Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, będąc Zamawiającym w niniejszym postępowaniu na podstawie art.38 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP) informuje, że zostały złożone zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone poniżej. Zapytania nr 1 1. Zamawiający załączył do SIWZ projekt Umowy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy leasingu na wzorze umowy stosowanym przez Wykonawcę, który to wzór będzie uwzględniał zapisy z ww projektu umowy? Zamawiający informuje, że w 4 ust. 11 i 12 projektu umowy zamieścił informację o jednoczesnym zawarciu umowy według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowy na wzorze stosowanym przez Wykonawcę. Zamawiający i Wykonawca wybrany w drodze postępowania zawrą dwie umowy umowę według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowę leasingu. 2. W związku z rozdziałem VI, pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o doprecyzowanie, czy raty mają być stałe w całym okresie leasingu, czy też mają być to raty zmienne, których zmiana będzie uzależniona od wahania stopy bazowej określonej w tym punkcie. Zamawiający bowiem wskazał zmienną stopę bazową Wibor, której zmiana wzrost bądź spadek będzie powodowała zmianę niezapłaconych rat leasingu. W celu skalkulowania rat stałych (niezmiennych w całym okresie leasingu) niezbednym jest z punktu widzenia finansowego zastosowanie bazowej stopy tzw. stopy fix. Ponadto, jeśli Zamawiający wskaże w odpowiedzi na to pytanie stopę zmienną prosimy o doprecyzowanie, czy ma to być stopa Wibor 1M, 3M, czy może Wibor o innym okresie? Zamawiający w załączniku nr A dział VI punkt 4 (Opis Przedmiotu Zamówienia) wymaga stałych 24 rat leasingowych w całym okresie spłaty. Wymaga także zastosowania stałej stopy oprocentowania służącej do obliczenia odsetek, liczonej według stawki WIBOR obowiązującej w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jako stopę oprocentowania Zamawiający wskazuje WIBOR 1M obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W Formularzu Ofertowym Zamawiający przedstawił wzór tabeli, na podstawie, której jest wyliczona cena oferty. W związku z tym, że potencjalni wykonawcy będą kalkulować raty w tym postępowaniu używając tzw. metody annuitetowej, która z jednej strony pozwala na policzenie rat równych w całym okresie leasingu, jednak z drugiej strony zakłada zmienne części kapitału i odsetek w każdej z tych rat. Ten fakt nie pozwoli wykonawcom na przedstawienie w tabeli jednostkowych wartości kapitału i odsetek w każdej racie. Wykonawcy będą mogli jedynie zbiorczo pokazać kapitał i odsetki w całym okresie leasingu. Prosimy zatem o skorygowanie tabeli przez skasowanie kolumn "Ceba jednostkowa netto" i

2 "% wartości" oraz skasowanie wierszy "Część kapitałowa raty leasingowej..." i "Część odsetkowa raty leasingowej...". W miejsce skasowanych wierszy proponujemy wstawić wiersz "Miesięczna rata leasingu". Informacja o wartości kapitału i odsetek znajdzie się natomiast w harmonogramach spłat, które potencjalni wykonawcy muszą załączyć do oferty składanej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zgadza się na zmianę dotyczącą usunięcia wierszy: Część kapitałowa raty leasingowej (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat), Część odsetkowa raty leasingowej (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat) W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.4 Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 2 w Załączniku nr1 -formularz ofertowy (oferta wykonawcy): 2. Powyższa cena została obliczona zgodnie z danymi podanymi w tabeli: Lp. Wyszczególnienie Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa netto % wartości Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto A B C D E F G=CxE H I=G+(GxH) 1 Opłata wstępna 1 szt % 2 Rata leasingu (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat) 24 szt....% 3 Opłata końcowa 1 szt % 4 Inne opłaty (jeżeli występują) 1 szt....% RAZEM (całkowity koszt leasingu zawierający wszystkie opłaty) Zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 1 do niniejszej odpowiedzi poprawiony wzór formularza ofertowego (oferta wykonawcy). 4. W związku z tym, że Wykonawca jest instytucją finansową i zgodnie z procedurami ma obowiązek dokonania oceny sytuacji finansowej przed złożeniem wiążącej oferty leasingu, prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego: - bilansu i rachunku zysków i strat za rok bilansu i rachunku zysków i strat za rok bilansu i rachunku zysków i strat za bieżący okres (np. na koniec maja 2015r.) - aktualnej (np. na koniec maja 2015r.) struktury czasowej należności i zobowiązań - aktualnego (np. na koniec maja 2015r.) zestawienia zobowiązań leasingowych i kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem celów finansowania, kwot pozostałych do spłaty, zakończenia poszczególnych umów leasingu lub umów o kredyty, form dodatkowych zabezpieczeń poszczególnych zobowiązań. Zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 2 do niniejszej odpowiedzi sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015 roku oraz wykaz zobowiązań. Zapytania nr 2 1. Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy i informuje jednocześnie, że umowa leasingu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy ( umowa leasingu i ogólne warunki leasingu ) choć jej treść nie może pozostawać w sprzeczności z załączonym wzorem. Czy to nie oznacza

3 zawarcia dwóch umów leasingu na ten sam przedmiot? Czy Zamawiający zgadza się aby traktować przedstawiony wzór jako Istotne Postanowienia Umowy, których zapisy powinny się znaleźć w umowie leasingu zawartej na wzorze Wykonawcy? Dodatkowo przedstawiony wzór umowy zamawiającego swoją treścią odpowiada raczej z treści umowy dostawy z zapłatą ceny na raty oraz zapewnieniem usług gwarancyjnych i serwisowych, a nie umowie leasingu. Zamawiający informuje, że 4 ust. 11 i 12 projektu umowy zamieścił informację o jednoczesnym zawarciu umowy według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowy na wzorze stosowanym przez Wykonawcę. Zamawiający i Wykonawca wybrany w drodze postępowania zawrą dwie umowy umowę według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowę leasingu. Projekt umowy leasingu Wykonawca złoży wraz z ofertą. W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.4 Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez: dodanie w rozdziale IX dział E SIWZ w tabeli wiersza 6 o treści: 6 Projekt umowy leasingu oraz wewnętrzny regulamin według wzoru Wykonawcy. Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 8 do oferty. zmianę treści załącznika nr A dział VI punkt 13 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Załącznika nr A dział VI punkt 13 otrzymuje brzmienie: 13. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez umowę leasingu, wewnętrzny regulamin wykonawcy dołączony do składanej oferty oraz postanowienia Kodeksu cywilnego 2. Czy Zamawiający może podać, kto odpowiada za ubezpieczenie w tym postepowaniu? Jeśli Zamawiający to proszę o potwierdzenie, że zamawiający zawrze ubezpieczenie na swój koszt na warunkach akceptowanych przez Wykonawcę ( zgodnie z warunkami w załączniku ), a ubezpieczonym będzie Wykonawca. Jeśli za ubezpieczenie ma odpowiadać Wykonawca to proszę o informację czy składka ubezpieczeniowa ma być wliczana w ratę leasingu czy tez płacona będzie raz w roku na podstawie oddzielnej faktury? Formularz weryfikacji ubezpieczenia obcego Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, ZK, Assistance POLISA OBCA Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem leasingu w zakresie ubezpieczeń: OC obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych AC ubezpieczenia pojazdów od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, autocasco Finansujący oferuje Korzystającemu ubezpieczenie w pakiecie OC/AC/NW/Ass/ZK (Pakiet rekomendowany). W przypadku, kiedy Korzystający preferuje zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie (Polisa obca ), wymagana jest akceptacja Finansującego (właściciela). Finansujący jako właściciel niniejszym formularzem weryfikuje zakresy ochrony, sumy ubezpieczenia i poprawność naliczania składek. Akceptacja odbywa się na podstawie oferty złożonej przez Ubezpieczyciela lub pośrednika na niniejszym formularzu. Polisa obca może zostać zaakceptowana wyłącznie w przypadku spełnienia poniższych założeń: WARUNKI OBLIGATORYJNE UMOWY UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO Pakiet leasingodawcy Polisa obca pola wypełnia pośrednik Zakres AC obejmuje ryzyka uszkodzenia oraz kradzieży i rabunku pojazdu. TAK TAK NIE Zakres terytorialny AC obejmuje teren RP oraz inne kraje Europy. TAK TAK NIE Początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. TAK TAK NIE Opłata składki za ubezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia ubezpieczenia. TAK TAK NIE

4 Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania bez względu na ich wysokość przez okres ubezpieczenia, dotyczy szkód częściowych. TAK TAK NIE Nie jest stosowany udział własny w szkodach, także ze względu na wiek posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem. TAK TAK NIE Nie jest stosowana amortyzacja (zużycie) części przy rozliczaniu szkód częściowych (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). TAK TAK NIE Nie jest stosowane ograniczeń wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. TAK TAK NIE Nie jest stosowane ograniczenie wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z naruszeniem innych przepisów ustawy o ruchu drogowym, m.in. nie przestrzeganie znaku stop, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itd. Wartość pojazdu fabrycznie nowego nie ulega zmianie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury (bez limitu kilometrów). TAK TAK TAK NIE TAK NIE W przypadku naczep/przyczep wykupiona obligatoryjnie klauzula szkód powstałych przez przewożony ładunek. TAK TAK NIE W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu. TAK TAK NIE Nazwa Korzystającego: NIP lub Regon: Numer umowy leasingu: Pojazd Marka: Typ/Model Rodzaj pojazdu: Nr rejestracyjny: VIN: Rok produkcji: klasa bonus-malus: Kod pocztowy: Suma ubezpieczenia AC netto/netto+50%vat/brutto: rodzaj katalogu: Info-Ekspert Eurotax Notowanie: Suma ubezpieczenia NNW: Suma ubezpieczenia inne ryzyka (np. Auto-szyby): Pojazd jest przedmiotem wynajmu lub CFM: TAK NIE Okres ubezpieczenia (w miesiącach): WSZYSTKIE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE Składka OC Składka AC Składka NW Assistance: Auto szyby Inne klauzule: Składka procentowo RAZEM składki: Składka kwotowo WSZYSTKIE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE Wysokość naliczonej zniżki za bezszkodowość (procentowo) OC AC Liczba lat bezszkodowej jazdy Klienta, na podstawie których naliczono zniżkę za bezszkodowość OC AC Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:... Nazwa Ubezpieczyciela:... zastosowanie mają OWU autocasco z dnia:... W przypadku oferty PZU należy wskazać OWU: dla Klienta Korporacyjnego, OWU dla Klienta Indywidualnego Miejscowość, data Podpis i pieczątka Akceptacja Finansującego, Podpis i pieczątka Podpis i pieczątka Korzystającego Agenta/Pośrednika ubezpieczeniowego Zamawiający informuje, że dziale VI pkt.10 załącznik nr B do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) zamieścił informację o sposobie ubezpieczenia pojazdu. Zamawiający ubezpieczy pojazd we własnym zakresie, spełniając wymagania Wykonawcy zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej odpowiedzi. 3. Czy Zamawiający wymaga aby umowa leasingu oparta była na stopie zmiennej (WIBOR 1M) czy tez stopie stałej? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

5 Zamawiający w załączniku nr A dział VI punkt 4 (Opis Przedmiotu Zamówienia) wymaga stałych 24 rat leasingowych w całym okresie spłaty. Wymaga także zastosowania stałej stopy oprocentowania służącej do obliczenia odsetek, liczonej według stawki WIBOR obowiązującej w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jako obowiązującą stopę oprocentowania Zamawiający wskazuje WIBOR 1M obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rozdziałem XXV SIWZ oraz 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr B do SIWZ przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, które mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 5. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kar, które wydają się być bardzo wysokie? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar. 6. Czy w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu Zamawiający zgadza się aby odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Finansującego zostało zaliczone na ewentualne zaległości Korzystającego? Zamawiający wyraża zgodę na zaliczenie odszkodowania na ewentualne zaległości. 7. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty dodatkowych badań technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, niezbędnych do wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz innych uszkodzeń, winne być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody? Zamawiający wyjaśnia, że będzie ponosił koszty dodatkowych badań technicznych, niezbędnych do wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz innych uszkodzeń, winne być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody. 8. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego,wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp? Zamawiający wyjaśnia, że będzie ponosił koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego,wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego.

6 9. Czy Zamawiający będzie pokrywał opłaty za korzystanie z autostrad, winiet, parkingów albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w dniu podpisywania Umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty? Zamawiający wyjaśnia, że podczas eksploatacji będzie ponosił koszty pokrywał opłaty za korzystanie z autostrad, winiet, parkingów albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w dniu podpisywania Umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty. 10. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp? Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie pokrywał kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp. 11. Czy Zamawiający będzie wykonywał wszystkie czynności formalne i finansowe związane z rejestracją przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego? Zamawiający wyjaśnia, że będzie wykonywał wszystkie czynności formalne i finansowe związane z rejestracją przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego, o ile zaistnieje taka konieczność. 12. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? Zamawiający wyjaśnia, że będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych. 13. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportowych na podstawie faktury VAT? Zamawiający informuje, że dziale VI pkt.11 załącznik nr B do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) zamieścił informację o sposobie ponoszenia kosztów podatku od środków transportu. 14. Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniem art.454 kc oraz uchwałą SN z ( sygn. Akt III CZP 164/94 ) przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku wierzyciela. Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 15. Czy Zamawiający zgadza się na e-fakturę bądź polecenie zapłaty? Zamawiający nie wyraża zgody na e-fakturę bądź polecenie zapłaty.

7 16. Proszę o udzielenie informacji o stanie zobowiązań, według wzorca załączonego do niniejszego maila. Zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 2 do niniejszej odpowiedzi sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015 roku oraz wykaz zobowiązań. Zapytania nr 3 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 3 dostaw w zakresie dostawy samochodu do wywozu nieczystości stałych o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN (brutto) każda. Czy Zamawiający zgadza się na przedstawienie kopii w/w referencji potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę? Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ w rozdziale IX dział B wierszu 3 tabeli wskazał dokumenty, które Wykonawca winien przedłożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie w rozdziale XIV pkt 7 wskazał możliwość złożenia dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie kopii referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Wobec powyższego, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

8 Załącznik 1 do odpowiedzi FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Załącznik nr 1 Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy: REGON... NIP:... Telefon..., fax:... adres ... Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. dostawy pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach cenowych Wartość oferty brutto w okresie trwania umowy:... PLN (słownie:...), w tym podatek VAT...%... PLN: Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN (słownie:...). 3. Powyższa cena została obliczona zgodnie z danymi podanymi w tabeli: Lp. Wyszczególnienie Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa netto % wartości Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto A B C D E F G=CxE H I=G+(GxH) 1 Opłata wstępna 1 szt % 2 Rata leasingu (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat) 24 szt....% 3 Opłata końcowa 1 szt % 4 Inne opłaty (jeżeli występują) 1 szt....% RAZEM (całkowity koszt leasingu zawierający wszystkie opłaty) 4. Parametry samochodu: Lp. Wyszczególnienie Producent Nazwa Model 1 Podwozie 2 Nadwozie 3 Automat wrzutowy

9 5. Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Nr telefonu Nr faksu 6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 7. Składam/y niniejszą ofertę: a) we własnym imieniu * b) jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* 8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz akceptujemy treść projektu umowy Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur wskazane w SIWZ. Płatność Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy nr : Oświadczamy, że na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi, według zasad kodeksu cywilnego. Wykonawca wskazuje jako podmiot odpowiedzialny za zapewnienie usług serwisowych i naprawczych dla oferowanego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:... tygodni od dnia podpisania umowy. 13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 14. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu uważamy się za zobowiązanych do zawarcia umowy po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (z zastrzeżeniem określonym w ustawie PZP), licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 15. Załącznikami do niniejszej oferty są : a) b) c) d) e) Miejsce i data: (pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

10 Wykaz zobowiązań Załącznik 2 do odpowiedzi Zadłużenie według stanu na dzień: r. wynosi: 1. z tytułu kredytów i pożyczek: Kredytodawca Rodzaj Kwota kredytu Rata kwartalna Do spłaty Termin spłaty zabezpieczenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Poznaniu Pożyczka (częściowo umarzalna) , , , weksel, cesja wierzytelności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Poznaniu Pożyczka (na utrzymanie płynności, na realizację zadania z POIiŚ) ,44 X , weksel, cesja wierzytelności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Poznaniu Pożyczka , , , weksel, hipoteka 2. z tytułu podatków oraz innych opłat, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zmianami.), zł, w tym przeterminowane 0zł. 3. z tytułu zobowiązań wobec ZUS 0zł, w tym przeterminowane 0zł. 4. z tytułu udzielonych poręczeń i/lub gwarancji Gwarancja /poręczenia wierzytelności Rodzaj Kwota kredytu X X X 5. z tytułu zawartych umów leasingowych lub podobnych Firma leasingowa Wartość umowy Rata miesięczna Do spłaty Termin spłaty X X X X X 6. orzeczonych wyrokiem lub nakazem sądowym, wynikających z decyzji administracyjnych lub ustalonych w ugodzie sądowej, układzie, bądź ugodzie bankowej: 0zł 7. będących przedmiotem egzekucji sądowej: 0zł 8. wobec dostawców lub z innych tytułów (w tym przeterminowane): ,47zł 9. obecnie ubiegamy się o następujące kredyty/leasing itp.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie

11

12

13

14

15

16

17

18 Formularz weryfikacji ubezpieczenia obcego Załącznik nr 3 do odpowiedzi Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, ZK, Assistance POLISA OBCA Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem leasingu w zakresie ubezpieczeń: OC obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych AC ubezpieczenia pojazdów od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, autocasco Finansujący oferuje Korzystającemu ubezpieczenie w pakiecie OC/AC/NW/Ass/ZK (Pakiet rekomendowany). W przypadku, kiedy Korzystający preferuje zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie (Polisa obca ), wymagana jest akceptacja Finansującego (właściciela). Finansujący jako właściciel niniejszym formularzem weryfikuje zakresy ochrony, sumy ubezpieczenia i poprawność naliczania składek. Akceptacja odbywa się na podstawie oferty złożonej przez Ubezpieczyciela lub pośrednika na niniejszym formularzu. Polisa obca może zostać zaakceptowana wyłącznie w przypadku spełnienia poniższych założeń: WARUNKI OBLIGATORYJNE UMOWY UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO Zakres AC obejmuje ryzyka uszkodzenia oraz kradzieży i rabunku pojazdu. Zakres terytorialny AC obejmuje teren RP oraz inne kraje Europy. Początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. Opłata składki za ubezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania bez względu na ich wysokość przez okres ubezpieczenia, dotyczy szkód częściowych. Nie jest stosowany udział własny w szkodach, także ze względu na wiek posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem. Nie jest stosowana amortyzacja (zużycie) części przy rozliczaniu szkód częściowych (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). Nie jest stosowane ograniczeń wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Nie jest stosowane ograniczenie wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z naruszeniem innych przepisów ustawy o ruchu drogowym, m.in. nie przestrzeganie znaku stop, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itd. Wartość pojazdu fabrycznie nowego nie ulega zmianie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury (bez limitu kilometrów). W przypadku naczep/przyczep wykupiona obligatoryjnie klauzula szkód powstałych przez przewożony ładunek. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający nie spełni wymagania dotyczącego Europy Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający nie spełni wymagania Nie dotyczy przedmiotu zamówienia Zamawiający nie spełni wymagania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo