Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki"

Transkrypt

1 Zarys ekonomii międzynarodowej Janusz Świerkocki Prof. Janusz Świerkocki w podręczniku zawarł podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił tradycyjne i współczesne teorie handlu międzynarodowego, relacje między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W części obejmującej wiedzę dotyczącą polityki handlowej zostały pokazane zasady tej polityki i jej teoretyczne aspekty oraz regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej. Natomiast w części dotyczącej międzynarodowych stosunków finansowych Autor skupił uwagę na rynku walutowym i kursie walutowym, międzynarodowym systemie walutowym i międzynarodowym rynku finansowym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową. Spis treści Wstęp Część I. Teoria wymiany międzynarodowej Rozdział 1. Tradycyjne teorie handlu międzynarodowego 1.1. Merkantylizm 1.2. Teoria klasyczna Przewaga absolutna Przewaga względna Interpretacja geometryczna Założenia upraszczające 1.3. Teoria obfitości zasobów Obfitość zasobów jako przyczyna handlu Podział dochodów z handlu Interpretacja geometryczna Warunki produkcji Warunki konsumpcji Korzyści z handlu Paradoks Leontiefa 1.4. Korzyści z handlu w teoriach tradycyjnych synteza Rozdział 2. Współczesne teorie handlu międzynarodowego

2 2.1. Korzyści skali produkcji a handel międzynarodowy Korzyści zewnętrzne Korzyści wewnętrzne 2.2. Cykl życia produktu a handel międzynarodowy 2.3. Konkurencja niedoskonała a handel międzynarodowy 2.4. Podobieństwo preferencji konsumentów a handel międzynarodowy 2.5. Handel wewnątrzgałęziowy Rozdział 3. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy 3.1. Wzrost produkcji i wzrost konsumpcji w modelu Heckschera Ohlina 3.2. Wzrost zrównoważony 3.3. Wzrost niezrównoważony 3.4. Korzyści i zagrożenia związane ze wzrostem w gospodarce otwartej 3.5. Rodzaje terms of trade 3.6. Wpływ handlu międzynarodowego na wzrost gospodarczy Rozdział 4. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji 4.1. Teoretyczny model przepływu kapitału i pracy 4.2. Międzynarodowe przepływy pracy Przyczyny międzynarodowej migracji pracy Skutki migracji dla kraju pochodzenia pracy Skutki migracji dla kraju przyjmującego pracę 4.3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej Przyczyny podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich Skutki zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju przyjmującym Skutki zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju wysyłającym 4.4. Międzynarodowe przepływy technologii Część II. Polityka handlowa Rozdział 5. Zasady polityki handlowej 5.1. Znaczenie handlu międzynarodowego 5.2. Rola GATT i WTO w światowym systemie handlu Cele i zasady GATT/WTO Funkcjonowanie GATT/WTO 5.3. Ewolucja współczesnej polityki handlowej 5.4. Narzędzia polityki handlowej Narzędzia taryfowe Bezpośrednie narzędzia pozataryfowe Pośrednie narzędzia pozataryfowe Rozdział 6. Teoretyczne aspekty polityki handlowej 6.1. Ekonomiczne skutki narzędzi polityki handlowej Cła importowe Ograniczenia ilościowe w imporcie

3 Subsydia produkcyjne Subsydia eksportowe 6.2. Efektywna ochrona celna 6.3. Argumenty za stosowaniem protekcji w handlu Argumenty słabo uzasadnione ekonomicznie Argumenty dobrze uzasadnione ekonomicznie Ochrona raczkujących gałęzi przemysłu Strategiczna polityka handlowa Polityka przemysłowa Rozdział 7. Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej 7.1. Formy integracji gospodarczej 7.2. Ekonomiczne konsekwencje integracji w ujęciu statycznym Efekt kreacji handlu i efekt przesunięcia handlu Konkurencja niedoskonała 7.3. Konsekwencje integracji dla wzrostu gospodarczego 7.4. Konsekwencje integracji dla lokalizacji produkcji 7.5. Unia Europejska 7.6. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) 7.7. Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR) Część III. Międzynarodowe stosunki finansowe Rozdział 8. Rynek walutowy i kurs walutowy 8.1. Rynek walutowy Istota i specyfika rynku walutowego Uczestnicy i rodzaje rynku walutowego Funkcje rynku walutowego 8.2. Kurs walutowy i jego funkcje 8.3. Sposoby wyznaczania kursu 8.4. Ekonomiczne teorie kursu walutowego Teoria parytetu siły nabywczej Różnice stóp procentowych 8.5. Wymienialność waluty 8.6. Efektywny kurs walutowy Rozdział 9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową 9.1. Definicja i struktura bilansu płatniczego 9.2. Zasady sporządzania bilansu płatniczego 9.3. Zasady analizy bilansu płatniczego 9.4. Bilans płatniczy w Polsce 9.5. Rachunek obrotów bieżących a dochód narodowy Równowaga zewnętrzna w gospodarce otwartej Mnożnik handlu zagranicznego Wzrost dochodu narodowego a równowaga bilansu obrotów bieżących

4 Rozdział 10. Polityka ekonomiczna a przywracanie równowagi zewnętrznej Finansowanie deficytu Ograniczenia administracyjne Zmiany kursu walutowego Skutki dewaluacji Warunki powodzenia dewaluacji Polityka makroekonomiczna Mechanizm przywracania równowagi na rachunku bieżącym Skutki polityki pieniężnej Skutki polityki fiskalnej Rozdział 11. Międzynarodowy system walutowy System waluty złotej System z Bretton Woods Współczesny międzynarodowy system walutowy Systemy kursowe w Polsce Integracja walutowa w Unii Europejskiej Europejski System Walutowy Europejska unia walutowa Teoria optymalnych obszarów walutowych Rozdział 12. Międzynarodowy rynek finansowy Przyczyny rozwoju międzynarodowego rynku finansowego Istota i funkcje międzynarodowego rynku finansowego Eurorynek finansowy Eurowaluty i eurokredyty Euroobligacje Obligacje zagraniczne i akcje Zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych Kryzys zadłużeniowy Kryzysy walutowe Typy kryzysów walutowych Przykłady kryzysów walutowych Międzynarodowy kryzys finansowy Nowa rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego Słownik najważniejszych terminów Bibliografia Aneks statystyczny: Gospodarka światowa i trendy globalne

5 Wstęp Dzięki przemianom ustrojowym, jakie zaszły po 1989 r., Polska dołączyła do krajów, których rozwój gospodarczy jest ściśle uzależniony od powiązań z zagranicą. Jeszcze 20 lat temu niewiele osób byłoby sobie w stanie wyobrazić, że otwarcie na świat będzie możliwe w takiej skali i że dokona się tak szybko. Wiedza o rynkach zagranicznych, kursach walut i międzynarodowych rynkach finansowych była wtedy potrzebna nielicznym. Z tego względu miała charakter elitarny i przekazywano ją niemal wyłącznie na kilku uczelniach ekonomicznych w największych miastach Polski na kierunku handel zagraniczny. Obecnie staje się niezbędna coraz większej liczbie osób, w związku z rosnącą zależnością gospodarki krajowej od otoczenia zewnętrznego. Jest zatem oczywiste, że znajomość tego otoczenia i jego wpływu na decyzje podmiotów krajowych staje się koniecznym składnikiem powszechnej edukacji ekonomicznej. Celem podręcznika jest dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i faktograficznej z ekonomii międzynarodowej, którą kiedyś w Polsce ze względów politycznych nazywano międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Teorie przedstawiono, korzystając głównie z metody graficznej i przykładów liczbowych, odwołujących się do intuicji Czytelnika. Ma to uczynić je bardziej przystępnymi, przy zachowaniu minimum rygorów formalnego rozumowania. Przestudiowanie podręcznika powinno umożliwić zrozumienie mechanizmów rządzących współczesnym, międzynarodowym obrotem gospodarczym. Zaprezentowane w nim zagadnienia zostały tak dobrane, aby uwzględnić problemy, o których często pisze prasa codzienna i dyskutują osoby publiczne: źródła konkurencyjności międzynarodowej, istota korzyści z handlu zagranicznego, celowość i możliwości ograniczenia importu, wpływ handlu na wzrost gospodarki, konsekwencje migracji czynników wytwórczych, celowość udziału w integracji europejskiej i wprowadzenia w Polsce euro, niebezpieczeństwa płynące z deficytu obrotów bieżących, właściwa wysokość kursu złotego i pożądany sposób jego ustalania, zadłużenie zagraniczne oraz zagrożenie kryzysem walutowym. Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach wyższych uczelni ekonomicznych, zwłaszcza tych wszystkich kierunków i specjalności, gdzie międzynarodowe stosunki gospodarcze nie są tzw. przedmiotem kierunkowym i wykłada się je w wymiarze godzin. Jest on również adresowany do słuchaczy innych kierunków i form studiów mających MSG w programie w podobnym zakresie, jak np. stosunki międzynarodowe o profilu politycznym, studia podyplomowe typu MBA (przedmiot międzynarodowe otoczenie biznesu) czy tzw. studia europejskie, gdzie trudno wyjaśniać ekonomiczne aspekty integracji bez znajomości podstaw ekonomii międzynarodowej. Podręcznik ten może zainteresować wszystkich, którzy śledząc polemiki publicystów, chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, aby znać używane w nich terminy i rozumieć, jakie podstawy naukowe mają wysuwane argumenty. Podręcznik jest oparty na Zarysie międzynarodowych stosunków gospodarczych z 2004 r. Ponieważ taki tytuł nic nie mówi na uczelniach zachodnich, a wymiana akademicka i naukowa z zagranicą rozwija się coraz szybciej, konieczna wydała mi się jego zmiana i powrót do jednoznacznej, przyjętej na świecie, terminologii. Oczywiście, obecna wersja podręcznika nie ogranicza się wyłącznie do nowego tytułu. Po pierwsze, tekst został zaktualizowany w części historycznej, aby uwzględnić najnowsze wydarzenia (np. dotyczące wielostronnych negocjacji handlowych, integracji regionalnej czy międzynarodowego kryzysu finansowego), a także aby doprowadzić dane statystyczne i oparte na nich komentarze do czasów współczesnych (np. w zakresie bilansu płatniczego). Starałem się również uzupełnić wykład wynikami badań, które pojawiły się w ostatnich latach. Po drugie,

6 rozbudowałem nieco część teoretyczną. Ogólne założenie metodyczne pozostało bez zmian, tzn. tekst ma być zrozumiały dla osób bez gruntownego przygotowania ekonomicznego, a profesjonalistów nie powinien razić uproszczeniami. Układ podręcznika jest klasyczny. Zadaniem części I jest przedstawienie wybranych teorii handlu międzynarodowego, w podziale na tradycyjne i współczesne. Spośród tradycyjnych są omawiane teoria klasyczna i teoria Heckschera Ohlina jako rozwinięcie nurtu neoklasycznego. Teorie te wyjaśniają, dlaczego kraje powinny stosować wolny handel i w czym powinny się specjalizować, odwołując się do różnic w technikach produkcji oraz w wyposażeniu w czynniki wytwórcze. Teorie współczesne, także opowiadające się za wolnym handlem, akcentują znaczenie technologii, korzyści skali produkcji i zróżnicowania produktów. Teoria Heckschera Ohlina stanowi również punkt odniesienia do analizy wzajemnych zależności między wzrostem gospodarczym a otwarciem gospodarki na handel z zagranicą. Koniecznym uzupełnieniem tych analiz są rozważania o teoretycznych przesłankach oraz o skutkach przepływów kapitału, pracy i wiedzy, umożliwiających przedsiębiorstwom organizowanie produkcji w skali międzynarodowej. Część II jest poświęcona formom i skutkom interwencji państwa w wymianę międzynarodową rozwijającą się pod wpływem sił rynku. Punktem wyjścia analizy są zasady, jakie przyjęły w tej dziedzinie kraje należące do WTO, będące podstawą systemu regulacyjnego handlu światowego. Zaznajomienie się z logiką tego systemu i z możliwościami, jakie stwarza, pozwala Czytelnikowi lepiej ocenić teoretyczne właściwości najważniejszych narzędzi, za pomocą których władze prowadzą politykę handlową, oraz zrozumieć cele, które chcą osiągnąć, decydując się na zakłócenie działania rynku. Na specjalną uwagę zasługuje w tym kontekście integracja regionalna. Teoria unii celnej wyjaśnia, dlaczego warto utworzyć unię celną i kto powinien w niej wziąć udział, aby przyniosła więcej korzyści niż strat w dobrobycie uczestnikom i społeczności międzynarodowej. Faktyczne motywy integracji nie do końca pokrywają się z uzasadnieniem teoretycznym, jak pokazują doświadczenia UE, NAFTA i MERCOSUR. Część III ma na celu analizę międzynarodowego obrotu papierami wartościowymi i pieniędzmi na poziomie gospodarki narodowej. Nie interesują nas zatem przepływy i ich skutki, jakie powstają w przedsiębiorstwie, a które są z reguły omawiane na wykładzie finanse międzynarodowe. Analiza makroekonomiczna oznacza, że w odróżnieniu od części I i II, popyt i podaż oraz eksport i import nie odnoszą się do poszczególnych towarów (przemysłów), lecz do wielkości globalnych, opisywanych za pomocą takich kategorii, jak dochód narodowy i bilans płatniczy. Nie jest zatem istotne to, co kraj produkuje, eksportuje i importuje, ale wartość obrotów z zagranicą, a zwłaszcza salda poszczególnych rachunków, oraz relacje do innych zmiennych makroekonomicznych. Wyjaśniany jest również związek między obrotem papierami wartościowymi i pieniędzmi a poziomem cen, kursem walutowym oraz stopą procentową. Podstaw analitycznych dla tej problematyki dostarcza znajomość teorii kursu walutowego (jak jest ustalany kurs walutowy, jakie czynniki określają jego poziom i zmiany tego poziomu), znajomość zasad funkcjonowania rynku walutowego i zasad sporządzania bilansu płatniczego. Są to narzędzia wykorzystywane przy omawianiu poszczególnych zagadnień, takich jak przyczyny nierównowagi w płatnościach międzynarodowych, sposoby przywracania tej równowagi przez politykę ekonomiczną, międzynarodowy system walutowy i działanie współczesnych reżimów kursowych, integracja walutowa w Unii Europejskiej oraz teoria optymalnych obszarów walutowych, mechanizm międzynarodowych przepływów finansowych, przyczyny zadłużenia zagranicznego niektórych krajów, a także kryzysy walutowe. Na zakończenie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy dobrym słowem zachęcili mnie do podjęcia pracy nad nową wersją podręcznika, a Panom Doktorom Jakubowi Kronenbergowi i Robertowi Worecie za wskazanie niektórych usterek w poprzednim tekście.

7 Mam nadzieję, że efekt spełni ich oczekiwania, a także zostanie życzliwie przyjęty przez innych Czytelników.

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową JAK INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ WPŁYNIE NA POLSKIE REGIONY? pod redakcją Marcina Nowickiego Gdańsk 2003 Redakcja Marcin Nowicki Zespół autorski Marcin Nowicki Krystyna Gawlikowska-Hueckel Stanisław Umiński

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Redaktorzy naukowi: Krzysztof Opolski Dagmara Mycielska Jarosław Górski STREFA EURO europejska integracja gospodarczo-walutowa E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor Copyright by Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar.

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Dr Mariusz-Jan Radło Warszawa, 2008 --- 1 --- Opracowanie przygotowane na użytek programu badawczego "Zmiana znaczenia

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm Maria Kocot * Wymiana międzynarodowa, w jej ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów badawczych wchodzących w zakres szeroko rozumianych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

www.wydawnictwotrio.pl Leszek Jerzy Jasiński Bliżej centrum czy na peryferiach? Informacje o autorze

www.wydawnictwotrio.pl Leszek Jerzy Jasiński Bliżej centrum czy na peryferiach? Informacje o autorze Informacje o autorze Leszek J. Jasiński, prof. dr hab., pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, na Politechnice Warszawskiej i w Centrum Europejskim Natolin. Napisał między innymi następujące książki:

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 7

Zeszyty naukowe nr 7 Zeszyty naukowe nr 7 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2008 Krystyna Przybylska Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów Analiza teoretycznych koncepcji objaśniających istotę

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Zeszyt 49 anna golejewska Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Human capital, innovation and institutions versus the competitiveness of regions

Bardziej szczegółowo