Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, będąc Zamawiającym w niniejszym postępowaniu na podstawie art.38 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP) informuje, że zostały złożone zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone poniżej. Zapytania nr 1 1. Zamawiający załączył do SIWZ projekt Umowy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy leasingu na wzorze umowy stosowanym przez Wykonawcę, który to wzór będzie uwzględniał zapisy z ww projektu umowy? Zamawiający informuje, że w 4 ust. 11 i 12 projektu umowy zamieścił informację o jednoczesnym zawarciu umowy według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowy na wzorze stosowanym przez Wykonawcę. Zamawiający i Wykonawca wybrany w drodze postępowania zawrą dwie umowy umowę według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowę leasingu. 2. W związku z rozdziałem VI, pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o doprecyzowanie, czy raty mają być stałe w całym okresie leasingu, czy też mają być to raty zmienne, których zmiana będzie uzależniona od wahania stopy bazowej określonej w tym punkcie. Zamawiający bowiem wskazał zmienną stopę bazową Wibor, której zmiana wzrost bądź spadek będzie powodowała zmianę niezapłaconych rat leasingu. W celu skalkulowania rat stałych (niezmiennych w całym okresie leasingu) niezbednym jest z punktu widzenia finansowego zastosowanie bazowej stopy tzw. stopy fix. Ponadto, jeśli Zamawiający wskaże w odpowiedzi na to pytanie stopę zmienną prosimy o doprecyzowanie, czy ma to być stopa Wibor 1M, 3M, czy może Wibor o innym okresie? Zamawiający w załączniku nr A dział VI punkt 4 (Opis Przedmiotu Zamówienia) wymaga stałych 24 rat leasingowych w całym okresie spłaty. Wymaga także zastosowania stałej stopy oprocentowania służącej do obliczenia odsetek, liczonej według stawki WIBOR obowiązującej w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jako stopę oprocentowania Zamawiający wskazuje WIBOR 1M obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W Formularzu Ofertowym Zamawiający przedstawił wzór tabeli, na podstawie, której jest wyliczona cena oferty. W związku z tym, że potencjalni wykonawcy będą kalkulować raty w tym postępowaniu używając tzw. metody annuitetowej, która z jednej strony pozwala na policzenie rat równych w całym okresie leasingu, jednak z drugiej strony zakłada zmienne części kapitału i odsetek w każdej z tych rat. Ten fakt nie pozwoli wykonawcom na przedstawienie w tabeli jednostkowych wartości kapitału i odsetek w każdej racie. Wykonawcy będą mogli jedynie zbiorczo pokazać kapitał i odsetki w całym okresie leasingu. Prosimy zatem o skorygowanie tabeli przez skasowanie kolumn "Ceba jednostkowa netto" i

2 "% wartości" oraz skasowanie wierszy "Część kapitałowa raty leasingowej..." i "Część odsetkowa raty leasingowej...". W miejsce skasowanych wierszy proponujemy wstawić wiersz "Miesięczna rata leasingu". Informacja o wartości kapitału i odsetek znajdzie się natomiast w harmonogramach spłat, które potencjalni wykonawcy muszą załączyć do oferty składanej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zgadza się na zmianę dotyczącą usunięcia wierszy: Część kapitałowa raty leasingowej (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat), Część odsetkowa raty leasingowej (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat) W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.4 Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 2 w Załączniku nr1 -formularz ofertowy (oferta wykonawcy): 2. Powyższa cena została obliczona zgodnie z danymi podanymi w tabeli: Lp. Wyszczególnienie Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa netto % wartości Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto A B C D E F G=CxE H I=G+(GxH) 1 Opłata wstępna 1 szt % 2 Rata leasingu (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat) 24 szt....% 3 Opłata końcowa 1 szt % 4 Inne opłaty (jeżeli występują) 1 szt....% RAZEM (całkowity koszt leasingu zawierający wszystkie opłaty) Zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 1 do niniejszej odpowiedzi poprawiony wzór formularza ofertowego (oferta wykonawcy). 4. W związku z tym, że Wykonawca jest instytucją finansową i zgodnie z procedurami ma obowiązek dokonania oceny sytuacji finansowej przed złożeniem wiążącej oferty leasingu, prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego: - bilansu i rachunku zysków i strat za rok bilansu i rachunku zysków i strat za rok bilansu i rachunku zysków i strat za bieżący okres (np. na koniec maja 2015r.) - aktualnej (np. na koniec maja 2015r.) struktury czasowej należności i zobowiązań - aktualnego (np. na koniec maja 2015r.) zestawienia zobowiązań leasingowych i kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem celów finansowania, kwot pozostałych do spłaty, zakończenia poszczególnych umów leasingu lub umów o kredyty, form dodatkowych zabezpieczeń poszczególnych zobowiązań. Zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 2 do niniejszej odpowiedzi sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015 roku oraz wykaz zobowiązań. Zapytania nr 2 1. Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy i informuje jednocześnie, że umowa leasingu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy ( umowa leasingu i ogólne warunki leasingu ) choć jej treść nie może pozostawać w sprzeczności z załączonym wzorem. Czy to nie oznacza

3 zawarcia dwóch umów leasingu na ten sam przedmiot? Czy Zamawiający zgadza się aby traktować przedstawiony wzór jako Istotne Postanowienia Umowy, których zapisy powinny się znaleźć w umowie leasingu zawartej na wzorze Wykonawcy? Dodatkowo przedstawiony wzór umowy zamawiającego swoją treścią odpowiada raczej z treści umowy dostawy z zapłatą ceny na raty oraz zapewnieniem usług gwarancyjnych i serwisowych, a nie umowie leasingu. Zamawiający informuje, że 4 ust. 11 i 12 projektu umowy zamieścił informację o jednoczesnym zawarciu umowy według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowy na wzorze stosowanym przez Wykonawcę. Zamawiający i Wykonawca wybrany w drodze postępowania zawrą dwie umowy umowę według projektu stanowiącego załącznik nr B do SIWZ oraz umowę leasingu. Projekt umowy leasingu Wykonawca złoży wraz z ofertą. W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.4 Ustawy o zamówieniach publicznych (PZP) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez: dodanie w rozdziale IX dział E SIWZ w tabeli wiersza 6 o treści: 6 Projekt umowy leasingu oraz wewnętrzny regulamin według wzoru Wykonawcy. Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 8 do oferty. zmianę treści załącznika nr A dział VI punkt 13 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Załącznika nr A dział VI punkt 13 otrzymuje brzmienie: 13. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez umowę leasingu, wewnętrzny regulamin wykonawcy dołączony do składanej oferty oraz postanowienia Kodeksu cywilnego 2. Czy Zamawiający może podać, kto odpowiada za ubezpieczenie w tym postepowaniu? Jeśli Zamawiający to proszę o potwierdzenie, że zamawiający zawrze ubezpieczenie na swój koszt na warunkach akceptowanych przez Wykonawcę ( zgodnie z warunkami w załączniku ), a ubezpieczonym będzie Wykonawca. Jeśli za ubezpieczenie ma odpowiadać Wykonawca to proszę o informację czy składka ubezpieczeniowa ma być wliczana w ratę leasingu czy tez płacona będzie raz w roku na podstawie oddzielnej faktury? Formularz weryfikacji ubezpieczenia obcego Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, ZK, Assistance POLISA OBCA Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem leasingu w zakresie ubezpieczeń: OC obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych AC ubezpieczenia pojazdów od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, autocasco Finansujący oferuje Korzystającemu ubezpieczenie w pakiecie OC/AC/NW/Ass/ZK (Pakiet rekomendowany). W przypadku, kiedy Korzystający preferuje zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie (Polisa obca ), wymagana jest akceptacja Finansującego (właściciela). Finansujący jako właściciel niniejszym formularzem weryfikuje zakresy ochrony, sumy ubezpieczenia i poprawność naliczania składek. Akceptacja odbywa się na podstawie oferty złożonej przez Ubezpieczyciela lub pośrednika na niniejszym formularzu. Polisa obca może zostać zaakceptowana wyłącznie w przypadku spełnienia poniższych założeń: WARUNKI OBLIGATORYJNE UMOWY UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO Pakiet leasingodawcy Polisa obca pola wypełnia pośrednik Zakres AC obejmuje ryzyka uszkodzenia oraz kradzieży i rabunku pojazdu. TAK TAK NIE Zakres terytorialny AC obejmuje teren RP oraz inne kraje Europy. TAK TAK NIE Początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. TAK TAK NIE Opłata składki za ubezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia ubezpieczenia. TAK TAK NIE

4 Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania bez względu na ich wysokość przez okres ubezpieczenia, dotyczy szkód częściowych. TAK TAK NIE Nie jest stosowany udział własny w szkodach, także ze względu na wiek posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem. TAK TAK NIE Nie jest stosowana amortyzacja (zużycie) części przy rozliczaniu szkód częściowych (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). TAK TAK NIE Nie jest stosowane ograniczeń wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. TAK TAK NIE Nie jest stosowane ograniczenie wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z naruszeniem innych przepisów ustawy o ruchu drogowym, m.in. nie przestrzeganie znaku stop, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itd. Wartość pojazdu fabrycznie nowego nie ulega zmianie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury (bez limitu kilometrów). TAK TAK TAK NIE TAK NIE W przypadku naczep/przyczep wykupiona obligatoryjnie klauzula szkód powstałych przez przewożony ładunek. TAK TAK NIE W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu. TAK TAK NIE Nazwa Korzystającego: NIP lub Regon: Numer umowy leasingu: Pojazd Marka: Typ/Model Rodzaj pojazdu: Nr rejestracyjny: VIN: Rok produkcji: klasa bonus-malus: Kod pocztowy: Suma ubezpieczenia AC netto/netto+50%vat/brutto: rodzaj katalogu: Info-Ekspert Eurotax Notowanie: Suma ubezpieczenia NNW: Suma ubezpieczenia inne ryzyka (np. Auto-szyby): Pojazd jest przedmiotem wynajmu lub CFM: TAK NIE Okres ubezpieczenia (w miesiącach): WSZYSTKIE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE Składka OC Składka AC Składka NW Assistance: Auto szyby Inne klauzule: Składka procentowo RAZEM składki: Składka kwotowo WSZYSTKIE POLA MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE Wysokość naliczonej zniżki za bezszkodowość (procentowo) OC AC Liczba lat bezszkodowej jazdy Klienta, na podstawie których naliczono zniżkę za bezszkodowość OC AC Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:... Nazwa Ubezpieczyciela:... zastosowanie mają OWU autocasco z dnia:... W przypadku oferty PZU należy wskazać OWU: dla Klienta Korporacyjnego, OWU dla Klienta Indywidualnego Miejscowość, data Podpis i pieczątka Akceptacja Finansującego, Podpis i pieczątka Podpis i pieczątka Korzystającego Agenta/Pośrednika ubezpieczeniowego Zamawiający informuje, że dziale VI pkt.10 załącznik nr B do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) zamieścił informację o sposobie ubezpieczenia pojazdu. Zamawiający ubezpieczy pojazd we własnym zakresie, spełniając wymagania Wykonawcy zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej odpowiedzi. 3. Czy Zamawiający wymaga aby umowa leasingu oparta była na stopie zmiennej (WIBOR 1M) czy tez stopie stałej? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

5 Zamawiający w załączniku nr A dział VI punkt 4 (Opis Przedmiotu Zamówienia) wymaga stałych 24 rat leasingowych w całym okresie spłaty. Wymaga także zastosowania stałej stopy oprocentowania służącej do obliczenia odsetek, liczonej według stawki WIBOR obowiązującej w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jako obowiązującą stopę oprocentowania Zamawiający wskazuje WIBOR 1M obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rozdziałem XXV SIWZ oraz 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr B do SIWZ przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, które mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 5. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kar, które wydają się być bardzo wysokie? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar. 6. Czy w przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu Zamawiający zgadza się aby odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Finansującego zostało zaliczone na ewentualne zaległości Korzystającego? Zamawiający wyraża zgodę na zaliczenie odszkodowania na ewentualne zaległości. 7. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty dodatkowych badań technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, niezbędnych do wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz innych uszkodzeń, winne być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody? Zamawiający wyjaśnia, że będzie ponosił koszty dodatkowych badań technicznych, niezbędnych do wykonania w związku z kolizją, wypadkiem, włamaniem, usiłowaniem włamania oraz innych uszkodzeń, winne być pokryte przez Zamawiającego, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody. 8. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego,wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp? Zamawiający wyjaśnia, że będzie ponosił koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego,wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego.

6 9. Czy Zamawiający będzie pokrywał opłaty za korzystanie z autostrad, winiet, parkingów albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w dniu podpisywania Umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty? Zamawiający wyjaśnia, że podczas eksploatacji będzie ponosił koszty pokrywał opłaty za korzystanie z autostrad, winiet, parkingów albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w dniu podpisywania Umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu oferty. 10. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp? Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie pokrywał kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp. 11. Czy Zamawiający będzie wykonywał wszystkie czynności formalne i finansowe związane z rejestracją przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego? Zamawiający wyjaśnia, że będzie wykonywał wszystkie czynności formalne i finansowe związane z rejestracją przedmiotu zamówienia w Urzędzie Dozoru Technicznego, o ile zaistnieje taka konieczność. 12. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? Zamawiający wyjaśnia, że będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych. 13. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportowych na podstawie faktury VAT? Zamawiający informuje, że dziale VI pkt.11 załącznik nr B do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) zamieścił informację o sposobie ponoszenia kosztów podatku od środków transportu. 14. Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniem art.454 kc oraz uchwałą SN z ( sygn. Akt III CZP 164/94 ) przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku wierzyciela. Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 15. Czy Zamawiający zgadza się na e-fakturę bądź polecenie zapłaty? Zamawiający nie wyraża zgody na e-fakturę bądź polecenie zapłaty.

7 16. Proszę o udzielenie informacji o stanie zobowiązań, według wzorca załączonego do niniejszego maila. Zamawiający udostępnia w formie załącznika nr 2 do niniejszej odpowiedzi sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015 roku oraz wykaz zobowiązań. Zapytania nr 3 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 3 dostaw w zakresie dostawy samochodu do wywozu nieczystości stałych o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN (brutto) każda. Czy Zamawiający zgadza się na przedstawienie kopii w/w referencji potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę? Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ w rozdziale IX dział B wierszu 3 tabeli wskazał dokumenty, które Wykonawca winien przedłożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie w rozdziale XIV pkt 7 wskazał możliwość złożenia dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie kopii referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Wobec powyższego, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

8 Załącznik 1 do odpowiedzi FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Załącznik nr 1 Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy: REGON... NIP:... Telefon..., fax:... adres ... Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. dostawy pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach cenowych Wartość oferty brutto w okresie trwania umowy:... PLN (słownie:...), w tym podatek VAT...%... PLN: Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN (słownie:...). 3. Powyższa cena została obliczona zgodnie z danymi podanymi w tabeli: Lp. Wyszczególnienie Ilość Jednostka miary Cena jednostkowa netto % wartości Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto A B C D E F G=CxE H I=G+(GxH) 1 Opłata wstępna 1 szt % 2 Rata leasingu (zgodnie z załączonym harmonogramem spłat) 24 szt....% 3 Opłata końcowa 1 szt % 4 Inne opłaty (jeżeli występują) 1 szt....% RAZEM (całkowity koszt leasingu zawierający wszystkie opłaty) 4. Parametry samochodu: Lp. Wyszczególnienie Producent Nazwa Model 1 Podwozie 2 Nadwozie 3 Automat wrzutowy

9 5. Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Nr telefonu Nr faksu 6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 7. Składam/y niniejszą ofertę: a) we własnym imieniu * b) jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* 8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz akceptujemy treść projektu umowy Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur wskazane w SIWZ. Płatność Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy nr : Oświadczamy, że na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi, według zasad kodeksu cywilnego. Wykonawca wskazuje jako podmiot odpowiedzialny za zapewnienie usług serwisowych i naprawczych dla oferowanego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:... tygodni od dnia podpisania umowy. 13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 14. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu uważamy się za zobowiązanych do zawarcia umowy po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (z zastrzeżeniem określonym w ustawie PZP), licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 15. Załącznikami do niniejszej oferty są : a) b) c) d) e) Miejsce i data: (pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

10 Wykaz zobowiązań Załącznik 2 do odpowiedzi Zadłużenie według stanu na dzień: r. wynosi: 1. z tytułu kredytów i pożyczek: Kredytodawca Rodzaj Kwota kredytu Rata kwartalna Do spłaty Termin spłaty zabezpieczenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Poznaniu Pożyczka (częściowo umarzalna) , , , weksel, cesja wierzytelności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Poznaniu Pożyczka (na utrzymanie płynności, na realizację zadania z POIiŚ) ,44 X , weksel, cesja wierzytelności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Poznaniu Pożyczka , , , weksel, hipoteka 2. z tytułu podatków oraz innych opłat, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zmianami.), zł, w tym przeterminowane 0zł. 3. z tytułu zobowiązań wobec ZUS 0zł, w tym przeterminowane 0zł. 4. z tytułu udzielonych poręczeń i/lub gwarancji Gwarancja /poręczenia wierzytelności Rodzaj Kwota kredytu X X X 5. z tytułu zawartych umów leasingowych lub podobnych Firma leasingowa Wartość umowy Rata miesięczna Do spłaty Termin spłaty X X X X X 6. orzeczonych wyrokiem lub nakazem sądowym, wynikających z decyzji administracyjnych lub ustalonych w ugodzie sądowej, układzie, bądź ugodzie bankowej: 0zł 7. będących przedmiotem egzekucji sądowej: 0zł 8. wobec dostawców lub z innych tytułów (w tym przeterminowane): ,47zł 9. obecnie ubiegamy się o następujące kredyty/leasing itp.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie

11

12

13

14

15

16

17

18 Formularz weryfikacji ubezpieczenia obcego Załącznik nr 3 do odpowiedzi Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, ZK, Assistance POLISA OBCA Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem leasingu w zakresie ubezpieczeń: OC obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych AC ubezpieczenia pojazdów od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, autocasco Finansujący oferuje Korzystającemu ubezpieczenie w pakiecie OC/AC/NW/Ass/ZK (Pakiet rekomendowany). W przypadku, kiedy Korzystający preferuje zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie (Polisa obca ), wymagana jest akceptacja Finansującego (właściciela). Finansujący jako właściciel niniejszym formularzem weryfikuje zakresy ochrony, sumy ubezpieczenia i poprawność naliczania składek. Akceptacja odbywa się na podstawie oferty złożonej przez Ubezpieczyciela lub pośrednika na niniejszym formularzu. Polisa obca może zostać zaakceptowana wyłącznie w przypadku spełnienia poniższych założeń: WARUNKI OBLIGATORYJNE UMOWY UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO Zakres AC obejmuje ryzyka uszkodzenia oraz kradzieży i rabunku pojazdu. Zakres terytorialny AC obejmuje teren RP oraz inne kraje Europy. Początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. Opłata składki za ubezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania bez względu na ich wysokość przez okres ubezpieczenia, dotyczy szkód częściowych. Nie jest stosowany udział własny w szkodach, także ze względu na wiek posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem. Nie jest stosowana amortyzacja (zużycie) części przy rozliczaniu szkód częściowych (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). Nie jest stosowane ograniczeń wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Nie jest stosowane ograniczenie wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z naruszeniem innych przepisów ustawy o ruchu drogowym, m.in. nie przestrzeganie znaku stop, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itd. Wartość pojazdu fabrycznie nowego nie ulega zmianie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury (bez limitu kilometrów). W przypadku naczep/przyczep wykupiona obligatoryjnie klauzula szkód powstałych przez przewożony ładunek. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający nie spełni wymagania dotyczącego Europy Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający spełni wymaganie Zamawiający nie spełni wymagania Nie dotyczy przedmiotu zamówienia Zamawiający nie spełni wymagania

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 22 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 21 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%.

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 561-13-30-172 REGON: 092361628 tel./fax: (52) 55 90 112 e-mail: zdp@tuchola.pl strona: www.bippowiat.tuchola.pl Tuchola, dn. 24.11.2010 r.

Bardziej szczegółowo

OPOCZNO. 1. Czy Zamawiający wraża zgodę na naliczenie odsetek tylko na bazie 360 dni? Uzasadnienie: Nasz system liczy odsetki tylko na bazie 360 dni.

OPOCZNO. 1. Czy Zamawiający wraża zgodę na naliczenie odsetek tylko na bazie 360 dni? Uzasadnienie: Nasz system liczy odsetki tylko na bazie 360 dni. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1 Nazwa skrócona: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie tel. 044 754 76 11 fax 44 789 06 47 e-mail:sekretariat@pgk.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ...

OFERTA. Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy : 10/ZP/PK.ZPD-CEBEA/2015 Bochnia, dn. 17-09-2015 r.

Oznaczenie sprawy : 10/ZP/PK.ZPD-CEBEA/2015 Bochnia, dn. 17-09-2015 r. Oznaczenie sprawy : 10/ZP/PK.ZPD-CEBEA/2015 Bochnia, dn. 17-09-2015 r. STRONA INTERNETOWA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wybór

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa leasingu operacyjnego nr...

Umowa leasingu operacyjnego nr... Umowa leasingu operacyjnego nr......, zwany dalej Finansującym, w imieniu którego działają: 1..., 2... i Gmina Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, ul. Leśna 1c Nr REGON: 631258738 Nr NIP: 7773133416, zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 7a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 7a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE dotyczące zawarcia w proponowanej umowie na leasing operacyjny 20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Udzielamy odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udzielamy odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Suwałki, dnia 24.04.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i wybierania osadów z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi: Wrocław, dn. 08.05.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-05-08/0000002 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa w formie leasingu finansowego 24 samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 1/str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010.

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. Chorzów, dnia 18.08.2010r. ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. W związku z pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/50/DLA/2014... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

..., dnia... OFERTA. sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU: Załącznik Nr 1......, dnia... (Pieczątka firmowa Wykonawcy) (Miejscowość) OFERTA sporządzona dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi NAZWA OFERENTA: ADRES OFERENTA: NUMER TELEFONU:

Bardziej szczegółowo

... BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa OFERTA

...  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/./DLA/2015... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi I

Pytania i Odpowiedzi I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60- 83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 2/samochody/2016 załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY

ZP WORD 2/samochody/2016 załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę 81 samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B dla Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014/B Wieluń, 2014-04-30 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty.

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty. GMINA RZGÓW, ul. Konińska 8 62-586 Rzgów Numer sprawy : ZP.271.3.2011 Rzgów, 2011-04-08 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 08.04.2011. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP.271.3.2011

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kurzętnik, dnia 10.10.2011 r. znak: OPRG.271.12.2011 WYKONAWCY dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia W związku z zapytaniami Wykonawców z dnia 03.10.2011 r. i z dnia 06.10.2011

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej linii rozlewniczej do produkcji wód w Rozlewni Wód Mineralnych.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej linii rozlewniczej do produkcji wód w Rozlewni Wód Mineralnych. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... dnia...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo... / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr konta bankowego... nr telefonu...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Marciszów 22.06.2011 r. ZP/PN/271/04-4/11 WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn.

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Dotyczy: zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-4/2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: TK/BZP/110/02/ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: TK/BZP/110/02/ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ znak: TK/BZP/110/02/2015. (miejscowość, dnia)... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTY 1. Nazwa nadana zamówieniu znak TK/BZP/110/02/2015: Dostawa w formie leasingu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Termo Eko Energia Sp. z o.o. Adres: ul. Powstańców Styczniowych 9 32-500 Chrzanów

Termo Eko Energia Sp. z o.o. Adres: ul. Powstańców Styczniowych 9 32-500 Chrzanów Chrzanów dn. 25.11.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 5 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę leasingu operacyjnego z możliwością wykupu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r. Sopot, dnia 05.04.2011 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r. ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 723 A, 81-853 SOPOT, działając

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie pojazdów MZK sp.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Krotoszyn

Bardziej szczegółowo