Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena. Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena. Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi"

Transkrypt

1 Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi Nawet z papugi można zrobić wytrawnego ekonomistę. Wystarczy ją nauczyć dwóch słów: popyt i podaż. /Thomas Carlyle/

2 Rynek Rynek to ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów, dokonujących się w sposób dobrowolny i ciągły, w wyniku których zostają określone ceny oraz ilości nabywanych i sprzedawanych towarów. Kupujący reprezentują popytową stronę rynku. /B.Klimczak/ Sprzedający reprezentują podażową stronę rynku. Cecha wspólna różnych rynków: określają one ceny, przy których wielkość zapotrzebowania = ilość oferowana do sprzedaży

3 Cechy rynku Przykłady rynków: rynek zboża, rynek używanych samochodów, rynek pracy, giełda papierów wartościowych, aukcja internetowa, rynek wymiany walut. Czasami rynek nie jest żadnym konkretnym miejscem. Czasami nie ma on fizycznego charakteru. Czasami obie strony rynku w ogóle nie spotykają się twarzą w twarz.

4 Co to jest popyt? Ilość dobra, jaką nabywcy kupują na danym rynku w danym okresie czasu, zależy od wielu czynników takich jak: cena tego dobra, dochód nabywcy, ceny innych dóbr, upodobania, preferencje, gusty, przyzwyczajenia nabywcy, obecna moda etc. Wielkość zapotrzebowania: ilość dobra, jaką nabywcy chcą i są w stanie kupić w pewnym okresie czasu przy określonej cenie tego dobra. Popyt: zależność między ceną dobra a wielkością zapotrzebowania na nie; ilość dobra, jaką nabywcy chcą i mogą zakupić w pewnym okresie czasu przy różnych cenach tego dobra.

5 Tabela popytu Tabela popytu pokazuje, jak wielkość zapotrzebowania na dobro zmienia się w zależności od jego ceny przy innych czynnikach pozostających bez zmian (ceteris paribus). Cena jednostki dobra (PLN) P Wielkość zapotrzebowania (liczba jednostek w tygodniu) Q

6 Linia popytu P D.... Linia popytu Q

7 Prawo popytu Prawo popytu stwierdza, że ogólnie rzecz biorąc przy innych czynnikach pozostających bez zmian spadek ceny dobra powoduje wzrost wielkości zapotrzebowania na nie (i odwrotnie). Pomiędzy P oraz Q występuje zależność odwrotna. W konsekwencji linia popytu ma nachylenie ujemne (jest linią opadającą).

8 Dlaczego linia popytu opada? Efekt substytucyjny wzrostu ceny dobra: kiedy cena dobra rośnie staramy się je zastąpić podobnymi dobrami; szukamy alternatyw. Efekt dochodowy wzrostu ceny dobra: kiedy cena dobra rośnie ubożejemy; dysponując tym samym dochodem nie stać nas na kupowanie takich samych ilości dóbr jak wcześniej; siła nabywcza naszego dochodu spada.

9 Zadanie Które z poniższych zdań są ilustracją prawa popytu: W wyniku wzrostu ceny telewizorów wielkość popytu na nie zmalała, ceteris paribus, Popyt zazwyczaj spada jeśli spadają dochody, Wojna cenowa sprzedawców pomarańczy spowodowała wzrost popytu na nie, ceteris paribus, Popyt na lody zdecydowanie spada w styczniu i w lutym przy pozostałych czynnikach niezmiennych

10 Zmiana popytu i zmiana wielkości zapotrzebowania Zmiana wielkości zapotrzebowania na dobro jest reakcją na zmianę jego ceny. Graficznie jest to przesunięcie wzdłuż linii popytu. Zmiana popytu jest reakcją na zmiany pozostałych determinujących go czynników (dochód, ceny innych dóbr itd.). W takiej sytuacji następuje zmiana wielkości zapotrzebowania przy każdym poziomie ceny dobra. Graficznie jest to przesunięcie całej linii popytu.

11 Zmiana popytu: wpływ dochodu W przypadku większości dóbr dochód nabywców i wielkość zapotrzebowania na dobro są powiązane jednokierunkowo (im większy dochód, tym większa wielkość zapotrzebowania). Załóżmy, że dochód nabywców rośnie. Przy każdej cenie dobra będą oni chcieli (i będą w stanie) kupić więcej jednostek dobra niż wcześniej. P Cena Wielkość zapotrzebowania Przy mniejszym dochodzie Przy większym dochodzie Efekt wzrostu dochodu. D. Stara linia popytu D 0 1 Nowa linia popytu Q

12 Zależność między dochodem a popytem Rodzaje dóbr ze względu na zależność między dochodem a popytem: dobra normalne, dobra niższego rzędu (podrzędne). Dobra niższego rzędu: dobra o niskiej jakości lub używane wcześniej przez innych, mające droższe, ale lepsze gatunkowo substytuty. Im wyższy dochód nabywcy, tym mniejszy popyt na dobra niższego rzędu (ponieważ są one zastępowane droższymi, ale lepszymi substytutami). W tym przypadku występuje zależność odwrotna.

13 Dobra luksusowe i dobra podstawowe Dobra normalne dzielą się na dwie podgrupy: dobra luksusowe, dobra podstawowe. W obu przypadkach popyt na nie rośnie pod wpływem wzrostu dochodu, jednak w przypadku dóbr luksusowych wzrost ten jest ponadproporcjonalny, natomiast w przypadku dóbr podstawowych podproporcjonalny.

14 Dobra luksusowe i dobra podstawowe Dobra P Q Całkowity wydatek Udział dobra w budżecie Żywność % Filmy DVD % Dochód %

15 Dobra luksusowe i dobra podstawowe Dobra P Q Całkowity wydatek Udział dobra w budżecie Żywność % Filmy DVD % Dochód %

16 Prawa Engla Zależności między dochodem nabywcy a popytem na różne rodzaje dóbr (normalne i niższego rzędu) przyjęło się nazywać prawami Engla. Wraz ze wzrostem (spadkiem) dochodu konsumenta rosną (spadają), ceteris paribus, rozmiary kupowanego przez konsumenta danego dobra.

17 Prawa Engla Wydatki na żywność rosną mniej niż proporcjonalnie w stosunku do przyrostu dochodu. Wydatki na odzież, opłaty za mieszkanie stanowią stały procent niezależnie od zmian wielkości dochodu. Wydatki na niektóre dobra przemysłowe (auta, meble, sprzęt RTV, AGD, podróże, edukację) wzrastają bardziej niż proporcjonalnie w stosunku do wzrostu dochodów konsumentów.

18 Zmiana popytu: wpływ cen innych (powiązanych) dóbr Dobra powiązane: substytuty, dobra komplementarne. Substytuty: podobne dobra, które zaspokajają (lepiej lub gorzej) tę samą potrzebę. Dobra komplementarne: dobra wykorzystywane razem do zaspokojenia określonej potrzeby (uzupełniające się).

19 Przesunięcie linii popytu: wpływ cen innych dóbr P Efekt spadku ceny substytutu lub wzrostu ceny dobra komplementarnego Efekt wzrostu ceny substytutu lub spadku ceny dobra komplementarnego D D D Wzrost ceny substytutu pewnego dobra powoduje wzrost popytu na nie (i odwrotnie). Występuje tu zależność jednokierunkowa. Linia popytu przesuwa się w prawo (w lewo przy spadku ceny substytutu). Wzrost ceny dobra komplementarnego w stosunku do badanego powoduje spadek popytu na to drugie. Występuje tu zależność odwrotna. Linia popytu przesuwa się w lewo (w prawo przy spadku ceny dobra komplementarnego). Q

20 Inne determinanty popytu: reklama Telewizyjna reklama piwa Okocim ( Mariola O- kocim spojrzeniu ) zwiększyła jego sprzedaż latem 1994 o prawie 90%.

21 Inne determinanty popytu: zwyczaje i upodobania W połowie lat 90-tych XX wieku w Polsce notowano dynamiczny wzrost liczby kupowanych kosiarek ogrodowych oraz zestawów do grillowania, napędzany zmianą stylu życia. Efektu naśladownictwa, np. efekt owczego pędu - nabywcy kupują więcej danego dobra, bo inni też tak robią

22 Nietypowe linie popytu Dodatnie nachylenie: efekt snoba (snobi będą kupować produkty, na które jest mały popyt i wysoka cena (by się wyróżnić); efekt Veblena kupujemy drożejące rzeczy, co ma podnieść nasz prestiż czy status społeczny; wywarcie wrażenia na innych) Pionowe usytuowanie: popyt sztywny Poziome usytuowanie: popyt doskonale elastyczny

23 Przesunięcia linii popytu: podsumowanie W prawo: wzrost dochodu w przypadku dóbr normalnych, spadek dochodu w przypadku dóbr podrzędnych, wzrost ceny substytutów, spadek ceny dóbr komplementarnych, zmiana konsumenckich upodobań, preferencji, zwyczajów, gustów na korzyść dobra. W lewo: spadek dochodu w przypadku dóbr normalnych, wzrost dochodu w przypadku dóbr niższego rzędu, spadek ceny substytutów, wzrost ceny dóbr komplementarnych, zmiana konsumenckich upodobań, preferencji, zwyczajów, gustów na niekorzyść dobra.

24 Ustalanie przebiegu linii popytu Pytanie konsumentów o wielkość ich zakupów przy różnych cenach. Analiza regresji - pozwalająca na zbadanie związku pomiędzy różnymi wielkościami występującymi w danych i wykorzystanie tej wiedzy do przewidywania nieznanych wartości jednych wielkości na podstawie znanych wartości innych.

25 Popyt indywidualny i rynkowy P Q Kowalski (popyt indywidualny) Q Nowak (popyt indywidualny) Q Kowalski + Nowak (popyt rynkowy)

26 Popyt indywidualny i rynkowy Rynkową linię popytu wykreśla się dodając do siebie wielkości zapotrzebowania zgłaszane przez poszczególnych nabywców przy kolejno rozpatrywanych, różnych poziomach ceny.

27 Zadanie 8. Ustalania popytu indywidualnego i grupowego Wybierz kilku respondentów i dowolne dobro x. Zastanów się nad realnymi cenami wybranego przez siebie dobra. W pierwszą kolumnę tabeli wpisz różne poziomy cen dobra x. Sytuacja a: Przepytaj respondentów ile kupiłbyś tu i teraz dobra x przy różnych poziomach cen? Sytuacja b: ile kupiłbyś dobra x przy tych poziomach cen, jeśli twój dochód wzrósłby o 100%? Sytuacja c: ile kupiłbyś dobra x przy tych poziomach cen, jeśli zmianie uległby inny czynnik (poza cenowy) Dla każdej z sytuacji wylicz popyt grupowy i narysuj wykresy popytów indywidualnych i grupowych Wyciągnij wnioski z otrzymanych wyników jakim rodzajem dobra jest dobro X?

28 Co to jest podaż? Ilość dobra, jaką sprzedawcy chcą dostarczyć na rynek zależy od wielu czynników takich jak: cena dobra, ceny czynników produkcji, technologia, działalność państwa. Ilość oferowana: ilość dobra, jaką sprzedawcy chcą i są w stanie dostarczyć na rynek w pewnym okresie czasu przy określonej cenie tego dobra. Podaż: zależność między ceną dobra a jego ilością oferowaną; ilość dobra, jaką sprzedawcy chcą i są w stanie dostarczyć na rynek w pewnym okresie czasu przy różnych cenach tego dobra.

29 Tabela podaży Tabela podaży pokazuje, jak ilość oferowana dobra zmienia się w zależności od jego ceny przy innych czynnikach pozostających bez zmian (ceteris paribus). Cena za jednostkę (PLN) P Ilość oferowana (liczba jednostek w tygodniu) Q

30 Prawo podaży Prawo podaży stwierdza, że ogólnie rzecz biorąc przy innych czynnikach pozostających bez zmian im niższa cena dobra, tym mniejsza jego ilość, jaką sprzedawcy chcą i są w stanie dostarczyć na rynek w pewnym okresie czasu (i odwrotnie). Pomiędzy P oraz Q występuje zależność jednokierunkowa. W konsekwencji linia podaży ma nachylenie dodatnie (jest linią wznoszącą się).

31 Linia podaży P Linia podaży S Q

32 Dlaczego linia podaży jest dodatnio nachylona? Ponieważ przy wyższych cenach produkcja staje się bardziej opłacalna. Ponieważ wyższe ceny zachęcają do wejścia na rynek nowych graczy (argument dotyczący podaży rynkowej, nie indywidualnej).

33 Zadanie 2. Które z poniższych zdań są ilustracją prawa podaży: Strajki w kopalniach spowodowały spadek podaży węgla, Wzrost cen giełdowych złota spowodował wzrost rozmiarów jego podaży, ceteris paribus, Import samochodów wywołał spadek podaży małych fiatów i polonezów, przy pozostałych czynnikach niezmiennych

34 Zmiana ilości oferowanej i zmiana podaży Zmiana ilości oferowanej dobra jest reakcją na zmianę jego ceny. Graficznie jest to przesunięcie wzdłuż linii podaży. Zmiana podaży jest reakcją na działanie pozostałych czynników (kosztów wytwarzania, technologii itd.). W takiej sytuacji następuje zmiana ilości oferowanej przy każdym poziomie ceny. Graficznie jest to przesunięcie całej linii podaży.

35 Cena dobra i opłacalność produkcji Od pewnego poziomu produkcji wytwarzanie kolejnych jednostek dobra jest coraz droższe (wiąże się z coraz większym kosztem). Jest tak dlatego, ponieważ chcąc wytworzyć kolejną jednostkę, trzeba ponosić coraz to większe nakłady każda dodatkowa porcja zmiennego czynnika produkcji daje coraz mniejszy efekt. Producenci będą wytwarzać i dostarczać na rynek więcej tylko wtedy, gdy cena dobra będzie wzrastać, zachęcając ich do tego (pokrywając rosnące koszty wytwarzania każdej kolejnej jednostki dobra).

36 Zmiana podaży: wpływ kosztów wytwarzania Koszty wytwarzania pewnego dobra oraz jego ilość oferowana są odwrotnie zależne (im większe koszty tym mniejsza ilość oferowana). Załóżmy, że koszty wytwarzania pewnego dobra rosną. Przy każdym poziomie ceny tego dobra sprzedawcy będą chcieli (i będą w stanie) dostarczyć go na rynek mniej niż wcześniej.

37 Zmiana podaży: wpływ kosztów wytwarzania Ilość oferowana Cena Przy niższych kosztach wytwarzania Przy wyższych kosztach wytwarzania P Nowa linia podaży Efekt wzrostu kosztów wytwarzania.. S Stara linia podaży. S Q

38 Przesunięcia linii podaży: podsumowanie W prawo: spadek kosztów wytwarzania, wzrost liczby sprzedawców, W lewo: wzrost kosztów wytwarzania, spadek liczby sprzedawców. postęp technologiczny.

39 Podaż indywidualna i rynkowa Rynkową linię podaży wykreśla się dodając do siebie ilości oferowane przez poszczególnych dostawców przy kolejno rozpatrywanych, różnych poziomach ceny.

40 Cena Cena równowagi i mechanizm rynkowy NADWYŻKA PODAŻY Popyt Podaż RÓWNOWAGA RYNKOWA NADWYŻKA POPYTU Popyt i Podaż

41 Zadanie W gospodarce wolnorynkowej cena równowagi jest: najwyższą jaką jakikolwiek konsument jest w stanie zapłacić najniższą jaką jakikolwiek dostawca jest w stanie przyjąć określoną przez przecięcie krzywych podaży i popytu ceną ustaloną przez największą firmę na rynku

42 Zadanie: wyznaczania ceny i ilości równowagi Dane są równania popytu i podaży dobra x: Qd=50-5c oraz Qs=2+3c Znajdź ilość i cenę równowagi dobra x Wykorzystując równania, uzupełnij tabelę Narysuj krzywą popytu i podaży, zaznacz cenę i ilość równowagi Załóżmy, że nowe równanie popytu danej jest wzorem: Qd=66-5c; znajdź nową cenę i ilość równowagi, narysuj nową krzywą popytu i zaznacz nową cenę i ilość równowagi C Qd Qs

43 Zadanie Zaznacz w tabeli zależności pomiędzy zmianą czynników a przesunięciem krzywej lub ruchem po danej krzywej: Zmiana czynnika Zmiana czynnika Zmiana cen dóbr Zmiana cen dóbr substytucyjnych substytucyjnych Zastosowanie nowej Zastosowanie nowej techniki produkcji techniki produkcji Zmiana dochodów Zmiana dochodów Zmiana kosztów produkcji Zmiana ceny produktu Przesunięcie Przesunięcie krzywej krzywej popytu popytu X X Ruch po Ruch po krzywej krzywej popytu popytu X Przesunięcie Przesunięcie krzywej krzywej podaży podaży X X Ruch po Ruch po krzywej krzywej podaży podaży X

44 Zadanie Wskaż pary dóbr komplementarnych i substytucyjnych: samochód i rower samochód i benzyna samochód i bilet kolejowy samochód i ubezpieczenia obowiązkowe OC Zadanie Co może być przykładem dobra substytucyjnego i komplementarnego w stosunku do wymienionych poniżej dóbr: pomarańcze płyty DVD drukarka zapalniczka

45 Zadanie Załóżmy początkowy stan równowagi na wymienionych niżej rynkach dóbr. Co stanie się z początkową ceną i ilością równowagi na poszczególnych rynkach w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń? Rynek stoczniowy: na skutek żądań podwyżek płac przez hutników wrosły koszty produkcji stali, co z kolei wywołało wzrost cen stali na rynku Rynek mięsa drobiowego: w wyniku bardzo dobrych zbiorów zboża spadły koszty produkcji mięsa drobiowego. W tym samym czasie cena wołowiny (substytutu mięsa drobiowego) wzrosła na skutek ograniczenia hodowli bydła przez rolników.

46 Zadanie Rynek miedzi: poprawa koniunktury gospodarczej na świecie wywołała wzrost popytu na miedź. Jednocześnie zmniejszające się zasoby złóż tego surowca powodują wzrost kosztów produkcji w wyniku coraz trudniejszych warunków eksploatacji i konieczności poszukiwania nowych złóż. Rynek samochodów: nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa oraz spadek ceny benzyny wywołany zwiększeniem wydobycie ropy naftowej.

47 Wolny rynek i kontrola cen Na państwową kontrolę cen składają się reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej Kontrola może polegać na ustalaniu progów lub pułapów cen (ceny minimalne lub maksymalne) Wyznaczenie pułapu cen oznacza że jego przekroczenie przez sprzedawcę jest nielegalne. Takie ograniczenia wprowadza się na ogół w przypadku niedoboru pewnego towaru na rynku, w celu niedopuszczenia do nadmiernego wzrostu cen.

48 Cena tony pszenicy Przykład: cena minimalna Cena minimalna najniższa cena, którą można uzgodnić w legalnej transakcji kupna i sprzedaży P2 P1 S NADWYŻKA PODAŻY = Qs-Qd D Qd Q1 Qs Popyt, podaż pszenicy

49 Cena Przykład: cena maksymalna Cena maksymalna najwyższa cena, którą można uzgodnić w legalnej transakcji kupna i sprzedaży S P1 P2 NADWYŻKA POPYTU = Qd - Qs D Qs Q1 Qd Popyt, podaż

50 Na następnych zajęciach Elastyczność popytu i podaży Teoria wyboru konsumenta Godziny konsultacji: pt

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Podstawowe pojęcia: rynek, popyt, krzywa popytu, prawo popytu, efekt snobizmu, efekt Veblena, cena maksymalna i minimalna, zmiana popytu, dobro Griffena, dobra

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.4 Temat zajęć: Kto ustala ceny, czyli popyt, podaż i równowaga rynkowa 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: popyt, podaż, cena,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

Rynek to grupa kupujących i sprzedających jakieś dobro lub usługę

Rynek to grupa kupujących i sprzedających jakieś dobro lub usługę JAK DZIAŁA RYNEK? Jednym z podstawowych pojęć ekonomicznych jest rynek. Każdy kojarzy to z miejscem, w którym się handluje i jest to poprawna definicja. Rynek w dawniejszych czasach był placem w centrum

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki.

Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki. Rola państwa w gospodarce. Ceny minimalne i maksymalne. Podatki. Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA RYNKOWA WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ WYMIENNA CENA FUNKCJE CEN

RÓWNOWAGA RYNKOWA WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ WYMIENNA CENA FUNKCJE CEN RÓWNOWAGA RYNKOWA WARTOŚĆ UŻYTKOWA zdolność do zaspokojenia jakiejś potrzeby WYMINNA proporcja w jakiej dany towar jest wymieniany na inny WARTOŚĆ WYMINNA WARTOŚĆ Szkoła klasyczna - D. Ricardo, A. Smith

Bardziej szczegółowo

Podstawowa analiza rynku

Podstawowa analiza rynku Podstawowa analiza rynku Wykład 4 Jerzy Wilkin Co kryje się za pojęciem: rynek? Miejsce styku kupujących i sprzedających Miejsce przejawiania się popytu i podaży Złożony proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynek Rynek jest to proces,

Bardziej szczegółowo

2. Na czym polega zasadnicza różnica między mikro- i makroekonomią?

2. Na czym polega zasadnicza różnica między mikro- i makroekonomią? A) Proszę udzielić odpowiedzi na pytania: 1. Czym zajmuje się ekonomia? EKONOMIA jest nauką badającą w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co jak i dla kogo wytwarzać. Naczelnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Funkcje popytu 1 Ewa Kusideł

Funkcje popytu 1 Ewa Kusideł Funkcje popytu 1 Ewa Kusideł WSTĘP Powstanie i rozwój gospodarki towarowej stworzyły rynek w potocznym znaczeniu tego słowa, czyli miejsce w którym w określonym czasie dokonywano wymiany między dostawcami

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Krzysztof Makarski 6 Popyt Wstep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wszedzie. W szczególności poszukiwanie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11

2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 BIBLIOGRAFIA... 11 SPIS RYSUNKÓW... 11 SPIS TREŚCI RYNEK I JEGO ELEMENTY 1. POJĘCIE RYNKU ORAZ JEGO ELEMENTY... 2 2. ROLA RYNKU W GOSPODARCE... 3 3. RODZAJE RYNKÓW STRUKTURY RYNKOWE, KONKURENCJA... 8 4. POJĘCIE KONKURENCJI ORAZ JEJ ELEMENTY...

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 3 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 3 Elastyczność popytu i podaży, Wybór konsumenta efekt substytucyjny i dochodowy Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Elastyczność popytu i podaży Wybór konsumenta

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA ZADAŃ I. Zadanie 1. Zadanie 2 MIKROEKONOMIA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ I. Zadanie 1. Zadanie 2 MIKROEKONOMIA Zadanie 1 ROZWIĄZANIA ZADAŃ I Prosimy o uzupełnienie poniższego tekstu. Ekonomia może zostać określona jako badanie tego, jak ludzie radzą sobie ze zjawiskiem (1) _rzadkości_ zasobów. W każdej gospodarce

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Konrad Turkowski prof. UWM. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Podstawy ekonomii. Warszawa 2008

Dr hab. Konrad Turkowski prof. UWM. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Podstawy ekonomii. Warszawa 2008 Dr hab. Konrad Turkowski prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Podstawy ekonomii Warszawa 2008 Plan wykładu 1. Wstęp do ekonomii 2. Popyt, podaż, mechanizm rynkowy 3. Elastyczność popytu i podaży 4.

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin.

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin. MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski 1 STRUKTURY RY KOWE Brak jednoznacznej definicji w literaturze... Struktura rynkowa to pewien układ sił na konkretnym rynku, wynikający

Bardziej szczegółowo

Oligopol wieloproduktowy

Oligopol wieloproduktowy Oligopol wieloproduktowy Do tej pory zakładali adaliśmy, że e produkty sąs identyczne (homogeniczne) W rzeczywistości ci produkty sprzedawane przez firmy nie są doskonałymi substytutami. W większo kszości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach. 2011 r.

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach. 2011 r. Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011 r. 1. Przedmiot ekonomii. 2. Elementy rozwoju myśli ekonomicznej. 3. Metody analizy ekonomicznej. 4. Wybory ekonomiczne. 5. Rynek,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

oferty kupujących oferty wytwórców

oferty kupujących oferty wytwórców Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna

Bardziej szczegółowo

Rynek 1. Pojęcie i rodzaje rynku.

Rynek 1. Pojęcie i rodzaje rynku. Rynek 1. Pojęcie i rodzaje rynku. Rynek: - proces, w którym kupujący i sprzedający określają, co mają zamiar kupować i sprzedawać i na jakich warunkach (tj. określają ceny, ilość dóbr) - proces informowania

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cen psychologicznych

Kształtowanie cen psychologicznych Kształtowanie cen psychologicznych Buła Paulina Radzka Monika Woźniak Arkadiusz Zarządzanie rok 3, semestr 6 Cena wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt 5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt Popyt na dobro maleje względem ceny (o ile dobro jest tak zwane normalne, a nie luksusowe). Zakładamy że firma ustala cenę danego dobra p, która obowiązuje wszędzie. Niech

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EKONOMII 1 2014-03-28 PODSTAWOWE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

PODSTAWY EKONOMII 1 2014-03-28 PODSTAWOWE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII PODSTAWY 1 Definicje zastosowanie ekonomia pozytywna normatywna makroekonomia - mikroekonomia dr Piotr Karniej ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA, KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU EKONOMIA

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII - słowniczek podstawowych pojęć abstrakcja rodzaj postępowania badawczego w ekonomii, które polega na upraszczaniu rzeczywistości gospodarczej przez eliminowanie mało

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Dr Julia Gorzelany - Plesińska

Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo. Teoria kosztów. Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca zasoby produkcyjne, która została utworzona w celu osiągania zysków ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii.

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade BILANS PŁATNICZY Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. Cena jest wyrażoną w pieniądzu wartością produktu, usługi,

Bardziej szczegółowo

5.2. Mechanizmy rynkowe

5.2. Mechanizmy rynkowe 5.2. Mechanizmy rynkowe Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych systemach ekonomicznych (gospodarczych). System ekonomiczny to zespół instytucji oraz mechanizmów koordynujących i kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/27 Plan wykładu: Warunek

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 341[02].O1.02

Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 341[02].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 341[02].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i system bankowy

Pieniądz i system bankowy Pieniądz i system bankowy Pieniądz pewien powszechnie akceptowany towar, który w zależności od sytuacji pełni funkcję: środka wymiany jednostki rozrachunkowej (umożliwia wyrażanie cen i prowadzenie rozliczeń)

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Skarbiec

Sylabus gry terenowej Skarbiec Sylabus gry terenowej Skarbiec realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2010 W ramach gry terenowej Skarbiec zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

Konsument - prawa i paradoksy zachowań rynkowych

Konsument - prawa i paradoksy zachowań rynkowych Konsument - prawa i paradoksy zachowań rynkowych Indywidualne zachowania rynkowe zależą od tego, jak wielu ludzi zachowuje się w ten sam sposób. Zagregowane rezultaty ludzkich działań, zmierzających do

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Opracowały: Dr Katarzyna Nagel, Dr Bożena Sroka

Mikroekonomia. Opracowały: Dr Katarzyna Nagel, Dr Bożena Sroka Mikroekonomia Opracowały: Dr Katarzyna Nagel, Dr Bożena Sroka I. Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

System pieniężny i teoria pieniądza

System pieniężny i teoria pieniądza System pieniężny i teoria pieniądza Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 1 Wykład nr 3 System pieniężny i teoria pieniądza 1. Pojęcie i funkcje pieniądza. 2. Klasyczna teoria

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce)

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) 1. Wprowadzenie Teoria parytetu siły nabywczej (purchaising power

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics

Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-008 Mikroekonomia Microeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Myśleć ekonomicznie Dr Bartłomiej J.Gabryś Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 29 września 2014 r. Kto to??? Kto to??? Kto to??? Kto to??? Kto jest ekonomistą??? Czym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4.

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Krzywa podaży 1.5. Równowaga rynkowa 1.6. Statyka porównawcza 1.7.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Ceny maksymalne i minimalne wprowadzane przez państwo

Ceny maksymalne i minimalne wprowadzane przez państwo Ceny maksymalne i minimalne wprowadzane przez państwo Autor: Mateusz Machaj #ceny minimalne #ceny maksymalne W rozdziale nauczysz się: Czym jest równowaga na rynku. Czym są ceny maksymalne i jakie są ich

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania.

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania. * Wykład nr 6 1. Składniki popytu globalnego. 2. Funkcja konsumpcji i krzywa skłonności do konsumpcji. 3. Funkcja oszczędności, a wydatki konsumpcyjne. 4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 343[01].O1.02

Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 343[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Obuchiewicz Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 343[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to model krótkookresowy,

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 Pieniądz to powszechnie akceptowany środek wymiany towarów i usług oraz miernik ich wartości. PIENIĄDZ HISTORIA PIENIĄDZA W

Bardziej szczegółowo

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii.

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii. 1. Ekonomia jest to nauka badająca prawidłowości rządzące procesem gospodarowania (produkcja, podział, wymiana i konsumpcja) pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów,

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. M1 = gotówka w obiegu + depozyty na żądanie M2, M3 zawierają M1 i mniej płynne rodzaje środków np.. obligacje

Pieniądz. M1 = gotówka w obiegu + depozyty na żądanie M2, M3 zawierają M1 i mniej płynne rodzaje środków np.. obligacje Pieniądz Główne pytania Dlaczego ludzie potrzebują pieniędzy? Dlaczego państwo chce wpływać na podaż pieniądza? Jak rynki finansowe są powiązane z realną gospodarką? Jaka jest zależność między pieniądzem

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Moja Młodość. Projekt Konkurs -Ekonomia da się lubić

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Moja Młodość. Projekt Konkurs -Ekonomia da się lubić ETAP PRZYGOTOWAWACZY ZESTAW ZADAŃ NR I EKONOMIA KLASY GIMNAZJALNE Zadanie 1. Proces gospodarowania przebiega w czterech kolejnych fazach. Uporządkuj fazy chronologicznie, wstawiając obok pojęć kolejne

Bardziej szczegółowo

Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos

Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos Spis Treści 1. Strategia marketingowa 2. Rodzaje strategii marketingowych 3. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów 4. Psychologiczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo