CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii."

Transkrypt

1 CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade BILANS PŁATNICZY Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. Cena jest wyrażoną w pieniądzu wartością produktu, usługi, pracy, kapitału, wiedzy technicznej, bogactw naturalnych, walut zagranicznych i na rynku przybiera postać ceny rynkowej. Ceny rynkowe powstają w wyniku konfrontacji popytu z podażą. Zawsze są to ceny równowagi choć ta równowaga może być zapewniona na różnym poziomie, w zależności od popytu i podaży. Ocena popytu i podaży poprzez cenę jest bardziej czytelna na rynku towarów i usług niż na rynku czynników produkcji i walut zagranicznych, bowiem na tych rynkach konkurencja bardziej zbliżona jest do konkurencji doskonałej. Jest to spowodowane większą przenośnością towarów i usług niż czynników wytwórczych i walut zagranicznych. 1

2 1. Co to są ceny międzynarodowe? Cena międzynarodowa wyraża w pieniądzu wartość międzynarodową towaru, usług i czynników produkcji. Wartość tę wyceniają uczestnicy rynku międzynarodowego na podstawie relacji popytu i podaży. Ceny międzynarodowe mają związek z cenami narodowymi o tyle, o ile towary i czynniki produkcji wytwarzane przez poszczególne kraje uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Większy wpływ na ceny międzynarodowe mają kraje o bardziej otwartej gospodarce i w ogóle takiego wpływu nie mają kraje o gospodarce autonomicznej (autarkia) W przypadku pierwszej grupy krajów rynek międzynarodowy dokonuje transformacji wartości narodowej w wartość międzynarodową, w drugiej dopasowuje wartość narodową do sytuacji popytowopodażowej na rynku międzynarodowym. Dzięki wywozowi towarów, usług, czynników produkcji można ich krajową wartość rynkową podwyższyć (zmniejszyć podaż) Dzięki przywozowi można doprowadzić do obniżki ich wartości. 2

3 Nie wszystkie towary mają ceny międzynarodowe nie wszystkie bowiem są przedmiotem handlu międzynarodowego (non-tradables). Dotyczy to zwłaszcza obiektów użyteczności publicznej, które nie mają swoich odpowiedników na rynkach międzynarodowych i nie można wycenić ich wartości nawet w przybliżeniu. Część towarów ma zróżnicowane ceny na rynkach międzynarodowych są to towary przemysłowe o wysokim stopniu zindywidualizowania. Należą tu także niektóre półfabrykaty, zespoły, podzespoły i części. Niektóre różnice między nimi mają charakter obiektywny, inne pozorny, ale mają zasadniczy wpływ na popyt a wiec i na ceny. Są to różnice kreowane przez techniki marketingowe, reklamę i inne formy oddziaływania na kupującego. Niektóre różnice mają wyraźnie charakter subiektywny wynikają z ocen przypisywanych produktom dzięki gustom, preferencjom i upodobaniom klientów, przywiązaniu do marki, efektowi demonstracji. W rezultacie mimo identycznej wartości użytkowej ceny towarów na rynku międzynarodowym są różne. 3

4 Towary te nazywamy niestandaryzowanymi o cenach międzynarodowych określanych każdorazowo w konkretnych transakcjach na rynku międzynarodowym. Międzynarodowa wymiana towarów niestandaryzowanych organizowana jest najczęściej w formie targów lokalizowanych w dużych ośrodkach przemysłowych. Niekiedy są to przetargi organizowane przez organizacje gospodarcze lub sektor publiczny. Wymiana międzynarodowa niektórymi towarami niestandaryzowanymi odbywa się w dużej mierze między przedsiębiorstwami macierzystymi a ich filiami lub między filiami korporacji transnarodowych. W tym przypadku rozliczenia odbywają się po cenach transakcyjnych, całkowicie odbiegających od cen płaconych na targach i przetargach. Towary standaryzowane, jednolite gatunkowo, o jednoznacznie określonej jakości mają ceny światowe.(surowce, żywność, niektóre półfabrykaty) Towary te są w swoich grupach substytucyjne, a ich ceny różnią się jedynie kosztami transportu. Ceny światowe są wiec takie same na różnych rynkach międzynarodowych. 4

5 Podstawowym rynkiem towarów standaryzowanych jest giełda towarowa Handel na giełdach towarowych odbywa się według z góry ustalonych zasad, gwarantujących podmiotom uczestniczącym w transakcjach giełdowych równy dostęp do informacji a także bezpieczeństwo obrotu i rozliczeń finansowych. Rynkiem towarów standaryzowanych są także aukcje, na które trafiają towary wprawdzie jednorodne ale w różnych odmianach i gatunkach (np. kwiaty, zwierzęta hodowlane, kawa, herbata) Ceny towarów standaryzowanych bardziej niż niestandaryzowanych zbliżone są do wartości międzynarodowej gdy mechanizm konkurencji działa bez zakłóceń. W warunkach wolnej konkurencji występuje też tendencja do zbliżania się cen na rynkach wewnętrznych poszczególnych krajów uczestniczących w wymianie międzynarodowej do poziomu cen światowych (po uwzględnieniu różnic w kosztach transportu i kursach walut). W innym przypadku następuje przepływ towarów do/z danego kraju. 5

6 2. Terms of Trade Ponieważ elastyczność cenowa popytu na żywność i surowce jest większa od 1 a podaży mniejsza od 1, natomiast elastyczność popytu na wyroby przemysłowe jest mniejsza od 1, zaś podaży większa od 1, to ceny surowców i żywności w krótkim okresie ulegają częstym i gwałtownym zmianom, zaś wyrobów przemysłowych są względnie stabilne. W efekcie następuje rozwieranie się nożyc cenowych między surowcami i żywnością a wyrobami przemysłowymi. Ma to podstawowe znaczenie dla czerpania korzyści z wymiany międzynarodowej. Konsekwencją tego jest dążenie krajów do eksportowania wyrobów przemysłowych i importowania surowców i żywności, co wymaga głębokich zmian w gospodarce, jest kapitałochłonne i długotrwałe. Stosunek wymienny na rynku międzynarodowym towarów eksportowanych do importowanych określamy terms of trade. Istnieje zależność między terms of trade a dochodem narodowym i wzrostem oraz rozwojem gospodarczym. 6

7 Poprawa terms of trade wpływa na zwiększenie dochodu narodowego, a ich pogorszenie oddziałuje w kierunku odwrotnym. Kraje eksportujące wyroby przemysłowe, importujące żywność i surowce uzyskują rentę z tytułu rozwierania się nożyc cenowych ich terms of trade stale się poprawiają Kraje eksportujące żywność i surowce, importujące zaś wyroby przemysłowe są w sytuacji odwrotnej, ich terms of trade ulega stałemu pogorszeniu. Różnice w kształtowaniu się terms of trade między dwiema grupami krajów pozwalają wyjaśnić przyczyny szybszego tempa rozwoju gospodarczego krajów wysoko uprzemysłowionych niż słabo rozwiniętych. (bogaci stają się bogatsi, biedni coraz biedniejsi) 3. Bilans płatniczy Przez bilans płatniczy będziemy rozumieli zestawienie wszelkich zobowiązań i należności, a więc wszelkich wpływów zagranicznych środków płatniczych uzyskanych w danym okresie oraz płatności dokonanych na rzecz zagranicy w tym okresie. 7

8 W bilansie płatniczym wszystkie transakcje z zagranica zapisywane są podwójnie: jako zapis debetowy i kredytowy. Zapis debetowy oznacza zwiększenie rzeczowych bądź finansowych składników majątkowych (czyli aktywów) danego kraju Konsekwencja tego zapisu są płatności wobec zagranicy dokonywane w imieniu osób prawnych lub fizycznych (rezydentów) Zapis kredytowy oznacza zmniejszenie aktywów danego kraju. Konsekwencją tego zapisu są płatności zagranicy na rzecz tego kraju dokonane w wyniku sprzedaży przez ten kraj towarów lub usług za granicę. Każdej transakcji debetowej towarzyszy transakcja kredytowa. I odwrotnie. Np. zakup technologii za granicą jest księgowany jako transakcja debetowa a jednocześnie jako transakcja kredytowa zobowiązująca kraj do zapłaty na rzecz zagranicy równowartości zakupionej technologii w walucie zagranicznej. Sprzedaż truskawek jest księgowana jako transakcja debetowa oznaczająca należność przeliczoną w walucie zagranicznej. 8

9 W obu wypadkach ważną rolę odgrywa kurs walutowy. Kurs walutowy jest ceną waluty zagranicznej i jest mierzony stosunkiem waluty krajowej do wartości waluty zagranicznej. Wzrost podaży waluty zagranicznej prowadzi do obniżki kursu, co oznacza, że za jednostkę waluty zagranicznej trzeba zapłacić mniej jednostek waluty krajowej. Zmniejszenie podaży waluty zagranicznej (wzrost podaży waluty krajowej) oznacza wzrost kursu, a wiec za jednostkę waluty zagranicznej trzeba zapłacić więcej jednostek waluty krajowej. Bilans płatniczy przygotowuje się w walucie krajowej. Jeżeli zobowiązania i należności danego kraju wobec zagranicy są równe płatnościom dokonanym na rzecz zagranicy, wtedy bilans płatniczy jest zrównoważony. Gdy globalne wpływy są większe od globalnych wydatków wówczas bilans płatniczy jest dodatni. Gdy globalne wpływy są mniejsze od globalnych wydatków = bilans płatniczy jest ujemny. 9

10 Struktura bilansu płatniczego = + bilans obrotów bieżących (rachunek bieżący) + bilans obrotów kapitałowych + bilans obrotów wyrównawczych. Bilans obrotów bieżących jest zestawieniem, dochodów z kapitału i pracy oraz transferów jednostronnych płatności związanych z międzynarodową wymianą towarów i usług. Jego główną częścią jest bilans handlowy czyli zestawienie płatności z tytułu eksportu i importu towarów. Bilans handlowy zależy od wolumenu eksportu i importu oraz cen międzynarodowych towarów eksportowanych i importowanych. Przedłużającej się nierównowadze bilansu płatniczego można zapobiec dwiema metodami: - uruchamiając mechanizm automatycznego przywracania równowagi - prowadząc politykę dostosowawczą Podstawowa siłą zapobiegającą narastaniu deficytu bilansu płatniczego jest w pierwszym przypadku mechanizm rynkowy, w drugim państwo. 10

11 11

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Bilans płatniczy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Szczecin, 30 listopada 2011 r. Definicja bilansu płatniczego Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011 mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZIEU Szczecin, listopad 2011 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Międzynarodowe przepływy kapitału Czym są międzynarodowe przepływy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową JAK INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ WPŁYNIE NA POLSKIE REGIONY? pod redakcją Marcina Nowickiego Gdańsk 2003 Redakcja Marcin Nowicki Zespół autorski Marcin Nowicki Krystyna Gawlikowska-Hueckel Stanisław Umiński

Bardziej szczegółowo

SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI

SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI Marzenna A. Weresa 1. Wprowadzenie Dynamiczny wzrost rozmiarów międzynarodowych przepływów kapitału, który obserwuje

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Grzegorz PRZEKOTA * Natalia MAZUŃ ** ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Zarys treści:

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Bilans płatniczy i rynek walutowy, Karol Strzeliński 1 Autarkia a gospodarka otwarta rynek dóbr finalnych I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych C

Bardziej szczegółowo

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm Maria Kocot * Wymiana międzynarodowa, w jej ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów badawczych wchodzących w zakres szeroko rozumianych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej

Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej 1. Pojęcie, funkcje i instrumenty rynku walutowego Pojęcie rynku walutowego nie jest jednoznaczne. W wąskim znaczeniu jest on miejscem, w którym dokonuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności gospodarczej

Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej to nieodzowny element gry rynkowej. Ryzyko to muszą brać pod uwagę wszyscy jej uczestnicy: właściciele firm, instytucje udzielające

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Wykład 8 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1 Gospodarka otwarta i bilans płatniczy 1 Gospodarka otwarta to taka gospodarka, która uczestniczy w handlu międzynarodowym (handlu dobrami i kapitałem). Jej przeciwieństwem jest gospodarka zamknięta, czyli

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University Bartłomiej Kościółek BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Nowy Sącz 1998 Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo