WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III Dział: PołoŜenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i - wskazuje Europę na mapie świata - wyjaśnia termin: dobrze rozwinięta linia - podaje wielkość powierzchni Europy brzegowa - wskazuje na mapie Europy największe morza, półwyspy i wyspy - określa współrzędne geograficzne najdalej wysuniętych punktów Europy i - wskazuje na mapie hipsometrycznej góry, wyŝyny, niziny - wskazuje na mapie hipsometrycznej przebieg granicy między Europą a Azją - omawia najwaŝniejsze wydarzenia geologiczne na - wymienia najwaŝniejsze orogenezy terenie, korzystając z tabeli stratygraficznej w - wyjaśnia pojęcie: skamieniałość przewodnia podręczniku - wymienia skamieniałości przewodnie ery - wymienia trzy wielkie struktury geologiczne w paleozoicznej i mezozoicznej i - wskazuje na mapie maksymalne zasięgi - wymienia nazwy trzech zlodowaceń na terenie trzech zlodowaceń - omawia wpływ zlodowaceń na rzeźbę naszego - wymienia najwaŝniejsze formy polodowcowe kraju - nazywa i wskazuje na mapie hipsometrycznej niziny, wyŝyny, góry i depresje - wskazuje na mapie hipsometrycznej pasy ukształtowania powierzchni - nazywa i wskazuje na mapie hipsometrycznej najwyŝszy szczyt i najniŝej połoŝone miejsce w - omawia najwaŝniejsze cechy rzeźby powierzchni - omawia cechy klimatów Europy na podstawie - rozumie termin: klimat klimatogramów - wskazuje na mapie strefy klimatyczne, najdłuŝsze rzeki i największe jeziora w - rozumie znaczenie wód powierzchniowych dla Ŝycia i gospodarki człowieka - wskazuje na mapie Europy największe zlewiska - omawia cechy klimatu - nazywa typ klimatu, który występuje w - wskazuje na mapie regiony o - rozumie terminy: klimat umiarkowany przejściowy i okres wegetacyjny najkrótszym i najdłuŝszym okresie wegetacyjnym - wskazuje na mapie obszary najcieplejsze i najzimniejsze latem oraz zimą - wymienia masy powietrza kształtujące pogodę w - rozumie pojęcia: sieć rzeczna, rzeka główna, dopływy, dorzecze, zlewisko, dział wód i ujście - pokazuje na mapie dorzecza i zlewiska polskich rzek deltowe - wymienia typy genetyczne jezior - pokazuje na mapie rzeki główne: Wisłę i Odrę oraz wybrane rzeki pasie pobrzeŝy występujących w i wskazuje ich przykłady na mapie - wskazuje na mapie największe dopływy Wisły i - wymienia i wskazuje na mapie kanały Odry - omawia znaczenie kanałów w Ŝegludze - wymienia i wskazuje na mapie największe oraz śródlądowej i gospodarce kraju najgłębsze jeziora w - określa połoŝenie Morza Bałtyckiego w - pokazuje na mapie Europy Morze Bałtyckie - wskazuje na mapie polskie wybrzeŝe Bałtyku - wskazuje na mapie głębie, wyspy, zatoki, - rozumie i wyjaśnia, dlaczego Morze Bałtyckie cieśniny Morza Bałtyckiego zaliczamy do mórz śródziemnych - omawia znaczenie Morza Bałtyckiego dla - wymienia i wskazuje na mapie Europy strefy państw nad nim połoŝonych roślinne: tundrę, tajgę, las liściasty, step, roślinność - omawia roślinność wybranych stref roślinnych śródziemnomorską - wymienia strefową roślinność i gleby w - przyporządkowuje strefom roślinnym charakterystyczne typy gleb - rozumie, Ŝe gleby naleŝą do zasobów - wyjaśnia pojęcie: gleba naturalnych - wymienia główne typy gleb występujących w - pokazuje na mapie gleb obszary występowania gleb o róŝnej Ŝyzności 1

2 - rozumie pojęcie: szata roślinna - wymienia formacje roślinne tworzące szatę roślinną (las, łąka, torfowisko i roślinność wodna) - podaje przykłady zbiorowisk leśnych występujących w - omawia konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleŝnikowej Europy i - omawia ukształtowanie powierzchni na tle budowy geologicznej - omawia najwaŝniejsze wydarzenia geologiczne w poszczególnych erach - wskazuje na mapie Europy i pasma górskie orogenezy kaledońskiej, hercyńskiej i alpejskiej - charakteryzuje akumulacyjne i erozyjne formy polodowcowe na terenach nizinnych - omawia przykłady form polodowcowych w górach - wskazuje na mapie hipsometrycznej krainy geograficzne w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni - oblicza róŝnice wysokości względnej między wybranymi punktami geograficznymi - omawia czynniki kształtujące klimat Europy - wymienia i omawia rodzaje zasilania rzek w - wskazuje związki między klimatem a warunkami Ŝycia ludzi - omawia cechy mas powietrza napływających nad obszar - analizuje i uzasadnia przebieg izoterm na obszarze w okresie zimowym i letnim - omawia zróŝnicowanie opadów atmosferycznych na obszarze - wyznacza na mapie działy wód między zlewiskami a dorzeczami - omawia znaczenie i formy wykorzystania wód podziemnych w - wskazuje na mapie obszary występowania wód mineralnych - omawia cechy fizyczne i chemiczne wód Bałtyku - charakteryzuje zagroŝenia środowiska Morza Bałtyckiego spowodowane gospodarczą działalnością człowieka - wskazuje współzaleŝności między klimatem, roślinnością a glebami - omawia wpływ działalności człowieka na zmiany w środowisku roślinnym i glebowym - wskazuje na mapie gleb rozmieszczenie strefowych i astrefowych gleb w - omawia główne przyczyny degradacji gleb - wyjaśnia terminy: roślinność naturalna i monokultura - porównuje skład gatunkowy drzewostanów róŝnych zbiorowisk leśnych występujących w - charakteryzuje świat zwierząt polskich lasów występowania gleb o róŝnej Ŝyzności - wyjaśnia, od czego zaleŝy Ŝyzność gleby - pokazuje na mapie największe obszary leśnie bory i puszcze - wyjaśnia rolę i znaczenie lasów dla przyrody i gospodarki człowieka - analizuje profile hipsometryczne Europy - omawia warunki powstania złóŝ węgla kamiennego, soli kamiennej i wapieni - analizuje przekroje geologiczne Europy i - porównuje rzeźbę młodoglacjalną z rzeźbą staroglacjalną - omawia podobieństwa i róŝnice w ukształtowaniu powierzchni i Europy na podstawie krzywych hipsograficznych - charakteryzuje klimat Europy z uwzględnieniem czynników klimatotwórczych - wskazuje związki między typem klimatu a rodzajem zasilania rzek - charakteryzuje klimat z uwzględnieniem czynników klimatotwórczych i napływających mas powietrza - uzasadnia róŝnice w długości okresu wegetacyjnego w poszczególnych regionach - uzasadnia zróŝnicowanie sum opadów atmosferycznych w - analizuje na mapie asymetrię dorzeczy i jej związek z nachyleniem terenu - wskazuje na mapie sztuczne zbiorniki i omawia ich znaczenie - wyjaśnia twierdzenie, Ŝe woda jest źródłem Ŝycia - porównuje cechy wód Morza Bałtyckiego z wodami innych mórz i Oceanu Atlantyckiego - analizuje typy wybrzeŝy Bałtyku i wyjaśnia ich genezę - omawia przestrzenne zróŝnicowanie lesistości w i zróŝnicowanie gatunków lasów - omawia róŝnorodne działania człowieka podejmowane w celu ochrony lasów 2

3 Dział: Charakterystyka regionów fizycznogeograficznych - wskazuje na mapie pas pobrzeŝy - nazywa i charakteryzuje typy wybrzeŝy - wskazuje na mapie główne miasta pobrzeŝy morskich - nazywa i wskazuje na mapie regiony geograficzne pasa pobrzeŝy - pokazuje na mapie parki narodowe pasa pobrzeŝy - wskazuje na mapie pojezierza i ich granice - omawia funkcje miast pobrzeŝy - omawia krajobraz pojezierzy - charakteryzuje główne formy terenu - nazywa i wskazuje na mapie największe i najgłębsze - omawia główne cechy klimatu jeziora - nazywa i wskazuje na mapie największe miasta - nazywa i wskazuje na mapie hipsometrycznej regiony geograficzne pasa nizin - omawia krajobraz staroglacjalny Nizin Środkowopolskich - wskazuje największe miasta i omawia ich funkcje - wskazuje na mapie największe obszary leśne i - wymienia główne cechy krajobrazu staroglacjalnego parki narodowe - pokazuje na mapie pas wyŝyn - wymienia główne bogactwa mineralne nizin - nazywa i wskazuje na mapie regiony geograficzne w pasie wyŝyn - omawia główne cechy krajobrazu wyŝyn charakteryzuje krajobraz Gór Świętokrzyskich - wymienia główne formy rzeźby pasa wyŝyn - wymienia surowce mineralne i wskazuje - wskazuje na mapie główne miasta regionu regiony ich występowania - wskazuje na mapie Kotlinę Sandomierską i - omawia walory turystyczne wyŝyn Oświęcimską - omawia środowisko naturalne kotlin - wymienia surowce mineralne kotlin - wskazuje na mapie największe rzeki i obszary - wskazuje na mapie największe miasta kotlin i leśne regionu omawia ich funkcje - omawia budowę geologiczną Beskidów i - wskazuje na mapie hipsometrycznej Karpaty Pienin i określa ich połoŝenie - charakteryzuje wody powierzchniowe i - wskazuje najwyŝsze pasmo Karpat: Tatry i podziemne Karpat najwyŝszy szczyt: Rysy - wydziela regiony geograficzne w Sudetach - omawia cechy klimatu górskiego - charakteryzuje budowę geologiczną Sudetów - charakteryzuje piętra roślinne w Tatrach, posługując się ilustracją - wskazuje najwaŝniejsze miasta i omawia ich funkcje - wskazuje na mapie Sudety i Przedgórze Sudeckie - omawia gospodarkę regionu na tle środowiska - wskazuje na mapie Karkonosze i najwyŝszy szczyt: ŚnieŜkę - ocenia warunki Ŝycia miejscowej ludności - omawia krajobraz Sudetów - wymienia surowce mineralne występujące w Sudetach - nazywa swój region, lokalizuje we właściwym pasie ukształtowania powierzchni i wskazuje na mapie hipsometrycznej - omawia środowisko przyrodnicze swojego regionu - wymienia działy gospodarki występujące w regionie - porównuje środowisko przyrodnicze nizin, wskazując podobieństwa i róŝnice - charakteryzuje parki narodowe pasa nizin - analizuje wpływ warunków glebowych i klimatycznych na rozwój rolnictwa WyŜyny Małopolskiej i WyŜyny Lubelskiej - analizuje wpływ surowców mineralnych na rozwój przemysłu WyŜyny Śląskiej - omawia genezę Kotlin Podkarpackich - wyjaśnia wpływ wysokości n.p.m. na klimat i roślinność - omawia wykorzystanie surowców mineralnych w przemyśle przetwórczym - analizuje wpływ warunków klimatycznych i glebowych na rozwój rolnictwa w pasie nizin - analizuje wpływ przemysłu i urbanizacji na degradację środowiska WyŜyny Śląskiej - porównuje środowisko przyrodnicze i gospodarkę wyŝyn, wskazując róŝnice - charakteryzuje gospodarkę regionu kotlin z uwzględnieniem czynników przyrodniczych 3

4 roślinność - porównuje rzeźbę Tatr Zachodnich i Wysokich na tle budowy geologicznej - omawia budowę gór zrębowych, posługując się schematem - omawia gospodarkę w Sudetach - ocenia stan gospodarki w swoim regionie - omawia historię, tradycje i folklor swojego regionu Dział: Obszar, ludność i urbanizacja w i - wskazuje na mapie politycznej największe państwa Europy i ich stolice - określa lata, w których nastąpiły największe zmiany granic w w II poł. XX w. - rozumie potrzebę podziału administracyjnego - wymienia jednostki podziału administracyjnego kraju - rozumie termin: przyrost naturalny, gęstość zaludnienia i piramida wieku - wskazuje na mapie Europy państwa o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia - wymienia liczbę mieszkańców kontynentu europejskiego - rozumie termin: demografia - wymienia liczbę mieszkańców - wskazuje na mapie obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia - rozumie terminy: migracja wewnętrzna i migracja zewnętrzną - wymienia kraje, w których znajdują się największe skupiska ludności polskiej - rozumie terminy: mniejszość narodowa i grupa etniczna - podaje przykłady mniejszości narodowej i grupy etnicznej w - rozumie pojęcia: struktura zatrudnienia, bezrobocie - wymienia działy gospodarki - rozumie termin: urbanizacja - wskazuje na mapie największe miasta Europy i - wymienia wartość wskaźnika urbanizacji w - wskazuje na mapie politycznej Europy największe i najmniejsze państwa Europy i ich stolice - omawia zmiany podziału administracyjnego w po II wojnie światowej - wymienia organy władzy państwowej i samorządowej w województwach, powiatach i gminach - omawia przyczyny zróŝnicowania gęstości zaludnienia w uwzględnieniem czynników przyrodniczych - wskazuje róŝnice w krajobrazie Tatr, Pienin i Beskidów na tle budowy geologicznej - omawia walory turystyczne i rekreacyjne Karpat - porównuje krajobraz Sudetów Zachodnich, Środkowych i wschodnich na tle budowy geologicznej - wymienia i omawia walory turystyczne Sudetów - proponuje zmiany w działalności gospodarczej i usługowej wpływające na poprawę jakości Ŝycia ludzi - przygotowuje tekst reklamowy promujący walory turystyczne regionu - rozumie, Ŝe granice i nazwy państw europejskich ulegały zmianom, podaje przykłady takich zmian - wymienia rodzaje władzy samorządowej w - wskazuje na mapie administracyjnej województwa i miasta wojewódzkie - wyjaśnia, na czym polega proces starzenia się społeczeństwa europejskiego - omawia czynniki, które wpływają na wzrost przeciętnej długości Ŝycia w - analizuje piramidę wieku ludności polski - wyjaśnia, dlaczego w ostatnich latach zmniejszyła się liczna ludności w - wymienia przyczyny migracji wewnętrznych i migracji zewnętrznych w po zakończeniu II wojny światowej - wymienia najliczniejsze mniejszości narodowe, grupy etnicznie i wyznaniowe w - wymienia główne przyczyny bezrobocia w - pokazuje na mapie regiony o największym i najmniejszym bezrobociu - omawia przyczyny szybkiego wzrostu liczby ludności miejskiej w - wymienia przyczyny rozwoju miast w po II wojnie światowej - wskazuje przykłady aglomeracji i konurbacji w - omawia zmiany na politycznej manie Europy po 1990 roku i podaje ich przyczyny - wymienia kraje europejskie, które powstały z połączenia lub podziału innych państw - wskazuje i analizuje przyczyny zróŝnicowania przyrostu naturalnego, kierunku i salda migracji oraz struktury wiekowej ludności - wyciąga wnioski z przeciętnej długości Ŝycia Polaków i innych narodów europejskich 4

5 - analizuje piramidę wieku ludności Europy - wskazuje zagroŝenia wynikające z faktu starzenia się społeczeństwa europejskiego - omawia przyczyny środowiskowe i gospodarcze wpływające na zróŝnicowanie gęstości zaludnienia w - wymienia i wskazuje na mapie główne regiony zamieszkiwane przez mniejszości narodowe i grupy etniczne - analizuje zmiany w strukturze zatrudnienia w w latach wyjaśnia przyczyny zróŝnicowania stopy bezrobocia w kraju - wskazuje na mapie politycznej Europy państwa o największym i najmniejszym wskaźniku urbanizacji Dział: Rolnictwo w i - wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w i - wymienia główne uprawy i zwierzęta hodowane na kontynencie europejskim - rozumie pojęcia: uŝytki rolne, grunty orne, łąki i pastwiska, sady - wymienia główne uprawy i zwierzęta hodowane w - wyjaśnia na czym polega Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej - wskazuje na mapie Europy obszary o najbardziej i najmniej korzystnych warunkach do rozwoju rolnictwa - charakteryzuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w - rozumie i wskazuje zaleŝności między warunkami naturalnymi a rozmieszeniem głównych upraw i hodowli zwierząt w kraju - omawia załoŝenia polityki rolnej UE - omawia korzyści i zagroŝenia polskiego rolnictwa w ramach UE Dział: Przemysł w i - rozumie i wyjaśnia termin: przemysł - wymienia czynniki lokalizacji przemysłu w przeszłości i obecnie - wymienia cechy polskiego przemysłu - rozumie przyczyny problemów występujących obecnie w polskim przemyśle - wymienia główne surowce mineralne występujące w - wskazuje na mapie miejsca występowania węgla - wskazuje zaleŝności między strukturą narodowościową a wyznaniową ludności - wskazuje i analizuje przyczyny i skutki bezrobocia w - wskazuje róŝnice między konurbacją a aglomeracją - wskazuje przykłady aglomeracji i konurbacji w - omawia na przykładach wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozmieszczenie upraw i hodowli - rozumie znaczenie rolnictwa ekologicznego - wskazuje na mapie obszary o najmniej i najbardziej korzystnych warunkach rozwoju rolnictwa w - wskazuje na mapie regiony głównych upraw i rozmieszczenie hodowli - wymienia zastosowanie roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych w przemyśle spoŝywczym, odzieŝowym i skórzanym - wskazuje korzyści zagroŝenia polskiego rolnictwa po integracji z UE - wyjaśnia, dlaczego kraje europejskie naleŝą do czołowych światowych producentów zbóŝ, buraków cukrowych i ziemniaków - analizuje zagroŝenia zawiązane z rozwojem rolnictwa intensywnego i niewłaściwie prowadzoną gospodarką rolną - porównuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w wybranych regionach kraju - analizuje słabe i mocne strony rolnictwa w - porównuje rolnictwo w i państwach UE - wskazuje róŝnice w strukturze przemysłu europejskiego - rozumie termin: globalizacja produkcji przemysłowej - wymienia gałęzie przemysłu, które intensywnie rozwijały się w po zakończeniu II wojny światowej - wskazuje na mapie główne regiony występowania surowców mineralnych w 5

6 węgla kamiennego, brunatnego, soli kamiennej i siarki - rozumie termin: przemysł energetyczny - wymienia rodzaje elektrowni występujący w - wskazuje wady i zalety elektrowni cieplnych w - wyjaśnia pojęcia: przemysł przetwórczy i okręg przemysłowy - wymienia gałęzie przemysłu przetwórczego - nazywa i wskazuje największe okręgi przemysłowe w - rozumie pojecie: gospodarka morska - wymienia, nazywa i wskazuje na mapie największe porty morskie w - omawia zróŝnicowanie uprzemysłowienia w - charakteryzuje obecną sytuację polskiego przemysłu wydobywczego i przetwórczego - omawia występowanie i znaczenie gospodarcze złóŝ surowców mineralnych w - podaje przykłady negatywnego wpływu górnictwa na środowisko naturalne - omawia wpływ czynników lokalizacji na rozmieszczenie zakładów przemysłowych w - omawia problemy, które występują w polskim przemyśle stoczniowym i rybołówstwie - omawia róŝnorodne wykorzystanie surowców skalnych - rozumie, Ŝe zasoby surowców mineralnych ulegają wyczerpaniu - omawia wady i zalety budowy elektrowni wodnych - wskazuje na mapie największe elektrownie cieplne i wodne w kraju - wskazuje na mapie i omawia wybrane okręgi przemysłowe w - omawia strukturę przeładunków w polskich portach - omawia walory turystyczne wybrzeŝa Bałtyku - porównuje i analizuje sytuację polskiego przemysłu i państw wysokorozwiniętych UE - wymienia korzyści i zagroŝenia dla przemysłu wynikające z członkostwa w UE - określa zasoby surowcowe naszego kraju i wielkość wydobycia na podstawie danych statystycznych i wykresów - omawia moŝliwości rozwoju elektrowni niekonwencjonalnych w - rozumie i wyjaśnia konieczność zmian w polskim przemyśle - omawia znaczenie i powiązania gospodarki morskiej z innymi działami gospodarki w kraju Dział: Usługi w i. - rozumie pojęcie: usługi - wyjaśnia pojęcia: komunikacja, transport, łączność - wymienia rodzaje transportu - wymienia i wskazuje na mapie największe porty lotnicze w - wskazuje na mapie główne szlaki transportu lądowego - rozumie pojęcie: turystyka - wymienia rodzaje turystyki - wskazuje na mapie Europy państwa o największych dochodach z turystyki - wskazuje regiony turystyczne w - wskazuje na mapie i charakteryzuje walory turystyczne wybranych regionów - wymienia nazwy państw najczęściej odwiedzanych przez Polaków - rozumie i wyjaśnia pojęcia: handel zagraniczny, eksport, import - wymienia pięciu głównych partnerów handlowych - wyjaśnia pojęcie: inwestycje zagraniczne - rozumie pojęcie: Specjalna Strefa Ekonomiczna - omawia szlaki transportu w - wymienia przykłady działalności usługowej - omawia znaczenie łączności w Ŝyciu ludzi i funkcjonowaniu państw - wymienia i wskazuje na mapie największe porty morskie w - omawia walory turystyczne wybranego kraju Europy - omawia przyczyny rozwoju turystyki w - omawia walory turystyczne naszego kraju - wymienia towary, które Polska eksportuje i importuje - wymienia działy gospodarki, w których zagraniczni inwestorzy lokują najwięcej kapitału - analizuje zróŝnicowanie poziomu rozwoju 6

7 - analizuje wady i zalety poszczególnych środków transportu - omawia przyczyny dynamicznego rozwoju łączności w ze szczególnym uwzględnieniem telefonii komórkowej - omawia walory turystyczne najbardziej atrakcyjnych regionów Europy, korzystając z róŝnych źródeł informacji - analizuje bilans handlu zagranicznego w - omawia wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy kraju - wyjaśnia, dlaczego najwięcej duŝych inwestycji lokuje się w duŝych miastach Dział: Degradacja i ochrona środowiska - wyjaśnia termin: zanieczyszczenie środowiska - wskazuje na mapie Europy i obszary o najbardziej zanieczyszczonym środowisku naturalnym - wymienia formy działalności gospodarczej, które najbardziej zanieczyszczają powietrze i wody powierzchniowe - rozumie potrzebę ochrony przyrody - wskazuje na mapie parki narodowe - omawia najgroźniejsze dla środowiska formy działalności gospodarczej i usługowej człowieka w i na podstawie róŝnych źródeł informacji - wymienia i wskazuje na mapie państwa europejskie emitujące od atmosfery najwięcej dwutlenku siarki - proponuje zmiany w sposobach gospodarowania człowieka w celu ochrony środowiska Wymagania wykraczające (st. celujący) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę faktograficzną i terminologiczną obejmującą cały program nauczania w danej klasie z geografii, wykracza wiadomościami poza program, wykazuje zainteresowanie zagadnieniami geograficznymi, samodzielnie selekcjonuje i interpretuje zjawiska geograficzne, ocenia i wyciąga wnioski na podstawie materiałów źródłowych oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. transportu w i podaje jego przyczyny - omawia przykłady współzaleŝności między komunikacją a innymi działami gospodarki - omawia przyczyny zróŝnicowania gęstości dróg lądowych w - wyjaśnia, w jaki sposób turystyka wpływa na rozwój gospodarzy regionów turystycznych i państw - omawia przyczyny wzrostu turystyki zagranicznej Polaków po 1990 roku - analizuje zmiany w handlu zagranicznym po 1990 roku - omawia wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy - charakteryzuje czynniki, które przyciągają inwestorów zagranicznych do Uczeń; - omawia wpływ zanieczyszczeń na zmiany w środowisku naturalnym - omawia znaczenie parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody i pomników przyrody w ochronie przyrody - wymienia działania, które moŝe podjąć kaŝdy człowiek w celu ochrony środowiska - omawia interakcje między elementami środowiska i wskazuje ich związek z obiegiem zanieczyszczeń w przyrodzie - przewiduje negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska w i - wymienia organizacje działające na rzecz ochrony środowiska w UE i omawia ich znaczenie Opracowanie: mgr Barbara Jabcoń na podstawie KsiąŜka Nauczyciela wyd. M.RoŜak Wymagania edukacyjne autor: Barbara Tomczak 7

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. PołoŜenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel Dział programu I. Zróżnicowanie przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Dział Położenie i środowisko przyrodnicze Polski wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo na mapie administracyjnej; nazwać i określić

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Puls Ziemi 3

Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na mapie granice

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Rozdział Europa Temat Warunki naturalne Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4) Dopełniający (na 5) Wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe (oc. dopuszczająca, dostateczna, dobra) uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2016/17 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU klasa7 geografia

NACOBEZU klasa7 geografia NACOBEZU klasa7 geografia Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy 1 wyjaśniam znaczenie terminu geografia, siatka geograficzna, południk, równoleżnik, zwrotnik, długość geograficzna, szerokość geograficzna,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wskazuje na mapie Europę, elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Dział Lp. Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Temat lekcji Położenie i granice Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz:

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Konieczny (ocena dopuszczający) Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 Dział progra mu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji Koniecznydopuszczający 1. Położenie i granice

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2017/18 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Dział program u Położenie oraz środowis ko przyrodn icze Lp. Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice 2. Budowa geologiczna 3. Zlodowacenia na obszarze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Dział programu

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Dział programu Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu. Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar lądowy oraz wody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Dział programu Europa Sąsiedzi Poziom wymagań konieczny Francję i podaje nazwę jej stolicy wymienia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. 3 (na podst. wyd. Nowa Era)

Wymagania edukacyjne dla kl. 3 (na podst. wyd. Nowa Era) Wymagania edukacyjne dla kl. 3 (na podst. wyd. Nowa Era) Rozdział Terytorium i ludność Poziom wymagań konieczny (dop) podstawowy (dst) rozszerzający (db) dopełniający (db) wykraczający (cel) wymienia cechy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na mapie Europy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń poprawnie: map położenie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3 Wynikowy plan do podręcznika Puls Ziemi 3 1 Granice Europy i echy położenia Powierzchnia udowa geologiczna na tle Europy Najważniejsze wydarzenia geologiczne na obszarze Zlodowacenia i formy polodowcowe

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI oblicza różnicę czasu słonecznego między skrajnymi punktami podaje nazwę strefy czasowej, której czas obowiązuje latem, i tej, której czas obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, obszar i granice. państw

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: - aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Dział

Bardziej szczegółowo

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego Dział program u ołożenie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Zagadnienia Europa Warunki naturalne świata Europę element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo