Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.:"

Transkrypt

1 genetycznych skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: 1.. Środowisko przyrodnicze Europy - bdb, db- wskazuje na mapie i opisuje: -położenie geograficzne Europy, - wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej, rzeki i jeziora Europy, - wymienia typy klimatu występujące w Europie i podaje ich główne cechy, - określa, na podstawie map, główne cechy środowiska przyrodniczego - zna podstawowe definicje, np. fiord, -uzasadnia wpływ czynników kształtujących klimat na cechy klimatu różnych obszarów Europy, -dst, dop -myli pojęcia, definicje, nie potrafi dokładnie wskazana mapie określonych miejsc, nie umie dobrze wyjaśnić zjawisk dot. środowiska przyrodniczego -ndst- nie zna pojęć, definicji, myli/nie wyjaśnia podstawowych zjawisk przyrodniczych dot. Tematu. 2. Podział polityczny i zróżnicowanie kulturowe Europy - bdb, db- lokalizuje na mapie wskazane państwa Europy i ich stolice, - wymienia państwa europejskie powstałe po 1990 roku, podaje przyczyny kulturowego podziału Europy - wymienia główne grupy językowe i religie wyznawane w Europie - określa wpływ zróżnicowania narodowościowego i kulturowego Europy na zmiany polityczne współczesnej Europy, -dst, dop- myli pojęcia, przynależność kulturową, etniczną, narodową, nie podaje dokładnie podziału Europy -ndst- nie zna pojęć,nazw, definicji, nie umie znaleźć podziału kulturowego Europy 3. Położenie, obszar i granice - bdb, db - wymienia, na podstawie map, cechy położenia Polski w Europie i na świecie, wymienia przykłady przyrodniczych i gospodarczych konsekwencji położenia Polski, danych liczbowych dot Polski, nie znapodaje wielkość obszaru Polski, wskazuje na mapie granice Polski z poszczególnymi jej sąsiadami oraz granicę morską, -wymienia nazwy i wskazuje na mapie państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice -oblicza różnice czasu słonecznego wskazanych miejsc w Polsce, - zna pojęcia: morskie wody wewnętrzne, morskie wody terytorialne, granice wewnętrzne UE -dst,dop- myli lub nie zna danych liczbowych dot Polski, myli sąsiadów P, -słabo oblicza czas lokalny ( słoneczny) -ndst nie zna pojęć, danych, nie liczy czasu lokalnego 4. Wydarzenia z przeszłości geologicznej i surowce mineralne Polski - - bdb, db- zna podział dziejów Ziemi na ery i okresy, -wskazuje, korzystając z mapy geologicznej Polski, rejony występowania różnych rodzajów skał (wyróżnionych ze względu na genezę -na wybranych przykładach ukazuje związek występowania określonych typów

2 opisuje warunki tworzenia się pokładów węgla kamiennego i wapienia - dst, dop- nie zna dokładnie dziejów geol. Polski, myli ery, okresy, nie umie znaleźć związku między dziejami a występowaniem surowców - ndst- nie zna pojęć, definicji dot tematu,nie znajduje powiązań. 5. Surowce mineralne Polski 6. Działalność lądolodu i jego wpływ na rzeźbę terenu. - bdb, db- wskazuje na mapie miejsca wydobycia w Polsce wybranych surowców energetycznych, metalicznych, skalnych, -podaje przykłady gospodarczego wykorzystania skał, - rozpoznaje główne rodzaje skał wyróżnionych ze wzglądu na genezę występujących we własnym regionie - dst, dop- nie wskazuje dokładnie na mapie miejsca wydobycia w Polsce wybranych surowców energetycznych, metalicznych, skalnych, myli rodzaje skał -ndst- nie zna pojęć, rodzajów skał, miejsc surowców mineralnych - bdb, db- wskazuje na mapie maksymalne zasięgi zlodowaceń na obszarze Polski, -wymienia przykłady form terenu powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodu oraz wód wypływających z topniejącego lodowca, - wskazuje na mapie przykłady form polodowcowych występujących na obszarze Polski, - rozpoznaje i opisuje, na podstawie rysunków lub fotografii, wskazane formy terenu powstałe w wyniku działalności lądolodu lub wód wypływających z topniejącego lodowca (w tym typy jezior polodowcowych) - dst, dop- nie zna dokładnie przykładów form terenu powstałych w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodu, myli genezę powstania form polodowcowych - ndst- nie zna pojęć, nie wie nic o genezie powstania form polodowcowych 7. Klimat Polski - bdb, db- wymienia czynniki kształtujące klimat Polski, -wymienia cechy klimatu umiarkowanego przejściowego, -podaje główne cechy rozkładu temperatury powietrza i opadów na obszarze Polski, wymienia cechy klimatu górskiego - opisuje, na podstawie diagramów oraz map klimatycznych, cechy klimatu wskazanych regionów Polski - dst, dop- myli czynniki kształtujące klimat Polski, - nie potrafi wymienić cech klimatu umiarkowanego przejściowego -ndst- nie zna pojęć, nie umie zanalizować klimatogramu 8. Wody powierzchniowe - bdb, db- wskazuje na mapie główne rzeki Polski: Wisłę, Odrę oraz wybrane rzeki przymorza, -wskazuje na mapie wybrane dopływy Wisły i Odry, -wskazuje na mapie obszary Polski należące do zlewiska Morza Bałtyckiego, Morza Północnego oraz Morza Czarnego, - zna pojęcia: jeziora krasowe, jeziora sztuczne, zasilanie rzeki - zaznacza na mapie konturowej wskazane dorzecza oraz działy wodne, - dst, dop- myli pojęcia, nie wskazuje poprawnie gł. rzek Polski, myli dorzecza Wisły, Odry -ndst- nie zna pojęć, nie pokazuje dokładnie gł.rzek Polski, dorzeczy, zlewisk

3 9. Morze Bałtyckie 10. Zróżnicowanie gleb w Polsce. 11. Podział administracyjny 12. Liczba i rozmieszczenie ludności - bdb, db- opisuje, na podstawie map, położenie Bałtyku, -wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej, -przedstawia znaczenie Morza Bałtyckiego dla gospodarki Polski, -wyjaśnia genezę wybranych typów wybrzeży, - przedstawia, korzystając z map, wybrane cechy fizyczne i chemiczne wód Bałtyku: temperaturę wody, zasolenie, zlodzenie, - zna pojęcia: morze szelfowe, zalew, wybrzeże mierzejewo - zalewowe - dst, dop-nie opisuje dokładnie zagadnień związanych z Bałtykiem, myli pojęcia - ndst- nie zna pojęć, nie zna znaczenia gospodarczego Bałtyku. -bdb, db - opisuje warunki powstawania wskazanych typów gleb strefowych i astrefowych, wskazuje na mapie najważniejsze rejony występowania wybranych typów gleb - wykazuje związek pomiędzy typem genetycznym gleby a warunkami jej powstawania - dst,dop- niedokładnie opisuje warunki powstawania wskazanych typów gleb strefowych i astrefowych, myli pojęcia, nie zna genezy gleb - ndst- nie zna pojęć, nazw gleb, nie umie wskazać genezy pochodzenie gleb - bdb, db- wskazuje na mapie poszczególne województwa i ich stolice, -podaje strukturę samorządu terytorialnego - określa przynależność własnej miejscowości do poszczególnych jednostek administracyjnych: gminy, powiatu, województwa, - dst,dop- nie umie dokładnie wskazać woj. i ich stolic, myli dane ze swojego regionu -ndst- nie zna granic administracyjnych, stolic, własnego regionu - bdb, db- podaje liczbę ludności Polski, -podaje aktualną wartość współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce, -podaje przyczyny i przykłady konsekwencji procesu starzenia się społeczeństwa, -podaje wartość średniej gęstości zaludnienia w Polsce, -wskazuje na mapie Polski obszary o dużej i małej gęstości zaludnienia - opisuje wykresy - zna pojęcia: przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, niż demograficzny, wyż demograficzny, proces starzenia się społeczeństwa, saldo migracji zagranicznych, przyrost rzeczywisty, wskaźnik przyrostu rzeczywistego, gęstość zaludnienia - dst, dop- myli pojęcia zw z tematem, zna niektóre definicje demograficzne, nie umie zanalizować wykresu - ndst- nie zna pojęć, definicji, nie umie zaanalizowaćwykresów

4 13. Zróżnicowanie ludności 14. Migracje i zróżnicowanie narodowościowe ludności 15. Współczesne procesy urbanizacyjne. 16. Czynniki rozwoju rolnictwa. 17. Rozmieszczenie upraw wybranych roślin oraz główne rejony hodowli w Polsce. - bdb, db- podaje charakterystyczne cechy ludności Polski dotyczące struktury wieku i płci, - podaje cechy struktury zatrudnienia ludności Polski - dostrzega związek kształtu piramidy wieku i płci ludności Polski z przyrostem naturalnym oraz średnią długością życia, strukturą zawodową - zna pojęcia: piramida wieku i płci ludności, echo wyżu i niżu demograficznego, struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia -dst, dop- nie zna dokładnie pojęć, myli związki piramidy demograficznej i cech ludności - ndst- nie zna pojęć, nie umie zanalizować piramidy. - bdb, db- zna główne kierunki migracji z Polski i do Polski, -podaje główne przyczyny i kierunki migracji ludności polskiej w czasie i po zakończeniu II wojny światowej oraz współcześnie, -wymienia nazwy państw, w których żyje najwięcej ludności polskiego pochodzenia, -przedstawia przyczyny i kierunki migracji wewnętrznych, - zna pojęcia: emigracja, imigracja, Polonia, mniejszość narodowa, etniczna - ocenia społeczne skutki emigracji, - dst, db- myli pojęcia, nie zna dokładnie państw z Polonią, nie zna skutków emigracji i imigracji - ndst- nie zna pojęć, definicji, nie zna procesów migracyjnych - bdb, db- zna typy zespołów miejskich, -wskazuje na mapie położenie wybranych miast Polski, -przedstawia cechy sieci osadniczej w Polsce, -wymienia wybrane funkcje miast podaje cechy współczesnych procesów urbanizacyjnych - zna pojęcia: wieś, miasto, aglomeracja, konurbacja, urbanizacja, współczynnik urbanizacji - dst,dop- myli pojęcia, nie zna dokładnie procesów urbanizacyjnych - ndst- nie zna pojęć, procesów urbanizacyjnych - bdb, db- podaje przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, -wymienia i wskazuje na mapie obszary o najlepszych warunkach przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa -omawia poza przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, -podaje najważniejsze cechy polskiego rolnictwa - zna pojęcia: rolnictwo (gospodarstwa) samo zaopatrzeniowe, rolnictwo (gospodarstwa) towarowe - dst,dop- myli pojęcia dot rolnictwa, nie zna czynników przyrodniczych, poza przyrodniczych - ndst- nie zna pojęć, czynników dot. rolnictwa -bdb, db- podaje główne obszary uprawy: pszenicy, żyta, pszenżyta, ziemniaków, buraków cukrowych oraz owoców i warzyw -wymienia uprawy w najbliższej okolicy: wsi, gminie (w przypadku uczniów mieszkających na wsi), w strefie podmiejskiej (w przypadku uczniów mieszkających w mieście), -wymienia główne rejony chowu bydła i trzody chlewnej - zna pojęcia: zbiory, plony, obsada -dst, dop- nie zna dokładnie pojęć, miejsc upraw/hodowli poszczególnych

5 surowców - ndst- nie zna pojęć, regionów upraw, definicji dot. rolnictwa 18. Problemy współczesnej energetyki Przemysł na przełomie XX i XXI wieku. - bdb, db- podaje tradycyjne i alternatywne źródła energii, - wskazuje na mapie główne rejony wydobycia surowców energetycznych w Polsce, zna rozmieszczenie największych elektrowni w kraju, opisuje główne problemy energetyki w Polsce - analizuje wykresy -wyjaśnia lokalizację największych elektrowni, -wykazuje konieczność zmian w strukturze zużycia energii elektrycznej w Polsce, - dst, dop- myli pojęcia dot.tematu, nie umie wyjaśnić problemów współczesnej energetyki - ndst- nie zna pojęć, nie zna problemów polskiej energetyki, w tym: alternatywnej - bdb, db- opisuje zmiany zachodzące w przemyśle polskim po 1989 roku i podaje ich przyczyny, -podaje przykłady zmian w przemyśle własnego regionu i ich przyczyny, -wymienia główne cechy przemysłu wysokich technologii - dst, dop- nie zna dokładnie zmian w przemyśle, myli pojęcia, skutki zmian w przemyśle - ndst- nie zna pojęć, genezy zmian w przemyśle. 20. Wybrane gałęzie przemysłu. -bdb, db- podaje gałęzie przemysłu obecnie najszybciej rozwijające się, -wskazuje na mapie wybrane okręgi przemysłowe, -wymienia zakłady przemysłowe w okolicy swojego miejsca zamieszkania i przedstawia ich profil produkcji -zna pojęcia: ośrodek przemysłowy, okręg przemysłowy - dst, dop- nie potrafi wymienić wszystkich ważnych gałęzi przemysłu, myli położenie okręgów przemysłowych - ndst- nie zna gałęzi przemysłu Polsce, okręgów, i ich lokalizacji 21. Rozwój usług w Polsce. - bdb, db- rozróżnia rodzaje usług i opisuje ich znaczenie w gospodarce kraju, -podaje przykłady placówek i instytucji usługowych w Polsce i we własnym regionie (gminie, województwie ) oraz miejscowości, -podaje główne cechy transportu w Polsce, -opisuje, na podstawie map tematycznych, przebieg głównych szlaków transportowych, - wyjaśnia przyczyny szybkiego rozwoju wybranych usług w Polsce i we własnym regionie, -dst, dop- myli rodzaje usług, nie zna dokładnych rodzajów transportu w Polsce - ndst- nie zna pojęć dot.tematu, nie umie wskazać gł. rodzajów transportu, nie zna rodzajów usług

6 22. Walory turystyczne - bdb, db- podaje przykłady miejscowości oraz obszarów w Polsce o dużych walorach turystycznych - ocenia atrakcyjność turystyczną własnego regionu, -ocenia zagospodarowanie turystyczne kraju i własnego regionu, - dst, dop-nie zna ważniejszych obszarów turystycznych Polski, słabo orientuje się w zaletach turystycznych swojego regionu - ndst- nie zna żadnych atrakcji turystycznych Polski, swojego regionu, 23. Pobrzeża Południowo bałtyckie wpływ Bałtyku na środowisko i gospodarkę regionu. 24. Gospodarka na pojezierzach na tle warunków naturalnych. 25. Zróżnicowanie przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe pasa Nizin Środkowopolskich. - bdb, db- wskazuje na mapie i omawia położenie regionu, -wymienia i wskazuje na mapie główne krainy geograficzne regionu, -wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej, -wymienia i opisuje cechy polskich krajobrazów nadmorskich, -wskazuje na mapie położenie wybranych miast (portów, uzdrowisk) - dst,dop- nie umie dokładnie wskazać regionu, słabo zna cechy polskiego morza i uzdrowisk oraz portów - ndst- nie zna pojęć dot, polskiego morza, nie umie wskazać na mapie portów, uzdrowisk - bdb, db- opisuje położenie oraz wskazuje na mapie główne krainy geograficzne pasa pojezierzy, -wymienia oraz podaje przykłady elementów rzeźby młodoglacjalnej, - charakteryzuje, korzystając z map, klimat pojezierzy, -wykazuje związek klimatu z rzeźbą terenu, rozpoznaje na mapie (na podstawie kształtu) rodzaje jezior polodowcowych - dst,dop- myli pojęcia związane z pojezierzami, nie znajduje związków przyczynowo-skutkowych - ndst- nie zna pojęć, nie czyta mapy - bdb, db- opisuje położenie oraz wskazuje na mapie główne krainy geograficzne pasa Nizin Środkowopolskich, -przedstawia wiodące cechy środowiska przyrodniczego regionu, -przedstawia dominujące cechy gospodarki poszczególnych krain wchodzących w skład Nizin Środkowopolskich, -wskazuje na mapie wybrane ośrodki przemysłowe regionu - wykazuje współzależności, na podstawie map tematycznych, między składnikami środowiska przyrodniczego, - dst, dop- nie może dokładnie przedstawić cech Nizin, nie wskazuje na mapie dokładnie ośrodków przemysłowych -ndst- nie zna pojęć, nie umie wskazać wzajemnych zależności: przyrodaczłowiek

7 26. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze wyżyn. 27. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki w Karpatach. 28. Walory turystyczne Tatr i Podhala. 29. Wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę Sudetów. - bdb, db- opisuje położenie oraz wskazuje na mapie główne krainy geograficzne pasa wyżyn, -przedstawia charakterystyczne cechy rzeźby terenu poszczególnych krain pasa wyżyn, -wymienia przykłady form krasowych w Dolinie Prądnika i w okolicy Chęcin, -przedstawia dominujące cechy gospodarki poszczególnych krain wchodzących w skład pasa wyżyn, - wąwóz, rzeźba krasowa, stalaktyt, stalagmit, stalagnat - wyjaśnia pochodzenie lessu na wyżynach oraz gołoborzy w Górach Świętokrzyskich, - dst, dop- słabo zna pojęcia dot, tematu, nie umie wyjaśnić zjawiska krasowego, pochodzenia lessu,gołoborza - ndst- nie zna pojęć, genezy powstania zjawisk przyrodniczych im gospodarczych wyżyn. - bdb, db- opisuje położenie oraz wskazuje na mapie Pogórze Karpackie i Beskidy, -wymienia rodzaje skał występujące na Pogórzu i w Beskidach, -przedstawia dominujące cechy gospodarki Pogórza Karpackiego i Beskidów, -przedstawia rolę kotlin śródgórskich w gospodarce regionu, -wymienia i lokalizuje na mapie wybrane uzdrowiska - zna pojęcia: flisz karpacki, płaszczowina, połonina -dst, dop- słabo zna pojęcia dot. zagadnień przyrodniczych, gospodarczych Karpat, nie umie wskazać genezy fliszu, mało wie o gospodarce regionu - ndst- nie zna pojęć, nie umie wskazać ważnych miejsc turystycznych, gospodarczych. - bdb, db- opisuje położenie oraz wskazuje na mapie Tatry, Podhale i Pieniny, -wymienia rodzaje skał występujących w Tatrach i Pieninach, -opisuje elementy rzeźby wysokogórskiej Tatr i przedstawia ich genezę, -opisuje piętrowy układ roślinności w Tatrach, -podaje przykłady walorów turystycznych Tatr, Podhala i Pienin - zna pojęcia: alpejska rzeźba terenu, granie, turnie, piarg, stożek piargowy, wywierzysko, hale - dst, dop- myli pojęcia dot. tematu, nie zna dokładnie walorów turystycznych regionu, słabo zna genezę Tatr - ndst- nie zna pojęć, nie zna genezy gór, myli piętra roślinności - bdb, db- opisuje położenie oraz wskazuje na mapie Sudety i Przedgórze Sudeckie, -wskazuje na mapie pasma górskie Sudetów oraz Kotliny Kłodzkiej i Kotliny Jeleniogórskiej, -wymienia główne surowce mineralne (w tym skalne) Sudetów i Przedgórza sudeckiego, wymienia przykłady rzeźby zrębowej - przedstawia dominujące cechy gospodarki Sudetów, - dst, dop- słabo opisuje Sudety, myli pojęcia, nie umie dokładnie wskazać surowców, nie zna genezy rzeźby zrębowej - ndst- nie zna pojęć dot. Sudetów, nie umie wskazać ich na mapie, neumie wskazać walorów rzeźby, turystyki.

8 30.. Region, w którym mieszkasz położenie i środowisko przyrodnicze. - bdb, db- opisuje, na podstawie map o różnej treści, położenie własnego regionu w Polsce, -opisuje, korzystając z mapy, położenie własnej miejscowości (w krainie geograficznej, gminie, powiecie, województwie), -wymienia nazwy sąsiednich miejscowości, -opisuje cechy środowiska przyrodniczego własnego regionu: budowę geologiczną, rzeźbę terenu, wody powierzchniowe, warunki klimatyczne, szatę roślinna oraz faunę, -przedstawia formy ochrony przyrody w regionie, -podaje nazwy i wskazuje na mapie ewentualne parki narodowe i krajobrazowe, które znajdują się w regionie ( Cieszynianka) - dst,dop- nie potrafi dokładniej opisać swojego regionu, myli pojęcia dotyczące swoich okolic,nie umie na mapie wskazać położenia -ndst- nie potrafi niczego opowiedzieć swoim regionie, podać żadnych przykładów.

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM 2 godziny tygodniowo Hasło w podstawie Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia programowej. Wymagania Temat lekcji wiedza merytoryczna umiejętności

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Gospodarka Polski- Rolnictwo 1-5 podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wskazuje na mapie Europę, elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane rzeki, wybrane

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH Jolanta Cholewińska Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA ZAPAŁOWICZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA ZAPAŁOWICZA ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 IM. HUGONA ZAPAŁOWICZA IM. FRANCISZKA KRYSTY 34-222 Zawoja 2000 tel./fax. +48 33 877 50 20 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASY GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ PPP Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane państwa Europy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE- KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE- KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE- KLASA II a,b gimnazjum Świat bez tajemnic - podręcznik, Nowa Era -wydawnictwo Marta Trybała- nauczyciel prowadzący Europa kontynent, na którym mieszkasz Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) I. POŁOZENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI podać wielkość powierzchni pokazać na mapie odcinki granicy Polski

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Dział Położenie i środowisko przyrodnicze Polski wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo na mapie administracyjnej; nazwać i określić

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Rozdział x Środowisko przyrodnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Poziom wymagań Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Polska położenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel Dział programu I. Zróżnicowanie przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II Tematy lekcji 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy terminu migracja migracji wewnętrznych w wymienia przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU klasa7 geografia

NACOBEZU klasa7 geografia NACOBEZU klasa7 geografia Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy 1 wyjaśniam znaczenie terminu geografia, siatka geograficzna, południk, równoleżnik, zwrotnik, długość geograficzna, szerokość geograficzna,

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski Rozdział Środowisko przyrodnicze ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 Rozdział Temat Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny. Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Środowisko przyrodnicze Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział konieczny (ocena dopuszczająca) wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdział ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Lp. Temat 92. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski Roz-dział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1 Położenie, granice i obszar. 2 Dzieje geologiczne obszaru przed czwartorzędem. 3 Czwartorzęd w. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Nr Lek 70/13 2 Temat Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyj ny Treści z podstawy programowej I. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 1.7 Położenie Polski w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Lekcja organizacyjna - Zapoznanie się z zakresem materiału, PSO i wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie III. 2. Położenie, granice i obszar. Podział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM I. Środowisko przyrodnicze wymienia cechy położenia wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klas II gimnazjum Rozdział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, obszar i granice. państw

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

Geografia - wymagania edukacyjne,,geografia 7 - Alicja Januś

Geografia - wymagania edukacyjne,,geografia 7 - Alicja Januś 1 Geografia - wymagania edukacyjne,,geografia 7 - Alicja Januś Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ I: POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział programu Lp. Temat lekcji Ocena dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3 Wynikowy plan do podręcznika Puls Ziemi 3 1 Granice Europy i echy położenia Powierzchnia udowa geologiczna na tle Europy Najważniejsze wydarzenia geologiczne na obszarze Zlodowacenia i formy polodowcowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra Rozmieszczenie ludności Ludność i urbanizacja Struktura płci i wieku ludności Liczba ludności i jej zmiany Roz-dział Lp. 1. 2. 3. Wymagania edukacyjne z geografii w gimnazjum w klasie III Planeta Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Opracowano na podstawie materiałów zawartych w programie nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING. Aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Puls Ziemi 3

Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na mapie granice

Bardziej szczegółowo