUNKCJA WYKŁADNICZA I LOGARYTMY 12 Potęga o wykładniku całkowitym. 1 Potęga o wykładniku wymiernym. 1 Wykonywanie działań na potęgach-ćwiczenia. 1 Funkcja wykładnicza jej wykres i własności. 2 Określenie logarytmu. 1 Obliczanie logarytmów. 1 Własności logarytmu. 1 Własności logarytmu-ćwiczenia. 1 Powtórzenie wiadomości-funkcja wykładnicza, logarytmy. 1 Sprawdzian i poprawa. 2

9 Klasa IV OSSP Matematyka zakres podstawowy (3 godz. tygodniowo) Nauczyciel: Urszula Stopka

10 I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: 1) zadanie domowe- uczeń może otrzymać z zadania domowego ocenę (jeśli zadanie jest rozbudowane i uczeń potrafi przedstawić je bez pomocy zeszytu) lub może otrzymać plus ( jeśli zadanie jest krótkie). Pięć plusów przeliczone zostaje na ocenę bardzo dobrą z zadania domowego). Uczeń raz w semestrze może zgłosić brak zadania (bez podania przyczyny). Jeśli zapytany o zadanie uczeń, nie odrobił zadania, otrzymuje ocenę niedostateczną. 2) odpowiedzi ustne - uczeń otrzymuje ocenę przewidzianą w regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego, lub plus z zachowaniem takich samych zasad jak przy sprawdzaniu zadania domowego. Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (bez podania przyczyny). 3) inne formy np. referaty, zadania dodatkowe, aktywność na lekcji, itp. (ocenianie jak w pkt 1),2)). 4) prace pisemne czyli sprawdziany ( np. z całego działu) oraz kartkówki. a) O terminie sprawdzianu oraz zakresie materiału obowiązującego w tym sprawdzianie, uczniowie zostają poinformowani tydzień wcześniej. b) Uczniowie nieobecni w tym dniu mają obowiązek dowiedzieć się, czy w trakcie ich nieobecności został (czy też nie) zapowiedziany sprawdzian. c) Obecność na sprawdzianach jest obowiązkowa ( nie dotyczy choroby i przypadków losowych). Gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, uczeń pisze sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń pisze sprawdzian o zwiększonym stopniu trudności w innym terminie. d) Krótkie prace pisemne, czyli kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie. Jeśli nie są zapowiedziane to obejmują tematy przerabiane w ciągu dwóch ostatnich lekcji. e) Ilość prac pisemnych wynika z realizacji programu i jest określona przez nauczyciela. f) Nauczyciel może wyznaczyć uczniom ( na zasadzie dobrowolności) dodatkowy termin poprawy sprawdzianu (w formie pisemnej) z określonego tematu, przy czym otrzymana ocena (wyższa, taka sama lub niższa) zostaje wpisana do dziennika i jest traktowana tak samo jak inne oceny z prac pisemnych. Do poprawy oceny przystępują wyłącznie uczniowie, którzy pisali sprawdzian w pierwszym terminie. g) Prace pisemne zawierają materiał programowy przerobiony na lekcjach oraz są punktowane. Stosuje się następujące przyporządkowanie ocen otrzymanym procentom punktów: bdb- powyżej 90% db- powyżej 75% dst- powyżej 55% dop- powyżej 40% ndst- w pozostałych przypadkach W przypadku uzyskania skrajnej ilości punktów w danym przedziale (z wyjątkiem dolnej granicy uzyskania oceny dopuszczającej i górnej granicy uzyskania oceny bardzo dobrej), do oceny może zostać dodany plus lub minus. II. TRYB USTALANIA OCENY PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ. Ocenę półroczną i roczną ustala się jako średnią ważoną przy czym ocena ze sprawdzianu ma wagę 0,5, z kartkówki i odpowiedzi ustnej 0,3. Pozostałe oceny mają wagę 0,2. (W przypadku oceny półrocznej dotyczy ocen uzyskanych w pierwszym półroczu, w przypadku oceny rocznej oceny półrocznej z wagą 0,5 oraz ocen uzyskanych w drugim półroczu). Do ocen z plusami lub minusami dolicza się do pełnej oceny 0,2 ( plus) lub odlicza 0,2 (minus). III. TRYB PODWYŻSZENIA O JEDEN PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ Uczeń ma prawo do podwyższenia o jeden przewidywanej oceny rocznej. Jeśli chce z tego prawa skorzystać nie może mieć nieobecności nieusprawiedliwionej na lekcji matematyki. Po spełnieniu tego warunku przystępuje do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiadomości określone wymaganiach edukacyjnych uzyskania oceny o którą ubiega się uczeń. Egzamin ten obejmuje wiadomości zdobywane i powtarzane przez ucznia w pierwszym i drugim

11 półroczu, (z uwzględnieniem tylko tych wymagań, które dotyczą określonej oceny). Zadania egzaminacyjne będą punktowane. Jeśli uczeń uzyska powyżej 80% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje na koniec roku szkolnego ocenę o jeden wyższą od przewidywanej. IV. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I. LICZBY I ZBIORY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi:

12 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i wyżej wymienione umiejętności oraz potrafi: II. FUNKCJE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi:

13 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli dodatkowo potrafi: III. FUNKCJA LINIOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi:

14 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo dodatkowo potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli ponadto potrafi: IV. FUNKCJA KWADRATOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi:

15 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli ponadto potrafi:: V. ROZKŁAD MATERIAŁU 1. Liczby i ich zbiory 33 godz. 2. Funkcje 22 godz. 3. Funkcja liniowa 18 godz. 4. Funkcja kwadratowa. 19 godz. 5. Powtórzenie wiadomości pozostałe godz. L.p. Zagadnienia l. g. I LICZBY I ICH ZBIORY 31 Pojęcie zbioru. 1 Podzbiory zbioru liczb rzeczywistych 1 Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej. 1 Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. 3 Potęga o wykładniku naturalnym. 1 Potęga o wykładniku całkowitym. 1 Pierwiastki kwadratowe. 2 Pierwiastki wyższych stopni. 1 Pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych. 1 Sprawdzian i poprawa sprawdzianu. 2 Przedziały liczbowe. 1 Iloczyn, suma oraz różnica zbiorów. 1 Wyznaczanie iloczynu, sumy i różnicy przedziałów. 1

16 Działania na zbiorach-rozwiązywanie układów nierówności z jedną niewiadomą 1 Wartość bezwzględna liczby. 1 Interpretacja geometryczna bezwzględnej wartości. 2 Procenty, diagramy procentowe. 1 Obliczenia procentowe. 2 O ile procent więcej? 1 Punkty procentowe. 1 Błąd przybliżenia. 2 Powtórzenie, sprawdzian i poprawa. 3 II. FUNKCJE 22 Pojęcie funkcji. 1 Dziedzina funkcji liczbowej. 2 Wykres funkcji. 2 Odczytywanie argumentów oraz wartości funkcji z wykresu. 1 Liczba rozwiązań równania f(x)=m 1 Miejsce zerowe funkcji. 1 Odczytywanie z wykresu rozwiązań nierówności f(x)>m 1 Monotoniczność funkcji. 2 Odczytywanie własności funkcji z wykresu. 3 Rysowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach. 1 Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi x 1 Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi y. 1 Rysowanie wykresów funkcji y=f(x-a)+b 1 Rysowanie wykresów funkcji y=-f(x) i y=f(-x) 1 Powtórzenie, sprawdzian i poprawa. 3 III. FUNKCJA LINIOWA. 18 Od proporcjonalności prostej do funkcji liniowej. 2 Rysowanie funkcji liniowych i kawałkami liniowych. 2 Równanie prostej w postaci ogólnej. 1 Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. 2 Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi 1 Wzajemne położenie pary prostych. 2 Odległość punktów na płaszczyźnie. 1 Odległość punktów na płaszczyźnie-rozwiązywanie zadań. 2 Środek odcinka. 2 Powtórzenie, sprawdzian i poprawa. 3 IV. FUNKCJA KWADRATOWA. 19 Funkcja kwadratowa f(x)=ax 2 1 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. 2 Postać ogólna funkcji kwadratowej. 1 Przekształcanie postaci kanonicznej do postaci ogólnej i odwrotnie. 1 Wartość największa i najmniejsza funkcji kwadratowej. 2 Postać iloczynowa funkcji kwadratowej i jej miejsca zerowe 1 Równania kwadratowe. 1 Rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do równań kwadratowych. 1 Nierówności kwadratowe. 3 Równanie okręgu. 2 Rozwiązywanie układów równań prowadzących do równań kwadratowych. 1 Powtórzenie, sprawdzian i poprawa. 3

17 Klasa VI OSSP Matematyka zakres podstawowy (3 godz. tygodniowo) Nauczyciel: Urszula Stopka

18 I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: 1) zadanie domowe- uczeń może otrzymać z zadania domowego ocenę (jeśli zadanie jest rozbudowane i uczeń potrafi przedstawić je bez pomocy zeszytu) lub może otrzymać plus (jeśli zadanie jest krótkie). Pięć plusów przeliczone zostaje na ocenę bardzo dobrą z zadania domowego). Uczeń raz w semestrze może zgłosić brak zadania (bez podania przyczyny). Jeśli zapytany o zadanie uczeń, nie odrobił zadania, otrzymuje ocenę niedostateczną. 2) odpowiedzi ustne - uczeń otrzymuje ocenę przewidzianą w regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego, lub plus z zachowaniem takich samych zasad jak przy sprawdzaniu zadania domowego. Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (bez podania przyczyny). 3) inne formy np. referaty, zadania dodatkowe, aktywność na lekcji, itp. (ocenianie jak w pkt 1),2)). 4) prace pisemne czyli sprawdziany ( np. z całego działu) oraz kartkówki. a) O terminie sprawdzianu oraz zakresie materiału obowiązującego w tym sprawdzianie, uczniowie zostają poinformowani tydzień wcześniej. b) Uczniowie nieobecni w tym dniu mają obowiązek dowiedzieć się, czy w trakcie ich nieobecności został (czy też nie) zapowiedziany sprawdzian. c) Obecność na sprawdzianach jest obowiązkowa ( nie dotyczy choroby i przypadków losowych). Gdy nieobecność jest usprawiedliwiona, uczeń pisze sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń pisze sprawdzian o zwiększonym stopniu trudności w innym terminie. d) Krótkie prace pisemne, czyli kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie. Jeśli nie są zapowiedziane to obejmują tematy przerabiane w ciągu dwóch ostatnich lekcji. e) Ilość prac pisemnych wynika z realizacji programu i jest określona przez nauczyciela. f) Nauczyciel może wyznaczyć uczniom ( na zasadzie dobrowolności) dodatkowy termin poprawy sprawdzianu (w formie pisemnej) z określonego tematu, przy czym otrzymana ocena (wyższa, taka sama lub niższa) zostaje wpisana do dziennika i jest traktowana tak samo jak inne oceny z prac pisemnych. Do poprawy oceny przystępują wyłącznie uczniowie, którzy pisali sprawdzian w pierwszym terminie. g) Prace pisemne zawierają materiał programowy przerobiony na lekcjach oraz są punktowane. Stosuje się następujące przyporządkowanie ocen otrzymanym procentom punktów: bdb- powyżej 90% db- powyżej 75% dst- powyżej 55% dop- powyżej 40% ndst- w pozostałych przypadkach W przypadku uzyskania skrajnej ilości punktów w danym przedziale (z wyjątkiem dolnej granicy uzyskania oceny dopuszczającej i górnej granicy uzyskania oceny bardzo dobrej), do oceny może zostać dodany plus lub minus. II. TRYB USTALANIA OCENY PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ. Ocenę półroczną i roczną ustala się jako średnią ważoną przy czym ocena ze sprawdzianu ma wagę 0,5, z kartkówki i odpowiedzi ustnej 0,3. Pozostałe oceny mają wagę 0,2. (W przypadku oceny półrocznej dotyczy ocen uzyskanych w pierwszym półroczu, w przypadku oceny rocznej oceny półrocznej z wagą 0,5 oraz ocen uzyskanych w drugim półroczu). Do ocen z plusami lub minusami dolicza się do pełnej oceny 0,2 ( plus) lub odlicza 0,2 (minus). III. TRYB PODWYŻSZENIA O JEDEN PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ Uczeń ma prawo do podwyższenia o jeden przewidywanej oceny rocznej. Jeśli chce z tego prawa skorzystać nie może mieć nieobecności nieusprawiedliwionej na lekcji matematyki. Po spełnieniu tego warunku przystępuje do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiadomości określone wymaganiach edukacyjnych uzyskania oceny o którą ubiega się uczeń. Egzamin ten obejmuje wiadomości zdobywane i powtarzane przez ucznia w pierwszym i drugim

19 półroczu, (z uwzględnieniem tylko tych wymagań, które dotyczą określonej oceny). Zadania egzaminacyjne będą punktowane. Jeśli uczeń uzyska powyżej 80% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje na koniec roku szkolnego ocenę o jeden wyższą od przewidywanej. IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE OCENA WYMAGANIA WYRAŻENIA WYMIERNE dopuszczający Uczeń: -wyznacza dziedzinę funkcji wymiernej, jeśli mianownik jest pierwszego stopnia, -oblicza wartość danego wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej, -w prostych przypadkach skraca i rozszerza wyrażenia wymierne, dostateczny Uczeń ponadto: -mnoży i dzieli proste wyrażenia wymierne, -dodaje i odejmuje proste wyrażenia wymierne, -zna i rozumie pojęcie proporcjonalności odwrotnej dobry Uczeń ponadto: -rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne, -potrafi przekształcać wykres funkcji y=a/x -potrafi rozwiązać proste równanie wymierne. bardzo dobry Uczeń ponadto: -potrafi wykonywać działania na wyrażeniach wymiernych -potrafi rozwiązywać równania wymierne, -umie rozwiązać zadanie tekstowe prowadzące do równania wymiernego. celujący Uczeń ponadto: -rozwiązuje nierówności wymierne. PRAWDOPODOBIEŃSTWO dopuszczający Uczeń: -zna pojęcie silni, -umie zastosować regułę mnożenia, -wypisuje zbiór zdarzeń elementarnych w konkretnych doświadczeniach, -rozróżnia zdarzenia pewne i niemożliwe, -oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych na podstawie klasycznej definicji, dostateczny Uczeń ponadto: oblicza symbole Newtona, -rozumie permutacje i umie obliczać ich liczbę, -podaje przykłady zdarzeń losowych danego doświadczenia, -wykonuje działania na zdarzeniach, -zna własności prawdopodobieństwa i potrafi je zastosować w przykładach, -porządkuje wyniki doświadczenia losowego, przedstawia je na diagramach, dobry bardzo dobry celujący Uczeń dodatkowo: rozumie wariacje i potrafi obliczać ich liczbę, -stosuje kombinatorykę do obliczania liczby zdarzeń elementarnych, Uczeń ponadto: -rozumie kombinacje i umie obliczać ich liczbę, -rozwiązuje zadania za pomocą drzewka. Uczeń dodatkowo: -rowiązuje zadania z prawdopodobieństwa na symbolach ogólnych GEOMETRIA PRZESTRZENNA dopuszczający Uczeń: -rozumie pojęcie kąta między prostą a płaszczyzną

20 dostateczny dobry bardzo dobry celujący -wskazuje na modelu wielościanu odcinki zawarte w prostych równoległych, przecinających, skośnych -rozróżnia graniastosłupy i ostrosłupy wśród brył, -wskazuje na modelu, rysunku wielościanu jego wierzchołki, krawędzie, ściany, -rozróżnia graniastosłupy prawidłowe, wśród innych graniastosłupów, -rozróżnia ostrosłupy prawidłowe wśród innych ostrosłupów, -rozróżnia walce, stożki i kule wśród innych brył. Uczeń ponadto: -wskazuje na modelu i zaznacza na rysunku kąty nachylenia krawędzi i przekątnych wielościanu do podstawy, -oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów przy różnych danych, -rysuje bryły w rzucie, -oblicza pola powierzchni oraz objętości podstawowych brył obrotowych Uczeń dodatkowo: -uczeń rozumie pojęcie kąta dwuściennego, -wskazuje kąt dwuścienny na modelu wielościanu. -wskazuje na rysunku wielościanu jego przekroje, -rysuje przekroje osiowe walca i stożka, -wykorzystuje trygonometrię do obliczania pól i objętości. Uczeń ponadto: -oblicza pola przekrojów brył. Uczeń dodatkowo: -rozwiązuje zadania dotyczące objętości i pól z zastosowaniem tw. sinusów i cosinusów. V. ROZKŁAD MATERIAŁU 1. Wyrażenia wymierne Rachunek prawdopodobieństwa Geometria przestrzenna Powtórzenie wiadomości pozostałe godziny L.p. Zagadnienia l. g. I WYRAŻENIA WYMIERNE 14 Przekształcanie wielomianów. 2 Wyrażenia wymierne. Dziedzina wyrażenia wymiernego. 1 Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych. 1 Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych. 1 Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych 1 Proporcjonalność odwrotna. 1 Funkcja=a/x, jej wykres i własności. 1 Równania wymierne. 2 Rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do równań wymiernych. 1 Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian. 3 II RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA.. 17 Pojęcie silni. Permutacja zbioru. 1 Symbole Newtona. Kombinacje zbioru. 1 Wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń. 1 Rozwiązywanie zadań z kombinatoryki. 2 Zbiór zdarzeń elementarnych. 1 Zdarzenia losowe. Działania na zdarzeniach. 2 Pojęcie prawdopodobieństwa i jego własności. 1 Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń. 2 Obliczanie prawdopodobieństw z zastosowaniem kombinatoryki 1 Rozwiązywanie zadań z rachunku prawdopodobieństwa. 2

21 Powtórzenie, sprawdzian i poprawa. 3 III GEOMETRIA PRZESTRZENNA. 18 Powtórzenie wiadomości z trygonometrii. 1 Pola figur płaskich. 2 Proste, płaszczyzny i kąty w przestrzeni. 1 Pojęcie graniastosłupa, rodzaje graniastosłupów. 1 Pole powierzchni i objętość graniastosłupa- zadania. 2 Pojęcie ostrosłupa, rodzaje ostrosłupów. 1 Pole powierzchni i objętość ostrosłupa zadania. 2 Bryły obrotowe. 1 Obliczanie pól powierzchni i objętości brył obrotowych. 2 Rozwiązywanie zadań dotyczących pól powierzchni,i objętości brył. 2 Powtórzenie, sprawdzian i poprawa. 3

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku szkolnego informuję

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres podstawowy

MATeMAtyka zakres podstawowy MATeMAtyka zakres podstawowy Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h) 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne 1 2. Liczby całkowite. Liczby wymierne 1 1.1, 1.2 3. Liczby niewymierne 1 1.3 4. Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym KLASA I 105h Liczby (30h) 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 2. Wzory skróconego mnoŝenia 3. Nierówności pierwszego stopnia 4. Przedziały liczbowe

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum LICZBY (20 godz.) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum Wg podręczników serii Prosto do matury KLASA I (60 godz.) 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 1 2. Wzory skróconego

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony (według podręczników z serii MATeMAtyka) Klasa I (90 h) Temat Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 Zakres podstawowy Kl. 1-60 h ( 30 h w semestrze) Kl. 2-60 h (30 h w semestrze) Kl. 3-90 h (45 h w semestrze)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Liczby naturalne Liczby całkowite. Liczby wymierne Liczby niewymierne Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej Pierwiastek

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 1. Oprocentowanie lokat i kredytów - zna pojęcie procentu prostego i składanego; - oblicza

Bardziej szczegółowo

1.Funkcja logarytmiczna

1.Funkcja logarytmiczna Kryteria oceniania z matematyki dla klasy IV TI poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08 1.Funkcja logarytmiczna -potrafi obliczyć logarytm liczby dodatniej; -zna i potrafi stosować

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ. w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego« Adam Kolany.

MATEMATYKA. kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ. w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego« Adam Kolany. MATEMATYKA kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego«Adam Kolany rozkład materiału Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA I

Rozkład materiału KLASA I I. Liczby (31 godz.) Rozkład materiału Wg podręczników serii Prosto do matury. Zakres podstawowy i rozszerzony (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) KLASA I 1. Zapis dziesiętny liczby

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres rozszerzony

MATeMAtyka zakres rozszerzony MATeMAtyka zakres rozszerzony Proponowany rozkład materiału kl. I (160 h) (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) Temat lekcji Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych Mój przedmiot matematyka spis scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc 1, Ciągi zna definicję ciągu (ciągu liczbowego); potrafi wyznaczyć dowolny wyraz ciągu liczbowego określonego wzorem ogólnym;

Bardziej szczegółowo

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza 1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza Tematyka zajęć: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM PODSTAWOWY Potęga o wykładniku rzeczywistym powtórzenie Funkcja wykładnicza i jej własności

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

Wymagania kl. 3. Zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania kl. 3 Zakres podstawowy i rozszerzony Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Reguła mnożenia reguła mnożenia ilustracja zbioru wyników doświadczenia za

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

MATeMAtyka 3 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych MATeMAtyka 3 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy Klasa 3 Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Lp. Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe I Liczby i wyrażenia. Uczeń: Uczeń: 1 Liczby naturalne i całkowite. - sprawnie

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

MATeMAtyka 3. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom rozszerzony

Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom rozszerzony Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom rozszerzony Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Funkcja potęgowa - zna i stosuje tw. o potęgach - zna wykresy funkcji potęgowej o dowolnym

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony. Wiadomości i umiejętności

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony. Wiadomości i umiejętności WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna. Stopień Wiadomości i umiejętności -definiować potęgę

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013 Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum w roku szkolnym 2012/2013 I. Zakres materiału do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki: 1) liczby rzeczywiste 2) wyrażenia algebraiczne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie Przekształcenia geometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa 328

Rozdział VII. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie Przekształcenia geometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa 328 Drogi Czytelniku 9 Oznaczenia matematyczne 11 Podstawowe wzory 15 Rozdział I. Zbiory. Działania na zbiorach 21 1. Zbiór liczb naturalnych 22 1.1. Działania w zbiorze liczb naturalnych 22 1.2. Prawa działań

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy M+ (zakres rozszerzony) Klasa III

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy M+ (zakres rozszerzony) Klasa III Kryteria oceniania z matematyki dla klasy M+ (zakres rozszerzony) Klasa III Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Funkcja potęgowa - zna i stosuje tw. o potęgach - zna wykresy funkcji potęgowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki. w Zasadniczej Szkole Zawodowej

Wymagania edukacyjne z matematyki. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Ogólne kryteria oceny z matematyki Ocena niedostateczna Otrzymuje ją uczeń, który: Wymagania edukacyjne z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nie opanował elementarnych wiadomości wynikających z

Bardziej szczegółowo

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 3e: wpisy oznaczone jako: (T) TRYGONOMETRIA, (PII) PLANIMETRIA II, (RP) RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA, (ST)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę 1. Omówienie programu. Zaznajomienie uczniów ze źródłami finansowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Poziom podstawowy Klasa IIIb r.szk. 2014/2015 PLANIMETRIA(1) rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy)

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 3. PAZDRO Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań

Bardziej szczegółowo

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA 1. FUNKCJE 2. POTĘGI I PIERWIASTKI NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wiem, co to jest układ współrzędnych, potrafię nazwać osie układu. 2. Rysuję układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Gimnazjum. Klasa 1 Liczby i działania Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglenia liczb. Szacowanie wyników Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym 2013-2014 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych

Bardziej szczegółowo

zna wykresy i własności niektórych funkcji, np. y = x, y =

zna wykresy i własności niektórych funkcji, np. y = x, y = Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy II z podstawowym programem nauczania matematyki, niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki Nauczyciel: mgr Karolina Bębenek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. matematyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. matematyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI matematyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA M ATE M ATY K A ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Dział programowy : LICZBY I WYRAŻENIA Ocenę niedostateczną uczeń uzyska, jeśli nie spełnia wymagań koniecznych: - nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot oceniania:

1. Przedmiot oceniania: Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Posądzy Opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz w oparciu o program "Matematyka 2001 1. Przedmiot oceniania: a) wiadomości,

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 4 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

MATeMAtyka 4 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych MATeMAtyka 4 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu matematyka w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Regionalnym Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

2. Permutacje definicja permutacji definicja liczba permutacji zbioru n-elementowego

2. Permutacje definicja permutacji definicja liczba permutacji zbioru n-elementowego Wymagania dla kl. 3 Zakres podstawowy Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Reguła mnożenia reguła mnożenia ilustracja zbioru wyników doświadczenia za pomocą drzewa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Dopuszczający Uczeń z potrafi : -zamienić ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie -rozróżnia liczby wymierne i niewymierne -zna definicję liczby

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Klasa IV

Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Klasa IV Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Klasa IV Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres rozszerzony)

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres rozszerzony) Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres rozszerzony) Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Plan wynikowy. Zakres podstawowy i rozszerzony

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Plan wynikowy. Zakres podstawowy i rozszerzony Agnieszka amińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Plan wynikowy Zakres podstawowy i rozszerzony Oznaczenia: wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające;

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura

Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura Standardy wymagań maturalnych z matematyki - matura 2011-2014 STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY 1. wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który otrzymał stopień bardzo dobry i rozwiązał zadanie wskazane jako dodatkowe.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który otrzymał stopień bardzo dobry i rozwiązał zadanie wskazane jako dodatkowe. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 50 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne, śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 1) stopień celujący 6 2)

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka cz.1. Zakres podstawowy

MATeMAtyka cz.1. Zakres podstawowy MATeMAtyka cz.1 Zakres podstawowy Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W). Wymienione

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa 1

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa 1 Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa 1 Liczby rzeczywiste: Uczeń otrzymuje ocenę ( jeśli rozumie i stosuje podpowiedź nauczyciela)oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń:

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: MATEMATYKA LICEUM Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. programowej dla klas IV-VI. programowej dla klas IV-VI.

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. programowej dla klas IV-VI. programowej dla klas IV-VI. MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 6 h Liczby. Rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który umie: 1.zapisywać potęgi w postaci iloczynów 2. zapisywać iloczyny jednakowych

Bardziej szczegółowo

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej Wymagania edukacyjne z matematyki DLA II i III KLASY ZASADNICEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Gwiazdką * oznaczono te hasła i wymagania, które są rozszerzeniem podstawy programowej. Nauczyciel może je realizować jedynie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM ROZSZERZONY 1. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna Tematyka zajęć: Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie Funkcja wykładnicza i jej własności

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści WSTĘP 5 ROZDZIAŁ 1. Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Uczeń realizujący zakres rozszerzony powinien również spełniać wszystkie wymagania w zakresie poziomu podstawowego. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego)

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Ocena DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki

Zdający posiada umiejętności w zakresie: 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki Standardy wymagań na egzaminie maturalnym z matematyki mają dwie części. Pierwsza część opisuje pięć podstawowych obszarów umiejętności matematycznych. Druga część podaje listę szczegółowych umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM Treści nauczania wg podstawy programowej Podręcznik M+ Klasa I Klasa II Klasa III 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zakres podstawowy klasa 3A

Wymagania edukacyjne zakres podstawowy klasa 3A Ciągi Pojęcie ciągu. Sposoby opisywania ciągów Monotoniczność ciągów Ciąg arytmetyczny Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego Ciąg geometryczny Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego Procent

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: IV 67 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z matematyki dla uczniów klasy I LO poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z matematyki dla uczniów klasy I LO poziom podstawowy Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Nauczyciel: mgr Karolina Bębenek z matematyki dla uczniów klasy I LO poziom podstawowy 1. Wprowadzenie do matematyki.

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny KLASA I 1.Liczby rzeczywiste 1. Podawanie przykładów liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne, - szacować wartości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP Liczby. TEMAT Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Liceum Ogólnokształcące zakres podstawowy

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Liceum Ogólnokształcące zakres podstawowy Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Liceum Ogólnokształcące zakres podstawowy Formy i metody sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej.

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej. Agnieszka amińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej Zakres podstawowy Oznaczenia: wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające;

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczający (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-104/09 tytuł Z dysleksją bez barier PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący do próbnej matury z matematyki

Zakres materiału obowiązujący do próbnej matury z matematyki ZAKRES PODSTAWOWY Zakres materiału obowiązujący do próbnej matury z matematyki 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14

Wymagania z wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 z wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 Liczby rzeczywiste Wiadomości i umiejętności rozpoznać liczby naturalne w tym pierwsze i złożone,

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo