GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:"

Transkrypt

1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel Dział programu I. Zróżnicowanie przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar lądowy oraz wody terytorialne Dzieje geologiczne obszaru Jednostki tektoniczne Europy i Wydarzenia geologiczne na terenie Formy i osady polodowcowe Cechy rzeźby polodowcowej Podział i pochodzenie surowców mineralnych Cechy ukształtowania powierzchni Pasowość ukształtowania powierzchni Czynniki geograficzne wpływające na klimat Przejściowość klimatu Cechy sieci rzecznej Cechy wybranych rzek Jeziora i ich klasyfikacja genetyczna Wody podziemne Położenie Morza Bałtyckiego Fazy rozwoju Morza Bałtyckiego Typy wybrzeży Cechy wód morskich Zanieczyszczenie Bałtyku Typy genetyczne gleb Klasyfikacja i charakterystyka gleb w Erozja gleb w Zbiorowiska roślinne w Funkcje lasów Świat zwierząt Formy ochrony przyrody i krajobrazu w Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: porównuje wielkość terytorium z wielkościami innych krajów wskazuje na mapie państwa graniczące z Polską i wymienia ich wskazuje na mapie skrajne punkty i wymienia ich wymienia korzyści wynikające z nadmorskiego położenia wskazuje na mapie główne jednostki tektoniczne Europy i oraz tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej zasięgi zlodowaceń i wymienia zlodowaceń rozpoznaje formy i osady polodowcowe na schematach oraz wskazuje na mapie obszary ich występowania klasyfikuje surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie obszary występowania najważniejszych surowców mineralnych wymienia cechy rzeźby powierzchni pasy ukształtowania powierzchni i wymienia ich najwyżej i najniżej położone punkty w i i nazywa główne krainy geograficzne w poszczególnych pasach Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: opisuje położenie fizycznogeograficzne, polityczne i matematyczne, korzystając z map i Europy oblicza rozciągłość równoleżnikową i południkową wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z położenia w Europie Środkowej charakteryzuje główne jednostki tektoniczne wykazuje związki między budową geologiczną a wydarzeniami geologicznymi wyjaśnia genezę wybranych form i osadów polodowcowych analizuje i porównuje cechy krajobrazu peryglacjalnego i młodoglacjalnego wykazuje związek między budową geologiczną a występowaniem surowców mineralnych analizuje zasoby surowców mineralnych w schematu proces powstawania węgla kamiennego wyjaśnia wpływ wydarzeń z przeszłości geologicznej na ukształtowanie powierzchni wyjaśnia wpływ współczesnych procesów geologicznych na ukształtowanie powierzchni klasyfikuje formy rzeźby terenu według wieku i sposobu powstania wykazuje pasowość ukształtowania 1

2 Parki narodowe w wymienia czynniki geograficzne wpływające na klimat analizuje na mapach klimatycznych rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w opisuje cechy klimatu przejściowego wymienia termiczne pory roku wymienia wiatrów lokalnych i miejsc ich występowania największe rzeki i wybrane jeziora i wymienia ich wymienia przyczyny i skutki powodzi obszary występowania wód podziemnych wskazuje na mapie Morze Bałtyckie, największe jego zatoki, wyspy i cieśniny opisuje położenie geograficzne Bałtyku wymienia główne typy wybrzeży i wskazuje na mapie Bałtyku miejsca ich występowania wymienia główne przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku wymienia czynniki glebotwórcze klasyfikuje gleby występujące w na strefowe i astrefowe analizuje, przy pomocy mapy gleb, rozmieszczenie głównych typów genetycznych gleb w wymienia funkcje lasów rozpoznaje typy zbiorowisk roślinnych w rozróżnia formy ochrony przyrody w wskazuje na mapie parki narodowe znajdujące się w i wymienia ich rozpoznaje i wymienia gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych w podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody powierzchni porównuje cechy rzeźby terenu poszczególnych pasów ukształtowania powierzchni rozpoznaje formy ukształtowania powierzchni na podstawie rysunku poziomicowego wyjaśnia wpływ czynników geograficznych na cechy klimatu zróżnicowania temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych na obszarze wykazuje przejściowość klimatu w analizuje wpływ napływających mas powietrza na kształtowanie się pogody w zróżnicowania okresu wegetacyjnego charakteryzuje na podstawie map klimatycznych klimat wybranych regionów porównuje reżimy wybranych rzek w ocenia zasoby wody w ocenia stopień i sposoby wykorzystania wód podziemnych uzasadnia asymetrię dorzeczy i wyjaśnia przyczyny jej powstania wyjaśnia genezę wybranych typów jezior w oraz podaje ich przykłady analizuje głębokość i kształt wybranych jezior mapy rozmieszczenie rejonów eksploatacji i wykorzystanie wód mineralnych charakteryzuje na podstawie map etapy rozwoju Bałtyku analizuje linię brzegową Bałtyku oraz omawia genezę poszczególnych typów wybrzeży porównuje wielkość i 2

3 II. Podział administracyjny i struktura ludności Podział administracyjny Organy władzy w poszczególnych jednostkach administracyjnych Liczba ludności Czynniki wpływające na zmianę liczby ludności Przyrost naturalny Struktura płci i wieku społeczeństwa polskiego Średnia długość życia w i innych krajach Współczynnik feminizacji Piramida płci i wieku Gęstość zaludnienia Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności Migracje wewnętrzne Urbanizacja Funkcje miast Typy zespołów miejskich Strefy podmiejskie i ich funkcje Struktura zatrudnienia w Czynniki wpływające na omawia trójstopniowy podział administracyjny wyjaśnia terminy: powiat grodzki, powiat ziemski, wojewoda, prezydent, burmistrz, starosta wskazuje na mapie administracyjnej województwa i wymienia ich oraz ich stolic wyjaśnia terminy: demografia, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, migracja danych statystycznych zmiany liczby ludności po 1939 roku wymienia czynniki wpływające na zmiany liczby ludności wymienia regionów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym wykresu strukturę płci i wieku społeczeństwa polskiego wymienia przyczyny starzenia się społeczeństwa głębokość Bałtyku z wielkością i głębokością innych mórz wyjaśnia zróżnicowanie zasolenia i temperatury wody w Bałtyku proponuje sposoby ochrony wód Bałtyku przed zanieczyszczeniami analizuje profil glebowy wybranych typów gleb ocenia przydatność rolniczą głównych typów genetycznych gleb wyjaśnia zależności między klimatem a szatą roślinną ocenia lesistość na tle innych państw uzasadnia konieczność ochrony przyrody i krajobrazu w analizuje znaczenie podziału administracyjnego dla funkcjonowania kraju wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej porównuje liczbę ludności z liczbą ludności innych krajów Europy wykazuje przyczyny i skutki spadku współczynnika przyrostu naturalnego w ostatnich latach oblicza współczynniki: przyrostu naturalnego, zgonów oraz urodzeń prognozuje zmiany liczby ludności w przyszłości analizuje piramidę płci i wieku ludności prognozuje zmiany struktury płci i wieku ludności i skutki starzenia się społeczeństwa polskiego oblicza gęstość zaludnienia oraz 3

4 strukturę zatrudnienia Przyczyny i skutki bezrobocia Sposoby przeciwdziałania bezrobociu Przyczyny i skutki emigracji Kierunki emigracji ludności Polonia na świecie Reemigracja Struktura narodowościowa ludności Rozmieszczenie mniejszości narodowych Grupy etniczne wyjaśnia terminy: gęstość zaludnienia, urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, wieś, miasto, aglomeracja obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia i wymienia ich wymienia atrakcje i bariery osadnicze w obszary najbardziej i najsłabiej zurbanizowane i aglomeracje miejskie i wyjaśnia terminy: aktywny zawodowo, bierny zawodowo, bezrobotny, stopa bezrobocia danych statystycznych zmiany struktury zatrudnienia ludności w w ostatnich dziesięcioleciach wymienia przyczyny i skutki bezrobocia w wyjaśnia terminy: migracja, emigracja, imigracja, reemigracja, emigrant, imigrant, przyrost rzeczywisty ludności wymienia główne przyczyny migracji wewnętrznych i zewnętrznych Polaków opisuje główne ruchy migracyjne po II wojnie światowej w wskazuje na mapie świata kraje zamieszkałe przez ludność pochodzenia polskiego i wymienia ich opisuje wpływ ruchów migracyjnych na zmiany liczby ludności wyjaśnia terminy: mniejszość narodowa, grupa etniczna omawia strukturę narodowościową ludności regiony zamieszkiwane przez mniejszości narodowe i wymienia tych regionów wymienia grup etnicznych i opisuje ich rozmieszczenie w, korzystając z mapy wskaźnik urbanizacji dla wybranych obszarów charakteryzuje rozmieszczenie ludności w porównuje gęstość zaludnienia z gęstością zaludnienia innych krajów Europy i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności w porównuje wskaźnik urbanizacji w z innymi krajami oraz wymienia przyczyny jego zróżnicowania ocenia wpływ koncentracji ludności na środowisko przyrodnicze zmian w strukturze zatrudnienia w oblicza stopę bezrobocia opisuje zróżnicowanie stopy bezrobocia w i porównuje je ze zróżnicowaniem stopy bezrobocia w regionie, w którym mieszka proponuje sposoby przeciwdziałania bezrobociu oblicza saldo migracji i przyrost rzeczywisty ludności i interpretuje uzyskane dane porównuje dawne i współczesne przyczyny emigracji Polaków ocenia przyczyny i skutki reemigracji porównuje liczebność mniejszości narodowych w przed II wojną światową ze stanem obecnym, wyjaśnia przyczyny zmian analizuje przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia mniejszości narodowych w 4

5 III. Przemysł Funkcje Kryteria podziału Górnictwo i kopalnictwo Obszary wydobycia surowców mineralnych Wielkość wydobycia surowców mineralnych Import surowców mineralnych Czynniki przyrodnicze lokalizacji Czynniki społecznoekonomiczne lokalizacji Produkcja energii elektrycznej w Struktura produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni Działy gospodarki morskiej Porty morskie i struktura przeładunków Rybołówstwo Problemy gospodarki morskiej Ośrodek przemysłowy Okręg przemysłowy Czynniki lokalizacji okręgów przemysłowych Lokalizacja i struktura gałęziowa wybranych okręgów przemysłowych Polska gospodarka do 1989 roku Przemiany gospodarcze po 1989 roku Prywatyzacja i restrukturyzacja Tendencje rozwoju wymienia funkcje opisuje udział w strukturze PKB wyjaśnia znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa klasyfikuje przemysł na sekcje i działy wymienia i klasyfikuje surowce mineralne występujące w wymienia i wskazuje na mapie obszary wydobywania surowców mineralnych wymienia krajów, z których Polska importuje surowce mineralne odczytuje z tabel statystycznych wielkość wydobycia wybranych surowców wymienia i klasyfikuje czynniki lokalizacji opisuje na przykładach wpływ wybranych czynników na lokalizację zakładów przemysłowych uzasadnia na podstawie mapy lokalizację wybranych ośrodków przemysłowych w klasyfikuje elektrownie ze względu na źródło wykorzystywanej energii opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni największe elektrownie cieplne i wymienia ich opisuje wady i zalety poszczególnych rodzajów elektrowni wyjaśnia konieczność oszczędzania energii elektrycznej wyjaśnia termin: gospodarka morska wykazuje korzyści dla gospodarki wynikające z dostępu kraju do morza ocenia znaczenie dawniej i obecnie wykazuje związki z innymi sektorami gospodarki określa perspektywy rozwoju w ocenia na podstawie danych statystycznych zasoby surowców mineralnych w porównuje wielkość wydobycia poszczególnych surowców mineralnych w z wielkością wydobycia tych surowców w innych krajach wykazuje potrzebę racjonalnego wykorzystania surowców mineralnych wyjaśnia związki między lokalizacją a warunkami naturalnymi, rynkiem zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim ocenia wpływ lokalizacji wybranego zakładu przemysłowego na stan porównuje wielkość produkcji energii elektrycznej w z wielkością produkcji energii w innych krajach ocenia strukturę produkcji energii elektrycznej w na tle innych krajów i skutki dominacji energetyki cieplnej w strukturze produkcji energii ocenia przyczyny wstrzymania budowy elektrowni jądrowej w wykazuje korzyści i ograniczenia wynikające z wykorzystywania 5

6 wymienia działy gospodarki morskiej największe porty morskie i oraz uwzględnia specjalizację charakteryzuje strukturę przeładunków w portach morskich opisuje przyczyny zmniejszenia ilości poławianych ryb w wyjaśnia terminy: okręg przemysłowy, ośrodek przemysłowy obszary najbardziej uprzemysłowione wskazuje na mapie największe okręgi przemysłowe i wymienia ich opisuje czynniki lokalizacji i strukturę gałęziową wybranych okręgów przemysłowych nierównomiernego uprzemysłowienia kraju wymienia przyczyny i skutki zmian, które zaszły w polskim przemyśle po 1989 roku opisuje proces restrukturyzacji i prywatyzacji w ustala na podstawie danych statystycznych pozycję polskiego w świecie odczytuje dane m.in. społecznych i gospodarczych alternatywnych źródeł energii charakteryzuje czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki morskiej w proponuje sposoby efektywniejszego wykorzystania warunków panujących w do rozwoju gospodarki morskiej omawia aktualne problemy gospodarki morskiej wyjaśnia przyczynę przestrzennego zróżnicowania lokalizacji okręgów przemysłowych ocenia korzyści i negatywne skutki koncentracji opisuje zmiany struktury gałęziowej w wybranych okręgach przemysłowych uzasadnia potrzebę restrukturyzacji w wybranych okręgach przemysłowych ocenia możliwość lokalizacji nowych okręgów przemysłowych w ocenia gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji i prywatyzacji uzasadnia potrzebę rozwijania nowoczesnych gałęzi wskazuje potencjalną lokalizację nowoczesnych gałęzi ocenia społeczne i gospodarcze korzyści wynikające z wielkich inwestycji kapitału zagranicznego w ocenia społeczne i gospodarcze korzyści tworzenia specjalnych stref ekonomicznych 6

7 IV. Rolnictwo Funkcje rolnictwa Warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa Warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa Rośliny uprawne w Struktura upraw Rozmieszczenie najważniejszych upraw Główne kierunki chowu i hodowli zwierząt w Znaczenie chowu zwierząt Sytuacja polskiego rolnictwa Bariery rozwoju polskiego rolnictwa Produkcja rolna w Rolnictwo ekologiczne Zmiany w polskim rolnictwie po wejściu do Unii Europejskiej wyjaśnia terminy: użytki rolne, grunty orne wymienia funkcje rolnictwa obszary o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa i opisuje, korzystając z danych statystycznych, pozaprzyrodnicze aspekty rozwoju rolnictwa w wymienia czynniki ograniczające rozwój rolnictwa w wyjaśnia terminy: plony, zbiory wymienia głównych roślin uprawnych w obszary upraw wybranych roślin i wymienia tych obszarów analizuje strukturę upraw w wyjaśnia terminy: chów zwierząt, hodowla zwierząt, pogłowie opisuje główne kierunki produkcji zwierzęcej w wymienia cele hodowli zwierząt obszary chowu wybranych zwierząt i wymienia tych obszarów wymienia najważniejsze problemy polskiego rolnictwa porównuje plony i zbiory głównych roślin uprawnych oraz produkcję mleka i mięsa w z innymi krajami wymienia cechy rolnictwa ekologicznego wykazuje potrzebę restrukturyzacji rolnictwa w odczytuje dane m.in. społecznych i gospodarczych ocenia warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa ocenia strukturę użytkowania ziemi w i porównuje ją ze strukturą użytkowania ziemi w innych krajach opisuje poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w i porównuje go z innymi krajami analizuje skutki rozdrobnienia gospodarstw rolnych w wyjaśnia związek między rodzajem upraw a żyznością i typem gleb uzasadnia regionalne zróżnicowanie struktury upraw porównuje plony i zbiory wybranych roślin w z plonami i zbiorami tych roślin w innych krajach ocenia strukturę chowu zwierząt gospodarskich wyjaśnia regionalne zróżnicowanie obsady wybranych zwierząt gospodarskich porównuje wydajność chowu zwierząt w z wydajnością chowu zwierząt w innych krajach porównuje poziom rozwoju rolnictwa w z poziomem rozwoju rolnictwa w innych krajach europejskich ocenia przyczyny niskiej wydajności i towarowości polskiego rolnictwa uzasadnia potrzebę rozwoju gospodarstw ekologicznych ocenia zmiany w rolnictwie wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej ocenia konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku międzynarodowym 7

8 V. Usługi Działy usług Znaczenie usług w gospodarce Podział transportu Transport kolejowy Transport samochodowy Transport przesyłowy Najważniejsze szlaki transportu lądowego Transport morski, porty morskie Transport śródlądowy, kanały śródlądowe Transport lotniczy, porty lotnicze Rodzaje usług świadczonych przez łączność Znaczenie łączności Znaczenie handlu zagranicznego Wpływ importu i eksportu na gospodarkę kraju Bilans handlu zagranicznego Partnerzy handlowi Kryteria podziału turystyki Znaczenie turystyki w gospodarce Ruch turystyczny po 1989 roku Kierunki ruchu turystycznego Przyjazdy cudzoziemców do Infrastruktura turystyczna Walory turystyczne Regiony o najwyższych walorach turystycznych Agroturystyka wyjaśnia terminy: usługi, transport, komunikacja, handel omawia znaczenie usług we współczesnej gospodarce wymienia przykłady działów usług rozwijających się i zanikających rozróżnia rodzaje transportu opisuje znaczenie poszczególnych działów transportu lądowego w gospodarce kraju i życiu codziennym ludzi wymienia przyczyny wzrostu znaczenia transportu przesyłowego uzasadnia konieczność pilnej modernizacji transportu lądowego główne szlaki transportu lądowego wyjaśnia znaczenie transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego w gospodarce kraju wymienia cechy transportu morskiego i śródlądowego główne szlaki transportu śródlądowego uzasadnia, dlaczego żegluga śródlądowa jest najtańszym rodzajem transportu wskazuje na mapie główne kierunki transportu lotniczego omawia przyczyny wzrostu znaczenia niskobudżetowych linii lotniczych wymienia rodzaje usług wchodzących w skład łączności wyjaśnia znaczenie łączności w gospodarce i życiu codziennym porównuje liczbę abonentów telefonicznych w z liczbą abonentów telefonicznych w innych krajach wyjaśnia terminy: saldo bilansu handlowego, import, eksport omawia bilans handlu i skutki wzrostu zatrudnienia w usługach wykazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu lądowego analizuje jakość dróg kołowych i linii kolejowych w zróżnicowania gęstości sieci dróg samochodowych oraz sieci linii kolejowych w porównuje gęstość sieci dróg samochodowych oraz sieci linii kolejowych w z gęstością tych sieci w innych krajach wykazuje wady i zalety transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego wykazuje, na przykładach, znaczenie transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego wzrostu wielkości ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym w ostatnich latach niewielkiego znaczenia transportu śródlądowego porównuje odległości oraz koszty przewozu towarów i pasażerów różnymi środkami transportu ocenia zmiany zachodzące w na skutek rozwoju telekomunikacji wykazuje związki między rozwojem gospodarczym a poziomem łączności ocenia wartość eksportu przypadającą na jednego mieszkańca w i innych krajach ujemnego salda bilansu handlu zagranicznego ocenia walory turystyczne z punktu widzenia 8

9 zagranicznego analizuje dane liczbowe dotyczące bilansu handlu zagranicznego w ostatnich latach wymienia głównych partnerów handlowych wyjaśnia terminy: turystyka, ruch turystyczny, walory turystyczne, baza turystyczna, agroturystyka klasyfikuje turystykę według ustalonych kryteriów omawia najważniejsze cele podróży turystycznych Polaków opisuje rolę turystyki w gospodarce wzrostu ruchu turystycznego po 1989 roku wskazuje na mapie świata rejony najczęściej odwiedzane przez Polaków i opisuje walory przyrodnicze i kulturowe wybranych regionów wyjaśnia znaczenie turystyki krajowej jako źródła dochodu regionu i państwa popularności agroturystyki odczytuje dane m.in. społecznych i gospodarczych potencjalnego zagranicznego turysty analizuje dane wielkości przyjazdów cudzoziemców do w ostatnich latach wykazuje znaczenie bazy turystycznej dla rozwoju turystyki dowodzi potrzeby ochrony walorów turystycznych VI. Degradacja przyrodniczego Źródła zagrożeń Zanieczyszczenia przemysłowe Zanieczyszczenia komunalne i pochodzenia rolniczego Zanieczyszczenia wytwarzane przez środki transportu Skutki zanieczyszczenia wymienia źródła zagrożeń dla przyrodniczego opisuje wpływ, rolnictwa i transportu na stan w opisuje zagrożenia wynikające ze składowania śmieci ocenia wpływ ścieków komunalnych na stan czystości wód wymienia skutki ocenia społeczne i gospodarcze skutki zanieczyszczenia w wyjaśnia proces powstawania kwaśnych opadów i skutki eutrofizacji jezior uzasadnia konieczność ochrony proponuje działania prowadzące do 9

10 przyrodniczego w Obszary zagrożenia ekologicznego zanieczyszczania środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie uzasadnia konieczność segregacji śmieci, oszczędności energii oraz wody porównuje na podstawie diagramu stan zanieczyszczenia Wisły i Odry opisuje zróżnicowanie regionalne zanieczyszczenia przyrodniczego w odczytuje dane m.in. społecznych i gospodarczych ograniczenia zanieczyszczenia przyrodniczego VII. Przegląd krain geograficznych Krainy geograficzne Czynniki kształtujące krajobraz krain geograficznych Klimat krain geograficznych Zagospodarowanie krain geograficznych Obszar i położenie regionu zamieszkania ucznia Zróżnicowanie przyrodniczego i gospodarka regionu zamieszkania Ludność i tradycje regionu zamieszkania regiony geograficzne w poszczególnych pasach rzeźby terenu i wymienia ich opisuje najważniejsze cechy krajobrazu wybranych regionów geograficznych parki narodowe znajdujące się w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni i wymienia ich wymienia atrakcje turystyczne poszczególnych pasów ukształtowania powierzchni charakteryzuje wybrane miasta i wymienia wybranych jezior polodowcowych map klimatycznych zróżnicowanie klimatyczne wymienia bogactwa naturalne wybranych krain geograficznych w poszczególnych pasach rzeźby terenu wykazuje wpływ zewnętrznych czynników rzeźbotwórczych na rzeźbę powierzchni poszczególnych pasów ukształtowania powierzchni wyjaśnia genezę Żuław Wiślanych wyjaśnia genezę mierzei, wydm, klifów i jezior przybrzeżnych uzasadnia konieczność ochrony przyrody w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni ocenia walory turystyczne wybranych krain geograficznych ocenia potencjał gospodarczy wybranych krain geograficznych w poszczególnych pasach rzeźby terenu porównuje cechy klimatu Pojezierza Pomorskiego z cechami klimatu Pojezierza Mazurskiego ocenia warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa Niziny Śląskiej wyjaśnia genezę wydm występujących na 10

11 kompleksy leśne i parki narodowe położone w poszczególnych pasach i uzasadnia przyczyny tworzenia parków narodowych na terenie wybranych krain geograficznych wyróżnia Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Południowe i wskazuje je na mapie omawia różnice w krajobrazie Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza Karpackiego ilustracji cechy rzeźby wysokogórskiej omawia formy rzeźby krasowej Tatr Zachodnich wymienia źródła zagrożeń przyrody w Tatrach opisuje skutki nadmiernego ruchu turystycznego w Tatrach i Pieninach omawia specyfikę kulturową regionu Tatr i Obniżenia Orawsko- -Podhalańskiego ilustracji cechy krajobrazu Sudetów mapy położenie geograficzne regionu zamieszkania opisuje środowisko przyrodnicze regionu zamieszkania wymienia główne cechy gospodarki regionu, w którym mieszka omawia tradycje i kulturę swojego regionu odczytuje dane m.in. społecznych i gospodarczych Nizinie Mazowieckiej wyjaśnia genezę jezior krasowych na Polesiu Lubelskim wskazuje na mapie obszary bagienne i podmokłe wschodniej części Nizin Środkowopolskich i wykazuje związki między budową geologiczną a rzeźbą terenu Wyżyn ch opisuje wpływ działalności gospodarczej człowieka na krajobraz Wyżyny Śląskiej wykazuje na przykładzie Wyżyny Śląskiej negatywny wpływ koncentracji ludności i na środowisko przyrodnicze proponuje sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych na skutek działalności gospodarczej człowieka wyjaśnia genezę wąwozów parowów ocenia warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej wyjaśnia genezę Kotlin Podkarpackich wyjaśnia rolę rzek w kształtowaniu krajobrazu Kotlin Podkarpackich wykazuje zależności między budową geologiczną a cechami rzeźby Pogórza Karpackiego, Bieszczadów i Beskidów omawia budowę fliszową Karpat porównuje ze sobą krajobrazy Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza Karpackiego wykazuje zróżnicowanie klimatyczne i roślinne Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza Karpackiego uzasadnia konieczność budowy sztucznych zbiorników na rzekach karpackich ukazuje zależności między budową 11

12 VIII. Polska w świecie Wskaźniki rozwoju gospodarczego Poziom rozwoju gospodarczego Miejsce w świecie pod względem produkcji wybranych towarów Inwestycje zagraniczne Organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Polska Proces integracji ze strukturami europejskimi wymienia wskaźniki określające poziom rozwoju gospodarczego porównuje PKB w na tle innych krajów ocenia na podstawie danych statystycznych poziom rozwoju gospodarczego wymienia korzyści wynikające ze współpracy między-narodowej omawia, z punktu widzenia zagranicznego inwestora, czynniki zachęcające i geologiczną a rzeźbą Tatr i Obniżenia Orawsko- Podhalańskiego porównuje budowę geologiczną Tatr Wysokich i Zachodnich wykazuje różnice krajobrazu Tatr Wysokich i Zachodnich omawia na podstawie ilustracji piętrowość klimatyczno-roślinną Tatr wykazuje zróżnicowanie budowy geologicznej Sudetów wykazuje zróżnicowanie klimatyczne i roślinne Sudetów proponuje trasę wycieczki po obszarze jednego z pasm Sudetów i uzasadnienia swój wybór ocenia warunki i możliwości produkcji rolnej i przemysłowej w regionie zamieszkania wykazuje zależności między środowiskiem przyrodniczym a różnorodnymi formami działalności człowieka w regionie zamieszkania ocenia znaczenie gospodarcze regionu, w którym mieszka na tle kraju wykazuje specyfikę regionu zamieszkania na tle innych regionów kraju analizuje i porównuje dane statystyczne dotyczące produkcji wybranych towarów w i innych krajach wyjaśnia korzyści dla gospodarki wynikające z inwestycji zagranicznych ocenia skutki integracji ze strukturami Unii Europejskiej i NATO określa rolę w strukturach międzynarodowych charakteryzuje wybrany 12

13 Euroregiony zniechęcające do inwestowania w wymienia przykłady inwestycji zagranicznych w wymienia przykłady współpracy z innymi krajami Unii Europejskiej wskazuje na mapie i wymienia euroregionów odczytuje dane m.in. społecznych i gospodarczych euroregion 13

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Dział programu

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Dział programu Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu. Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar lądowy oraz wody

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział programu Lp. Temat lekcji Ocena dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Rozdział x Środowisko przyrodnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Poziom wymagań Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający

Bardziej szczegółowo

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy terminu migracja migracji wewnętrznych w wymienia przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział program u Lp. Temat lekcji 1 Gleby w,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski Roz-dział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1 Położenie, granice i obszar. 2 Dzieje geologiczne obszaru przed czwartorzędem. 3 Czwartorzęd w. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdział ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Lp. Temat 92. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Puls Ziemi 3

Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na mapie granice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na mapie Europy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe (oc. dopuszczająca, dostateczna, dobra) uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń poprawnie: map położenie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Dział Lp. Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, obszar i granice. państw

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Lekcja organizacyjna - Zapoznanie się z zakresem materiału, PSO i wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie III. 2. Położenie, granice i obszar. Podział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Temat lekcji Położenie i granice Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 Dział progra mu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji Koniecznydopuszczający 1. Położenie i granice

Bardziej szczegółowo

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego 16 Wymagania edukacyjne konieczny podstawowy rozszerzajàcy dope niajàcy 1. Poło enie, granice i obszar Uczeƒ: wyjaênia terminy: terytorium làdowe, powietrzne, wody terytorialne porównuje wielkoêç terytorium

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 Rozdział Temat Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny. Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz:

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Konieczny (ocena dopuszczający) Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klas II gimnazjum Rozdział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM I. Środowisko przyrodnicze wymienia cechy położenia wymienia

Bardziej szczegółowo

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego Dział program u ołożenie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Temat lekcji 2. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: - aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Dział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Nr Lek 70/13 2 Temat Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyj ny Treści z podstawy programowej I. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 1.7 Położenie Polski w

Bardziej szczegółowo

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicz e L p. Temat lekcji 1. Położenie i granice DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne na daną ocenę geografia kl. III G Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra Rozmieszczenie ludności Ludność i urbanizacja Struktura płci i wieku ludności Liczba ludności i jej zmiany Roz-dział Lp. 1. 2. 3. Wymagania edukacyjne z geografii w gimnazjum w klasie III Planeta Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Rozdział Europa Temat Warunki naturalne Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4) Dopełniający (na 5) Wykraczający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3 Wynikowy plan do podręcznika Puls Ziemi 3 1 Granice Europy i echy położenia Powierzchnia udowa geologiczna na tle Europy Najważniejsze wydarzenia geologiczne na obszarze Zlodowacenia i formy polodowcowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI Konieczne Ocena dopuszczająca wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego państwa oraz

Bardziej szczegółowo

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. PołoŜenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU klasa7 geografia

NACOBEZU klasa7 geografia NACOBEZU klasa7 geografia Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy 1 wyjaśniam znaczenie terminu geografia, siatka geograficzna, południk, równoleżnik, zwrotnik, długość geograficzna, szerokość geograficzna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne klasa trzecia Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne klasa trzecia Puls Ziemi 3 Dział progra mu Położ enie oraz środo wisko przyro dnicze Temat lekcji Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Zagadnienia Europa Warunki naturalne świata Europę element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo