3 Wymagania edukacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Wymagania edukacyjne"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne 21 3 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne przygotowano w formie zestawienia wiadomoêci i umiej tnoêci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów podr cznika. Miarà tych osiàgni ç sà normy jakoêciowe zawarte w poziomach wymagaƒ: m, podstawowym, rozszerzajàcym i m. Pomogà one nauczycielowi w obiektywnej ocenie pracy i post pów ucznia. Wymagania edukacyjne zosta y opracowane przez panià Barbar Tomczak. Kryteria oceniania nale y dostosowaç do poziomu ucznia. Poziomy wymagaƒ ch (K) obejmuje umiej tnoêci potrzebne do Êwiadomego udzia u ucznia w zaj ciach szkolnych. Zak ada równie wykonywanie przez niego prostych zadaƒ zwiàzanych z yciem codziennym. Pozwala na wystawienie oceny dopuszczajàcej. podstawowych (P), zapewniajàcy ocen dostatecznà, zak ada opanowanie wa nych i najbardziej uniwersalnych wiadomoêci. Stanowià one podstaw percepcji treêci na wy szych poziomach. rozszerzajàcych (R), zapewniajàcy ocen dobrà, obejmuje treêci trudniejsze. Sà one w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, ale nie niezb dne na danym etapie kszta cenia. PoÊrednio mogà byç u yteczne w pozaszkolnej dzia alnoêci ucznia. ch (D), pozwalajàcy na wystawienie oceny bardzo dobrej, zak ada opanowanie pe nego zakresu treêci kszta cenia. Zawiera elementy trudne do przyswojenia, wyjàtkowo z o one i twórcze pod wzgl dem naukowym. Oceniajàc wiedz i umiej tnoêci ucznia, nale y jednak uwzgl dniç jego indywidualne mo liwoêci. Trzeba te wziàç pod uwag jego zaanga owanie w prac na lekcji oraz na zaj ciach dodatkowych. Kategorie celów nauczania W zamieszczonych wymaganiach edukacyjnych zastosowano oznaczenia kategorii celów nauczania na podstawie taksonomii ABC wed ug prof. Boles awa Niemierki. Poziom Kategoria celu WiadomoÊci A. Zapami tywanie wiadomoêci B. Zrozumienie wiadomoêci Umiej tnoêci C. Stosowanie wiadomoêci w sytuacjach typowych D. Stosowanie wiadomoêci w sytuacjach problemowych

2 22 Wymagania edukacyjne Dzia 1. Po o enie i granice Europy i Polski Budowa geologiczna Polski na tle struktur geologicznych Europy Zlodowacenia na obszarze Polski Ukszta towanie powierzchni Polski Klimat i wody powierzchniowe Europy Klimat Polski wskazuje Europ na mapie Êwiata podaje wielkoêç powierzchni Europy wskazuje na mapie Europy najwi ksze morza, pó wyspy i wyspy wskazuje na mapie hipsometrycznej góry, wy yny i niziny omawia najwa niejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski, korzystajàc z tabeli stratygraficznej w podr czniku wymienia trzy wielkie struktury geologiczne i Polsce wymienia nazwy trzech zlodowaceƒ na obszarze Polski wymienia najwa niejsze formy polodowcowe nazywa i wskazuje na mapie hipsometrycznej Polski niziny, wy yny, góry i depresje nazywa i wskazuje na mapie hipsometrycznej najwy szy szczyt i najni ej po o one miejsce rozumie termin: klimat wskazuje na mapie strefy klimatyczne, najd u sze rzeki i najwi ksze jeziora wskazuje na mapie Europy najwi ksze zlewiska nazywa typ klimatu, który wyst puje rozumie terminy: klimat umiarkowany przejêciowy i okres wegetacyjny wskazuje na mapie Polski obszary najcieplejsze i najzimniejsze latem oraz zimà wyjaênia termin: dobrze rozwini ta linia brzegowa okreêla wspó rz dne geograficzne najdalej wysuni tych punktów Europy i Polski wskazuje na mapie hipsometrycznej przebieg granicy mi dzy Europà a Azjà omawia konsekwencje rozciàg oêci po udnikowej i równole nikowej Europy i Polski wymienia najwa niejsze orogenezy wyjaênia poj cie: skamienia oêç przewodnia wymienia skamienia oêci przewodnie ery paleozoicznej i mezozoicznej omawia ukszta towanie powierzchni Polski na tle budowy geologicznej omawia najwa niejsze wydarzenia geologiczne w poszczególnych erach wskazuje na mapie Europy i Polski pasma górskie orogenezy kaledoƒskiej, hercyƒskiej i alpejskiej wskazuje na mapie Polski maksymalne zasi gi trzech zlodowaceƒ omawia wp yw zlodowaceƒ na rzeêb naszego kraju charakteryzuje akumulacyjne i erozyjne formy polodowcowe na terenach nizinnych omawia przyk ady form polodowcowych w górach wskazuje na mapie hipsometrycznej Polski pasy ukszta towania powierzchni omawia najwa niejsze cechy rzeêby powierzchni Polski wskazuje na mapie hipsometrycznej krainy geograficzne w poszczególnych pasach ukszta towania powierzchni oblicza ró nice wysokoêci wzgl dnej mi dzy wybranymi punktami geograficznymi omawia cechy klimatów Europy na podstawie klimatogramów rozumie znaczenie wód powierzchniowych dla ycia i gospodarki cz owieka omawia czynniki kszta tujàce klimat wymienia i omawia rodzaje zasilania rzek wskazuje zwiàzki mi dzy klimatem a warunkami ycia ludzi omawia cechy klimatu Polski wskazuje na mapie Polski regiony o najkrótszym i najd u szym okresie wegetacyjnym wymienia masy powietrza kszta tujàce pogod omawia cechy mas powietrza nap ywajàcych nad obszar Polski analizuje i uzasadnia przebieg izoterm na obszarze Polski w okresie zimowym i letnim omawia zró nicowanie opadów atmosferycznych na obszarze Polski analizuje profile hipsometryczne Europy omawia warunki powstania z ó w gla kamiennego, soli kamiennej i wapieni analizuje przekroje geologiczne Europy i Polski porównuje rzeêb m odoglacjalnà z rzeêbà staroglacjalnà omawia podobieƒstwa i ró nice w ukszta towaniu powierzchni Polski i Europy na podstawie krzywych hipsograficznych charakteryzuje klimat Europy z uwzgl dnieniem czynników klimatotwórczych wskazuje zwiàzki mi dzy typem klimatu a rodzajem zasilania rzek charakteryzuje klimat Polski z uwzgl dnieniem czynników klimatotwórczych i nap ywajàcych mas powietrza uzasadnia ró nice w d ugoêci okresu wegetacyjnego w poszczególnych regionach Polski uzasadnia zró nicowanie sum opadów atmosferycznych I. Po o enie oraz Êrodowisko przyrodnicze Europy i Polski 5. 6.

3 Dzia Wody powierzchniowe i podziemne Polski Morze Ba tyckie RoÊlinnoÊç i gleby Europy Gleby RoÊlinnoÊç i Êwiat zwierz cy Polski Pobrze a Pojezierza rozumie poj cia: sieç rzeczna, rzeka g ówna, dop yw, dorzecze, zlewisko, dzia wód i ujêcie deltowe pokazuje na mapie rzeki g ówne: Wis i Odr oraz wybrane rzeki pasa pobrze y wskazuje na mapie najwi ksze dop ywy Wis y i Odry wymienia i wskazuje na mapie najwi ksze oraz najg bsze jeziora pokazuje na mapie Europy Morze Ba tyckie wskazuje na mapie polskie wybrze e Ba tyku rozumie i wyjaênia, dlaczego Morze Ba tyckie zaliczamy do mórz Êródziemnych wymienia i wskazuje na mapie Europy strefy roêlinne: tundr, tajg, las liêciasty, step, roêlinnoêç Êródziemnomorskà przyporzàdkowuje strefom roêlinnym charakterystyczne typy gleb wyjaênia poj cie: gleba wymienia g ówne typy gleb wyst pujàcych rozumie poj cie: szata roêlinna wymienia formacje roêlinne tworzàce szat roêlinnà (las, àka, torfowisko i roêlinnoêç wodna) podaje przyk ady zbiorowisk leênych wyst pujàcych wskazuje na mapie pas pobrze y wskazuje na mapie g ówne miasta pobrze y nazywa i wskazuje na mapie regiony geograficzne pasa pobrze y wskazuje na mapie pojezierza i ich granice omawia krajobraz pojezierzy nazywa i wskazuje na mapie najwi ksze i najg bsze jeziora pokazuje na mapie dorzecza i zlewiska polskich rzek wymienia typy genetyczne jezior wyst pujàcych i wskazuje ich przyk ady na mapie wymienia i wskazuje na mapie kana y omawia znaczenie kana ów w egludze Êródlàdowej i gospodarce kraju wyznacza na mapie dzia y wód mi dzy zlewiskami a dorzeczami omawia znaczenie i formy wykorzystania wód podziemnych wymienia rodzaje wód mineralnych wskazuje na mapie Polski obszary wyst powania wód mineralnych okreêla po o enie Morza Ba tyckiego wskazuje na mapie g bie, wyspy, zatoki i cieêniny Morza Ba tyckiego omawia znaczenie Morza Ba tyckiego dla paƒstw nad nim po o onych omawia cechy fizyczne i chemiczne wód Ba tyku charakteryzuje zagro enia Êrodowiska Morza Ba tyckiego spowodowane gospodarczà dzia alnoêcià cz owieka omawia roêlinnoêç wybranych stref roêlinnych wymienia astrefowà roêlinnoêç i gleby wskazuje wspó zale noêci mi dzy klimatem, roêlinnoêcià a glebami omawia wp yw dzia alnoêci cz owieka na zmiany w Êrodowisku roêlinnym i glebowym rozumie, e gleby nale à do zasobów naturalnych pokazuje na mapie gleb Polski obszary wyst powania gleb o ró nej yznoêci wyjaênia, od czego zale y yznoêç gleby wskazuje na mapie gleb rozmieszczenie strefowych i astrefowych gleb omawia g ówne przyczyny degradacji gleb pokazuje na mapie Polski najwi ksze obszary leêne bory i puszcze wyjaênia rol i znaczenie lasów dla przyrody oraz gospodarki cz owieka wyjaênia terminy: roêlinnoêç naturalna i monokultura porównuje sk ad gatunkowy drzewostanów ró nych zbiorowisk leênych wyst pujàcych charakteryzuje Êwiat zwierzàt polskich lasów nazywa i charakteryzuje typy wybrze y morskich pokazuje na mapie parki narodowe pasa pobrze y omawia funkcje miast pobrze y przedstawia g ówne formy terenu tworzàce krajobraz pasa pobrze y wyjaênia, jak powsta a Mierzeja Helska i u awy WiÊlane charakteryzuje g ówne formy terenu omawia g ówne cechy klimatu nazywa i wskazuje na mapie najwi ksze miasta wyjaênia poj cie: cieƒ opadowy charakteryzuje gospodark pojezierzy omawia walory turystyczno-krajoznawcze pasa pojezierzy analizuje na mapie asymetri dorzeczy i jej zwiàzek z nachyleniem terenu wskazuje na mapie sztuczne zbiorniki i omawia ich znaczenie wyjaênia twierdzenie, e woda jest êród em ycia porównuje cechy wód Morza Ba tyckiego z wodami innych mórz i Oceanu Atlantyckiego analizuje typy wybrze y Ba tyku i wyjaênia ich genez omawia sposoby ochrony wybrze y morskich charakteryzuje strefowoêç i astrefowoêç roêlinnà oraz glebowà Europy wskazuje na potrzeb ochrony Êrodowiska naturalnego analizuje i porównuje ró ne profile glebowe szereguje i charakteryzuje typy gleb Polski od najbardziej do najmniej yznych uzasadnia potrzeb racjonalnego gospodarowania zasobami gleb omawia przestrzenne zró nicowanie lesistoêci i zró nicowanie gatunkowe lasów omawia ró norodne dzia ania cz owieka podejmowane w celu ochrony lasów charakteryzuje gospodark pobrze y i wykazuje jej zwiàzek z nadmorskim po o eniem omawia walory turystyczne regionu porównuje Êrodowiska pojezierzy, wskazujàc podobieƒstwa i ró nice analizuje zale noêç gospodarki od Êrodowiska przyrodniczego I. Po o enie oraz Êrodowisko przyrodnicze Europy i Polski

4 24 Wymagania edukacyjne Dzia 14. Niziny Ârodkowopolskie Wy yny Kotliny Podkarpackie Karpaty Sudety Mój region, moja ma a ojczyzna nazywa i wskazuje na mapie hipsometrycznej regiony geograficzne pasa nizin wskazuje najwi ksze miasta i omawia ich funkcje wymienia g ówne cechy krajobrazu staroglacjalnego pokazuje na mapie Polski pas wy yn nazywa i wskazuje na mapie regiony geograficzne w pasie wy yn wymienia g ówne formy rzeêby pasa wy yn wskazuje na mapie g ówne miasta regionu wskazuje na mapie Polski Kotlin Sandomierskà i Kotlin OÊwi cimskà wymienia surowce mineralne kotlin wskazuje na mapie najwi ksze miasta kotlin i omawia ich funkcje wskazuje na mapie hipsometrycznej Polski Karpaty i okreêla ich po o enie wskazuje najwy sze pasmo Karpat: Tatry i najwy szy szczyt: Rysy omawia cechy klimatu górskiego charakteryzuje pi tra roêlinne w Tatrach, pos ugujàc si ilustracjà wskazuje na mapie Polski Sudety i Przedgórze Sudeckie wskazuje na mapie Karkonosze i najwy szy szczyt: Ânie k omawia krajobraz Sudetów wymienia surowce mineralne wyst pujàce w Sudetach nazywa swój region, lokalizuje go we w aêciwym pasie ukszta towania powierzchni i wskazuje na mapie hipsometrycznej Polski omawia Êrodowisko przyrodnicze swojego regionu wymienia dzia y gospodarki wyst pujàce w regionie omawia krajobraz staroglacjalny Nizin Ârodkowopolskich wskazuje na mapie najwi ksze obszary leêne i parki narodowe wymienia g ówne bogactwa mineralne nizin porównuje Êrodowisko przyrodnicze nizin, wskazujàc podobieƒstwa i ró nice charakteryzuje parki narodowe pasa nizin omawia g ówne cechy krajobrazu wy yn charakteryzuje krajobraz Gór Âwi tokrzyskich wymienia surowce mineralne i wskazuje regiony ich wyst powania omawia walory turystyczne wy yn analizuje wp yw warunków glebowych i klimatycznych na rozwój rolnictwa Wy yny Ma opolskiej i Wy yny Lubelskiej omawia etapy powstawania w gla kamiennego analizuje wp yw surowców mineralnych na rozwój przemys u Wy yny Âlàskiej omawia Êrodowisko naturalne kotlin wskazuje na mapie najwi ksze rzeki i obszary leêne regionu omawia genez Kotlin Podkarpackich omawia budow geologicznà Beskidów i Pienin charakteryzuje wody powierzchniowe i podziemne Karpat wyjaênia wp yw wysokoêci n.p.m. na klimat i roêlinnoêç gór porównuje rzeêb Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich na tle ich budowy geologicznej wydziela regiony geograficzne w Sudetach charakteryzuje budow geologicznà Sudetów wskazuje najwa niejsze miasta i omawia ich funkcje omawia budow gór zr bowych, pos ugujàc si schematem omawia gospodark w Sudetach omawia gospodark regionu na tle Êrodowiska przyrodniczego ocenia warunki ycia miejscowej ludnoêci ocenia stan gospodarki w swoim regionie omawia histori, tradycje i folklor swojego regionu omawia wykorzystanie surowców mineralnych w przemyêle przetwórczym analizuje wp yw warunków klimatycznych i glebowych na rozwój rolnictwa w pasie nizin analizuje wp yw przemys u i urbanizacji na degradacj Êrodowiska przyrodniczego Wy yny Âlàskiej porównuje Êrodowisko przyrodnicze i gospodark wy yn, wskazujàc ró nice charakteryzuje gospodark regionu z uwzgl dnieniem czynników przyrodniczych wykazuje ró nice w krajobrazie Tatr, Pienin i Beskidów na tle ich budowy geologicznej omawia walory turystyczne i rekreacyjne Karpat porównuje krajobraz Sudetów Zachodnich, Ârodkowych i Wschodnich na tle ich budowy geologicznej wymienia i omawia walory turystyczne Sudetów proponuje zmiany w dzia alnoêci gospodarczej i us ugowej wp ywajàce na popraw jakoêci ycia ludzi przygotowuje tekst reklamowy promujàcy walory turystyczne regionu II. Charakterystyka regionów fizycznogeograficznych Polski

5 Dzia Mapa polityczna Europy i podzia administracyjny Polski Cechy demograficzne ludnoêci Europy Cechy demograficzne i rozmieszczenie ludnoêci Wewn trzne i zewn trzne migracje Polaków Struktura narodowoêciowa i wyznaniowa Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia Urbanizacja i Polsce wskazuje na mapie politycznej najwi ksze paƒstwa Europy i ich stolice okreêla lata, w których nastàpi y najwi ksze zmiany granic w II po. XX wieku rozumie potrzeb podzia u administracyjnego Polski wymienia jednostki podzia u administracyjnego kraju rozumie terminy: przyrost naturalny, g stoêç zaludnienia i piramida wieku wskazuje na mapie Europy paƒstwa o najwi kszej i najmniejszej g stoêci zaludnienia wymienia liczb mieszkaƒców kontynentu europejskiego rozumie termin: demografia wymienia liczb mieszkaƒców Polski wskazuje na mapie Polski obszary o najwi kszej i najmniejszej g stoêci zaludnienia rozumie terminy: migracja wewn trzna i migracja zewn trzna wymienia kraje, w których znajdujà si najwi ksze skupiska polskiej ludnoêci rozumie terminy: mniejszoêç narodowa i grupa etniczna podaje przyk ady mniejszoêci narodowej i grupy etnicznej rozumie poj cia: struktura zatrudnienia, bezrobocie wymienia dzia y gospodarki rozumie termin: urbanizacja wskazuje na mapie najwi ksze miasta Europy i Polski wymienia wartoêç wskaênika urbanizacji rozumie, e granice i nazwy paƒstw europejskich ulega y zmianom, podaje przyk ady takich zmian wymienia rodzaje w adzy samorzàdowej wskazuje na mapie administracyjnej Polski województwa i miasta wojewódzkie wskazuje na mapie politycznej najwi ksze i najmniejsze paƒstwa Europy i ich stolice omawia zmiany podzia u administracyjnego po II wojnie Êwiatowej wymienia organy w adzy paƒstwowej i samorzàdowej w województwach, powiatach i gminach wyjaênia, na czym polega proces starzenia si spo eczeƒstwa europejskiego omawia czynniki, które wp ywajà na wzrost przeci tnej d ugoêci ycia omawia przyczyny zró nicowania g stoêci zaludnienia analizuje piramid wieku ludnoêci Europy wskazuje zagro enia wynikajàce z faktu starzenia si spo eczeƒstwa europejskiego analizuje piramid wieku ludnoêci Polski wyjaênia, dlaczego w ostatnich latach zmniejszy a si liczba ludnoêci omawia przyczyny Êrodowiskowe i gospodarcze wp ywajàce na zró nicowanie g stoêci zaludnienia analizuje przyrost naturalny w latach wymienia przyczyny migracji wewn trznych i migracji zewn trznych po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej okreêla, w jaki sposób saldo migracji zewn trznych wp ywa na liczb ludnoêci wymienia najliczniejsze mniejszoêci narodowe, grupy etniczne i wyznaniowe wymienia i wskazuje na mapie Polski g ówne regiony zamieszkiwane przez mniejszoêci narodowe i grupy etniczne omawia na podstawie materia ów êród owych elementy etnograficzne wybranej grupy etnicznej wymienia g ówne przyczyny bezrobocia pokazuje na mapie Polski regiony o najwi kszym i najmniejszym bezrobociu analizuje zmiany w strukturze zatrudnienia w latach porównuje zatrudnienie w rolnictwie i wybranych krajach europejskich wyjaênia przyczyny zró nicowania stopy bezrobocia w kraju omawia przyczyny szybkiego wzrostu liczby ludnoêci miejskiej wymienia przyczyny rozwoju miast po II wojnie Êwiatowej wskazuje przyk ady aglomeracji i konurbacji wskazuje na mapie politycznej Europy paƒstwa o najwi kszym i najmniejszym wskaêniku urbanizacji wymienia przyczyny malejàcej liczby ludnoêci najwi kszych miast w ostatnich latach omawia zmiany na mapie politycznej Europy po 1990 roku i podaje ich przyczyny wymienia kraje europejskie, które powsta y z po àczenia lub podzia u innych paƒstw porównuje podzia administracyjny Polski z innymi paƒstwami europejskimi wskazuje i analizuje przyczyny zró nicowania przyrostu naturalnego, kierunku i salda migracji oraz struktury wiekowej ludnoêci wyciàga wnioski z porównania przeci tnej d ugoêci ycia Polaków i innych narodów europejskich analizuje i wyjaênia przyczyny zmian migracji wewn trznej w latach wykazuje zale noêci mi dzy strukturà narodowoêciowà a wyznaniowà ludnoêci Polski wskazuje i analizuje przyczyny oraz skutki bezrobocia wyciàga wnioski z porównania struktury zatrudnienia i paƒstwach wysokorozwini tych UE wykazuje ró nice mi dzy aglomeracjà a konurbacjà wskazuje przyk ady aglomeracji i konurbacji III. Obszar, ludnoêç i urbanizacja i Polsce 26.

6 26 Wymagania edukacyjne Dzia 27. Rolnictwo europejskie Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roêlinna Hodowla zwierzàt Integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej Przemys Sytuacja polskiego przemys u Przemys wydobywczy wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa wymienia g ówne uprawy i zwierz ta hodowane na kontynencie europejskim rozumie wp yw warunków naturalnych na rozmieszczenie upraw i hodowli zwierzàt wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa rozumie poj cie: rozdrobnienie gruntów rozumie poj cia: u ytki rolne, grunty orne, àki i pastwiska, sady wymienia g ówne uprawy i zwierz ta hodowane wyjaênia, dlaczego dominuje uprawa zbó i ziemniaków wyjaênia, na czym polega Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej rozumie i wyjaênia termin: przemys wymienia czynniki lokalizacji przemys u w przesz oêci i obecnie wymienia cechy polskiego przemys u rozumie przyczyny problemów wyst pujàcych obecnie w polskim przemyêle wymienia g ówne surowce mineralne wyst pujàce wskazuje na mapie Polski miejsca wyst powania w gla kamiennego, w gla brunatnego, soli kamiennej i siarki omawia na przyk adach wp yw czynników przyrodniczych na rozmieszczenie upraw i hodowli zwierzàt omawia na wybranych przyk adach wp yw czynników pozaprzyrodniczych na wielkoêç produkcji i wskaênik zatrudnienia w rolnictwie rozumie znaczenie rolnictwa ekologicznego wskazuje na mapie Europy regiony o najbardziej i najmniej korzystnych warunkach rozwoju rolnictwa uzasadnia twierdzenie, e wi ksza cz Êç kontynentu posiada korzystne warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa wskazuje na mapie Polski regiony o najbardziej i najmniej korzystnych warunkach rozwoju rolnictwa omawia wp yw rozdrobnienia gruntów na poziom gospodarki rolnej charakteryzuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa omawia zatrudnienie w polskim rolnictwie i problem bezrobocia na wsi wskazuje na mapie Polski obszary g ównych upraw i rozmieszczenie hodowli wymienia przyk ady zastosowaƒ roêlin uprawnych i zwierzàt gospodarskich w przemyêle spo ywczym, odzie owym i skórzanym rozumie termin: obsada rozumie i wykazuje zale noêci mi dzy warunkami naturalnymi a rozmieszczeniem g ównych upraw i hodowli zwierzàt w kraju rozumie i wyjaênia zwiàzek mi dzy produkcjà rolnà i jej wielkoêcià a wy ywieniem ludnoêci wskazuje korzyêci i zagro enia polskiego rolnictwa po integracji z UE omawia za o enia polityki rolnej Unii Europejskiej omawia korzyêci i zagro enia polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej wskazuje ró nice w strukturze przemys u europejskiego rozumie termin: globalizacja produkcji przemys owej omawia zró nicowanie uprzemys owienia analizuje ró nice wyst pujàce w strukturze przemys u europejskiego na przestrzeni wieków wymienia ga zie przemys u, które intensywnie rozwija y si po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej omawia wybrane problemy, które obecnie wyst pujà w polskim przemyêle charakteryzuje obecnà sytuacj polskiego przemys u wydobywczego i przetwórczego wskazuje na mapie g ówne regiony wyst powania surowców mineralnych omawia ró norodne wykorzystanie surowców skalnych rozumie, e zasoby surowców mineralnych ulegajà wyczerpaniu omawia wyst powanie i znaczenie gospodarcze z ó surowców mineralnych podaje przyk ady negatywnego wp ywu górnictwa na Êrodowisko naturalne wyjaênia, dlaczego kraje europejskie nale à do czo owych Êwiatowych producentów zbó, buraków cukrowych i ziemniaków analizuje zagro enia Êrodowiska naturalnego zwiàzane z rozwojem rolnictwa intensywnego i niew aêciwie prowadzonà gospodarkà rolnà porównuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w wybranych regionach kraju analizuje zmiany w polskim rolnictwie po 1990 roku analizuje mocne i s abe strony rolnictwa wyjaênia zmiany w produkcji roêlinnej i zwierz cej w kraju w ostatnich latach i ocenia ich konsekwencje porównuje rolnictwo i paƒstwach UE analizuje mo liwoêci rozwoju rolnictwa polskiego po integracji z UE, wykorzystujàc ró norodne materia y êród owe porównuje i analizuje problemy przemys u paƒstw Europy Zachodniej, Ârodkowej i Wschodniej oraz wyciàga wnioski porównuje i analizuje sytuacj polskiego przemys u i paƒstw wysokorozwini tych UE wymienia korzyêci i zagro enia dla przemys u wynikajàce z cz onkostwa Polski w UE okreêla zasoby surowcowe naszego kraju i wielkoêci wydobycia na podstawie danych statystycznych i wykresów analizuje pozytywne i negatywne skutki zmian w polskim górnictwie V. Przemys i Polsce IV. Rolnictwo i Polsce

7 Dzia Przemys energetyczny Przemys przetwórczy i okr gi przemys owe Gospodarka morska Komunikacja Komunikacja Turystyka Turystyka rozumie termin: przemys energetyczny wymienia typy elektrowni wyst pujàcych wskazuje zalety i wady elektrowni cieplnych w naszym kraju wyjaênia poj cia: przemys przetwórczy i okr g przemys owy wymienia ga zie przemys u przetwórczego nazywa i wskazuje na mapie najwi ksze okr gi przemys owe rozumie poj cie: gospodarka morska wymienia dzia y gospodarki morskiej wymienia nazwy i wskazuje na mapie najwi ksze porty morskie rozumie poj cie: us ugi wyjaênia poj cia: komunikacja, transport, àcznoêç wymienia rodzaje transportu omawia znaczenie transportu w gospodarce wymienia zagro enia wynikajàce z szybkiego rozwoju motoryzacji wymienia i wskazuje na mapie najwi ksze polskie porty lotnicze wskazuje na mapie Polski g ówne szlaki transportu làdowego rozumie poj cie: turystyka wymienia rodzaje turystyki wskazuje na mapie Europy paƒstwa o najwi kszych dochodach z turystyki wskazuje regiony turystyczne wskazuje na mapie i charakteryzuje walory turystyczne wybranych regionów Polski wymienia nazwy paƒstw najcz Êciej odwiedzanych przez Polaków omawia zalety i wady budowy elektrowni wodnych wskazuje na mapie najwi ksze elektrownie cieplne i wodne w naszym kraju omawia struktur produkcji energii elektrycznej wskazuje na mapie i omawia wybrane okr gi przemys owe omawia wp yw czynników lokalizacji na rozmieszczenie zak adów przemys owych omawia struktur prze adunków w polskich portach wymienia gatunki ryb, które owi si w Morzu Ba tyckim omawia walory turystyczne wybrze a Ba tyku omawia problemy, które wyst pujà w polskim przemyêle stoczniowym i rybo ówstwie wymienia przyk ady dzia alnoêci us ugowej omawia znaczenie àcznoêci w yciu ludzi i funkcjonowaniu paƒstw wymienia i wskazuje na mapie najwi ksze porty morskie omawia szlaki transportu analizuje wady i zalety poszczególnych Êrodków transportu wyjaênia, dlaczego polskie statki p ywajà pod tanimi banderami analizuje pozytywne i negatywne skutki budowy autostrad omawia przyczyny dynamicznego rozwoju àcznoêci ze szczególnym uwzgl dnieniem telefonii komórkowej analizuje kierunki zmian w transporcie krajowym omawia wp yw poszczególnych Êrodków transportu na zmiany w Êrodowisku naturalnym omawia walory turystyczne wybranego kraju omawia przyczyny rozwoju turystyki analizuje dane statystyczne, kartodiagramy i wykresy dotyczàce bazy noclegowej, zatrudnienia i wp ywów z turystyki omawia walory turystyczne najbardziej atrakcyjnych regionów Europy, korzystajàc z ró nych êróde informacji omawia walory turystyczne naszego kraju, korzystajàc z ró nych êróde wskazuje utrudnienia, które zniech cajà turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski analizuje dane statystyczne i wykresy dotyczàce nat enia i kierunków ruchu turystycznego omawia mo liwoêci rozwoju elektrowni niekonwencjonalnych porównuje produkcj energii elektrycznej i wybranych krajach UE rozumie i wyjaênia koniecznoêç zmian w polskim przemyêle analizuje pozytywne i negatywne skutki zmian w polskim przemyêle na podstawie materia ów êród owych omawia znaczenie i powiàzania gospodarki morskiej z innymi dzia ami gospodarki w kraju analizuje zró nicowanie poziomu rozwoju transportu i podaje jego przyczyny omawia przyk ady wspó zale noêci mi dzy komunikacjà a innymi dzia ami gospodarki omawia przyczyny zró nicowania g stoêci dróg làdowych charakteryzuje zmiany w strukturze przewozów osób i towarów podaje przyczyny wyjaênia, w jaki sposób turystyka wp ywa na rozwój gospodarczy regionów turystycznych i paƒstw omawia przyczyny wzrostu turystyki zagranicznej Polaków po 1990 roku analizuje zmiany struktury przyjazdów turystów zagranicznych po przystàpieniu Polski do UE VI. Us ugi i Polsce V. Przemys i Polsce

8 28 Wymagania edukacyjne Dzia Handel zagraniczny Polski Inwestycje zagraniczne Zanieczyszczenie Êrodowiska przyrodniczego i Polsce Ochrona Êrodowiska przyrodniczego rozumie i wyjaênia poj cia: handel zagraniczny, eksport, import wyjaênia, dlaczego handel zagraniczny jest niezb dny do funkcjonowania kraju wymienia pi ciu g ównych partnerów handlowych Polski wyjaênia poj cie: inwestycje zagraniczne rozumie poj cie: Specjalna Strefa Ekonomiczna rozumie potrzeb inwestycji zagranicznych w przemys krajowy wyjaênia termin: zanieczyszczenie Êrodowiska przyrodniczego wskazuje na mapie Europy i Polski obszary o najbardziej zanieczyszczonym Êrodowisku naturalnym wymienia formy dzia alnoêci gospodarczej, które najbardziej zanieczyszczajà powietrze i wody powierzchniowe rozumie potrzeb ochrony zasobów przyrody wymienia ró ne formy ochrony przyrody wskazuje na mapie Polski parki narodowe wymienia towary, które Polska eksportuje i importuje wyjaênia poj cie: bilans handlu zagranicznego analizuje bilans handlu zagranicznego w latach na podstawie wykresu s upkowego omawia wp yw handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy kraju wymienia dzia y gospodarki, w których zagraniczni inwestorzy lokujà najwi cej kapita u podaje przyk ady zagranicznych inwestycji w polski przemys analizuje zró nicowanie przestrzenne inwestycji zagranicznych na terenie Polski wyjaênia, dlaczego najwi cej inwestycji zagranicznych lokuje si w du ych miastach omawia wp yw zanieczyszczeƒ na zmiany w Êrodowisku przyrodniczym wymienia ga zie przemys u, które szczególnie niekorzystnie wp ywajà na zmiany w Êrodowisku naturalnym wskazuje zwiàzki mi dzy wytwarzaniem odpadów a zmianami w Êrodowisku naturalnym omawia najgroêniejsze dla Êrodowiska formy dzia alnoêci gospodarczej i us ugowej cz owieka i Polsce na podstawie ró nych êróde informacji wymienia i wskazuje na mapie paƒstwa europejskie emitujàce do atmosfery najwi cej dwutlenku siarki omawia znaczenie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i pomników przyrody w ochronie przyrody wymienia i analizuje dzia ania, które mo e podjàç ka dy cz owiek w yciu codziennym w celu ochrony Êrodowiska przyrodniczego proponuje zmiany w sposobach gospodarowania cz owieka w celu ochrony Êrodowiska przyrodniczego propozycje uzasadnia analizuje mapy Obszary chronione, Obszary chronione i wyciàga wnioski analizuje zmiany w handlu zagranicznym Polski po 1990 roku omawia bilans handlu zagranicznego Polski na podstawie danych statystycznych omawia wp yw inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski charakteryzuje czynniki, które przyciàgajà inwestorów zagranicznych do Polski omawia inwestycje zagraniczne w przemys i us ugi omawia interakcje mi dzy elementami Êrodowiska przyrodniczego i wykazuje ich zwiàzek z obiegiem zanieczyszczeƒ w przyrodzie przewiduje negatywne skutki zanieczyszczenia Êrodowiska przyrodniczego i Polsce wymienia organizacje dzia ajàce na rzecz ochrony Êrodowiska w UE i omawia ich znaczenie VII. Degradacja i ochrona Êrodowiska VI. Us ugi i Polsce

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III Dział: PołoŜenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i - wskazuje Europę na mapie świata

Bardziej szczegółowo

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego 16 Wymagania edukacyjne konieczny podstawowy rozszerzajàcy dope niajàcy 1. Poło enie, granice i obszar Uczeƒ: wyjaênia terminy: terytorium làdowe, powietrzne, wody terytorialne porównuje wielkoêç terytorium

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania edukacyjne

2 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne 11 2 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne przygotowano w formie zestawienia wiadomoêci i umiej tnoêci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów podr cznika.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KL. II. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski

GEOGRAFIA KL. II. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski GEOGRAFIA KL. II Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 1.Wskazać na mapie województwa Polski i nazwać ich stolice.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń Położenie i środowisko przyrodnicze Polski podaje wielkość powierzchni Polski, granice Polski z jej

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd. Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd. Nowa Era Dział programu I. Środowisko przyrodnicze Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Edukacja regionalna na Dolnym Âlàsku

Edukacja regionalna na Dolnym Âlàsku Edukacja regionalna na Dolnym Âlàsku WIES AWA PIOTROWSKA, ZBIGNIEW NAWARA, JERZY ZAKRZEWSKI Praca wyró niona I nagrodà w konkursie Historia lokalna i regionalna w zreformowanej szkole, og oszonym w numerze

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM. OCENA ŚRÓDROCZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. II

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa DRUGA (opracowanie na podstawie programu nauczania Świat bez tajemnic Wydawnictwa Szkolnego PWN) Ocena: dopuszczający. UCZEŃ: Wskazuje

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik:

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: Człowiek gospodarzem Ziemi P.Wład; wyd. ORTUS [Opracowała mgr Anna Karolak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. Rozkład materiału klasa III gimnazjum ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3. 1. Polskie naj... Gdzie leży Polska?

Uczeń potrafi. Rozkład materiału klasa III gimnazjum ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3. 1. Polskie naj... Gdzie leży Polska? Rozkład materiału klasa III gimnazjum ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3 Temat Uczeń potrafi 1. Polskie naj... Gdzie leży Polska? 2. Jak zbudowana jest Polska? - przeszłość geologiczna. 3. Polska z lotu ptaka -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU klasa7 geografia

NACOBEZU klasa7 geografia NACOBEZU klasa7 geografia Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy 1 wyjaśniam znaczenie terminu geografia, siatka geograficzna, południk, równoleżnik, zwrotnik, długość geograficzna, szerokość geograficzna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Pytania z geografii Polski Вопросы с географии Польши 1. Powierzchnia Polski? Площадь Польши? Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel Dział programu I. Zróżnicowanie przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar

Bardziej szczegółowo

KLASA III Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony

KLASA III Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony KLASA III Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr Temat lekcji Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań klasa III gimnazjum Szczegółowy plan wynikowy ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3

Poziom wymagań klasa III gimnazjum Szczegółowy plan wynikowy ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3 Konieczne Ocena dopuszczająca Polskę na Europy. położenie matematyczne skrajnych punktów podać najważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach naszego terytorium. położenie głównych pasów ukształtowania

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wskazuje na mapie Europę, elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM 2 godziny tygodniowo Hasło w podstawie Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia programowej. Wymagania Temat lekcji wiedza merytoryczna umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Puls Ziemi 3

Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na mapie granice

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe (oc. dopuszczająca, dostateczna, dobra) uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2016/17 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2017/18 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.:

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: genetycznych skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: 1.. Środowisko przyrodnicze Europy - bdb, db- wskazuje na mapie i opisuje: -położenie

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Rozdział Europa Temat Warunki naturalne Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4) Dopełniający (na 5) Wykraczający

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3 Wynikowy plan do podręcznika Puls Ziemi 3 1 Granice Europy i echy położenia Powierzchnia udowa geologiczna na tle Europy Najważniejsze wydarzenia geologiczne na obszarze Zlodowacenia i formy polodowcowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Rozdział x Środowisko przyrodnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Poziom wymagań Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie czwartej Technikum Nr 4: Oblicza geografii 2; Oblicza geografii 3 zakres rozszerzony; mgr Renata Michalska

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie czwartej Technikum Nr 4: Oblicza geografii 2; Oblicza geografii 3 zakres rozszerzony; mgr Renata Michalska Wymagania edukacyjne z geografii w klasie czwartej Technikum Nr 4: Oblicza geografii 2; Oblicza geografii 3 zakres rozszerzony; mgr Renata Michalska Nr lekcji Temat lekcji 1. Lekcja organizacyjna 2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski Rozdział Środowisko przyrodnicze ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo