Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje na mapie państwa sąsiadujące z Polską -podaje skrajne punkty Polski -pokazuje przebieg granicy Europy i Azji -podaje nazwy głównych jednostek tektonicznych na terenie Europy i Polski -wymienia nazwy er w dziejach Ziemi -podaje nazwy zlodowaceń i ich zasięgi -wymienia pasy rzeźby powierzchni Polski -podaje nazwy największych rzek i jezior Polski i pokazuje je na mapie -wymienia strefy klimatyczne Europy -wymienia klimatyczne pory roku w Polsce -określa położenie Bałtyku -podaje przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku -wymienia główne typy gleb występujące w Polsce - wskazuje obszary Polski o najbardziej żyznych glebach -wymienia typy zbiorowisk roślinnych w Polsce -wymienia gatunki chronione zwierząt i roślin w Polsce -uczeń określa współrzędne geograficzne skrajnych punktów Polski -wskazuje na mapie przebieg głównych jednostek tektonicznych -wymienia nazwy okresów w poszczególnych erach, umiejscawia w nich orogenezy -wymienia cechy rzeźby powierzchni Polski -podaje nazwy krain w poszczególnych pasach rzeźby -podaje nazwy form polodowcowych -wskazuje na mapie obszary, które mają krajobraz młodo i staroglacjalny -wymienia czynniki klimatyczne -opisuje cechy klimatu przejściowego Polski -wymienia masy powietrza kształtujące pogodę w Polsce -wymienia cechy geograficzne Bałtyku -wymienia typy wybrzeży i wskazuje miejsce ich występowania -opisuje sposoby zasilania rzek w Polsce -wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych typów gleb w Polsce -rozróżnia typy gleb ze względu na ich żyzność -podaje przyczyny degradacji gleb -wskazuje na mapie zasięgi występowania wybranych gatunków drzew w Polsce -wskazuje na mapie regiony charakteryzujące się największą i najmniejszą lesistością w kraju -wyjaśnia potrzebę ochrony gatunkowej roślin i zwierząt -opisuje położenie fizycznogeograficzne i polityczne Polski -podaje konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej i południkowej Polski-porównuje powierzchnię Polski z innymi państwami Europy -wyjaśnia co to są skamieniałości przewodnie i podaje przykłady -rozróżnia formy polodowcowe -porównuje krajobraz staro- i młodoglacjalny -porównuje cechy rzeźby poszczególnych pasów powierzchni Polski -porównuje warunki klimatyczne miejscowości na podstawie klimatogramów Wyjaśnia przyczyny asymetrii dorzeczy Wisły i Odry -wyjaśnia procesy powstawania polskich jezior -wyjaśnia różnice w zasoleniu i temperaturze wód Bałtyku -wyjaśnia zależność między klimatem a szatą roślinną -dokonuje klasyfikacji gleb w Polsce -ocenia przydatność rolniczą głównych typów gleb w Polsce -porównuje zbiorowiska roślinne nizin i gór -ocenia lesistość Polski -Oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Polski w km i czasie -wykazuje związki pomiędzy budową a dziejami geologicznymi -opisuje najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski -opisuje warunki powstawania form polodowcowych i objaśnia ich pochodzenie - analizuje profil terenu -wyjaśnia przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza i opadów w Europie -omawia klimat wybranych regionów na podstawie map klimatycznych -analizuje przyczyny zróżnicowanego przepływu wody w rzekach -ocenia stopień wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce -analizuje profil glebowy Dział: Obszar, ludność i urbanizacja w Polsce. -opisuje trójstopniowy podział administracyjny Polski -podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie -używa terminów: demografia, gęstość zaludnienia

2 -omawia rozmieszczenie ludności w oparciu o mapę -opisuje strukturę płci i wieku Polsce -używa terminów: przyrost naturalny, rzeczywisty, migracje -omawia procesy emigracji i imigracji w Polsce -podaje przyczyny starzenia się społeczeństwa -wskazuje obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia -używa terminów emigracja, saldo migracji, imigracja -opisuje strukturę narodowościowa w Polsce -omawia przyczyny i skutki bezrobocia -używa terminów: konurbacja, aglomeracja, urbanizacja -wymienia i pokazuje na mapie największe miasta Polski -omawia zmiany na mapie politycznej Europy po 1945r -wymienia zadania władz województwa -opisuje zmiany przyrostu naturalnego w Europie -przedstawia zmiany liczby ludności po II wojnie światowej -opisuje zmiany przyrostu naturalnego po II wojnie światowej -wskazuje na mapie politycznej świata państwa zamieszkałe przez ludność pochodzenia polskiego -podaje nazwy obszarów zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe i wskazuje je na mapie -podaje nazwy grup etnicznych zamieszkujących Polskę i wskazuje je na mapie -opisuje zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski na podstawie danych statystycznych -opisuje zróżnicowanie stopy bezrobocia w kraju w ostatnich latach -ukazuje przyczyny i skutki zmiany granic w Europie w XX w. -uzasadnia znaczenie podziału administracyjnego -wymienia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Europie -interpretuje piramidę płci i wieku ludności Polski -oblicza średnią gęstość zaludnienia -porównuje liczbę ludności Polski i innych państw -określa przyczyny i skutki spadku przyrostu naturalnego -analizuje przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa -oblicza saldo migracji i je interpretuje -porównuje udział procentowy mniejszości narodowych w Polsce przed wojną i obecnie -analizuje strukturę wyznaniową Polaków w oparciu o diagram -analizuje przyczyny zmian struktury zatrudnienia ludności -wyjaśnia na czym polega proces urbanizacji -porównuje wskaźnik urbanizacji w Polsce i innych krajach -ocenia warunki życia w mieście i na wsi -ocenia wady i zalety dawnego i aktualnego podziału administracyjnego -ocenia tempo zmian liczby ludności w Europie na tle innych kontynentów -określa przyczyny i skutki spadku przyrostu naturalnego w ostatnich latach -prognozuje zmiany struktury płci i wieku ludności Polski -porównuje strukturę zatrudnienia w Polsce i w innych krajach i wyciąga wnioski -ocenia wpływ ruchów migracyjnych na zmianę rozmieszczenia ludności Polski -porównuje dawne i współczesne przyczyny migracji Polaków -przedstawia dorobek kulturowy wybranych grup etnicznych -proponuje sposoby przeciwdziałania bezrobociu -wyjaśnia dlaczego w ostatnich latach maleje liczba ludności w dużych miastach -wyjaśnia jak kształtuje się sytuacja migracji zewnętrznych Polaków Dział: Rolnictwo w Polsce -wymienia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa -wymienia i wskazuje na mapie rejony o najdłuższym i najkrótszym okresie wegetacyjnym -wymienia najważniejsze rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane w Polsce -używa terminów: plon, zbiór -podaje nazwy i wskazuje główne obszary upraw wybranych roślinna mapie Polski -przedstawia dane statystyczne dotyczące plonów i zbiorów wybranych roślin w Polsce i innych krajach -wymienia główne uprawy w Polsce -używa terminów: pogłowie, obsada -przedstawia dane statystyczne dotyczące pogłowia wybranych zwierząt oraz produkcji mleka i mięsa w Polsce -opisuje główne kierunki produkcji zwierzęcej w Polsce -wskazuje na mapie obszary hodowli wybranych zwierząt gospodarskich -omawia mocne słabe strony polskiego rolnictwa na tle Unii -omawia problemy rolnictwa polskiego -opisuje uwarunkowania przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce -omawia na podstawie diagramu udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych w Polsce -opisuje na podstawie mapy przestrzenne zróżnicowanie wielkości gospodarstw w Polsce -wskazuje przyczyny zmian ilości pogłowia zwierząt hodowlanych Polsce -przedstawia dane statystyczne dotyczące nawożenia, plonów, pogłowia w Polsce i innych krajach UE -wymienia najważniejsze problemy polskiego rolnictwa związane z integracją Polski z państwami UE -omawia korzyści dla polskiego rolnictwa w związku z przystąpieniem Polski do UE

3 -wyjaśnia dlaczego w ostatnich latach wzrasta znaczenie rolnictwa ekologicznego -ocenia czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce -wyjaśnia znaczenie produkcji roślinnej w wyżywieniu ludności kraju -wyjaśnia związek pomiędzy rodzajem upraw a żyznością gleby -porównuje plony i zbiory wybranych roślin w Polsce i innych krajach -wyjaśnia znaczenie produkcji zwierzęcej w wyżywieniu ludności Polski -wskazuje wady i zalety limitowania produkcji wue -analizuje dane statystyczne dotyczące nawożenia, plonów, pogłowia w Polsce i innych krajach Unii -ocenia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce -ocenia przydatność rolniczą gleb w Polsce -analizuje skutki rozdrobnienia gospodarstw rolnych -uzasadnia zróżnicowanie natężenia upraw roślin w wybranych rejonach -uzasadnia potrzebę rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce -porównuje pogłowie trzody chlewnej w Polsce i innych krajach - uzasadnia zróżnicowanie natężenia hodowli zwierząt gospodarskich w wybranych rejonach -prognozuje zmiany w rolnictwie wynikające z przystąpienia Polski do UE Dział: Przemysł w Polsce. -uczeń przedstawia podział przemysłu ze względu na rodzaj produkcji -wymienia cechy polskiego przemysłu w latach opisuje problemy polskiego przemysłu po 1989r -przedstawia podział surowców mineralnych -podaje nazwy i wskazuje na mapie obszary wydobycia surowców mineralnych -określa na podstawie danych statystycznych wielkość wydobycia wybranych surowców mineralnych w Polsce -podaje przyczyny wydobycia węgla kamiennego w Polsce -przedstawia podział elektrowni -podaje nazwy i pokazuje na mapie wybrane elektrownie cieplne i wodne -wymienia czynniki lokalizacji elektrowni -odczytuje z danych statystycznych wielkość produkcji energii elektrycznej -używa terminów: okręg i ośrodek przemysłowy -podaje nazwy i wskazuje na mapie Polski największe okręgi przemysłowe -podaje nazwy i pokazuje na mapie porty morskie -przedstawia problemy przemysłu stoczniowego -omawia sytuację polskiego rybołówstwa -używa określenia: high-tech -opisuje zjawisko globalizacji produkcji przemysłowej na przełomie XX i XXI wieku -omawia perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce -podaje przyczyny importu niektórych surowców mineralnych -opisuje wady i zalety poszczególnych typów elektrowni -wyjaśnia konieczność oszczędzania energii elektrycznej -wymienia i pokazuje na mapie Polski wybrane ośrodki przemysłu: metalurgicznego, elektromaszynowego, chemicznego, spożywczego i wysokiej technologii -opisuje strukturę gałęziową wybranych okręgów w Polsce -opisuje strukturę przeładunków w największych polskich portach morskich -wykazuje różnice pomiędzy przemysłem europejskim sprzed 200 lat a współczesnym -uzasadnia potrzebę wytwarzania produktów high-tech -ocenia rolę przemysłu w rozwoju kraju -wykazuje atuty polskiego przemysłu ;liczące się w UE -ocenia zasoby surowców mineralnych w Polsce -ocenia diagramy ilustrujące wielkości wydobycia wybranych surowców -porównuje produkcję energii elektrycznej w Polsce i innych krajach UE -wyjaśnia przyczyny i skutki dominacji energetyki cieplnej w Polsce -wykazuje korzyści płynące z zastosowania alternatywnych źródeł energii -wyjaśnia związek pomiędzy lokalizacją zakładów przemysłowych a warunkami naturalnymi, rynkiem zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim -analizuje wielkość produkcji statków morskich w Polsce -omawia czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki morskiej w Polsce -wykazuje pozytywne i negatywne aspekty globalizacji produkcji przemysłowej -prognozuje kierunki rozwoju przemysłu w Polsce -wykazuje potrzebę racjonalnego wykorzystania surowców -ocenia strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni w Polsce i wybranych krajach UE -ocenia skutki koncentracji przemysłu -zauważa bariery dla rozwoju przemysłu wysokiej technologii w Polsce -ocenia sytuację polskich rybaków Dział : Usługi w Polsce uczeń opisuje znaczenie usług we współczesnej gospodarce -używa terminów: usługi, komunikacja, transport -wyróżnia rodzaje transportu -podaje nazwy i wskazuje na mapie największe porty morskie Europy -wymienia największe lotniska w Europie -wymienia rodzaje usług świadczonych przez łączność

4 -wymienia przyczyny wzrostu znaczenia transportu samochodowego -przedstawia znaczenie transportu przesyłowego, wodnego i lotniczego -wymienia największe porty lotnicze w Polsce -wyjaśnia znaczenie łączności i Internetu -przedstawia klasyfikację turystyki wg ustalonych kryteriów -wymienia walory turystyczne Europy -objaśnia terminy:eksport, import, bilans handlowy -wymienia i wskazuje na mapie głównych partnerów handlowych Polski -wymienia działy gospodarki, w które najchętniej inwestują inwestorzy zagraniczni -opisuje strukturę towarową handlu zagranicznego -wymienia największe inwestycje zagraniczne w polskim przemyśle -wskazuje na mapie województwa, na które przypada największy odsetek firm z udziałem kapitału zagranicznego -podaje kraje, z których pochodzi najwięcej inwestycji zagranicznych w Polsce -podaje przyczyny spadku transportu kolejowego -przytacza dane statystyczne potwierdzające dynamiczny rozwój telefonii komórkowej -wskazuje na mapie najatrakcyjniejsze regiony Europy i Polski -przedstawia na podstawie diagramu udział cudzoziemców najliczniej przyjeżdżających do Polski -podaje nazwy regionów najliczniej odwiedzanych przez Polaków i wskazuje je na mapie Europy -wyjaśnia przyczyny ujemnego salda bilansu handlu zagranicznego -przedstawia inwestycje zagraniczne w sektorze usług -wykazuje znaczenie usług w tworzeniu PKB -omawia wpływ warunków naturalnych na rozwój transportu -ukazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu lądowego -ukazuje wady i zalety transportu lotniczego i wodnego -wyjasnia potrzebę budowy nowoczesnych autostrad -opisuje zasady funkcjonowania tanich linii lotniczych -ocenia wpływ turystyki na tworzenie PKB -porównuje atrakcyjność turystyczną wybranych regionów Polski -analizuje dane liczbowe dotyczące bilansu handlu zagranicznego Polski w ostatnich latach -porównuje wartość inwestycji zagranicznych w ostatnich latach -wyjaśnia przyczyny lokowania obcego kapitału w dużych miastach -omawia przyczyny i skutki rozwoju technologii informacyjnej -porównuje gęstość sieci autostrad i linii kolejowych w Polsce i innych krajach UE -wyjaśnia potrzebę budowy nowoczesnych autostrad -ocenia zmiany zachodzące w Polsce na skutek rozwoju telekomunikacji -wykazuje związki pomiędzy rozwojem gospodarczym a łączności -porównuje wartość eksportu i importu na jednego mieszkańca w Polsce i innych krajach -ocenia znaczenie handlu zagranicznego -ocenia strukturę towarową handlu zagranicznego -proponuje sposoby uzyskania przez Polskę dodatniego bilansu handlu zagranicznego -ocenia społeczne i gospodarcze korzyści z tworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych Dział: Degradacja i ochrona środowiska w Polsce -podaje źródła zanieczyszczeń powietrza -podaje sposoby przeciwdziałania degradacji powietrza i wód -omawia problemy wytwarzania odpadów -wymienia formy ochrony przyrody w Polsce -pokazuje na mapie Europy obszary chronione -podaje nazwy parków narodowych i wskazuje je na mapie -podaje nazwy krajów europejskich o największej emisji SO2 na 1 km2 i wskazuje je na mapie -opisuje rezerwaty biosfery w Polsce -porównuje emisje gazów cieplarnianych w wybranych regionach i wyciąga wnioski -analizuje na podstawie diagramów zmiany stanu czystości rzek w Polsce w ostatnich latach -porównuje wielkość odpadów komunalnych wytworzonych w wybranych województwach Polski w ostatnich latach -porównuje nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w wybranych regionach i wyciąga wnioski -uzasadnia znaczenie współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony środowiska Dział: Charakterystyka regionów geograficznych Polski. -uczeń podaje nazwy i wskazuje na mapie regiony pobrzeży -wymienia najważniejsze cechy krajobrazu pobrzeży -wymienia najważniejsze ośrodki miejskie pobrzeży -podaje nazwy i wskazuje na mapie regiony pojezierzy -podaje nazwy największych miast pojezierzy -wyróżnia cechy rzeźby młodoglacjalnej -podaje przykłady jezior polodowcowych, wskazuje je na mapie -wymienia kompleksy leśne pojezierzy -podaje nazwy regionów nizin, wskazuje je na mapie -podaje nazwy i wskazuje kompleksy leśne nizin

5 -podaje nazwy największych miast nizin -nazywa krajobraz nizin staroglacjalnym, podaje jego cechy -podaje nazwy regionów wyżyn i wskazuje je na mapie -wymienia cechy krajobrazu wyżyn -podaje nazwy największych miast wyżyn -podaje nazwy kompleksów leśnych wyżyn -wskazuje na mapie i nazywa poszczególne pasma górskie -zna najwyższy szczyt Tatr i Karkonoszy -opisuje cechy rzeźby wysokogórskiej -wymienia ośrodki turystyczne w górach -określa cechy klimatu Sudetów i Karpat -określa położenie geograficzne swojego regionu -podaje indywidualne cechy regionu -uczeń wymienia atrakcje turystyczne pobrzeży -przedstawia informacje o wybranych miastach -wyróżnia cechy rzeźby polodowcowej, rozróżnia formy polodowcowe -wie czym cechuje się krajobraz młodoglacjalny -opisuje zróżnicowanie klimatyczne pojezierzy -wymienia atrakcje turystyczne pojezierzy -wymienia cechy krajobrazu staroglacjalnego -omawia rozmieszczenie ośrodków przemysłowych na nizinach -pokazuje na mapie rejony występowania surowców mineralnych na nizinach -omawia wybrane miasta nizin -omawia budowę geologiczną wyżyn -opisuje wybrane miasta wyżyn -pokazuje na mapie rejony występowania surowców mineralnych i osrodków przemysłowych -opisuje budowę geologiczną gór -omawia cechy klimatu górskiego -wymienia atrakcje turystyczne Karpat i Sudetów -przedstawia gospodarkę Karpat i Sudetów -podaje tradycje swojego regionu -wyjaśnia genezę Żuław Wiślanych, wydm i jezior przybrzeżnych -ocenia walory turystyczne pobrzeży -wyjaśnia genezę rzeźby pojezierzy -ocenia walory krajobrazowe w pasie pojezierzy -wyjaśnia proces zarastania jezior -wyjaśnia różnice pomiędzy krajobrazem staro- i młodoglacjalnym -omawia czynniki rzeźbotwórcze -ocenia walory przyrodnicze nizin -wyjaśnia zróżnicowanie krajobrazu pasa wyżyn -opisuje proces rzeźby krasowej -opisuje wpływ człowieka na krajobraz wyżyny Śląskiej -wyjaśnia genezę kotlin -opisuje budowę fliszową Karpat -omawia piętra klimatyczno-roślinne Karpat -ocenia możliwości rozwoju turystyki w Karpatach -wyjaśnia genezę rzeźby zrębowej -wskazuje zależności pomiędzy środowiskiem a działalnością człowieka -opisuje warunki przyrodnicze i gospodarcze własnego regionu -analizuje mapę geologiczna oraz geomorfologiczną i na ich podstawie ocenia czynniki rzeźbotwórcze -porównuje cechy i genezę wybrzeża klifowego i płaskiego -ocenia możliwości rozwoju gospodarczego w pasie pojezierzy -ocenia możliwości rozwoju gospodarczego nizin -wskazuje związek pomiędzy budową geologiczna a rzeźbą terenu -przedstawia propozycje zagospodarowania terenów zdegradowanych przez człowieka -uzasadnia konieczność ochrony przyrody w pasie wyżyn -ocenia możliwość rozwoju gospodarczego pasa wyżyn -omawia na podstawie mapy geologicznej budowę kotlin -wyjaśnia rolę rzek w kształtowaniu krajobrazu kotlin -ocenia możliwości rozwoju gospodarki w kotlinach -uzasadnia konieczność budowy sztucznych zbiorników na rzekach -ocenia możliwość rozwoju gospodarki w górach -ocenia możliwości rozwoju gospodarczego własnego regionu -prognozuje możliwości rozwoju własnego regionu w ramach członkostwa w UE Dział: Polska w Świecie. -przedstawia udział Polski w organizacjach międzynarodowych -wymienia nazwy światowych organizacji politycznych i gospodarczych -przedstawia przykłady międzynarodowej współpracy Polski -wymienia korzyści wynikające z przynależności do międzynarodowych organizacji -wymienia nazwy euroregionów

6 -charakteryzuje wybrany euroregion -wskazuje na mapie euroregiony -przedstawia wybrane zadania, które realizuje Polska w ramach współpracy międzynarodowej -ocenia skutki integracji Polski z UE i NATO -opisuje na podstawie danych statystycznych poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle innych krajów -ocenia możliwości rozwoju terenów przygranicznych w ramach euroregionów

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3 Wynikowy plan do podręcznika Puls Ziemi 3 1 Granice Europy i echy położenia Powierzchnia udowa geologiczna na tle Europy Najważniejsze wydarzenia geologiczne na obszarze Zlodowacenia i formy polodowcowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział programu Lp. Temat lekcji Ocena dopuszczający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Puls Ziemi 3

Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na mapie granice

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział program u Lp. Temat lekcji 1 Gleby w,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe (oc. dopuszczająca, dostateczna, dobra) uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel Dział programu I. Zróżnicowanie przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń poprawnie: map położenie na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na mapie Europy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Dział Lp. Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Dział program u Położenie oraz środowis ko przyrodn icze Lp. Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice 2. Budowa geologiczna 3. Zlodowacenia na obszarze

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz:

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Konieczny (ocena dopuszczający) Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Temat lekcji Położenie i granice Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 Dział progra mu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji Koniecznydopuszczający 1. Położenie i granice

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy terminu migracja migracji wewnętrznych w wymienia przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: - aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Dział

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego Dział program u ołożenie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice 2. Budowa geologiczna 3. Zlodowacenia na obszarze Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Temat lekcji 2. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Rozdział x Środowisko przyrodnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Poziom wymagań Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI Konieczne Ocena dopuszczająca wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, obszar i granice. państw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Dział Położenie i środowisko przyrodnicze Polski wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo na mapie administracyjnej; nazwać i określić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicz e L p. Temat lekcji 1. Położenie i granice DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Środowisko przyrodnicze Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział konieczny (ocena dopuszczająca) wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski Roz-dział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1 Położenie, granice i obszar. 2 Dzieje geologiczne obszaru przed czwartorzędem. 3 Czwartorzęd w. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM I. Środowisko przyrodnicze wymienia cechy położenia wymienia

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski Rozdział Środowisko przyrodnicze ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Polska położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Dział programu

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Dział programu Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu. Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar lądowy oraz wody

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU klasa7 geografia

NACOBEZU klasa7 geografia NACOBEZU klasa7 geografia Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy 1 wyjaśniam znaczenie terminu geografia, siatka geograficzna, południk, równoleżnik, zwrotnik, długość geograficzna, szerokość geograficzna,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 Rozdział Temat Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny. Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdział ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Lp. Temat 92. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne klasa trzecia Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne klasa trzecia Puls Ziemi 3 Dział progra mu Położ enie oraz środo wisko przyro dnicze Temat lekcji Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Nr Lek 70/13 2 Temat Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyj ny Treści z podstawy programowej I. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 1.7 Położenie Polski w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra Rozmieszczenie ludności Ludność i urbanizacja Struktura płci i wieku ludności Liczba ludności i jej zmiany Roz-dział Lp. 1. 2. 3. Wymagania edukacyjne z geografii w gimnazjum w klasie III Planeta Nowa

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Lekcja organizacyjna - Zapoznanie się z zakresem materiału, PSO i wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie III. 2. Położenie, granice i obszar. Podział

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klas II gimnazjum Rozdział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z Geografii w Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

Przedmiotowe zasady oceniania z Geografii w Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania z Geografii w Gimnazjum im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 System oceniania z geografii został opracowany na podstawie: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo