REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z dnia r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2010r.

2 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 Złożenie Wniosku i zawarcie Umowy... 3 Dysponowanie rachunkiem za pośrednictwem Systemu... 3 Tryb postępowania reklamacyjnego... 4 Zabezpieczenie dostępu do Rachunku... 4 Informacje o saldach i operacjach... 5 Opłaty i prowizje... 5 Zakres odpowiedzialności... 5 Bieżąca eksploatacja i nadzór nad pracą Systemu... 5 Zawieszenie dostępu... 6 Rozwiązanie Umowy... 6 Postanowienia końcowe

3 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej ebsr dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie określa szczegółowe zasady świadczenia usług bankowych w zakresie elektronicznego instrumentu płatniczego internetowej obsługi rachunków dla Klientów Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumied: 1) Bank Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, 2) blokada logowania automatyczne zablokowanie dostępu do systemu spowodowane trzykrotnym wprowadzeniem błędnego loginu lub hasła dostępu, 3) blokada transakcji automatyczne zablokowanie wykonania transakcji po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła jednorazowego, 4) blokada ręczna blokada dokonywana przez pracownika Banku po zgłoszeniu przez Klienta podejrzenia, że login i hasło dostępu dostały się w niepowołane ręce. 5) data realizacji/wykonania wskazana przez Klienta data, w której złożona przez niego dyspozycja ma zostad zrealizowana, 6) dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy, 7) ebanknet - współpracujące ze sobą oprogramowanie wykorzystywane do obsługi dostępu rachunku przez Internet, 8) ebsr usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji z rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego, 9) kanały dostępu - sposób komunikacji z Bankiem: - WWW dostęp do Rachunku poprzez sied Internet za pośrednictwem komputera - umożliwiający Posiadaczowi rachunku składanie dyspozycji dotyczących rachunku oraz dostęp do informacji i usług bankowych, 10) kwota dostępna saldo bieżące rachunku powiększone o niewykorzystany limit kredytu lub dopuszczalne saldo debetowe w rachunku, 11) Oddział Banku jednostka organizacyjna wykonująca czynności operacyjne, funkcjonująca na zasadach samodzielnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, 12) Posiadacz (Klient) - osoba fizyczna, przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą) będący osobą prawną bądź osobą fizyczną, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz osoby nie będące przedsiębiorcami, a w szczególności jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia oraz rolnicy posiadający Rachunek i zawierający Umowę o usługę ebsr, 13) Pełnomocnik (użytkownik) osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, umocowana przez Posiadacza do dysponowania Rachunkiem, 14) Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 665 z późniejszymi zmianami) 15) Rachunek - rachunek bankowy prowadzony przez Bank dla Posiadacza, 16) Regulamin - Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej ebsr dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, 17) Saldo debetowe niedopuszczalne saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan środków pieniężnych z uwzględnieniem odpowiednio przyznanego kredytu w rachunku lub dopuszczalnego salda debetowego, 18) System oznacza współpracujące ze sobą oprogramowanie wykorzystywane do obsługi Rachunków, 19) środki dostępu: Login (Identyfikator) - nadawana przez Bank nazwa służąca do identyfikacji Posiadacza rachunku (nazwa użytkownika), Hasło dostępu - ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza rachunku, ustalany w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do rachunku i znany jedynie Posiadaczowi rachunku, Hasła jednorazowe (lista haseł jednorazowych lub hasła SMS) wykorzystywane do bezpiecznego przeprowadzania poprzez Internet operacji na rachunkach (autoryzacji transakcji), 20) Taryfa - obowiązująca w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe, 21) Umowa Rachunku - umowa rachunku bankowego, 22) Umowa umowa o usługę ebsr, 23) Zlecenie / Operacja polecenie przelewu na podstawie dyspozycji Klienta złożonej za pośrednictwem usługi ebsr. 3 Bank świadczy usługę ebsr Posiadaczom rachunków za pośrednictwem strony internetowej 2

4 Złożenie Wniosku i zawarcie Umowy 4 1. Klient zainteresowany udostępnieniem usługi ebsr składa wniosek w Oddziale Banku prowadzącym Rachunek. 2. Podstawą zawarcia Umowy jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego, obowiązującego w Banku druku wniosku oraz podjęcie pozytywnej decyzji przez Bank. 3. Bank udostępnia Klientowi usługę ebsr maksymalnie dla 3 osób Bank udostępnia usługę ebsr nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. 2. Bank może odmówid udostępnienia usługi ebsr, o czym pisemnie poinformuje podmiot składający wniosek, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Klienta oraz Bank. 2. Podpisanie Umowy przez Klienta następuje w obecności pracownika Banku. 3. Podpisując Umowę, Posiadacz zgadza się na wszelkie formy kontaktu z Bankiem w formie elektronicznej, jako wiążące pod względem prawnym, o ile dokonana została właściwa weryfikacja podmiotu jako uprawnionego do składania oświadczeo woli w sposób przyjęty przez Bank. Dysponowanie rachunkiem za pośrednictwem Systemu 7 1. Posiadacz rachunku może dysponowad rachunkiem, za pomocą kanałów dostępu, wyłącznie do wysokości kwoty dostępnej. 2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest upewnid się, że wszystkie składane dyspozycje dotyczące posiadanego rachunku są prawidłowe i zgodne z jego intencją. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnid odpowiednią wysokośd środków na rachunku pozwalającą na zrealizowanie złożonej dyspozycji oraz pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat. Bank może odmówid wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku w przypadku, gdy jej kwota wraz z należnymi Bankowi prowizjami i opłatami przekracza dostępne na rachunku środki. 4. W przypadku złożenia dyspozycji z datą przyszłą klient zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację dyspozycji w dniu poprzedzającym jego realizację. W przypadku braku na rachunku środków pieniężnych wystarczających do wykonania dyspozycji z datą przyszłą łącznie z należnymi opłatami i prowizjami Bank może odmówid wykonania dyspozycji. 5. Klient może dysponowad rachunkiem za pośrednictwem ebsr 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z tym, że dyspozycje złożone od poniedziałku do piątku są realizowane w godzinach od 7.00 do oraz w soboty od 7.00 do Zlecenia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie oraz w soboty po godzinie będą zaksięgowane przez Bank w najbliższym dniu roboczym Banku. 6. Dyspozycje międzybankowe krajowe złożone od poniedziałku do piątku do godziny są przekazywane do banku beneficjenta w dniu ich złożenia, natomiast zlecenia przesłane po godz lub w sobotę będą przekazywane w następnym dniu roboczym. 7. Zmiana godzin określonych w ust. 5 i 6 nie stanowi zmian warunków Umowy i będzie podawana w formie komunikatów na stronach internetowych Banku oraz w Oddziałach Banku. 8. Zlecenie płatnicze złożone do realizacji w dniu/ach wolnych od pracy zostanie zrealizowane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu/dniach wolnych od pracy. 9. Klient zobowiązany jest do przeglądania w Systemie ebanknet potwierdzeo dotyczących realizacji lub odrzucenia wysłanych zleceo. Potwierdzenia generowane są przez System Banku i stanowią informację Banku o realizacji lub odrzuceniu zlecenia wysłanego przez Klienta. 10. Rachunki oszczędnościowe nie mogą byd wykorzystywane przez ich Posiadaczy do przeprowadzania rozliczeo pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 11. W celu dysponowania rachunkiem za pośrednictwem kanałów dostępu konieczne jest użycie odpowiednio: Identyfikatora (Login) i hasła dostępu. 12. Klient ostatecznie potwierdza składaną dyspozycję za pomocą haseł jednorazowych. 13. Wszelkie dyspozycje złożone w formie elektronicznej przez osobę, która została prawidłowo zweryfikowana, traktowane są jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeo woli Klient składający dyspozycję ponosi odpowiedzialnośd za zgodnośd składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Klient składając dyspozycję wypłaty z Rachunku w formie przelewu ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnych danych beneficjenta lub kwoty zlecenia. 9 W zależności od poziomu dostępu do rachunku Bank umożliwia za pomocą sytemu bankowości internetowej ebsr dokonywanie następujących czynności: 1) polecenia przelewu, 3

5 2) przelewy z odroczonym terminem płatności (z datą przyszłą), 3) tworzenia definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), 4) przeglądania stanów i obrotów na rachunku bankowym (rozliczeniowym, kredytowym, oszczędnościowym lub terminowym), 5) przeglądania i drukowania szczegółów płatności, 6) zakładanie, modyfikacje i likwidacje rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych w złotych, 7) realizację stałych zleceo System ebanknet umożliwia zakładanie, zrywanie, a także modyfikację lokat terminowych: zmiana typu lokaty z autoodnawialnej na nieodnawialną i na odwrót, zmiana sposobu kapitalizacji odsetek dla lokat autoodnawialnych. 2. Korzystanie z funkcji zakładania lokat wymaga podpisania odpowiedniej umowy do zakładania lokat za pośrednictwem ebsr. 3. Po upływie terminu umownego środki z lokaty i odsetki przelewane są zawsze na rachunek podstawowy wskazany w umowie ramowej do zakładania lokat. 4. Szczegółowe uregulowania dotyczące rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych określone są w regulaminach obowiązujących w tym zakresie. Tryb postępowania reklamacyjnego Klient jest zobowiązany na bieżąco sprawdzad prawidłowośd poleceo przelewu dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej ebsr i skontaktowad się z Oddziałem prowadzącym rachunek w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie. 2. Reklamacje związane z nieprawidłowościami zgłaszane są przez Klienta w formie pisemnej w Oddziale prowadzącym rachunek, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu. 3. Rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Klienta następuje w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Zabezpieczenie dostępu do Rachunku Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów dostępu po dokonaniu ich aktywacji. 2. Posiadacz rachunku oraz każdy z ustanowionych Pełnomocników otrzymują od Banku niepowtarzalny login (identyfikator) i hasło dostępu, które są poufne i nie mogą byd ujawniane osobom trzecim. Po dokonaniu aktywacji posiadacz ustala własne hasła dostępu do kanałów dostępu. Hasła te nie mogą byd ujawniane. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z użycia identyfikatorów, haseł do kanału dostępu i haseł jednorazowych przez osoby trzecie, jeżeli nastąpiło to z winy Klienta / Pełnomocnika w wyniku udostępnienia ich przez Klienta / Pełnomocnika lub z powodu ich niedostatecznej ochrony. 13 Bank ma prawo zablokowania dostępu do rachunku w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa Realizacja zleceo składanych za pośrednictwem kanałów dostępu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej przy użyciu właściwych dla kanału dostępu identyfikatorów. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego loginu, hasła dostępu lub hasła jednorazowego zostaje automatycznie założona blokada w systemie ebanknet. Blokada może zostad usunięta tylko przez pracownika Banku. 2. W celu usunięcia blokady Klient winien skontaktowad się z Bankiem osobiście lub telefonicznie. Identyfikacji Klienta dokonuje się przy kontakcie osobistym przez wylegitymowanie, a przy kontakcie telefonicznym poprzez prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania identyfikacyjne zadawane przez pracownika Banku. Po dokonaniu identyfikacji pracownik Banku usuwa blokadę. Usunięcie blokady jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:00 do 12: W przypadku podejrzenia, że login i hasło dostępu dostały się w niepowołane ręce, Klient winien zgłosid powyższy fakt do Banku. Pracownik Banku po dokonaniu identyfikacji Klienta (zgodnie z ust. 2) dokonuje ręcznej blokady logowania. Odblokowanie następuje po wydaniu Klientowi nowych środków dostępu. 4. W przypadku utraty listy haseł jednorazowych Klient samodzielnie usuwa utraconą listę w systemie ebanknet oraz zamawia kolejną. Uaktywnienia tej listy haseł dokonuje pracownik Banku po osobistej lub telefonicznej identyfikacji Klienta. 5. W przypadku konieczności wykluczenia z użytku pojedynczego hasła z listy haseł jednorazowych (np. w przypadku niemożności jego odczytania) Klient winien skontaktowad się z Bankiem osobiście lub telefonicznie. Po dokonaniu identyfikacji Klienta pracownik Banku dokonuje koniecznej modyfikacji w systemie umożliwiającej dalszą pracę. 4

6 Informacje o saldach i operacjach Bank informuje Posiadacza rachunku o aktualnym saldzie rachunku oraz o operacjach dokonanych na rachunku na wyciągu bankowym, w trybie określonym w Umowie Rachunku. 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do informacji, o których mowa w ust.1, Klient obowiązany jest skontaktowad się w tej sprawie z Bankiem prowadzącym Rachunek w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niezgodnościach. Opłaty i prowizje 17 Bank pobiera należne opłaty i prowizje w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę. 18 Posiadacz w zawartej z Bankiem umowie upoważnia Bank do obciążania Rachunku należnymi opłatami i prowizjami w wysokości i terminach określonych w Taryfie. 19 Bank zastrzega sobie możliwośd zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania Umowy, w trybie i na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego, do którego udostępniono usługę ebsr. Zakres odpowiedzialności Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu Bank jest zobowiązany do terminowej i zgodnej z treścią dyspozycji realizacji zleceo złożonych przez Posiadacza. 2. Bank ponosi odpowiedzialnośd odszkodowawczą za opóźnienie realizacji zlecenia w sposób określony w umowie o usługę ebsr Bank nie realizuje zleceo w przypadku: 1) złożenia dyspozycji zleceo niezgodnie z instrukcją użytkownika i Umową, 2) stwierdzenia przez Bank wystąpienia błędów w przekazanych danych, które uniemożliwiają realizację zlecenia, 3) braku wystarczających środków na rachunku, 4) wystąpienia zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny lub wydania przez prokuratora / sąd zakazu wykonywania wypłat. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleceo Klienta spowodowane okolicznościami opisanymi w ust. 1, w umowie rachunku bankowego, do którego udostępniono usługę oraz: 1) siłą wyższą, 2) niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub ustanowionego pełnomocnika, 3) wadliwym funkcjonowaniem Systemu wywołanym nieprawidłowym działaniem sprzętu Posiadacza, 4) korzystaniem przez Posiadacza z nielicencjonowanego oprogramowania. 22 Posiadacz ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1) Loginów (Identyfikatorów) nazw użytkownika, 2) Haseł dostępu, 3) Haseł jednorazowych Posiadacz odpowiada za szkody spowodowane: 1) niekompletnym lub błędnym przekazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy, 2) użytkowaniem przez nieuprawnione osoby środkami dostępu, jeżeli nastąpiło to w wyniku ich udostępnienia lub niedostatecznej ochrony przez Klienta. 2. W przypadku utraty środków dostępu Posiadacz lub osoba upoważniona do dysponowania Rachunkiem zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku. Bieżąca eksploatacja i nadzór nad pracą Systemu Składając wniosek o udostępnienie usługi ebsr Klient określa sposób autoryzacji transakcji przez każdą upoważnioną osobę: hasła jednorazowe z listy haseł jednorazowych lub hasła jednorazowe przesyłane SMS-em. 2. Obsługa list haseł jednorazowych: 1) Klient odbiera osobiście w Banku w momencie podpisywania Umowy pierwszą listę haseł jednorazowych, 2) Klienci składają zapotrzebowanie na kolejne listy haseł jednorazowych poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio w Systemie ebanknet, 3) Każda osoba korzystająca z Systemu może posiadad większą ilośd list haseł jednorazowych z tym, że tylko jedna z nich będzie listą aktywną, 4) Każda lista zwiera 50 haseł jednorazowych, 5) Kolejne listy Klient otrzymuje w specjalnej kopercie PIN-owej listownie lub osobiście w jednostce Banku prowadzącej Rachunek za potwierdzeniem odbioru, 5

7 6) Aktywacja otrzymanej nowej listy haseł jednorazowych następuje poprzez wprowadzenie ostatniego hasła jednorazowego ze starej aktywnej listy i pierwszego z nowootrzymanej. 3. Obsługa haseł jednorazowych przesyłanych SMS-em: 1) Klient wskazuje we wniosku o udostępnienie usługi numer telefonu komórkowego (krajowej sieci telefonii komórkowej), na który będą przesyłane hasła SMS, 2) Hasła SMS wysyłane są w momencie zatwierdzania operacji lub wprowadzenia definicji przelewu, na żądanie osoby korzystającej z systemu, 3) W odpowiedzi użytkownik otrzymuje SMS-a zawierającego krótki opis operacji wraz z kodem do autoryzacji. Po poprawnym wprowadzeniu hasła SMS transakcja zostaje przyjęta do realizacji lub definicja zostaje zapisana / zaktualizowana, 4) Wysyłany SMS zawiera jeden kod służący do autoryzacji jednej, konkretnej operacji. Hasło SMS nie może byd powtórnie użyte. 4. Osoba uprawniona do dysponowania rachunkiem poprzez usługę ebsr może zmienid numer telefonu komórkowego, na który przesyłane są hasła SMS. Zmiana numeru telefonu komórkowego wymaga złożenia pisemnego zgłoszenia na druku obowiązującym w Banku. 5. Zmianę sposobu autoryzacji transakcji (lista haseł jednorazowych lub hasła SMS) zgłasza osoba uprawniona do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem usługi ebsr: na formularzu bankowym lub telefonicznie (pod warunkiem, że numer telefonu komórkowego był uprzednio zgłoszony w Banku w formie pisemnej). Przy kontakcie telefonicznym pracownik Banku identyfikuje rozmówcę w sposób określony w 15 ust.2 niniejszego Regulaminu. 6. Niewykorzystane hasła z listy haseł jednorazowych mogą zostad użyte po kolejnej zmianie sposobu autoryzacji transakcji Konsultacje dla Klientów w zakresie obsługi ebsr dostępne są telefonicznie w godzinach obsługi Klienta. 2. Telefonicznie przyjmowane są również zgłoszenia Klientów dotyczące awarii Systemu i podejmowane są działania związane z obsługą błędów zgłaszanych przez Klientów. Zawieszenie dostępu Bank ma prawo zawieszenia Posiadaczowi dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Systemu w przypadku: 1) zgłoszenia przez Posiadacza reklamacji dotyczącej realizacji Zlecenia, jeżeli reklamacja jest efektem niewłaściwego działania Systemu, 2) zgłoszenia przez Posiadacza podejrzenia o korzystanie z Systemu przez osoby nieuprawnione, 3) nieuregulowania zobowiązao wobec Banku i/lub wydania przez prokuratora / sąd zakazu dokonywania wypłat z rachunku lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny (po uprzednim telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu Posiadacza rachunku). 2. Ponowne umożliwienie Posiadaczowi korzystania z usług nastąpi po wyjaśnieniu i usunięciu przyczyn określonych w ust. 1. Rozwiązanie Umowy 27 Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza może nastąpid w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej na formularzu bankowym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego W przypadku śmierci Posiadacza Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania takiej informacji przez Bank. 2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania Umowy Rachunku bankowego Bank może wypowiedzied Umowę tylko z ważnych powodów z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy Posiadacz: 1) naruszył warunki Umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie usługi ebsr, 2) nie uregulował zobowiązao wobec Banku, 3) udzielił informacji niezgodnych z prawdą, związanych z otwieraniem i prowadzeniem Rachunku i/lub przy zawieraniu Umowy, 4) przedłożył w Banku fałszywe dokumenty lub dokumenty poświadczające nieprawdę, 5) nie dokonał żadnej operacji na Rachunku z użyciem Systemu przez okres 6 miesięcy. 2. Wypowiedzenie Umowy przez Bank wymaga formy pisemnej i jest przesyłane listem poleconym na ostatni wskazany przez Posiadacza rachunku adres. Korespondencję uważa się za skutecznie doręczoną w trybie i na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego. 6

8 Postanowienia koocowe Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z poniżej wymienionych przyczyn: 1) zmiany regulacji prawnych mających wpływ na działalnośd bankową, 2) zmiany w zakresie oferty Banku, takich jak rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących produktów i usług. 2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się powiadomid Klienta: 1) poprzez wywieszenie zmian w Oddziałach Banku, w miejscu ogólnie dostępnym, 2) poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku, 3) informując o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej wyłącznie, gdy zmiany wpływają na warunki zawartej umowy. 3. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy. O fakcie tym Posiadacz powiadamia Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. 4. Nie stanowią zmiany warunków Umowy zmiany Regulaminu związane z wprowadzaniem nowych usług bankowości internetowej. Informacje o nowych usługach bankowości internetowej dostępne są na stronach internetowych Banku oraz w Oddziałach Banku. Regulamin obowiązuje od dnia r. 7

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok

Regulamin świadczenia usługi eskok Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Wybrzeże zwaną dalej Kasą usługi bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KONSUMENTÓW REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KONSUMENTÓW SPIS TREŚCI Rozdział Strona 1. Postanowienia wstępne... 2 2. Zawieranie Umów...6 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną... 7 4. Konto... 11 5. Konto wspólne...13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo