Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa."

Transkrypt

1 Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Mianem międzynarodowej konkurencyjności kraju określa się: a) udział krajowej firmy w międzynarodowym porozumieniu kartelowym b) posiadanie przez krajową firmę konkurentów w kraju i za granicą c) zdolność badanego kraju do sprzedaży za granicą dóbr, które są tańsze lub lepsze niż produkty oferowane przez konkurentów d) zdolność badanego kraju do sprzedaży za granicą dóbr, które są droższe niż produkty oferowane przez konkurentów 2. Jeżeli na świecie istnieją dwa kraje, których gospodarki są opisane w modelu Ricarda i konsumowane są w nich dwa dobra, do produkcji używa się wyłącznie pracy i każdy kraj wytwarza inny produkt: a) wyrównują się w nich płace b) o względnych płacach decydują w nich produkcyjności pracy zatrudnionej do wytwarzania obu dóbr oraz ceny tych dóbr c) o względnych płacach decydują w nich wyłącznie produkcyjności pracy zatrudnionej do wytwarzania obu dóbr d) o względnych płacach decydują w nich produkcyjności pracy zatrudnionej w branży wytwarzającej produkt, który oba kraje wytwarzają 3. W gospodarce zgodnej z modelem Heckschera Ohlina z dwoma dobrami, gdzie odzież jest dobrem kapitałochłonnym, zaś żywność dobrem pracochłonnym, wzrost ceny odzieży powoduje: a) wzrost zarówno płac, jak i dochodu z kapitału b) spadek zarówno płac, jak i dochodu z kapitału c) wzrost płac i spadek dochodu z kapitału d) spadek wysokości płac i wzrost dochodu z kapitału 4. Mianem handlu wewnątrzgałęziowego określa się: a) równoczesny eksport i import produktów pochodzących z jednej branży b) eksport produktów odmiennych pod względem cech fizycznych lub przeznaczenia od produktów importowanych c) eksport i import produktów wewnątrz firm wielonarodowych d) handel wewnątrz ugrupowania integracyjnego 5. Paradoks Leontiefa polega na tym, że: a) Stany Zjednoczone eksportują głównie surowce, zaś importują wyłącznie produkty przetworzone b) Stany Zjednoczone zarówno eksportują, jak i importują wyłącznie produkty przetworzone c) Stany Zjednoczone eksportują dobra względnie pracochłonne, zaś importują dobra względnie kapitałochłonne d) Stany Zjednoczone eksportują dobra względnie kapitałochłonne, zaś importują dobra względnie pracochłonne 1

2 6. Jeżeli możliwości produkcyjne kraju zwiększają się w jednakowej proporcji w stosunku do wszystkich wytwarzanych dóbr, to mamy do czynienia ze wzrostem: a) równym b) zrównoważonym c) ustabilizowanym d) homogenicznym 7. Emigrację wysoko wykwalifikowanych specjalistów określa się mianem: a) zarazy holenderskiej b) terms of trade c) wzrostu zubażającego d) drenażu mózgów 8. Podstawowa różnica między inwestycją bezpośrednią a inwestycją portfelową dotyczy: a) kierowania działalnością gospodarczą b) wysokości kwoty inwestycji c) lokalizacji inwestycji w jednym lub wielu krajach d) liczby udziałowców firmy 9. Pozataryfowym instrumentem polityki handlowej jest: a) cło importowe b) cło eksportowe c) cło tranzytowe d) kwota importowa 10. Jeżeli polska firma zainwestuje 10 mln euro w firmę kanadyjską, to w polskim bilansie płatniczym pojawi się zapis: a) w bilansie handlowym b) w bilansie obrotów niewidocznych c) w bilansie transakcji wyrównawczych d) w bilansie obrotów kapitałowych 11. Merkantyliści zalecali: a) sprzedaż za granicą rodzimych surowców i zakup zagranicznych maszyn b) intensyfikację obrotów handlu wewnętrznego c) intensyfikację eksportu i importu wszystkich dóbr d) wspieranie eksportu przy jednoczesnym ograniczaniu importu 12. Jeżeli na świecie istnieją dwa kraje, których gospodarki są opisane w modelu Ricarda i konsumowane są w nich dwa dobra, do produkcji używa się wyłącznie pracy i każdy kraj specjalizuje się w produkcji innego dobra, to: a) muszą być w nich jednakowe płace b) proporcji płac nie da się określić bez znajomości światowych cen względnych c) względne ceny światowe są takie, jak w większym kraju w stanie autarkii d) względne ceny światowe są takie, jak w mniejszym kraju w stanie autarkii 2

3 13. W gospodarce zgodnej z modelem Heckschera Ohlina z dwoma dobrami, w której wytwarzana jest wyłącznie pracochłonna odzież i kapitałochłonna żywność, zwiększenie ilości kapitału w gospodarce, przy utrzymaniu stałego zasobu siły roboczej: a) spowoduje proporcjonalny wzrost produkcji dobra kapitało- i pracochłonnego b) nie wpłynie na proporcję, w której wytwarza się dobra kapitało- i pracochłonne c) spowoduje zwiększenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zmniejszenie produkcji dobra pracochłonnego d) spowoduje zmniejszenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zwiększenie produkcji dobra pracochłonnego 14. Przyczyną występowania wewnętrznych korzyści skali może być: a) względna zasobność kraju w siłę roboczą b) względna zasobność kraju w ziemię c) względna zasobność kraju w surowce d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 15. Objaśnianie specjalizacji produkcyjnej i handlowej różnicami w dostępie poszczególnych krajów do zaawansowanych technik produkcji jest podstawą: a) teorii Heckschera Ohlina b) teorii aglomeracji c) eklektycznej teorii handlu międzynarodowego d) teorii cyklu życia produktu 16. Mianem neutralnego postępu technicznego określa się: a) zmniejszanie w jednakowym stopniu nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu b) zwiększanie w jednakowym stopniu nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu c) takie zmiany nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu, które nie spowodują zmiany pozycji badanej branży w gospodarce narodowej d) takie zmiany nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu, które nie spowodują zmiany ceny tego produktu 17. W polityce protekcjonizmu najczęściej stosuje się: a) cła importowe b) cła eksportowe c) cła tranzytowe d) cła wyrównawcze 18. Inwestycje bezpośrednie dokonywane przez korporacje transnarodowe zazwyczaj nie obejmują: a) transferu wartości b) transferu technologii c) transferu know how d) transferu klientów firmy 3

4 19. Ważoną średnią stawkę celną kraju obliczamy: a) jako średnią wartość z sumy stawek celnych, nakładanych przez kraj na wszystkie rodzaje importu towarowego b) dzieląc wpływy z ceł, uzyskiwanych przez kraj w ciągu roku, przez wielkość krajowych wydatków na import c) jako sumę stawek celnych, nakładanych przez kraj na wszystkie rodzaje importu towarowego d) dzieląc wpływy z ceł, uzyskiwanych przez kraj w ciągu roku, przez PKB tego kraju 20. Bilans płatniczy kraju jest to zestawienie: a) wszystkich transakcji kapitałowych, dokonywanych między prywatnymi podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy w danym okresie b) wszystkich transakcji, dokonywanych między rezydentami krajowymi i zagranicznymi w danym okresie c) wszystkich transakcji, dokonywanych między władzami publicznymi z danego kraju i z zagranicy w danym okresie d) wszystkich transakcji krajowego eksportu i importu w danym okresie 21. Zgodnie z doktryną merkantylizmu kraje powinny: a) intensyfikować eksport i import wszystkich dóbr b) wspierać eksport przy jednoczesnym ograniczaniu importu w celu gromadzenia nadwyżek złota c) sprzedawać za granicę rodzime surowce i kupować zagraniczne maszyny w celu poprawy terms of trade d) intensyfikować obroty handlu wewnętrznego 22. Jeżeli każdy zatrudniony w Holandii może w ciągu roku wytworzyć albo 500 ton sera, albo 1000 hl piwa, zaś każdy zatrudniony w Niemczech wytwarza w tym czasie albo 400 ton sera albo 1000 hl piwa, to: a) Niemcy mają nad Holandią przewagę absolutną w produkcji obu wymienionych dóbr b) Niemcy nie mają nad Holandią przewagi absolutnej w produkcji żadnego z wymienionych dóbr c) Holandia ma nad Niemcami przewagę absolutną w produkcji obu dóbr d) Holandia nie ma nad Niemcami przewagi absolutnej w produkcji żadnego z wymienionych dóbr 23. W gospodarce zgodnej z modelem Heckschera Ohlina z dwoma dobrami, w której wytwarzana jest wyłącznie pracochłonna odzież i kapitałochłonna żywność, zwiększenie ilości kapitału w gospodarce, przy utrzymaniu stałego zasobu siły roboczej: a) spowoduje proporcjonalny wzrost produkcji dobra kapitało- i pracochłonnego b) nie wpłynie na proporcję, w której wytwarza się dobra kapitało- i pracochłonne c) spowoduje zwiększenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zmniejszenie produkcji dobra pracochłonnego d) spowoduje zmniejszenie produkcji dobra kapitałochłonnego i zwiększenie produkcji dobra pracochłonnego 24. Wewnętrzne korzyści skali często występują, jeżeli: a) koszty stałe są równe zeru b) koszt przeciętny nie zmienia się w miarę wzrostu wielkości produkcji c) znaczna część kosztów nie zależy od wielkości produkcji firmy d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 4

5 25. Zgodnie z koncepcją nakładającego się popytu: a) kraj eksportuje towary zgodnie z korzyściami komparatywnymi osiąganymi w produkcji b) kraj eksportuje towary, na które jest zbyt na jego rynku wewnętrznym c) kraj specjalizuje się w produkcji dóbr, na które jest popyt w krajach z nim sąsiadujących d) kraj specjalizuje się w produkcji dóbr, na które jest popyt w krajach należących do tego samego ugrupowania integracyjnego 26. Mianem kapitałooszczędnego postępu technicznego określa się: a) zmniejszanie w jednakowym stopniu nakładów pracy i kapitału potrzebnych do wytworzenia jednostki produktu b) szybszego spadku nakładu pracy potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu, niż jednostkowego nakładu kapitału c) szybszego spadku nakładu kapitału potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu, niż jednostkowego nakładu pracy d) szybszego spadku nakładu kapitału potrzebnego do wytworzenia jednostki produktu, niż zmiany ceny tego produktu 27. Instrumentem polityki protekcjonizmu mającym na celu uzyskiwanie wpływów finansowych do budżetu państwa jest: a) cło fiskalne b) cło ochronne c) cło wyrównawcze d) kwota importowa 28. Efekt terms of trade wprowadzenia cła może wystąpić: a) wyłącznie w dużym wysoko rozwiniętym kraju b) wyłącznie w małym kraju c) zarówno w małym, jak i w dużym kraju d) wyłącznie w kraju słabo rozwiniętym 29. Efektywna stopa protekcji w danej branży jest dodatnia wtedy, kiedy: a) dana branża prowadzi swobodny handel z zagranicą b) cło na wyroby finalne danej branży jest wysokie, zaś na półprodukty do ich wytworzenia równe zeru c) cło na wyroby finalne danej branży jest równe zeru, zaś na półprodukty do ich wytworzenia wysokie d) cło na wyroby finalne danej branży jest takie samo, jak na półprodukty do ich wytworzenia 30. Mianem autonomicznych określa się transakcje zapisane w bilansie płatniczym i zawarte niezależnie od: a) rodzaju podmiotu, które je zawiera b) stanu salda bilansu płatniczego c) stanu salda budżetu państwa d) stanu koniunktury gospodarczej w badanym kraju 5

6 31. Zgodnie z koncepcją korzyści komparatywnych, handel z zagranicą: a) przynosi korzyści wyłącznie tym krajom, które mają deficyt bilansu handlowego, gdyż w nich gromadzą się największe rezerwy złota b) przynosi korzyści wyłącznie tym krajom, które mają deficyt bilansu handlowego, gdyż z nich odpływa najwięcej złota c) przynosi korzyści wyłącznie tym krajom, które mają nadwyżkę bilansu handlowego, gdyż do nich dopływa najwięcej złota d) żadna z powyższych odpowiedzi nie odzwierciedla koncepcji korzyści komparatywnych 32. Towarowe terms of trade naszego kraju ulegają poprawie wówczas, gdy: a) nasza waluta zyskuje na wartości w porównaniu z walutami innych krajów świata b) nasza waluta traci na wartości w porównaniu z walutami innych krajów świata c) ceny naszych produktów eksportowych spadają w porównaniu z cenami naszych produktów importowanych d) ceny naszych produktów eksportowych rosną w porównaniu z cenami naszych produktów importowanych 33. Zgodna z twierdzeniem Heckschera-Ohlina specjalizacja w produkcji polega na tym, że: a) równomiernie rośnie produkcja wszystkich dóbr b) równomiernie spada produkcja wszystkich dóbr c) spada produkcja dobra wytwarzanego przy użyciu względnie dużej ilości czynnika produkcji, którego w badanym kraju brakuje d) spada produkcja dobra wytwarzanego przy użyciu względnie dużej ilości czynnika produkcji, który jest w nadmiarze w badanym kraju 34. Warunkiem koniecznym występowania zewnętrznych korzyści skali w produkcji dobra finalnego jest: a) zasobność kraju w tanie surowce b) obecność doskonałej konkurencji w omawianej branży c) monopolizacja omawianej branży d) obecność dużego rynku zbytu półproduktów używanych do wytwarzania omawianego dobra finalnego 35. Inwestycje bezpośrednie dokonywane przez korporacje transnarodowe zazwyczaj nie obejmują: a) transferu wartości b) transferu technologii c) transferu know how d) transferu klientów firmy 36. Jeżeli nakład kapitału potrzebny do wytworzenia jednostki produktu spada szybciej niż jednostkowy nakład pracy, to mamy do czynienia z: a) pracooszczędnym postępem technicznym b) kapitałooszczędnym postępem technicznym c) niejednorodnym postępem technicznym d) heterogenicznym postępem technicznym 6

7 37. Niewykwalifikowana siła robocza przepływa zazwyczaj: a) z krajów uprzemysłowionych do krajów słabiej rozwiniętych b) z krajów słabiej rozwiniętych do krajów uprzemysłowionych c) między krajami uprzemysłowionymi d) między krajami o podobnym poziomie rozwoju 38. Wprowadzenie przez Chiny cła importowego na koreańskie samochody spowoduje spadek: a) cen koreańskich samochodów na chińskim rynku b) chińskiej produkcji samochodów c) wielkości popytu na koreańskie samochody na chińskim rynku d) wpływów budżetu Chin z ceł 39. Mianem dóbr pośrednich określamy: a) produkty eksportowane b) produkty wykorzystywane do wytwarzania innych dóbr c) usługi świadczone przez pośredników d) produkty importowane 40. Jeżeli bieżący kurs dolara jest równy 1 USD = 2,9 PLN, zaś kurs terminowy wynosi 1 USD = 2,7 PLN, to tak określoną różnicę określa się mianem: a) dyskonta b) upustu c) premii d) nadwyżki 41. Zgodnie z koncepcją korzyści komparatywnych, handel z zagranicą: a) przynosi korzyści wyłącznie krajom eksportującym produkty, w których wytwarzaniu mają absolutną przewagę nad rywalami b) przynosi jednym uczestnikom handlu korzyści, innym zaś straty c) jest korzystny dla tych krajów, które wytwarzają produkty eksportowe najtaniej na świecie d) przynosi korzyści wszystkim uczestnikom pod warunkiem, że sprzedają za granicę produkty, w których wytwarzaniu mają względną przewagę 42. Jeżeli towarowe terms of trade jakiegoś kraju rosną, to zmiana ta oznacza, że: a) waluta tego kraju zyskuje na wartości w porównaniu z walutami innych krajów świata b) deficyt w bilansie handlowym badanego kraju rośnie c) zmiany cen na światowych rynkach są niekorzystne dla badanego kraju d) zmiany cen na światowych rynkach są korzystne dla badanego kraju 43. W gospodarkach, działających zgodnie z teorią Heckschera-Ohlina, wyrównują się ceny czynników produkcji, ponieważ: a) kapitał przepływa z kraju, w którym jest go dużo, do kraju, w którym go brakuje b) kapitał przepływa z kraju, w którym go brakuje, do kraju, w którym jest go dużo c) siła robocza przepływa z kraju, w którym jej brakuje, do kraju, w którym jest jej dużo d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 7

8 44. Jeżeli produkcję jakiegoś towaru cechują wewnętrzne korzyści skali, to korzyści komparatywne w jego wytwarzaniu ma kraj, w którym: a) jest względnie duży rynek zbytu badanego towaru b) jest względnie mały rynek zbytu badanego towaru c) obowiązują wysokie podatki d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 45. Wzrost zubażający nie może wystąpić wtedy, kiedy: a) kraje tworzące OPEC ograniczają wielkość produkcji ropy naftowej b) kraje tworzące OPEC rozwijają maksymalną wielkość produkcji ropy naftowej c) kartel OPEC rozpada się i powstaje doskonale konkurencyjny rynek ropy naftowej d) wszystkie kraje OPEC zwiększają produkcję ropy naftowej o taką samą wielkość 46. Zgodnie z twierdzeniem Rybczyńskiego wzrost zasobu jednego czynnika produkcji przy niezmiennym zasobie czynnika drugiego powoduje w małym kraju: a) wzrost produkcji wszystkich wytwarzanych tam dóbr b) wzrost produkcji dobra intensywnie wykorzystującego przyrastający czynnik wytwórczy i spadek produkcji dobra intensywnie wykorzystującego czynnik, którego ilość nie uległa zmianie c) spadek produkcji dobra intensywnie wykorzystującego przyrastający czynnik wytwórczy i wzrost produkcji dobra intensywnie wykorzystującego czynnik wytwórczy, którego ilość nie uległa zmianie d) wzrost produkcji dobra intensywnie wykorzystującego przyrastający czynnik wytwórczy przy niezmiennej wielkości produkcji dobra intensywnie wykorzystującego czynnik wytwórczy, którego ilość nie uległa zmianie 47. Przykładem zagranicznej inwestycji portfelowej jest: a) zakup przez polskiego rezydenta polskich obligacji skarbowych b) zakup przez polskiego rezydenta niemieckich obligacji skarbowych c) przejęcie przez polskiego rezydenta kontroli nad przedsiębiorstwem niemieckim d) zakup przez polskiego rezydenta mieszkania w Paryżu 48. Skrót VER w zagranicznej polityce handlowej określa: a) kwotę importową b) cło wartościowe c) dobrowolne ograniczenie eksportu d) opłatę wyrównawczą 49. Jeżeli obowiązuje tzw. klauzula narodowa, to: a) towary z dowolnego kraju nie mogą być na rynku innego kraju traktowane gorzej niż towary pochodzące od innego importera b) towary pochodzące z zagranicy nie mogą być na danym rynku traktowane gorzej niż analogiczne towary krajowe c) towary z dowolnego kraju nie mogą być na rynku innego kraju traktowane lepiej niż towary pochodzące od innego importera d) towary pochodzące z zagranicy nie mogą być na danym rynku traktowane lepiej niż analogiczne towary krajowe 8

9 50. Transakcje hedgingowe mają na celu: a) poprawę salda bilansu płatniczego kraju b) zwiększenie wpływów do krajowego budżetu c) zmniejszenie wahań krajowych cen dóbr strategicznych d) wyeliminowanie ryzyka walutowego 51. W gospodarce, opisanej w modelu Ricarda z dwoma dobrami, krzywa możliwości produkcyjnych jest: a) linią prostą ze względu na stały alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr b) wypukła ze względu na stały alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr c) wklęsła ze względu na stały alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr d) wypukła ze względu na rosnący alternatywny koszt produkcji każdego z dóbr 52. Jeżeli ceny dóbr importowanych przez badany kraj wzrosną, zaś ceny produktów przezeń eksportowanych spadną, to towarowe terms of trade tego kraju: a) poprawią się b) pogorszą się c) nie zmienią się d) nie wiadomo, jak się zmienią 53. W gospodarkach działających zgodnie z teorią Heckschera-Ohlina wyrównują się ceny czynników produkcji, ponieważ: a) kapitał przepływa w skali międzynarodowej b) siła robocza przepływa w skali międzynarodowej c) złoża surowców przenoszą się w skali międzynarodowej d) towary przepływają w skali międzynarodowej 54. Korzyści aglomeracji zaliczane są do: a) korzyści absolutnych b) korzyści komparatywnych c) wewnętrznych korzyści skali d) zewnętrznych korzyści skali 55. Prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu zubażającego jest największe dla: a) małego kraju b) kraju słabo rozwiniętego c) kraju będącego liderem technologicznym d) kraju eksportującego wyroby przemysłu przetwórczego 56. Podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospodarczej za granicą lub przejmowanie kierownictwa istniejącego przedsiębiorstwa nosi nazwę: a) zagranicznych inwestycji produkcyjnych b) zagranicznych inwestycji bezpośrednich c) zagranicznych inwestycji portfelowych d) zagranicznych inwestycji prywatnych 9

10 57. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej Dunninga dotyczy: a) działalności rządów i firm w skali międzynarodowej b) działalności korporacji transnarodowych c) współpracy firm pochodzących z różnych krajów d) współpracy firm pochodzących z różnych branż 58. Dumping polega na sprzedaży dobra za granicą: a) po cenie wyższej od ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym b) po cenie niższej od ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym c) w ilości mniejszej od ilości tego dobra sprzedawanej na rynku krajowym d) po cenie obowiązującej na doskonale konkurencyjnym rynku krajowym 59. Klauzula największego uprzywilejowania wymaga, żeby: a) partner handlowy uzyskał lepsze warunki handlu niż pozostałe kraje importerzy b) partner handlowy uzyskał lepsze warunki handlu niż krajowi producenci analogicznego towaru c) obniżenie ceł wobec jednego importera powodowało taką samą redukcję ceł na towary od pozostałych importerów d) partnerzy handlowi pochodzący z ugrupowania integracyjnego, do którego należy kraj, uzyskiwali lepsze warunki handlu niż pozostali importerzy 60. Jeżeli przed rokiem poziom kursu dolara był równy 1 USD = 3,5 PLN, a dziś wynosi 1 USD = 2,9 PLN, to nastąpiła: a) aprecjacja złotego b) aprecjacja dolara c) deprecjacja złotego d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna ODPOWIEDZI 1 c 16 a 31 d 46 b 2 b 17 a 32 d 47 b 3 d 18 d 33 c 48 c 4 a 19 b 34 d 49 b 5 c 20 b 35 d 50 d 6 b 21 b 36 b 51 a 7 d 22 b 37 b 52 b 8 a 23 c 38 c 53 d 9 d 24 c 39 b 54 d 10 d 25 b 40 a 55 b 11 d 26 c 41 d 56 b 12 b 27 a 42 d 57 b 13 c 28 a 43 d 58 b 14 d 29 b 44 a 59 c 15 d 30 b 45 a 60 a 10

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Struktura wykładu Dlaczego istnieje handel międzynarodowy? Funkcja produkcji i możliwości produkcyjne gospodarki;

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Gdyby praca była jedynym czynnikiem produkcji, przewaga komparatywna mogłaby

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego Adam Budnikowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 1. Wprowadzenie 1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 1.2. Pojęcie i zakres msg. I I.Teoria handlu międzynarodowego 2. Klasyczne teorie handlu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 1 Przedmowa do wydania polskiego..................... XIII Przedmowa.................................. XV Rozdział 1. Wprowadzenie.........................

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 3 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Handel można wyjaśnić poprzez zróżnicowanie wydajności pracy, jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 4: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 4 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe

Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe Makroekonomia Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe Międzynarodowy podział pracy (od autarkii do pełnego otwarcia) Powiązania międzynarodowe przepływy realne + przepływ informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka)

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Rozdział 1. Podstawy funkcjonowania rynków międzynarodowych 1. 1. Wprowadzenie 1. 2. Rodzaje rynków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I

Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Handel międzynarodowy Wykład 3: Handel międzynarodowy a zasoby czynników produkcji część I Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Model Heckschera-Ohlina wprowadzenie 2. Neoklasyczny model gospodarki i

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa. Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Handel i polityka handlowa Wykład 9: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 9 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Plan wykładu

Wykład 8. Plan wykładu Wykład 8 Skutki napływu BIZ Plan wykładu 1. Wpływ na dochód 2. Wpływ na pracowników 3. Wpływ na handel zagraniczny 4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym 5. BIZ w sektorze finansowym 1 1. Wpływ na dochód

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Słabość teorii klasycznej:

Słabość teorii klasycznej: Słabość teorii klasycznej: nie tłumaczy, dlaczego w jednych krajach wydajności pracy są wyższe, a w innych niższe; nie tłumaczy, dlaczego kraje produkujące drożej nie zastosują bardziej wydajnych metod

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii.

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade BILANS PŁATNICZY Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. Cena jest wyrażoną w pieniądzu wartością produktu, usługi,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki

Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki 2 Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki 0 Autarkia = = gospodarka zamknięta 0 Gospodarka otwarta 3 Otwarcie gospodarki - zadanie 0 Jak mierzymy stopień

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 1 (instrumenty taryfowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu 10 Polityka handlowa Motywy stosowania polityki handlowej Instrumenty polityki handlowej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego dr Piotr Szajner IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Rafał Jarosz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Rafał Jarosz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze International economics Rafał Jarosz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2008/2009 Zakres przedmiotu Istota gospodarki światowej i procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak Model Ricardo 1. Założenia modelu First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Założenia modelu występują dwa

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska

Handel międzynarodowy. Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Handel międzynarodowy Wykład 10: Polityka handlowa część 2 (instrumenty pozataryfowe) Gabriela Grotkowska Pral wykładu 10 Ograniczenia ilościowe Ekwiwalentność cła i ograniczenia ilościowego Cło i kwota

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Polityka handlowa część 1 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Miasto Bełchatów 11 maja 2011 r. Handel międzynarodowy -korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Piramidy egipskie i Coca-cola, czyli dlaczego kraje ze sobą handlują?

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa część 2 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Polityka handlowa część 2 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Polityka handlowa część 2 WYKŁAD 6 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wykład 6 Instrumenty polityki handlowej i ich analiza ciąg dalszy Cło w kraju dużym Efektywna protekcja celna Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Cło Cło cła importowe cła eksportowe Cło eksportowe cło tranzytowe

Cło Cło cła importowe cła eksportowe Cło eksportowe cło tranzytowe Cło, najstarszy i bardzo szeroko stosowany środek polityki handlowej, jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju. Wskazanie w definicji, że proces pobierania odbywa

Bardziej szczegółowo

Factor specific model

Factor specific model Opracował Jan J. ichałek actor specific model odel rozwinięty przez. Samuelsona i R. Jones'a sformalizowany przez J. Neary. Założenia: 1. rodukcja dwóch dóbr: (przemysłowe, manufactures) i (żywność, food);

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych

Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Handel międzynarodowy Wykład 3: Między podejściem ricardiańskim a podejściem neoklasycznym model czynników specyficznych Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 3 1. Różne ujęcia modelu neoklasycznego 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym 215-6-9 Tematyka wykładu Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym Handel Zagraniczny Wykłady Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 Bilans płatniczy i kurs walutowy Tomasz Gajderowicz Plan na dziś Bilans Płatniczy SNA Kurs walutowy Zabezpieczenie od ryzyka kursowego Bilans Płatniczy Bilans

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Agnieszka Pach-Gurgul

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Agnieszka Pach-Gurgul Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Agnieszka Pach-Gurgul Organizacja zajęć: Literatura Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, 2011. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE,

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy Piramidy egipskie i Coca-cola, czyli dlaczego kraje handlują między sobą? dr AndŜelika Kuźnar Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 13 października

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu

Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu Ekonomia rozwoju wykład 5 Teorie rozwoju dokończenie. Teorie handlu międzynarodowego. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er Uwaga!!! Dla osób, które przesłały

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem

Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem dr Iwona Szczepaniak Konferencja Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw

Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza Cło w kraju małym i dużym Efektyw Polityka handlowa część 1 Wykład 6 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Wykład 6 Dlaczego kraje w praktyce nie stosują polityki wolnego handlu? Instrumenty polityki handlowej i ich analiza

Bardziej szczegółowo

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Prof. Janusz Świerkocki w podręczniku zawarł podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ Współpraca międzynarodowa Handel zagraniczny Ruch turystyczny Wymiana dóbr kultury i osiągnięć naukowych Przepływ informacji Zakres współpracy Jedna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład IV. Teorie handlu międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład IV. Teorie handlu międzynarodowego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład IV Teorie handlu międzynarodowego Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrumenty polityki handlowej

Instrumenty polityki handlowej Instrumenty polityki handlowej 2 Dumping Dobrowolne ograniczenia handlu (VER) Podatek importowy Cła Subsydia Kwoty importowe Dumping 6 W handlu międzynarodowym dumping jest określany jako eksport po cenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie.

Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie. BILANS PŁATNICZY BILANS PŁATNICZY Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie. strumień transakcji rok/kwartał

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Teorii Wymiany. WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz

Ćwiczenia z Teorii Wymiany. WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz Ćwiczenia z Teorii Wymiany Międzynarodowej WNE UW 2009/10 dr Agnieszka Pugacewicz Kontakt Konsultacje w poniedziałki w godz. 10:00-11:30, s. 409 apugacewicz@wne.uw.edu.pl www.wne.uw.edu.pl/apugacewicz

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach.

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach. Model klasyczny czyli co dzieje się z gospodarką w długim okresie 1. Od czego zależy produkcja i ile ona wynosi? Umiemy już policzyć, ile wynosi PKB. Ale skąd się to PKB bierze? Produkcja (Y, PKB itp.)

Bardziej szczegółowo

Handel Zagraniczny - Ekonomax.pl serwis dla Studentów Ekonomii - Sesja to nie problem

Handel Zagraniczny - Ekonomax.pl serwis dla Studentów Ekonomii - Sesja to nie problem Handel Zagraniczny Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość praw i reguł obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 6 Teorie handlu międzynarodowego i polityka

Ekonomia rozwoju wykład 6 Teorie handlu międzynarodowego i polityka Ekonomia rozwoju wykład 6 Teorie handlu międzynarodowego i polityka handlowa. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er Krytyka tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Bilans płatniczy i rynek walutowy, Karol Strzeliński 1 Autarkia a gospodarka otwarta rynek dóbr finalnych I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych C

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) Wykład 7 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) Plan wykładu 1. Rodzaje BIZ 2. Teorie BIZ 3. Sprzyjający klimat 1 1. Rodzaje BIZ 1/6 Definicja BIZ sformułowana przez IMF (Balance of Payments Manual)

Bardziej szczegółowo

Temat: Korzyści handlowania

Temat: Korzyści handlowania Temat: Korzyści handlowania Skrócony opis zajęć: W trakcie zajęć uczniowie omawiają motywy prowadzenia wymiany międzynarodowej, korzyści płynące z wolnego handlu oraz uświadamiają sobie skutki zerwania

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Tradycyjna Gospodarka światowa i jej upadek

Tradycyjna Gospodarka światowa i jej upadek Tradycyjna Gospodarka światowa i jej upadek AGENDA 1. Definicje 2. Okres przed-tradycyjny 3. Rewolucja Przemysłowa 4. Współczesna gospodarka Światowa Definicje gospodarka światowa, ekon. historycznie ukształtowany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo