Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej"

Transkrypt

1 Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW

2 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr i kapitału w gospodarce otwartej Oszczędności i inwestycje w małej gospodarce otwartej Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA Oszczędności, inwestycje, saldo CA i realny kurs walutowy Wpływ polityki na realny kurs walutowy Model klasyczny dużej gospodarki otwartej Podstawowe założenia Stopa procentowa równowagi Realny kurs walutowy równowagi Analiza polityk w dużej gospodarce otwartej Podsumowanie

3 3/37 Model klasyczny małej gospodarki otwartej

4 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 4/37 Przepływy dóbr i kapitału w gospodarce otwartej Przepływy dóbr i kapitału w gospodarce otwartej W gospodarce otwartej uchylamy jedno z najważniejszych założeń makroekonomii gospodarki zamkniętej: wydatki nie muszą być równe wielkości produkcji tej gospodarki. Gospodarka może wydać więcej niż produkuje, jeśli zapożyczy się u nierezydentów lub może wydać mniej niż wyprodukuje, pożyczając z kolei zagranicy nadwyżkę. W gospodarce otwartej wydatki na dobra i usługi finalne wyprodukowane w kraju można podzielić na cztery składniki: Y = C d + I d + G d + EX gdzie: C d wydatki konsumpcyjne na krajowe dobra i usługi I d wydatki inwestycyjne na krajowe dobra i usługi G d wydatki rządowe zakupy krajowych dóbr i usług EX eksport krajowych dóbr i usług (zagraniczne wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne i rządowe na krajowe dobra i usługi).

5 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 5/37 Przepływy dóbr i kapitału w gospodarce otwartej Przepływy dóbr i kapitału w gospodarce otwartej Zauważmy jednak, że całkowite wydatki konsumpcyjne C równe są sumie wydatków na dobra i usugi produkcji krajowej oraz na dobra i usługi produkowane za granicą: C = C d + C f. Podobnie możemy zdekomponować inwestycje i wydatki rządowe: I = I d + I f oraz G = G d + G f. Wstawiając zależności te do tożsamości zapisanej powyżej otrzymamy: Y =(C C f )+(I I f )+(G G f )+EX Y = C + I + G + EX (C f + I f + G f ) Ponieważ (C f + I f + G f ) to suma krajowych wydatków na zagraniczne dobra i usługi, czyli wartość importu IM,możemy zapisać, że Y = C + I + G + EX IM lub Y = C + I + G + CA, jeśli zdefiniujemy eksport netto jako CA = EX IM.

6 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 6/37 Przepływy dóbr i kapitału w gospodarce otwartej Przepływy kapitału a saldo handlu Podstawowa tożsamość księgowa pokazuje, że: S I = CA Lewa strona tego równania, różnica między oszczędnościami a inwestycjami może być interpretowana jako odpływ kapitału netto (krajowe inwestycje za granicą w ujęciu netto). Dodatni odpływ kapitału netto oznacza, że kraj pożycza nierezydentom nadwyżkę krajowych oszczędności nad inwestycjami. Odpływ kapitału netto jest równy saldu BOB. Jeśli CA < 0 kraj jest pożyczkobiorcą netto na światowych rynkach finansowych. Przepływy finansowe związane z akumualacją kapitału i przepływy dóbr i usług są ze sobą bardzo blisko powiązane.

7 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 7/37 Przepływy dóbr i kapitału w gospodarce otwartej 35 Japonia 6 22 USA 0 S, I (% PKB) CA (% PKB) S, I (% PKB) CA (% PKB) I S CA I S CA

8 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 8/37 Oszczędności i inwestycje w małej gospodarce otwartej Oszczędności i inwestycje w małej gospodarce otwartej W gospodarce otwartej realna stopa procentowa nie musi zrównywać oszczędności i inwestycji: możliwy jest deficyt handlowy i zapożyczanie się za granicą lub nadwyżka i pożyczanie innym krajom nadwyżki oszczędności nad inwestycjami. Jeśli założymy, że dana gospodarka jest gospodarką małą (ma zaniedbywalnie mały wpływ na światową stopę procentową) to przy doskonałej mobilności kapitału możemy przyjąć, że krajowa stopa procentowa r jest równa światowej stopie procentowej r.zkoleiświatowa stopa procentowa jest determinowana poprzez zrównanie światowych oszczędności i inwestycji (jeśli pominiemy handel międzyplanetarny, gospodarka światowa jest w istocie gospodarką zamkniętą).

9 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 9/37 Oszczędności i inwestycje w małej gospodarce otwartej Struktura modelu Załóżmy, że spełnione są założenia modelu klasycznego. Wielkość produkcji jest ustalona na poziomie danym przez technologię, zasób czynników produkcji i funkcję produkcji: Y = Y = AF (K,L) Konsumpcja zależy dodatnio od dochodu dyspozycyjnego: C = C(Y T ) Inwestycje zależą z kolei ujemnie od realnej stopy procentowej r: I = I(r) Wiemy także, że CA = S I =(Y C G) I. Podstawiając pod Y i C odpowiednie równania otrzymujemy: CA =[Y C(Y T ) G] I(r )=S I

10 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 10/37 Oszczędności i inwestycje w małej gospodarce otwartej Struktura modelu CA =[Y C(Y T ) G] I(r )=S I Równanie to pokazuje, co determinuje oszczędności i inwestycje, a tym samym saldo CA w równowadze. Oszczędności zależą od polityki fiskalnej: im niższe wydatki rządowe G lub im wyższe podatki T ceteris paribus, tym wyższe oszczędności krajowe. Z kolei, im wyższa światowa stopa procentowa r, tym niższe inwestycje. Inaczej mówiąc, saldo CA w równowadze determinowane jest przez różnicę między oszczędnościami a inwestycjami przy światowej stopie procentowej.

11 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 11/37 Oszczędności i inwestycje w małej gospodarce otwartej r S r CA r d I(r) I, S Rys. 1. Oszczędności i inwestycje w małej gospodarce otwartej

12 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 12/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA Załóżmy, że początkowo gospodarka ma zbilansowany CA.Przy światowej stopie procentowej, inwestycje są równe oszczędnościom, a CA =0. Co stanie się w tej gospodarce, kiedy rząd zwiększy swoje wydatki na dobra i usługi i tym samym zwiększy wydatki krajowe? Ponieważ S = Y C G, wzrost wydatków rządowych, obniża krajowe oszczędności. Krajowe inwestycje nie zmieniają się, gdyż nie zmienia się stopa procentowa (r ). Inwestycje przewyższają zatem oszczędności i w częsci muszą być finansowane ze środków pożyczonych od nierezydentów. Saldo CA przesuwa się w stronę deficytu.

13 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 13/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA r S 1 r I(r) Rys. 2. Ekspansja fiskalna w małej gospodarce otwartej I, S

14 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 13/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA r S 2 S 1 r CA I(r) Rys. 3. Ekspansja fiskalna w małej gospodarce otwartej I, S

15 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 14/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA Deficyty bliźniacze? 5 Japonia 2 USA 0 0 % PKB % PKB T G CA T G CA

16 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 15/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA Rozważmy teraz wpływ na równowagę gospodarki wzrostu wydatków rządowych w innych krajach. Jeśli kraje te stanowią niewielką część światowej gospodarki, ich polityka fiskalna ma zaniedbywany wpływ na inne gospodarki, w tym na analizowany kraj, gdyż nie wpływa na światową stopę procentową. Jeżeli jednak mamy do czynienia z ekspansją fiskalną w krajach stanowiących znaczną część światowej gospodarki, możemy spodziewać się wzrostu światowej stopy procentowej (spadają światowe oszczędności). Wzrost światowej stopy procentowej obniża inwestycje małej gospodarki otwartej. Przy niezmienionych oszczędnościach krajowych, mamy do czynienia z nadywżką CA. Ponieważ zmiana polityki odbywa się poza analizowaną gospodarką, krzywe S i I(r) nie przesuwają się. Zmienia się jedynie (rośnie) stopa r.

17 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 16/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA r S r 1 I(r) I, S Rys. 4. Skutki ekspansji fiskalnej za granicą dla małej gospodarki otwartej

18 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 16/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA r S r 2 CA r 1 I(r) I, S Rys. 5. Skutki ekspansji fiskalnej za granicą dla małej gospodarki otwartej

19 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 17/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA Możemy również przeanalizować skutki polityki wpływającej na krzywą inwestycji. Na przykład wprowadzenie zachęt do inwestowania może spowodować przesunięcie całej krzywej inwestycji w prawo (wzrost inwestycji przy każdym poziomie stopy procentowej). Wzrost inwestycji przy niezmienionym poziomie oszczędności, oznacza konieczność sfinansowania części inwestycji oszczędnościami nierezydentów. Oznacza to napływ kapitału w ujęciu netto, a zatem deficyt na rachunku handlowym.

20 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 18/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA r S r I 1 (r) I, S Rys. 6. Skutki przesunięcia krzywej inwestycji w małej gospodarce otwartej

21 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 18/37 Wpływ polityki gospodarczej na saldo CA r S r CA I 2 (r) I 1 (r) I, S Rys. 7. Skutki przesunięcia krzywej inwestycji w małej gospodarce otwartej

22 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 19/37 Oszczędności, inwestycje, saldo CA i realny kurs walutowy Oszczędności, inwestycje, saldo CA i realny kurs walutowy Kurs walutowy (nominalny) kluczowa cena w gospodarce otwartej cena jednej jednostki monetarnej wyrażona w innej Realny kurs walutowy stosunek ceny towarów zagranicznych wyrażonej w walucie krajowej do ceny towarów krajowych q = EP P Wzrost q oznacza, że dobra zagraniczne zdrożały lub dobra krajowe potaniały. Zmiana taka wpływa na popyt na dobra krajowe i zagraniczne. Im wyższy kurs realny, tym większy popyt na dobra krajowe, a mniejszy popyt na dobra zagraniczne.

23 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 20/37 Oszczędności, inwestycje, saldo CA i realny kurs walutowy Wzrost q oznacza wzrost krajowego eksportu i spadek importu. Innymi słowy CA = CA(q), przyczym CA q > 0. Bazując na tej zależności możemy zbudować model opisujący czynniki determinujące poziom realnego kursu walutowego. im wyższy kurs walutowy, tym względnie tańsze towary krajowe i większy CA, CA musi być równe odpływowi kapitału w ujęciu netto, który z kolei jest równy różnicy między oszczędnościami a inwestycjami, przy czym oszczędności dane są funkcją konsumpcji przy danej polityce fiskalnej, zaś inwestycje zależą od funkcji inwestycji i stopy procentowej (w małej gospodarce otwartej od światowej stopy procentowej).

24 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 21/37 Oszczędności, inwestycje, saldo CA i realny kurs walutowy q S I CA(q) q 1 CA Rys. 8. Realny kurs walutowy w równowadze

25 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 22/37 Wpływ polityki na realny kurs walutowy Ekspansywna polityka fiskalna w kraju Zwiększenie wydatków rządowych na dobra i usługi zmniejsza oszczędności krajowe. Zgodnie z tożsamością dochodu narodowego, spowoduje to ceteris paribus deficyt CA. Mechanizm ekonomiczny stojący za tym dostosowaniem przedstawiony jest na kolejnym slajdzie. Krzywa S I przesuwa się w lewo, co oznacza, że przy każdym poziome kursu walutowego, gospodarka dysponuje mniejszą nadwyżką oszczędności nad inwestycjami. Powoduje to spadek popytu na waluty obce (zmniejszają się krajowe inwestycje za granicą). Na rynku walutowym obserwujemy deprecjację walut zagranicznych, a tym samym aprecjację waluty krajowej. Realny kurs walutowy q spada, co czyni krajowe towary droższymi i wywołuje spadek eksportu netto.

26 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 23/37 Wpływ polityki na realny kurs walutowy q S 2 I S 1 I CA(q) q 1 q 2 CA 2 CA 1 CA Rys. 9. Skutki ekspansywnej polityki fiskalnej w kraju

27 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 24/37 Wpływ polityki na realny kurs walutowy Wpływ zagranicznej polityki fiskalnej Zmiany w zagranicznej polityce fiskalnej wywołują efekt odwrotny i sam mechanizm jest też nieco inny. Wzrost zagranicznych wydatków rządowych powoduje spadek światowych oszczędności, co podnosi światową stopę procentową. Wywołuje to wzrost stopy procentowej także w kraju (mała gospodarka otwarta), obniża krajowe inwestycje i skutkuje wzrostem CA. Na następnym slajdzie widać to jako przesunięcie krzywej S I wprawo.spadek inwestycji, powoduje, że więcej krajowych oszczędności jest inwestowanych za granicą, co zwiększa zapotrzebowanie na dewizy zgłaszane na krajowym rynku walutowym. Aprecjacja walut zagranicznych, czyli wzrost kursu nominalnego, oznacza również wzrost kursu realnego, a tym samym wzrost salda CA.

28 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 25/37 Wpływ polityki na realny kurs walutowy q S I 1 S I 2 CA(q) q 2 q 1 CA 1 CA 2 CA Rys. 10. Skutki ekspansywnej zagranicznej polityki fiskalnej

29 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 26/37 Wpływ polityki na realny kurs walutowy Skutki protekcjonizmu Rząd przy pomocy różnych narzędzi polityki handlowej, może oddziaływać na wielkość wymiany handlowej dokonywanej między krajem a zagranicą. Najczęściej stosowanymi instrumentami polityki handlowej są narzędzia ochrony krajowych sektorów przed konkurencją ze strony dóbr zagranicznych. Odbywa się to np. poprzez wprowadzenie cła na towary importowane lub wprowadzenie ograniczeń ilościowych importu (kwot importowych). Jaki skutek według naszego modelu, będzie miało wprowadzenie protekcjonistycznej polityki handlowej, która zmniejsza wielkość importu? Wprowadzenie tego typu rozwiązań spowoduje, że przy każdym poziomie kursu realnego, krzywa CA będzie położona bardziej na prawo (wskutek protekcji spada import).

30 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 27/37 Wpływ polityki na realny kurs walutowy q S I CA 1 (q) CA 2 (q) q 1 q 2 CA 1 = CA 2 CA Rys. 11. Skutek protekcjonistycznej polityki handlowej

31 Model klasyczny małej gospodarki otwartej 28/37 Wpływ polityki na realny kurs walutowy Skutki protekcjonizmu Spadek importu przy dotychczasowym poziomie realnego kursu walutowego q 1 powoduje spadek popytu na dewizy i waluta krajowa zaczyna się aprecjonować. Realna aprecjacja waluty krajowej (do poziomu q 2 ) powoduje, że atrakcyjność krajowego eksportu zmniejsza się. W końcu, w nowej równowadze saldo CA pozostaje bez zmian. Ponieważ jednak rozmiary handlu ulegają zmniejszeniu, taka polityka prowadzi do czystej straty dobrobytowej, tak dla kraju, jak i dla reszty świata.

32 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 29/37 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej

33 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 30/37 Podstawowe założenia Podstawowe założenia Zasadnicza różnica uchylamy założenie o braku wpływu gospodarki krajowej na światową stopę procentową Wzrost oszczędności w dużej gospodarce otwartej podnosi zasób światowych oszczędności, co wywołuje spadek światowej stopy procentowej w równowadze Wzrost inwestycji w dużej gospodarce otwartej podnosi popyt na oszczędności światowe, co wywołuje wzrost światowej stopy procentowej w równowadze Funkcja odpływu kapitału netto CF wartośćkrajowych inwestycji zagranicznych pomniejszona o wielkość inwestycji zagranicznych ulokowanych w kraju CF = CF(r)

34 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 31/37 Podstawowe założenia r CF(r) 0 CF Rys. 12. Funkcja odpływu kapitału netto w dużej gospodarce otwartej

35 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 32/37 Stopa procentowa równowagi Rynek funduszy pożyczkowych Oszczędności dużej gospodarki otwartej finansują krajowe inwestycje oraz odpływ kapitału netto: S = I + CF Krajowe inwestycje oraz odpływ kapitału netto zależą od stopy procentowej (r), zaś oszczędności są ustalone przez produkcję, politykę fiskalną oraz funkcję konsumpcji. Zatem: S = I(r)+CF(r) Na tym rynku ustala się stopa procentowa równowagi, która zrównuje podaż oszczędności z popytem na zaoszczędzone fundusze (I + CF)

36 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 33/37 Stopa procentowa równowagi r S r S, I + CF I(r)+CF(r) Rys. 13. Wyznaczenie stopy procentowej równowagi w dużej gospodarce otwartej

37 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 34/37 Realny kurs walutowy równowagi Rynek walutowy Z tożsamości rachunku dochodu narodowego wynika, że CA = S I Z równowagi na rynku funduszy pożyczkowych wynika, że CF = S I Możemy zatem zapisać, że: CA(q) =CF Jest to w zasadzie warunek równowagi bilansu płatniczego Realny kurs walutowy jest zmienną, która doprowadza do równowagi pomiędzy saldem bilansu obrotów bieżących (CA) oraz odpływem kapitału netto (CF)

38 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 35/37 Realny kurs walutowy równowagi q CF CA(q) q CA Rys. 14. Wyznaczenie realnego kursu walutowego równowagi w dużej gospodarce otwartej

39 Model klasyczny dużej gospodarki otwartej 36/37 Analiza polityk w dużej gospodarce otwartej Analiza polityk w dużej gospodarce otwartej Arkusz Excela: model klasyczny.xlsx

40 Podsumowanie 37/37 Podsumowanie Zmiany oszczędności i inwestycji w dużej gospodarce otwartej wpływają na stopę procentową równowagi Jednak wnioski z modelu dużej gospodarki otwartej są bardzo podobne do wniosków z modelu gospodarki małej Wzrost oszczędności lub spadek inwestycji powoduje poprawę salda CA w obu modelach Wzrost oszczędności w dużej gospodarce wywiera wpływ na obniżenie się stopy procentowej, co z kolei pociąga za sobą wzrost inwestycji. Taki efekt nie występuje w przypadku gospodarki małej, dla której stopa procentowa dana jest egzogenicznie

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: LM: Y = C(Y d ) + I(i) + G

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach.

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach. Model klasyczny czyli co dzieje się z gospodarką w długim okresie 1. Od czego zależy produkcja i ile ona wynosi? Umiemy już policzyć, ile wynosi PKB. Ale skąd się to PKB bierze? Produkcja (Y, PKB itp.)

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa... Imię i nazwisko, nr albumu INSTRUKCJA 1. Najpierw przeczytaj zasady i objaśnienia. 2. Potem podpisz wszystkie kartki (tam, gdzie jest miejsce na Twoje imię

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym.

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Substytucja walutowa Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Definicja Substytucja walutowa

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model portfelowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Idea modelu Poziom kursu walutowego jest

Bardziej szczegółowo

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak Model AA DD 1. Strona popytowa, krzywa DD First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1.1. Determinanty popytu konsumpcyjnego

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model portfelowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Idea modelu Poziom kursu walutowego

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki

Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki 2 Handel międzynarodowy - Otwarcie gospodarki 0 Autarkia = = gospodarka zamknięta 0 Gospodarka otwarta 3 Otwarcie gospodarki - zadanie 0 Jak mierzymy stopień

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model ISLM Rozwinięcie podejścia Keynesowskiego zaproponowane przez Hicksa w 1937 roku W modelu ISLM wprowadzamy do modelu stopę procentową, którą jest teraz zmienną endogeniczną

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/27 Plan wykładu: Warunek

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model Dornbuscha dr Dagmara Mycielska c by Dagmara Mycielska Względna sztywność cen i model Dornbuscha. [C] roz. 7 Spadek podaży pieniądza w modelu Dornbuscha

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Rachunek dochodu narodowego i model gospodarki

Wykład 8. Rachunek dochodu narodowego i model gospodarki Wykład 8. Rachunek dochodu narodowego i model gospodarki 1. Makroekonomia. Makroekonomia bada gospodarkę narodową jako całość i wpływające na nią wielkości makroekonomiczne oraz ich powiązania. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Fakty dotyczące cyklu koniunkturalnego PKB

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2016 Bilans płatniczy Czynniki wpływające na inflację 2 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Podstawowe zależności ekonomiczne 3 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Zakłócenia w modelu DAD/DAS: Wzrost produkcji potencjalnej; Zakłócenie podażowe

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie Interwencje banku centralnego Wpływ na podaż pieniądza

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Jacek Kocerka / Departament Statystyki Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Łódź / 18 października 2013 Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze

Bardziej szczegółowo

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona Gabriela Grotkowska Plan wykładu Kurs walutowy miedzy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt

Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt mgr Leszek Wincenciak 5 maja 004 r. Wstęp Aby przeanalizować w jaki sposób wyznaczana jest produkcja w krótkim okresie przy sztywnych cenach,

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy, a główne równania makroekonomiczne. Mgr Łukasz Matuszczak

Handel międzynarodowy, a główne równania makroekonomiczne. Mgr Łukasz Matuszczak Handel międzynarodowy, a główne równania makroekonomiczne. Mgr Łukasz Matuszczak Eksport netto jako składnik PKB. Podaż = Produkcja + M = Zużycie Zużycie= C + G + I + X + IC, gdzie M = import towarów i

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i eorii Handlu Zagranicznego Wydział auk konomicznych UW odstawowe założenia modelu Dwa sektory gospodarki - (handlowy oraz (niehandlowy sektorze dóbr handlowych Doskonała konkurencja

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za: Ćwiczenia: Makroekonomia I Prowadzący: Łukasz Goczek WWW: http://coin.wne.uw.edu.pl/lgoczek E-mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Dyżur: poniedziałek 14:00-14:55, sala 409-10 I. Cel zajęć Celem ćwiczeń prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna i pieniężna

Polityka fiskalna i pieniężna Ćwiczenia z akroekonomii II Polityka fiskalna i pieniężna Deficyt budżetowy i cykle koniunkturalne na wstępie zaznaczyliśmy, że wielkość deficytu powinna zależeć od tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Zakłócenia w modelu DAD/DAS: Wzrost produkcji potencjalnej; Zakłócenie podażowe

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 14. Inwestycje dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Inwestycje a oczekiwania. Neoklasyczna teoria inwestycji i co z niej wynika Teoria q Tobina

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 5 Równowaga długookresowa parytet siły nabywczej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 5 Równowaga długookresowa parytet siły nabywczej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 5 Równowaga długookresowa parytet siły nabywczej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/31 Plan wykładu: Parytet siły nabywczej Parytet siły nabywczej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto... ZADANIA, TY I 1. Rozważmy model gospodarki otwartej (IS-LM i B), z płynnym kursem walutowym, gdy (nachylenie LM > nachylenie B). aństwo decyduje się na prowadzenie ekspansywnej polityki krzywą LM krajową

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Polityka fiskalna

Makroekonomia II Polityka fiskalna Makroekonomia II Polityka fiskalna D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 MIERNIKI RÓWNOWAGI FISKALNEJ wykład I Co składa

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 8

Makroekonomia I ćwiczenia 8 Makroekonomia I ćwiczenia 8 The Keynesian cross Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy: Kartkówka Model Keynesowski Zadania Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej

Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej dr Leszek Wincenciak WNE UW 2/42 Plan wykładu: Kurs walutowy i rynek walutowy definicje Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 12

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 12 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 12 Saldo handlowe a równowaga makroekonomiczna Model Keynesowski Tomasz Gajderowicz Agenda Termin kolokwium Model keynesowski gospodarki otwartej Model Keynesowski

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej

Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej WYKŁAD 8 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład 8 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 6 Komplikujemy model Keynesa: Ujęcie dwusektorowe Rola rządu Otwarcie gospodarki Efekty mnożnikowe i ich interpretacja Polityka fiskalna: jej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Efekt pass-through kursu walutowego na ceny

Efekt pass-through kursu walutowego na ceny Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Tematy wykładów 6-7 1 Efekt przeniesienia kursu walutowego na ceny - efekt pass-through. 2 Kurs walutowy i

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i Temat 2 - Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU Paweł Śliwiński PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w latach 1994-2008 B 380901 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo