Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe"

Transkrypt

1 Makroekonomia Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe

2 Międzynarodowy podział pracy (od autarkii do pełnego otwarcia) Powiązania międzynarodowe przepływy realne + przepływ informacji Międzynarodowa specjalizacja produkcji Międzynarodowy podział pracy Relacja między poziomem rozwoju a miejscem w międzynarodowym podziale pracy

3 Handel międzynarodowy HANDEL ZAGRANICZNY to eksport i import towarów i usług HANDEL ŚWIATOWY to suma eksportu wszystkich krajów

4 Teoria kosztów absolutnych (bezwzględnych) Przewaga bezwzględna produkt na jednostkę pracy Kraj Wino (galony) Sukno (jardy) Anglia 4 2 Portugalia 8 1 4

5 Teoria kosztów względnych (komparatywnych) Przewaga względna produkt na jednostkę pracy Kraj Wino (galony) Sukno (jardy) Anglia 12 6 Portugalia 8 1 5

6 Teoria handlu międzynarodowego Rozwinięcie modelu Ricardo: wino sukno Anglia 12 6 Portugalia 8 1 Korzyści: Anglia wymieni 1 jard sukna za więcej niż 2 galony wina Portugalia kupi w Anglii 1 jard sukna za mniej niż 8 gal wina Terms of trade: 7,9 2,1 galonów wina za 1 jard sukna Terms of trade będą zależeć: - Od siły popytów na importowane towary w obydwu krajach, - Kosztów transportu, - Ceł. 6

7 Teoria obfitości zasobów (H-O) (B. Ohlin i E. Heckscher) Porównanie relacji zasobów podstawowych czynników produkcji (pracy i kapitału) Zasoby Ceny zasobów Ceny towarów KRAJ A Zasobny w siłę roboczą KRAJ B Zasobny w kapitał Ceny wyrobów pracochłonnych NISKIE WYSOKIE Ceny wyrobów kapitałochłonnych WYSOKIE NISKIE

8 Teoria obfitości zasobów (H-O) (B. Ohlin i E. Heckscher) Kraje eksportują towary, do wytworzenia których wykorzystują relatywnie więcej czynnika produkcji w danym kraju obfitego zaś importują te towary, do wytworzenia których wykorzystuje się relatywnie dużo czynnika w danym kraju rzadkiego. PARADOKS W. LEONTIEFA i podział czynnika pracy na: pracę zwykłą i kapitał ludzki

9 Teoria luki technologicznej (Michael Posner) Postęp technologiczny wpływa na rozwój handlu międzynarodowego. KRAJ wprowadzający innowacje posiada nad innymi: 1. Przewagę absolutną (przez pewien czas). 2. Przewagę komparatywną. Wynikają one z luki popytu i luki imitacyjnej

10 Teoria luki technologicznej (Michael Posner) Luka popytu - to czas potrzebny konsumentom na reakcję na nowo pojawiające się produkty. Im krótszy jest czas odpowiedzi, tym szybciej rozwija się eksport nowych zaawansowanych technologicznie produktów Luka imitacyjna - jest czasem potrzebnym dla zagranicznych producentów na stworzenie imitacji (składają się na nią: opóźnienia krajowych i zagr. producentów oraz tzw. okres uczenia się ) Im dłuższa luka tym dłużej dany kraj jest eksporterem netto

11 Teoria cyklu życia produktu (R. Vernon a) Technologia jako czynnik rozwoju handlu międzynarodowego Produkt przechodzi III fazy życia: 1. Nowego produktu. 2. Dojrzałości. 3. Standaryzacji.

12 Teoria cyklu życia produktu (R. Vernon a) I FAZA Nowego produktu wprowadzanie na rynek, sprzedaż głównie w kraju producenta, eksport rośnie, elastyczność cenowa niska, ochrona patentowa. II FAZA Dojrzałości eksport osiąga max. i zmniejsza się, wzrost konkurencji, elastyczność cenowa zwiększa się, rośnie produkcja zagraniczna, następuje wymiana w obie strony. III FAZA Standaryzacji produkcja produktu upowszechnia się w krajach rozwijających, a kraj innowator staje się importerem netto.

13 Teoria konkurencyjności międzynarodowej (M.E. Potera) Determinant międzynarodowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw należy szukać na poziomie mikroekonomicznym (Romb Potera 4 + 2)

14 Romb Potera 4 współzależne czynniki determinujące przewagę 1. CZYNNIKI PRODUKCJI zasoby naturalne kapitałowe i ludzkie, infrastruktura: technologiczna, administracyjna, naukowa, informacyjna. 2. CHARAKTER POPYTU KRAJOWEGO tradycjonalizm, zdolność do chłonienia nowości. 3. OBECNOŚĆ KONKURENCYJNYCH PRZEMYSŁÓW dostępność i jakość dostawców i kooperantów; ich międzynarodowa konkurencyjność. 4. STRATEGIE FIRM, sposoby zarządzania i konkurowania

15 Romb Potera RZĄD może wpływać na czynniki produkcji, popyt krajowy, strategie konkurencyjności. Wpływ może być pozytywny i negatywny. 6. ZDARZENIA LOSOWE trudne do przewidzenia wydarzenia mogące w dwojaki sposób wpływać na pozostałe czynniki.

16 Wszystkie elementy modelu są współzależne. Konieczność oddziaływania kompleksowego

17 Specjalizacja w handlu Specjalizacja międzygałęziowa (związana z różnicami w zasobach naturalnych) Specjalizacja wewnątrzgałęziowa (związana z wyborami konsumentów, zamożnością społeczeństw, korzyściami skali produkcji)

18 Cło i inne elementy polityki handlowej Cło to opłata na rzecz państwa, jaką eksporter lub importer musi uiścić przy dokonywaniu transakcji.

19 Motywy podnoszenia ceł 1. Zwiększenie dochodów budżetowych. 2. Popieranie krajowej produkcji w wybranych dziedzinach (infant industries) 3. Ochrona całych gałęzi, czy branż produkcji krajowej. 4. Ochrona zatrudnienia. 5. Ochrona pewnych grup społecznych (np. rolników) Co z: konsumentami, alokacją zasobów, kosztami społecznymi?...?

20 Pozacelne narzędzia polityki handlowej 1. Ograniczenia ilościowe, tzw. kwoty. 2. Bariery pozataryfowe (normy techniczne, standardy ich potwierdzania, przepisy sanitarne, standardy opakowań, itp.) podwyższają koszty i wydłużają czas. 3. Subsydia eksportowe celem jest promowanie eksportu. Państwo dopłaca pokrywa różnicę między wysokimi kosztami krajowego producenta, a z reguły niską ceną na rynku światowym.

21 Kurs walutowy Kurs walutowy jest relacją wymienną danej waluty na inną (ceną jednej waluty wyrażoną w drugiej walucie). Rynek walutowy miejsce transakcji, gdzie sprzedaje się i kupuje waluty krajowe, po danej cenie (kursie). Co wpływa na popyt i podaż waluty: - obroty handlowe, - przepływy kapitałów, - niehandlowe obroty ekonomiczne (turystyka, przepływ technologii, przekazy pieniężne), - polityka walutowa rządu.

22 Rodzaje kursów walutowych Kurs sztywny formy pośrednie Kurs płynny k. pełzający sterowane k. płynne dewaluacja rewaluacja deprecjacja aprecjacja wym. wewnętrzna pełna wymienialność PAŃSTWO MOŻE DĄŻYĆ DO DEPRECJACJI LUB APRECJACJI KURSU POPRZEZ SKUP LUB WYPRZEDAŻ WALUT OBCYCH

23 Wahania kursu walutowego Prawo jednej ceny: ceny danego towaru w różnych krajach wyrównują się Et * Pka = Pza Prawo jednej ceny rozszerzone na całą gosp.: Et * Pk = Pz Parytet siły nabywczej: Stopa zmiany Et = stopa inflacji zagr. st. inf. kraj. Parytet stopy procentowej: warunek zrównania się stóp zysku z aktywów w kraju i za granicą: Rz ( E / Et) = Rk

24 Wybór lokaty pieniężnej w kraju lub za granicą

25 Bilans płatniczy Bilans płatniczy to zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym czasie między daną gosp. krajową (państwem, przedsiębiorcami, rządem), a zagranicą. Zestawienie wszelkich dochodów (wpływów) i wydatków (płatności) Składa się z: A) Rachunku obrotów bieżących, B) Rachunku obrotów kapitałowych C) Rachunku zmian rezerw rządowych.

26

27 Równowaga bilansu płatniczego Transakcje autonomiczne (rynkowe) Transakcje wyrównawcze (podjęte w celu skorygowania stanu bilansu płatniczego). Nadwyżka w bilansie płatniczym (w sensie ekonomicznym) gdy przychody z transakcji autonomicznych przewyższają płatności autonomiczne. Deficyt bilansu płatniczego - odwrotnie

28 Bilans płatniczy a kurs walutowy Swoboda na rynku walutowym w warunkach kursów płynnych zapewnia równowagę płatniczą Jaki jest sens operacji wyrównawczych państwa? ZMIANY KURSU WALUTOWEGO WYWOŁUJĄ ZMIANY POPYTU ZA GRANICĄ NA DOBRA KRAJOWE ORAZ POPYTU KRAJOWEGO NA DOBRA ZAGRANICZNE Operacje wyrównawcze są instrumentem przeciwdziałającym niepożądanym zmianom kursu walutowego

29 Międzynarodowe przepływy kapitału KAPITAŁ DŁUGOTERMINOWY: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (green field industry lub zakup papierów wartościowych umożliwiających kontrolę) Zagraniczne inwestycje portfelowe Długoterminowe kredyty bankowe Długoterminowe kredyty eksportowe Długoterminowe kredyty oficjalne i pomoc bezzwrotna KAPITAŁ KRÓTKOTERMINOWY: Kredyty o krótkim horyzoncie czasu Ruch prywatnego kapitału

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Bilans płatniczy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Szczecin, 30 listopada 2011 r. Definicja bilansu płatniczego Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu CYKLE KONIUNKTURALNE Wszystkie gospodarki rynkowe podlegają cyklom koniunkturalnym czyli powtarzającym się okresom pogorszenia i poprawy koniunktury (wahań wokół trendu). Cykl koniunkturalny: fluktuacje

Bardziej szczegółowo

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm Maria Kocot * Wymiana międzynarodowa, w jej ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów badawczych wchodzących w zakres szeroko rozumianych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011 mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZIEU Szczecin, listopad 2011 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Międzynarodowe przepływy kapitału Czym są międzynarodowe przepływy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar.

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Dr Mariusz-Jan Radło Warszawa, 2008 --- 1 --- Opracowanie przygotowane na użytek programu badawczego "Zmiana znaczenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki

Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Prof. Janusz Świerkocki w podręczniku zawarł podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz Projekt okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa

Bardziej szczegółowo

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E

Bardziej szczegółowo

Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe

Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczó ka, Anna Szelàgowska Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe F I N A N S E Finanse i rozliczenia mi dzynarodowe F I N A N S E Autorzy: Aneta Kosztowniak 5,

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową JAK INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ WPŁYNIE NA POLSKIE REGIONY? pod redakcją Marcina Nowickiego Gdańsk 2003 Redakcja Marcin Nowicki Zespół autorski Marcin Nowicki Krystyna Gawlikowska-Hueckel Stanisław Umiński

Bardziej szczegółowo

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii.

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade BILANS PŁATNICZY Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. Cena jest wyrażoną w pieniądzu wartością produktu, usługi,

Bardziej szczegółowo

SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI

SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI Marzenna A. Weresa 1. Wprowadzenie Dynamiczny wzrost rozmiarów międzynarodowych przepływów kapitału, który obserwuje

Bardziej szczegółowo

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Merkantylizm XV/XVI w., Hiszpania, Francja, Anglia, Włochy Ideologia

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1 Gospodarka otwarta i bilans płatniczy 1 Gospodarka otwarta to taka gospodarka, która uczestniczy w handlu międzynarodowym (handlu dobrami i kapitałem). Jej przeciwieństwem jest gospodarka zamknięta, czyli

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW

POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW operacje czynne, bierne i usługowe. Przedstawiono również rolę Rady Polityki Pieniężnej i NBP w prowadzeniu polityki pieniężno-kredytowej. Dokonano charakterystyki typowych kredytów oraz inne formy wspomagania

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Warszawa 2002 Streszczenie Opracowanie poświęcone zostało analizie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Bilans płatniczy i rynek walutowy, Karol Strzeliński 1 Autarkia a gospodarka otwarta rynek dóbr finalnych I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych C

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo